Smiřice - lékaři a zdraví

Jsou použity materiály z Okresního archivu v Hradci Králové a smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránkuC.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové dne 29. března 1910
Machnicki, podezření skvrnitého tyfu
Blahorodnému panu M.U.Dru Ant. Hrubýmu
obvodnímu lékaři ve Smiřicích
   Dne 19. března 1910 byl přijat do všeob. věř. nemocnice v Jaroměři onemocnělý haličský dělník Antonín Machnicki, který ještě s jinými krajany dne 15. března 1910 do Zderazského dvora u Smiřic na práci byl přibyl.
   Ježto na nemocném objevily se příznaky odůvodňující podezření skvrnitého tyfu, žádám Vaše Blahorodí upozorňuje na tento v čas isolovaný případ, byste každý případ skvrnitého tyfu neb jen odůvodněného podezření ihned nejkratší cestou (telegraficky neb telefonicky) ihned sem oznámil.
   C.k. správce úřadu.  Dne 21. března 1911 přiběhl po silnici od Rodova do zdejšího města vzteklý pes a pokousal na ulici si hrající 4 žáky zdejší obecné školy: Frant. Kamenického z 1. tř., Václava Rezka z 2. tř., Josefa Svatoně ze 4. tř., Jana Kadaníka z 5. tř. a mimoto školou dosud nepovinné dítě Plecháčovo.
   Všech 5 dětí na náklad zdejšího města posláno k léčení do Pasteurova ústavu ve Vídni, odkud se po 14tidenním pobytu očkovány vrátily.
---------------
  V březnu 1911 vyskytly se opět spalničky mezi školními dítkami a 1. a 2. tř. od 28. března do 18. dubna byly uzavřeny. Též několik případů záškrtů se objevilo současně. Leč i tato nemoc pravidelně prošla, aniž by zlých následků zůstavila.Odesílatel dopisů:
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové


dne 1./9.1914
Doprava raněných a nemocných
Panu starostovi obce Smiřic
   Jak známo očekává se v nejbližší době příjezd raněných a nemocných do vojenské nemocnice v Josefově.
   Ochotou v tamní obci projevenou zajištěn dle připojeného výkazu přenos a převoz těchto raněných a nemocných ze železničního vozu do nemocnice.
   Oznámím v čas panu starostovi příjezd výše jmenovaných.
   Upozorňuji, že valníky budou opatřeny plněnými slamníky, jež dodá zeměbranecký prapor v Jaroměři; za tím účelem bude nutno, aby tyto valníky dříve než přibudou na Josefovské nádraží, dostavily se do kasáren zeměbraneckého praporu v Jaroměři.
   Odporučuje se, aby valníky, pokud možno, byly po stranách ohraženy.
   Přikládaje dotyčný výkaz žádám pana starostu, by se o to postaral, aby jakmile toho bude třeba, nosiči a dopravní prostředky byly v čas na místě.
   C.k. okresní hejtman
---------------
dne 30.9.1914
Polští uprchlíci
Přehlídka zdravotního stavu
   V poslední době byli v obcích Vašeho obvodu Rodově a Holohlavech ubytováni polští uprchlíci. Jelikož přišli z krajiny zamořené úplavicí, žádám Vaše Blahorodí, byste, jak uprchlíky,tak i jich ubikace častěji podrobil zdravotní prohlídce.....
---------------
dne 18.1.1915
Soukromé místnosti pro ošetřování raněných a nemocných, nepřijaty.
Purkmistrovskému úřadu ve Smiřicích.
   Vzhledem k výnosu c.k. místodržitelství v Praze ze dne 7. ledna 1915 …. sděluji, že tamní městská dvorana nabídnutá za soukromou místnost pro ošetřování raněných byla z dotyčného seznamu škrtnuta, ježto nabídka byla odvolána.
   C.k. okresní tajemník

Dvorana
Nákres lůžek ve smiřické Dvoraně rýsoval ,,Ve Smiřicích 25. září 1914 Jos. Kudrnáč." Nahoře je jeviště.
Každé lůžko má vepsané jméno smiřických občanů, kteří by případněho zraněného měli asi na starost.u firmy Malburg

u firmy Malburg
Pan Kupka tvrdil, že to jsou asi uprchlíci z Haliče r.1914 -15 ( viz jiné typy oblečení a tváří, zejména čepice chlapců )
Skupina je focená před plotem smiřické firmy Malburg.


zajatci v Josefově
---------------

Vpravo jsou vyfoceni zajatci v Josefově
Více fotografií je zde.

---------------
dne 19.II.1915
Všem obecním úřadům !!!
   Ruskými válečnými zajatci byl do Josefova zavlečen skvrnitý tyf. …..
---------------
dne 2.března 1915
Všem obcím !
   Mezi ruskými válečnými zajatci do Josefova přibylými vyskytly se neštovice. …..
---------------


Žádáme důtklivě pány majitelé domů, aby poučení toto bylo všem nájemníkům doručeno,
kteří jsou povinni potvrditi, že poučení řádně si pročetli.

Okresní výbor v Jaroměři, dne 6. března 1915. Okresní starosta: Jan Kotlant (byl z Holohlav)

Poučení     Poučení     Poučení
Poučení jak chránit se skvrnitému tyfu. Kliknutím se foto zvětší.


---------------
dne 27. dubna 1915
Skvrnitý tyf v Králové Dvoře n. l., Jaroměři, Smiřicích, Velichovkách
Panu starostovi ve Smiřicích
   Následkem vzniku epidemie skvrnitého tyfu v obci nařizuji
   1. Každý případ skvrnitého tyfu jest obecnímu úřadu ihned sem oznámiti, a jest témuž postarati se o bezodkladnou dopravu nemocného povozem k dopravě osob nakažlivou nemocí stížených okresním výborem Jaroměřským opatřeným do nemocnice.
   2. Všechny osoby bydlící v domě, kde vyskytl se skvrnitý tyf, jest považovati za podezřelé z nákazy. Osoby ty budtéž buď v domě zamořeném nebo v jiné, k tomu účelu zvlášť připravené budově po 22 dnů od dopravy nemocného do nemocnice isolovány a podrobeny zdravotně policejnímu dohledu; témuž zdravotně policejnímu dohledu budtéž podrobeny i osoby při dopravě a ošetřování nemocného jakož i při desinfekci činné.
   3. Dům, kde vyskytl se skvrnitý tyf, jakož i dům, v němž isolovány jsou osoby z nákazy podezřelé, buď opatřen zákonem předepsaným nápisem „SKVRNITÝ TYF“.
   4. Všechny osoby z nákazy podezřelé budtéž odvšiveny, důkladně vyčištěny, jejich prádlo a šaty budtéž řádně desinfikovány.
   5. Isolované osoby nesmí přijíti ve styk s obecenstvem, aby se tak nemohlo díti, jest se o to postarati, aby zvláštní osoba opatřovala všechny potřeby k živobytí nutné, léky... osoba ta nesmí však do isolovaných místností vstoupiti.
   6. Po ukončené isolaci i při změně pobytu /převoz do pozorovací stanice/ jest provésti důkladnou desinfekci.
   7. Ježto skvrnitý tyf zavlečen byl haličskými uprchlíky tam ubytovanými, nutno bedlivě bdíti jich zdravotního stavu, hlavně čistoty bytové a tělesné; v každém případě, kde toho jest třeba, jest provésti důkladné odvšivení. Ostatně poukazuji k „Poučení jak chrániti se skvrnitého tyfu“ zaslaném zdejším výnosem ze dne 16.II.1915, číslo 2802, by uvedeno bylo ve všeobecnou známost.
   C.k. okresní hejtman
---------------
dne 3.VIII.1915
Všem obcím !!!
   Vzhledem k tomu, že epidemie asijské cholery a skvrnitého tyfu v Josefově zanikla, zrušuji tímto zápověď pořádání výročních trhů ve jmenované obci vydanou zdejším výnosem ze dne 27. října 1914.
   C.k. okresní hejtman: Veselý
---------------
dne 9/12 1915
Všem obecním úřadům !!!
   Aby se zabránilo rozšíření pohlavních nemocí mezi občanským obyvatelstvem vojíny vracejícími se po ukončení války z pole, bude mužstvo dle platných předpisů, dříve než se propustí, lékařsky vyšetřeno. Zpět podrženy budou pouze osoby stížené recentní nemocí. Vojenský úřad oznámí však osoby stížené nemocí latentní příslušnému politickému úřadu. Aby se pak také zajistilo provádění opatření, jichž bude na základě těchto oznámení třeba /evidence,lékařské ošetření/ žádá se obecní úřad, aby již nyní učinil vhodná opatření. Nemocní, již náleží k některé nemocenské pokladně, buďte poukázáni do léčení nemocenským lékařům. ostatní dle možnosti do zvláštních opatřovatelen, o jichž zřízení místodržitelství se zemskou správní komisí království Českého jedná. Přitom připadne obcím sprostředkovací úkol. Stejně jest si počínati s vojenskými osobami, jež byli za války po superarbitraci propuštěny, dokud nebudou zřízeny opatřovatelny, bylo se zatím o nutné ošetření osob, jež k žádné nemocenské pokladně nepatří, jinak vhodně postarati.
   C. k. okresní hejtman: Veselý.hlavička dopisuA. IPPEN,
strojírna, kotlárna, slévárna a ocelárna Hradec Králové, dne 23. září 1914

Slavný Purkmistrovský úřad města Smiřic
   Dovoluji si tímto předložiti výkres a popis pojezdného desinfekčního přístroje ku lask. prozkoumání, doufaje, že důležitost ba nutná potřeba přístroje, obzvláště v nynější válečné době, bude plně uznána a ku pořízení těchto znamenitě se osvědčujících přístrojů přikročeno.
   Aby každé korporaci, obci, okresu, nemocnici atd. pořízení tak důležitého přístroje bylo umožněno, nabízím jej za velmi nízkou cenu K 850.- za kompletní pojezdný přístroj, proti hotovému zaplacení beze srážky, loko stanice Hradec Králové a doufám, že budu poctěn i Vaší vz. objednávkou.
   Hledím Vaší vážené odpovědi s potěšením vstříc, jsem k dalším vysvětlivkám po případě ku bezplatné návštěvě mého inženýra ochoten a znamenám
   razítko

desinfekční přístroj
Výkres desinfečního přístroje továrny Ippen z Hradce Králové.

   Přístroj pozůstává z dvojstěnné, ze silného zinkovaného plechu vyrobené, měděnými nýty spojené nádoby mající 800 m/m průměr a 1100 délky ve světlosti. Nádoba ta slouží ku pojmutí k desinfekci určených věcí. Při jednom plnění umístí se 20 obleků mužských aneb celý soubor jednoho lůžka a lze za den předsevzíti 20 plnění.
   Přístroj má v předu víko uzavírací, které dobře hutní a lehko se přidělati i odebrati nechá. na tomto víku umístěn je kohoutek ku vypouštění kondensované vody.
   vyvynovač páry jest přímo na zevní plášť nádoby přinýtován, voda i pára cirkuluje mezi oběma plášti. Plnění vodou děje se pomocí po straně přinýtovaného hrdla, v kterémžto jest umístěn teploměr i vodoznak. razítko
   Roštová plocha jest za účelem rychlého vývinu páry bohatě volena. V předním i zadním dnu nalézají se uzavřené otvory větrací, které se po skončení desinfekce otevřou, čímž se vysoušení urychluje.
   Jelikož obsah kotle jest přímo s atmosférou spojen, jest vytvoření přetlaku a tím i každé nebezpečí vyloučeno.
   Vyvynovač páry je opatřen kohoutem výpustným, by se voda vypustiti, když apparat nepracuje. Uvnitř přístroje nalézá se dřevěný rošt, na který se věci kladou. do vody možno též přidati formaldehyd, který se zároveň s vodou odpařuje a účinek desinfekce zvyšuje.
   Celý přístroj je montován na železném rámu na kolech. Komín je sklápěcí.Lékárna
Hlášení Obecnímu úřadu Smiřice.
Nařizuji provedení dezinfekce po infekční spále v bytě...... Dezinfekce provedena tudiž sem hlášena.
Dr. Alois Zlámalík státní obvodní lékař - foto z aukce.