Adresář a popis politického okresu Královédvorského

Text je umístěn po stránkách. Do digitální podoby převedl Přemek Andrýs v roce 2012.
Omlouvám se za případné chyby, některé byly již v knize, ty jsem opravil.

Zpět na hlavní stránku

kniha Adresář
kniha Adresář Adresář a popis
politického okresu
Královédvorského

Soudní okresy Králové Dvůr n. l.- - Jaroměř
a politické obce i osady.
Sestavil a vydal
Václav Kudrnáč v Turnově
Nákladem vlastním
Tiskem B. Outraty v Jičíně.
Předmluva

  Vydávám již po více let adresáře politických okresů českých k popudu vynikajících pracovníků na poli národohospodářském. Význam jich kotví v tom, že se po částech zhotovuje jasný a věcný přehled národní a kulturní práce v celém království a po stránce praktické že se usnadňuje styk producenta s konsumentem. Co je mezi námi na venkově průmyslníků, řemeslníků, kteří mohou konkurovati směle s hlavním městem a živoří pouze proto, že širší veřejnost o nich neví, jsou případy, že konsumenti venkovští objednávají si výrobky z Prahy, ačkoliv ve svém vlastním sídle neb nejbližším okolí dostali by je v téže jakosti o mnoho levněji. Usnadniti tyto styky je v první řadě naším účelem a troufám si tvrditi, že dosavadní práce naše nebyla marná.
  Doufám proto, že záhy budou moje adresáře nezbytnou pomůckou informační pro veškeré kruhy našeho obecenstva, tak jako tomu je dávno v cizině. Lituji pouze, že nepotkal jsem se všude s takovou ochotou, jaké k rychlému vypravení dílka potřebí bylo. Naproti tomu děkuji co nejsrdečněji těm, kdož mi ochotně vstříc přišli a k správnému sestavení dat údaji svými dobrotivě přispěli.
  Dojde-li práce moje účelu svého, bude mně to nejlepší odměnou a zároveň povzbuzením pro práci další.
  Prosím snažně, aby chyby a nedostatky v dílku tomto byly laskavě prominuty, opravy a doplňky vítám, neboť jich použiji při dalších vydáních tohoto spisku.
  V Turnově, v měsíci srpnu 1903
  Václav Kudrnáč78

OBSAH:

Předmluva - 3
I. část.
Popis politického okresu - 5
Sčítání lidu v r. 1900 - 8
Statistika hosp. zvířat - 10
Seznam politických obcí v okresu Králové-Dvorskérn - 11
Církevní zřízení. Vikariat Jaroměřský - 11
Školství v politickém okresu - 17
Německé školy - 18
Zdravotnictví - 19
Poštovní úřady - 21
Veřejná bezpečnost - 22

II. část. Okres Královédvorský.
Okres Královédvorský - 24
Popis a historie města - 26
Obec Královédvorská - 28
Chrámy. Duchovenstvo. Školství - 30 C. k. úřady - 33
C. k. poštovní úřad - 34
Veřejné zdravotnictví - 35
Továrny a průmysl, závody. Soukromé kanceláře. Knihtiskárna - 36
Knihkupectví. Peněžní úslavy - 37
Živnostníci, řemeslníci a obchodnici - 38
Seznam majitelů domů - 44
Spolky - 55
Aliodialni statek Kr. Dvůr s lenniin lesním statkem Zboží - 56

Politické obce v okresu.
Bílá Třemešná - 58
Doubravice. Hradiště - 59
Lipnice. Novolesy. Verdek - 61 Allodialni statek Bílá Třemešná - 62 Špitální nadace hr. Františka Antonína Šporka. Nadační panstvi Hradiště a Heřmanice. Nesvěřenské panství Žirec a Dubenec - 63
Opravy a dodatky - 65
79

III. Část: Soudní okres Jaroměřský.
Okres Jaroměřský - 3
Jaroměř, popis a historie - 5
Obec Jaroměřská - 7
Školství - 8
Peněžní ústavy. Průmyslové závody. C. k. úřady - 9
Soukromé kanceláře. Zdravotnictví - 10
Živnosti, obchody a řemesla - 11
Seznam spolků - 17
Seznam živnost, společenstev - 19
Majitelé domů - 20

Politické obce v okresu Jaroměřském.
Benátky. Čáslavky - 28
Černožice - 29
Chvalkovice - 30
Svěřenský statek Chvalkovice. Dolany - 31
Hrobčice - 32
Habřina - 33
Heřmanice. Holohlavy - 34
Hořenice - 35
Hořiněves - 36
Hubilesy. - 37
Hustiřany - 38
Josefov - 39
Jasená - 46
Jezbiny. Lejšovka - 47
Libřice - 48
Litič, Lužany - 49
Máslovědy, Miskolesy - 51
Neznášov, Starý Ples - 52
Nový Ples, Rodov - 54
Rasošky, Roztoky, Rožnov - 56
Rtyně, Rychnovek - 57
Sestovice, Semonice - 58
Smiřice - 59
Smržov, Velichovky - 70
Nesvěřenský statek Velichovky - 71
Vestec, Vilantice - 72
Chotěborky - 73
Vlkov, Zvol - 74
Žiželoves - 75
Zaloňov - 755

Politický okres Královédvorský.

  Hejtmanství Královédvorské, obsahující soudní okresy Královédvorský a Jaroměřský, rozkládá se v severovýchodní části království Českého asi tam, kde řeka Labe z úbočí horských do rovinatých přechází niv. Na východě hraničí s hejtmanstvím Náchodským, na jihu a západě s hejtmanstvím Královéhradeckým, na severu U strany západní s hejtmanstvím Vrchlabským a blíže k východu s hejtmanstvím Trutnovským. Hraničí tedy na třech stranách s dvěma okresy českými, na jedné pak straně s dvěma okresy německými.
  Povrch Královédvorska měří 168,5 km2, Jaroměřská 207,3 km2, úhrnem tedy 375,8 km2. Dle posledního sčítání lidu žije na Královédvorsku 29.476 lidí, v 38 obcích, na Jaroměřsku 35.007 lidí v 48 obcích, úhrnem 64.483 lidí v 86 obcích.
  Severní část okresu prostoupena jest ještě předhořím Krkonošským, jižní pak část přechází již v rovinu Polabskou. Z předhoří Krkonošského táhne se zde od severozápadu na jihovýchod hřbet Zvičínský v délce 17 km a v šířce od 3 do 6 km; v severovýchodní pak části okresu vypíná se půda vysočinou, jejímž středem jest asi osada Zárov v sousedním okresu Trutnovském, a proto také pásmo toto Zárovským zváno bývá. Nejvyšší body obou těchto pásem leží mimo obvod okresu Královédvorského, takže uvnitř okresu nejeví se valných rozdílů ve výškách nadmořských. Větší část půdy udržuje se ve výši kol 300 m n. m. Nejvyšší_ místa jsou na severu a severovýchodě; tak zvláště Červený kopec (Smrčiny), který dosahuje výše 583 m, Na císařském u Záboří 548 m, pohraniční Slučí kámen u Debrného 512 m, odtud pak svažuje se půda rychleji k jihu ku středu okresu, jímž Labe protéká, pozvolněji k východu kde ještě nad 500 m udržuje se u Kohoutova, u Vyhnanova (520). takže asi ve výšce 500 m vystupuje do severozápadního cípu okresu
  Náchodského. Na západě po pravém břehu
6

Labském vypíná se půda hlavně jen uvedeným hřbetem Zvičinským a to nejvýš uvnitř okresu dosahuje u Bílé Třemešné na pohraničném Kostelci 511 m. Celé toto pásmo udržuje se pak stále nad 400 m až na jihovýchodním svém konci u Kašová pod tuto míru klesá! Nejvyšším bodem hřbetu toho jest hora Zvičína 671 ni, kterou pásmo to v sousedním okresu Vrchlabském prudce na severozápadě se zakončuje. Jaroměřsko jižněji položené udržuje se v severnější své části ještě nad IÍ00 m, na jihu však půda klesá níže, přece však skoro všude udržuje se nad 250 m.
  V poměrech geologických není v krajině této velké rozmanitosti. Útvaru permskému s rudým pískovcem náleží spíše krajina k okresu Královédvorskému na severu a severozápadě přiléhající, z ní pak vyniká osamělý prahorní ostrov: Zvičína. Půda okresu vlastního náleží útvaru křídovému, skládajíc se ze spodních kvádrových pískovců a opuky; větší díl Labského údolí pak pokryt jest náplavem novějším hlavně hlinitým, zřídka jen štěrkovým. Proto také ráz krajiny, zvláště na severovýchodě jeví se spíše jako náhorní více jednotvárná vyvýšenina na rozdíl od krajiny západnější u Horek a Čisté, kde sopečné útvary melafyrů, porfyrů a čedičů nejpěknější a nejrozmanitější kopce vytvořily.
  Řeka Labe vstupuje na půdu okresu hned na severu a vine se nejdříve k jihu po severozápadní hranici oddělujíc zde dosti ostře vysočinu Zárovskou od západnějších kopců v okolí Horek a Čisté. V místech těchto klesá voda Labská o 1 m ještě as na 200 m, teprve u Králové Dvora šíří se údolí řeky v prostornější lučnatou rovinku, která obloukem k východu vybočujícím právě asi středem okresu od severu k jihu se táhne. Mezi Králové Dvorem a Josefovem v délce toku 16 km jeví se spád 1 m teprve na 463 m. Labe přijímá také skoro bezprostředně všechny potoky okresem protékající. Z větších vod jest to zvláště Úpa, která sbírá prameny své rovněž v Krkonoších nedaleko pramenů Labských a pak Metuje. Oba tyto přítoky vstupují na půdu okresu z východu a vlévají se do Labe na levém břehu a to Úpa u Jaroměře, Metuje pak málo přes 1 km dále u Josefova.7

  Pokud poměrů klimatických se týče, možno nápadnější rozdíl stopovati toliko v severnější části okresu, oddělené lesem Království zvaným, kde podnebí jest drsnější. Na jihu jest podnebí mírnější. —
  Podobný rozdíl jeví se i v stavu polního hospodářství. Na severu v polohách vyšších pěstuje se jen žito, oves, brambory a rostliny pícni, uprostřed okresu mimo to také ječmen, pšenice, len, řípa, na jihu pak hlavně pšenice a cukrovka, za to však již méně oves. — Z ovocných stromů daří se velice dobře třešním ve vyšších polohách; všude téměř rozšířeny jsou švestky, hrušky, jabloně a v chráněných, poněkud křemenitějších místech také ořechy nabývají významu. Uvnitř města Králové Dvora n. L. nedaří se švestkám pro saze z továrních komínů. Ovoci daří se celkem v okresu tom tak dobře, že ve velkém množství daleko do ciziny se vyváží. —
  Výživu poskytují lidu na severu hlavně továrny, na jihu pak čím dále tím více převládá polní hospodářství. I lesnímu hospodářství daří se zvláště na severu velice dobře. Hlavně pěstují se zde stromy jehličnaté! Zásoby tvrdého pískovce umožnily vznik vydatným lomům; ba i cenné památky sochařské, které jeví se v Betlémě nad Žircem a v Kuksu jen v nich vzaly svůj původ. Slatinná ložiska vedla ku zřízení lázní ve Velichovkách; leč i na jiných místech slatina se vyskytuje. Příjemný lesní vzduch a zdravá pramenitá voda udržuje lázně u Mariánské studně právě na hranicích v sousedním okresu Vrchlabském a lázně ,,u Berana“ (Studánka) v městských lesích Královédvorských. Také včelařství nabylo v okresu důležitého svého významu.
  Z čilého průmyslu uvésti možno továrny na zpracování juty a hedvábí, tkalcovny, barvírny, bělidla, tiskárny kartounů, slévárny, lihovary, cukrovary a pod.
   A jako celá příroda a zaměstnání lidu jeví rozdíl mezi severem a jihem okresu, tak rozdíl ten jeví se i v ohledu národnostním. Sever obývají Němci, jih Češi, uprostřed pak od západu ku Králové Dvoru táhnou se místa česká, jižněji však od města tlačí se od severovýchodu Němci. Soudní okres Jaroměřský ,až na úzký pruh na severu jest, český.
8

Výsledek sčítání lidu v roce 1900 v soudním okresu Královédvorském.
č. - Jméno polit, obce - Domů - Obyvatelů - Mužů - Žen - Jména přidělených osad

1 - Bílá Třemešná - 204 - 1449 - 690 - 759
2 - Bukovina Velká (Grossbock) - 93 - 435 - 205 - 230 - Bokouš-Kopanina
3 - Doubravice - 153 - 930 - 439 - 491 - Velehrádek-Zálesí
4 - Dubenec - 240 - 1236 - 562 - 674
5 - Hercov (Hartz) - 17 - 70 - 33 - 37 - Obergrund
6 - Hradiště (Gradlitz) - 173 - 957 - 438 - 519 - Ferdinandov
7 - Hříbojedy (Sibojed) - 60 - 273 - 125 - 148
8 - Huntířov (Gflntersdorf) - 272 - 1488 - 725 - 763 - Bukovina
9 - Hvězda (Stern) - 36 - 125 - 50 - 75
10 - Kašov (Kaschow) - 46 - 201 - 95 - 106
11 - Kladruby (Kladem) - 55 - 293 - 150 - 143 - Sadelno
12 - Kocbeř (Rettendorf) - 105 - 647 - 304 - 343 - Chaloupky
13 - Kocléřov (Ketzelsdorf) - 201 - 1506 - 703 - 803
14 - Kohoutov (Koken) - 129 - 660 - 317 - 343 - Rabiš
15 - Komárov (Komár) - 58 - 322 - 159 - 163
16 - Králové Dvůr n. L. - 853 - 10913 - 5246 - 5667
17 - Království I. díl - 103 - 791 - 365 - 426 - Nová Kocbeř, Nové Záboří, N. Kohoutov, Ženská Bída
18 - Království II. díl - 55 - 324 - 150 - 174 - Schurzer Dobernei, Hegerbusch, Hoř. Debrné, Stiickhäuser,
19 - Království III. díl - 36 - 201 - 97 - 104 - Nernaus, Neunemaus
20 - Kuks - 66 - 434 - 223 - 211
21 - Libetov (Liebtlhal) - 84 - 362 - 182 - 180
22 - Lipnice - 66 - 431 - 204 - 237 - Rovinka
23 - Namajov Doleni - 101 - 485 - 232 - 253
24 - Novolesy - 61 - 316 - 148 - 168 - Filířovice
25 - Podstráň Královédvor. (Silwarleut) - 36 - 177 - 92 - 85
26 - Podstrán Žírecká (Leuten) - 55 - 288 - 143 - 145
27 - Prohruby - 43 - 179 - 80 - 93
28 - Stanovíce (Stangendorf) - 32 - 194 - 92 - 102
29 - Starobucké Debrné - 8 - 433 - 207 - 226 - Hegerbusch9

č - Jméno polit, obce - Domů - Obyvatelů - Mužů - Žen - Jména přidělených osad
30 - Středoměřice (Ziernitz) - 26 - 128 - 60 - 68 - Hasentanz
31 - Verdek (Werdek) - 66 - 375 - 1941 - 181
32 - Vlčkovice Hořeni Wölfsdorf - 95 - 558 - 273 - 285
33 - Vlčkovice D.Wöllsd, - 89 - 447 - 209 - 238 - Kasperberg
34 - Vyhnanov - 49 - 225 - 109 - 116 - Bělouň
35 - Zaboř (Söberle) - 111 - 606 - 305 - 301 - 1201 - Studánka (u Berana)
36 - Zboži (Renzähn) - 45 - 219 - 99 - 120
37 - Žírec městys (Schurz) - 61 - 495 - 241 - 254
38 - Žírec ves (Schurz) - 57 - 303 - 145 - 158
Celkem - 4114 - 29476 - 14091 - 15385

Soudní okres Jaroměřský.
1 - Benátky - 37 - 289 - 139 - 150
2 - Čáslavky - 42 - 220 - 101 - 119 - Bělouň
3 - Černožice - 65 - 676 - 324 - 350 - Čáslavky
4 - Chvalkovice - 124 - 737 - 333 - 404 - Sebuč
5 - Dolany - 84 - 397 - 195 - 202
6 - Hrabčice - 43 - 226 - 99 - 127 - Hasentaiiz 1. dil
7 - Habřina - 89 - 574 - 284 - 290
8 - Heřmanice - 63 - 453 - 209 - 244 - Bělouň
9 - Holohlavy - 78 - 876 - 419 - 457
10 - Hořenice - 47 - 462 - 219 - 243
11 - Hořiněves - 90 - 723 - 340 - 383
12 - Hubilesy - 36 - 212 - 104 - 108
13 - Hustiřany - 61 - 368 - 180 -188
14 - Jaroměř - 568 - 6671 - 3261 - 3410 - Jakubské předměstí. Pražské předm., Dolce Horní, Dolce Dolní, Cihelna
15 - Jasená - 224 - 1257 - 615 - 642
16 - Jezbiny - 39 - 445 - 221 - 224
17 - Josefov - 132 - 6127 - 4647 - 1480
18 - M. Bukov. Kleinbock - 71 - 348 - 169 - 179
19 - Lejšovka - 56 - 301 - 149 - 152
20 - Libřice - 87 - 496 - 234 - 262
21 - Litiče - 117 - 461 - 226 - 235 - Nouzov
22 - Lužany - 60 - 330 - 158 - 172 - Lhota
23 - Máslovédy - 56 - 308 - 153 - 155
24 - Miskolesy - 43 - 228 - 111 - 117
25 - Neznašov - 50 - 299 - 136 - 163
26 - Ples Starý - 48 - 374 - 176 - 198
10

č - Jméno polit, obce - Domů - Obyvatelů - Mužů - Žen - Jména přidělených osad
27 - Ples Nový - 60 - 488 - 211 - 277
28 - Brod (Prode) - 47 - 279 - 126 - 153
29 - Račice - 82 - 486 - 237 - 249
30 - Rasošky - 124 - 945 - 417 -528 -Ples D. Ples H.
31 - Rodov - 69 - 632 - 309 - 323 - Trotina
32 - Roztoky - 22 - 112 - 60 - 52
33 - Rožnov - 48 - 312 - 150 - 162
34 - Rtyně (Ertina) - 41 - 262 - 131 - 131
35 - Ryclmovek - 58 - 372 - 172 - 200
30 - Zaloňov (Salnai) - 52 - 218 - 90 - 128
37 - Šestovice - 70 - 411 - 198 - 213
38 - Slotov (Schlotten) - 47 - 417 - 253 - 164
39 - Sernonice - 62 - 488 - 221 - 267
40 - Sendražice - 79 - 632 - 306 - 326
41 - Smiřice - 210 - 2202 - 1021 - 1181
42 - Smržov - 44 - 298 - 147 - 151
43 - Velichovky - 66 - 405 - 193 - 212
44 - Vestec - 361 - 173 - 86 - 87
45 - Vilantice - 109 - 530 - 244 - 286 - Chotěborky
46 - Víkov - 79 - 577 - 289 - 288
47 - Zvole - 80 - 448 - 213 - 235
48 - Ziželoves - 86 - 462 - 212 - 250
Celkem - 3981 - 35007 - 18488 - 16519


  V celém okresním hejtmanství jest 64.483 obyvatelů. Dle pohlaví 32.579 mužů, 31.904 žen. Dle náboženství 62.843 římsko-katol., 102 řecko-sjedn., 11 starokatolíků, 15 řecko nesjedn., 156 evang. augsb., 806 evang. reform., 474 israelitů, 1 jiného vyznání, 75 bez vyznání. Dle národnosti Čechů 44.582, Němců 19.491, Poláků 91, Ruténů 90, Srbů a Charvátů 2, Rumuni 2, jiných 22. Umí čísti a psáti 53.859, umí jen číst 667, neumí čísti a psáti 9.957.
  Domů v celém hejtmanství jest 8.095.


Statistika hospodářských zvířat.

  Koní mladších 1 roku 112, starších 1 roku 182, kobyl s hřebných 167, jiných kobyl 1323, hřebců 19, valachů 1919. Úhrnem všech koní 3722.11

  Hovězí dobytek. Jalovina mladší 1 roku, býčků 1533, jalovic 2846, volků 516; býčků přes 1 rok 1105, jalovic 2231, jalovic březích 942, krav 10.803. Volů od 1—3 roků, neupotřebených ani k tahu 625, ani ku krmení 693, ke krmení 108; přes 3 roky k tahu 531, ke krmení 419. Úhrnem všeho hovězího dobytka 22.352.
  Koz bez rozdílu stáří a plemene 3193.
  Ovce. Ovcí mladších jednoho roku 167, starších 1 roku: kozlů 20, ovcí 397, skopců 157. Úhrnem všech ovcí 741.
  Vepřový dobytek. Podsvinčat 1871, bakounů 3586. Starších 1 roku kanců 23, sviní 135, různých vepřů 1131. Všeho vepřového dobytka 6746.
  Úlů včelích 2073.
  Drůbež. Domácí drůbež 53.303, hus 6824, kachen 698, jiné drůbeže 2028.


Seznam politických obcí v soudním okresu Královédvorském.

  Bílá Třemešná. Starosta: Kolář Josef. Radní: Hubený Josef, Kolář Josef, Pilař Josef. Národnost v obci česká. Fara, škola, pošta, dráha v místě. Mlýn a továrna.
  Bukovina Velká (Grossbock). Starosta: Posner Jan. Radní: Faltis Josef, Schmidt Frant. Národnost v obci německá. Fara, pošta: Chválkovice. Škola v místě.
  Doubravice. Starosta: Šturm Frant. Radní: Machek |osef, Balihar Josef, Valeš Václav. Národnost v obci česká. Fara: Lanžov. Škola v místě. Pošta, dráha: Králové Dvůr. Mlýn J. Endta.
  Dubenec. Starosta: Aug. Kudrnatsch. Radní: Fr. Nedvídek, Josef Bauer, Frant. Sapouške a Josef Bouse. Národnost v obci německá. Fara. škola, pošta v místě. Dráha: Král. Dvůr. Kamenné lomy Vincence Gütlera. Vodní mlýn Fr. Šedivky.
  Harcov, Haatz. Starosta: Schubert Jan. Radní: Gotstein Jan, Moravek Jan. Národnost v obci německá i česká. Fara, pošta: Chvalkovice. Škola: Brzice.
12

  Hradišté, Gradlitz. Starosta: Jank Josef. Radní: Feik Josef, Paul Jan. Národnost v obci německá. Fara, škola, pošta v místě. Panský pivovar, panský dvůr, mlýn Hoffmanňv.
  Hříbojedy, Siebojed. Starosta: Geldner Frant. Radní: Paulitschke Josef, Gottwald Čeněk. Národnost v obci německá. Fara, pošta: Dubenec. Škola v místě.
  Huntýřov, Güntersdof. Starosta: Vihan Josef. Radní: Sturm Josef, Paulitschke Bertold, Schenk Frant. Národnost v obci německá. Fara: Kacléřov. Škola, pošta v místě. Dřevorytectví Josefa Vihana. Rudolfa Vihana a Františka Schenka. Kamenný lom K. Petirsch.
  Hvězda, Stern. Starosta: Koberstein Václ. Radní:: Rind Josef, Gottwald Aug. Národnost v obci německá.. Fara, škola, pošta: Dubenec. Vodní mlýn.
  Kašov, Kaschov. Starosta : Witenbeck Joset. Radní: Stumpf Čeněk, Rumler Čeněk. Národnost v obci; německá. Fara, škola: Zaloňov. Pošta, dráha: Kukus.
  Kladruby, Kladern. Starosta: Paus Karel. Radní: Blümel Josef, Lorenz Josef. Národnost v obci německá. Fara, škola, pošta: Kohoutov.
  Kocbéř, Rettendorf. Starosta: Rösel Jan. Radní:: Kunert Karel, Püschel Štěpán. Národnost v obci německá. Fara: Hradiště. Škola v místě. Pošta: Nová Kocbéř.
  Kocléřov, Ketzelsdorf. Starosta: Hampel Josef. Radní; Flegel Antonín, Messner Frant., Ditrich Frant. Národnost v obci německá. Fara, škola, pošta, v místě.
  Kohoutov, Koken. Starosta : Volanek Frant.. Radní: Lorenc Frant., Just Jan. Národnost v obci německá. Fara, škola, pošta v místě.
  Komárov, Komar. Starosta: Linke Edvard. Radní:. Anders Vilém, Janke Štěpán. Národnost v obci německá. Fara: Kocleřov. Škola v místě. Pošta: Huntýřov.
  Království I. díl. Radní: Rech Vendelín, Willer Josef. Národnost v obci německá. Obec patří 4 farám., část Hradiště, Kohoutov, Kocleřov, Neu. Brusnice, rovněž těmto 4 školám. Pošta: Kohoutov.
  Království II. díl. Starosta: Steiner Antonín. Radní: Tipelt Lorenc, Schoft Josef. Národnost v obci německá. Fara: Kocleřov a Kohoutov. Škola: Debrné Oleš. Pošta: Vostřev.13

  Království III. díl. Starosta: Petirsch Jindřich. Radní: Wolf Josef, Mühl Václav. Národnost v obci německá. Fara: Třemešná Bílá. Škola: Nemajov Dolení. Pošta: Král. Dvůr.
  Kukus. Starosta: Laghammer Josef. Radní: Lesk Jindřich, May Frant. Národnost v obci německá. Fara: Hradiště. Škola, pošta, dráha v místě. Klášter, nadace hraběte Šporka, ústav chudých.
  Libotov, Liebthal. Starosta: Tins Josef. Radní: Patzak Josef, Řichtr Emanuel. Národnost v obci německá. Fara, pošta: Dubenec. Škola v místě.
  Lipnice. Starosta: Martinec Karel. Radní: Munzar Fr., Emler Fr. Národnost v obci česká. Fara, škola, pošta, dráha: Král. Dvůr.
  Nemajov Dolení, Niedermaus. Starosta: Gall Jan. Radní: Kloc Václ., Hampl Fr. Národnost v obci česká i německá. Fara: Třemešná Bílá. Škola v místě. Pošta, dráha: Král. Dvůr. Jednotřídní matiční škola.
  Novolesy. Starosta: Mann Josef. Radní: Jarolímek Karel, Mihl Richard. Národnost v obci česká. Fara, pošta, dráha: Král. Dvůr. Škola v místě.
  Podstráň Královédvorská, Silvarleut. Starosta: Scliolz Karel. Radní: Patzak Vilém, Pánek Karel. Národnost v obci německá. Fara, pošta, dráha: Králové Dvůr. Škola: Libotov. Parní pila Josefa Kaisra. V katastru leží nádraží Královédvorské.
  Podstráň Žírecká, I.euten. Starosta: Paulitschke Jan. Radní: Metelk Josef, Gütler Karel. Národnost v obci německá. Fara, škola, pošta, dráha: Žírec.
  Prorub, Prohrub. Starosta: Bittner Jan. Radní: Schreiber Jan, Wittich_Josef. Národnost v obci německá. Fara, pošta: Hořičky. Škola v místě.
  Stanovice, Stangendorf. Starosta: Rindt Ferd. Radní: Knitschke J., Paul Karel. Národnost v obci německá. Fara: Žírec. Škola, pošta, dráha: Kuks. Vodní mlýn J. Rindt.
  Stárobucké Debrné, Altbuch-Debrney. Starosta: Mühl Jan. Radní: Schinkman Čeněk, Blaschke Frant. Národnost v obci německá i česká. Fara, pošta: Kocleřov. Škola v místě.
  Středoměřice, Ziesmitz. Starosta: Schubert Jos. Radní: Jos. Tschöp, Jan Tschöp. Národnost v obci německá. Fara, pošta: Chvalkovice. Škola: Bukovina Velká.
14

  Verdek. Starosta: Fiedler Josef. Radní: Bosner Edvard, Šafr Karel. Národnost v obci česká. Fara, škola, pošta, dráha: Král. Dvůr.
  Vlčkovice Dolení, Nieder Wölfsdorf. Starosta; Jan Butzke. Radní: Thim Čeněk, Kuhlaneg Ant.. Národnost v obci německá. Fara, škola: Hoření Vlčkovice. Pošta, dráha: Kuks.
  Vlčkovice Hoření, Ober Wolfsdorf. Starosta: Selisko Vojtěch. Radní: Řehák Frant., Mertlík Josef. Národnost v obci německá. Fara, škola v místě. Pošta, dráha: Kuks. Továrna na bronzové zboží, prsteny, náramky. Mlýn Fr. Řeháka.
  Vyhnanov, Wihnan. Starosta: Aster Vojtěch. Radní: Fr. Aster, Jos. Umlauf. Národnost v obci německá. Fara, škola, pošta, dráha: Kohoutov.
  Záboř, Söberle. Starosta: Anders Frant. Radní: Andrs Jan, Menzl Fr. Národnost v obci německá. Fara,, pošta: Kocléřov. Škola v místě.
  Zboží, Rennzähn. Starosta: Rücker Čeněk. Radní: Erwart Vilém, Fr. Tasler. Národnost v obci německá. Fara: Hradiště. Škola v místě. Pošta, dráha: Král. Dvůr.
  Žírec městys, Schurz Markt. Starosta: Pohl Jindř. Kadní: Richtr Fr., Munzar Fr. Národnost v obci německá i česká. Fara, škola, pošta, dráha v místě. Prádelna na jutu J. Etricha z Jaroměře. Továrna na lihoviny L. Schika. Vodní mlýn A. Pavlíčka.
  Žírec ves. Starosta: Blaschke Jan. Radní: Gotwald Čeněk, Richter Štěpán. Národnost v obci německá. Fara, škola, pošta, dráha: Žírec Nový.


Církevní zřízení.
Hejtmanství Královédvorské náleží celkem diecesi Královéhradecké.


Vikariat Jaroměřský.
Vikář: Josef Beran, konsist. rada a děkan v Králové Dvoře. Sekretář vikariatní: Kozák Ant., farář. Holohlavy.

  Jaroměř. Děkan: Antonín Štěpánek. Kaplan: Váňa Josef, Šorm Josef. Katecheta: Josef Klepl. —15

Kostel zasv. sv. Mikuláši. Kostel sv. Jakuba. Kaple sv. Anny. Patron: Její Vel. císařovna. K farní osadě náležejí obce: Jaroměř, Hořenice, Čáslavky, Dolany, Jezbiny, Dolce. Počet katolíků 8003, evang. 32, evang. ref. 181, židů 70, bez nábož. 3.
  Dubenec. Farář: Jareš Alex. Kaplani: Tůma L., Jan Kočvara. Patron: Jos. Etrich. K farní osadě náležejí obce: Dubenec, Libotov, Hříbojedy, Hvězda, Litice, Nouzov, Velichovky. Počet katolíků 8156, evang. 57, židů 14.
  Dvůr Králové. D ě k a n : Beran Josef. Kaplani: Wolf Fr , Kadlec Fr. Katecheta gymnasia: Šťastný Josef. Katecheta obecné, měšť. školv dívčí: Fr: Kvíčera. Katecheta obecné, měšť. školy chlapecké: Václav Martinek. Kostely sv. Jana Křtitele a sv. Kříže. Patron: Její Velič, císařovna. K farní osadě náležejí obce: Lipnice, Novolesy, Verdek, Rovinka, Zaháj, Filířovice, Borovička, Podstráň. Počet katolíků 11.389, evang. 43, židů 197, bez náboženství 45.
  Hradiště. Farář: Gebert Jan. Kaplan: Baltazar Lat. Kostel: Povýšení sv. Kříže. Patron: Panství: Kuksské. K farní osadě náležejí obce: Kuks, Hradiště, Stanovíce, Kocbeř (kaple sv. Floriana), Nový Kocbeř,, Chaloupky, Zboží. V Kuksu: Matouš Josef, fundalista. Katecheta: Lukáš Vrkoč. Počet katolíků 3238,. evang. 7.
  Heřmanice. Farář: Polreich Petr. Kostel sv.. Maří Majdaleny. Patron: Kuksské panství. K farní osadě náležejí obce: Čáslavka, Palcův dvůr, Krabčice, Hasentanz. Brod, Slotov. Počet katolíků 1500.
  Holohlavy. Farář: Kozák Ant. Kaplani: Frydrych Fr., Novotný Fr. Katecheta: Jan Vik. Kostel sv. Jana. Patron: J V. císař Fr. Jos. I.. K farnosti náležejí obce: Černožice, Čáslavky, Holohlavy, Semonice (kostel sv. Markéty), Smiřice (kostel),. Neznášov, Rožnov, Habřina, Chloumek (kostelíček sv. Václava), Zderaz. Počet katolíků 5730, evang. 434, židů 26.
  Hořiněves. Farář: Václav Frinta, Kaplan: Josef Tesař. Kostel sv. Prokopa. Patron: J. V. císař.. K farnosti náležejí obce: Máslovědy, Račice, Žiželoves
16

(kostel sv. Mikoláše), Želkovice, Vrchovnice. Počet katolíků 2744, evang. 21, židé, 4.
  Chotěborky. Farář: Jan Ruml. Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Patron: J. V. císař. K farnosti náležejí obce a osady: Chotěborky, Hustiřany, Lužany, Lhota, Jeřičky, Vilantice. Počet katolíků 1643, evang. 16, židé 2.
  Jasená. Farář: Jaroslav Horák. Kostel zasv. sv. Jiří. Patron: J. V. císař. K farnosti náležejí: Jasená, Starý Ples (kaple sv. Huberta), Nový Ples. Počet katolíků 2361, evang. 35.
  Josefov. Farář vojenský, kurát voj.: Ondřej Franta. Farář civ.: Jan Vaniček. Kaplan: Jan Veselý. Kostel Nanebevstoupení Páně. Kaple v nemocnici Nanebevzetí Panny Marie. Hřbitovní kaple sv. Vincence. Patron: Erár vojenský. K farnosti náleží: Josefov, Rasošky, Ples Dolení. Počet katolíků 3297, evang. 40, židů 9.
  Kocléřov. Farář: Kühnel Rud. Kostel sv. Václava. Kaple Panny Marie. Patronka: Etrichová Marie. K farnosti náležejí: Huntýřov, Komárov (kaple sv. Jana Křtitele), Záboří Staré. Nové, Guttenbrurtn, Království I., II., III. díl, Starobucké Debrné. Počet . katolíků 7011, židů 5.
  Kohoutov. Farář: Urválek Frant. Kostel: Nanebevzetí Panny Marie. Patron: Kuksské panství. K farnosti náležejí: Kohoutov, Rábiš, Nový Kohoutov, Kladruby (kostel sv. Trojice), Sadelno, Vyhnánov (kaple sv. Anny). Počet katolíků 1380.
  Libřice. Exposita: Josef Unger. Kostel sv. Michala. Patron: J. V. císař Fr. Jos. I.
  Sendražice. Farář: Chejnovský Fr. Kostel sv. Stanislava. Patron kostela: Náboženská Matice; fary J. V. císař. K farnosti náležejí: Sendražice, Rodov, Trotina. Počet katolíků 1121, evang. 1.
  Třemešná Bílá. Farář,: Herkner Jos. Kostel zasv. sv. Jakubu. Patron: Šindler. K farnosti náležejí: Třemešná Bílá, Nemajov. Brusnice Dolení, Dehtov. Počet katolíků 3496, židů 2.17

  Vlčkovice. Farář: Kašpar Falta. Kostel sv. Josefa. Patron: Náboženská Matice. K farnosti náležejí: Vlčkovice. Počet katolíků 1128.
  Zaloňov. Farář: Josef Kavan. K o s t e 1 sv. Petra a Pavla. Patron: Marie Etrichová. K farnosti náležejí: Rtyně, Vestec, Dolce. Počet katolíků 1029.
  Žírec. Farář: Václav Rosecký. Kostel sv. Anny. Patron: Etrichová Marie. Kaple sv. Odilona. K farnosti náležejí: Žírec, Zírecká Podstráň, Borek. Počet katolíků 1056, evang. 8, židů 5.
  V Smiřicích zámecký kaplan Jan Vik, katecheta.
  V Kuksu řád Milosrdných bratří. Představený; Lad. Mores, kněz: Lukáš Vrkoč.
  V celém vikariatě jest 66.342 katolíků, 2.091 evang., 340 židů.


Školství v polit, okresu.

  5 českých škol měšť. a to chl. a dívčí v Jaroměři a ve Dvoře Králové a chlap, ve Smiřicích.
  38 škol obecných a to 11 jednotř., 12 dvojtř.. 7 trojtř., 1 čtyř. a 7 pětitř. s 11 pobočkami.
  5 tř. obecná chlap. a dívčí v Jaroměři a ve Dvoře Králové, ostatní byly smíšené.
  Tříd bylo 104 postup. 18 poboč., přibylo pob. při chl. škole v Jaroměři při chlap. a dívčí ve Dv. Kr. po jedné.
  Dětí školou povinných 6902, 3473 chlap. 3429 dívek. Před 6. rokem 47 chlapců, 28 děvčat, po 14. 80 chl., 41 děvč.
   Půldní školních nezameš. 90,81°/0, zam. oml. 7,12%, zam. neoml. 2,07%.
  Trest, nálezů 255.
  Knihovny učitelské: 3642 svazků, žákovské 15.489.
  Knihovny žákovské: 43 velmi dobře.
18

  Osob učitel, bylo 134, učitelů 108 uč. 26 učitelek, vys. způs. 124 učitelů a učitelek, vysvěd. dospělosti 6 učitelů 4 učitelky. Učitelé náb. Katech. 4, učitelů cír. úř. ust. 38, uč. náb. evang: Naggy, farář ref. v Semonicích, augs. vyz. 1, Szalatnay. favář v Černilově, Emanuel Pollak, rabín ve Dv. Kr. Industr. 26 vesměs zkoušených, 2 učitelé frančtiny. Industr. 3 def., ost. prozatímně.
  Soukromé školy. Kromě: 3 školy jednotř. Matice Šk.: Dolní Nemajov, Dubenec a Žírec, soukr. evang. ref. škola Semonicích 1 tř., veřejná německá škola 4třídní v Josefově a ve Dvoře Králové.
   V okr. rozpočtu:
  Rozpočet okr. šk. rady. V y dání: Služné učitelů a doplňky 154.130 K, pětileté zvýšení služného 46.592, funkční přídavky 10.060, peněžitá náhrada za příbytek 104 K. Remunerace 30.908, učitelské konference 536. Dotace pro okr. uč. knihovnu 100 K, pomůcky vyuč. a knihovny žákovské 1588 K, rozličné vydání 976 K, náklad na správu 1407 K vyuč. náboženství 10.335. Úhrnem vyd. 256.736 K.
  Pří j m y : Úroky pohledávané 366 K, příjmy z pozemků 30 K, ze závazků jednotí, osob 20 K, školné 18.482, Okr. školní přirážka 10°/r, 41.406 K, příspěvek zemského fondu 256.736.

Německé školy.

I. Král. Dvorský okres.

Starobucké Debrné. Škola jednotřídní.
Dubenec Dolní. Škola trojtřídní.
Dubenec Hoření Škola dvojtřídní.
Hradiště. Škola trojtřídní.
Vel. Bukovina. Dvojtřídní.
Bukovina. Trojtřídní.
Kocléřov. Čtyřtřídní s 1 pobočkou.
Kohoutov. Trojtřídní.
Komárov. Jednotřídní.
19

Kuks. Trojtřídní měšť. chlap. Obecná šk. 3tř.
Libotov. Dvojtřídní.
Dolení Nemajov. Dvojtřídní.
Prohruby. Dvojtřídní.
Zboží. Jednotřídní.
Kočbeř. Trojtřídní.
Žírec. Dvojtřídní.
Hřibojedy. Jednotřídní.
Záboř. Dvojtřídní.
Vlčkovice. Trojtřídní.

II. Jaroměřský okres.

Hrabčice. Jednotřídní.
Heřmanice. Dvojtřídní.
Litič. Dvojtřídní.
Zaloňov. Dvojtřídní.
Učitelských osob na německých školách celkem 56.
Vydání: 107.673 K.
Příjem: Úroky pohl. 455, příjem z pozemků 15, ze závazků jednotí, osob 1641, školné 7439, 10°/0 přirážka 12.615, přisp. zem. fondu 85.508.

České školy viz české obce.

Politické obce okres Královédvorský.
Politické obce okres Jaroměřský.

Zdravotnictví.
Humanitní ústavy: Veřejná nemocnice ve Dvoře Králové s 50 postelemi.
Soukromá nemocnice Milosrdných bratří v Kuksu s 18 postelemi.
Nemocnice v Jaroměři s 50 postelemi.
Zdravotní obvody. 1. Město Králové Dvůr, 2. Kocléřov, 3. Kuks, 4. Králové Dvůr obvod, 5. Dubenec,
20

6. Jaroměř město, 7. Hořiněves, 8. Jaroměř obvod„ 9. Josefov, 10. Smiřice.

  Lékaři: MUDr. Barth Vilém, c. k. okresní lékař, Králové Dvůr, MUDr. Bauer Richard, obvodní lékař,. Dubenec, MUDr. Breth Arnošt, tovární lékař, Král, Dvůr, MUDr. Eger Zdenko, zubní lékař, Král. Dvůr,. MUDr. Hampel Fr., obvodní lékař, primář nemocnice, Král. Dvůr, MUDr. Ant. Hrubý, obvodní a panský lékař, Smiřice, MUDr. Kirsch Čeněk, nádražní, panský, obvodní a nemocniční lékař v Kuksu, MUDr. Kukla Jan, obvodní a nádražní lékař v Josefově, MUDr. Můra Josef, obvodní lékař, Hořiněves, MUDr. Moravec Josef,. městský lékař, Králové Dvůr, MUDr. Nettl Jakub,, praktický lékař v Jaroměři, MUDr. Paul Vojtěch, nádražní a soudní lékař v Jaroměři, MUDr. Maxa Fr.,. lázeňský lékař, Velichovky, MUDr. Petr Frant., obvodní a nemocniční lékař, Jaroměř, MUDr. Reinberger Emil,, obvodní lékař, Králové Dvůr, MUDr. Zemek Fr., tovární lékař; Smiřice, MUDr. Pácal Břet., praktický a zubní lékař v Jaroměři. MUDr. Slabihoudek, praktický lékař,. Josefov.

  Lékárnlň: Kučera Jan, Králové Dvůr; Neumann Jan, Jaroměř; Dolansky Zdenko, Josefov; Milosrdní bratři (Macháček Josef, provisor), Kuks; Suchánek V... Smiřice.

  Zvěrolékaři: Fischel B., c. k. vrchní okr. zvěrolékař,. Králové Dvůr; Šlampa Fr., okresní zvěrolékař, Jaroměř; Trenkler Karel, Smiřice.

  Materialisté: Jarolímek Karel v Josefově, Fr. Novák v Jaroměři.

  Porodní babičky. V Králové Dvoře: Bujarková, Marie, Bürke-ová Terezie, Kroupová Marie, Najmanová Antonie, Pišlová Karolina, Šípová Eliška, Zapadlová Josefa. V Jaroměři: Benešová Eva, Holakovská Ant., Hoškova Anna, Hrnčířová Františka, Palmová Marie, Exnerová Anna, Vodová Marie, Veselá Anna. V Smiřicích: Brutarová Marie, Karpišková Johanna, Plecháčová Josefa. V ostatních obcích: Doubravice: Turková Františka, Vávrová Barbora. Dubenec: Hermanová Františka, Wagnerová Julie. Hradiště:: Mikešová Aloisie. Huntířov: Pettiršová Františka.21

Luštinetzová Viléma. Kocléřov: Fingerová Bibiana, Rumlerová Anna. Kohoutov: Kutscherová Františka. Království III. díl: Wolfová Adelheid. Kocbeř: Grohová Františka. Žírec Ves: Richterová Terezie. Bílá Třemešná: Feiková Františka, Ponikelská Marie. Vlčkovice Horní: Posnerová Viléma. Chvalkovice : Mojžíšová Kateřina. Dolany : Rygrová Františka. Habřina: Háková Barbora. Heřmanice: Schneiderová Magdalena. Holohlavy: Andrejsková Marie. Hořenoves: Holá Aloisie. Jasená: Slezáková Anna. Josefov: Jalovcová Johanna, Ludvigová Marie, Weberschinková Filomena. Lejšovka: Havlasová Kateřina. Máslověd: Skořepová Anna. Pleštový: Valáškova Josefa. Račice: Suchánková Anna. Rasošky: Faltusová Marie, Kernerová Kateřina. Rožnov: Drtinová Anežka. Semonice: Erbenova Anna. Sendražice: Kadečková Marie. Šestovice: Vedralová Františka. Vilantice: Jarošová Marie. Zvol: Lášková Anna, Potočkova Anna. Žiželoves: Hrochová Božena.
  Okresní nemocenská pokladna ve Dvoře Králové. Představenstvo : Jan Holub, předseda, Jos. Vágner, místopředseda, Antonín Bauer, Josef Link, Jan Janke, Karel Kauglitz, Frant. Valouch, Ottonn Serbousek, Jos. Svoboda, členové představenstva, Hynek Subrt, správce pokladny, Karel Subrt, kontrolor pokladny. Mimo to 7 závodních nemocenských pokladen.
  Okresní nemocenská, pokladna v Jaroměři. Dr. Postíer, advokát, předseda, Ant. Zalabský, pokladník.

Poštovní úřady,

  Králové Dvůr v erární správě. - Huntířov: poštmistrová Schmidová Amalie. -- Kocléřov: poštmistr: Ignác Schmid. - Nový Kocléř: poštmistr: Paulitschke J. - Kohoutov: Poštmistr: Pich Karel. - Hradiště: Poštmistr: Selisko Josef. - Bílá Třemešná: Poštmistr: Schulz Josef. - Žírec: Poštmistr: Munser K. - Kuks: Poštmistr: Emerling Engl. - Clrvalkovice: Poštmistr: Werner Jan. - Jaroměř: Poštmistr: Baudisch J. - Josefov v erární správě. Přednosta: Wrbatzky R. -
22

Hermanice: Poštmistrová: Fabmgrová Anna. — Jasená: Poštmistrová : Hradcová Barbora. — Velicíhovky: Poštmistrová: Koutková Marie. —- Dubenec: Poštmistr: Winterstein B. — Černožice-Čáslavky: Poštmistrová; Vacková Anna. — Smiřice: Poštmistr: Javůvek Jaromír. Hořiněves: Poštmistr: Selák Karel. — Doubravice: Poštmistr: Valeš J. .

  Úřadů obecních jest v politickém okresu Královédvorském 86 a to v soudním okresu Královédvorském 38 a Jaroměřském 48. Z těch mají úřady městské Králové Dvůr, Jaroměř, Josefov, .Smiřice. Městyse Hradiště a Žírec.
  Obchodní a živnostenská komora jest v Liberci.
  Dle zřízení zeměpanských úřadů správních náleží okresní hejtmanství Královédvorské k dozorčímu obv.. c. k. okresní hejtmanství v Hradci Králové, finanční ředitelství v Chrudimi, stavební okres Hradec Králové, lesní insp. Jičín, 18 živnost, insp. v Hradci Králové,, hlavní berní úřad v Jaroměři, okresní školní insp. pro školy české ve Dvoře Králové, okresní školní insp, pro školy německé ve Vrchlabí.
  Krajskému soudu celý okres přísluší do Králové Hradce.
  Dle vojenského zřizení náleží celý politický okres k řadovému vojsku č. pluku 18. v Hradci Králové,, zeměbraně č. 11. v Jičíně.

Veřejná bezpečnost.

  C. k. četnictvo. 14 oddělení. C. k. četnický poručík jako velitel: Adolf Bauer v Hradci Králové.
  C. k. četnické okresní velitelství v Králové Dvoře. C a k. strážmistr: Karel Wolf. Závodčí: Josef Vintr, Fr. Kopecký, Ant. Havel, Karel Oswald.
  Dubenec. Strážmistr: Josef Dvořák. Závodčí: Josef Smetana, Josef Stifter.
  Chvalkovice. Závodčí: Jan Steffek,.23

  Jaroměř. Závodčí: Petr Petrle, Fr. Bezdíček. Četníci: Sylvestr Valášek, Josef Závora.
  Jasená. Závodčí: Ant. Šejvl.
  Hořiněves. Strážmistr: Karel Reif.
  Hradiště. Závodčí: Václav Radimský. Četníci: Rudolf Hubáč, Václav Moravec.
  Kocléřov. Závodčí: Jan Skřivánek, .Jos. Mráček.Četnik: Karel Maurer. ;
  Smiřice. Závodčí: Richard Vlxa. Četníci: Ludvík Straka, Laštovka Josef.
24

Okres Králové-Dvorský.

  Rozloha okresu 168.56 m2 Obyvatelů 29.476; mužských 14.091, ženských 15.385. Politických obcí 38; českých 6, německých 32. Domu 4222. Síť silniční obnáší 91 km 751 m.
  Zástupce okresu na zemském sněmu: Jan Jaroš, rolník v Časlavkách.
  Zástupce V. kurie: J. Herzog, pekař.
  Starosta okresu: Selisko Karel, v Hořeních Vlčkovicích.
  Okresní výbor: Burger Josef, obchodník v Král. Dvoře, Dr. Frant. Jeřábek, advokát ve Dvoře Králové, Kaiser Josef, velkoobchodník a průmyslník ve Dvoře Král., Nedvídek František, rolník v Dubenci, Rösel Jan, starosta a rolník v Kočbeři, Schick Ludvík, velkoprůmyslník v Žírci.
  Okresní zastupitelství: 1. Za venkovské obce: Hampl Josef, starosta v Kocléřově, Kleinwächter Josef, rolník v Libotově, Král Rücker Vincenc, rolník Bedřich, nadlesní v Debrném, ve Zboží, Wihan Josef, starosta v Huntířově, Pich Karel, poštmistr v Kohoutově. 2. Za města: St. Finger, starosta obce Králové-dvorské, Vincenc Nievelt, materialista ve Dvoře Králové, Jank Josef, rolník v Hradišti, Klazar František, majitel pivovaru ve Dvoře Králové, Pohl Jindřich, starosta v Žírci, Šulc Karel, hodinář ve Dvoře Králové 3. Za velkoprůmysl: Nettel Heřman, řiditel továrny ve Dvoře Král., Neumann Adolf, továrník ve Vídni, Schlein Otto, továrník ve Dvoře Král. 4. Za velkostatky: Šindler Karel, c. k. dvorní rada v. v. ve Vídni a Etrich Josef, továrník v Jaroměři.25


  Úřednictvo : JUC. Vonka Alfred, okresní tajemník, Zbroj Antonín, silniční komisař.
  Obvodní lékaři Dři.: Bauer Richard, Dubenec, Kirsch Vincenc, Kukus, Hampel František, Král. Dvůr, Reinberger Emil, Král. Dvůr.
  Okvesní zvěrolékař: Fischel Felix, c. k. vrchní obv. a okresní zvěrolékař.
  Okresní lesní technik: Král Bedřich, nadlesní v Debrném.
  Rozpočet okresu na r. 1902. Příjem 41.150 K. Vydání 109.107 K 6 h. Schodek 67.957 K 6 h se 30% přirážkou se hradí.
  Dluh okresní 262.661,33 K. — Jmění okresní 30.515,10 K. — Daň okresní 226.523,56 K.
  Okresní stravovna v Král. Dvoře. Správce stravovny: Lorenc Josef. Náklad na stravovnu činil v r. 1901. 2632,72 K. Návštěva v r. 1901.: 2445 lidí.
26

Králové Dvůr nad Labem,

  Král. věnné město na horním levém toku Labe v krásné krajině podkrkonošské. Městem samým protéká labská strouha, do níž pod městem vtéká potok »Hradský«. Dřívější předměstí Dolejší, Hořejší, Šindelářské, Hradištské, Vorlech, Podharf a Podstráně splynuly již v jeden celek. Z budov a památností sluší uvésti starožitný děkanský chrám z 13. století r. 1486. rozšířený, po většině ve slohu gotickém s novou got. věží; kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Kříže, jenž jest z nejstarších chrámů v Čechách, r. 1752. přestavěn,, radnici, budovy školské, zvláště gymnasium, »Hankův dúm« s prostranným divadlem, sokolovnu, synagogu, sochu Panny Marie a Zábojovu od Wagnera na náměstí a Hankovu v Hankově zahradě, dum v Eliščině ulici č. 218, v němž prý královna Alžběta bydlela, hradby městské se Kindelářskou věží a zbytkem věže Hradištské, vrata a starou kašnu ve dvoře Kohoutově. Průmysl a obchod jest zde značný, zvláště průmysl textilní. Jest zde 6 tkalcoven, 7 tiskáren a úpraven na zboží z lámové vlny, barchety, kalmuky a kartouny, 3 barvírny, továrna na předení juty a lnu, několik obchodních závodů na ruční výrobu tkalcovskou, mechanická pletárna příze, 4 menší a dvě velké kruhové cihelny, strojní cihelna, plynárna, koželuhovna,. jirchárna, strojní pivovar, slévárna, 2 kotlárny, 2 pily, velký mlýn, výroba zboží hrnčířského a j. Voda pitná přivádí se vodovodem s vrchů městských lesů a mimo to jest ve městě 7 artézských studní. Dvůr Králové, jakožto město ležící na rozhraní národnostním, jest známé pro svůj statečný zápas vlastenecký. Roku 1817. objevil zde Václav Hanka v kostelní věži Rukopis Králodvorský. Na město povýšen D. K. královnou Alžbětou na počátku 14. století a král Václav IV. pro-27

půjčil mu znak červený štít, v něm městské hradby stříbrné s cimbuřím, bránou otevřenou a vyzdviženou mříží. Za hradbami po obou koncích vypínají se dvě čtverhranné stříbrné věže a mezi nimi karmovaný stříbrný český lev ku pravé straně hledící. Dějiny. Dvůr Králové, původně knížecí dvůr Chvojno, kdež roku 1139. kníže Soběslav, řídě stavbu hradu Hostin Hradec, onemocněl a na Hostin Hradci dokonal. Na počátku 14. století uvádí se Dvůr Králové již za město. Roku 1316. zastavil král Jan Dvůr Králové Půtovi z Turgova; roku 1329. dán od téhož krále doživotně Jindřichovi knížeti Javorskému, r. 1422. stál D. K. se Žižkou a Tábory v jednotě, jakož i r. 1434. ke straně městské, která u Lipan dokrvacela. Pro vzpouru proti Ferdinandu I. r. 1547. byl Králové Dvůr ztrátou statků a práv svých pokutován; později jsou mu z části navráceny. Roku 1570. lehlo celé město popelem a trvalo skoro půl století, než se z této pohromy zotavilo. Na to koupilo město roku 1606. od císaře Rudolfa lenní dvůr Pohoří, který rok na to byl z manství propuštěn. Roku 1614. přešel Králové Dvůr v držení Anny Tyrolské, manželky Matyášovy. České povstání Královédvorští podporovali nejen penězi, nýbrž i brannou silou a zároveň s Královéhradeckými pomoc ku Praze vyslali, začež pak bylo jim snášeti zlé následky jak na jmění tak i na životech, a město dostalo se v držení Eleonory Mantovské, choti Ferdinanda II., na jehož rozkaz musilo přijati víru katolickou. Roku 1646. švédský vůdce Wittenberg porazil zde císařské vojsko vedené jenerálem Montecuculim, na velikou škodu města. Z dalších majetníků Dvora Králové sluší uvésti Marii Montevskou, choť císaře Ferdinanda lil. (1655), Eleonoru Falckou, manž. Leopolda I. (1686), Alžbětu Kristinu Brunšvickou, manž. Karla VI. (1720 - 50). ve kteréžto době město mnoho zlého snášeti muselo od vojska pruského; leželo tu posádkou vojsko pruské i rakouské a to roku 1741., 1744., 1745. (bitva u nedalekého Zárova). Marie Terezie potvrdivši výsady Dvoru Králové, uvázala se v držení jeho r. 1750. V letech 1756 -57 zuřila pruská válka, jež měla v zápětí veliký mor. Roku 1790. dostal se D. K. Marii Ludovice,, choti Leopolda II., roku 1793. Marii Terezii Neapolské,
28

druhé choti Františka I., roku 1808. třetí jeho manželce Ludovice Madenské. Roku 1812. táhli tudy Rusové, pronásledujíce Napoleona I. Roku 1848. zřízeny ve městě dvě ozbrojené setniny »národní stráže«, jež zrušena byla teprve 1852. V letech 1832. a 1850. zuřila zde cholera. Roku 1859. vystavěna tudy jihoseveroněmecká spojovací dráha, která měla velký vliv na rozvoj města, průmyslu a obchodu. Ve válce roku 1866. utkala se zde armáda pruská a rakouská dne 29. června tak prudce, že ulice města mrtvolami a raněnými byly takřka přeplněny. Téhož roku navštívil císař František Josef í. raněné ve Dvoře Králové. Roku 1867. byla zde pořádána veliká slavnost národní na počest objevení rukopisu Králo-Dvorského. Zde práchnivěly drahně věků ve věží děkanského chrámu mezi starým haraburdím skvostné perly básnictví českého, až šťastnou náhodou 16. září 1817. od našeho nezapomenutelného Věnceslava Hanky odhaleny a pod názvem Kralodvorský rukopis r. 1818. světu na odiv vydány jsou.
  Z mužů v Králové Dvoře narozených vynikli: Jindřich Dvorský z Helfenberku, administrátor konsistoře pod obojí, Matěj Dvorský z Hájku, rektor pražské university, A. Wagner, sochař.29

Obec Královédvorská n. L.

  Rozloha obce: 15,45 km2
  Obyvatelů: 10.916, z těch 5247 mužů, 5669 žen: 10.569 katol., 4 starokat., 15 evang.aug., evang. (hel.) 23, israel. 238, bez vyznání 67, Čechů 9406, Němců 1486, Poláků 5. jiných 19. Počet domů 912.
  Zástupce města na říš, radě: Dr. Fr. Sláma.
  Zástupce města, na zem. sněmu: Dr. Fr. Sláma..
  Zástupce města za V. kurii: Herzog J.
  Starosta města: Stanislav Finger, obchodník a maj. domu.

  Městská rada: JUDr. Fr. Jeřábek, advokát (odb.. staveb.), MUDr. Emil Reinberger (odb. školy a chudinství), Kučera Jan, lékárník (odb. lesní), Hynek Šubrt, účetní (odb. policejní), Frant. Lorenc, obuvník a maj. domu (odb. hospodářský), Jan Holub, ostruhář (odb. lesní).

  Obecní zastupitelstvo král. věnného města Dvora Králové n. L. na období 1903 - 1906. P. T. výborové: I. sbor: Bauer Ant., továrník, Gutfreund Karel, obchodník, JUDr. Jeřábek Frant., advokát, Kučera Jan, lékárník, Saitz Otokar, c. k. řiditel gymn., Schulz Ant., c. k. rada zem. soudu, Zlatník Alois, továrník, Klazar Frant., maj. pivovaru, P. Beran Josef, děkan, Klazar Jindřich, továrník, Korbelář Frant., řiditel továrny, Fleček Frant. obchodník. - II. sbor: Thym Eduard, stavitel MUDr. Reinberger Emil, lékař, Holub Jan, ostruhář, JUDr. Nedbal Rud., advokát, Moravek Václ., c. k. školní inspektor, Munzar Josef, řiditel továrny, Seidel Jindřich, pekař, Šubrt Hynek, správce nemoc, pokladny,. Nettel Adolf, majitel koželuhovny, Svoboda Jan, obchodník, Syřiště Jan, obchodník, Klust Václav, ho-
30

stinský. — III. sbor: Lorenc Frant, obuvník, Finger Stanislav, obchodník, Taufmann Jan, hostinský, Růžička Josef, hostinský. Pavelka Emanuel, rolník, Kränk František, klempíř, Rambousek Jaroslav, zámečník, Novák Karel, obchodník. Měšťan Ladislav, učitel, Vondrouš Josef, obchodník, Lemle Bedř., rukavičkář, Matouš Václav, hostinský.
  Městský úřad: Otokar Slavík, městský tajemník, Alois Čech, nadlesní. Jarosl. Janke, důchodní, Rudolf Pacák, důchodenský kontrolor, Jan Capoušek,.protokolista, Alois Vaňura, kancelista, Jindř. Lorenc, policejní komisař, Jos. Šisler, polic, příručí, MUDr. Jos. Moravec, městský fysik. Policejních strážníků 8, kancel. sluha 1, Jos. Kafka, ředitel kůru, Jan Pelikán, praktikant.
  Rozpočet obce: Příjem 154.021,12 korun. Vydání 255.265,06 K. Schodek 101.243,94 K hradí se 15% školní a 50 % obecní přirážkou, prodejem budov, odkazem spořitelny a kasovní hotovostí.
  Agenda měst. úřadu za r. 1902. obsahuje 6843. Schůze městské rady každý týden a obec. zastupitelstva každý měsíc.
  Městské ústavy: Chudobinec a sirotčinec.
  Chudobince dozorce: Jos. Karhánek.
  Sirotčince: týž.
  Posloupnost purkmistrů. Posledním syndikem byl Lemle, posledním sudím královským Šnaidr.
  Prvním zkoušeným purkmistrem jmenován Hynek Sklenčka, po něm Jos. Šindler, pak Jan Múller (1814 až 1832), Frant. Pistěcký (1832 - 1838), Petr Procházka (1838 -1846), Konrád Věžnický (1846 -1849), poslední zkoušený purkmistr.
  Prvním purkmistrem v době konstituční stal se: Bedřich Tinus (1849 -1860), Jos. Röhrich starší (1860 až 1863), Albín Prokop (1864 -1866), opět Bedřich Tinus od r. 1866, po něm následovali: Alois Bürgel, Vilem Röhrich, MUDr. Jos. Veverka, Frant. Šíp (1882 až 1886). JUDr. Emanuel Ducke (1886 -1887), MUDr. Jos. Moravec (1887 -1891), Jos. Klugar (1891 -1899). .Stanislav Finger od r. 1899.31

  Místní školní rada. Předseda: Stanislav Finger, starosta města. Clenovév: Beran Jos., děkan, JUDr. Jeřábek Frant., advokát, Šubrt Hynek, účetní, okresní nemocenské pokladny, Thym Eduard, stavitel, Vondrouš Jos., obchodník, Moravek Váci., ředitel obecné a měšť. dívčí školy, Langer Jindř., ředitel ob. a měšť. chlap, školy, Macháček Karel, řídící ob. šk. ve II. obvodu, Martinec Karel, starosta Lipnice jako zástupce přiškolené obce Lipnice.

Chrámy.
  Kostel děkanský sv. Jana Křtitele, pocházející ze 14. století, slohu gotického.
  Kostel sv. Kříže na předměstí. Duchovenstvo.

  děkan a bisk. vikář. Jos. Beran
  Kaplani: Frant. Wolf a Frant. Kadlec. - Katecheti: Jos. Šťastný, c. k. gymnasia, Fr. Kvíčera a Václ. Martínek, katecheti měšťanských škol.
  K farní osadě náležejí obce: Město Dvůr Králové n. L. a obce: Lipnice, Novolesy, Podstráň a Verdek.
  Počet katolíků 11.874, evang. 35, židů 238, spiritistú 58 a bez vyznání.
  Statistická data za r. 1902: Oddavek bylo 112. Narozenců 417, z těch 200 mužského a 217 ženského pohlaví. Zemřelých bylo 342.

Školství.
  C. k. vyšší gymnasium Františka Josefa: C. k. ředitel: Saitz Otakar. C. k. professoři: Jirka Jan, Halík Tomáš, Mesány Alois, P. Šťastný Josef, Dr. Kropáček Jan, Mach Josef, Dr. Brant Jan, Krecar Jan, Macháň
32

Frant. C. k. skuteční učitelé: Dr. Kádner Otakar, Kollman Josef, Zítta František, Palička Bedřich. Učitel zpěvu: Kafka Josef (39 žáků). Učitel náboženství israelského :: Emanuel Pollák, rabín (15 žáků). Celkem žáků 199.
  C. k. odborná škola tkalcovská: C. k. řiditel: Podhrádský Vilém. Učitel kreslení: Chramosta Josef. Učitel předmětů technologických: Syka Rudolf. Assistent pro theorii tkalcovskou: Večera Vladimír. Dílovedoucí: Firbas Alois, Kastner Jan. Výpomocní učitelé; P. Beran Josef, děkan, učitel katol. náboženství, Geisler Josef,. učitel písemnictví a němčiny, Pavlík Alois, učitel počtářství, směnkářství a účetnictví.
  Počet žáků v denní škole tř. I. 17, tř. II. 10. Večerní a nedělní kurs navštěvuje 33 žáků.
  C. k. okresní školní rada: Předseda: Witak Ferdinand, správce hejtmantví. C. k. školní inspektor: Morávek Václav. Členové: P. Beran Josef, vikář v Král. Dvoře, MUDr. Reinberger Emil ve Dvoře Král., Boháč Vojtěch, řiditel měšf. školy v Jaroměři, Růžička Alois, učitel a zástupce učitelstva ve Dvoře Král., JUDr. Postler J., advokát v Jaroměři, Jaroš Jan, zemsky a říšský poslanec, statkář v Černožicích, Ott Jan, starosta y Dolanech, Reichert Alois, statkář v Starém Plesu, Šturma Josef, starosta v Doubravici.
  Měšťanská škola chlapecká trojtřídní. Ředitel: Langer Jindřich. Učitelé: Soukup Jan, Stocký Leopold, Geisler Josef. Katecheta: P. Martínek Václav.
  Obecná škola chlapecká pětitřídní se 4 pobočkami.. Ředitel: Langer Jindřich. Učitelé: Číp František, Čtvrtečka Emil, Khun František, Posner Josef, Pospíchal Josef, Ježek František, Měšťan Ladislav, Simúnek Fr.,. Steinman Stanislav.
  Měšťanská škola dívčí trojtřídní s 1 pobočkou. Ředitel: Morávek Václav. Učitelé: Pavlíková Emilie,. Hinková Marie, Seifert Antonín, Streitová Marie. Katecheta: P. Kvíčera František. Industrialní učitelka: Subrtová Anna.
  Obecná škola dívčí pětitřídní se 4 pobočkami. Ředitel: Moravek Václav. Učitelé: Háková Marie, Nejtková Ludmila, Pavlík Alois, Bidlová Marie, Feiglová33

Hedvika, Kocourková Josefa, Stuchlíková Anna, Šubrtová Ema, Tisovský Jan.
  Na škole měšťanské a obecné chlapecké 615 žáku. Na škole měšťanské a obecné dívčí 657 žákyň.
  Obecná škola pětitřídní smíšená s 2 pobočkami v II. obvodu. Řídicí učitel: Macháček K. Učitelé: Langrová Anežka, Lhotský Josef, Lumenda Josef, Pácalt Jan, Růžička Alois, Růžička Karel. Industriální učitelka: Vaňurová Františka. Žáků 367.
  Řemeslnická pokračovací škola s kupeckou odbočkou. Ředitel: Langer Jindřich.
  Obecná škola trojtřídni němediá s 1 pobočkou. Řídicí učitel: Vopršálek Jar. Učitelé: Mucha AI., Suchánek František, Špacír Vincenc. Industrialní učitelka: Zelenková Marie. Žáků 372.

C. k. okresní hejtmanství.
  Úředníci: c. k. okr. hejtman Ferd. Witák, c. k. okr. komisař Jaroslav Nápravník, c. k. okr. koncipista Dr. K. Balej, c. k. okr. vrchní zvěrolékař Felix Fischel, c. k. okr. sekretář Karel Jarolimek, c. k. okr. kancelista J. Javonský, 1 c. k. okr. šikovatel, c. k. okr. lékař Vilém Bárth.
  Berní referát: Bedřich Král, c. k. vrchní berní inspektor, Jos. Holub, c. k. fin. koncipista, J. Kučera, c. k. příručí, J. Kubiček, c. k. příručí.

C. k. úřady.
  C. k. vrchní berní inspektorát. C k. vrchní berní inspektor: Král Bedřich. C. k. finanční koncipisté: Holub Josef. C. k. berní adjunkti: Kučera František, Kubíček Em. Berní praktikanti: Říha František, Minářík Boh.
   C. k. berní úřad. C. k. berní: Mikyna František. C. k. berní kontrolor: Köcher Josef. C. k. berní ofici-
34

álové: Schulz Antonín, Mencl Ant. C. k. berní adjunkt: Moran Josef. Berní praktikanti: Anderle, Josef, Hampl Josef, Soňa Vilém.
  C. k. okresní soud. C. k. rada, soudce: Schulz Antonín. Soudní adjunkti: Černý August, JUDr. Drbohlav Karel, Kozel Václav. C. k. vrchní oficial: Sedlák Václav. C. k. soudní kancelisté: Dlouhý Ant., Matys Jan, Pacák Karel.
  C. k. evidenční geometr: Krant. Laudát. C. k. cejchoval úřad. C. k. cejchmistr: Kadlec František. Předseda : Jan Pacák.

C. k. poštovní úřad.
  Statistika c. k. poštovního a telegrafního úřada ve Dvoře Králové n. L. Poštovní úřad obstarává příjem a další dopravu všech zásilek poštovních, telegramů i sprostřeďkuje telefonické rozmluvy, dále obstarává doručování došlých zásilek poštovních a telegramů a poštovní spořitelnu.
  Personál:. Přednostou úřadu jest c. k. poštovní správce Antonín Schütz. Kontrolor poštovního úřadu: Josef Kohoutek. Oficialové: Jos. Pácalt, Ladislav Tásler, Frant. Pusch, Frant. Šíp, Vilém Bier, August Schmied. Assistenti: Bedř. Veverka, Karel Strejček. Manipulantky: Pavla Husová, Kamila Erfurtová, Anna Dufková, M. Jágrová. Výpomocný úředník : Jar. Jankovec. Aspiranti: Josef Ježek, Rudolf Hirsch, Anna Lemlová. Při poštovním úřadě jest zaměstnáno 5 listonošů, 2 přespolní, 6 kancelářských sluhů a dozorce telefonu.
  Poštovní obvod: Borovička, Filiřovice, Království III. díl, Lipnice, Nemajov Dok, Nemajov Hor., Novolesy, Podháj, Měst. Podstráň, Rovinka, Verdek, Zboží, Zaháj..
  Statistika, m. r. Podáno bylo: rek. dopisů 39.566, peněžitých psaní 1088, zásylek 44.680, poukázek 21.372 v obnosu 888.455,22 K, pošt. spoř. vkladů 18.804 v obnosu 2,998.506,71 K, telegramů 7285.35


  Dodáno bylo na úřadě: rek. dopisů 9513, peněž, psaní 216, zásylek 26.447, poukázek v úřadě 10.958 v obnosu 358.323,94 K, pošt. spoř. výplat 1480 v obnosu 1,970.938,93 K.
  Listonoši bylo dodáno: rek. dopisů 10.647, peněž, psaní 663, zásylek 4657, poukázek 13.945 v obnosu 725.163,35 K, pošt. spoř. výplat 2403 v obnosu 555.918,37, telegramů 762.
  Telefonických rozmluv : meziměstských 2085, místních 135.431.
  Telegramů telefonních podáno 3150, dodáno 2992.
  Celkový peněžní obrat 8,728.797,84 K.

   C. k. četnické okresní velitelství. C. k. strážmistr: Karel Wolf. Závodčí: Josef Wintr, Frant. Kopecký, Ant. Havel, Karel Osvald. Pod dozor četnické stanice Královédvorské náležejí obce a samoty : Aleje, Nádraží, Česká Podharť, Borovička, Bořek, Německá Podharť, Filiřovice, Dobrá Voda, Komárov, Lipnice, Nová Ves, Nová Kočber, Novales, Nový Kohoutov, Podháj, Žir. Podstráň, Podstráň, Rabich, Rovinka, St. Odilor, Třemešná, Tešnov, Werdek, Worlech, Zaháj, Zboží, Ves Žirec, Městys Žirec, Ženská Bída.

Veřejné zdravotnictví.
  Lékaři: MUDr. Moravec Josef, městský fysik, MUDr. Reinberger EmiL, Obvodní lékař, MUDr. Hampl František, obvodní lé/kař, MUDr. Barth Vilém, c. k. okresní lékař, MUDr Breth Arnošt, praktický lékař, MUDr. Eger Zdeněk, zubní lékař.
  Zvěrolékař: Fischl Bedřich, c. k. vrchní okresní zvěrolékař.
  Lékárna »u černého orla«. Lékárník: Kučera Jan.
  Materialisté: Poledník František, Mgph. Nievelt Vincenc.
36


  Všeobecná zemská nemocnice v Král. Dvoře. Primář: iMUDr. Hampl Frant. Správce nemocnice: Wiškovský Alois. Nemocnice zařízena jest pro 50 postelí. Z roku 1900 zůstalo nemocných 35, r. 1901 bylo přijato 980 ; úhrnem bylo ošetřováno 1015 osob. Vyléčených 654-,. polepšených 212, nevyléčených 40, zemřelých 54; koncem r. 1901 zůstalo v ošetřování 55 osob. Největší počet ošetřovaných byl dne 21. ledna 1901. 73 nemocných, nejnižší počet dne 1. října 1901 27 osob. Průměrně připadne na 1 den ošetřovaných 49.. Průměrem připadá na osobu 17,9 dne ošetřovacích. Celkem ošetřovacích dnů 18.217. Skutečné příjmy činily 25.183,50 K. Výdaje 26.857,15 K. Ošetřovací taxa činila dříve 1'36 K, nyní 1'52 K. Průměrný náklad na 1 osobu činí 1-74 K.
  Jatky. (Jateční družstvo.) Předseda: Babáček Ad..

Továrny a průmyslové závody.
  Klazar František, pivovar. -- Antonín Klazar, tkalcovna lnu a juty, 900 pracovních sil. -- Frant. Kühnel,. mech. (šlchtovna) snovárna, 60 prac. sil. ----- M. Mandl synové, mech. tkalcovna, 600 prac. sil. — Antonín Bauer, tiskárna, 240 prac. sil. - Gustav Deutsch,. tiskárna a tkalcovna, 450 prac. sil. — Karel Kaiser, kruhovka. — Jindřich Mayer & syn, bělidlo a úpravna. 220 prac. sil. — Strojová cihelna Dr. Moravec & spol. — Marie Muchová,, válcový mlýn. — Ignác Nettel & synové, koželuhovna. 10 prac. sil. — M. B. Neumanna synové, tkalcovna a barevna, 850 prac. sil. — Bratří Popprové & Sommernitz, tkalcovna, 160 prac. sil,. — Otto a Emil Schlein. tiskárna barchentu, 160 prac. sil. — Bedřich Waldvogel, mědikovárna, 8 prac.. — Vilém Weis, první Královédvorská továrna na vatu, 15 prac. sil. — Winternitz & Friedmann, mech. tiskárna, 200 prac. sil. — Zlatník & Tlapák, mech. tkalcovna příze ku pletení a háčkování, 80 prac. sil. — Frant. Groh, mědikovárna. — Jan Rükr, slévárna. 12 prac. sil. —- Frant. Hawel, tkal-37

covna, 50 prac. sil. — Frant. Bäurnelt, člunkárna. 10 prac. sil. — Lustig & Dubský, tkalcovna. — Antonín. Enderle, barvírna 20 prac. sil. — Macháček František, cementárna.

Soukromé kanceláře.
  C. k. notář: Hradecký Jan.
  Advokátní kanceláře: JUDr. Jeřábek František, JUDr. Nedbal Rudolf, JUDr. Veselý Jindřich, JUDr. Winternitz Alfréd.
  Stavitelské kanceláře: Herkner Robert, Thym Eduardi Valouch František.

Knihtiskárna; Trohoř Karel.

Knihkupectví: Matěna Josef.

Peněžní ústavy:
  Správa : Zemépanský komisař Jaroslav Nápravník, c. k. okresní komisař. Předseda: Stanislav Finger. Ředitel kanceláře: Dr. Rudolf Nedbal. Úředníci: Josef Gotvald, účetní a pokladník, Josef Knap, kontrolor, Karel Pus, asistent, Josef Bouma, praktikant.
  Spořitelní král. věnného města Dvora Králové n. L. vykazuje v rozvaze za r. 1902. aktiva: Hotovost pokladniční K 54.074,72, zápůjčky na hypot.K 4,055.754,72, směnky v zásobě K 418.072,16, zálohy na cenné papíry K 9288'—, vklady v peněžních ústavech K 57.315,46, zálohy na hypotékami půjčky K 35.778,09, cenné papíry K 277.232-50, jmění inventární K 1762,47, různá K 72.271,45, úhrnem K 4,981.549,57. Passiva: Pohledávka vkladatelů K 4,055.873,65, úroky předem placené K 29.007,97, kauce úřadníků. K 3200-—, zaručující základní fond K 20.000- —, fond reservní před
38

r. 1897 nashromážděný K 84.062,66,. fond reservní Utvořený za platnosti ber. zákona Ze dne 25. října 1896 K 182.610,63, fond k uhrazování ztrát kursových K 5532,50, fond pensijní K 1262,16.
  Záložna Královédvorská. Ředitel:: MUDr. Reinberger Emil. Náměstek: Jan Pacák. Závodních podílů 54.240 K. Půjčky 351.302,09 K. Vklady 267.663,29 K. Reservní fond 42.003,44 K.

Živnostníci, řemeslnici a obchodníci v Králové Dvoře,
Bednáři: Kühnel Jan, Haasová Marie vdova, Rösel Karel.
Cementárna Pacák Joseí ml. a Macháček Frant,
Cihelny: Budárek Emanuel, Pacák Josef st., Kopová Marie, Kudrnáč Jan, Josef Ježek,
Cukráři: Frída Josef, Mahrla Čeněk, Zub Karel.
Čalounici: Šil Josef, Peřina Alois, Seifert Josef,, Vavřinka Václav.
Člunkář: Baumel František.
Hodináři: Ježek Jan, Pohl František, Moravec Adolf, Šulc Karel, Vyhan Bedřich.
Holiči: Brdička František, Klaška František, Kulhánka Jana vdova, Osvald Eduard, Puš Jan, Puš Josef,. Puš Julius, Safr František, Zajíček Josef.
Hostinští a výčepnici: Bayer Robert, Brdička Bernard, Donát František, Dobáš Ivan, Bozner Emanuel1 (Verdek), Elišák Jan, Hanková Marie, Hoťfman Josef, Holub Hynek (Lipnice), Janeček Václav (Novolesy),v Jarolímková Marie (Lipnice), Jiráček Frant., Jiráček Čeněk,, Kaucký František, Klust Václav, Klein Antonín, Košová Kateřina, Laušman Jan, Leder Šalamoun, Luština Josef (Novolesy), Luština František, Meisnerová Marie, Matouš Václav, Martinek František, Metzler Karel, Richter Čeněk, Růžička Josef, Rucker Václav, Šmídt Vít, Špůra Čeněk,. Šiška Josef, Taufman Jan, Teichman Jan, Tins Josef, Vaňura Hynek, Žilecká Anna (výčepník Puš Julius).
Hotely: Hotel »Hanka«, majit. František Hanka,, Adolf Tůma, nájemce, hotel »Kopp«, maj. Frant. Donát, hotel »Merkur«, maj. Josefa Dobášová, hotel »Německý dům«, náj. Metzler, hotel »Šmídt«, majitel Vít Šmídt.
Hrnčíř: Kratochvíl Josef.39


Jednatelství: Aufrecht Mořic, Gerber Arnošt, Kohn Hynek, Kohn Karel, Nettl Hugo, Vokřínka František, Lamer Jindřich.
Jirchář: Šubrt Jan.
Kamnáři: Kordina Ant., Vojtěch Jos., Kopp Ant.
Kartáčníci: Balon Václav, Slesinger Josef.
Klempíři: Dout Josef, Kočí Václav, Krank František, Ježek Karel, Rycker Eduard, Seidel Josef.
Knihaři: Brantner František, Matouš Václav, Potůček Emil, Zapadlo Jaroslav.
Koláři: Pacák Jindřich, Petery Josefa vdova, Vonka Jan, Zich Václav.
Kominíci: Fichtner Emanuel, Vaňura František.
Košíkář: Vácha Václav.
Kováři: Hakl Josef, Hornla Vilém, Mayerhof Frant, Pavlíček Frant., Polák Kašpar a Antonín, Šolc Václav, Ulrich Josef.
Kovosouštružník: Rücker Jan.
Kotláři: Groh František, Zinneker Josef. :
Koželuhovny: Fmy: Nettl Adolf, Springr Václav.
Kožešnici: Jarolímek Bedřich, Jarolímková Anna, Ježek František, Griibl Vilém, Zákoucký Antonín.
Krejčí:Jan Havlíček, Munzar Josef, Wittenbek Ondřej, Sylař Frant., Antonín Kühnel, Josei Binar, Brdička Josef, Brdička Ant., Ant. Urban, Jan Vobicka, Jan Čtvrtečka, Václav Mahrle, Jan Blažek, Václav Kolář, Čeněk Rudl, Václav Skořepa, Frant. Dufek, Frant. Pařík, Josef Mikeš, Karel Činčara, Josef Tomsa, Anna Hofťmanová, F. Zima, Janda Antonín.
Malíři pokojů: Brdička Josef, Hanibal Čestmír, Hlaváček Karel, Charvát Josef, Munzar Karel, Studený Jan, Urban Jan.
Mistři zedničtí: Nejedlo Vilém a V. Tomek.
Mlynář: Muchová Marie.
Mydlář: Martinek Bohumil.
Naterač: Šulc J. V. a Munzar Karel.
Nožíři: Bárta Josef, Ticháček Antonín.
Obuvníci: Erbert Emanuel, Ježek Josef, Kočí Frant., Kostenda Josef, Kraus Jindřich, Kudrnáč Jan, Kudrnovský Alois, Lorenc Frant., Markl Adolf, Rail Adolf, Rint Alois, Rint Josef, Rumtak Jan, Šturma Krištof st., Šturma Krištof ml., Šturma Antonín, Šturma Vilém, Štoček
40

Jan, Špringer Antonín, Šulc Emanuel, Šůrek Václav, Vlk Josef, Veselý Josef, Vitich Jan, Vagner Karel, Brdička Jan, Valášek František, Hanzl Jan, Horák Josef.
Ostruhař: Holub Jan.
Obchod bavlněnými látkami: Špringer Ferd.
Obchod bavlněnými odpadky: Weis Vilém.
Obchod cukrovinkami: Štanderová Kateřina.
Obchod dobytkem: Málek Josef.
Obchod dřívím: Brdička Jos., Klust J„ Patzák Jos.
Obchod galanteriiim zbožím: Hamplová Anna, Jirásek Ludvík, Provazník Václav, Puš Vilém, Richter Emil, Svoboda Jan, Sinkmanová Hedvika, Schütz Josef.
Obchody hokynářské: Buřivalová Marie, Albich František, Gollová Aloisie, Gottvaldová Františka, Jandová Marie, Bidlová Karolina, Hetfleišová Aloisie, Karáskova Marie, Kotíková Marie, Langer Fridolín, Podaný Viktor, Turková Marie, Vejnar František.
Obchod hračkami: Moravec Adolf.
Obchod jižním ovocem: Eliáš Václav, Turnšek František.
Obchod koňskými uzeninami: Máslová Marie (Podharf).
Obchod kožemi surovými: Čtvrtečka František.
Obchody kupecké a kramářské: Bier Frant, Burger Jos., Bartošek Václ., Beneš Ant., Čechová Marie, Capicarová Marie, Antonínova Anna, Čerychová Alžběta, Dobášová Josefa, Elišáková Marie, Fischer Josef, Freund Gustav, Geisler Jan, Holubová Kateřina, Hans Jan, Holltnan František, Gollová Anna, Jarolímek Josef, Jarolímková Marie, Jozítko F. X., Kinzel Jindřich, Konsumní spolek, Langrová Jana, Linková Marie, Luština Antonín, Malý František, Milfeit Jan, Novotná Marie, Novák Frant., Novotná Božena, Polák Josef, Polák Justin, Pátý Hynek, Pátá Růžena, Pachner Bernad, Patzák Alois. Peterová, Františka, Pušová Anna, Pozděna František, Růžička Jul., Riegrová Julie, Rollerová Eva, Richter Eduard, Riicker Josef, Rieger Josef, Rech Josef, Rudolf Josef, Řehák Ant., Smolík František, Selner Bedřich, Střibavka Josef, Fleichmanová Anna, Tinus Baltazar, Tomšová Anna, Vondrouš Josef, Vejnar Antonín, Šedivý František, Šíl Josef, Tomeš Josef. Říha Karel.
Obchod krátkým zbožím: Vobicková Emilie.
Obchod luštěninami : Finger Stanislav.41

Obchod mlékem : Kylar František.
Obchod módním zbožím : Jankova Emilie, Provazník Václav, Puš Vilém, Svoboda Jan, Schütz Josef, Wittenbeková Teresie, Polák Theodor.
Obchod moukou: Finger Stanislav.
Obchod mydlem: Martínek Bob.
Obchod nádobím kuchyňským: Brandejs Václ., Červinka Václav, Zelinková Albína.
Obchod obrazy: Brandnerová Jos., Hroch Bohum.
Obchod obuví: Lustig Bob., Šturmová Josefa.
Obchod papírem: Brandnerová Jos., Kulin Jindf., Materna Josef.
Obchod prádlem : Vávrová Emilie.
Obchod porce!, zbožím: Hroch Bohumil, Zelinková Albína.
Obchody smíšeným zbožím : Hamplová Anna, Jarolímek V. J., Kubská Marie, Syřiště Jan, Štětka Frant.
Obcliody dle § 38: Bergrová Marie, Friedová Marie, Lhotský Jan, Moravec Adolf, Novák Antonín, Suchánek Karel, Veselý Stanislav.
Obchod střižným zbožím : Blümlová Kateřina, Fleček František, Fleček Karel, Freund Jindřich, Fischer |osef, Horová Josefa, Horáková Kateřina, Hejcmanová Barbora, Ježková Anna, Kaplanova Julie, Kotíková Marie, Kochrová Berta, Marks Antonín, Polák Theodor, Pušová Františka, Polák František, Regner Eduard, Lewinter Leopold, Seidlová Vílemína, Sinkmanova Hedvika, Ullrichová Anna, Vobichová Emilie, Jágrová Marie, Kmochova Matilda, Miillerová Berta.
Obchod střižnými zbytky: Heroutová Hedvika, Kochrová Berta, Tomášková Kamila, Gollová Aloisie.
Obchod uhlím: Brdička Josef, Bienerová Josefina, Erbert Leopold, Ježek František. Klust Jindř., Kretschmer Frant., Majerhofer Frant., Munzar Vojtěch, Lorencová Aloisie, Máslová Anna, Patzáková Anna, Patzák Josef.
Obchod zeleninou: Pauer Jindřich, Prostředník Josef, Petrová Marie, Smolová Františka, Turnšek Frant.
Obchod železem: Frant. Bier, Frant. Novák, Karel Suchánek. .
Obchod železem starým: Lederer Šalamoun, Steiner Marek.
42


Pekaři: Berger Roman, Hamplová Anna, Hrdina František, Jarolímek Josef, Křeček Frant., Langer Josef,. Materna Josef, Petera Jan, Pich Josef, Rech Josef, Rieger Frant., Procházka Frant., Roller Frant., Seidel Jindřich, Šmídová Františka, Špringer Stanislav, Vyhan Hynek,. Vyhan Josef.
Pilnikář: Lukavský Josef. .
Pokrývač: Hák Frant.
Povozníci: Gobert Petr, Jiíza Jaroslav, Munzar Vojtěch, Patzák Josef, Růžička Alois.
Prodej lihovin v lahvích: Puš Rudolf.
Prodej kamen: Koppová Marie.
Prodej klobouků: Jarolimková Růžena, Pelikánová Marie, Vávrová Emilie, Zákoucká Růžena.
Prodej piva v láhvích: Chládek Jan, Chládková Anna, Halíř Leopold, Marks Antonín, Peterová Frant.
Prodej pleteného zboží: Polička Anna, Puš Rudolf.
Prodej oděvů: Čtvrtečka Josef, Čtvrtečková: Kateřina, Ulrich Frant.
Prodej ovoce: Ježek Frant., Ježek Jan, Pavlíček Frant., Prostředník Josef, Smolová Františka.
Prodej potřeb pro nožíře: Hampl Florián.
Prodej sudů: Miillerová Kateřina.
Prodej šicích strojů: Kořínková Anna, Stránská Anna.
Prodej uzenářského zboží: Hendrych Václav,. Jiráček Čeněk, Mervart Frant., Pavlíček Frant.
Prodej trikot, zboží a zbytků: Špringrová Marie.
Prodej velocipédů: Hora Jan, Hašek Václav.
Prodej vína ve velkém a malém: Halíř Leopold,.
Rukavičkař: Lemle Bedřich.
Řeznlci a uzenáři: Babáček Adolf, Aubrecht Václav, Černý Karel, Havrda Antonín, Frída Antonín,. Jarolímek Frant., Jakl )an, Jakl Václav, Kotlík Bedřichy Luština Karel, Munzar Richard, Pavelka Martin, Ponikelsky: Jan, Ponikelský Josef, Rudl Frant., Rücker Karel,. Sklenář Pavel, Štiller Václav, Taufmann Břetisl., Vaněk Josef, Vejnar Josef, Reil Jos.43


Řezník koňský: Goll Jan.
Sedláři: Peřina Alois, Seifert Jos., Vavřinka Václ.,. Šil Josef.
Soustružníci: Flögel Josef, Hajn Vít, Rücker Josef, Šmíd Josef.
Stavitelé: Herkner Robert, Thym Eduard, Valouch Frant.
Sochaři: Mikeš Josef, Pátý Jos., Wagner Jakub.
Sklenáři: Kechr Václav, Zelinka Jaroslav, Hroch Bohumil, Hroch Adolf.
Strojní zámečník: Subrt Jan.
Studnář: Jabůrek Frant.
Tkalci: Gittler Fr., Mervart Jan, Messner Josef,. Messner Fr., Rücker Hynek, Šil Jan, Špringer Ferdinand,. Sílová Marie.
Truhláři: Brkal Václ., Diviš Václ., Filip Jan, Etrich Fr., Doležal Jos., Dlohoska Jan, Hoffman Jan,. Goll Jan, Hein Vilém, Jarolímek Jan, Ježek Fr., Ježek Karel, Maťátko Fr., Matějíček Alois, Štafa Frant., Taufman Ant., Zvěřina Jan.
Truhlářsví umělé : Štandera Karel.
Vetešnictví: Selner Bedřich.
Vinárny : Dobáš Ivan, Halíř Leopold.
Výčep lihovin: Chládková Anna, Kohnová Rosalie. Pacák Václav, Pražák František.
Výkroj kozí: Laufer Mořic, Lengsfeld Zikmund.
Výroba lihovin : Halíř Leopold.
Zámečníci: Certner Fr., Hašek Václ., Jarolímek Jakub, Máslo Jaroslav, Markl Vilém, Rambousek JarosL
Zasýlatelství: Hammerschlag Jiří, Fxírencová AL
Zlatník a klenotník: Masopust Jan.
Zahradnictví: Eug. Pasák a Procházka Frant.
44

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář45

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář
46

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář47

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář
48

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář49

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář
50

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář51

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář
52

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář53

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář
54

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář55

Seznam majitelů domů v Králové Dvoře n. L.

kniha Adresář

Spolky.
  Zpěvácký spolek »Záboj« r. 1861. —Těl. jednota »Sokol« r. 1864. — Spolek vojenských vysloužilců r. 1869. — Sbor dobrbvol. hasičů r. 1873. — Spolek divadelních ochotníků »Hanka« r. 1874. — Občanská beseda r. 1874. — Literární a čtenářský spolek »Slavoj« r. 1881. — Místní skupina »Okres Králové Dvůr něm., spolku školního« r. 1882. — Místní odbor Ústř. Mat.. Školské r. 1882. — Spolek podporujících se dělníků tkalcovských »Polaban« r. 1882. — Spolek mládenců, »Čestmír« 1884. — Německý těl. spolek 1884.
56

— Německá čten. jednota r. 1889. — Včelařský spolek pro Králové Dvůr a okolí r. 1892. — Spolek k udržování pomníků na Královédvorském bojišti r. 1892. — Hudební spolek »Dvořák« r. 1892. — Okrašlovací spolek pro město Králové Dvůr r. 1893. — Spolek ku podporování chudých studujících gymnasia ve Dvoře Král. r. 1894. — Dámský místní odbor Nár. Jedn. Severočeské ve Dvoře Král. r. 1894. — Místní skupina Králové Dvůr spolku Němců východních Čech r. 1894. — Hospodářský spolek okr. Královédvorského ve Dvoře Kr. r. 1895. — Klub českých velocipedistů ve Dvoře Král. r. 1895. — Politický klub dělnický ve Dvoře Kr. r. 1895. — Místní skupina spolku strojmistrů a zřízenců průmyslu textilního v Náchodě r. 1896. — Odbor klubu českých turistů r. 1897. — Spolek sv. Vincence a Pavla pro dobrovolné ošetřování chudých pro Dvůr Králové a okolí r. 189v9. — Místní skupina odborného spolku obuvníků v Čechách se sídlem ve Dvoře Králové r. 1899. — Spolek pro trvalé uctívání památky Mistra Jana Husa ve Dvoře Král. r. 1899. — Národně sociální vzdělávací a podpůrná jednota dělnická »Havlíček« pro Králové Dvůr a okolí r. 1899. — Hasičská župa Podzvičínská ve Dvoře Král. r. 1899. — Dělnická tělocvičná a vzdělávací jednota »Tábor« ve Dvoře Králové r. 1900. — Místní skupina Král. Dvůr jednoty Unie textilních dělníků Rakouska německá r. 1901. - Táž česká r. 1901. — Řemeslnická beseda ve Dvoře Králové r. 1902. — Místní skupina pro Dvůr Král. a okolí Unie stavebních dělníků a pomocníků v Čechách r. 1902. — Místní odbor akad. spolku »Krakonoš« ve Dvoře Král. r. 1902. — Spolek Němců pro polit, okres Královédvorský ve Dvoře Kr. r. 1902.

Allodialní statek Králové Dvůr n. L. s lenním lesním statkem Zboží.
  Majitel: Král. věnné město Dvůr Králové.
  Výměra v hektarech: polí 5 ha, 64 a, 46 m2 čistý výnos K 229,12; luk 99 a, 60 m2, čistý výnos K 84,18;57

zahrad 2 ha, 98 a, 18 m2, čistý výnos K 161,32; pastvin 3 ha, 14 a, 37 m2, čistý výnos K 72,96; rybníků 37 a, 69 m2, čistý výnos K 13,10; stavební plocha 96 a, 59 m2 ; neplodná půda 1 ha, 78 a, 20 m2; veřejných cest 67 ha m" 72 a, 78 m2.
  Výměra lesů v hektarech: Revír Chaloupecký 104,8848 ha, Kacbašský 162,056 ha. Lipnický 90,4369 ha, Podstránský 114,1008 ha, Verdecký 126,8488 ha, Zábořský 235,8634 ha. Úhrnem 834,1943 ha.
  Pískovcový lom v lese 0,8952 ha. Správce lomu: Holeček František.
  Čistý výnos lesů: K 18.609,28.
  Daň pozemková: K 2535,60.
  Záboří, Lušnic Jan, hajný v Komárově, Zigler Jan, hajný v Žírci, Diviš Josef ve Dvoře Král., Munzar Frant. v Lipnici.

Králové Dvůr ku str: 57 I díl. Allodialní statek v 12. řádce má státi čistý výnos 18.699 zl. 28 kr. a nikoliv korun.— V řádce 14 Alois Čech nadlesní má státi: (Alois Čech lesmistr.)
58

Politické obce a osady v okresu Královédvorském.
  V soudním okresu Královédvorském jest 36 politických obcí, jež na seznamu str. 11., 12., 13. a 14. uvedeny jsou. Z těchto 36 obcí jest pouze 5 obcí s národností českou. Od obecních úřadů obci německých seznamů jsme vzdor několika žádostem neobdrželi, uvádíme detailní obvyklý seznam jen u těchto 5 českých obcí (a podrobný seznam německé obce Hradiště). Seznam všech obcí s počtem obyvatelstva uveden v předu.

Bílá Třemešná.
  Třemešná Bílá, farní ves 1 a půl hodiny severozápadně od Králové Dvora vzdálená. Kostel sv. Jakuba ze 16, století. Roku 1505. jmenuje se Hareš z Želna na Třemešně. Dle Somra náležel statek Třemešná r. 1593. Adamu Sylvarovi ze Silbersteina, jemuž jest po bitvě Bělohorské konfiskován a hr. Albrechtu z Waldšteina prodán (1023), Od r. 1645. náležela Třemešná Václavu Macákovi z Ottenburku, jehož manželka provdavši se podruhé za Jana Arnošta Šafkoče, statky své Sadoví, Kunčice, Trnavu, Zvíkov a Sobětice tomuto druhému manželi svému odkázala. Ten přikoupil r. 1678. Sobětuš a spojiv všechny tyto statky v jedno panství, učinil z něho r. 1686. svěřenství Sadovské. K obci náleží Těšnov, mlýn na Labi.
  Obyvatelů: 1449. Domů: 205.
  Starosta: Josef Kolář. Radní: Josef Pilař, Jan Kolář, Josef Hubený. Dluh obce 8.000 zf. Přirážky 50%.
  Kostel zasvěcen sv. Jakubu. Farář: Josef Herkner. K farní osadě náležejí obce: Třemešná Bílá, Brusnice Dolení, Dehtov a Nemajov. Počet katolíků 2832, židů 4,
  Statistická data 1902: Oddavek bylo 20. Narozenců 72, z těch 32 mužského a 40 ženského pohlaví. Zemřelých bylo 80, z těch 39 mužů, 41 žen. Nejstarší žijící muž jest 82 roku, žena 83.59


  Škola trojtřídní. Říd. učitel: Jan Janků. Učitelé: Václav Holeček, Frant. Zlatník. Počet žáků 214. Škola postavena r. 1891 nákladem 9.000 zl.
  Průmysl: Tkalcovna J. Fikara. Mlýn v Těšňově náleží společnosti »Elbemühlgesellschaft«.
  Pošta v místě.
  Stanice v místě dráhy jihoseveroněmecké.
  Živnostnici. Hostinští: Josef Kaiser, J. Bělina, Jan Kaiser, J. Hubený. Řezník: Bělina. Truhlář: Jan Petera.
  Sbor hasičský, členů 41. Spolek ochotnický.

Doubravice I. a II. díl.
  Doubravice, ves na soujmeném potoku část I. a II. jednu hodinu jihozápadně vzdálena od Králové Dvora, bývalé dominium Poličany a Sadové. K obci náleží osady Zálesí a Velehrádek.
  Obyvatelů. 930. Domů: 150.
  Starosta: J. Sturm.
  Fara: Lanžov. Dráha. Pošta: Králové Dvůr.
  Škola trojtřídní. Řídící učitel Václav Václaviček. Učitelé: Jan Pacák, Frant. Josívka. Počet žactva 130.
  Vodní mlýn J. Endta.
  Živnostníci: Holan, Hrdina hostinští. Řezník: |. Čapek. Kovář: Čapek.
  Sbor hasičský 36 členů.

Hradiště. (Gradlitz.)
  Hradiště Chrustníkovo čili Labská ves půldruhé hod. východně od Králové Dvora vzdálená, jest zde chrám farní sv. Kříže. Obyvatelstvo národnosti německé. Někdejší pevný hrad, jehož zbytky dosud viděti jsou, zbořen v 30tilete trálce od Švédův, později od hrab. Frant. Šporka opraven a celostynkám odevzdán jest, které jej pak až do r. 1739 obývaly. Po bělohorské bitvě jest Hradiště skonfiskováno a Albrechtu z Valdštýna prodáno. V druhé polovici 17. století dostalo se Hradiště bratrům ze Šporků. František Ant. hrabě Špork založil r. 1711 klášter milosrdných bratří
60

v Kuksu odkázal Hradiště na věčné časy tomuto ústavu. Výroční trhy se zde konají ve středu po sv. Jiljí a ve středu po všech Svatých; týdní trhy ve středu a v sobotu. K obci náleží ocev a Ferdinandův dvůr.
  Obyvatelů 917. Domů 176.
  Starosta Josef Jank. Radní Feik J., Paul F.
  Jmění obce 35.000 K. Dluh obce 22.000 K. Přirážky 50%.
  Kostel zasvěcen sv. Kříži. Farář Jan Gebert. Kaplan Baltazar Lát. V Kuksu Lukeš Vrkoč, katech.. Matouš Josef, fundalista Farnost: Kuks, Stavovice, Hradiště, Kocbeř (kaple sv. Floriána), Zboží, Rottendorf, Nová Ves.
  Počet katolíků 3237, evang.: 7.
  Statistická data r. 1902. Oddavek 36. Narozench 98. Zemřelých 54.
  Škola trojtřídní. Řídící učitel Emil Leder. Učitelé: Josef Borůvka, Antonín Rauscher. Industr. učitelka Josefina Pavlová. Počet žáků 78, žákyň 84.
  Pošta v místě, poštmistr Josef Selisko. Dráha v místě stanice Kuks-Šlotov. Lomy velkostatku a obce.
  Živnostníci: Hostinští: Frant. Fries, Frant. Jeschke, Josefa Paulová, Josef Posuer, Josef Duška, Ff. Ditrich. Kupectví: Josef Hoffman, Václav Duška, Josef Selisko, Fr. Richtr, Karel Havel, Fr. Wagner, Karel Hejna. Kováři: Ant. Kindler, Alois Stalin. Koláři: Josef Sturm, Josef Kuhlang. Krejčí: Adolf Rudiš, Ant. Mareš. Obuvníci: Jan Wagner, Josef Friebel, Fr. Picli, Viktor Rücker, Karel Wagner, Karel Rudiš, Joset Herman. Řezníci: Alois Wisner, Karel Richtr. Truhláři: Jos. Wagner, Adolf Tschöp. Sedlář: Jos. Friebel. Kameníci a sochaři: Žďárský Josef, Václav Šebek.
  Rolníci mající větší usedlosti. Josef Mecner 108 korců, Josef Feik 120, Josef Jank č. 19. 73 korců, Josef Jeschke č. 57 60. kor. Fara 120 korců, Václ. Springar 60.
  Spolky: Sbor dobrovol. hasičů. »Turnverein«. Okrašlovací spolek. Spořitelní a záložní spolek. Hospodářský spolek.61

Lipnice.
  Lipnice půl hodiny jihozápadně od Králové Dvora vzdálená, bývalé dominium Králové Dvůr. K obci náleží, osada Rovinka a samota Zaháj.
  Obyvatelů: 417. Domů: 66.
  Starosta: Karel Martinec. Radní: Frant. Munzar,. Frant. Emler. Jmění obce 2.800 K. Dluh obce 880 K. Přirážky 25%.
  Fara, škola, dráha, pošta: Králové Dvůr.
  Živnostníci. Hostinští: Jan Jarolímek, Jos. Hojný. Kramářství: Josef Materna, Emilie Munzarová. Řezník: Josef Hojný. Obuvník: Krištof Puš. Prodej hodin: Josef Riicker.

Novolesy.
  Novolesy, ves 1 hodinu severozápadně od Králové Dvora vzdálená, bývalé dominium Králové Dvůr. K obci: náležejí osady Filiřovice, Bořovčího a samoty Zaháj a. Dubina.
  Obyvatelů: 316. Dom ň : 56.
  Starosta: Mann Josef. Radní: Jarolímek Karel. Václav Man, Jmění obce 5250 K. Dluh obce 10320 K. Přirážky 30%, na vydržování školy 10"/„, na uhrazení, školního dluhu 40%.
  Fara, pošta, dráha: Králové Dvůr.
  Škola jednotřídní. Řídící učitel: Adolf Kulík. Industr. učitelka: Aloisie Janků. Počet žáků 17, žákyň 18, úhrnem 35. škola postavena náklidem 16.720 K.
  Živnostníci. Hostinští: Josef Luština, Václav Janeček. Kupectví: Anna Manychová. Krejčí: Frant.. šisler. Truhlář. Jan Filip. Ve Filířově: Hostinský :: Jan Munzar. Kovář Jan Munzar. Truhlář: Václav Diviš.
  Spolek: Sbor dobrovolných hasičů, členů 24, předseda Jan Doubrava.

Verdek.
  Verdek, ves na levém břehu Labe 3/4 hodiny západoseverně od Králové Dvora vzdálená. Ves tato za-
62

ložena v novější době v obvodu bývalého dvora popl. Verdeka, K obci náleží samota Podháj.
  Obyvatelů 375. Domů 66.
  Starosta Josef Fiedler. Radní: Edvard Bosner, Karel Šafr. Dluh obce : 1100 K. Jmění 5000 K. Přirážky 25%.
  Fara, pošta, dráha: Králové Dvůr.
  Škola trojtřídní. Řídící, učitel: Josef Merkos. Industr. učitelka: Vaňurová Františka. Počet žáků 56.
  Mlýn. Ferdinand Jarolímek, mlynář.
  Živnostníci. Hostinský: Edvard Bosner. — Kupectví: Richard Munzar. — Obuvník: Jan Řehák. — Soustružník: Jan Seifert.
  Spolky. Sbor dobrovol. hasičů, 32 členů. — Čtenářská hospodářská beseda, 18 členů.

Allodialní statek Bílá Tremešná.
  Majitelé: Karel Šintller, C. k. vrchní lesní rada, přednosta, c. k. řiditel. stát. a nadač. lesů a velkostatků v král. Českém, v Dolních a Horních Rakousích a Štýrsku, rytíř řádu želez, koruny atd. a Marie Šindlerová ve Vídní.
  Poloha: Kopcovitá, 2 km. od pravého hřebu Labe, 300 m. n. m.
  Půda: Hlinitá; útvar křídový
  Politický a soudní okres: Dvůr Králové n. L.
  Patronát ní kostel a fara v Bílé Třemešné.
  Vila s parkem a zahradou v Bílé Třemešné.
  Výměra v hektarech. Polí 1,00, luk 2,02, zahrad 1,80, pastvin 1,26, lesů 133,30, neplodné 8,31, zastavené půdy 0,07; úhrnem 146,76 ha neb 256 j. 1306
  Bývalé dvory: Nemajov, Filiřovice a Bílá Třemešná rozparcelovány a pozemky prodány.
  Průmysl: Výroba vyteč. mlýnských kamenů, kvádrů, kamenných dlaždic a kamene k stavbě.
  Katastrální výnos: 2334 K.
  Daň pozemková: 530 K.
  Poslední vklad z r. 1887: 112.000 zl.
  Správa velkostatku v Bílé Třemešné, pošta a žel. ,st. tamtéž.63


  Úředníci: Majitel řídí správu velkostatku sám. Kudrnovský Ant., lesní dozorce v Bílé Třemešné.

Špitální nadace hraběte Františka Antonína Sporka. Nadační panství Hradiště a Heřmanice.
  Poloha většinou kopcovitá, malá část rovná mírně vlnitá, 180-350 m. n. m.
  Půda je různá, od různého písku a jílu, útvar opukový červený, alluvialní.
  Patronátní kostely a fary Hradiště, Heřmanice, Kohoutov.
  Výměra v hektarech: Polí 325,12, luk 103,90, zahrad 31,69, pastvin 14,52, lesů 962,22, rybníků 9,04 nepl. 4,03, zast. půdy 5,57, úhrnem 1456,15 ha nebo 2530 jiter 601 °.
  Dvory: Hradiště, Stanovíce a Rycholka 429,04 ha jsou ve vlastní správě.
  Průmysl: Pivovar na 48 hl. v Hradišti je ve vl.správě.
  Výrobky na prodej: Obilí, cukrovka, skot plemene simenského, prasata plemene angl., berani plemene Hampshiersdowu, 2.000 m3 výřezů, 6000 hl. piva.
  Katastrální výnos: 34.237 K 10 li.
  Daň pozemková: 7.7771 K 98.
  Poslední vklad z r. 1876 je 60.000 zl.
  Administrace panství v Kuksu.
  Hospodářská správa v Hradišti.
  Úředníci: Rössler Heřman, administrátor panství a špitálu v Kuksu. Frengl Ludvík, nadlesní, Schassel Rudolf, hospodář správce, Rohan Jan, asistent, Ledvinka Karel, lesní příručí, všichni v Hradišti. — Hofman Karel, sládek v Hradišti.

Nesvěřenské panství Žírec (Schurz) a Dubenec.
  Majitelé: Josef Etrich, velkoprůmyslník a Marie Elrichová v Jaroměři.
64

  Poloha: Panství tvoří většinou rovinu v údolí po obou stranách Labem ohraničenou. 298 m. n. m.
  Půda je hlinitá. Útvar křídový (opuka).
  Politické okresy: Dvůr Králové a Trutnov.
  Soudní okresy: Dvůr Králové, Jaroměř, Č. Skalice a Trutnov.
  Patronátní kostely: v Žírči, Dubenci, Litiči, Kocléřově, Zalonově a Staré Ragnici.
  Zámek s parkem v Žírči.
  Výměra v hektarech: Polí 95,15, luk 50,07,. zahrad 3,16, pastvin 2,26, lesů 736,32, rybníků 1,14, neplodné a cest 1,13, zast. půdy l,20. Úhrnem 891,43 neb 1549 j. 497.
  Dvůr Žírec je ve vl. správě.
  Průmysl: Pivovar na 36 hl a továrna na spracování juty ve vl. správě.
  Výrobky na prodej: Obilí, řepka, cukrovka,, dobytek, 4000 hl piva, dříví, výrobky z juchty.
  Katastrální výnos: 16.883 K 74 h.
  Daň pozemková 3437 K 72 h.
  Poslední vklad z r. 1888: 480.000 zl.
  Správa velkostatku v Zírči (Schurz), pošta telegr. a žel. stanice tamtéž.
  Úředníci a j.: Jaroš F.. správce velkostatku. Kočí F., duchovní. Sandtner F., nadlesní. Hess J., hosp. adjunkt. Rau J., sládek. Padr B., řidit. prádelny na jutovou přízi. Všichni v Žírči.3

III. část.

Soudní okres Jaroměřský.


Okres Jaroměřský.
  Rozloha okresu 217 km2. Obyvatelů 34 995, dle pohlaví 18.476 mužů, 16.519 žen. Domů 3947.
  Zástupce na říšské radě. Za obce venkovské: Jan Jaroš, rolník v Čáslavkách, starosta okresu Jaroměřského. Za města: JUDr. Frant. Sláma, c. k. rada zem soudu v Brně. Za V. kurii: Václav Formánek, majitel realit v Hradci Král.
  Zástupce na zemském sněmu. Za obce venkovské: Jan Jaroš. Za města: JUDr. Fr. Ulrich.
  Starosta okresu: Jan Jaroš z Čáslavek.
  Okresní výbor: JUDr. Jos. Postler, advokát v Jaroměři, náměstek starostův, Jan Kotlant, rolník v Holohlavech, Aleš Reichert, rolník v Starém Plesu, Jan Sehnoutka, továrník v Černožicích, Jindřich Traxler. statkář v Josefově, Otto Weiner, c. a k. správce velkostatku ze Zdarazu.
  Okresní zastupitelstvo: Brašničky Václav, rolník, Dolaňy, Čerych Bohumil, továrník, Černožice, Dlabola Vilém, továrník, Chvalkovice, Etrich Josef, továrník a velkostatkář, Jaroměř, Hynek Jan, rolník, Lejšovka, Hojný Josef, puškař, Smiřice, Jirsák Václav, rolník, Bychnovek, Kavalír Václav, rolník, Roztoky, Kopecký Josef, rolník, Hustiřany, Jelínek Jan, rolník, Semonice, Kraut Albert, ředitel velkostatku, Chvalkovice, Kulin Josef, pekař, Josefov, Lánský Karel, majitel domu, Jaroměř, Pražák Jan, rolník, Hoříněves, Poličky Fr.. továrník, Jaroměř, Probošt Vojtěch, městský tajemník. Jaroměř, Rayman Jan, majitel domu, Josefov, Rejchrt Jan, rolník, Jasená, Stárek Václav, obchodník, Jaroměř. Štěpán Frant., obchodník, Josefov. Vele Jan, rolník.
4

Rasošky, Zauzal Bohdan, obchodník, Jaroměř, Zemek Josef, rolník, Vilantice.
  Rozpočet okresu na r. 1903: Příjem K 26.836—. Vydání K 106.433,06. Schodek K 79.597,06. Přirážky 30% k dani K 265.000-—. Jmění okresu K 35.000—. Dluh okresu 320.000 K. Silniční síť 137 km.
  Úřednictvo: Okresní tajemník: Václav Ezr okresní kancelista: Ferd. Všetečka, okresní cest mistr: Eman. Koutník.
  Obvodní lékaři MUDři: Jan Reichert v Jaroměři, Jan Kukla v Josefově, Ant. Hrubý v Smiřicích, Josef Mára v Hořiněvsi.
  Zvěrolékař: Bedřich Šlampa v Jaroměři.
  Okresní stravovna.Roku 1902 náklad K 3008,14,.
  Rozpočet na rok 1903 K 2720-—.
  Správce Václav Karel.
  Okresní hospodářská záložna Správa: Předseda Václav Jirsák, rolník v Rychnovku, místopředseda Jan Jelínek, rolník v Semonicích.
  Úředníci. Václav Pilnáček, pokladník, Jindřich Malíř, účetní příručí.
  Bilance. Reservní fond K 19.802,36. Obrat peněz K 2,697.557,44. Vklady: K 915.265,70. Výpůjčky K 1,039.909,74.
  Okresní silnice: 1. Jaroměř-Velichovky-Dubenecká,. 2. Jaroměř-Hostinné 3. Zaloňov-Dubenec. 4. Jaroměř-Hradiště-Trutnov. 5. Jaroměř-Chvalkovice-Trutnov. 6. Králův Dvůr-Chvalkovice-Třebešov. 7. Jaroměř-Nové Město. 8. Josefov-Opočno. 9. Josefov-Třebechovice. 10. Hořice-Smiřice-Opočno. 11. Josefov-Král. Hradec. 12. Černožice-Vlkov. 13. Semonice-Lužany. 14. Neděliště-Žiželoves-Dubenec. 15. Rožnov-Velichovky. 16. Starý Ples-Roztoky. 17. Holoblavy-Habřina-Vilantice. 18. Hořiněves-Sendražice. 19. Černožická. 20. Velichovky-Hzstiřany. 21. Hořiněves-Benátky. 22. Černožice-Čá--5

slavky. 23. Dolany-Krábčice. 24. Rtyňská. 25 K nádraží Jaroměřskému (příjezdní). 26. Černožice-Smiřice.

Jaroměř.
  Jaroměř, král. věnné město, nachází se zde starožitný, gotický děkanský kostel sv. Mikuláše s náhrobkem litevského knížete Dümitra Sanguszka roku 1554 v Jaroměři zavražděného, kostel sv. Jakuba ze století 14., v 17. století přestavěný, kaple sv. Anny (1750), dále radnice, špitál, městské musem atd. Přes Labe vede řetězový a železný most a železná lávka. U Jaroměře počíná Labe býti splavným až do Mělníka pro pltě. Město Jaroměř leží ve velmi úrodné krajině na levém břehu Labe ve „Zlatém prutu" a obyvatelé jeho provozují výnosné zemědělství a drobná řemesla i obchod. Zdejší trhy na obilí jsou vyhlášené po celých Čechách východních. Tu a v okolí pěstuje se hojně výborná zelenina, která odváží se do Německa. Za městem jsou lázně u sv. Anny a na Úpě. Městský znak: v červeném poli stříbrný lev král. Českého a na štítě trnová koruna zlaté barvy. Dějiny. O Jaroměři, jako hradu knížecím činí se zmínka r. 1126, kdy zde držen Břetislav II od Soběslava ve vazbě. Byl dřevěný a příkopem obehnán. Ve XIII. století povoláni sem kolonisté z Němec, hrad nadán městskými právy a opevněn městskou zdí a. kol r. 1300 vřaděn do počtu král. měst. Na počátku 14. století jmenuje se Jaroměř král. věnnýni městem králové Alžběty Polské, což se později opakovalo, že byla Jaroměř věnným údělem královen českých. V témž století založen tu klášter augustiánský, později dominikánský na Kameních, přízní arcibiskupa pražského Arnošta, který kostel sv. Mikuláše i s podacím témuž klášteru daroval. R. 1404 klášter přeložen ke kostelu sv. Mikuláše. Poněmčení Jaroměře bylo příčinou, že Jaroměř na počátku válek husitských stala se střediskem úhlavních nepřátel husitů, kteří proto vypravili
6

proti Jaroměři vojsko. Měšťané vidouce veliké nebezpečí, nabídli husitům vydání města, bude-li životů: jejich ušetřeno. Husité však, sotva vkročili do města, nemilosrdně Jaroměřským spláceli jejich provinění; měšťané pobiti, nebo vrženi do řeky Labe a na náměstí upálen kněz, jenž byl rozněcoval zuřivost proti husitům. Tito drželi Jaroměř do roku 1434, potom zastavil ji Sigmund králové Barboře, která potvrdila městu svobody králem Václavem IV. udělené. Avšak Jaroměřští brzy se vzbouřili proti králové a ta zastavila město Jiříkovi z Poděbrad (1445). Jaroměř musila se poddati Jiříkovi v pravé člověčenství až do jeho korunování (1448). Za tou příčinou udělal Jiří z domu proboštského hrad, později tento hrad zastaven. Za krále Ladislava potvrzena městu privilegia a vysazen městu výroční trh (1497), r. 1504 clo a výroční trh přidán. Město počátkem 16. století velice zkvétalo, důchody obce velmi se vzmáhaly, takže i okolní statky kupovalo. Jaroměř zůstala věrna učení Husovu a r. 1547 Ferdinandovi odepřela pomocí; proto po bitvě u Mühlberka ztrestána Jaroměř velmi krutě na statcích, ale i na penězích a k tomu ještě město r. 1548 vyhořelo i s kostelem. R. 1564 a 1575 obdrželo město různé výsady a svobody. V čas války třicetileté neušetřena Jaroměř pohromy a že r. 1618 účastnila se povstání, konfiskovány jí statky, ale později opět jí vráceny. Roku 1625 zavedena tu přísná reformace. R. 1639 pohubili strašně Švédové město, roku 1545 dobyl ho generál Torstenson, při čemž spálen bohatý archiv městský. Roku 1670 město opět vyhořelo, r. 1753 sesula se věž kostela sv. Mikuláše. Za válek slezských měli zde rakouští jenerálové své tábory, roku 1780 pobyl zde císař Josef II, zakládaje pevnost Ples, roku 1788 zaveden zde magistrát a roku 1813 —14 táhla tudy spojená vojska ruská a pruská proti Napoleonu I. R. 1831 vystavěn tu železný most. Kostel sv. Jakuba na Jakubském předměstí se hřbitovem pochází z dob husitských. Na „Ostrově" zbudována nedávno nová budova školní. V 19. století stala se Jaroměř střediskem obchodu a průmyslu a při značném stavebním ruchu i populace se zdvojnásobila.7


  Okresní soud Jaroměřský zaujímá 217,2 km2, obsahuje 46 polit, obcí, obyvatelů 34.995.

Obec Jaroměřská.
  Rozloha obce 14,78 km. Obyvatelů 6671, z těch mužů 3260, žen 3411. Čechů 6574, Němců 97, katolíků 6501, evangelíků 103, židů 67. Domů 580.
  Zástupce města na říšské radě. JUDr. Sláma Fr., c. k. zemský soudní rada.
  Zástupce města na zemském sněmu. JUDr. Ulrich František, advokát.
  Zástupce za V. kurii. Formánek Václav, majitel realit.
  Starosta města. Václav Pácalt.
  Městská rada. MUDr. Paul Vojtěch, Šlosárek Hynek, Růžička Antonín, Juliš Arnolf, Hejna Václav a Pečený František.
  Obecní zastupitelstvo. Boháč Vojt., Bolech Adolf, Čeněk Frant., Čížek Václav, Emlar František, Fejtek Josef ml., Fejtek Josef st., Hanuš Frant., Hellmann Frant., Hoffmann Josef, Kroupa Josef, Kudrnáě Karel, Lánský Karel, Malina Jan, Novotný Frant., Poličky Frant., JUDr. Postler Josef, Rundštuk Josef, Řehák Josef, Selmoutka Josef, Stárek Václav, Stránský Frant., Španiel Frant., Šroněk Antonín, Wenke Josef, Vlášek Ludvík, Vocetka Josef, Wodák Ant., Zauzal Bohdan.
  Úřednictvo. Probošt Vojtěch, tajemník, Zalabský Antonín, důchodní a Pavlišta Josef, kancelista.
  Policie. Mikyska Edvard, revisor, Koucký Frt., Král Antonín, Macháček Antonín a Marek Václav, policejní strážníci.
  Agenda měst. úřadu za rok 1902 obsahuje 5005 čísel. — Rozpočet obce na rok 1903. Příjem 109.900 K 8 h. Vydání 122.719 K 22 h, 22% obec. přirážka. Školní: Příjem 404 K 20 hal. Vydání 15812 K 76 h, 24% školní přirážka.
8


  Městský ústav. Měšťanský chudobinec.
   Městské museum.
  Jmění obce 252.557 korun 90 hal. Dluh obce 406.552 K 43 h.

  Kostel děkanský zasvěcen sv. Mikuláši. Duchovenstvo. Děkan: Štěpánek Antonín. Kaplani: Josef Váňa, Josef Šorm. Katecheta: Josef Kepl.
  K děkanské osadě náležejí obce: Jaroměř, (kostel sv. Mikuláše, sv. Jakuba, kaple sv. Anny), Hořenice, Jezbiny, Dolce Čáslavky. Počet katolíků 8003, evangelíků 213, židů 70.
  Statistická data roku 1902. Narozenou 283. Oddavek 58. Zemřelých 296.

Školství.
  Místní školní rada. Václav Pácalt, předseda, P. Štěpánek Antonín, děkan, Boháč Antonín, ředitel škol, JUDr. Baštař Karel, školní dozorce.
  Měšťanská a obecná škola chlapecká.Ředitel: Boháč Vojtěch. Učitelstvo: Noha Antonín, Štěrba Karel, Langer Frant., Dašek Frant, Kříčenský Václ., Krulich Jan, Kožešník Frant., Poličky Hynek, Višňák Karel, Krejčí Antonín, Bubáček Václav, Horák Jan a Tesař Frant. P. Hladký Josef, katecheta. — Počet žáků 588.
  Měšťanská a obecná škola dívčí. Ředitelka: Mazurová Frant. Učitelky: Hasmanova Leopolda: Zelinkova Kamilla, Šaškova Františka, Janurova Jos., Durdíkova Josefa, Kopperova Zdeňka, Housova Marie, Nehasilova Bedřiška, Uhlířova Mat., Skrovná Anna, Skrovná Hermina a Felixova Lud. Industrialní učitelka: Erbenova Marie. — Počet žákyň 619.
  C. k. všeobecná škola řemeslnická a průmyslová škola pokračovací. Ředitel: Frant. Novotný. Professoři: Filcik Julius, Šíma Josef, Černý Karel. Učitel: Řehák Adolf. Dílovedoucí: Antropius9

Václav, Buřič Jan. — Příspěvky 8000 K fond zemský, ostatní vydržování školy náleží státu.

Peněžní ústavy.
  Občanská záložna: Předseda Španiel František. Místopředseda Kudrnáč Karel. Úředníci: Augustin Šroněk, pokladník a Frant. Fejtek, kontrolor.
  Vklady: 2,517 965 korun 84 hal. Půjčky. 2,578.183 K 3 h. Reservní fond 175.000 K. Obrat peněžní 3,297.077 K 36 h.
  Městská spořitelna: Předseda Vodák Antonín. Hlaváček Edvard, účetní a Polický Jan, kontrolor.
  Vklady: 3,339.461 kor. 8 hal. Reservní fond 210.700 K. Obrat peněžní 2,934.749 K 44 h. Půjčky per 2,413.765 K 22 h. '
  Okresní hospodářská záložna. Předseda Jirsák Václav. Pilnáček Václav, účetní.

Průmyslové závody.
  Josef Etrich, jutárna a tkalcovna. Ředitel: Karel Rudl. Čerych synové, tkalcovna. Baudyš a spol., sušárna na čekanku. Antonín Růžička, strojírna. Kohout Hynek a Dr. Náhlovský Jan, mlynáři. Pivovar Právovárečné měšťanstvo. Správce pivovaru: Fr. Kehraus a Fuka Josef, sládek. Wenke a syn, výroba mušlového zboží. Továrna na mýdlo a margarin, sýr: Čeněk František. Továrna na kůže: Poličky František. Parní pila: Hak Josef.

C. k. úřady.
  C. k. okresní soud. Mrázek Josef, zemský soudní rada. Adjunkti soudní: JUDr. Moravec Václav, JUDr. Červený Jaroši, a Mojžíš Adolf. Vrchní oficial: Bohm Jindřich. Oficial: Kupec Frant. Kancelista: Matějovský Jar. Knihovní: Martinů Hynek Kancelářští pomocníci: Ant. Kolářský, Rohn Otokar, Kaněra Jos. a Vlk Rudolf.
10


  C. k.. hlavni herní úřad. C. k. berní: Woldrzicki Jan. Hlavní kontrolor: Ulrich Karel. Oficiál: Šimandl Vojtěch. Adjunkti: Novák Josef, Musil Jan.
  C. k. poštovní úřad. C. k. poštmistr J. Baudyš. Úředníci: Goldman Josef, Štancl Vilém, Štědrá Růž., Irlveg Josef, Kohoutek Josef.
  K poštovnímu úřadu Jaroměřskému náležejí obce a osady: Čáslavky, Dolany, Dolní Dolce, Horní Dolce, Jezbiny, Rtyně, Rychnovek, Zaloňov, Velichovky, Vestec, Zvol, Hořenice.
  Telegrafní a telefonní úřad. Březinova Marie, telegrafištka. Haškova Marie, telefonistka.
  C. k. četnická stanice. Strážmistr: Petrle Petr. Četníci: Bezdíček Frant. Valášek Silv., Závora Jos.
  K četnické stanici Jaroměřské pod dozor náležejí tyto obce: Josefov, Jezbiny, Semonice, Rtyně, Velichovky, Vestec, Zaloňov, Hořenice, Heřmanice, Krábšice, Dolany, Čáslavky, Zvol a Rychnovek.

Soukronié kanceláře.
  Advokátní kanceláře: JUDr. Baštař Karel, JUDr. Lederer Ludvík, JUDr. Postler Josef a JUDr. Kalina Arnošt.
  C. k. notář: Bedřich Tonner.
  Stavitelé: Fr. Hellmann, Jan Čermák.
  Zedničtí mistři: Václav Holub, Josef Sehnoutka.
  Tesařský mistr: Josef Vocetka.

Zdravotnictví.
  Lékaři: MUDr. Nettel Jakub, MUDr. Fr. Petr, MUDr. Jan Reichert, MUDr. Vojt. Paul, MUDr. Jindř. Stárek, MUDr. Pácalt Bedřich.
  Zvěrolékař: Bedřich Šlampa.
  Lékárna. Jan Neumann.
  Porodní babičky: Benešová Eva, Exnerová Anna, Holakovská Antonie, Hoškova. Anna, Hrnčířova Frant., Palmová Marie, Veselá Anna, Vodová Marie.11


  Nemocnice: Císaře Františka Josefa I.
  Okresní nemocenská pokladna. JUDr. Postler Jos.,, starosta, Zalabský Aut., účetní.

Živnosti, obchody a řemesla.
  Bednáři: Exner František, Vostrovský František
  Barvíři; Rohn František, Sarfenberger Jan.
  Cementář: Hlavatý Václav.
  Cihláři: Knížek a Fejtek, Jarkovský Václav.
  Cínař a kovorytec: Španiel František.
  Čistění pokrývek: Hubková Aloisie Čalouník: Sinkule Václav.
  Cukráři; Justova Frant., Kulmová Anna, Rohn, Robert, Svoboda Adolf.
  Fotografové: Fleischer Alois, Lorenc Ludvík.
  Hodináři: Fink Josef, Šmíd Emil, Španiel Josef,.
  Hokynáři: Borůvka Josef, Čapková Teresie, Červený Mikuláš, Černý Jan, Dachsova Anna, Hofman F., Jelínkova Anna, Kluge Č , Lorenčič Jan, Martincova. Anežka, Rýdl Antonín, Růžičkova Anna, Svatošova A.,, Zuzánek Josef.
  Holiči: Albrecht Čeněk, Bělina Jindřich, Jeníček Václav, Kolářský František. Mellín František, Radon Jan, Rohn Otakar, Tomáš Bernard.
  Hostinští: Albrechtova Marie, Beran Alois, Bílý Václav, Czernotsky Adolf, Chmelíková Julie, Drábek Josef, Exner Josef, Exner Rudolf, Havlas Karel. Hejna. Václav, Heschová Dorota, Jakubec Bohdan, Jakubcová Marie, Jarolímek Frant., Juliš Arnolť, Julišová Pavlína,. Kolářský Bedřich, Kolářský Karel, Kudrnáč Karel, Matys Václ., Neuman Jan, Pácalt Václav, Rejchrt V., Rýdl Jindř., Slezák Karel, Šrámek Martin, Víšek Václ.
  Prodej piva v láhvích: Etrich Josef, Černý H.,, Hamplova Mat., Kroupa Václav, Růžičkova Anna.
  Hrnčířství : Mazlíkovičová Anna, Michálková A
12


  Hřebenáři: Rücker Hynek, Šubrt Jan, Vít Ferdinand, Kašpar Václav.
  Kamnář: Jelínek Josef.
  Kartáčník: Vágner Jan.
  Klempíři: Many cli Eduard, Stárek Václav, Šlo-sárek Hynek.
  Kloboučnici: Hukalová Anna, Ibler Jan, Keller Václav, Rohnová Anna.
  Knihaři: Krieglerová Marie, Malina. Jan, Reji J., Simáček Richard.
  Knihkupci: Juliš Otakar, Malina J.
  Koláři: Doležal Václav, Dvořák Josef, Tichý Fr.,
  Kominík: Vágner Jan.
  Košíkář: Šmíd František. . . .
  Kotlář: Novotný Vilém.
  Kováři: Hofman Frant., Martinek Josef, Matuška Táclav, Zďárek Josef.
  Kovolitec: Doleček Josef.
  Koželuh: Polický František.
  Kožešníci: Cejp Jos., Kolářský Jan, Mencl Hynek.
  Krejčí: Bittner Josef, Čuchal Josef. Emlar František ml., Emlar Frant. st., Hampl Fr., Holeček Fr., Hoškova Marie, Jelínek Hynek, Janoušek Jos. Kroupa Josef, Lokvenc Josef, Malý Josef, Pádr Vil., Řezníček Jindřich, Studený Frant., Šandera Jan, Teichman Jos., Taichman Karel, Zábrodský Alois, Zelený Josef.
  Krejčí pro dámy. Belinova Marie, Celbova Mar., Černá Anna, Česákova Marie, Dašek Frant., Fingrova Terezie, Frankenštejnova Otilie, Just Eda, Halbich J., Konečná Antonie, Kovandova Matylda, Hvězdová Zd., Krpata Adolf, Maršálkova Žofie, Nepokoj Eduard, Pokorná Vilémína, Rückrova Alžběta, Srkalova Ant., Šimáčkova Marie, Vettrova Anna.
  Krupaři: Bollech František, Exner AI., Kohout Hynek, Koudelkova Anna, Stárkova Anna, Stárek V., Troler Rudolf, Tylš Antonín, Volánek Jan, Jakubec Václav, Verner František.13


  Lázně vanové parní: Čech Josef.
  Malíři: Beneš Karel, Faltys František, Matějíček Josef, Pokorný Jan.
  Mlynáři: Hubková AI., Kohout H., Náhlovský J.,
  Modistky: Mellinová Aloisie, Křivohlávkova Mar.,
  Mydláři: Čeněk František, Vlásek Ludvík.
  Natěrači: Hofman Jos., Maršálek Mečisl., Nedvěd František, Šramar Bohumil.
  Nožíři: Hanuš František, Řehák Jan.
  Obuvníci: Baleár Jos., Bolech Adolf, Bollech Ant., Brusnický Josef, Černý Jan, Čertnerova Alb., Červený Josef, Červený Karel, Dašek Václav, Duben J., Dušek Antonín, Exner Alois, Fetter Josef, Fluger J., Halbich Josef, Hejna Josef, Helmich Em., Hofman J., Chmelík Karel, Javůrek Jan, Kalandr Robert, Kašpar Václav, Kelner Josef, Kelner Jiří, Kloz František, Knittel Jos., Koleta Antonín, Kopecký Bedřich, Krejčí V., Kujal Florian, Lorenc Eduard, Müller Josef, Nepokojová A., Pálka Max., Pecák Kašpar, Petera Karel, Rygr Fr.,. Rykr Jan, Rykrt Václav, Souček Karel, Stárek Karel, Sýkora Josef, Šimáček Fr., Simáček Viktor, Šlosárek Václav, Špringer Josef, Šubrt Frant., Tomek Frant., Vacek Josef, Voněk Viktor, Vostrovský Jan.
  Obchod vínem (vinárny): Bortlík Jos., Rohn Jan, Šrámek Martin.
  Obchod v drůbeži: Hofmanova Fr., Paulát Hynek, Rýdlova Anna, Šotola Jan, Vauura Josef.
  Obchod a výkroj koží: Beckmanova Anna, Exner Alois, Felix Ludvík, Lípa Alois, Poličky F., Schick R.
  Obchod se sukny: Kupkova Marie, Otta Hynek.
  Obchod s rybami. Exner Karel, Kolářský Bedř.
  Obchod zbožím smíšeným: Blažina J., Albrechtova Marie, Brusnická Dorota, Černý Hynek, Dvořák V., Dvořákova Anna, Hiibner Václav, Jehnička J., Jindra František, Kočvara Antonín, Koláček Karel, Kupka František, Lášck Jan, Lorenc Jan, Malina Vilém,
14

Müllerova Barbora, Nechvíle Emil, Nechvíle Václav, Petr František, Rykrt Jan, Rýdl Jan.
  Obchod zbožím galanterním: Androva Jindřiška, Cehák Karel, Hofrova Anna, Ibler Jan, Münzer Josef, Novotný Josef, Pilbaurova Johanna, Srnídova Frant., Venke a syn, Volánkova Marie.
  Obchod zbožím módním: Frankenstein Josef, Koudelka František, Kehrausova Mat., Martinek Ant, Matys J., Pušova Marie, Piek David, Zauzal Bohdan.
  Obchod uhlím a dřívím : Bollech Fr., Erychleb J., Kupka Fr., Hejna Václav, Lorenc Jindřich, Meisl E., Rejchrt Adolf, Rykrt Jan.
  Obchod zbožím materiálním: Novák Jan.
  Obchod železem: Nechvíle Václav, Hübner Václ., Guth Adolf.
  Obchod senem: Hostovský Julius.
  Obchod v střižném zboží; Dachsova A., Frišova Františka, Heršálkova Kateřina. Javůrkova Františka, Justova Anna, Karlova Ant., Kužlarova A., Pohlova Marie, Rundštukova Frant, Říhova Fr., Svobova A., Svačinová Anna, Šarfenberger Jan, Vlkova Marie.
  Pekaři: Bartoň Jos, Černohorský Jan, Exner Jan, Hořeňovský Josef, Kohout Hynek, Knlin Frant., Kuhn Robert, Malina Václav, Nádvorník Jan, Poláková M., Schejbal Václav, Stárek Václ., Škořepa V., Škrdlíková Anna, Šubrt Antonín, Volánek Jan.
  Plétárna punčoch: Janusova Anna. Pohřební ústav; Obecní pohřební ústav.
  Porodní babičky: Benešova Eva, Exnerova Anna, Holakovská J., Hoškova Marie, Hrnčířova Františka, Palmová Marie, Veselá Anna, Vodová Marie.
  Povozníci: Čech Josef, Erychleb Josef, Fejtek J., Fejg! František, Hejcman František, Jarkovský Václ., Kupka Frant,, Lorenc Jindř., Lukášek Jos., Martinek Václ., Pavel Jos., Novák Jan, Růžička V., Slezák K.
  Prodej tabáku: Burgert Daniel, Goldmannova J., Adačova Anna, Menzlová Ant., Vacková Marie.15


  Pokrývač: Švertner Alois.
  Prodej a oprava velocipédů: Exner A., Vejnar J.,
  Provazníci: Červený Bedřich, Hlaváč Ladislav, Spinka Josef.
  Pilnikář; Čížek Václav.
  Rukavičkáři: Langer Antonín, Stránský Frant.
  Řezbáři: Faltys Fr., Martinec Jos., Stolín Josef.
  Řezníci: Chmelík Fr., Clmielík V., Chmelík Jan, Marván Jan, Lindr Fraut, Pečený Jan, Pekárek Ant., Sochůrek Frant., Šlosárek Frant., Šmákal Č., Šenkýř Jaroslav, Šroněk Antonín, Vísek Václav, Žďárský Vil. Řezník koňský; Jos. Stasek. Uzenáři: Berger Edmund, Chmelík Jan, Lorenc Frant., Rýdl Frant., Řeháček Fr., Tyla J., Vágner Frant., Žežulka Josef.
  Sedláři a řemenáři: Dostál Václav, Fejtek Jos., Hejbal Ad., Javůrek Václ., Rundštuk Fr., Šťastný AI.
  Sklenáři: Bollech Karel, Čermák Jan, Španiel Fr.
  Sochař: Vágner Jakub.
  Soustružníci: Borůvka Fr., Patrná Anna.
  Stavitelově: Čermák Jan, Hellman Frant., Holub Václav, Sehnoutka Josef.
  Strojník: Růžička Antonín.
  Truhláři: Antropius Václav, Červený J., Hruška Filip, Jakubec Ladislav, Kohout Oldřich, Krpata AI., Nepokoj Václ., Petrova Anna, Polák Jindř., Stolín Fr.
  Tesař: Vocetka Josef.
  Tiskárny, litografie: Popelka František, Cernstein a Smolík.
  Výroba lihovin: Meisl Emil.
  Výroba sodové vody: Červený Fr., Plšek Frant.
  Výroba uměl. květin: Holubova Johana.
  Výroba acet. přistrojil: Marván Václav.
  Výroba oleje a tuku: Andr František.
  Výroba skleněných perel: Volf Josef.
16


  Výroba syrečků: Mühl Josef.
  Výčep lihovin: Albrechtova Mar., Ohmelíkova M. Hejnova Alžběta, Meisl Emil, Stříhal František.
  Zahradníci: Černý F., Kroupa J., Keitmaier Jul. Drnomistr: Staněk Josef.
  Zámečníci: Josefi Václ., Kadečka Hynek, Marván Václav, Tylš Josef.
  Zlatníci: Fejtek Josef, Krempke J., Kroupa A.17

Seznam spolků v král. věnném městě Jaroměři.
kniha Adresář
18

kniha Adresář


  Velkoobchod galanterním, plechovým, drátěným, dřevěným, smaltovaným zbožím a hračkami: A. Wenke a syn, (viz insertní část.)
  Velkoobchod a vývoz galanterního zboží: A. Patrná syn. (Viz insertní část.)
  Hotely: A. Juliš „u koně", Julisová Pav. „u modré hvězdy", Rydl Jindř. „na poště", Kar. Slezák „u jelena".
  Obchod střižným zbožím na str. 14 má státi místo Kužlarova - Kejzlarova. Hostinští na str. 11. místo Heschova - Hrochová.
  Obchod vínem Rohn Jan zemřel.
  Časopisy: „Český Venkov", „Polaban".

  Okresní hospodářská záložna o Jaroměři. Správa: Zástupce okresního výboru Traxler Jindřich, velkostatkář v Josefově. Ředitelstvo: Jirsák Václ. z Rychnovku předseda, Jelínek Jan v Semonicích místopředseda. Členové: Hejcman F., Hynek J., Hrubý V., Kopecký J., Kudrnáč Ed., Mrázek Václ., Neimon Jos., Řehák J., Volf J., Zemek J. Zástupce právní: JUDr. Lederer Lud. Úřednictvo: Pilnáček Václ., pokladník a účetní, Malíř Jindř., účetní příručí. Účetní výkaz: Vklady obnášely roku 1902 303.261 K 78 h. Půjčky obnášely 568 865 K 51 h. Reserní fond 19.802 K 36 h. Obrat peněžní 2,697.557 K 44 h.19

Seznam živnostenských společenstev v Jaroměři.

kniha Adresář
20

Seznam majitelů domů v Jaroměři.

kniha Adresář21

Seznam majitelů domů v Jaroměři.

kniha Adresář
22

Seznam majitelů domů v Jaroměři.

kniha Adresář23

Seznam majitelů domů v Jaroměři.

kniha Adresář
24

Seznam majitelů domů v Jaroměři.

kniha Adresář25

Seznam majitelů domů v Jaroměři.

kniha Adresář
26

Seznam majitelů domů v Jaroměři.

kniha Adresář27

Seznam majitelů domů v Jaroměři.

kniha Adresář
28

Benátky.
  Benátky, ves 2 1/2 hodiny jihozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice. Místo hlavního bojiště z roku 1866.
  Obyvatelů 300. Domů 39.
  Starosta: Josef Červinka. Radní: Jan Vroubek, Fr. Černý. Jmění obce 4500 K. Dluh obce 3500 K. Přirážky 40%.
  Fara Hněvčeves. Škola Hněvčeves.
  Dráha, pošta Hořiněves.
  Lom obecní.
  Živnostníci. Hostinští: Václav Patrman, Josef Kadečka. Kupec: Václ. Patrman. Kováři: Frant. Micka, Václav Hypius. Kolář: František Erben. Krejčí: Jan Špráchal. Obuvník: František Novák. Řezník: Petr Vlačiha. Truhlář: Václav Vilovský.
  Rolníci mající přes 50 korců polí: Kadečka Jos., Černý František, Černý Josef, Červinka Jos., Kadečka Václ., Vroubek J., Špriňar J., Pecen J., Pecenová F., Havrda F., Spriňar F., Kadeřávek Frant., Neimon Jos.
  Spolek. Čtenářsko-hospodářská besídka, členů 24, starosta Josef Červinka.

Čáslavky.
  Čáslavky, ves na pravém břehu Labe, 1/2 hodiny severovýchodně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Jaroměř. K obci jest připojena osada Běluň.
  Obyvatelů 220. Domů 36.
  Starosta: Fr. Kulík. Radní: Antonín Pacalt, Jan Hofman. Dluh žádný. Jmění obce 3000 K.
  Fara, pošta, dráha Jaroměř. Škola Dolany.
  Živnostníci. Hostinští: Frant. Kulík, Jan Matys. Kupectví: Vilemína Lelkova. Kovář: Jan Mervart. Krejčí: J. Marečka, Anna Pacaltová. Obuvník: Adolf Lelek.29

Černožice.
  Černožice, ves na pravém břehu Labe, blíž silnice jednu hodinu jihozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves. K obci té náleží osada Čáslavky, samota Nová.
  Obyvatelů 870, domů v Černožicích 54, v Čáslavkách 13.
  Starosta: Jakoubek František. Radní: Jaroš Jan, Jakoubek J., Sehnoutka J. Jmění obce ca K 100.000.. Přirážky 11 1/2%
  Fara Holohlavy.
  Škola. Řídící: Novák Josef. Učitel: Silvar Emil. Žáků 110. Škola postavena r. 1882 nákladem 32.000 K.
  Poštovní a telegrafní úřad.
  Stanice dráhy Černožice na trati Německý Brod-Libava, rak. severozápadní dráhy.
  Průmysl: Cukrovar firmy Čerych & spol. Tkalcovna a mlýn Jana Sehnoutky.
  Živnostníci. Hostinští: Hynek Fr., Beran Jan, Randáček Josef, Jakoubek Frant, Kupci: Hynek Fr., Beranová Helena, Pultr Josef,. Kovář: Hušek Josef. Kolář: Vavřena Jos. Krejčí: Dašek J. Obuvníci: Hynek František, Mach Ant. Řezník: Vyhnálek V. Truhláři: Čermák Josef, Kačer Jan.
  Čáslavky: Pazderna na tření lnu Fr. Jakoubka,
  Majitelé více než 50 korců polí: Vyhnálek Josef 62 korců, Teháň Václav 51, Hynek Jan 104, Jaroš Jan 90, Havrda Josef 79, Valášek Václav 65, Pácalt Václav 63, Veverka 52.
  Spolky: Hospodářská Beseda, 30 členů, Jaroš J.,. předseda. Sbor dobrovol. hasičů, 29 členů, Jakoubek František, předseda. Tělocv. jedn. „Sokol", 64 členů,. Sehnoutka Jan, starosta.
30

Chvalkovíce.
  Chvalkovice, ves 2 hodiny severovýchodně od Jaroměře vzdálená; farní chrám sv. Jiljí s četnými náhrobními kameny původně ze 14 století (na sklonku 17 věku rozšířen, 1/2 hodiny na sever mlýn Valovice. Chvalkovice jsou působištěm vladyk Chvalkovských z Hustiřan, z nichž jmenovitě Jiří v dobách husitských co horlivý obhájce kalicha vynikl. K obci té náleží osada Sebuč, mlýn Valovice čp. 85.
  Obyvatelů 741, domů 124.
  Starosta: Josef Kult. Radní: Václav Matěna, Václav Karel. Jmění obce 700 K, dluh obce 10.000 K. Obecní přirážky 37%. Kostel zasv. sv. Jiljí. Personalie viz „Církevní zřízení". K farní osadě náležejí Sebuč, Kopaniny, Valovice, Dlouhá Voda, Žďár, Vejhled, Grossbock, Kleinhock, Žluva. Počet katolíků 2792, evang. 14, židů 13. R. 1902 bylo oddavek 34, narozenou 80, zemřelých 60.
  Škola dvoutřídní. Řídící učitel: Jan Šafka. Učitel: Jan Pácalt. Industr. učitelka: Marie Langrova. Žáků 70, žákyň 80. Škola vystavěna roku 1884, nákladem obecním.
  C. k. poštovní a telegrafní úřad.
  Četnická stanice o 1 muži. .
  Dráha. Stanice Česká Skalice na rak. sev. záp. dráze.
  Průmysl. Mechanické bělidlo firmy Dlábola & spol. 2 mlýny: Josef Kult, Bohuslav Štajmrt. Lom J. J. Prince ze Schaumburg-Lippe. Cihelny: Josef Pešek, Václav Matěna.
  Živnostníci: Hostinští: Tosner Josef, Bauer Bedřich, Pešek Josef, Kollert Josef. Kupci: Sisák Jan, Kostříková Anna, Görlech Gustav, Vintrová Vil., Dědek Arnošt, John Václav. Kovář: Tinz Joset Kolář: Mikš Jan. Krejčí: Kveť Václ., Ptáček K., Žďárský František. Obuvníci: Jirásek František,31

Kopp Jan, Vinter Jan. Řezníci: Pettr Jos., Tuček Josef. Truhláři: Groh Čeněk, Lesk Václav, Mikš Josef, Los Josef. Klempíř: Hruška Antonín. Zámečník: Eicnar Frant. Sklad piva: Klement Fr.
  V Sebuči. Píortman Antonín, hostinský. Papež Antonín, obuvník.
  Spolky: Sbor dobrovolných hasičů čítá 60 členů, Kraut Albert, velitel. Čtenářsko-ochotnická jednota, 40 členů. Matěna Václav, předseda. Živnostenské společenstvo smíš. živností, 50 členů. Mikš J., předseda. Spořitelní a záložní spolek Reiffeisenka pro Chvalkovice a okolí. Představenstvo: Chotěva Václ., Pácalt Josef.

Svěřenský statek Chvalkovice.
  Majitel: Vilém Kar. Aug. princ Schaumburg-Lippe.
  Poloha kopcovitá s rovnými plochami, 350 m n. m.
  Půda vazkohlinitá. Útvar prahorní břidlice, někde též červený permský a žula.
  Patronát zdejšího kostela.
  Dvůr Chvallcovice nalézá se ve vlastní správě.
  Výměra 102,62 ha.
  Lesní revír a bažantnice.
  Hospodářský inspektorát v Chvalkovicích. Kraut Albert, vrchní hospodářský inspektor v Chvalkovicích. Jarkovský čeněk, bažantník v Chvalkovicích.

Dolany.
  Dolany. ves 3/4 hod. severových. od Jaroměře vzdálená. V Dolanech narozen 22. dubna 1797 horlivý archeolog a spisovatel, kněz Josef Mysl. Ludvík.
  Obyvatelů 396. Domů 86.
  Starosta: Antonín Ott. Radní: Václ. Brusnický, Jan Pádr. Jmění obce 1400 K. Přirážky obecní 23%.
  Fara Jaroměř. Pošta, dráha Jaroměř.
32


  Škola dvoutřídní. Josef Vítek, řídící učitel. Učitel: Karel Jakoubek. Industrialní učitelka Bohuslava Hofmanová. Počet žáků 29. žákyň 36, Škola postavena r. 1842.
  Živnostníci. Hostinští: Jan Kejzlar, Frant. Matěna, Josef Hofman. Kupci: Jan Padr, Václav Pácalt. Kovář: František Fendrych. Koláři: Jan Beran, Jan Pádv. Krejčí: Jan Pierovský, Václ. Pácalt. Obuvníci: Frant. Beran, Václ. Fendrych. Řezník: Václav Velc. Truhlář: Antonín Mertlík. Sedlář: František Tylš. Bednář: Josef Beran. Pekař a krupař: Josef Hofman.
  Rolníci mající přes 50 korců pozemků: Anna Michálková, Jan Ludvík č. 4 , Josef Kejzlar č. 5.. Josef Brdička č. 10., Karel Koldoror, Anna Brdičková, Jan Gabriel, Antonín Ott, František Ludvík.
  Spolky. Rolnicko-čtenařská beseda, 28 členů. Sbor dobrovolných hasičů, 47 členů. — Spořitelní a záložní spolek pro Dolany a okolí, činnost zahájil 1. ledna 1903.

Hrobčice.
  Hrobčice (Grabschütz) osada německá, připojena osada .Hasentanz.
  Obyvatelů 232. Domů 44.
  Starosta: Frant. Feik. Radní: Josef Pur, Josef Pörschell. Dluh obce 2000 K. Jmění obce 1800 K. Přirážky 15%.
  Fara. pošta Hermanice. Dráha Kuks.
  Škola jednotřídní. Řídicí učitel: Ad. Müller. Industrialní učitelka: Julie Schmidová. Počet žáků 20, děvčat 17. Škola postavena r. 1882.
  Lomy : J. Feik. Mlýn : Fr. Honejsek.
  Živnostnici. Hostinští: J. Pfeiter, Anna Půrová. Kupectví: Fr. Pribil. Kovář: V. Schreiber. Ko-33

láři: August Pribel, Josef Pribel. Krejčí: Josef Baudysch. Obuvníci: Fr. Paul, Josef Schindler.
  Rolníci mající pozemky přes 50 korců: Sibek 110 korců, Feik 82, M. Feik 60, Josef Pfeifer 56, Josef Pur 76, M. Petter 50, E. Rudisch 70.
  Spolek. Sbor dobrovolných hasičů, členů 31. Starosta Fr. Feik.

Habřina.
  Habřina, ves 1 1/2 hod. jihozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice. Samota mlýn Podhrad, nad kterýmž měl dle Sommera hrad stávati. Na blízkém Chlumku kostel sv. Václava s mnohými náhrobky, jenž ve 14. století byl farním.
  Obyvatelů 600. Domů 93.
  Starosta: Mrázek Jan. Radní: Josef Valtr, Josef Bukač, Jiří Černý. Dluh obce 14.000 K. Přirážky 50 %.
  Filiální kostel sv. Václava.
  Fara Holohlavy. Pošta Černožice-Čáslavky. Dráha Smiřice.
  Škola dvoutřídní. Řídící učitel: Václav Letošník. Učitel: Václav Šimon. Industrialní učitelka: Josefa Letošníková. Žactva 128.
  Mlynáři: František Rychtera, Jaroslav Martinek.
  Živnostníci. Hostinští: Josef Hák, Dresler Václav, Karel Bukač. Kupci: Ant. Martinek, Václav Píša, Fr. Višanská. Kovář: Mat. Němeček. Krej čí: Josef Řeřabek. Obuvníci: Josef Hubka. Řezník: Václav Dresler.
  Rolníci mající přes 50 korců pozemků: Jos. Voltr čís. 3., Josef Voltr čís. 23., V. Hrach čís. 40., Václav Andrejs č. 24., Václav Bukač č. 19., Kateř. Huškova č. 39., Josef Fejgl, J. Stratský č. 27.
  Spolky Čtenářská beseda, 30 členů. Sbor dobrovol. hasičů, 23 členů. Předseda J. Mrázek velitel.
34

Heřmanice.
  Heřmanice, farní ves, 1/2 hodiny severně od Jaroměře vzdálená, obyvatelstvo německé. Nachází se zde poutnický chrám sv. M. Majdaleny z roku 1834 (pův. ze 14 století), s hrobkou a mnohými náhrobky Valdštejnských. Někdejší tvrz, na které rekovný vojevoda Albrecht z Valdštejna zrozen byl, stávala tam, kdež nyní domek č. 16 stojí. Na sklonku 14. století seděli v Heřmanicích bratři Krušinové z Lichtenburka. Na konci věku 16. náleželo Vilému staršímu z Valdštejna a od r. 1618—1621 Hanušovi Jindřichu, svob. pánu z Oppersdorfu, jenž po bitvě Bělohorské statků svých odsouzen jest. Heřmanice jsou pak r: 1623 Albrechtovi z Valdš tejna prodány a s panstvím Hradištským spojeny.
  Pošta, dráha Jaroměř.
  Kostel zasvěcen sv. Máří Majdaleně. Patron: Kukské panství. Farář: Polreich Petr. K farnosti náleží: HeřYiianice, Čáslavka, Palcftv dvůr, Kraběice, Hoseatanz. Počet katolíků 1500.
  Statistická data r. 1902: Oddavek bylo 11. Narozenou 36. Zemřelých 32.
  Skola německá (viz školství).

Holohlavy
  Holohlavý, ves 1 1/2 hodiny jižně od Jaroměře vzďálená. Děkanský chrání sv. Jana Křtitele s mnohými náhrobky, připomíná se již ve 14. století mezi farními. Jest zde špitál pro .8 osob r. 1643 založený — (základní kapitál 13.386 zl. vid. čísla). Holohlavý patřily za času nepokojů náboženských pánům Hustiřanům z Hustiřan, jimž hrad i ves roku 1425 od Táborův útokem vzaty jsou.
  Obyvatelů: 876. Domů: 82.
  Starosta: Frant. Prokop. Radní: Jan Kotlant, Frant. Matějček, Josef Sebnoutka, Dluh obce: 5300 K. Jmění obce: 21.000 K. Přirážky 25 %.35


  Kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Děkan: Kozák František. Kaplani: Fiydrycb Fr., Novotný Frant. Katecheta Jan Vik. K děkanské osadě náležejí obce : Holohlavy, Černožice, Čáslavky, Smiřice, Semonice, Rožnov, Neznášov, Habřina, Chlomek, villa Zderaz, nádraží. Počet katolíků 5860, evang. 576, židů 22.
  Statistická data r. 1902: Oddavek bylo 38. Narozenců 130, z těch 66 mužského, 64 ženského pohlaví. Zemřelých bylo 96, z nich 27 mužů, 28 žen a 41 dětí. Nejstarší žijící muž jest 93 roků, žena 85 roků.
  Škola trojtřídní. Řídící učitel: Karel Mojžíš. Učitelé: Antonín Krejčí, Jan Pavelka. Industr. učitelka: Marie Mojžíšová. Počet žactva 157. Škola postavena r. 1830, nákladem obce.
  Parní kruhovitá náleží velkostatku Smiřickému.
  Dvůr náleží velkostatku Smiřickému.
  Živnostníci. Hostinští: Frant. Nejmon, Frant. Srkal. Kupci: Frant. Matějček, Frant. Antoš, Václav Slavík. Kovář: Josef Dušek. Krejčí: Fr. Hladík. Obuvníci: Jan Řehák, Jan Voříšek, Václav Jirka. Řezníci: Frant. Nejmon, František Srkal. Pekař: Václav Slavík. Holič: Josef Koreš.
  Rolníci: Jos. Voženílek má 110 korců polí, Václav Merkl 80 korců, Jan Kotlant 76 korců, A. Andrysova 66 korců polí.
  Spolky: Národní Jednota Severočeská, počet členů 60, předseda Ant. Krejčí. — Čtenářská beseda, Josef Tuček, předseda, počet členů 22.

Hořenice.
  Hořenice, ves 1/4 hodiny severně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Jaroměř. Mlýn č. 44 patřil za patrim. zřízení k Žírci.
  Obyvatelů 490. Domů 48.
  Starosta: Kraus Antonín. Radní: Silvar Josef.
  Jirsák František. Jmění obce: 1200 K. Dluh 10.000 K.
36


  Fara, škola Jaroměř. Pošta, dráha Jaroměř — Josefov.
  Průmyslové závody: Továrna a tkalcovna jutového zboží J. Etricba z Jaroměře. Mlýn J. Rotta. Kruhová cihelna Fr. Jarkovského.
  Živnostníci. Hostinští: Antonín Svoboda, Josef Sylvar, Josefa Bekova. Kovář: Fr. Peřina. Kolář: Karel Rezek. Obchodník: J. Vaniček. Obuvník: Fr. Dvořáček. Krejčí: Karel Fejgl.
  Rolníci, mající větší usedlosti: Kraus Ant., 125 korců, Kraus Josef 116, Jirsák Josef 90, Pilz Rud. 90, Chmelík J. 60 korců polí.

Hořiněves.
  Hořiněves, statek s panstvím Smiřickým spojený, vzdálený 2 1/2 hod. jihozápadně od Jaroměře. Někdejší tvrz, již Táboři roku 1425 dobyli, byla původištěm soujmenného rodu panského. Roku 1443 zapsal Prokop z Hustiřan Hořiněvsi strýci svému panoši Janovi z Vyhnanic 1000 kop gr. praž. stř. na dědictví svém v Hořiněvsi. Po Bělohorské bitvě prodána Hořiněves Albrechtu Waldštejnovi, který ji držitelům panství Smiřického postoupil. Později dostala se hr. Gallasům, od těch koupí 1675 hr. ze Šporku a r. 1796 v ceně 600.000 zl. královské komoře. Zde narozen 10. června r. 1791 jeden z nejzasloužilejších spisovatelů českých a nálezce Králodvorského rukopisu Václav Hanka, který dlouho žíti bude v paměti vděčných Čechoslovanů; zemřel dne 12. ledna 1861 a pochován na staroslavném Vyšehradě. Hořiněves leží v krajině, kde v. 1866 svedena bitva.
  Obyvatelů 723, domů 92.
  Starosta : Josef Řehák, rolník a hostinský. Radní: Jan Pražák, Josef Pražák. Dluh obce 22.000 K. Přirážky 30 %.
  Kostel zasvěcen sv. Prokopa. Farář: V. Frinta. Kaplan: Josef Tesař.37

  K farní osadě náležejí obce: Hořiněves, Máslojedy, Račice, Vrchovnice, Želkovice, Žiželoves.
  Počet katolíků 2183, evangelíků 19, židů 8.
  Statistika r. 1903. Oddavek bylo 17, narozenců 68, z těch 30 mužského, 38 ženského pohlaví. Zemřelých bylo 54, z nich 15 mužů, 17 žen a 22 dětí. Nejstarší žijící muž jest 92 roků, žena 88 roků.
  Škola trojtřídní. Řídící učitel: Karel Wolf. Učitelé: Václav Špaček, Josef Mikeš. Industrialní učitelka: Marie Pohlová. Počet žactva 126. Škola postavena v. 1900 nákladem 32.000 K.
  Dráha česká obchodní, stanice v místě.
  Živnostníci. Hostinští: Josef Řehák, Jos. Paděra, Jan Jakoubek, Frant. Nettl, Julius Frieda. Kupci: Lud. Reich, Josef Pražák, Joseí Šmíd, Jan Šandera, Josef Óadík, Josef Kučera, Frant. Šafka, Frant. Bílý. Kovář: Fr. Bílý. Krejčí: Jan Šaroun, Jan Tomeš, Jan Šmíd, Jos. Skořepa, Fr. Studenecký. Obuvníci: Jos. Čapek, Jos. Tomeš, Basil Žadorožný, Hugo Šafka. Řezníci: Joseí Paděra, Julius Frieda, V. Hanka. Truhláři: Jan Koníř, Josef Rynt.
  Rolníci mající přes 50 korců polí: Jan Pražák, Josef Řehák.
  Spolky. Sbor dobrovolných hasičů, členů 32, Jos. Šmíd, starosta. Odbor Národní Jednoty Severočeské, starosta MUDr. Mářa Josef. Divadelní ochot, spolek, předseda Robert Jindřich. Reifíeisenka, předseda Josef Tesař.

Hubilesy.
  Hubilesy, ves 1 1/2 hod. jižně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice.
  Obyvatelů 219, domů 37.
  Starosta: Josef Diveský. Radní: Václav Zilvar, Karel Rejchrt. Dluh žádný. Jmění 5000.
  Fara, školu Čibuz. Pošta, dráha Smiřice.
38

  Živnostnici. Hostinský: Fr. Machek. Kupec: František Machek. Kovář: Václav Volák. Krejčí: František Hejcman. Obuvník: Václav Vávra.
  Rolníci, mající větší hospodářství: Jos. Divoský 77 korců, Karel Rejchrt 64, Václav Zvolský 63 korce.

Hustiřany.
  Hustiřany, ves na potoku 1 1/2 hod. západně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves. Někdejší tvrz byla rodinným sídlem prvé rytířského, později z části panského a hraběcího rodu z Hustiřan, který se během 15. století ve vícero větví rozštěpil. K roku 1394 připomínají se Bavor a Přiba z Hustiřan.
  K obci té přidělena jest osada Hustohrady.
  Obyvatelů 376, domů 64.
  Starosta: Sedláček Václav. Radní: Hroch Frant., Skalický Václav.
  Fara Chotěborka. Pošta Velichovky.
  Dráha Smiřice. Rak. sev. západní a Česká obcli. dráha.
  Škola jednotřídní. Správce školy: Šafránek Jan. Industr. učitelka: Buršová Anna. Žáků 36, žákyň 41. Škola vystavěna byla r. 1881, nákladem obce K 12.000.
  Jmění obce 4000 K. Přirážky 30%.
  Průmysl: Mlýn Jana Holána. Továrna na čistění lnu.
  Majitelé více než 50 korců polí: Valášek Jan 60 korců, Divíšková Marie 80.
  Živnostníci. Hostinští: Suchánková A., Pilnáček Josef. Kupci: Bílý Jan, Suchánková Anna. Kovář: Jaroš Josef. Obuvníci: Horák Václav, Klemera Jos. Řezník: Zemek Fr., Obchod lnem: Lhotský Jos.39

  Spolky. Hospod.-čtenářská beseda čítá 16 členů. Předseda: Pilňáček Václav. Sbor dobrovolných hasičů 28 členů. Velitel: Kopecký Josef. Spořit, a záložní spolek Reiffeisenka. Předseda: Hroch Josef.

Josefov.
  Josefov, král. svobodné město a bývalá pevnost, na levém břehu Labe a při vtoku Metuje do Labe, 266 m. n. m. Josefov jest dosud hradbami obehnán, ač prohlášen za město otevřené. Na místě nynějšího Josefova rozkládala se po levém břehu Metuje farní osada Ples, v níž býval kostel sv. Jiljí, ve 14. století farní, jenž sbořen r. 1783 při zakládání pevnosti. Statek Ples drželi až do 16. století Plesští z Levína, po nich 1544 Plesové Heřmanští ze Sloupna, 1571 Johanka Zárubová ze Sloupna a při radě manžela jejího zůstal do roku 1601, kdy přikoupen k Smiřicům. Roku 1764 počaly se konati přípravné práce k založení pevnosti, která měla sloužiti na obranu proti Prusku. Proto koupeno císařem Josefem panství Smiřické od Jana Václava knížete Paara ke král. komoře, by tím snáze se mohlo užíti. Sám císař několikráte sem zavítal. Roku 1784 počalo se bourati ve Vodním Plese. Tok Labe přeložen a stavba pevnosti trvala do roku 1787. Pevnost zvána s počátku rovněž Ples, ale Leopold II. na památku jejího zakladatele pojmenoval roku 1791 ji Josefovem a přijal jej do počtu král. svob. měst, při čemž i znakem nadáti v stříbrném štítě na zeleném spodku cihlová pevnostní hradba, za ní v právo čtverhranná věž s červenou střechou a zlatým křížem, v levo turnýřský helm s 1 stříb. a 2 červ. péry; mezi věží a helmetn cis. orel. — Základ k nynějšímu kostelu položen roku 1805, načež r. 1811 vysvěcen; r. 1844 založena zde fara, ale farář teprve r. 1850 dosazen. S počátku přibývalo do pevnosti málo obyvatel, ač jim značné výhody poskytovány. Do roku 1839 bylo zde 78 domů. Roku 1866 Prusové ze strategických ohledů zásobené pevnosti se vyhnuli. V Josefově narodil se paedagog a spisovatel český Jan Kosina.
40

Obec Josefovská.
  Starosta města: Šrámek Alois.
  Městská rada. Radní: Sulc Fr., Kuhn Josef, Slezák Ant.
  Obecní zastupitelstvo. Výbor: Rayman Ludvík, Hollan Ed., Novák Václ., Wrbetzky Rud., Fiirst Karel, Uhlíř Emil, Hlávka Alois, Chmelík Fr., Votava Jan, Kostelecký Jos., Rayman Jan, Zpěvák Jos., Jarolímek Ludvík, Müller Štěpán.
  Úřednictvo: Stan. Hofmeister, městský tajemník a důchodní.
  Majetek obce 898.639,14 K. Dluh obce 284.033,25 K.
  Rozpočet obce na rok 1903, Příjem 57.316,75 K. Vydání 57.307,40 K.

Duchovni správa.
  P. Vaniček Jan, děkan, P. Veselý Jan, kooperator. Vojen. farář : L.Brychta, Ondřej Franta, voj. kurát.

Školství.
  Obecná škola. Ředitel: Fürst Karel. Učitelé: Mazáč Karel, Pozler František, Fistr Bedřich, Štěrba Cyril, Mojžíšová Teresie. Industrialní učitelka: Novákova Marie.

Peněžní ústavy. Spořitelna. Řiditelstvo: Eduard Hollán, předseda, Josef Kostelecký, místopředseda, Josef Berger, ředitel kanceláře.

C. k. poštovní úřad.
  C. k. správce: Rud. Wrbatzky. Úřednictvo: Ryba Antonín, Bil Josef, Steiner Jan, officiálové. Pařízek Karel, Weiner Jul., Staněk Jan, Tuček Jan, Mašek Jan, assistenti. Příhoda Josef, Chaloupka Fr., expedienti.

Zdravotnictví.
  Lékař: MUDr. Kukla Jan. Lékárna, Zdenko Dolanský. Materialista: Ludvík Jarolímek. Porodní babičky: Jalovcová Johanna, Weberschinkova Filoména, Ludvíkova Marie.41

Živnostníci, obchodníci a řemeslnici v Josefově.
  Bednář: Josef Hlina. Cukráři: Josef Matějka, Antonín Hejzlar. Hodináři: František Otta, Emanuel Duška, Alex. Grrůnes. Holiči: Liška Karel, Ševčík Antonín, Zpěvák Josef, Čadek Václav, Pluhař Rudolf, Lukeš František, Glázer Jan, Rudiš Ant. Hostinští: Šrámek Alois, Guld Eduard, Fejgl Václav, Rejdák K., Borůvka A., Kaudl J., Novák B., Baleár J., Herrman K., Guldová Barbora, Jakoubek Jan, Andr Linhart, Fleischhauer Rudolf, Holas Ant., Hnátovič Markéta, Neuman Lad., Holásek Jan, Jariš Vil., Svoboda Kar. Kamnář; Rudolf Jelínek. Klempíři: Jan Rejchrt, Václav Novák, Eduard Kiihnel. Kloboučníci: Eduard Holan, Linhart Horáček. Knihkupec: Rud. Traxler. Knihaři: Antonín Slezák, Filoména Traxlerová. Kominíci: A Ludvíkova. Kovář: Josef Zpěvák, Václav Pražák. Krejčí: Vincenc Stránský, A. Řehák, Antonín Řehák, Petr Helebrandt, Jan Neumann, Zach J., Rožek Vavřinec, Šafařík V., Rubáš Lud. Malíři pokojů: Zima Jos., Pražák Václ., Sehnoutka Václav. Modistky: Berta Knirschová, Hanzély Frant. Natěrač a malíř písma: Ludvík Veselovský. Nožíři: Neutvich Konstantin, Lisy AI. Obchody dřívím a, uhlím: Rejdák Karel, Hejcman Jan, Čapek Václav, Winternitz Rudolf. Obchody zbožím smíšeným: Bartoš Jos., Otta Jos.. Jindřich Toman, Jarolímková Josefa, Hlávka Alois, Štěpán Frant., Bartoňová Marie, Šulc Frant. Obchod střižním zbožím: Uchytilová Frant. Obchod moukou a luštěninami: Červíček Ant. Obchod kořaleční: Winternitz Pavel, Winternitz Viktor. Obchod papírnický a galanterní: Traxlerová Filoména. Obchody kůžemi: Zirnmer Fr., Krupka Bohumír, Neuman Frant. Obchody železem: Hlávka AI., Štěpán Frant. Obuvníci: Buršík Karel, Holeček Antonín, Vrabec Cyril, Holec Václav,
42

Svoboda Antonín, Jeřátko Josef ml., Jeřátko Josef st., Havlík A., Kopecký K. Pekaři: Polák Josef, Antonín Mertlík, Schneidrová Marie, Volák Václav, Rejchrt Frant., John Jan, Bergman Jan, Těmín Václ., Koraučuk Vojtěch. Provazníci: Hund J., Kaše J. Prodej piva v lahvích: Exner Ottomar. Sklad Smiřického piva Havlasová Marie. Punčochář: Louda Fr. Rukavičkáři: Studený Ad., Preller Martin, Miiller Štěpán, Kračmař K. Řezhář: Kratochvíl Jindř. Řezníci: Holub Fr., Řídl Ladislav, Červený V., Chmelík František, Mayerhofer Karel, Svoboda Antonín, Frýba Jan. Sedláři a čalounici: Hofman Antonín, Krušina Josef. Sklenáři: Uhlíř Emil, Jiruška Jan. Starožitník: Duška Josef. Truhláři: Beneš Jan, Voborník Jan, Vopřada Jan, Jiruška Jan, Šandera Ant., Wágnerová Marie. Uzenáři: Poloušová Antonie, Jakoubek Jos., Červený Václav, Paikr Ed., Jindra Josef, Frýba Jan, Svoboda Antonín, Riedl Ladisl. Strojník: Rajmund Antonín. Zámečníci: Doležal Adolf, Hánl Vojtěch. Rajmund Antonín. Zahradnící: Šobr Josef, Kout Jan. Zlatníci: Grünes Alex., Duška Emanuel. Zhotovování dámských obleků: Jechova Anna, Hanzelová Františka, Marková Marie.

C. k. vojsko.
  C. k. vojenské úřady: Devátý sbor velitelský. Divisní velitelství 10. pěšího oddílu. Brigadní velitelství 19. pěš. oddílu. Brigadní velitelství 9. pluku dělostřelectva. Divisní velitelství zeměbraneckého pluku č. 6. 51. pěší zeměbranská brigáda. Vojenská velitelská stanice. C. k. soud vojenské posádky. Oddělení vojenského velitelství
  C. k. vojsko. 2. 3. pěší plnk č. 36. l.,3. pěší pluk č. 98. 1 švadrona hulánů, pluk č. 11. Sbor dělostřelecký pluku čís. 9. Divisní pluk dělostřelecký č. 25. Sbor zdravotnický, pluk č. 12. Sbor zásobovací. Vojenská nemocnice a věznice. Skladiště dělostřeleckých pluků.43

Seznam spolků v král. svob. městě Josefově.

kniha Adresář
44

Seznam majitelů domů v král. svob.městě Josefově.

kniha Adresář45

Seznam majitelů domů v král. svob.městě Josefově.

kniha Adresář
46

Jasená.
  Jasená, dlouhá farní ves 1 1/2 hod. jihovýchodně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice, farní chrám sv. Jiří, jenž se již r. 1384 mezi farními uvádí, jest roku 1817 rozšířen. K obci náležejí osady Drábovka, Čápovka.
  Obyvatelů 1257, domů 226.
  Starosta: Jím Rejchrt. Radní: Josef Díté, Josef Němeček, Josef Holeček. Jmění obce 5400 K. Dluh obce 14.000 K. Obecni přirážky 10%, školní 15%.
  Kostel zasvěcen sv. Jiří. Farář: Jarošl. Horák. K farní osadě náležejí obce: Ples Nový, Ples Starý, Jasená. Počet katolíků 2361, evang. 36.
  Statistická data roku 1902. Narozenců bylo 78, z těch 38 mužského a 40 ženského pohlaví. Oddavek bylo 17. Zemřelých bylo 41, z nich 9 mužů, 14 žen a 18 dětí. Nejstarší žijící muž jest 88 roků, žena 89 roků.
  Škola čtyřtřídní. Řídící učitel: Josef Mikeš. Učitelé: František Vetter, František Moník, Frant. Jiřička. Industr. učitelka: Marie Kaftanová. Počet žactva 230. Škola postavena 1888.
  Dráha Josefov-Jarorněř.
  C. k. poštovní úřad v místě.
  Živnostníci: Hostinští: Václav Slezák, J«sef Samek, Josef Joneš, Jan Hejeman, Václav Vlášek, Václav Skalický. Kupci: Antonín Vlášek, Jos. Dítě. Jan Černý. Kováři: Josef Svatoň, Václav Němeček, Koláři: Josef Zilik, Jan Klouček. Krejčí: Jan Holeček, Josef Brych, Jan Sychrovský. Obuvníci: Josef Slezák, Jos. Mervart, Jos. Holeček. Řezníci: Josef Marek, Kare! Učík. Truhláři: Jiří Bouček, Matěj Joneš, Fr. Havelský. Klempíř: Jan Vlásek. Nožíři: V. Kerner, Jos. Slezák, Jan Dítě. Kramář: a pekaři: Ant. Rejchrt, Josef Joneš, Josef Jeřábek.
  Rolníků, kteří mají přes 50 korců polí jest přes 70. nejvíce, 200 korců polí, má Václav Slezák č. 62.47

  Spolky. Sbor dobrovol. hasičů, 45 členů, předseda Antonín Vlásek. Hospodářská beseda, 25 čl., předseda V. Hrnčíř. Reiffeisenova záložna, předseda V. Hrnčíř, pokladník Josef Prokop.

Jezbiny.
  Jezbiny, ves 1/2 hodiny jihovýchodně od Jaroměře vzdálená. Jezbiny připomínají se r. 1410 a v 16. stol. náležely obci Jaroměřské.
  Obyvatelů 445, domů 39.
  Starosta: Kratochvíl Jan. Radní: Rezek Frant., Zářecký Josef. Jmění obce korun 9310. Dluh obce K 480. Přirážky 8%.
  Fara, pošta Jaroměř. Dráha: Josefov-Jaroměř.
  Škola v Semonicích, kterou navštěvuje 74 žáků z Jezbin.
  Živnostníci. Hostinští: Troller Rudolf, Zářecká Anna, Vojtěch Václ. Kupci: Petrová Pavlína, Vacek František, Vojtěch Václav. Obuvníci: Gabriel Fr., Pultr František. Řezník: Kohl Josef. Truhlář: Gabriel Josef.
  Spolky. Sbor dobrovolných hasičů čítá 20 členů. Předseda: Jan Kratochvíl.

Lejáovka.
  Lejšovka, ves 1 1/4 hodiny jižně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves.
  Obyvatelů 301, domů 56.
  Starosta: Jan Hynek. Radní: Václav Konečný, Václav Kutík. Jmění obce 12.000 K. Přirážky žádné.
  Fara Černilov.
  Pošta, dráha Josefov.
48

  Škola jednotřídní. Řídící učitel: Jos. Hostáň. Industr. učitelka: Fr. Pavlíková. Počet žactva 47. Škola postavena r. 1876 nákladem 12.000 K.
  Živnostníci. Hostinští: Jan Vejroch, Václav Jandík Kovář: Jan Cejnar. Kramářství: Jan Fabián — Kateřina Hrnčířová.
  Rolníci: Josef Fabián má 112 korců pozemků, Jan Hlušička 60, Václav Kutík 52.
  Reiffeisenova záložna. Předseda Josef Hostáň.

Libřice.
  Libřice, Libšice, ves 1 1/2 hod. jihovýhodně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves, filiální chrám sv. Michala byl v předhusitské době farním, 1/4 hodiny západně myslivna při bažantnici.
  Obyvatelů 496 domů 87.
  Starosta: Joseí Kincl. Radní: Jan Voltr, Josef Zilvar. Dluh obce 6000 K. Jmění obce 15.000 K. Přirážky 25%
  Kostel filiální, zasvěcen sv. Michalu.
  Fara Černilov. Pošta, dráha Josefov.
  Škola dvoutřídní. Řídicí učitel: V. Kapras. Učitel: Arnošt Mládek. Industrialní učitelka: Julie Kaprasová. Počet žáků 36, žákyň 35. Škola postavena roku 1893.
  Lomy opukové.
  Živnostníci. Hostinští: Jan Spatenka, Jan Papík. Kupectví: Josef Hojný, Alois Joneš, Libuše Skákaiová. Kováři: Václav Šorm, František Červinka. Kolář: Josef Jedlička. Krejčí: Jan Kalenda, Václav Hejcman. Obuvníci: Jan Hanousek, Václav Škop, Jan Bek. Řezníci. Frant. Vávra, Jan Bartoň. Truhláři: Vincenc Sýkora, Jan Hajný. Pekař: Josef Bek. Zámečník: Frant. Hrubý.
  Rolníci mající přes 50 korců polí: Jan Voltr, Jan Spatenka, Jan Voltr, Josef Kincl, Václ. Bek, Jan Hojný, Jos. Koblas, Jos. Voltr, Václ. Zilvar, Jan Rydl.49

  Spolky: Hospodářská čtenářská beseda. Členů 25, předseda Jos. Kincl. Sbor dobrovolných hasičů, 32 čl.., velitel Josef Kincl. Záložna Reiffeisenova, starosta Josef Hojný.

Litič
  Litič, Litice, někdy zvláštní statek, nyní ves na potůčku 1 hodinu severozápadně od Jaroměře, jest zde filiální kostel zasvěcen nejsv. Trojicí, založený r. 1591 od Jana st. Litického ze Šonova. Odtud přijal před druhou polovicí 16. stol. starožitný rytířský a později panský rod český ze Šonova příjmí Litických. Roku 1685 prodali Litičtí ze Šonova část svou statku Litického jezuitům ve Vídni, kteří nabyvše již roku 1660 jednu částku statku toho od Albrechta Odkolka rytíře z Ujezdce, Litice s panstvím Zvířeckým spojili. K obci připojena obec Nouzov.
  Obyvatelů 461, domů 111.
  Starosta: Edvard Kudrnáč. Radní: Václ. Pacák, Vincenc Rindt. Přirážky obecní 6%, školní 5%.
  Filiální kostel zasvěcen nejsv. Trojici.
  Fara, pošta Dubenec. Dráha Kukus.
  Škola dvoutřídní. Řídící učitel: Jan Vídeňský. Učitel: Jan Feucbmann. Industr. učitelka: Julie Farská. Počet žactva 60.
  Živnostnici. Hostinští: Vojt. Bartmann, Vincenc Bauer v Litiči, Josef Rindt v Nouzově. Kupectví Kateřina Vernerová. Kovář: Václav Polák. Kolář Josef Bucek. Krejčí: Vincenc Bauer. Obuvníci Josef Kuhn, Frant. Tietz.
  Spolek dobrovolných hasičů, 28 členů.

Lužany
  Lužany, ves nad Trotinou, 1 3/4 hod. jihozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Ho-
50

řiněves. Dědinu tuto daroval biskup Jan klášteru Strahovskému. K obci té náleží osada Lhota.
  Obyvatelů 330, domů 60.
  Starosta: Petera Václav. Radní: Martin Jan, Schoval Alois. Jmění obce 9544 K. Dluh obce 3600 K. Přirážky 6%.
  Fara: Chotěborky. Pošta: Velichovky. Dráha: Račice a Smiřice.
  Škola jednotřídní. Správce školy: Fr. Tomášek. Industr. učitelka: Emilie Mikšova. Počet žactva 53. Škola postavena r. 1878.
  Mlýn Aloise Schovala. .
  Živnostníci. Hostinští: Václav Hroch, Alois Koza. Kupectví: Červený Václav, Frant. Růžička. Kovář: Josef Vlačiha. Kolář: Alois Koza. Krejčí: Vojtěch Václav. Obuvník: Petera Václav. Truhlář: Čeněk František.
  Rolníci mající větší hospodářství: Jos, Divišek, Válek Václav, Schoval Alois, Otokar Volf.
  Spolky Sbor dobrovol. hasičů, 24 či. Čtenářsko-hospodářská besídka, starosta: Divišek.

Máslovědy
  Máslovědy. Máslojedy, ves 2 1/2 hod. jihozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice. Máslovědy náležely r. 1241 řádu něm. rytířů. Roku 1468 zapsal král Jiří zboží kláštera Opatovského t. j.: ves Máslojedy s poplužním dvorem, Řečicí, Benátkami a Habřinkami p. Petru Kdulincovi z Ostroměři do života jeho i bratra jeho Beneše, což r. 1477 králem Vladislavem oběma jest stvrzeno. Nachází se zde mnoho pomníků vojenskýeh z války r. 1866.
  Obyvatelů 308, domů 58.51

  Starosta: Josef Skořepa. Radní: Ant. Štefan, Josef Malíř. Jmění obce 17.000 zl. Dluh obce 2000 zl. Přirážky 15%.
  Fara, pošta, dráha Hořiněves.
  Škola jednotřídní. Řídící uč.: Ondřej Vyhnal. Industr. učitelka: Pohlova. Počet žactva 50. Škola postavena roku 1867 nákladem 8000 zl.
  Živnostnicí. Hostinští: Jan Nepilý, Marie Havrdová. Kupectví: Hlavatý Jan, Nepily Jan, Sax Fr. Kovář: F. Vaněk. Kolář: Jos. Knejp. Obuvníci: František Stříbrný, Oldřich Juvník. Řezník: Josef Vlačiha. Truhláři: Jan Opit, Jan Dědek.
  Rolníci: Josef Fejgl majitel 120 korců pozemků, Kateřina Rezkova 65 korců, Frant. Hruška 83 korců, Josef Malíř 82, Antonín Štefan 75, Josef Štefan 65, Josef Volf 56, Josef Vacek 54, Frant. Hušek 63, Josef Kadečka 61, Josef Skořepa 54.
  Spolky. Hospodářsko-čtenářská beseda. Starosta: Antonín Štefan, jednatel: Josef Volf.

Miskolesy.
  Miskolesy, Mízkolezy, ves na malém potůčku, 1 3/4 hodiny severovýchodně od Jaroměře vzdálená. Při vsi té popisuje se Dlouhá Voda. Roku 1562 držel Miskolesy Jiří Dobřenský z Dobřenic, 1570 Samuel Chvalkovský a počátkem třicetileté války Jan Dobřenský z Dobřenic, jemuž jsou pro účastenství ve vzpouře odňaty, načež je koupil Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti daroval Ferdinand II. Mízkolezy Servitům Vídeňským, od nichž je r. 1637 kníže Okt. Piccolomini koupil. R. 1863 dne 8. července vyhořelo zde 15 statků se značnými zásobami obilí. K obci náleží osada Dlouhá Voda.
  Obyvatelů 228, domů 46.
  Starosta: Josef Tylš. Radní: František Beyr, K. Volf. Jmění obce 1600 K a pozemky. Přirážka 35%.
52

  Kaple zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.
  Fara, dráha Česká Skalice. Pošta Chvalkovice,
  Škola Třebešov.
  Dvůr Prince ze Schaumburg-Lippe.
  Mlýn Jana Košnara.
  Živnostníci. Hostinští: Josef TyIš, A. Nosek. Kupectví: Jan Link. Kovář: Čeněk Moravek. Krejčí: Karel Pláteník. Obuvník: Jan Frýba. Truhlář: Josef Bohdanecký.
  Rolníci mající přes 50 korců pozemků: Václav Hofman, Josef Miler, Josef Rudolf.
  Spolek Místní odbor Národní Jedn. Severočeské pro Mískolesy a okolí, členů 81.

Neznášov.
  Neznášov, ves 1 hodinu jihozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves, samota Mlejnská. K obci náleží c. k. lesnický dům.
  Obyvatelů 300, domů 50.
  Starosta : Václav Hynek. Radní: Jan Skalický, Jan Valášek. Dluh obce 800 K. Jmění obce 17 jiter pozemků. Přirážky ll"/n.
  Fara Holohlavy. Škola Habřina. Pošta Černožice. Dráha Smiřice.
  Dvůr velkostatku nejvyšího c. k. rodinného fondu..
  Mlýn Františka Pácalta.
  Živnostníci Hostinský: Jan Hofman. Kupci: Leop. Hlavatý, Jan Dubský. Kovář: Vád. Valášek. Krejčí: Frant. Stříbrný. Jan Hofman.

Starý Ples.
  Ples Starý, ves na levém břehu Metuje, 1 hodinu jihozápadně od Jaroměře vzdálená. Ples Starý a Dolní jsou zbytky po někdejší vesnici Plesu, která při za-53

kládání pevnosti Josefovské až na tyto zbytky zmizela. V Plesu Starém stával někdy zámek původiště ryt. Plesův ze Sloupna, jimž v držení statku toho na sklonku 15. století Plesští z Levína následovali. Roku 1535 zapsal Ples Jan z Levína matce své Markétě ze Sloupna a Mikulášovi z Brloh, kteří jeho r. 1530 Plesům Heřmanským ze Sloupna postoupili. Od Krištofa Plesa Heřmanského prodán Ples r. 1571 Johance Zárubové ze Sloupna na Bukovině a r. 1600 od Václ. Záruby z Hustiřan Trčkovi z Lípy, který jej Smiřicům připojil.
  K obci připojena jest samota Mexiko.
  Obyvatelů 374, domů 49.
  Starosta: Pavlát Václav. Radní: Rejchrt Alois, Slezák Jan. Jmění obce K 10.000. Přirážky 8%.
  V obci jest kaple sv. Huberta. Farou náleží do Jasené.
  Škola. Řídící: Divišek Frant. Učitel: Tušíc Josef. Indust. učitelka: Pavlíková Marie. Žáků 40, žákyň 80. Škola byla postavena v. 1874 nákladem K 20.000.
  Pošta Josefov. Dráha: Stanice Jaroměř-Josefov.
  Průmysl. Mlýny, Václava Procházky a Antonína Procházky.
  Živnostníci: Hostinští: Solin Jan, Baleár V., Bartušiak Josef. Krejčí: Ferbas Jan. Obuvník: Langr Jan. Obchodnice: Vaňková Kateřina. Dále 1 kupec 2 kováři, 1 sedlář.
  Majitelé více než 50 korců polí: Pavlík Jan 110 korců, Pavlát Václ. 90, Moravek Jan 100, Reichrt Alois 145. Nejman V. 75, MUDr. Kutík Alois 120. Panství Smiřické 100.
  Spolek.. „Matiční spolek", čítá 15 členů.

Nový Ples.
  Ples Nový. 3/4 hod. jižně od Jaroměře vzdálena, bývalé dominium Smiřice.
54

  Obyvatelů 488, domů 61.
  Starosta: Václav Slezák. Radní: Adolf Konečný, Frant. Slezák. Jmění obce K 600. Přirážky 10%.
  Fara Jasená. Školu Starý Ples.
  Pošta a dráha Josefov.
  Kamenný lom Anny Pohtčkové.
  Živnostníci. Hostinští: Slezák Václav, Bartoš Václav. Kupci: Exner Josef, Pavelka Vojt. Kovář: Vocásek Josef. Krejčí: Šrámek Jan. Obuvníci: Slezák Jan, Slezák Eduard. Řeznik: Svoboda Ant.
  Majitelé více než 50 korců polí: Frant. Konečný 115 korců. Frant. Šrámek 110, Jan Ježek 80, Anna Morávková 80, R. Vyskočil 80, Ludvík Vunš 250.
  Spolky. Spolek divadelních ochotníků „Ples", předseda Ant. Volák.

Rodov.
  Rodov, ves 2 hodiny jihozápadně od Jaroměře vzdálená, někdy zde stávala tvrz. R. 1392 připomíná se Bohunek z Rodova. Roku 1512 postoupil Beneš Sendražský ze Sendražic Rodov a jiné tvrze Mikulášovi Trčkovi z Lípy a Lichtenburka a ten, jak se zdá, brzy na to vládykůrn z Hustiřan, kteří se odtud Rodovskými i Hustiřan přezvali. Rod tento vymřel nepochybně roku 1788. Po smrti Kryštofa Plesa Heřmanského ze Sloupna dosáhl Rodova roku 1597 Vaněk Kordule ze Sloupna a roku 1600 Bartoloměj z Valdštejna. K obci náleží osada Trotina.
  Obyvatelů 632, domů 73 (Rodov 64, Trotina 9).
  Starosta: Josef Fejgl. Radní: Bedř. Merkl, Josef Müller. Jmění obce státní úpisy 1300 K. Obecní domek 1800 K, stříkačka 900 K. Pozemky 3000 K. Hřbitov 5000 K. Přirážky 16%. Dluh není žádný.
  Fara Sendražice, Fošta, dráha Smiřice55

  Škola jednotřídní. Řídící učitel: Josef Tobiášek. Industr. učitelka: Marie Tobiáškova. Počet žáků 29, žákyň 27. Škola postavena roku 1875 nákladem 10.000 K.
  Dvůr a cukrovar c. k. nejvyššího rodinného fondu.
  Živnostníci. Hostinští: Josef Müller, Feiglova Josefa v Rodově, Tomášek V. v Trotině. Kupci: Bedřich Merkl, Josef Havrda v Rodově. Jan Holub v Trotině. Kovář: Otto Volášek. Krejčí: Jan Hojný. Obuvníci: Jan Hojný ml., Frant. Šindelář, Martin Václav.
  Rolníci mající větší hospodářství: Frant. Maťák 64 korců, Josef Nejman 120 korců, P. Vojtěch 64, Bedřich Merkl 64, Karel Moník 52, František Nejman. 62 korce.

Rasošky.
  Rasošky, ves 1 hodinu jižně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves. K obci náleži osada Dolní Ples a samota hostinec M. Baliharové.
  Obyvatelů 956, domů 117.
  Starosta: Václav Rajchrt. Radní: Ant. Svatoň, Josef Mrákota, Petr Borůvka. Jmění obce žádné. Dluh obce 5500 K. Přirážky 45%.
  Fara, škola, pošta, dráha Josefov.
  Živnostníci. Hostinští: Alois Černý, Antonín Ježek, Anna Kolářova. Kováři: Jos. Holinský, Josef Novotný. Kolář: Josef Novotný. Obuvníci: Josef Sychrovský, Václav Rajchrt. Řezníci: Karel Černý, Václav Kašpar. Truhláři: Josef Žoček, Jan Žoček, Jiří Černý, Frant. Málek. Obchody: A. Dvořáková podle § 38., A. Kratochvílová obchod peřím a drůbeží, Anna Mayerová, obchod drůbeží. Samota: Marie Baliharová, prodej piva v uzavřených láhvích.
56

  Rolníci mající větší usedlost přes 50 korců polí: Rajchrt Frant. Dolení Ples 75, Jakl Jan Dol. Ples 55, Václav Rajchrt, Rasošky 52 korců polí.
  Spolky. Tělocvičná jednota ,,Sokol" 25 členů. Starosta Velc Jan. Sbor dobrovolných hasičů, 26 členů, velitel Frant. Jech

Roztoky.
  Roztoky, ves na levém břehu Metuje, 2 hod. východně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Opočno,
  Obyvatelů 112, domů 22.
  Starosta: Václav Kavalír. Radní: Matěj Cejnar, Jan Rundštuk. Jmění obce 2671 K. Přirážky obecní 10%) školní 7%.
  Fara, poštu, dráha Velké Jesenice.
  Škola Šestovice.
  Živnostníci. Hostinský: Ai. Franc. Kupec: Jan Valášek Kolář: Josef Vaněk. Krejčí: Em. Base.
  Rolníci mající přes 50 korců pozemků: Alois Franc 53, Josef Kavalír 75 korců.

Rožnov.
  Rožnov, ves 3/4 hodiny západně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves.
  Obyvatelů 312, domů 49.
  Starosta: Jan Machaň. Radní: Jan Hrnčíř, Hrubý. Jmění obce 4000 K. Přirážka 10%
  Fara Holohlavý, Škola Semonice. Pošta Černožice. Dráha Černožice.
  Živnostníci. Hostinský: Jan Jakoubek, Kupectví: Josef Hlava, K. Šibor. Kovář: Jos. Slezák. Krejčí: Anna Chládková, A.Bartáková. Obuvník: Frant. Kulhánek.57

  Větší rolníci, mající přes 50 korců polí: Marie Lhotská 130 korců, Jos. Fejgl 80 korců, J. Houser 80, V. Zolman 65, Hrnčíř Jan 51 korců.
  Spolky. Sbor dobrovol. hasičů, 35 členů, předseda Jan Hrnčíř. Reíffeisenova záložna. Předseda J. Hrnčíř.

Rtyně.
  Rtyně, ves V2 hodiny severozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves.
  Obyvatelů 262, domů 41.
  Starosta: Václ. Hroch. Radní: Josef Hák, Frant. Koza. Jmění obce 1759 zl. 75 kr. Dluh obce 3000 zl. Přirážky 38%.
  Fara Zaloňov. Dráha Josefov. Pošta Jaroměř.
  Škola jednotřídní. Správce školy.. Lad. Veisfeit. Industr. učitelka: Anna Burešová. Počet žáků 23, žákyň 28. Škola postavena r. 1883 nákladem 12.000 K.
  Živnostnici. Hostinský. Jan Bílý. Kupec: Jan Horák. Kovář: Jos. Fejgl. Krejčí: Jos. Klenčík.
  Rolníci mající větší usedlosti: Václav Hroch 98 korců, Jan Barvíř 97, Václav Fink 91, Josef Jakoubek 80, Josef Hák č. 37. 80, Josef Jaroš 82, Josef Hák čís. 4. 79, Josef Pacák 58, Jan Vele 58, Jan Řehák 50 korců.
  Spolek. Sbor dobrovol. hasičů, členů 34. Předseda Václav Hroch. . .

Rychnovek.
  Rychnovek, ves na výšině, na pravém břehu Metuje 3/4 hod. od Jaroměře východně vzdálená, bývalé dominium Opočno.
  Obyvatelů 375, domů 58.
58

  Starosta: Rejchrt Josef. Radní: Jirásek Václav, Lašek František. Dluh obce 4000 K. Jmění 3800 K. Přirážky 10%.
  Fara, školu Zvole. Pošta Jaroměř. Železniční zastávka v místě.
  Živnostníci. Hostinští: Grufa Jan, Lipský Jan, Beichertová Kateřina. Kupectví: Fendrych Václav, Grufová Marie. Kovář: Mervart Jan. Obuvník: Jirsák Jan. Řezník: Grrufa Jan. Truhlář: Faltys Aug. Obchodník: Fendrych Václav.
  Rolníci mající přes 50 korců pozemků: Lašek Václav 65 korců, Jirsák Jan 93. Kavalír Jan 60, Městečky Josef 104, Lašek Frant. 66, Reichert Fr. 109, Kubina Jan 98, Jirsák Václav 85, Reichert Jos. 106, Markvart Václav 80.
  Spolky. Rolnicko-čtenářská beseda, 20 členů, Fendrych Václav, předseda. Dobrovolný hasičský sbor, 34 členů, Rejchrt Josef, starosta. . . . .

Šestovice.
  Šestojovice, Šestajovice, ves 1 1/2 hodiny jihovýchodně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Opočno. Obec tato sestává ze stavení v kruhu postavených, jež pocházejí, co se kruhu týká, již z dávné doby.
  Obyvatelů 411, domů 73.
  Starosta: Josef Schejbal. Radní: Josef Cejnar, Václav Schejbal. Dluh obce 1900 K. Jmění obce 40.000 K (obecní pole).
  Faru. pošta Velká Jesenice. Dráha Rychnovek.
  Školu dvoutřídní. Řídící učitel: K. Skultety. Učitel: Vojtěch Koláč. Industrialní učitelka: Marie Koftanová. Počet žáků 41, žákyň 40. Stará škola pochází z 18. století, nová z roku 1892.59


  Válcový mlýn.
  Živnostníci. Hostinští: Cejnar Miroslav, Rundšták Josef. Kupec: Syrovátka Josef. Kovář: Duška Josef. Kolář: Stuchlík Václav. Krejčí: Jos. Kosař. Obuvník: Josef Schejbal. Řezník: Josef Martin. Truhláři: Moček Jan, Franc Josef.

Semonice.
  Semonice, ves na pravém břehu Labe, 3/4 hodiny jihozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves, jest zde filiální chrám sv. Markéty, byl ve 14. století farním. Semonice má prý jméno po slavném vůdci Sámovi, nebo původně slula prý Samonice. Při stavbě železnice objeveny zde hroby pohanské a polovice kamenného mlatu.
  Obyvatelů 490, domů 62.
  Starosta: Jan Koza. Radní: Jan Jelínek, Václ. Lhotský, Jan Pácal. Dluh obce 5000 K. Jmění obce 5200 K. Přirážky 7%.
  Filiální kostel katol. zasvěcen sv. Markétě.
  Kostel evangelického reformního sboru.
  Fara kat. Holohlavy.
  Pošta, dráha Černožice-Čáslavka.
  Škola katol. dvoutřídní. Řídící učitel: Hynek Cerman. Učitel: Josef Paděra. Industr. učitelka: Antonie Cermanova. Počet žáku 100, žákyň 89. Škola postavena r. 1884, nákladem 18.000 K.
  Škola evang. ref. Učitel J. Dušánek.
  Živnostníci. Hostinští: F. Frič. Čeněk Doležal. Kupectví: Josef Srkal, A. Kořenová, AI. Hanušova. Kovář. Jan. Pácal. Kolář: Fr. Jásenský. Krejčí: Václ. Hanuš. Obuvníci: Josef Srkal, Václ. Charvát, Josef Bílý. Řezník: Fr. Frič.
  Rolníci: Václ. Novotný 52 korců, Václ. Jelínek 58 korců, Jan Pácal č. 17. 60 korců pozemků.
60

  Spolky, čtenářská beseda, 11 členů. Spolek divadelních ochotníků. Sbor dobrovolných hasičů. Starosta Václav Potůček.

Smiřice nad Labem
   Smiřice n. /L., městys při Liberecko – Pardubické dráze a na třech malých ramenech Labe, přes kteřéž tři kamenné a tři dřevěné mosty vedou od Jaroměře vzdálená 1 1/2 hod. jižně. Zdejší tvrz jest původištěm mocného rodu Smiřických ze Smiřic, který r. 1627 Jindřichem Jiřím Smiřickým vymřel. Za krále Václava držel Smiřice známý Markvart z Vartenberka a za krále Ladislava Hašek Střížek z Lužan. Ten odkázal v poslední vůli své r. 1495 tvrz Smiřice s příslušenstvím manželce své Ludmiboře z Valečova, kteráž zboží toto snad téhož ještě roku postoupila sestrám svým Kateřině, Johance, Alžbětě a Lidmile z Valečova. Johanka postoupila podíl svůj Čeňkovi Míčanovi z Klinštejna a z Roztok, manželi svému, Alžběta manželi svému Sigmundu Pětipeskému z Krásného Dvora, Lidmila manželi svému Rajeckému z Mirova a Kateřina prodala svůj díl r. 1497 jmenovaným těmto třem švakrům. Roku 1498 skoupil veškeré tyto podíly Mikuláš Trčka z Lípy, jehož rod zde pak, vyjmouc krátký čas po smrti Viléma Trčky z Lípy ( +1569 ), kdež drželi páni z Žerotína Smiřice, po celé 16. a 17. století vládnul. Po tragickém pádu Adama Erdmona Trčky jsou veškeré statky odňaty a Smiřice darovány se Sádovou a Hoříněvsí generálovi Matyášovi Gallasovi. Syn jeho Antonín Pankrác, jemuž při dělení otcovské pozůstalosti Smiřice byly připadly, prodal je roku 1685 hraběnce Isabele Magd. ze Šternberka, jíž r. 1692 syn její Václav Albrecht v držení následoval. Od Šternberků dostaly se Smiřice sňatkem knížatům Paarům a ti prodali je roku 1780 král. komoře, při níž pak Smiřice až do roku 1863 trvaly. Jmenovaného roku koupil panství Smiřické Jan Liebig, továrník, který je prodal c.k. nejvyššímu rodinnému fondu. R. 1859 objeveno u Smiřic pohanské pohřebiště.60a

C.a k. velkostatek Smiřice – Cerekvice
   Majitel: Císařský rodinný fond.
   Poloha: Velkostatek tento leží po obou stranách Labe v 41obcích katastrálních mezi městy Josefovem, Jaroměří, Hradcem Králové a Hořicemi.
   Politické okresy: Dvůr Králové a Hradec Králové.
   Soudní okresy: Jaroměř, Dvůr Králové, Hradec Králové a Hořice.
   Patronátní kostely: a) farní kostely: Čibuz, Černilov, Chotěborka, Holohlavy, Hoříněves, Jásená, Sendražice a Hněvčeves.
   b) filialní kostely: Starý Ples, Chlomek, Libřice, Semonice, Žiželoves.
   c) zámecké kaple: Smiřice a Cerekvice.
   Zámky s parkem: ve Smiřice a Cerekvice.
   Obvodové správy hospodářské: Zdaraz ( se dvorem Rodovem ) 502 ha, Holohlavy 613 ha, Hořeňoves 580 ha, MaláSkalice ( se dvory Skalička a Černilov ) 368 ha, Cerekvice ( se dvory: Cerekvice, Hněvčoves, Třebovětice a Čenice ) 670 ha. – Úhrnem 2733 ha.
   Obvodové správy lesnické: Cerekvice 442 ha. Vřešťov 780 ha a Ples 766 ha. – Úhrnem 1988 ha.
   Výměra: Rolí 2150 ha, luk 463 ha, zahrad 20 ha, pastvin 40 ha, rybníků 8 ha, řeky a potoky 5 ha, neplodné 22 ha, stavební plochy 25 ha, lesy 1988 ha. Úhrnem 4.721 ha.
   Katastrální výnos: 170.252 korun.
   Průmysl: Cukrovar ve Smiřicích, pronajatý Jindřichu Beniesovi, velkoprůmyslníku v Praze. Parostrojní pivovar, na 80 hl s roční výrobou 28.000 hl, dále cihelna kruhovka ve Smiřicích jsou ve vlastní správě. Ku opravě strojů a nářadí zařízeny jsou ve Smiřicích panské dílny, ve kterých zaměstnáno16 zámečníků a kolářů.
   Výrobky na prodej: Obilí,cukrovka, čekanka, žírný dobytek, cihlářské výrobky, pivo, slad, dříví a zvěř.
   Úřady: Ve Smiřicích jest sídlo c. k. inspekce nejv. rodinných statků v Čechách, pod jejíž správu spadá c.a k. vrchní správa panství Smiřického a panství Bezeneckého ( uMladé Boleslavi ).
   Úředníci c. a k. velkostatku Smiřice: Zehetmayr Jan, c. a k. hosp. rada a vrchní správce. Karták Antonín, c. a k. důchodní, Čáp Gabriel, c. a k. adjunkt vrchnísprávy, poručík v z., Hübner Karel, c. a k. důchod. adjunkt a poručík v z., Schleich Josef, c. a k. správce pivovaru, Kovařík Václav, c. a k. stavitel,
60b

Trenkler Karel, c. a k. zvěrolékař, Motyčka Jan, c.a k. kancelista, Weiner Otto, c. a k. hospod. správce ve Zderaze, Leder Oskar, c. a k. adjunkt ve Zderaze, Lokay Václav, c. a k. správce v Holohlavech, Puteani Arnošt sv. pán, c. a k. adjunkt v Holohlavech, Vošáhlík Karel, c. a k. hosp. správce ve Skalici M., Molčík Josef, c. a k. hosp. správce v Hoříněvsi, Jindřich Robert, c. a k. adjunkt v Hoříněvsi, Loos Václav, c. a k. správce v Cerekvici, Jošt František, c. a k. adjunkt v Cerekvici, Laufberger František, c. a k. lesní správce a správce lesního úřadu v Cerekvici, Hurych Rudolf, c. a k. nadlesní v Plesu, Hurych Jindřich, c. a k. nadlesní ve Vřešťově, Haak Josef, c. a k. lesní v Slatině, Řehák Jan, c. a k. adjunkt v Neznášově, MUDr. Zemek František, panský lékař ve Smiřicích, MUDr. Mára Josef, panský lékař v Hoříněvsi, MUDr. Machek Antonín, panský lékař v Cerekvici, Rýdl Otto, sládek ve Smiřicích, Schmerda Emanuel, správce cihelny ve Smiřicích
   Služebnictvo s nároky na výslužbu: 15 hospodářů, 1 zahradník,1 zámecký vrátný, 1 kancelářský sluha, 1 bednář, 3 mistři kováři a 3 koláři, 7 strojníků, 1 dílovedoucí, 1 cihlářský mistr a 16 lesních hajných.

   Ve Smiřicích mezi průmyslové závody sluší vřadit pivovar velkostatku ( viz výše uvedený seznam ) a velkomlýn Š. Klein synové.61

Obec Smiřice
   Rozloha obce 3.06 km2.
   Počet domů 221, obyvatelů 2202.
   Starosta města Hojný Josef.
   Městská rada: Juliš, náměstek, Lefnar Josef, Kottand Václav.
   Obecní zastupitelstvo: C. k. velkostatek ( hlas virilní ), Karel Václav, Horák Josef, Balaš Jan, Kubeš Josef, Šifner Jan, Michal Josef, Vognar Jan, Černý Jan, Joneš Jan, Rynt František, Motyčka Jan, Veselovský Eduard, Andrejsek Josef, Mahler Adolf. – Volba konána dne 2. září 1900.
   Městský úřad: Kudrnáč Alois, tajemník. Policejní strážníci: Karpíšek Václav, Šimek Karel.
   Městské ústavy dobročinné: Chudobinec a dětská opatrovna s nadací Ad. Ig. Mautnera, rytíře z Markhofu.
   Rozpočet obce na rok 1903. Píjem K 7328,-, vydání K 11.538,-. Schodek K 4210,-. Rozpočet obce na rok 1903 tentýž jako v předešlém roce. Přirážky obecní 20 %, školní 30 %.
   Filialní kostel ve Smiřicích. Tento jeden z nejkrásnějších chrámů Páně v celém kraji, vystavěn jest v podobě hvězdy na památku rodu Sternbergů. Roku 1692 započato bylo se stavbou Václavem Albrechtem, hrabětem ze Sternbergů, dokončen byl r. 1699 za jeho nástupce Jana Josefa ze Sternbergů, jak to na choru latinský nápis hlásá. zasvěcen jest sv. Třem Králům. Dle jiné pamětní knihy byl prý chrám ten vystavěn již roku 1696 a teprve po vymalování jeho r. 1699 Janem Jakubem Steinfelsem, kterýž chrám krásnými freskami ozdobil, opatřen jest nápisem. Jméno stavitele známo není. Vypráví pamětní kniha, že byl rodem Ital, který mramor z města Karrary zaopatřil a jím vnitřek chrámu ozdobil. Roku 1727 zakoupila Maria Terezie hraběnka z Paarů, rozená Sternberková od slavného českého malíře Petra Brandla, který již roku 1615 pro děkanský chrám v Bechyni oltářní obraz
62

sv. Tří Králů maloval, též podobný obraz za 1500 zl. a to bez rámu, který r. 1902 z neznámých příčin převežen byl do Vídně a jiným dosud nahražen nebyl. Nyní nachází se kostel Smiřický pod patronátem nejvyšších rodinných statků Jeho Veličenstva.
   Smiřice přifařeny k Holohlavům.

Školství.
   Místní školní rada. Předseda: Josef Hojný. Členové: P. Kozák Josef, děkan, ck. velkostatek ( viril. ), František Preininger, ředitel škol, Jan Juliš, místní školní dozorce, Josef horák, Josef Míchal, Jan Motyčka.
   Obecná škola 5ti třídní smíšená a měšťanská škola chlapecká. Ředitel: Preininger František. Učitelé na měšťanské škole chlapecké: Hanuš Alois, Hejna Josef, Štěrba Jan. Učitelé na obecné škole: Svatoš Karel, Freudenberg František, Svíčka Josef, Doležal Karel, Tobiášek Josef. Literní učitelka: Kumstádtova Žofie. Industrialní učitelka: Pollandová Ludmila. Počet žáků na měšťanské škole chlapecké 112. Na obecné 180 žáků, 213 žákyň. Celkem navštěvuje školu žactva 505. Škola postavena roku 1895 nákladem 80 000 K.

C.k. poštovní a telegrafní úřad.
   C. k. vrchní poštmistr: Jarom. Javůrek. Úředníci: Bartoš Josef, Javůrková Josefa.
   K poštovnímu obvodu Smiřickému náležejí obce: Rodov s Trotinou, osadou a mlýnem, dvůr a dělnická kolonie Zderaz, Sendražice, Račice, Holohlavy, Smržov, Hubiles, Oujezd, Čibuz, Malá Skalice, Velká Skalice. Ku telegrafnímu obvodu náleží vyjma shora uvedené: Černilov, Bukovina, Vlkov.
   Objem služby u poštovního úřadu: Přijato a dále vypraveno bylo v minulém, roce: 5184 recommand. dopisů, 4110 balíčků a listů s penězi, 2695 telegramů, 7593 pošt. poukázek, 6312 vkladů poštovní spořitelny a klearingového řízení. Došlo a doručeno bylo 8777 recommand. dopisů, 7399 balíčků a listů s penězi,63

3179 telegramů, 3080 pošt. poukázek, 1653 poštovních dobírek, 79 pošt. příkazů, 901 výplat pošt. spořitelního a chekového řízení. Na c. k. poštovní úřad v Hoříněvsi překartovaných: 1817 recomm. dopisů, 1532 balíčků a listů peněžních.

Dráhy.
  C.k. jiho-sev.-německá spojovací dráha. Stanice: Smiřice. Přednosta: Václav Dvořák. Adjunkti dopravní: Aug. Chrz, Karel Pelzl, Adjunkti exp.: Josef Mundil, Jan Stránský. Skladníci: Čeněk Bauer, František Pešta. Traťmistr: Studený Václav. Staniční dozorci: Gustav Arnold, Alois Fišer. Vlaků přijíždí osobních 14, nákladních 11, smíšených 6. C. k. privilejní obchodní dráha Smiřice – Sadová. Přednosta: Jan Ježek. Vlaků projíždí denně 6 smíšených

C. k. četnická stanice.
   Strážmistr: Jan Ura. Závodčí: Straka Ludvík, Laštovka Josef. K dozoru četnické stanice Smiřické náleží obce: Černožice, Čáslavky, Holohlavy, Lejšovka, Libřice, Neznášov, Račice, Rodov s Trotinou, Rožnov, Sendražice, Smržov, Hubiles, Vlkov, Rasošky.

Průmyslové závody.
   Cukrovar c. k. velkostatku „Nejvyššího rodinného fondu“ Smiřice. Nájemce Jinřich Benies a spol. Úředníci: inspektor: V. Karel Jarkovský. Ředitel: Konta Josef. Kontrolor: Němec Jan. Účetní Antonín Kříž. Technický inženýr: Venzara Jaroslav. Cukrmistr: Pikl František. Adjunkti: Černý Václav, Vrzal Jaroslav. Strojník: Neč Václav. Vařič: Dařílek Josef. Vážný: Fišer František. Pracovních sil 300. Roční výroba surového cukru 50 000 q.

   Lihovar firmy Ed. Malburg a syn, vyrábí lihoviny, draslo a ocet. Úředníci: Prokurista firmy JUDr. Osvald Malburg. Ředitel technický: Pik Emil. Ředitel administrativní: Vintrnic Pavel.
   Účetní: Josef Materna. Chemik: Filipek Josef.
64

Živnostníci a řemeslníci.
  Bednář: Dušek Josef. Cukráři: Hejzlar Albert, Hemelík Josef, Zajíc Josef. Hodináři: Macháček František, Martinek Josef. Hokynářství: Hemelíková Anna, Šimek Josef, Vír Adolf. Holiči: Kottlandová Kat., Špelda Josef, Karpíšek Ed. Hostinští: Andrejsek Josef, Černý Jan, Dusil Jan, Hlavatá Frant., Horák Jan, Hušek Jan, Pácalt Vojtěch, Souček Antonín, Škabrada Josef. Kantinský: Voska Em. Kominík: Isaides Alois. Košíkář: Skalický Josef. Knihař: Mahler Ad. Klempíři: Bartošek Bedřich, Volt Václav. Kolář: Vácha Karel. Kovář : Moudr Frant. Koželuh: Fireš Fr. Kožešník; Kolárský Aug. Kramářství: Veselovský Ed. Krejčí: Balaš Jan, Etrycb Josef, Hák Pavel, Jaroš Josef, Plecháč Frant., Pospíšil Josef, škop František. Krejčovství dámské: Karpíšková Frant., Nováková Marie, Šanderová Pavlína, Šmejda Josef, Černá M. Kupectví: Lefnarová Fr., Šifner Jan ml., Šimek Adolf, Vichtl Jan, Vognar Jan, Špaček Frt., Opletalová Mar., Kubeš Josef. Krupařství: Juliš Jan, Lustigová Marie, Němcová Františka. Loterní sběrna: Šifner Jan st. Malíř pokojů . Šimera Václav. Obchodní jednatel: Pádr Boh. Obchod střižným zbožím: Flegr Jan, Haňkova Gabr,, Teichmanová Jul., Pospíšil Josef. Obchod uhlím a dřívím: Dvořák Václav, Kučera Josef, Rynt František. Obuvníci: Hloupý Josef, Špaček Jan, Sourada Frant,, Vachek Josef, Vachek Frant., Vít Josef, Volf Václav, Karpíšek Ant. Pekaři: Juliš Jan, Hejzlar Alb., Horák Josef, Michal Josef, Ruffer Josef, Šimek Adolf, Vichtl Jan, Vír Jan, Vír Adolf. Pilníkáň: Baudys Frant., Šimek Ferd. Pletařství: Kottlandová Ant. Pokrývač: Kalenda Karel. Pohřební ústav: Bartošková Antonie, Prodej krejčovských potřeb: Hejomanová Frant. Prodej65

knih: Mahler Adolf. Prodej c. k. tabáku: Michal Jos., Šifner Jan st., Voska Em., Veselovský Ed. Prodej střižných zbytků: Kopecká Terezie. Prodej skla a porcelánu: Bartošková Antonie. Puškař: Hojný Josef. Řezníci: Hušková Jos., Řeháček Karel, Valášek Aug., Vávra Jaroslav, Josef Karel. Restauratér: Šmerda Václav. Sedláři: Joneš Jan, Štěpán Václ. Sklenáři: Sourada Josef, Stránský Josef. Stavitelství: Andrejsek Josef. Tesařský mistr: Kottland Václav. Sklad soli: Juliš Jan. Truhláři: Haněk Václav, Kmínek Josef, Sháněl Jan, Šíp Josef, Vít Jan. Uzenáři: Řeháček Karel, Valášek Aug., Vávra Jarosl., Josef Karel. Vetešnictví: Černý Václav. Výčep lihovin: Jakoubek Fr.. Kaube Fr., Veselovský Ed. Výkroj kůže: Čeňková Fr. Zámečníci: Grüner Jan, Hrazdílek Rud., Kulhánek Vojt, Zařizování plynovodů: Horák Fr. Zhotovování železných nábytků: Hrazdílek Rudolf.
66

Seznam majitelů domů ve Smiřicích

kniha Adresář67

Seznam majitelů domů ve Smiřicích

kniha Adresář
68

Seznam majitelů domů ve Smiřicích

kniha Adresář69

Seznam majitelů domů ve Smiřicích

kniha Adresář
70

Smržov.
  Smržov, ves 1 1/4 hod. jižně od Jaroměře vzdálená. Odtud zval se v 15. století rod vládycký ze Smržová, z něhož jmenovitě Jan ze Smržová i Kostelce proslul.
  Obyvatelů 298, domů 48,
  Starosta: František Černý. Radní: Jan Černý, Václav Rezek. Dluh obce 12.000 K. Jmění obce 8000 K. Obecní přirážky 15 %, školní 14 %.
  Kaple zasvěcena Navštívení Panny Marie.
  Fara Čibuz. Pošta, dráha Smiřice.
  Škola jednotřídní. Správce školy: Ant. Bimon. Industr. učitelka: Marie Pavlíková. Počet žactva 55. Škola postavena roku 1895 nákladem 12.400 K.
  Živnostníci. Hostinští: Josef Zilvar, Dorota Kupková. Kupectví: Jan Černý, František Vachek. Kovář: Josef Novák. Krejčí: Václav Vachek. Obuvníci: Ant. Šust, Václav Svatoň. Prodej piva v láhvích : Josef Rejchrt.
  Rolníci mající přes 50 korců polí: Josef Řehák 58 korců, Josef Marek 96, Jan Černý 62, František Černý 92 korců.

Velichovky.
  Velichovky, ves na návrší od Jaroměře 1 1/4 hod. západně vzdálená. Nachází se zde zámeček, filiální kostel Proměnění Páně z roku 1616. Na sklonku 16. století patřily Velichovky Fridrichu Rodoveskému z Hustiřan, okolo roku 1616 Hanibalovi z Valdštejna a kolem r. 1652 hr. Černínům, kteří je prodali roku 1741 Frant. K. Mladotovi ze Solopisk. Roku 1803 koupil je Jan Podivín ryt. z Hofflingen a Bergendorfa. V nejnovější době dostaly se v jich držení Berta z Bees a Gabriela ze Spensů. K obci přidělena jest samota Dalbůh.
  Obyvatelů 405, domů 67.71


  Starosta: Klos Daniel. Radní: Šedivec Josef, Schejbal František.
  Kostel Proměnění Pána Krista.
  Fara Dubenec.
  Škola. Správce školy: Winter Emanuel. Industrialní učitelka: Burešová Anna. Žáků 32, žákyň 30. Škola postavena roku 1878 nákladem 9000 K.
  Jmění obce domek a 15 arů pozemků, dluh obce 1000 K. Přirážky .22 %
  V místě nacházejí se slatinné lázně.
  Živnostníci. Hostinští: Restaurace „Lázeňské společnosti", Bělina František, Kopecký Josef, Hošek Frant. Kupci: Klos Daniel, Folprecht Josef, Mergl František, Neumanová Helena. Kovář: Halbich Boh. Kolář: Pavlíček Josef. Krejčí: Hofman Jan, Kincl Frant. Obuvník : Zelený Josef. Řezník: Kopecký Josef. Truhlář: Štefan Rudolf. Zámečník: Štiler Josef. Pekař: Ulvr Václav.
  Spolky. Čtenářsko-hospod. Beseda, čítá 26 členů. Starosta: Klos Daniel. Spořitelní a záložní spolek Reiffeisenka. Předseda: Kopecký František. Pokladník: Schejbal František.
  C. k. poštovní a telegrafní úřad Velichovky.
  Dráha Josefov-Jaroměř, 4 km. vzdálená.

Nesvěřenský statek Velichovka.
  Majitelky statku: Baronky Berta Bees-Chroustinová ve Velichovce a Jela Spens-Bodenová v Rapicích (Slezsko).
  Poloha většinou rovná, 260 m. n. m.
  Půda písčitohlinitá, dobrá pšeničná ornice. : .
  Filiální kostel ve Velichovce.
  Výméra v hektarech: Polí 115.5090, luk 17.2639, zahrad 2.3018, lesů 69.0557. Úhrnem 204.1304 ha, neb 354 jiter.
  Dvůr Velichovka pronajat Seisserovi Karlu.
  Výrobky na prodej: pšenice, ječmen, cukrovka. ;
  Katastrální výnos 7000 K.
72


  Daň pozemková 1584 K.
  Poslední vklad z roku 1804 84.050 zl.
  Správa velkostatku ve Velichovce, kterouž řídí paní baronka Berta-Bessová.

Vestec.
  Vestec, Vesce, ves na planině 3/4 hod. severozápadně od Jaroměře vzdálená. Vesce darovány roku 1225 od krále Přemysla Otokara I. městu Králové Hradci, jemuž po katastrofě Bělohorské odňaty a později jesuitské koleji n sv. Klimenta v Praze dány. Tato prodala ji jesuitům Králové Hradeckým a tito jesuitské koleji v Žírči. Obec německá.
  Obyvatelů 173, domů 35.
  Starosta: Fr. Wittembeck. Radní: Jan Krempke, Frant. Tins. Dluh obce 1600 K. Jmění obce 900 K. Přirážka 20 %.
  Fara Salnai. Škola Salnai.
  Pošta Jaroměř. Dráha Josefov.
  Živnostníci: Hostinští: Vincenc Fiedler, Vinc. Just. Zámečník: Karel Hermann.
  Spolek. Sbor dobrovol. hasičů, 17 členů. Starosta: František Špriňar.

Vilantice.
  Vilantice, ves 1 3/4 hodiny západně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves. K obci náleží osada Chotěborky.
  Obyvatelů 530. Domů 111. (Vilantice 102, Chotěborky 9.)
  Starosta: Josef Zemek. Radní: Václ. Jakoubek, Václav Suchánek. Dluh obce 6600 K. Jmění obce 13.000 K. Přirážky žádné.73


  Fara Chotěborky. Pošta Dubenec. Dráha Hořiněves a Josefov. Škola Chotěborky.
  Živnostníci. Hostinští: Antonín Charvát, Václ. Volf, Jan Petera. Kupectví: Frant. Kutman, Václav Petera. Jan Krušina. Kováři: Jan Peřina, Jos. Flegr. Krejčí: Václav Peřina, Václav Černý. Obuvníci: Jan Flegr, Jan Černý. Řezník: Josef Zemek. Truhláři: Václav Medáček, Josef Patera Perlařství: Václav Šturma, Josef Suchánek. Obchod peřím: František Horáček.
  Rolníci mající větší hospodářství: Ant. Zemek 52 korců, Josef Sedláček 51, Jan Morávek 61 korců,Jan Kopecký 96, Otto Wolf 104 korce.
  Spolky. Sbor dobrovol. hasičů, 25 členů, starosta Frant. Zemek; Čtenářská beseda, 26 členů, předseda Josef Zemek; Spolek divadelních ochotníků, 30 členů, předseda Jan Kopecký.

Chotěborky.
  Chotěborky, farní víska, 2 hod. západně od Jaroměře vzdálená, patří k politické obci Vilantice. Zdejší farní chrám Nanebevzetí Panny Marie pochází ze 14. století. Koku 1457 zastavil Václ. Koktán z Kostřan dědiny své manské v Kostřanech, ve Lhotce a v Chotěbořicích v 800 kopách Bohuslavovi, Rinartovi a Janovi i bratřím z Kostřan.
  Pošta Dubenec. Dráha Hořiněves neb Josefov.
  Kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Patron J. V. císař Fr. Josef. Farář: Jan Ruml. K farnosti náležejí obce: Vilantice, Chotěborky, Hustiřany, Lužany, Lhota, Hořičky. Počet katolíků 1643, evang. 16, židé 2
  Statistická data r. 1902. Oddavek bylo 12. Narozenou 38. Zemřelých 33.
  Škola dvoutřídní. Řídící učitel: Antonín Prokeš. Učitel: Václav Hlavatý. Industr. učitelka: Emilie Mikešova. Žactva 92. Škola postavena nákladem 24 000 K.
74

  Živnostník. Hostinský a řezník Frant. Zemek.
  Spolek. Spořitelní a záložní spolek. Fond reservní 600 K. Starosta: Josef Zemek. Účetní: Jan Ruml.

Vlkov.
  Vlkov, Vlková, ves 1 hodinu jižně vzdálená od Jaroměře, bývalé dominium Smiřice a Hořiněves.
  Obyvatelů 577, domů 78.
  Starosta: Josef Malý. Radní: Václav Rezek, Václav Jirousek. Dluh obce: 6000 K. Přirážky 20 %.
  Fara Čibuz. Dráha, pošta Josefov-Jaroměř.
  Škola jednotřídní. Řídící učitel: Josef Diviš. Učitel: Fr. Poláček. Počet žactva 89. Škola postavena 1192 nákladem 12.000 K.
  Živnostníci. Hostinští: Jan Adamíra, Václav Martin. Kupci: Václav Jirousek, Václav Rezek, Václav Pozník. Kovář: Fr. Lesk. Obuvníci: Josef Bart, Josef Veverka, Václav Sahánek. Řezník: Václav Potoček. Truhlář: Václav Černý.
  Rolníci mající přes 50 korců pozemků: Jan Adamíra, Otakar Holeček, Josef Vachek, Jos. Veverka, Václav Veverka, Jan Glugar.
  Spolky. Tělocvičná jednota „Sokol", 40 členů", starosta Václav Jirousek. Občanská záložna. Josef Malý, ředitel, Jan Slezák, pokladník, Josef Veverka, kontrolor.

Zvol. Ve vsi Zvoli stával klášter valy, které dosud viděti, obehnán, však za doby Žižky byl zbořen.
  Obyvatelů 448, domů 78.
  Starosta: J. Khol. Radní: Fr. Jirsák, J. Rudolf, Jmění 2698 žl. movité a 1000 zl, nemovité. Přirážky 34 %75


  Kostel zasvěcen sv. Jakubu. Farář: Ant. Sysel. K farní osadě náležejí obce: Doubravice, Rychnovek, Zvole.
  Počet katolíků 959, evang 5.
  Statistická data r. 1902: Oddavek bylo 9. Narozenců 28. Zemřelých 18. M. Kaftanova. Počet žactva 119. Škola postavena roku 1883 nákladem 14.500 zl.
  Pošta Jaroměř. Dráha Rychnovek.
  Mlýn V. Lercha, nájemce J. Polák.
  Živnostníci. Hostinští: J. Khol, Jan Rudolf. Kupec: František Jirsák. Kovář: František Vele. Krejčí: Jan Hofman. Obuvník: Václav Hampl. Řezník: August Kozák.
  Majitel usedlostí přes 50 korců pozemků: Jan Rudolf č. 65. a č. 71.
  Spolek. Sbor dobrovolných hasičů, 23 členů.

Žiželoves.
  Žiželoves, ves 3 hod. jihozápadně od Jaroměře vzdálená, bývalé dominium Hořiněves, filiální kostel sv. Mikuláše uvádí se v letech 1366, 1384, 1389 a 1396 mezi farními a stával tehdaž u prostřed vsi; roku 1425 byl i s tvrzí zdejší od Táborů pobořen a. teprve v letech 1769—177 znovu vystaven ; nejstarší zvon nese letopočet 1465.
  K obci náleží osada Jeřička.
  Obyvatelů 462, domů 87.
  Starosta: Roll Jan. Radní: Seidl Josef, Petr. Václav. Jmění obce: dům s pozemkem a 8 korců polí dluh obce 16000 K. Přirážka obecní 8 1/2 % školní 8 %.
  Filiální kostel sv. Mikuláše.
76


  Škola jednolřídní. Správce školy: Kuhn Bedřich. Industr. učitelka : Mikešová Emilie. Žactva obojího 65. Škola postavena r. 1852 nákladem obecním.
  Průmysl: mlýn v Jeřičkách.
  Majitelé více neš 50 korců polí: Vacek Václav, Jandera Emil. V Jeřičkách: Skalický Jan.
  Živnostníci Hostinští: Hlavatý Václav, Hlaváček Josef. Kupci: Tyč Vád., Ponr Josef. Kovář: Špur Josef. Kolář: Jezbera Josef. Krejčí: Hošek Josef. Obuvník: Kotvald Jan. Řezník: Hanka Antonín. Truhlář: Krátký František.
  V Jeřičkách: Hostinský: Šimůnek Josef. Kupec: Krebsová. Mlynář: Kopecký Jan.
  Spolek;. Sbor dobrovolných hasičů, čítá 32 členů. Velitel: Černý František.
  Dvory: Žiželoves, Jeřičky c. k, rodinnému fondu

Zaloňov.
  Záloňov, (Salnai), farní ves při potůčku, obyvatelstvo německé, 3/4 hodiny severozápadně od Jaroměře vzdálená. Farní chrám sv. Petra a Pavla z r. 1384, byl v nynější podobě od Jezuitů vystaven; zvon z roku 1550 od mistra Václava Faráře. Roku 1382 prodali Záloňov Václav a Jan bratři Krušinové z Lichtenburka Mikšíkovi ze Záloňova, kterému v r. 1390 a 1395 podací právo slušelo. Na počátku 15. století prodal týž Mikšík Zálońov Kunešovi ze Skalice. K Žirci dostal se Záloňov po bitvě na Bílé hoře.
  Obyvatelů 218, domů 53.
  Starosta: František Tschenek. Radní: František Schneider, František Gottwald. Dluh obce 4600 K. Jmění obce 10.000 K v pozemcích, přirážky žádné.
  Pošta Jaroměř. Dráha Jaroměř-Josefov.77


  Kostel zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Farář: Josef Kavan. Patron J. Etrichová. K farní osadé náležejí obce: Záloňov, Rtyně, Hořenice, Dolce, Kašov. Počet katolíků 1032.
  Statistická data roku 1902. Narozencu bylo 36. zemřelých 30. Oddavek 8.
  Škola dvoutřídní. Řídící učitel: Ignác Zelfel. Učitel: Jindř. Füssel. Industr. učitelka: Jul. Farská. Počet žactva 77. Škola postavena r. 1881 nákladem 10.000 K.
  Živnostníci. Hostinští: Frant. Schneider, Jan Kudrnáč. Kupectví: František Krempke. Kovář: Václav Desenský. Krejčí: Frant. Vihan.
  Větší hospodářství má Jan Kudrnáč č. 56.
  Spolek. Sbor dobrovol. hasičů, 21 členů, Václav Gottwald, předseda.
80

Opravy a dodatky
Na str. 30. v 8. řádce místo osada Lebuč má správně státi Sebuč.
Na str. 30 v 25. řádce místo Fosner má správně státí Posner
30. v 35. Lebuči / Sebuči
32. v 1. Pierevský / Pierecký
32. v 8. Koldoror / Kaldarar
33. v 7. Jos. Valtr / Voltr
33. v 22 Hrach / Hroch
33. v 24. Strotský / Lhotský


  V Jaroměři mezi spolky sluší vřaditi Sportovní kluub. Předseda: Otakar Čerych. Jednatel: Jan Patrný.
  Mezi živnostníky Výkroj kůží: A. Beckman a spol. Alois Lípa.
  Obchod kolonialní a zboží galanterní: Fr. Slošemský.
  Továrna na dýmky: A. Patrná.

Král. věnné město Jaroměř, majitel allodialního statku Jaroměř.
  Poloha: rovná 200 m. n. m.
  Půda: hlinitopísečnatá, útvary: pískovcový, alluvialní a diluvialní.
  Kostel a fara v Jaroměři.
  Výměra v hektarech: Polí 14,63. luk 6,54, zahrad 3,04, pastvin 0,46, lesů 94,16, neplodné půdy 66,98. zastavené 1,42, daně prosté 2,81, úhrnem 190,04 ha. neb 329 j.
  Hospodářské pozemky pronajaty v dílech.
  Katastrální výnos: 2306 K.
  Daň pozemková: 523 K 42 hal.
  Správu velkostatku řídí zastupitelstvo města .laroměře.81

Vyznamenán: Národopisná výstava Praha 1895: Diplom a bronzová medaile. Uherský Brod 1895: Čestný diplom s právem ražení zlaté medaile. Chotěboř 1895: Čestný diplom s právem ražení zlaté medaile. Humpolec 1894: Čestný diplom. Hradec Králové 1894: Zlatá medaile. Železný Brod 1893. Zlatá medaile. Skuteč 1894: Zlatá medaile. Příbram 1894: Stříbrná medaile. Místek, Morava 1894: Stříbrná medaile. Mirotice 1896: Stříbrná medaile. Trhové Sviny 1893: Bronzová medaile. Domažlice 1893: Bronzová medaile a diplom. Horažďovice 1894: Bronzová medaile. Slané 1897: Bronzová medaile.

Nákladem Václava Kudrnáče v Turnově

vyšly a doporučují se následující knihy :
Život a působení Antonína Marka. Napsal Arnošt Rameš, kaplan, cena 15 kr.
   Soudní okres Mnichovohradišťský. Popsal Jos. Flanderka, říd. uč. v Kněžmostě. Cena 15 kr.
   Popis a adresář města Turnova. Místopisný průvodce a poučný ukazovatel. S plánem města, mapkou okresu turnovského a 24 vyobrazeními. Sestavil. V. Kudrnáč. Cena 80 kr.
   Z Jizerských Luhů. Povídky a pověsti. Napsal Jos. Zdenko Pryl. cena 40 kr
   Quido. Povídka historická. Napsal C. F. van der Welde. Přeložil Vojtěch A. Černý. Cena 30 kr.
   Z válečných dob. Novelly z vojenského tažení. Napsal Boh. Bouška. Cena 30 kr.
   Adresář českých menšin. Monografie měst v Čechách se smíšeným obyvatelstvem. Popis veškerého průmyslu, výletních míst, adresy českých živnostníků a průmyslníků. Sestavil V. Kudrnáč.
   Hořické obrázky. Črty veselé a vážné. I., II a III. díl. Napsal Václav Kudrnáč. Díl po 40 kr.
   „Anenské lázně v Bělohradě." Se 14 vyobrazeními a mapkou. Napsal Václav Kudrnáč. Cena váz. 55 kr.
   Jan Skála. Obraz ze života v 7 odděleních. Napsal Václav Kudrnáč. Cena 35 kr.
   Kozákovský poklad. Výpravná hra se zpěvy o 4 jednáních. Napsal Václav Kudrnáč. Cena 50 kr.
   Kostelíček Nudvojovický. Vydal V. Kudrnáč. Cena 10 kr.
   Kostel Hruštický. Vydal V. Kudrnáč. Cena 10 kr.
   Průvodce českým rájem. Napsal Jan Šimon. Ceua 25 kr.
   Paměti o hradu Rotštejnu. Napsal Ur. Ph. Šimák. Cena 15 kr.
   Paměti o hradu Friedštejnu. Napsal Dr. Ph. Šimák. Cena 15 kr.
   Uzdraveni. Karel Chalupa. Cena 25 kr.
   Matčino srdce. Vánoční hra se zpěvy ve 3 jednáních. Napsal Václav Kudrnáč. Cena 25 kr.
   Tři granáty. Veselohra, o jednom jednání. Napsal Václav Kudrnáč. Cena 20 kr.
   Adresáře politických okresů sestavil Václav Kudrnáč: Turnovského. Mnichovohradišťského, Kolínského, Jičínského, Semilského, Poděbradského, Mladoboleslavského, Jilemnického, Novobydžovského, Mělnického, Královéhradeckého, Královédvorského, Chrudimského. Karlínského, Čáslavského, Némeckobrodského.
   Album povídek. Cena 35 kr.
   Českodubský okres. Napsal li. Houška. Cena 20 kr. kr. ald. atd.
   Kolorované plakáty: Krajiny Turnovské, lázni Bělehradských.