Pracovní knížka - Arbeitsbuch
Průkaz totožnosti - Kennkarte

Zpět na hlavní stránkuNejstarší zde zobrazenou knížku mi nechala okopírovat Petra Štefánková. Děkuji.

pracovní knížka pracovní knížka
Knížka pracovní - Arbeitsbuch pro Václav Suchánek
velikost knížky je 11 cm na 19 cm.

Strana 1.
Tato knížka obsahuje 40 parafovaných listů v osmerce.
Stránky 2. a 3. obsahují zprávu o osobních poměrech pomocného pracovníka.
Stránky 4. až 9. ustanoveny jsou k tomu, aby zaznamenány byly po případě doložky o průkazu k cestování.
Stránky 10. až 69. ustanoveny jsou k tomu, aby zaznamenány byly poměry pracovní, pokud se týče poměry učebné.
Stránky 71. až 80. obsahují předpisy o knížkách pracovních.
Stejné v německém jazyce.

pracovní knížka
Václav Suchánek se narodil 29.11.1882. Zajímavý je osobní popis.

pracovní knížka pracovní knížka
Strana 4 a 5
(Místo pro doložky o průkazu k cestování, které zaznamená příslušný úřad politický, pokud se týče zeměpanský úřad policejní.)

Strana 10 a 11.
Hlavička: Jméno, živnost a stanovisko zaměstnavatele, pokud se týče pána učebního. (Při učebnících také podmínky učební smlouvy.) / Den vstupu / Den výstupu / Vysvědčení
Josef Mervart obuvník / 3.9.1899 / 20.3.1900 / Václav Suchanek Pracoval ke vši spokojenosti
V Jasené dne 24.srpna 1901
Jos. Dítě předseda
razítko: Živnostenská jednota v Jásené

pracovní knížka pracovní knížka pracovní knížka
Další razítka v knížce: Antonín Štěpán vlastní výroba svršků v Náchodě
V. Živnostenský spolek v Náchodě a Živnostenská jednota obuvnická v Královském věnném městě Jaroměři.

pracovní knížka pracovní knížka
Strany 71 - 75. Předpisy o knížkách pracovních. Následuje německý text.

pracovní knížka pracovní knížka

pracovní knížka pracovní knížka
Vpravo: V knížečce byl vložen i tento unikátní list z jiné pracovní knížky. Tento se však vztahuje k Holohlavům.
Jan Hronovský narozený 1857 v Meziříčí pracoval ve statku. Tady zapsáno pracoviště domovník aneb vrátný.
Pod razítkem Obecního úřadu v Holohlavech z roku 1893 je podepsaný starosta František ProkopPrůkaz totožnosti - Kennkarte

průkaz kennkarte
Deutsches Reich Kennkarte
Průkaz je látkový o velikosti 10,5 cm na 15 cm.

průkaz kennkarte
Jan Vašíček byl nasazený za války v Německu, ve Smiřicích byl učitelem. Zdroj Petra Štefánková.

průkaz průkaz
Průkaz o zaměstnání
Přední a zadní strana průkazky učitele Vašíčka.
Zdroj Petra Štefánková.Pracovní knížka - Arbeitsbuch


je to doklad, který byl zřízen za protektorátu 26. června 1941. Nápisy jsou psány v češtině a němčině.
Děkuji p. L. Reichové za zapůjčení pracovní knížky Marty Šedivé ze Smiřic.
( Martu můžete vidět v ročence smiřické školy, rok 1923 - ve školce i jako dospívající dívku )

pracovní knížka pracovní knížka
Pracovní knížka má rozměr 105 mm krát 146 mm a obsahuje 8 listů. Na zadní straně obalu je podpis majitele.
Pro zajímavost - podobnou knížku na internetové aukci nabízejí v březnu 2006 za cenu 240 Kč.
Strana 1: Číslo knížky, příjmení, jméno, datum narození, místo narození a politický okres, státní občanství, stav, rok narození nezletilých dětí.
pracovní knížka pracovní knížka
Strana 2: Vyučen, podnik a místo kde se vyučil, odborné školní vzdělání.
Strana 3: jiný odborný výcvik, zemědělské znalosti.
Strana 4: Zvláštní způsobilost ( na př. vůdčí list ), skupina a druh povolání.
Strana 5: Razítko zdravotní pojišťovny a podpis majitele
pracovní knížka pracovní knížka
Strana 6: Dosavadní déletrvající zaměstnání.
Strana 7: Stejné, majitelka knížky byla nasazena na práci ve Škodě Plzeň.
Až do strany 14 jsou volné listy pro zaměstnání a pro poznámky, na straně 15 je poučení v němčině. Poučení v češtině je na poslední straně 16.

Poučení:
   Pracovní knížku jest předložiti zaměstnavateli před přijetím do práce a na požádání rovněž úřadu práce nebo nemocenské pojišťovně nebo i jiným úřadům. Zaměstnavatel nemá práva zadržovati pracovní knížku.
   Nesprávné nebo neúplné zápisy v pracovní knížce opraví nebo doplní úřad práce nebo nositelé nemocenského pojištění. Napodobování nebo falšování pracovní knížky se trestá jako napodobování nebo falšování veřejné listiny.
   Byl-li pracovní poměr rozvázán nebo skončilo-li zaměstnání, jest zaměstnanec povinen hlásiti se osobně u úřadu práce ( pobočky ) a předložiti pracovní knížku k nahlédnutí.
   Dříve než zaměstnanec přijme zaměstnání, které mu nebylo přikázáno úřadem práce, jest povinen ohlásiti se u příslušného úřadu práce nebo jeho pobočky. Úřad práce bude zaměstnancům vydávati podle směrnic ministerstva sociální a zdravotní správy tiskopis přihlášky k nemocenskému pojištění.
   Vydání pracovních knížek jest prosto kolků a poplatků. Za pracovní knížky ztracené nebo poškozené vydá nemocenská pojišťovna náhradní pracovní knížku, za což vybírá určitý poplatek.
   Jednání nebo opominutí proti těmto předpisům trestají se peněžitou pokutou do 50.000 K nebo vězením do šesti měsíců neb oběma těmito tresty. Zejména se trestá:
   1. kdo vědomě používá pracovní knížky, která byla vydána pro jinou osobu, jako by byla vydána pro něho
   2. kdo postoupí jinému k používání svou pracovní knížku
   3. kdo neoprávněně si dá vydati nebo má několik pracovních knížek
   Vězením do šesti týdnů nebo pokutou do 20.000 K bude potrestán, kdo úmyslně nebo z nedbalosti:
   1. učiní nesprávné nebo neúplné údaje o své osobě nebo o svém povolání
   2. jsa zaměstnavatelem, opatří pracovní knížku poznámkami
   3. jsa zaměstnavatelem, neoprávněně zadržuje pracovní knížku
   4. zaměstná osobu povinnou míti pracovní knížku dříve, než mu tato předložila pracovní knížku, nebo kdo jsa povinnen míti pracovní knížku, vykonává zaměstnání dříve, než ji zaměstnavateli předložil
   5. jsa domáckým dělníkem, domáckým živnostníkem nebo zprostředkovatelem domácké práce nebo spolupracujícím rodinným příslušníkem osoby povinné míti pracovní knížku, nedá si neprodleně vydati pracovní knížku.
Pracovní průkaz Československé republiky.

Tyto doklady byly vydané zákonem ze dne 12.února 1946, čís. 29 Sb.,
Děkuji p. Sokolovské za zapůjčení pracovní knížky její maminky Marie Holečkové z Holohlav.
Marii můžete vidět v ročence smiřické školy v roce 1910.

Smiřice a Holohlavy Smiřice a Holohlavy
Pracovní průkaz p. Marie Holečkové. Desky s podpisem na zadní straně.
Průkaz je vysoký 143 mm a široký 102 mm.
Na 1 stránce jsou tyto informace: Číslo, Skupina a druh povolání, Příjmení ( u žen též rodné jméno ), Jméno ( křestní ), Den, měs. a rok nar., Místo narození - správní okres ( zde je to Holohlavy - Jaroměř - Čechy ), Státní příslušnost, Národnost,
Smiřice a Holohlavy Smiřice a Holohlavy
Str. 2: Rodinný stav, Rok narození nezletilých dětí, Přesná adresa bytu ( změny ihned hlásit )
Str. 3: znovu adresa, Presenční vojenská služba - od do - propuštěn v hodnosti, Vyznamenán ( a ) v nár. soutěži ve výstavbě republiky.
Str. 4: Školní vzdělání, Vyučen (a ) - od do - jako, Podnik, ve kterém se vyučil (a ) - jméno - místo, Odborné zkoušky a výcvik
Str. 5: Odborné znalosti, Pracovní průkaz vydán dne ( zde je to 27.XI.1947 ), Kulaté razítko okr. úřadu ochrany práce ( pobočky ), Podpis, Podpis majitele pracovního průkazu.
Smiřice a Holohlavy Smiřice a Holohlavy
Str. 6: Den vstupu do zaměstnání, Jméno a adresa zaměstnavatele, druh závodu ( razítko fy. a podpis, Potvrzení závodní rady ( důvěrníka ).
Str. 7: Den skončení zaměstnání. Podpis zaměstnavatele a závodní rady ( důvěrníka ), Potvrzení okresního úřadu ochrany práce ( pobočky ). To samé je na stránkách 8 - 28
Str. 28 - 29: Pouze pro úřední záznamy.
Smiřice a Holohlavy Smiřice a Holohlavy
Str. 30: Pouze pro úřední záznamy. Str. 31: Poučení Str. 32: dokončení poučení.

Poučení:

   ( strana 31 ) Pracovní průkaz je veřejnou listinou, jíž se pracujícím osvědčuje jejich vzdělání, vyučení, zvláštní znalosti a schopnosti a jiné osobní vlastnosti, důležité pro výkon zaměstnání, druh povolání, způsob a doba zaměstnání: bez pracovního průkazu není možno nastoupiti zaměstnání. Pracovní průkaz jest současně dokladem pro účely sociálního pojištění, takže bez něho jest ztíženo uplatňování nároků z tohoto pojištění
   Je tedy v zájmu každého majitele pracovního průkazu, aby jej na požádání předložil úřadu ochrany práce, všem jiným úřadům, soudům, nositelům sociálního pojištění a zaměstnavateli. Zaměstnavatel není však oprávněn pracovní průkaz zadržovati.
   Vzhledem k významu pracovního průkazu je nezbytně nutné, aby jeho ztráta nebo zničení byla ihned hlášena úřadu ochrany práce, který vyhotoví pracovní průkaz náhradní. Vyhotovení pracovního průkazu náhradního podléhá dávce za úřední úkony ve věcech správních.
   Zaměstnavatel zapisuje do pracovního průkazu den vstupu zaměstnance do zaměstnání, údaje o druhu závodu a den skončení zaměstnání ( strana 6 - 27 pracovního průkazu ). Jeho zápisy potvrzuje závodní rada nebo důvěrník. Nesprávný nebo neúplný zápis zaměstnavatele musí býti zaměstnavatelem ihned při zjištění opraven či doplněn a potvrzen závodní radou nebo důvěrníkem tak, aby bylo zřejmé, jak zněl původní zápis. Obdobně provádí zápisy podnikatel domácké práce v pracovním průkazu domácího dělníka, domáckého živnostníka a zprostředkovatele domácké práce a hlava rodiny v pracovním průkazu spolupracujícího rodinného příslušníka.
   Zápisy případně opravy či doplňky na straně 1 - 5 a straně 28 - 30 pracovního průkazu smí provádět pouze úřad.
   Před vstupem do nového zaměstnání je majitel pracovního průkazu povinen se hlásiti u úřadu ochrany práce, který mu vydá tiskopis přihlášky k nemocen - ( strana 32 ) - skému pojištění, nemá-li námitek proti sjednání tohoto pracovního poměru.
   Jednání nebo opominutí proti těmto předpisům se trestají pokutami nebo vězením nebo oběma tresty současně.
   Vězením ( uzamčením ) do šesti měsíců a pokutou do 50.000 Kčs nebo jedním z těchto trestů bude potrestán správními úřady k návrhu okresního úřadu ochrany práce, kdo
   1. použije pracovního průkazu vydaného pro jinou osobu,
   2. přenechá jinému k použití svůj pracovní průkaz,
   3. dá si vydati nebo jinak si opatří několik pracovních průkazů,
   4. úmyslně zničí pracovní průkaz svůj nebo někoho jiného.
   Vězením ( uzamčením ) do šesti týdnů nebo pokutou do 20.000 Kčs bude potrestán správními úřady k návrhu okresního úřadu ochrany práce, kdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
   1. učiní nesprávné nebo neúplné údaje o své osobě či povolání pro vyhotovení pracovního průkazu,
   2. učiní nebo potvrdí nesprávné nebo neúplné údaje o trvání zaměstnání v pracovním průkazu svého zaměstnance,
   3. opatří pracovní průkaz poznámkami mimo zápis o zaměstnání a jeho trvání,
   4. zadržuje pracovní průkaz.
   Vězením do jednoho roku a pokutou do 100.000 Kčs nebo oběma tresty bude potrestán, kdo
   1. bez předchozího souhlasu úřadu ochrany práce zaměstná osobu povinnou míti pracovní průkaz,
   2. nehlásí okamžitě úřadu ochrany práce skončení svého zaměstnání
   Při písemném styku s úřady ochrany práce a nositeli nemocenského pojištění uveďte vždy všechny údaje s první stránky pracovního průkazu, hlavně jméno a příjmení, rodná data, číslo pracovního průkazu, skupinu povolání a úřad ochrany práce, který pracovní průkaz vydal.