Vkladní a splátkové knížky spořitelny Smiřice

Zpět na hlavní stránku


Knížka na splácení lhůt úmorných ze zápůčky spořitelny Smiřické z roku 1892

spořitelna spořitelna
Obal a první dvojstrana.
Za možnost okopírování třech knížek děkuji pí. Poláčkové.

spořitelna
Tichý Alois (zemřel) a Anna ve Smiřicích č.42 a 191 (škrtnuto).
Splátky se platí 1. ledna a 1. července. Datováno 7. dubna 1892

spořitelna
Pět stejných dvojstran, které nestačily a na poslední dvojstraně jsou tužkou nalinkovány řádky. Splaceno 1. ledna 1928.


Knížky na splácení hypotékární půjčky z let 1902 a 1935

spořitelna spořitelna
Vlevo je knížka z roku 1902 vpravo z roku 1935

spořitelna
Jan Juliš, ředitel i účetní Kněžourek Annu Jonešovou asi dobře znali, proto to přeškrtnuté jméno za svobodna.
Datováno 2. září 1902, půjčili si 1500 K. Pracovali i v neděli a o svátku.

spořitelna
Splátky se platí 1. ledna a 1. července. Následuje 6 stejných dvojlistů. Splátky skončily v roce 1934.
Poznámky: Čp. 191 byl pojištěný u banky Slávie, čp. 42 u rakouského Fénixu.

-------------------------------

spořitelna
Druhá dvojstrana, splátky se platí 1. dubna a 1. října. Nedatováno, první splátka byla 1. října 1935.

Text: Upozornění.
Úřední hodiny pro obecenstvo jen ve všední dny od 8. hod. ráno do 12. hod. dopoledne.
Telefon č. 7
Při každém placení jest třeba, aby knížka tato byla předložena s výjimkou placení poštou neb poštovním úřadem šekovým, v kterýchžto případech zůstane zasílateli stvrzenka poštovní a knížku k zapsání i více platů může předložiti dodatečně.
Ku vrácení knížky budiž o poštovné více zasláno, aneb přiloženo ve známkách.
Složenky poštovního úřadu šekového lze obdržeti na požádání.
Kde stavení v hypotéce se nachází, jest povinností dlužníka, aby při každém placení spořitelně se vykázal, že prémie za požární pojištění jest řádně zaplacena.


spořitelna
Po měně v roce 1953 byla přepočítán dluh 2008,30 na 401,66 bez úroku. (zaplaceno 403 Kčs 6.11.1953)

spořitelna spořitelna
Obal na knížku z roku 1935.
Děkuji pí. Sokolovské za zapůjčení vkladních knížek.

Vkladní knížka z roku 1914

spořitelna spořitelna
Levá strana úvodních stránek:
   SPOŘITELNA SMIŘICKÁ
   nachází se v městské radnici.
   Vklady přijímají a vyplácejí se toliko ve všední dny: dopoledne od 8 do 12 hodin, odpoledne od 2 do 4 hodin
   Vkladatelé vzdálenější obdrží na požádání složenky poštovní spořitelny, aby vklady bez výloh mohli zasílati.
   Účet u poštovní spořitelny číslo 16.342.
   O vkladech zachovává se úplná mlčenlivost i vůči státním úřadům.
   Zvláštní poznámky. Razítka klesajících úroků, stejné jako u knížky dole.
Pravá strana úvodních stránek:
   VÝTAH Z HLAVNÍ KNIHY VKLADATELÚ SPOŘITELNY SMIŘICKÉ.
   Úrok 4 1/4 %, strana 117Š
   Vklad na jméno: Holeček Josef ve Smiřicích
   Ve Smiřicích dne 28.listopadu 1914
   Účetní, Přednosta kanceláře, razítko Spořitelna Smiřická

   Vkladní knížka je vysoká 177 mm a široká 115 mm.


spořitelna spořitelna
Další listy mají tyto data: Rok, Měsíc, Den, Článek denn. Summa slovy psaná,
Pravá strana: Vloženo, Vybráno, Zbývá, Potvrzení.
Zajímavé je, že obě stránky mají stejné číslování - zde 1. Takovýchto dvojlistů je v knížce 5. Erb s nápisem na stránkách je stejný jako v popisu v druhé knížce.
Na posledních stránkách je vlevo tabulka: PŘEHLED, kterak se do spořitelny vložený kapitál od 1 do 1000 K ve 20 letech připisováním 4 % úroků rozmnoží. Text vpravo je vypsán dole.

Připomenutí vkladatelům.


   Za vklady a jich pravidelné zúrokování ručí vkladatelům veškerá aktiva a reservní fondy spořitelny, jakož i majetek a příjmy města Smiřice.
   Vklady přijímají se od 1 K počínaje a zůrokují se od 1. a 16. dne každého měsíce.
   Úroky připisují se vkladatelům k jistině v měsíci lednu a červenci a zúročí se jako vklad další, aniž třeba jich zapsání knížku předložiti.
   Důchodovou ( rentovou ) daň 1 1/2 %z úroků vkladových platí spořitelna sama a vkladatelům ji nesráží.
   Výpovědní lhůty pro vklady jsou následovní:
   Do 100 K bez výpovědi,
   od 100 K do 600 K osmidenní,
   od 600 K do 1000 K čtrnáctidenní,
   od 1000 K do 2000 K jednoměsíční,
   od 2000 K do 4000 K dvouměsíční,
   přes 4000 K tříměsíční.
   Spořitelna může však dle okolností i větší vklady ihned vypláceti.
   Kdo k vybrání vkladu neb úroků předloží vkladní knížku, považován jest - nestává-li vyhrazení zvláštního neb jiné závady - za oprávněna ku příjmu peněz.
   Z důvodů toho jest nutno ztrátu knížky vkladní neprodleně ve spořitelně oznámiti.
   Knížky spořitelní požívají jistoty sirotčí a přijímají se za kauce a vadia u všech úřadů.
   Každému vkladateli vydají se na požádání úplné stanovy spořitelny.
spořitelna
Jiný typ Spořitelní knížky. Obal je zesvětlen pro čitelnost. Foto z webu.


Vkladní knížka z roku 1933spořitelna    Při otevření je na levé straně tento text ( obr. vlevo dole ):

SPOŘITELNA SMIŘICKÁ
   přijímá a vyplácí vklady toliko ve všední dny od 8 hod. ráno do 3 hod. odpoledne.

   Ukládati lze bez výloh též poštovním úřadem šekovým, k čemuž vydá spořitelna na požádání složenky svého účtu čís. 16.342.
   Za vklady, jich úročení a veškeré jiné závazky spořitelny ručí obec smiřická neobmezeně a neodvolatelně celým svým jměním a poplatní silou.
   Kdo tuto knížku předloží, považován jest i bez průkazu totožnosti za řádného držitele. Výplata bude odepřena jen tenkráte, je-li na překážku prozatímní záznam, umoření, zákonem připuštěná zápověď úřední nebo jedná-li se o vklad vázaný způsobem stanovami určeným. Výhrada taková jest platnou, když byla ve spořitelní knížce platně poznamenána.
   Spořitelna jest povinna zachovávati obchodní tajemství.

   Ve Zvláštních poznámkách jsou razítka klesajících úroků.
   Úrok 3 8/4 % - čistá úroková sazba od 1.5.33 - 3.525 %
   Úrok 3 % - čistá sazba 2.82.%
   Úrok 3 % - čistá sazba 2.78 %
   Úrok 2 3/4 % od 1.X. 1940 - čistá sazba 1.365 %, výpověď 3 měsíce, k normálním srážkám ještě přibyla zvláštní daň 3 %.
spořitelna spořitelna
   Pravá stránka obsahuje tyto data: Účet vkladatelů list 6977 - Míra úroková: v razítku je počáteční úrok 4 1/2 %, srážky: 3 % daň rent. 3 % přísp. Všeob. fdu. peněž. ústavů. Čistá úroková sazba od 1/1 32 - 4.28 %. - další text: Spořitelní knížka Smiřické spořitelny ve Smiřicích znějící na jméno Páni manželé Holečkovi Josef a Marie Holohlavy. Podepsaní: člen řiditelství a vedoucí úředník. - Každá spořitelní knížka musí býti označena pečetí ústavu ( dole uprostřed ) Dole - Papír - Tisk - Fr. Hrdlička. Hořovice u Prahy. - 411    Levá strana obsahuje: Rok, Měsíc, Den, Článek deníku, Suma slovy psaná. Pravá strana: Vloženo, Vybráno, Zůstatek, Potvrzení. Stejných stran je deset.

   Vkladní knížka je vysoká 171 mm a široká 109 mm.
spořitelna spořitelna
Uprostřed listů je umístěný smiřický erb, nad ním nápis SPOŘITELNA, který pokračuje dole SMIŘICKÁ Založena 1886 Výňatky ze stanov, text je dole.

VÝŇATKY ZE STANOV


   Spořitelna Smiřická započala svoji činnost dne 1. ledna 1886. Zřízena byla městskou obcí smiřickou, která za vklady, jejich úročení a veškeré jiné závazky spořitelny usneseními obec. zastupitelstva ze dne 29. května 1884, 15. července 1884 a ze dne 15. srpna 1884 převzala neobmezené a neodvolatelné ručení celým svým jměním a poplatní silou.
   Firmu spořitelny znamená a závazné listiny podepisuje některý člen řiditelství a vedoucí úředník nebo jeho zástupce.
   Pro vkladatele platí následující, stanovami předepsaná pravidla:
   1. U spořitelny může býti vložena každá částka; první vklad musí však býti nejméně Kč 1.-. Výbor spořitelny může ustanoviti výši, až do jaké může vkladatel peníze na úrok ukládati, spořitelna má však právo odmítnouti vklady i bez udání důvodu.
   2. každému vkladateli vydá se při prvním vkladu za poplatek ustanovení řiditelstvím, spořitelní knížka nebo spořitelní list vkladní - podepsaný oprávněnými zástupci spořitelny u připojené pečeti ( razítka ) spořitelny. Správnost vkladu nebo výplaty potvrzují svými podpisy pokladník a likvidující úředník ústavu.
   Výboru náleží stanoviti úrokovou míru ze vkladů podle poměru peněžního trhu. Každé snížení úroků ze vkladů musí alespoň měsíc předem býti vyhlášeno a při tom oznámeno, že vkladatelům přísluší právo, aby své vklady vybrali v přiměřené lhůtě, kterou nutno tak stanoviti, aby uplynula dříve, než nabude platnosti snížení úrokové míry. Úroky ze vkladů počítají se od následujícího všedního dne po vložení, až do posledního všedního dne před tím, kdy vklad se vyplatí. Ze vkladů, které ve spořitelně nejsou uloženy alespoň půl měsíce, nemusí spořitelna počítati úroků. Úroky se pravidelně půlletně připisují ke kapitálu, i když se knížka nepředloží.
   4. Ohledně výplaty vkladů, které dějí se podle možnosti i ve větších částkách bez výpovědi, ustanoveny jsou pro vkladatele dočasně následující lhůty výpovědní: Do 100 Kč bez výpovědi, do 600 Kč osmidenní, do 4 000 Kč dvouměsíční a přes 4 000 Kč ( všude je přeškrtnuto Č - pozn. P. ) tříměsíční. Prošla-li lhůta výpovědní, aniž byl vklad vyzvednut, může zúrokování vypovězené částky nastati jako při novém vkladu. Odvolal-li vkladatel svoji výpověď ještě před uplynutím lhůty splatnosti, stává se tato výpověď bezúčinnou. Spořitelna může však v tomto případě přerušiti zúročení vkladu na 14 dní.
   Spořitelna má také právo vypovídati vklady zcela nebo zčásti v těchže lhůtách, které jsou vkladatelům stanovený, avšak s tím rozdílem, že každý vklad podléhá výpovědi alespoň na 3 dny. Spořitelna oznámí výpověď vkladů doporučeným dopisem vkladateli nebo vyhláškou, vydanou způsobem předepsaným. Proti žádnému z těchto způsobů nemůže vkladatel činiti námitek. Byl-li vklad takto vypovězen a prošla-li lhůta ve výpovědi stanovená, aniž ho vkladatel vybral, přestává zůročení jeho a považuje se vklad ten za bezúročnou úschovu.
   6. Vklady mohou býti vázány ( vinkulovány ) na podpis nebo heslo; mimo to ustanovením, aby vklad byl vyplacen teprve po dni přesně označeném, nebo až nastane okolnost, o níž je předem jisto, že nastati musí. Vkladatel může vázati také pouze vklad samý a úroky nechati volny.
   7. Ztratí-li se někomu spořitelní knížka, jest záhodno, aby to ihned oznámil spořitelně a uvedl okolnosti, rozhodné k určení identiti vkladu. Spořitelna ztrátu poznamená. Poznámka má ten účinek, že spořitelna na tuto knížku nikomu ani jistiny, ani úroků vydati nemá, leč by se náležitě vykázal, že jemu patří. Poznámka ta však platí jen třicet dní; poškozený ať si mezi tím buď na úřadě pro veřejnou bezbečnost nebo na soudu trestním nebo na občanském vymůže opatření, jichž má potřebí ke zjištěná svých práv. Kdyby tak neučinil a se o tom nevykázal, zruší se poznámka po uplynutí lhůty. Vkladatel, jemuž se stratí spořitelní knížka nebo list vkladní, může žádati o zavedení řízení umořovacího, jaké jest předepsáno pro obdobné listiny soukromé.
   8. Vklady u spořitelny, jakož i úroky z těchto vkladů promlčují se ve 40 letech ode dne, kdy poslední vklad byl učiněn nebo poslední výplata byla vykonána, anebo kdy ústav v knížce naposledy připsal úroky. Spořitelna jest však oprávněna zastaviti další úrokování pohledávek, jestliže nevybrané úroky vzrostly do výše původního vkladu, t. j. hodnoty vkladu, která tu jest po provedení úkonu při posledním předložení knížky u spořitelny, aniž se vkladatel po tu dobu ke vkladu byl přihlásil.
   9. Vybéře-li se vklad i s úroky, nutno vrátiti spořitelní knížku, případně vkladní list.
   10. Vyhlášky, jakož i jiná veřejná oznámení, prohlašují se s právním účinkem v místnostech ústavu, určených pro styk s obecenstvem.
   11. Úplné stanovy vydají se na požádání.

   Spořitelna jest podle zákona členem Svazu --- ( škrtnuto ) spořitelen a podléhá jeho nepředvídané revisi. Dozor nad celým jejím hospodařením vykonává státní správa, jako její stálý orgán jest spořitelně přikázán vládní komisař.
   Knížky spořitelní požívají jistoty sirotčí a přijímají se za kauce a vadia u všech úřadů.
dárková spořitelní knížka
Dárková spořitelní knížka - Smiřický znak - Spořitelna Smiřická ve Smiřicích.
Foto z aukce.