Výuční listy osob ze Smiřic a Holohlav

Děkuji všem ochotným lidem, kteří mi dovolili dokumenty vystavit.

Zpět na hlavní stránkudokumenty

My Přísežní Starší a jinší Mistři Poctivého Řemesla

mlynářského (?) vysvědčujeme tímto, kterak přítomný tovaryš
jménem ? z ? rodilý 17 Let starý postavy ?
též ? Mlatů (?), poněvadž on také jinde dle jeho posledního Runšaftu, neb vysvědčujícího Listu z Města,
Let, ... Měsíců ... Týhodnů vandroval, také zde u nás 1 (?) Lé 15 Neděl v práci stál, a to v tom Čase věrně, pilně,
tiše, pokojně, a poctivě, jak na jednoho Řemeslníka sluší, se zachoval; což mu vysvědčujeme, všechni naše Spolu Mistři dle nej-
vyššího Cís. Král. Nařízení od 1 ho června Roku 1771. Slušně požádati jsme chtěli, přítomného Tovaryše dle obyčeje řemesla v Če-
chách, v Moravě, v Slezku, pod a nad Řekou Ens v Rakousích, v Štýrsku, v Korutanech, v Kraninsku, v Gerzsku (?) a Grabištce (?) svobodně;
mimo těch ale do žádné jiné Země, mimo nadjmenovaného Království a těch Kjajin febrovati. Dáno ? Dne 22. května 1818 (?)
Na čas ten starší Mistr .... Zde nadřečený Tovaryš o práci stál.
Vytištěný v Praze, u Františka Seřábla (?) vedle železných dveří u zlatýho kola.

Děkuji sběrateli.


dokumenty
Na základě u živnostenského společenstva v Smiřicích dne 3. prosince 1871 ...né úmluvy
dává podepsaný pan : Josef Karel mistr řeznický ze Smiřic

VYSVĚDČENÍ

že se Jan Karel syn pana Josefa Karla ze Smiřic narozen roku 1856, u něho samého po 3 (tři) leta
totiž bez přestávky od 25. listopadu 1868 do 1. prosince 1871 řemeslu řeznickému řádně a patřičně učil.

Anto se ale též provždy věrně a mravně choval. pracovitým, mlčenlivým, spolehlivým a příchylným
proukázal a mou spokojenost sobě v úplné míře: tedy neopomíjím jej co řádného, rozumného, vytrvalého
a způsobilého pracovníka do každého závodu horlivě odporučiti a jemu o těchto chvalitelných vlastnostech
spravedlivě vysvědčení uděliti, ježto jsem nejen já a dva p. svědkové, alébrž i pan předseda spolku
živnostenského ve Smiřicích svými vlastnoručními podpisy a spolkovou pečetí zaopatřiti.
V Smiřicích dne 3. prosince 1871
Podpisy.
Zdroj: web aukce.dokumenty
dokumenty

Výuční list z roku 1882.

Výuční list Františka Černého ( 1865 - 1925 ), zahradníka v Jaroměři,
mi poslal RNDr. Jan Černý, zahradnictví Černý Jaroměř. ( www.cernyseed.cz ). Jeho pradědeček se učil u zahradníka ve smiřickém zámku.

Vlevo je fotografie Františka Černého.
Článek o rodině Černých vyšel
v Hradecké příloze novin MF Dnes 22. března 2008.

Výuční list jsem viděl v televizní repotáži o zahradnictví. Poprosil jsem majitele a pan Černý mi ochotně vyhověl. Děkuji.dokumenty

Vysvědčení za vyučenou

dokumenty Představenstvo 1. spolku živnostenského v Smiřicich
stvrzuje tímto listem, že
Oldřich Lefnar
rozený v Smiřicích okres Jaroměř po 2 roky, t.j. od 1. března 1893 až do
1. března 1896 u pana Jos. Lefnara
kupectví učil, po celý ten čas pilně, mravně,
věrně a poslušně se choval, živnosti té se dokonale
vyučil, pročež jej každému pánu kupci
za správného a způsobilého pomocníka schvalujeme.
Toto vysvědčení za vyučenou jest v knize spolku
pod číslem 398 zanešeno.
Smiřice dne 1.března 1896
Podepsaní: předseda Hojný, místopředseda V. Kottlandt, jednatel Kudrnáč, vyučující Lefnar Josef

Foto mi poslal Martin Sládek z Hradce Králové, děkuji. Dokument pro svou velikost musel být oskenován na více částí a potom znovu spojen.

Razítko s textem: První živnostenský spolek v Smiřicíchdokumenty

Vysvědčení

Já podepsaný Josef Stránský mistr sklenářský ve Smiřicích dosvědčuji tímto že u mne Josef Stránský roku 1877 rozený, do Smiřic příslušný po dobu od roku 1894 až do konce září 1904 co pomocník sklenářský o práci stál a po celou tu dobu vždy řádně se choval.
Ve Smiřicích, dne 30. září 1904 Josef Stránský
Stvrzuje se: Purkmistrovský úřad v Smiřicích - starosta Hojný
Stvrzuje se: První živnostenské společenstvo ve Smiřicích - předseda Hojný

Od Petry Štefánkové roz. Suchánkové, děkuji.
dokumenty

Vysvědčení za vyučenou

(Kliknutím se obrázek zvětší)

První živnostenské společenstvo ve Smiřicích
stvrzuje tímto listem, že
Tichá Anna
rozená r. 1891 ve Smiřicích okres Dvůr Králové n. L.
po dva roky, t.j.od 1. června roku 1905 až do
1. června roku 1907 u paní Marie Černé
ve Smiřicích, dámskému krejčovství učila po celý čas pilně,
mravně, věrně a poslušně se chovala a živnosti té se dokonale vyučila
a pročež jí každé paní mistrové dámského krejčovství
za správnou a způsobilou pomocnici schvalujeme.
Toto vysvědčení za vyučenou jest v knize spolku pod čís. 784 zaneseno.
Ve Smiřicích, dne 15. června 1907
náměstek starostův V. Kottland, starosta Hojný, vyučující Marie Černá
Stvrzuje Starosta Hojný

Tisk: F. Hoblík Pardubice

-----------------------------

Anna Tichá si vzala Ladislava Joneše.

Za dokument, který jsem pro jeho velikost skenoval víckrát, děkuji paní Poláčkové.
dokumenty

Naučení.

  Dnešní den, v kterém ze stavu učednického do tovaryšského přestupujete, jest pro Vás důležitého významu, a podává nám spolu příležitost, několik slov k Vám promluviti, jichžto uvážení Vám doporučiti za povinnosť sobě klademe.

   Nastupujete dnes dráhu, která tvoří hranice mezi zcela závislým a svobodným, téměř samostatným životem. Tato svoboda však jest právě to, čeho rozumným a užitečným spůsobem použiti máte. Především nezapomínejte na Boha a na povinnosti, jež k Němu, k sobě samému a k jiným zachovati máte. Každé Vaše počínání započínejte s myšlénkou na Něho a v protivenstvích hledejte jen u Něho a ve vědomí přísně vykonané povinnoszi útěchy a uspokojení.

   Poněvadž z dorostlých tovaryšů dovední a užiteční údové společnosti státi se mají, tedy jest to také povinností jednoho každého tovaryše, ze všech sil toho se domáhati; zvláště musíte hleděti ve vyučeném řemesle co možná se zdokonaliti; uposlechněte rady Vašeho pana mistra a jeho dobrého příkladu následujte, špatných společností se varujte, užitek Vašeho pána na zřeteli mějte a dávejte mravným chováním učedníkům následování hodný příklad, čím zajisté od nich úcty si vydobudete. An Váše vzdělání k prvním podmínkám Vašeho budoucího stavu patří, nesmíte žádné příležitosti promeškati, to, čemu jste se neučil neb se naučiti příležitost neměl, dohoniti; dobrá vůle a upomínka na nutnosť toho požadavku budiž pohnutkou k jeho dosažení. Neobmezujte se na jedno místo, nýbrž cestujte, učte se jiné lidi, jejich mravy a provozování řemesel znáti, upotřebte dobré z toho pro Váš život; nemyslete však, že mnoho cestování bez práce výhodu nějakou Vám poskytovati bude.

   Pilností, poctivostí a dobrým chováním úctu svých spolubližních sobě získati, budiž vždy snahou Vaší. Takto položíte základ k svému budoucímu štěstí a stanete se spolu užitečným členem lidské společnosti.

   A tak provodiž Vás Bůh na, dráze povolání Vašeho.
dokumenty Komorní společenstvo stavitelů
Pro jižní soudní okresy liberecké
Obchodní a živnostenské komory
v Hradci Králové

LIST VÝUČNÝ

Ladislav Rohlena
narozený roku 1909 v Holohlavech,
učil se dle předloženého vysvědčení učebního po tři roky živnosti
zednické
Na základě tohoto učebného a na základě zkoušky učednické, vykonané
s dobrým prospěchem, byl Ladislav Rohlena
představenstvem společenstva stavitelů pro jižní soudní okresy obchodní a živnostenské
komory v Liberci se sídlem v Hradci Králové prohlášen za schopného pomocníka zednického.
V Hradci Králové dne 31. července 1926

Za předsednictvo podepsaný starosta.

dokumenty
Razítko společenstva.

Dokument mám okopírovaný od p. Lídy Hrubé. Děkuji
dokumenty

LIST VYUĆNÍ

Představenstvo živnostenského společenstva ve Smiřicích
prohlašuje, že Anna Hušková,
vyučila se řemeslu dámskému krejčovství,
u člena našeho společenstva paní Marie Černé,
mistrové dámské krejčovství ve Smiřicích
po dobu 2 1/2 let a sice od 15. dubna 1915 do 15. října 1917,
naučiv se tomuto řemeslu řádně, po čas učení řemeslného i při návštěvě pokračovací školy
byl věrným, pilným a mravným a protož se za řádného pomocníka schvaluje.
Ve Smiřicích dne 6. října 1917. Marie Černá, vyučující mistr, Josef Kmínek, starosta společenstva

LIST TOVARYŠSKÝ

Zkušební komise pro zkoušky tovaryšské při živnostenském společenstvu
ve Smiřicích stvrzuje, že Anna Hušková
pomocnice krejčovská podrobila se zákonité zkoužce tovaryšské
a obstála při této s prospěchem výborným
na základě čehož se za řádného tovaryše prohlašuje.
Ve Smiřicích dne 7.10.1917. Anna Jarchoská, zkušební mistr, Lad. Veselovský, předseda zkušební komiseKlikni na list pro zvětšení krásného dokumentu, za který děkuji Romanovi.

dokumenty dokumenty
19,2 krát 12,8 mm mají rozměr desky se zlatě vytlačeným textem: I. živnostenské společenstvo ve Smiřicích LIST VYUČNÍ
Uvnitř je nadvakrát složený, částečně přilepený, dokument.

Text při prvním rozevření:
V upomínku
Dnešním dnem, kdy ze stavu učednického do pomocnického vtažmo tovaryšského přestupujete má pro Vás důležitý význam a podává nám příležitost připomenouti, že tímto dnem nastává Vám povinnost úplně sám o sebe se starati a za veškeré jednání své sám zodpovědnost nésti
Nezapomínejte vedle svého odborného povolání a stálého se zdokonalování na Pána Boha, na svou rodnou Vlast, važte si řeči mateřské jíž praotcové Vaši mluvili, vystupujte vždy a všude jako věrný syn Vlasti své, jako uvědomělý a na svůj stav hrdý řemeslník, snažte se státi hodným povolání svého a buďte pamětliv povinosti jež Bohu, Vlasti, svým bližním a sobě samému zachovati máte.
Provázejž Vás Bůh na dráze povolání Vašeho a zůstavte vděčnou vzpomínku svému vyučujícímu mistru a soudruhům v povolání.
Zdař Bůh !
Představenstvo živnostenského společenstva.

dokumenty dokumenty
I. živnostenské společenstvo ve Smiřicích + Zkušební komise pro zkoušky tovaryšské ve SmiřicíchLIST TOVARYŠSKÝ

dokumenty
Zkušební komise pro zkoušky tovaryšské, při I.
živnostenském společenstvu ve Smiřicích stvrzuje, že
Josef Valášek
pomocník obuvnický podrobil se zákonité
zkoušce tovaryšské a obstál při této s prospěchem
výborným na základě
čehož se za řádného tovaryše prohlašuje.
Ve Smiřicích, dne 10. prosince 1922.
Jan Kmínek, zkušební mistr - Jan Bartoň(?), předseda zkušební komise
Tiskl V. Nejedlý, Jaroměř. Fotografii mi poslal Zdeněk Vorel. Děkuji.


dokumenty dokumenty
Velikostí stejné ( jako nahoře a textem jako dole ), jsou černé desky Listu tovaryšského. Chybí text ,,V upomínku"
Představenstvo živnostenského společenstva ve Smiřicích prohlašuje, že Dušek František vyučil se řemeslu krejčovskému
u člena našeho společenstva, pana Krejčího Jindř. .... od 1.10.1923 do 1.10.1926
podepsaní u Vyučního listu: Krejčí Jindřich, vyučující mistr a Fr. Koza, starosta společenstva
podepsaní u Tovaryšské zkoušky: Etflaiš Bohumil, zkušební mistr a František Jaroš, předseda zkušební komise
Ve Smiřicích, dne 26.X.1926
Za dokument děkuji Boříku Duškovi.dokumenty

Dokument mi poslal Otakar Karel z něm. Hamburku. Děkuji.
Čís. matriky učňů 1403.
Čís. podacího protokolu 653.

VYUĆNÍ LIST

Představenstvo živnostenského společenstva ve Smiřicích
prohlašuje, že Karlová Zdeňka
vyučila se řemeslu dámské krejčovství
u člena našeho společenstva, paní Černé Marie
mistrové dámské krejčové ve Smiřicích po dobu 3 let a sice
od 1. října 1925 do 1. ledna 1929, naučiv se řemeslu
tomuto řádně, po čas učení řemeslného i při návštěvě pokračovací
školy byla věrným, pilným a mravným, a protož se

za řádného pomocníka schvaluje.

Ve Smiřicích, dne 20. ledna 1929
vyučující mistr - Marie Černá
starosta společenstva - Fr. Koza

LIST TOVARYŠSKÝ

Zkušební komise pro zkoušky tovaryšské při živnost. společenstvu
ve Smiřicích stvrzuje, že Karlová Zdeňka
pomocnice dámského krejčovství podrobila se zákonité zkoušce
tovaryšské a obstála při této s prospěchem výborným
na základě čehož se

za řádného tovaryše prohlašuje.

Ve Smiřicích dne 20. ledna 1929.
zkušební mistr - Souradova Fr.
předseda zkušební komise - Jan Joneš ( ? )

Uprostřed razítko s textem:
I. Živnostenské společenstvo ve Smiřicích
Dole s textem:
Zkušební komise pro zkoušky tovaryšské ve Smiřicích.
dokumenty Společenstvo holičů, kadeřníků a vlásenkářů v Hradci Králové

VÝUČNÍ LIST

Josef Zvěřina
narozený 1920, Holohlavy
přáíslušný do obce Holohlavy, okresu Jaroměř učil se, jak zjištěno v záznamech nadepsaného společenstva v době od 21. října roku 1935 do 20. října roku 1938, tedy po dobu tří let u podepsaného učebního mistra řemeslné živnosti holičsko, kadeřnicko, vlásenkářské.
Po celou dobu učení choval se čestně, byl pilným, svědomitým a osvojil si potřebné vědomosti i zručnosti ve shora jmenované živnosti.
Dne 22. ledna roku 1939 podrobil se předepsané zkoušce a složil tuto s prospěchem.
Usnesením představenstva společenstva byl prohlášen schopným pomocníkem a obdržel výuční list.
Učební mistr Koudelka Bohumil, starosta společenstva Fran. Pterina(?)
dokumenty
Pamatuj
Pracuje odborně, poctivě a samostatně !
Stále se zdokonaluj ! Spoléhej jen na sebe !
Zábavu až po práci !
Nezapírej nikdy své povolání !

Za dokument děkuji p. Zvěřinovi.dokumenty

LIST TOVARYŠSKÝ

Marta Šedivá
ve Smiřicích narozený,
do obce Smiřice okresu Dvůr Králové
příslušný, učil se jak prokázáno bylo v matrice učňů
záznamy u společenstva dolepsaného vedenými souhlasícím(i)
v době od 1. září 1938 do 31. srpna
1941, tedy po dobu tří roků u spolupodepsaného
člena společenstva řemeslné živnosti krejčovské.
Po celou dobu učební choval se vždy počestně, byl pilným
a věrným a osvojil si vědomosti a zručnosti ve shora jme-
nované živnosti potřebné.
Ve Smiřicích dne 20. července 1941
podrobil se také předepsané zkoušce tovaryšské a složil tuto
s prospěchem výborným, pročež obdržel
usnesením představenstva dolepsaného společenstva dnešního
dne za vyučenou a byl řádně za tovaryše prohlášen.
Za představenstvo společenstva krejčí, Smiřice
dne 20. července 1941

učební pán / starosta společenstva - J. Krejčí

dokumenty     dokumenty
Razítka na listech: Společenstvo krejčí ve Smiřicích a druhé se stejným českoněmeckým textem.

dokumenty Text:
Jen tomu kyne pravé štěstí, kdo šlechetné a dobré pěstí !

Výuční list.

Marta Šedivá
vyučila se řádně řemeslu dámské krejčovství
a sice od 1. září 1938 do 31. srpna 1941
a prohlašuje se dnešním dnem za tovaryše.
mistr - Šafářová Ludmila
představený společenstva - J Krejčí
Pilný má přebytek, líný nouzi !

dokumenty     dokumenty
Tvrdé desky s nápisem Výuční list Společenstvo krejčí Smiřice n. L. Obal má stejný text jako je na deskách.

Oba dokumenty mám okopírované od p. Reichové. Děkuji.