Holohlavy - zavádění elektřiny v roce 1911

Všechny informace pocházejí z Okresního archívu v Hradci Králové a z dalších zdrojů.
V těchto textech nejsou uvedeny Smiřice, stejná firma však tady ve stejné době také zaváděla elektřinu.

Zpět na hlavní stránkuelektřina ZEMSKÝ VÝBOR KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO.
Projekt k zavedení elektr. energie v okresu Jaroměřském pro účely zemědělské
V Praze, dne 17. ledna 1911
Jeho Výsokoblahorodí,
panu zemskému poslanci Janu Kotlantovi,
starostovi okresu Jaroměřského a rolníku v Holohlavech.

  K podáni ze dne 7 září 1910 dal zemský výbor království Českého provésti potřebné technické a komercielní šetřeni i sděluje tuto jeho výsledek:
  Projekt dá se řešiti jednak připojením k městské elektrárně v Jaroměři, jednak k soukromé elektrárně ve Smiřicích, neb konečně k městské elektrárně v Hradci Králové.-
  Pro dále následující výpočty vzata byla za podklad prvá alternativa, ježto jen pro tuto známa byla určitá čísla o ceně proudu.-
  V obcích Holohlavy, Černožice-Čáslavky, Semonice a Jezbiny pomýšlí se na založení družstev pro odběr proudu elektrického k osvětlování a k pohonu motorů z elektrárny města Jaroměře, a to tím způsobem, že posléze jmenovaná elektrárna pořídila by svým nákladem primérní sít až do jmenovaných obcí, tyto pak by postavily na svůj účet transformátory a sekunderní sítě a odevzdaly by je v majetek družstev odběrných.
  Družstva ta by sítě jim odevzdané udržovala svým nákladem a mimo to by opatřila družstevní mlátičky, šrotovníky, elektromotory, počítadla a přípojky pro motory.
  Účtování proudu dělo by se tím způsobem, že v transformačních budkách umístěná počítadla zaznamenávala by celkovou spotřebu proudu, dle níž za předem ujednanou cenu bylo by družstvo povinno připadající obnos městská elektrárně v Jaroměři zaplatiti, samo pak účtovalo by svým členům poplatky za proud a užívání strojů tak vyměřené, aby veškerá režie byla kryta.
  Tento způsob řešení celého podniku lze odporučiti, jak z dalších výpočtů rentabilitních vysvítá.
  V jednotlivých obcích provedeno bylo podrobné šetření o spotřebě proudu, dle jehož výsledků jsou v následujícím uvedeny rentabilitni výpočty, při jichž sestavování bylo dbáno těchto zásad:
  1./ Primerní kablovou sít položí svým nákladem elektrárna města Jaroměře.
  2./ Nákupní cena proudu vzata jest ve výpočtech vzhledem k celkové spotřebě proudu 24.000 kwhod.ročně částkou 28,5 haléře za 1 kwhodinu včetně amortisační a udržovací náklady za sít primerní. Cena tato bude klesati úměrně se vzrůstající spotřebou proudu a to tak, že při 25.000 kwhod. bude obnášeti 27,5 hal a za každých dalších 5.000 kwhod. o 1 haléř méně.
  3./ Transformační stanice a sekundární sítě rozvodné postaví svým nákladem obce samy a předají je bezplatně v užívání družstvu na určitou předem vymezenou řadu let, při čemž družstvům náleží sítě v řádném stavu udržovati a opravy ve vlastní režii prováděti.
  4./ Družstva v jednotlivých obcích zřízená pořídí svým nákladem mlátičku a šrotovník s potřebnými elektromotory zřídí motorové přípojky a veškerá počítadla pro světlo i pro motory. Mimo to zakoupí potřebné množství 3-koňských elektromotorů družstevních /stabilních/, které za určitý roční poplatek pronajímati bude svým členům k celoročnímu užívání.
  Zařizovací náklad se opatří z jedné třetiny hotově splacenými podíly /nezúročitelnými/, ostatek bude opatřen půjčkou.
  Připomíná se, že k případným podporám z veřejných prostředků, nebylo bráno ve výpočtech vůbec zřetele.
  5./ Tarify za prodej proudu béřou se za podklad sazbou 30 hal. /kwhod.pro motory a 75 hal./kwhod.pro osvětlování, v kteréžto poslední ceně jest již obsažen poplatek za nájem počítadel, dle jichž záznamů bude užitý proud súčtován. Nájemní poplatek z družstevního stabilního 3 HP motoru čítá se na 3.-kor. měsíčně mimo spotřebovaný proud. V poplatku tom jest obsažen zároveň nájem z počítadla. Za šrotování čítá se poplatek 1.-kor. za 1 metr.cent. Šrotovníky postaveny jsou pevně a pohánějí se mlátičkovým motorem. V poplatku obsaženo jest již použité množství proudu.
  Nájemné z družstevních mlátiček čítá se na 25 hal. /v Jezbinách vzhledem ke krátkému upotřebení 35 hal./ a bude se tento poplatek přirážeti na každou použitou kwhodinu. Spotřebuje-li tedy 30-tipalcová mlátička s lisem za hodinu dle počítadla ve vozíku namontovaného 5 kilowatt.hodin, bude se účtovati:
  za 5 kwhodin proudu po 30 hal............1,50
  přirážka 25 hal.na každou hodinu 5 25 …. 1,25
  stála by tedy 1 hodina mlácení................2,75 kor.
  6./ I rentabilitních výpočtech jsou dále brány za základ tyto hodnoty: Ámortisace ceny elektromotorů a přípojek motorových 5% ze zařizovací ceny, z mlátičky, šrotovníku a počítadel 6'5%, udržováni a opravy 1 z% celkové zařizovací sumy /za sít rozvodnou i investice družstevní/, pojistné v normální výši.
  Dle těchto zásad a se zřetelem na údaje dotazníků o spotřebě proudu sestavené výpočty rentabílitní poskytují tyto výpočty výsledky:

I. Družstvo pro odběr proudu v Jezbinách.
  Stávající soukromá 4 HP benzinová mlátička bude zakoupena družstvem za obnos 2.000.- kor./bez motoru/ a opatří se nový 5 HP elektromotor k její pohonu. Šrotování vzhledem k nepatrnému množství bude se obstarávati na šrotovníku v sousedních Semonících. Družstvo zakoupí dále 2 družst. elektromotory stabilni a pronajme je svým členům.
Spotřeba proudu dle dotazníků vyšetřená činí: reklama na žárovky
  pro 1600 mandel obilí..........................480 kwhodin
  60 hodin řezání........................... 60
  20 q šrotu /bude šrotováno v Semonicích/.. -
  Čerpání vody.............................. 80 "
  Pásmová pila, hoblovačka................ 140 "
  Spotřeba proudu pro motory......760 kwhod.
  10 žárovek veřejných......................300 "
  84 žárovek soukromých.....................840
  spotřeba proudu pro světlo …..1140 kwhod.
  Celková spotřeba proudu včetně 5% ztráty ve vedení 1995 kwhod.
Výdaje zařizovací:
  Sít rozvodnou s transformátorem pořídí obec svým nákladem. Odkupní cena za stávající mlátičku 2.000.-
  1 pojezdný elektromotor 5 HP....................1.200
  2 stabilní motory 3 HP včetně montáž á 400.-..... 800.-
  8 motorových přípojek 50,-.. ……………………………………………..400,-
  24 počítadel pro světlo 45,- ................. 1 080
  2 dtto pro motory 100.- ....... 200,-
  Celkem kor. 5.680.
Roční výdaje;
  5% amortisace z ceny motoru a přípojek 2.400.........120.-
  6,5% " z ceny mlátičky a počítadel 3.280........213,20
  5% úroku z výpůjčky 3.780.- po složení podílů per 1.900.-........................................182.-
  Opravy a udržování 1% z 9.430.-..............94.30
  Různé a tiskopisy..............................10.-
  Za odebraných 1995 kwhod.proudu po 28.5..... 568.58
  Pojistné ze 4000.-............................ 20.-
  Roční výdaje kor. 1.208.08
Příjmy:
  Za světlo 1140 kwh. po 75 hal.včetně nájem z počítadel........................................ 741.-
  Za motory /bez šrotování/ 760 kwh.á 30 hal........... 228.
  Nájem z mlátící garnitury S5 hal/kwhod.............. 168.-
  Nájem z 2 stabilních motoru. 3 HP á 36.-............. 72.-
  Roční příjmy..............1.209,-
  Srovnáním příjmů a vydání vychází na jevo, že se kryjí, předpokládajíc ovšem, že spotřeba proudu bude s výše uvedenými vyšetřenými ciframi se shodovati.

reklama na žárovky II. Družstvo pro odběr proudu v Semonicích.
  Družstvo zakoupí 1 šrotovník 3 HP, jednu mlátičku 30" s lisem na slámu a elektromotorem 8 HP a 10 družstevních motorů á 3 HP, které budou členům pronajímány.
Spotřeba proudu dle vyplněných dotazníků obnáší:
  pro 7520 mandel obilí..........................2632 kwhod.
  1220 hodin řezání... ........................1222 M
  324 q šrotu /včetně 20 q z Jezbin/............ 324
  Čerpání vody a jiné práce..................... 200 "
  Družstevní sušárna 360 hodin po 8 kw..........2880 "
  Roční spotřeba proudu pro motory..........7258 kwhod.
  5 žárovek veřejných.........................150 kwhod
  103 žárovek soukromých.....................1030
  Roční spotřeba proudu pro světlo.....1180 kwhod.
  Celková roční spotřeba včetně 5% ztráty ve vedení 8860 kwhod.
Výdaje zařizovací:
  Sít rozvodnou a transformační stanici postaví obec.
  1 mlátička 30" s lisem.........................4300.-
  1 šrotovník 3 HP ............................. 500.-
  1 elektromotor 8 HP...........................1500. -
  10 stabilních motorů 3 HP á 400. ..............4000.-
  25 motorových přípojek á 50.-..................1250.-
  25 počítadel pro světlo. .45.-..................1125.-
  10 dtto pro motory 100.- .......-.........1000.-
  Výdaje celkem.............. .13.675.-
Roční výdaje provozovací:
  5% amortisace z motorů a přípojek 6750.-........ .337. 50
  6,5% dtto z mlátiček, šrotovníku a počítadel 6925. ...............................450,13
  5% úrok z výpůjčky 9000.- kor. po splacení podílů per 4675.- ............................. .450,-
  Opravy a udržování 1% z 21.475...................214,75
  Tiskopisy, různé..................... 90,-
  pojistné.................................. 60,-
  Za 8860 kwhod. proudu po 28,5 hal...............2525.10
  Roční výdaje.............4127,48
Příjmy:
  Za světlo 1180 kwhodin po 75 hal. včetně nájem z počítadel............ 767,-
  Za motory /bez šrotování/ 6934 kwhod.á 30 bal........2080-
  Nájemné z mlátičky 25 hal./kwhod.........................658.-
  324 q šrotování á 1........................324.-
  Nájemné z 10 motorů 3 HP á 36 kor.ročně........360.-
  Roční příjmy celkem. .............4189,20
  Srovnáním vychází na jevo, že se příjmy s vydáním kryjí za předpokladu, že dotazníky vykázaný konsum proudu se nezmenší.

III- Družstvo pro odběr proudu v Černožicich-Čáslavkách.
  Družstvo opatří svým nákladem 1 šrotovník 3 HP a zakoupí 1 mlátičku 28" s lisem a příslušným elektromotorem. Mimo to bude pořízeno 10 družst elektr. motorů 3 HP, které budou členům pronajímány.
Spotřeba proudu vyšetřená dle dotazníků: sloup v holohlavské Dlouhé ulici
  4000 mandel obilí.....................1400 kwhod.
  1150 hodin řezání................1150
  355 q šrotu...………………… 355
  Čerpání vody, různé ......... 200
  Spotřeba pro motory......... .3105 kwhod.
  8 žárovek veřejných.................240
  234 žárovek soukromých.................2340
  Spotřeba pro světlo............2580 kwhod.
  Celková spotřeba proudu ročně včetně 5% ztrát ve vedení =........................5970 kwhodin.
Výdaje zařizovací:
  Sít rozvodnou a transformátor postaví obec vlastním nákladem.
  1 mlátička 28" s lisem.......................4000.-
  1 šrotovník 3 HP .......................... 500.-
  1 elektromotor 8 HP pojezdný................1500.-
  10 stabilních elektromotorů'3 HP s montáží á 400.-...4000.-
  20 motorových přípojek 50.-.................1000.-
  30 počítadel pro světlo 45.- ................1350,-
  10 " pro motory 100.-............1000,-
  Výdaje celkem.............13.350.-
Roční výdaje provozovací:
  5% amortisace z motorů a přípojek 6500.- ............ 325.-
  6,5% amortisace z mlátičky, šrotovníku a počítadel...... 445,85
  5% úrok ze zápůjčky 9000.- kor.po splacení podílů v obnosu 4350.- kor.......... 450,-
  Opravy a udržování 1% z 22.850.- ................. 228.50
  Tiskopisy, různé.................................... 100.-
  Za 5970 kwhodin proudu odebraného á 28,5 hal........1701.45
  Pojistné ................................. 80.-
  Roční výdaje celkem............3330,20
Příjmy:
  2a světlo 2580 kwhod. po 75 hal.včetně nájem z počitadel......1677.-
  Za motory /bez šrotování/ 2750 kwhod. po 30 hal......825.-
  Nájemné z mlátící garnitury 25 hal./kwhod.při 1400 kwhod.. 350.-
  poplatek ze šrotování 355 q á l.- ................... 355.-
  Nájem z 10 stabil. motorů ročně á 36.- …….. 360.-
  Příjmy celkem...............3567.- Ze srovnání výsledků vychází, že předpokládaje nezmenšený konsum proudu dle dotazníků vykázaný se příjmy a vydání kryjí.

IV. Družstvo pro odběr proudu v Holohlavech
  Stávající družstvo je majitelem šrotovníku 3 HP od firmy Jindřich ve Klích a subvencované družst. benzinové mlátící garnitury 30" s 8 HP motorem benz. firmy Dobrý v Ml.Boleslavi a s lisem /l HP/ od firmy Havlík v Kuklenách. Benzinový motor možno prodati a za stržený obnos zakoupiti pojezdný elektromotor. Dále opatří družstvo svým nákladem 8 motorů 3 HP a bude je svým členům pronajímati. Místní c.k.velkostatek se zatím nepřipojí, není tedy s ním co se spotřeby proudu týče, počítáno. 20.10.1992 u dnes zbouraných domů za statkem v Dlouhé ulici
Spotřeba proudu dle dotazníků:
  4430 mandel obilí.........................1560 kwhod.
  1200 hodin řezání........................1200
  280 q šrotu.................................. 280
  Řezání dříví /pila/ 5 HP á 400 hodin...........1600
  Čerpání vody, míchadla atd................ 360
  Spotřeba pro motory.......5000 kwhod.
  8 žárovek veřejných............................. 240
  177 žárovek soukromých....................... 1770
  Spotřeba pro světlo....... 2010 kwhod.
  Celková roční spotřeba proudu včetně 5% ztrát ve vedení jest.................. 7350 kwhod.
Výdaje zařizovací:
  Sít rozvodnou a transformátor pořídí svým nákladem obec.
  Mlátička a šrotovník již na místě.
  Elektromotor se opatří z prodeje benz.motoru. 8 stabilních elektromotorů 3 HP s montáží á 400.-..3200.-
  25 motorových přípojek 50.-................1250.-
  35 počítadel pro světlo 45.-.................1575. -
  12 počítadel pro motory 100,-.................1200,-
  Výdaje zařizovací.............7225.-
Roční výdaje:
  5% amortisace z motorů a přípojek včetně motor ku mlátičce 8 HP 5950.-.......................... 297.50
  6,5% dtto z počítadel 3775.- ............ 180.38
  6,5% dtto z mlátičky s lisem a šrotovníku 5000.- ....325.-
  5% úrok ze zápůjčky 4800.- po zaplacení podílů v obnosu 2425,- ...........240.-
  5% úrok z vypůjč. kapitálu na opatření stávající mlátičky a šrotovníku 3355.- …168,-
  1% opravy a udržování 15.925.- ..............,..........159.25
  Tiskopisy, různé 80,-
  Pojistné 70,-
  Za 7350 kwhod. proudu po 28,5 hal. ...............2094.75
  Roční výdaje.............. 3614.88
Příjmy: věž vu holohlavského parku 28.9.2013
  Za světlo 2010 kwhod. á 75 hal.včetně nájem z počítadel ....................1306,50
  Za motory /bez šrotování/ 4720 kwh. á 30 hal.........1416
  Nájemné z mlátící garnitury 25 hal.na 1 kwhod........ 390
  Za šrotování 280 q á 1.-............................280
  Nájem z 8 stabil. motorů á 36.-...................... 288
  Roční příjem.............3680,50
  Srovnáním konečných hodnot patrno, že předpokládaje nezmenšený konsum proudu oproti údajům dotazníků, jsou režijní výlohy příjmy kryty.

  Z výše uvedených výpočtů rentabilitních vysvítá, že nezmenší-li se vykázaný konsum proudu a budou-li zachovávány tarify v předu uvedené, lze očekávati ve všech 4 případech rentabilitu příznivou a možno tedy podnik k provedení odporučiti.
  Při dalším jednání budiž však postupováno v úplné shodě se zd. techn. oddělením pro stavby pozemní, které svým orgánem bude spolupůsobiti při sestavování smlouvy o dodávání proudu, vypisování offertního řízení a uzavírání smluv s dodávacími firmami, v kterýchž záležitostech vyhrazuje si zemský výbor - předpokládajíc, že družstva súčastněná budou pomýšleti na zem.příspěvky - předchozí schválení.
  Zemský výbor jest dále ochoten podporovati též obce samy při zadávání rozvodných sítí a transformátorů tím způsobem, že odborný orgán zd.techn.oddělení pro stavby pozemní poskytne jim veškeré rady, prozkoumá a upraví projekty i rozpočty, bude působiti při vyjednávání s dodavateli a konečně v zastoupení obce provede kollaudaci a převzetí provedených prací.
  Připomíná se dále výslovně, že svrchu uvedeným technickým a komercielním dobrozdáním nemá však nikterak předbíhati se rozhodnutí o případných žádostech za podpory ze zemských prostředků, kteréžto rozhodnutí bude ovšem moci nastati až po návratu normálních poměrů v zemském hospodářství.-
  Pokud v přítomném podniku pomýšlí se též na účastenství obcí, dlužno dále připomenouti, že technickým i komercielním dobrým zdáním zdejších orgánů nemá a nemůže předbíháno býti ani příslušnému snad rozhodnutí okresního zastupitelstva neb okresního výboru ani rozhodnutí zem.výboru jakožto stolice odvolací ve věcech obecních. -
0 tom činíme zdvořilé sdělení.-
Nejvyšší maršálek zemský:elektřina Obecní úřad Král. věn. města Jaroměře n. L. v království Českém
V Jaroměři, dne 9. května 1911
Ctěnému
  Přípravnému komitétu pro zavedení elektrického proudu z elektrické centrály v Jaroměři do obcí Jezbin, Semonic, Černožic – Čáslavek v Jaroměři
  Vyhovujíce požádání ddto 18.m.m. předložili jsme otázku připojení obcí Jezbin, Semonic, Černožic - Čáslavek a Holohlav ve včerejší schůzi obecnímu zastupitelstvu, které učinilo toto zásadní usnesení:
  1./ Město Jaroměř položí potřebný kabel primerní sítě svým nákladem,
  2./ spotřeba proudu bude se počítati počítadly umístěnými v sekunderní sítí,
  3./ jako základ pro účtování budou platiti ceny o 1 /: jeden:/ haléř vyšší cen Josefovských počínaje spotřebou 25.000 kwh. Bude-li roční spotřeba proudu menší 25.000 kwh, zvýší se cena za každých 1.000 kwh. o 1/2 haléře. Dle toho platily by připojené obce při spotřebě
  25.000 kwhodin.............. 28 1/2 hal. za 1 kwhodinu
  24.000 " ..............29
  23.000 " ..............29 1/2
  22.000 " .............. 30
  21.000 " ..............30 1/2
  20.000 " .............. 31
  4./ Zařízení vedlejší, k dodávání proudu nutná, pořídí si obce samy na svůj náklad,
  5./ súčastněné obce zaručí elektrárně Jaroměřské v jakékoliv formě nejmenší roční příjem K 6.300. - t.j. šesttisíctřistakorun,
  6./ doba odběru proudu z elektrárny jaroměřské stanoví se minimálně na 25 let,
  7./ do obcí, které by se chtěly později připojiti, provede obec Jaroměřská primerní síť na základě nového ujednání,
  8./ po dokončení rozvodné sítě přejde instalační právo a právo dodávati motory výhradně na městskou elektrárnu jaroměřskou,
  9./ definitivní smlouva bude uzavřena se súčastněnými obcemi.
  razítko Jaroměř Vykonávaje usnesení to dovoluji si o tom ct. komitét zpraviti.
Starosta :

Na zadní straně bylo jinde tužkou připsáno:
K bodu 6. oč se zlevní výroba o to bude lacinější proud.. 2) Smiřice. O těch že se nemusí zvlášť jednat.

Vpravo
Razítko Obecní úřad král. věn. města Jaroměře a podpis starosty Jaroměře je z dopisu adresovanému zemskému poslanci a okresnímu starostovi Kotlantovi v Holohlavech. 6. dubna 1911.ZEMSKÝ VÝBOR KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO.
V Praze, dne 27. června 1911

Přípravnému komitétu
  k rozvedení elektrické energie k účelům zemědělským v okresu Jaroměřském, k rukoum Jeho Blahorodí pana okresního starosty a zemského i říšského poslance Jana Kotlanta v Holohlavech
  K tamnímu podání sdělujeme toto:
  Technické oddělení zdejší prozkoumalo sem předložené offerty a jednotné ceny firem Kolben-Vysočany, Bartelmus -Donát, Brno, Siemens - Schuckert, Praha, Křižík - Karlín s tímto výsledkem;
  Offerty byly vypracovány na základě offertního vyzvání ze dne 21. května 1911 a příslušných tiskopisů / výkazů jednot.cen, podmínek všeob. .a zvláštních zemského výboru č.46.658 - 1910/, jež byly komitétu zaslány vynesením ze dne 12. května 1911 č.33.262. Hlavička z cenové nabídky
  Z nabídek nemohla býti vzata v úvahu nabídka firmy Siemens-Schuckert, jelikož nevyhovovala offertnímu vypsání, neobsahujíc vůbec jednotných cen materialií a prací.
  Firma Bartelmus - Donát v Brně předkládá nabídku úplnou, řádně doloženou.
  Firma Kolben nepředložila podepsané prohlášení a podmínky zadávací.
  Firma Frant. Křižík předložila offertu úplnou, co do jednotných i celkových cen nejlevnější, jak podrobným prozkoumáním nabídky bylo zjištěno.
  Technické oddělení zdejší za účelem možnosti srovnání jednotných cen vypracovalo v dalším uvedený přibližný rozpočet na zařízení soukromé i veřejné sítě rozvodné v obci Holohlavech, bez motorových přípojek a družst.motoru a bez zesílení vedení směrem ke dvoru a dle tohoto sestavení materiálu zjednané ceny celkové ukazují, že:
  1./ nejlevnější jest nabídka firmy Fr. Křižík,
  2./ druhou v pořadí nabídka firmy Bartelmus - Donát,
  3./ nejvyšší jest nabídka firmy Kolben a spol. Vysočany. Připomíná se, že firma Bartelmus a Donát provedla stavbu městské elektrárny a rozvodné sítě v Jaroměři a bude stavěti také primemí sít. Aby tedy celkové zařízení bylo pod jediným ručením, odporučuje zdejší technické oddělení zadati zařízení ve všech 4 obcích firmě Bartelmus - Donát v Brně a to za ceny přiměřeně limitované. Na podnět předsedy komitétu pana poslance Jana Kotlanta limitovalo totiž zdejší technické oddělení jednotné ceny ve výkazech I.- IV. uvedené, ujednalo 20 % slevy na osvětlovací tělesa a příznivé platební podmínky. Zástupce firmy Bartelmus- Donát a spol. ing.Suchý podmínky ty a ceny limitované přijal, což podpisem ve výkazech potvrdil. Výkazy I.-IV. se zároveň v originále s podpisy ing.Suchýho zasílají. Ceny limitované jsou velmi, výhodné jak ze srovnání v dalším uvedeného jest patrno:

cenové nabídky
cenové nabídky

  Původní offerta firmy Bartelmus na zařízení v obci Holohlavech ze dne 17. listopadu 1910, kterou si vyžádalo komitée pro zařízení sítí rozvodných činila obnos 8698 K—. Zdejší technické oddělení projekt sítě náležitě upravilo co do průřezu vodičů a rozlohy sítě a působilo při vypisování offertního řízení a ujednání limitovaných cen takže zařizovací cena následkem této činnosti kleslá z obnosu původně offerovaného per 8698 K na obnos 5.518 K 20 h aniž by výkonnost zařízení klesla.
  Jelikož zatím byla smlouva o dodávání proudu v městském zastupitelstvu definitivně schválena, jak sem krátkou cestou bylo sděleno, možno přistoupiti k zadání prací za podmínek a cen výše zmíněných a za tím účelem vypracovalo zdejší technické oddělení podrobné zadávací listy pro jednotlivé obce a zároveň definitivní plány rozvodných sítí, které se v příloze zasílají s podotknutím, že originály zadávacích listů a plány jest opatřiti razítkem a podpisy příslušné obce a sluší zaslati je firmě Bartelmus - Donát a spol. v Brně neprodleně, aby bylo možno ještě 30. srpna elektromotorem mlátiti. Kopie zadávacích listů nechť zůstanou za účelem kontroly deponovány u dotyčných obecních úřadů. Kopie plánů deponovány jsou u zdejšího technického oddělení.
  Zemský výbor jest na požádání ochoten opatřiti občasný dohled a provésti svými orgány i kollaudaci prací a účtů po jich ukončení.
  Veškeré sem zaslané offerty se v příloze vracejí. Zároveň zasílají se k disposici výkazy I.-IV. s ujednanými limitovanými cenami v originále s uznávacími podpisy. cena sloupů
  Výkazy tyto, jakožto důležitý podklad smluvní, budtež spolu s nabídkou firmy Bartelmus- Donát a spol. bedlivě uschovány.
  Nejvyšší maršálek zemský;Praha-Karlín, dne 3. června 1911
Slovutný Pán P. J. Kotlant, okresní starosta v Holohlavech u Smiřic

  Dovolujeme si Vás tímto co nejzdvořileji žádati, by jste laskavě doplnil naší offertu ze dne 31. května t.r. kde jsme neoffertovali dřevěné sloupy, protože jsme dotyčné offerty neobdrželi.
elektřina Offerujeme tudíž dodatečně:
  1 sloup dřevěný rovný, ohoblovaný, řádně impregnovaný, 9 m dlouhý, na slabším konci 16 – 18 cm v průměru za cenu K 16,--
  1 detto, 10 m dlouhý K 18,--
  Poroučíme se ve vzácné přízně a znamenáme s veškerou úctou:
Elektrotechnický závod Fr. Křižík, Praha - KarlínVlevo:
Zemský výbor království Českého
Věc: Organisace odběru elektrického proudu k účelům zemědělským na Jaroměřsku.
Odpověď na přípis ze dne 10.8.1911.
V Praze, dne 14. září 1911
Jeho Vysokoblahorodí panu zemskému a říšskému poslanci
Janu Kotlantovi,
okresnímu starostovi a rolníku v Holohlavech.
  Tamní podání ve výše uvedené záležitosti ze dne 10. srpna 1911 vzal zemský výbor král. Českého v sezení svém ze dne 13. t.m. s povděkem na vědomí, a usnesl se spolu uložiti zdejšímu Odboru strojnímu a elektrotechnickému, aby dle potřeby dohlédl k provádění prací technických v obcích, jichž připojení k elektrárně obce Jaroměřské běží. O tom dává se věděti.
  Nejvyšší maršálek zemskýelektřina


Zemský výbor království Českého
V Praze, dne 18. dubna 1912
Věc: Organisace odběru elektrického proudu k účelům zemědělským na Jaroměřsku.
Odpověď na přípis ze dne 23.2.1912.

Jeho Blahorodí
panu Janu Kotlantovi,
zemskému a říšskému poslanci v Holohlavech,
za komitét pro organisaci odběru elektr. proudu k účelům. zeměd. na Jaroměřsku

  K tamní žádosti ze dne 23. února 1912 provedena byla zd. odborem strojním a elektrotechnickým kolaudace rozvodných sítí v obcích Jezbiny Semonice, Černožice-Čáslavky a Holohlavy. reklama na výrobky fy. Křižík
  Práce tyto zadány byly firmě Bartelmus, Donát a spol. v Brně zadávacími listy dotyčných obcí ze dne 30. června 1911 za obnosy:
  V obci Holohlavy ......... K 8698,- h
  Černožice-Čáslavky ......K 9519,- h
  Semonice....... K 7752,- h
  Jezbiny ................K 3750, - h.
Firma předložila účty ze dne 10. března 1912 a to :
  Pro obec Holohlavy čís. 410 na obnos K 7258,26 h
  Černozice- Časlávky č. 411 K 8656,73 h
  Semonice č. 412 K 6472,45 h
  Jezbiny č. 414 K 6048,01 h
Mimo to v účtu čís. 412 pro obec Semonice obsažen jest vedle obnosu K 6472,45 h ještě obnos 4562,26 K - na vrub hospodářského strojního družstva.-
Na základě výsledků kolaudace zasílají se komitétu tyto doklady:
1./ Originál kolaudačního protokolu z 2.března 1912 a 1 opis pro všechny obce.
2./ Pro obec Holohlavy:
  1 výkaz k účtu 5.410 z 10. března 1912.
  1 účet č. 410 ze dne 10. března 1912.
  1 zadávací plán se zakresleným rozšířením
  1 plán skutečného provedení reklama na výrobky fy. Křižík
  1 výkaz světelných přípojek.
3./ Pro obec Černožice - Čáslavky
  1 výkaz k účtu č. 411 ze dne 10. března 1912.
  1 účet č. 411 ze dne 10. března 1912
  1 zadávací plán
  1 plán skutečného provedení
  1 výkaz světelných přípojek
4./ Pro obec Semonice
  1 výkaz k účtu č. 412 ze dne 10. března 1912.
  1 účet č. 412 ze dne 10. března 1912
  1 zadávací plán
  1 plán skutečného provedení
  1 výkaz světelných přípojek
5./ Pro obec Jezbiny
  1 výkaz k účtu č. 414 ze dne 10. března I9l2
  1 výkaz č. 414 ze dne 10. března 1912
  1 zadávací plán
  1 plán skutečného provedení
  1 výkaz světelných přípojek
V podrobnosti podotýká se k jednotlivým účtům toto :

a./ Rozvodná síť v Holohlavech
  účet firmy Bartelmus č. 410 z 10. března 1912 shledán správným.
  1./ Transformační stanice 25 KVA 2250,-
  2./ Rozvodná síť s přípojkami pro družst. motor a přípojkami světelnými 4468,25
  3./ Veřejné osvětlení 540,01
  Celkem korun 7258´26
  Původní rozpočet fy. Bartelmus ze dne 17. listopadu 1910 činil 8698,- korun, v kterémž obnosu však nebylo obsaženo :
  fundament pod budku transformační, družstevní přípojky, motorové, světelné přípojky, odpojovač na vysoké napjetí a hlavní vypínač. Připomíná se, že oproti projektu prvému jest síi značně rozšířena a místy sesílena, jak v přiloženém zadávacím plánu jest modře vyznačeno.
  Dle zadávacího listu končila dodací lhůta dnem 15. září 1911., zařízení však bylo uvedeno do chodu dne 5. listopadu 1911,, takže překročení dodací lhůty činí 7 týdnů. Jelikož dle § 6. všeob.zadav. podmínek činí poenale za každý týden překročení dodací doby 1 % z účtovaného celkového obnosu dodávky, které si objednatel má právo odečísti od konečného účtu, aniž by je dodavatel mohl bráti soudně v odpor, činí dle toho poenale za zařízení v Holohlavech 7 % z konečného obnosu účtu.

b./ Rozvodná síť v Černožicích-Čáslavkách
  účet č. 411 z 10. března 1912 shledán správným /opravy při kolaudaci co do množství materiálu požadované v pol.č.l7? kde uvedeno 2808 m drátu na místě správných 2650 m a s tím souvislé snížení váhy mědi a zmenšení ceny montáže jsou již v účtě předloženém provedeny /.
Účet činí :
  1./ za transformační stanici 25 KVA 2195,-
  2./ za rozvodnou sít soukromou 5277,10
  3,/ za veřejné osvětlení 917,32
  4,/ za 1 družstevní přípojku 28,-
  5./ za 15 světelných přípojek 239,31
  celkem 8656,73.
  Původní rozpočet fy. Bartelmus z 17. listopadu 1910 činil 9519 .- korun a nebylo v něm obsaženo : fundament pod budku , hlavní vypínač, odpojovač na vysoké napětí, světelné a družstevní přípojky; sít byla v původním rozpočtu navržena v mnohem menším rozsahu /6200 metrů drátu na 35 sloupech, kdežto skutečně namontováno jest 8923 m drátu na 75 sloupech /, přes to však konečný účet jest příznivější nežli rozpočet. Prodloužení sítě jest vyznačeno v plánu zadávacím modře.
  Dle zadávacího listu končila se dodací lhůta 15. září 1911, kdežto zařízení bylo uvedeno do chodu 15. listopadu 1911, činí tudíž překročení dodací lhůty 8 týdnů a dle toho činí poenale 8 % z účtovaného obnosu konečného.

c./ Rozvodná sít v Semonicích
  účet c. 412 z 10. března 1912 shledán správným.
  Opravy požadované co do množství materiálu v pol. 17., kde upraveno množství drátu z 3780 m na 3680 m a položka č.44 z 1390 m na 1300 m a s tím související položky ve váze mědi a ceně montáže, jsou v přiloženém účtu provedeny. Účet činí
  1./ na účet obce
  1./ za transformační stanici 2195,-
  2./ za rozvodnou sít soukromou 3719,60
  3./ za veřejné osvětlení 557,65
  Na účet obce 6472,45 korun.
  Původní rozpočet zněl na obnos ........... 7752,- v čemž nebylo obsaženo : základ zděný pro budku, odpojovač a hlavní vypínač, mimo to pak siť navržena byla v menším rozsahu, neboí projekt uváděl 4600 m drátu a dle skutečnosti namontováno jest 5460 m. Rozšíření sítě jest vyznačeno modře v přiloženém zadávacím plánu
Mimo to dodáno
  II. na účet družstva dle jednotných cen:
  světelné přípojky dle účtu 277,56
  motorové přípojky dle účtu 2849,70
  1 pojezdný elektromotor 1435, -
  Na účet družstva 4562,26.
  Dle zadávacího listu končila se lhůta dodací 15. září 1911, zařízení pak bylo uvedeno do chodu dne 15. listopadu 1911. Lhůta dodací byla tudíž překročena o 8 týdnů a má dle toho obec i družstvo právo na poenale ve výši 8 % z konečných obnosů účtů.

d./ Rozvodné sítě v Jezbinách
  účet č. 414 z 10. března 1912 porovnán a shledán správným až na položku za kablový přechod přes těleso dráhy, kde původně účtováno správně 157,- korun, v účtu pak definitivním uveden obnos 265, - K.
  Dle toho upraven účet, který činí :
  1./ za transformační stanici 1780,-
  2./ za rozvodnou síť soukromou 2222,10 /po úpravě/
  3./ veřejné osvětlení 246,37
  celkem 4348,47 korun
  Původní rozpočet činil 3750,- korun. Překročení tohoto obnosu stalo se z těchto důvodů :
  1./ Na místě transformační stanice na dvou dřevěných sloupech umístěné dodána plechová budka s mannesmannským sloupem a zděným základem.
  2./ Dodán třípólový odpojovač na vysoké napjetí, hlavní vypínač a pojistka na přepjetí, které v rozpočtu nebyly obsaženy.
  3./ Síť rozvodná byla značně rozšířena oproti rozpočtu, který vykazoval 2700 m drátu, kdežto ve skutečnosti namontováno jest 4117 m drátu.
  4./ Dodán kablový přechod přes těleso dráhy, který v původním rozpočtu nebyl obsažen.
  Z uvedeného je vidno, že v porovnání s množstvím materiálu a jakostí provedení jest vlastně konečný účet příznivější, nežli původní rozpočet.
  Mimo to dodáno na účet družstva dle jednotných cen : zálepka
  Přípojky k družstevnímu motoru 323,14
  I pojezdný elektromotor 1106,-
  II světelných přípojek 162,40
  celkem 1591,54 korun.
  Zadávacím listem stanovená dodací lhůta končila dnem 15. září 1911, kdežto zařízení bylo dáno do chodu dne 27. listopadu 1911, tedy činí překročení dodací lhůty 10 týdnů a obec i družstvo mají dle toho, právo na poenale ve výši 10 % z konečných obnosů účtů.

  Závady shledané jsou v přiloženém kolaudačním protokolu zevrubně uvedeny.
  Firma byla vyzvána, aby závady tyto odstranila do 16.března 1912.
  Poněvadž se tak nestalo, nutno počátek doby ručení a výplaty obnosů na dále posunouti.až do úplného odstranění závad.
  0 tom dává se věděti k dalšímu opatření.
  Nejvyšší maršálek zemský:
  V zastoupení:elektřina PROTOKOL
  sepsaný dne 2. března 1912 v Holohlavech za přítomnosti podepsaných.
  Předmětem jest kollaudace rozvodných sítí v obcích Jezbinách, Semonicich, Černožicích - Čáslavkách a Holohlavech dodaných firmou Bartelmus, Donát a spol. v Brně.
  Do všech jmenovaných obcí jest firma povinna provésti tato nedodané práce:
  1. Nátěr šedou olejovou barvou transformačních budek, isolátorových háků, rozvodných kruhů, konsol, svodů k veřejným raménkům a železných trubek u kabelového přechodu v Jezbinách.
  2. Přípólové bleskojistky,ač byly objednány, nebyly dodány,což se musí státi dodatečně.
  3. Sloupy nejsou opatřeny letopočtem, značkou intergrační a číslem, což nutno dodatečně učiniti.
  4. V transformačních budkách nutno přívodné dráty na primární i sekundární straně natříti na všech fásích různou barvou.
  5. Ve všech transformačních budkách namontovány jsou třípolóvé odpojovače na 5000 Wolt, které nebyly vůbec objednány.
  6. Na sekundérních deskách scházejí veškeré orientační tabulky dle objednávky.
  7. Na reostatech pojezdných dlužno umístiti nápis: “Spouštěčem není možno obrátky regulovati, jinak se poškodí“. Dále schází návod k upotřebení motorů.
  8. Vnitřek transformačních budek nutno dobře vyčistit i .zakrytí kabelového kanálu vhodným způsobem upraviti.
  9. Nutno dodati ozdobné kruhy na mannesmannské sloupy.
  10. Pojistky isolátorové dlužno přemontovati vesměs pod nejspodnější dráty.
  11. Prověšené dráty na sítích a zkřivené sloupy nutno na místech ve přítomnosti pp.starostů dotyčných obcí označených řádně napnouti a sloupy vyrovnati.
  12. Veškeré spirálovité přírody k veřejným raménkům nutno vyrovnati a zahnouti do uhlů.
  13. Na transformačních budkách scházejí nápisy : ,,Síť“ a ,,Vysoké napjetí“. Rovněž nutno dovnitř nalepiti poučení o obsluze a schéma řadění.
  14. Transformátory dle podmínek zadávacích budou převzaty teprve po jejich vyzkoušení elektrárnou v Jaroměři.

Pokud se jednotlivých obcí týče, nutno podotknouti následující:
  V Jezbináoh musí býti vyměněn rozbitý isolátor u čp.20, .dodělati odbočku k čp.22 a 13.,vyměnit i prasklou vývodku u kablové hlavy a předložiti podrobný účet na kablový přechod přes dráhu. Zařízení bylo dáno do chodu dne 27.listopadu 1911.
  V Semonicích odstraní se na náklad obce dva sloupy u ev. ref. kostela a vedení se přemontuje na faru, kostel a školu. K čp.25. schází zakotvení v účtu uvedené. Vzpěra u čp.26. přemísti se nákladem firmy na druhou stranu a dodá se na účet obce k ní nové zakotvení. Zařízení dáno do chodu dne 16.listopadu 1911.
  V Černožicích - Čáslavkách není posud namontováno hlavní počítadlo. Zařízení dáno do chodu dne 15.listopadu 1911.
  V Holohlaveoh nutno vývod transformační budky vkusněji upraviti, čapku řádně upevniti a isolované dráty od styku se železem ochrániti. Počítadlo pro veřejné osvětlování jest chybně zapnuto.Tři družstevní přípojky nutno dokončiti a prasklou mramorovou destičku na zásůvce čp,12. vyměniti. Vzpěru u sloupu k mlácení na poli nutno přemístiti s pole do meze. Zařízení bylo dáno do chodu dne 5.listopadu 1911.
  Zařízení ve všech obcích měla býti dle zadávacího listu hotova do 3.září 1911, dodatečně byla ujednána definitivní dodací smlouva do 15.září 1911.
  Veškeré výše uvedené opravy jest firma povinna provésti do 16.března t.r.bez jakýchkoli nároků na náhradu pod následky § 9. všeobecných dodavacích podmínek.
  Vyhoví-li této podmínce firma do určené lhůty, prohlásí se, že tím dnem počíná záruční lhůta a počátek doby placení, jinak se tato lhůta na další pošine.
  Ke kollaudaci byly předloženy dvojmo plány a koncepty účtů, jichž úpravu si vyhrazuje dohledací orgán.
  Ve příčině náhrad paenále vyhrazují se patřičné kroky po definitivní úpravě účtů.
  Skončeno a podepsáno. z dopisu Bartelmus Donát 4.2.1911
  Ing. Jos. Machač ,v.r. za zem,výbor král.Čes.co orgán dohledací.
  Ing. Osvald Žák, v.r. za fu.Bartelmus, Donát a spol. v Brně.
  Kotlant Jan v.r.
  Kratochvíl v.r. starosta obce Jezbin.
  Matějček František v. r. starosta obce Holohlav.
  Výravský, starosta obcí Černožic-Čáslavek.
  Jan Koza, starosta v Semonicích.elektřina
Koncept nedatovaného poděkování do Prahy od zúčastněných obcí se zachoval na hlavičkovém papíře:
Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin v Semonicích
zapsané společenstvo s ručením omezeným.


Veleslavný zemský výbore království Českého v Praze !
  V nejhlubší úctě podepsaná zastupitelstva obcí okresu jaroměřského, uvažujíce již po delší dobu o nedostatku dělnictva na venkově, přišla k náhledu, že tento nedostatek pracovních sil donutí naše rolnictvo, aby lidskou práci pokud možno nahražovalo prací strojovou, ovšem pamatujíc netoliko na náhradu za tuto práci, ale také rychlejší, dokonalejší a levnější výrobu zemědělských prací.
   I v době těchto úvah, v době největšího nedostatku pracovních sil, zřízena byla v našem okresním městě Jaroměři elektrická centrála. Zřízení její uvítáno radostně i v nejbližších obcích našeho okresního města. Zásluhou našeho starosty a poslance pana Jana Kotlanta počala se ventilovati otázka o užívání elektřiny v zemědělství.
  Po zralých úvahách nabyla v nejhlubší úctě podepsaná zastupitelstva obcí přesvědčení, že jediná elektřina zaručuje zemědělci úplný převrat k lepšímu, je sto zvýšiti výnosnost statků, zmenšiti výrobní výlohy, nahraditi levně nedostatek pracovních sil, že jediná elektřina dovoluje přesné ekonomické rozdělení a prodloužení drahého času, že ona jediná podává rolnictvu prostředky k řešení nejmodernějších hospodářských problémů. A usnesla se konečně pracovati ku připojení k centrále jaroměřské.
  Za tím účelem obrátila se o radu a pomoc k veleslavnému zemskému výboru království českého, kde dostalo se mu blahovolného přijetí a zvláštní ochoty.
  Do mnoha schůzí za tím účelem pořádaných vysílán byl na slovo vzatý odborník a úředník zemského výboru p. ingenieur Machač, který z odborného stanoviska objasňoval a vysvětloval výhody elektřiny vůbec a v zemědělství zvlášť.
   V dorozumívacích a dohadovacích jednáních s elektrárenskou komisí jaroměřskou energicky hájil naše zájmy a tím důmyslným a obratným jednáním získal nám značných výhod.
  Když pak konečně jednání s městskou radou jaroměřskou skončeno, nám veleslavný zemský výbor vybral offertní řízení na zadání nutných prací, prozkoumal a porovnal podané offerty a limentací cen ušetřil nám překvapující obnosy.
  Podepsaná zastupitelstva usnesla se v sezení svém jednohlasně, aby za zvláštní blahosklonost, vzácnou ochotu a významnou práci vzdán byl veleslavnému zemskému výboru království českého nejoddanější a nejhlubší dík.
  Neboť prací tou přispěl náš veleslavný zemský výbor k uskutečnění myšlenky, která pro naše obce jest otázkou dalekého rozsahu.
  Prací tou podpořil náš veleslavný zemský výbor opětně část našeho venkova, zajistiv jak v přítomnosti, tak i budoucnosti existenci zachování části našeho rolnictva, lidu selského, jako nejzdravější větve národa, kterou národ náš i jazyk byl zachován a jež jazyk i národ zachová i věkům příštím.C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n./L. dne 16.prosince 1913.
Elektrovodná síť z Jezbin do Smiřic

Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Komité pro zřízení elektrovodných sítí z Jezbin do Smiřic zažádalo u zdejšího úřadu za kolaudaci...
   … bude 23. prosince 1913 dopoledne počínajíc o 8 hod. ranní téhož dne v Jezbinách komisionelní šetření na místě samém.spotřeba elektřiny
Statistický přehled
o spotřebě elektřického proudu v obcích Černožicích-Čáslavkách, Holohlavech, Jezbinách, Semonicích a Smiřicích na rok 1914.
Zdroj: Okr. archiv v HK. Text dole:
Statistika má cenu, je-li vypracována včas a přesně ! Chtěje toho dosíci, posíláti budu tento tiskopis každý měsíc Ad cirkulando a prosím o laskavé zanesení spotřeby elek. proudu za uplynulou dobu. Jezbiny zašlou do Černožic, Černožice do Holohlav, Holohlavy do Smiřic, Smiřice na adresu Josef Padežal ř. učitel v Semonicích
Poznámka:
Ztráta se vypočítá (rozdíl krát 100) : počtem kw jež elektrárna dodala.
Razítko Jan Kotlant v Holohlavech
Klikni na obrázek pro velký formát.Náhradní transformátor z roku 1916

elektřina Dopis od Ing. Machače panu Kotlantovi z Holohlav

V Praze, dne 2. srpna 1916
  Po mém návratu do Prahy přemýšlel jsem stále o situaci obcí na Jaroměř připojených a přišel jsem k tomu názoru, že jest mojí povinností doporučiti Vám co nejvřeleji a nejdůrazněji, abyste společně Holohlavy, Semonice, Jezbiny a Černožice si opatřili rukou společnou a nerozdílnou reservní transformátor. Jste všechno obce, které mají pouze po jediné transformační stanici a kdyby se stalo, že buďto následkem přepjetí, bouře, nebo mechanické poruchy Vám transformátor vypověděl službu, jste tak říkajíc „nahraní“.
  Jezbiny ovšem mají zapůjčený transformátor a to velmi levně - ale co se stane, bude-li Hradec náhle transformátor potřebovati, což není vyloučeno nikdy ?
  Dal jsem si vypracovati nabídku od fy. Křižík, která má beze sporu nejspolehlivější transformátory a zasílám Vám ji v příloze v originálu. Firma nabízí: 1 transformátor TT30 vzdušný, 25 KVA, 42 period, 5000/220 volt ve váze 360 kg. (váha mědi samé činí dle mého telef. dotazu 160 kg) za cenu 2680,- v továrně, bez obalu, takže transformátor celý u Vás přišel asi na 2 800,- kor.
  Výhoda by tady byla, že byste nemusili dávati měď, což Vám jiná továrna neudělá a v případě, že byste ji jakkoliv ze svých zásob nebo sundáním některé nepotřebné linky sehnali, dostali byste jen za 160 kg po 6,- kor: - 9.60 kor.., oč by Vám transformátor přišel levněji. Po válce to jistě nějaký čas levnější nebude a Vy reservní transformátor nutně potřebujete.
  Radím Vám tudíž ve Vašem zájmu důrazně, abyste si transformátor objednali. Každá z obcí dá 700 korun ktomu účelu a jste zabezpečeni pro všechny nemilé případy. Jezbiny si nechají transformátor starý opravit, což také pro Vaše přání milerád u Křižíka obstarám a reservní transformátor aby nezvlhl se může zapnout buď v Jezbinách nebo v Semonicích na síť, takže v případě potřeby bude kdykoliv k disposici a Hradecký se může vrátiti. *) elektřina
  Cena jest nezávazná a za týden bude jistě vyšší- nemeškejte tudíž sdělte mi, chcete-li to objednati,já to jako vždy pro Vás obstarám. V tom případě mi nabídku vraťte, abych vše mohl objednati. O přesné výši napětí se shodnu potom v Jaroměři sám.
  Ponechám přirozeně rozhodnutí Vám, radím Vám abyste uposlechli, neboť dopis tento diktován byl zájmem, který k Vašim podnikům chovám a opakuji znovu, že má-li býti cena nabídnutá dodržena, musím míti Vaše rozhodnutí do 10 dnů nejdéle. Dnes to jinak nejde.
  Srdečně Vás zdraví a uctivé poručení mil. Paní a slečně si vyprošuje Váš oddaný Ing. Machač

  *) Není také vyloučena jeho porucha přehřátím následkem jiných period s nimi to má menší výkonnost, nežli při 50 periodách.


Vlevo: Zúčastněné obce potvrdily zájem o reservní transformátor, v textu nahoře nejsou zmíněné Smiřice, avšak podle dopisu od smiřického starosty Juliše Smiřice patřily také do této skupiny.

Jeho Blahorodí Pánu panu Janu Kotlantovi říš. a zem. Poslanci, okres. Starostovi atd. atd. v Holohlavech.
   V odpověď na ctěný dopis dnešní sdělujeme zdvořile Vašemu Blahorodí, že uznáváme potřebu reservního transformátoru a souhlasíme s jeho pořízením dle učiněného rozvrhu.
Obecní úřad ve Smiřicích, dne 23. srpna 1916. Starosta města Jan Juliš


elektřina elektřina Dva dopisy od firmy:
Elektrotechnický závod Fr. Křižík, Praha – Karlíín, Královská 131
Ing. Machačovi
Vlevo:
2.září 1916
  Potvrzujeme s díky příjem Vaší ct. objednávky ze dne 29. m.m. pro Hospodářské strojní družstvo v Holohlavech, dle naší nabídky ze dne 31. m.m., na:
  1 třífás. transformátor TT30, vzdušný, 25 KVA, 42 per., 50008/220 Volt, za K 2680,-
  Výše uvedená cena rozumí se v naší továrně, bez obalu, proti hotovému.
  Dodací lhůta nezávazně 3 1/2 měsíce po uvolnění nám potřebné mědi.
  Ohledně primérního napětí píšeme dnes elektrárně v Jaroměři, aby nám toto udala.
  Ujišťujeme Vás přesným vyřízením ct. objednávky a trváme s veškerou úctou

5.září 1916
účet za trafo adresát:
  Pan Ing. Josef Machač, zemský inženýr Praha IV. Bašta sv. Jiří 255
  V příloze dovolujeme si Vás zaslati žádost na uvolnění 160 kg elektrolytické mědi pro transformátor 25 KVA,- objednaný Vámi pro Hospodářské strojní družstvo v Holohlavech u Smiřic.
  Žádost tuto nutno v odstavci 13. blíže vysvětliti, ve 14. podepsati (razítka družstva a podpisy) a dáti potvrditi vojenským úřadem (v Josefově) a pak nám vrátiti.
  S veškerou úctou.

Z dopisu Ing. Machače ze dne 19. září 1916 Janu Kotlantovi:
  ….jsem musil v nepřítomnosti chefa konstrukce fy. Křižík ptáti písemně, dá-li se transformátor užíti i pro 120 volt. ….
  Na Smiřice počítáno nebylo a také jsem o tom předem nevěděl, neboť jsem měl měl na zřeteli 4 obce: Jezbiny, Semonice, Černožice, Holohlavy. Napjetí 120 volt ve Smiřicích zavinila dráha svými podmínkami pro přechod přes trať.Vpravo:
Účet od firmy Fr. Křižík 14.2.1916
dostalo Hospodářské družstvo v Holohlavech u Smiřic
1 tranformátor TTS 30,25 kV, 5000/220 – 125 V, 2.98. 5,115 A, 42 per, č. 9650 za cenu 3 400,-
20 procent druhotní přirážky 680,-
celkem K 4 080,-
1 bedna č. 3263 za 40,-
Celkem K 4 120,-

účet za trafo Družstvo nezaplatilo ihned, proto přišla druhá upomínka:
Firma Křižík upozorňuje 7.března 1918:
,,Odvolávajíce se na svůj uct. dopis ze dne 25 m.m. prosíme znovu za laskavé zaplacení svého účtu ze dne 14 m.m. za jeden transformátor K 4 120,-"

11.3.1916 byla zaplacena na smiřické poště částka 1200,- K. ( složenka vlevo )

16.března 1918 již firma s pozměněným názvem: Českomoravské energetické závody Fr. Křižík, akciová společnost, potvrzuje přijetí peněz:
Potvrzujeme s díky příjem pošt. Spoř. Nám laskavě poukázaných K 3000, - a K 1200,- kteréžto obnosy připsali jsme vám ve prospěch, prosíme však za laskavé sdělení, čeho se týká přeplatek K 80,-

elektřina elektřina
Holohlavské tranformátorové domečky 35 / 0,4 kV 50Hz u prodejny a ve Školní ulici. 28.9.2013
elektřina Elektrické podniky královského věnného města Jaroměře

Připojené obce:
Josefov
Smiřice
Černožice
Čáslavky
Hořenice
Holohlavy
Jezbiny
Semonice


Text dopisu vpravo 7.12.1912:
  Dovolujeme s Vás slušně upozorniti, že v zájmu Vaší bezpečnosti nesmíte nikdy otevírat dvířka v kiosku, kde se nachází transformátor a přístroje pro vysoké napětí, abychom mohli v případě poruchy v síti pro vysoké napětí bezpečně manipulovati.
  V plné úctě Městská elektrárna v Jaroměři

-----------------------

Obecní úřad král. věnného města Jaroměře dne 11. ledna 1915.
Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Vzhledem k abnormálním poměrům válečným vstouply v poslední době rapidně ceny všech potřeb provozovacích, zejména pak olejů a nafty. Produkt který jsme platili v dobách předválečných K 11.-, zvyšoval postupně svoji cenu takže v listopadu stál již K 35.- -37 K, v prosinci pak K 50.-, na které výši stojí i dnes. Mimo to není nafta skorem k dostání a toliko naší usilovné intervenci u c. a k. vojenské správy podařilo se získati pro náš závod z rekvírovaných zásob jednu cisternu.
   Předpokládali jsme, že zdražení toto bude jen přechodní a nechtěli jsme vůbec ku zdražování proudu přikročiti. Poměry na trhu petrolejovém nenasvědčují však dozírnému klesnutí cen nafty a olejů, nýbrž naopak sledují tendenci vzestupnou. Vzhledem k tomu, že nynějšímu konsumu možno nám dostáti jedině stroji naftou poháněnými ztrácíme na proudové dodávce vlivem okolností námi nezaviněných značné obnosy. Ztráta tato jest tím větší, že při sdělávání smluv a stanovení proudových cen kalkulováno bylo s cenou nafty K 6.-.
   hlavička Usnesla se proto rada městská po návrhu správní rady ve schůzi své dne 13. t.m. účtovati Vám 1. prosincem m.r. počínajíc přechodní drahotní přirážku ve výši 20% dotud, pokud nenastanou normální poměry.
   Doufáme, že uznáte oprávněnost tohoto našeho požadavku a zmíněnou 20% přirážku nám uhradíte.

-----------------------

Z Elektrických podniků města Jaroměře dne 10. února 1915
Obecní úřad v Holohlavech.
   Žádáme Vás slušně v této velmi tísnivé době a nedostatku provozovacích potřeb,na základě §18. nájemné smlouvy, by práce s elektromotory byla omezena pouze na dobu denní (tj. nejdéle 1/2 hodiny před západem slunce) do které doby stačí k výrobě proudu vodní turbína.
   Doufáme, že na splnění této žádosti spoléhati se můžeme a znamenáme se v plné úctě.

-----------------------


Dopis od stejného odesílatele ze dne 31. prosince 1917

Proudový odběr.
  Smiřice 28 598,75 kwhodin
  Semonice 8 210,48
  Holohlavy 6 778,80
  Černožice – Čáslavky 6 300
  Cukrovar 3 297
  Jezbiny 2 151
  Úhrnem 55 336,03 kwhodin