Holohlavy - zápisy ze schůzí MNV v roce 1945

Zpět na hlavní stránku

Přepsáno z originálního, původně čtverečkovaného sešitu. Na obrázcích jsou první dva listy sešitu.
Sešit mi věnoval Petr Peřina, vnuk Františka Peřiny uvedeného v zápisech. Děkuji.
První dva zápisy jsou celé, potom jsou vynechány stále se opakující slova. Naopak jsem vypsal celá křestní jména. Přemek Andrýszápisy ze schůzí MNV Zápis
   ustavující schůze Národního výboru v Holohlavech dne 15. května 1945
za účasti členů: Lochman Václav, Chlupatý František st. , Meduna Josef, Melgr Josef čp. 59, Beneš Ota, Rohlena Ladislav, Pultr Josef, Pinkas Richard, Maršík Jan, Peřina František, Kučera Václav, Andrejsek František, Tuček Jan, Křeček Josef.
  Pořad jednání: 1. Volba předsedy, 2. Volba jednatele, 3. volné návrhy.
  Vyřízení:
  Předsedou Národního výboru v Holohlavech zvolen jednohlasně František Andrejsek, strojmistr, jednatelem Richard Pinkas.
   Pultr Josef, Melgr Josef čp. 59, byli vyzváni aby podali písemné stížnosti vlastnoručně, případně svědecky podepsané do schránky Národního výboru ( dále už jen zkratka NV. – pozn. P. ) na obecním úřadě. Výstražní plakáty vyvěsí obecní sluha Pácalt.
  Dodatečně zvolen náměstkem NV Chlupatý František st.

Zápis
   schůze NV v Holohlavech dne 16. května 1945
v 8 h večerní za účasti členů: Lochman, Melgr, Beneš Ota, Chlupatý František st., Kučera Václav, Peřina František, Pinkas Richard, Andrejsek František, Tuček Jan. Pořad jednání: 1. zahájení schůze, 2. čtení došlé korespondence, 3. volné návrhy
  Schůzi zahájil předseda NV František Andrejsek a vítá všechny přítomné. Dále přečetl předseda dopis od p. Františka Voženílka, mlynáře ze Smiřic ve kterém žádá podání žádosti k NV v Hradci Králové za propuštění jeho bratra Josefa Voženílka ze zajišťovací vazby pro výrok, že jedou zákopníci kopati zákopy proti hrozícímu bolševickému nebezpečí. Žádosti se nevyhovuje a poukazuje se pan František Voženílek na NV v Předměřicích. Dále podal stížnost p. Josef Pultr čp. 79 v Holohlavech na pana Josefa Klouzu čp. 41 taktéž v Holohlavech která se postoupí k vyřízení.
  Stížnost pana Zumra musí býti podána písemně a řádně podepsána.

zápisy ze schůzí MNV Zápis
   schůze NV v H. dne 18. května 1945
v 9. hodině večír za účasti členů: Andrejsek, Chlupatý, Meduna, Lochman, Peřina, Pultr Josef, Kučera Václav, Melgr, Pinkas, Maršík, Trnka Emil Pořad jednání: 1. zahájení, 2. čtení došlé korespondence, 3. ustanovení strážní služby. Vyřízení.
  Schůzi zahájil předseda NV František Andrejsek a připomíná, že Okresní NV v Jaroměři nemá práva vůbec existovati, jelikož je Okresní NV v Hradci Králové.
   Vyzváni budou Řehák Josef, obchodník Štrumhaus František, Veselka František, kteří dostanou od místního NV příkaz aby utvořili z místních vojáků, pokud nejsou na vojně, strážní čety s příslušným výcvikem ve zbrani.
   Šandera František žádá o vystavení potvrzení, že bydlí v Holohlavech, které potřebuje jako doklad k cestovnímu pasu, které se mu vyhotoví.
  Šimerová Aloisie podala stížnost ve které žádá, aby poškozený nábytek ruskými vojáky byl uveden do řádného stavu.
   Rudolf Andrýs, rolník zde hlásil vzešlou škodu na svém jetele. Odkládá se na příští schůzi.

Zápis
   schůze NV v Holohlavech dne 19. května 1945
v 8 h. večír za účasti členů: Chlupatý Frant., Andrejsek Frant., Peřina Frant., Trnka, Meduna, Pultr Jos., Maršík, Melgr, Pinkas, Lochman. Schůzi zahájil předseda NV Frant. Andrejsek.
  1. Přečteno vládní nařízení ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci NV. Podle §2. odstavce 4. dnem ustavení místního NV zaniká obecní ( městské ) zastupitelstvo. Dosavadní členové budou upozorněni.
  2. Dle nových informací předsedy m. NV Frant. Andrejska, potvrzuje se opět, že Okresní NV v Jaroměři neexistuje.
  3. Žádosti Františka Hlavy, našeho příslušníka, se nevyhovuje, jelikož je zákaz stěhování z obce do obce. Odkazuje se na místní NV v ..ňovicích ( ? ).
  4. Z účtu firmy Baborák a Brázda zaplatí obecní pokladna K 27,30 místnímu NV. Křeček Josef st. dostává na vědomí, že dnem 20. května 1945 končí jeho funkce obecního starosty v Holohlavech ve smyslu vl. nař. ze dne 5. května 1945.

Zápis
   schůze NV v Holohlavech dne 22. května 1945
v 8 hod. večír za účasti členů: Chlupatý Frant. st. Opeřina Frant., Pinkas, Meduna, Lochman, Kučera Václav, Maršík, Trnka, Jelínek František. Schůzi zahájil místopředseda František Chlupatý uvítáním přítomných. Hasičský sbor ve Smiřicích bude vyzván, aby odvedl hadice, které vyzvedl z auta u zemědělské školy u Holohlav. V záležitosti Kopeckého Josefa čp. 104 ohledně odebraného kola ruským vojínem bude se intervenovati na Okresním NV.
   Slečna Šanderová se vyrozumí ohledně nastoupení práce u pí. Ortstové.
   Tuček Josef, rolník se vyzve aby umístěnou krávu přihlásil.
   Zítra se vyzvou 4 ženy na mytí školy za denní mzdu po 40,- K.
  Ohledně vyklizení sálu u Srkalu zajede Frant. Peřina do Račic do kanceláře firmy k bližšímu projednání.

Zápis
   schůze dne 26. května 1945
v 8 h. večír za přítomnosti členů: Chlupatý, Peřina, Jelínek, Maršík, Meduna, Trnka, Melgr, Pultr, Kučera, Pinkas, Lochman. Schůzi zahájil místopředseda NV František Chlupatý.
   Do okresního NV byl navržen Maršík Jan.
   Resort zásobovací v Holohlavech byl předán pí. Kvasničkové s počátečním měsíčním platem 600,- K, slovy šest set korun.
   Stížnost pana Vernera, šafáře místního státního statku byla vzata na vědomí a po projednání bude postoupena okresnímu NV v Jaroměři k vyřízení.
   Kubec, cestář v Holohlavech se vyzve aby si podal novou písemnou žádost o udělení obecní příslušnosti.

Zápis
   schůze dne 2. června 1945
v 9 h večír za přítomnosti členů: Chlupatý, Peřina, Jelínek, Maršík, Meduna, Melgr, Pultr, Kučera, Pinkas, Lochman, Andrejsek.
   Schůzi zahájil předseda NV František Andrejsek uvítáním přítomných a současně se vzdává své funkce jelikož nastoupil zaměstnání ve Velké Poříčí u Hronova. Volba nového předsedy NV v Holohlavech byla ihned provedena a zvolen byl předsedou František Chlupatý. Nový místopředseda rovněž zvolen ihned a sice Melgr Josef. Místní NV bude rozšířen o 4 členové.
   Těm lidem kteří hlídali koně bude vyplacena mzda 40,- K za den.
   Jako odměna, za mytí obecní školy, budou rozděleny potraviny, zanechané zde němci, těm ženám, které školu myly. Překližky budou prodány p. Vaňkovi, truhláři, zde, za běžnou cenu, která bude zjištěna. Referát Maršíka vzat na vědomí. Proti ustavení soc. dem. strany není námitek. Ohledně stížnosti bude jednáno po informaci z okresního NV.

Zápis
   schůze dne 9. června 1945
o 9. hodině večír za přítomnosti členů: Chlupatý, Peřina, Jelínek, Lochman, Kučera, Maršík, Meduna, Pinkas, Melgr.
  Schůzi zahájil předseda Chlupatý Frant. uvítáním přítomných a uvedl na program výrok p. Josefa Slezáka v němž se dotkl neuctivě o národním výboru. Po kratší debatě, které byl přítomen v předvolání p. Josef Slezák, usneseno, že pro první případ se jeho přečin promíjí ale příště se postoupí k okresnímu NV. Návrh na členství v NV u výše jmenovaného byl až na jeden hlas ( p. Jelínek František ) zamítnut. Přítomný pan František Jelínek byl vyzván, aby do příští schůze navrhl člena jiného.
   Referát soudr. Maršíka ze schůze okr. NV vzat na vědomí. Pro místní obec přichází v úvahu otázka poškozených rolníků.
   Volba nového jednatele se provede příští schůzi. Na žádost předs. NV se budou konat schůze pravidelně každou středu v místnosti školy. Nově zvolení členové budou pozváni. Volných návrhů nestává a předseda schůzi končí o 10 h.

Zápis
   schůze dne 10. června 1945
v 3. hod odpol. za účasti členů: Chlupatý, Peřina, Maršík, Pinkas, Pultr, Lochman, Melgr, Meduna.
   Schůzi zahájil předseda MNV uvítáním členů. Navržení další členové MNV se dostavili do schůze a sice Špryňar Václav, Červinka František, Provazník Václav, kteří funkce přijali.
  Usneseno, že Julius Zumr se vyzve, aby se dostavil 11. června na obecní úřad, kde se s ním sepíše stížnost proti p. Baškovi, která bude v příští schůzi předložena NV Stížnost p. Vernera se přiloží současně. Stížnost p. Josefa Pultra na p. Josefa Klouzu, rolníka čp. 41 se přiloží současně. Stížnost proti p. Josefu Tučkovi, řídícímu učiteli zde a Josefu Křečkovi bývalému starostovi se vypracuje postupně dle získaných informací. Na pracovní povinnost řepy bude poslán oběžník.

Zápis
   schůze dne 20. června 1945
v 9 hod. večer za účasti členů: Chlupatý, Peřina, Lochman, Melgr, Meduna, Kučera, Provazník Václav, Verner Vojtěch, Červinka František, Špryňar Václav Za nepřítomného zapisovatele Pinkasa Rich. zvolen Špryňar.
  1. Žádost o přidělování a udělení dobrozdání a schopnosti o obhospodařování přidělených objektů v pohraničí Kudyvejsovi Josefovi zahradníkovi a Šindelářovi Františku hospodářství se vyhovuje.
  2. Dostavil se předvolaný p. Merkl Luboš aby objasnil svůj výrok pronesený před tamníma dělníkama: Neukvapujte se, ještě není všemu konec. Dotyčný objasňuje výrok v tom smyslu, že měl na mysli pracovní povinnost v nové Republice a vyvrací tím výpověď p. Janebové, která mluví jménem všech dělníků, kteří to slyšeli jakoby p. Merkl mluvil proti státně. Žádá, aby se výrok svrchu uvedený opravil a tvrdí, že řekl všem dnům, místo všemu.
  3. Usneseno, aby dosavadní důvěrník p. Antonín Krejčí řídící učitel ve výslužbě byl vyzván aby složil funkci do rukou br. Rohleny Ladislava, který funkci přijímá.
  4. Žádost Eduarda Kubece odkládá se do příští schůze ( udělení domovského práva ).
  5. Svazu české mládeže v místě se na jejich žádost přidělí jedna skříň ze školy.
  6. Žádost o udělení vysvědčení o chování za nacismu štáb. stráž. Vladimíra Vocetky bývalého kontrolního orgána při zásobování se zamítá.
   Vyvěsí se vyhláška o sestavení MNV, podrobnosti se projednají ve zvláštní schůzi v nejbližším volném čase.

Zápis
   schůze dne 24.6.1945
v 8. hod. večer za účasti členů: Chlupatý, Melgr, Lochman, Maršík, Pinkas, Špryňar, Meduna, Červinka, Pultr, Verner, Kučera, Provazník.
  1. Domovské právo Eduardu Kubecovi se přiznává
  2. Návrhu záložního spolku kampeličky ohledně národního správce se vyhovuje. prokop Vojtěch ml. se vyrozumí dekretem, který mu bude doručen.
  3. Důvěrníkem hospodářské komise zvolen Merkl Josef, místopředseda a členem Verner Vojtěch za Nepasického Kamila.
  4. Volba 1 člena do MNV za Jana Maršíka ( zvolen ) navrhnut Zilvar Josef, v případě že ( zdali ) to nepřijme navrhnut Vognar Josef č. 51.
  5. Ohledně NV usneseno, že budou počínaje zítřejšího dne vylepeny vyhlášky. Občanstvo se vyzve, aby námitky oznámili do 30.6.
  6. Stížnost na čet. straž. Maršálka se vyřídí v příští schůzi.

Zápis
   schůze dne 30.6.1945
v 9 od. večer za účasti členů: Chlupatý František, Peřina František, Pinkas Richard, Lochman Václav, Kučera Václav, Meduna František, Zilvar Josef, Červinka František, Verner Vojtěch, Rohlena Ladislav, Špryňar Václav.
  1. Žádosti chorobince ohledně Anny Hájkové do chorobince v Hořicích se vyhovuje.
  2. Stížnost lidové strany se postoupí okres. NV.
   Protest lidové strany proti NV se neuznává a sice z těchto důvodů, že navržení členové lidové strany nemají plné důvěry a sice:
  František Jelínek , vyhrožoval veliteli místního hasičského sboru Zilvarovi Jos. gestapem za nacistické éry. Na žádost velitele Zilvara béře se žádost z programu.
  Jaroš Václav, štábní rotmistr, navštěvoval schůze Ligy proti bolševismu ( Melgr Josef 54 svědek )
  Slezák Josef, neuctivě se vyjádřil o stávajícím národním výboru.
  Lidová strana dále v protokolu mluví jménem hasičského sboru k čemuž není vůbec oprávněná. Lidová strana se vyzve, aby si navrhla členy jiné, jelikož těmto členům byla vyslovena nedůvěra.
  2. Návrhu soc. dem. strany dělnické na uplatnění návrhu se nevyhovuje, jelikož 2 členům byla projevena nedůvěra, strana se vyzve, aby si navrhla jiné ( Křeček Josef, Krejčí Antonín ). Křeček Josef: za nacistického vedení honil lidi do práce, a navštěvoval schůze Ligy proti bolševismu. Věci svěřené ve škole vůbec neopatroval a nechal je úplně rozkrást. Krejčí Antonín: navštěvoval schůze Ligy proti bolševismu a měl nesrovnalosti jako starosta obce při zásobování.
  4. Odhlasováno, aby se zrušily hlídky v obci a místo ponocného zvolen Černý Jan, prozatímně než zvolen ponocným jiný. Na místo ponocného vypíše se nabídkové řízení.
  5. Projednání koupě tělocvičného nářadí pověřen člen Zilvar Josef s obcí Černožici.

Zápis
   schůze dne 4.7. 1945
v 9 hod. večer za účasti členů: Chlupatý, Melgr, Verner, Špryňar, Kučera, Lochman, Zilvar, Meduna, Provazník Václav, Červinka, Pultr, Rohlena.
  Žádosti o osvědčení státní spolehlivosti bylo vyhověno: Čerešarov Jiří, Jarkovský Václav i celá rodina, Engler s manželkou,Novotný Václav, Hanzl Zdeněk, Kvasnička František, Jakubcovi se vydá vysvědčení o slušném chování, manželce Marii Janhubové i rodině Brairovi (?) se vystaví vysvědčení o státní spolehlivosti.

Zápis
   schůze dne 6.7.1945
v 9 hod. 45 min za účasti členů: Chlupatý, Peřina, Špryňar, Lochman, Meduna, Verner, Červinka, Provazník, Zilvar, Pultr.
  1. Stížnost na Josefa Křečka ( bývalého starosty ) sepsána a bude postoupena k dalšímu řízení.
  2. Stížnost na Josefa Tučka řídícího v Holohlavech sepsána a postoupena k dalšímu řízení.
  3. Stížnost na vrchního správce velkostatku v Holohlavech Baška postoupí se současně. Zumr se vyzve aby stížnost přiložil.
  4. Klouza Josef č. 41, se vyzve aby se dostavil do příští schůze kde bude projednána stížnost Josefa Pultra k zájemnému dojednání.
  5. Přípis ohledně přídělů piva na žňové práce pověřen soupisem osob v obci Zilvar Josef, ve státním statku Červinka František.
  6. Stížnost proti četaři stráž. provede Pultr Josef a svědci v jeho činnosti o převratu.
  7. Poděkování svazu české mládeže, ohledně vyřízení k jejich žádosti ze dne 15.6.1945 ( přidělení skříně a propůjčení místnosti ve škole ) se béře na vědomí.
  9. Na výzvu U.T.V. (?) Smiřice ( účast na manifestačním dnu 22.7.1945 těl spolky ) bude vyrozumněn Řehák Josef, předseda aby to zařídil.

Zápis
   schůze dne 11.7.1945
o půl 9 večer za účasti členů: Chlupatý, Melgr, Špryňar, Kučera, Zilvar, Meduna, Červinka, Rohlena, Peřina, Pultr, Lochman.
  1. Žádost o udělení státní spolehlivosti pro Jarča Němečkova, Matějček Josef, Medunova Anna, žádosti se vyhovuje.
  2. Žádost Josefa Plívy se vyhoví v tom smyslu, že až dosud se hlásí k národnosti české.
  3. Ustavení místní žňové komise. Po kratší debatě usneseno, že se zvolí komise 3 členná a sice, 1 člen MNV ostatní z řad rolníků. Za velkostatek zvolen Červinka František, z místních rolníků pak Nepasický Kamil, Matějček Josef a náhradník Merkl Josef. Na návrh Zilvara Jos. usneseno vyvěsiti vyhlášky, aby se místní obyvatelstvo zúčastnilo žňových prací.
  4. Přípis Josefa Lefnara, pila Smiřice přečten, týká se odvozu dřeva. Zodpoví se v tom smyslu, že do žní místní rolníci musí odvézti rozvržené množství dřeva na ně připadající pro místní pilu. Místní rolníci, kteří jsou povinni odvozem dřeva budou ještě jednou důrazně vyzváni, aby ještě do žní splnili svoji povinnost. Kdo by povinnost nesplnil bude oznámen okr. nár. výb.
  5. Nabídka místního svazu české mládeže ohledně zařazení 73 členů na žňovou výpomoc se béře na vědomí. Předá se žňové komisi. Vysloví se dík za pochopení dnešní doby.

Zápis
   schůze dne 20.7.1945
v 9 hod. večer za účasti členů: Peřina, Kučera, Lochman, Rohlena, Špryňar, Pultr, Zilvar.
  1. Žádosti o osvědčení státní spolehlivosti bylo vyhověno, Andrýsek František č. 82, Barta Josef,Rybín Josef.
  2. Na dotaz správní komise, Stárkov, ohledně stravování němců přidělených místnímu velkostatku. Podle zjištění p. Pavla k nám odeslaného zjistil, žeje nedostačující. P. Pavel se vůbec nepředstavil MNV s ním nejednal a své stížnosti mu nesdělil. Nevěříme jakým právem se p. Pavel dožaduje nápravy. Stravování je dle nařízení pro přidělené němce.
  3. Žádosti o udělení domovské příslušnosti Jan Nováka č. 67 se vyhovuje.
  4. Žádosti o propůjčení 1 drátěné postele Josefu Vognarovi č. 32 se vyhovuje, s podmínkou neporušenou odvésti.
  5. Žádosti místního sportovního klubu házené Viktorie o finanční podporu se odkládá do příští schůze.
  6. Žádosti o propůjčení 1 skříně Josefu Pultrovi č. 79 se vyhovuje.

Zápis
   schůze dne 25.7.1945
o půl 9 hod. večer za účasti členů: Chlupatý, Lochman, Kučera, Červinka, Špryňar, Peřina, Zilvar, Pultr.
  1. Žádosti o osvědčení národní spolehlivosti p. Duškové Vlastě, Roháčovi Jos. faráři v Podštýně ( Potštejn ) se vyhovuje.
  2. Rolnická škola žádá v důsledku živelní pohromy 22.7. tohoto roku o výpomoc při žňových pracích a odhad škody. Okresní komise zjistila škodu 70 000 Kč. Usneseno dle možností jim všemožně vyhověti.
  3. Žádost o udělení české národnosti p. Adolfu Kopicovi se zamítá a vyhotoví se mu osvědčení v tom smyslu, že ač rozený němec, dle přiložených dokladů, hlásil se vždy k Čechům.
  4. Žádost Josefa Tichého o přidělení bytu se béře na vědomí. Žadatel bude vyrozuměn.
  5. Předseda přednesl, že veškeré doklady Anna Hájkové o přijetí do chorobince v Hořicích jsou vyhotoveny. Na základě usnesení schůze ze dne 30.6.1945, tak že může býti dotyčná odeslána. Usneseno odeslati ji zítra tj. 26.7. za doprovodu obecního sluhy Josefa Pácalta.
  6. Žádost klubu Viktorie Holohlavy o peněžitou výpomoc projednána a na návrh člena Josefa Zilvara usneseno věnovati z obecní pokladny obnos 2 000 Kč na postavení šaten na hřišti. Dále se doporučí klubu pořádání koncertu za součinnosti všech místních složek pod protekt. MNV a sbírka po obci. Klubu doporučí se datum dle možností 12. aneb 19. srpna.
   Dále se klubu Viktorie povoluje zahájiti přípravy ku stavbě šaten s okamžitou platností. Smlouvy a ostatní náležitosti budou provedeny s urychlením dodatečně.
   Volné návrhy:
  Člen Pultr Josef upozorňuje, že se s němci zaměstnanými v obci nejedná podle nařízení, že se jim nadlehčuje, že se volně pohybují po obci mimo zaměstnání. Předseda uvádí, že příslušná nařízení ohledně zacházení s němci byla zaměstnavatelům doručena k nahlédnutí proti vlastnoručním podpisům, takže veškerá zodpovědnost za podobné přestupky převádí se na zaměstnavatele.
   Návrh člena Zilvara ohledně úpravy pozemku u studánky ( po Františku Bohdaneckým )projedná se o příští schůzi s definitivní platností předběžným řízením pověřen obecní hospodář Vognar Josef č. 52 ( asi chybné čp. ).
  Stížnosti Josefa Pultra ohledně používání cesty ( p. Jilovským ze Smiřic ) u pozemku od obce najatého ku kterémuž cesta náleží a z které dotyčný musí platiti nájem, se vyhovuje v tom smyslu, že bude p. Jílovský vyrozuměn místním NV, že na cestě u zmíněného pozemku nemá žádnou služebnost, a přejezd že se mu zakazuje. ( je škrtnutá věta: a přejezd mu bude povolen jedině se souhlasem stěžujícího – pozn. P. )

Zápis
   schůze dne 1.8.1945
o 9 hod. večer za účasti členů: Chlupatý, Peřina, Melgr, Lochman, Špryňar, Kučera, Provazník, Červinka, Rohlena, Pultr.
  1. Žádosti o osvědčení státní spolehlivosti Carda Josef, Kubec Eduard, Beneš Otta, Peřina Jaroslav se vyhovuje.
  2. Žádost místního ochotnického divadelního spolku o vykácení 3 smrčků za účelem sehrání divadla v přírodě ve zdejším lesíku se vyhovuje.

Zápis
   schůze dne 8.8.1945
v 9 hod. večer za účasti členů: Chlupatý, Pultr, Rohlena, Zilvar, Kučera, Špryňar, Lochman.
  1. Osvědčení o státní spolehlivosti žádají: Dašek Rudolf,Čerešarov, a manželka Mach Ladislav, Šrámek František, Prokop Vojtěch, Sehnoutka Václav, Sehnoutka Josef, Andrýs Václav, Němeček Václav obchodník, Hrubý R. s rodinou. Osvědčení o st. spolehlivosti se uděluje všem výše jmenovaným.
  2. Likvidace Kuratori pro výchovu mládeže. Osvědčení státní spolehlivosti uděluje se všem činovníkům Kuratoria, poněvadž se chovali jako řádní češi a politicky nepracovali.
  3. Na žádost p. Nepokoje F. o stavbu nového plotu bude 9.8. vyslána stavební komise. Okres byl již vyrozuměn osobně.
  5. Předseda přednesl na pořad jednání záležitosti pronájmu místního honebního okrsku. Uvádí důvody, že dosavadní nájemce p. Jaroslav Matějček v místě nebydlí ani v politickým okresu a z neznámých důvodů byl zbaven místa ve státní službě v Kladrubech. Doporučuje, aby podle platných předpisů byl jmenován u zdejší honitby národní správce, zvláště když podle zjištění byla honitba zadaná p. Matějčkovi pod nátlakem němců.
   Na návrh člena p. J. Pultra jmenován Zilvar Jos. v případě, že by jmenování toto, jelikož jmenovaný je členem MNV bylo nepřípustné, ustanoven jako jeho zástupce p. Miloslav Karpíšek, až do nového pronájmu.
   Opis usnesení tohoto bude odeslán okr.NV a vyššímu mysliveckému úřadu v Hradci Králové. Zároveň se vyzve p. starosta místního honebního výboru p. Prokop Vojtěch, aby předložil pokladní knihu a výplatní listiny honebního, smlouvu o pronájmu a veškeré doklady týkající se místního honebního okrsku místnímu NV nejdéle do 12.8. t.r. k dalšímu řízení. Přítomný člen p. Ladislav Rohlena zároveň činí dotaz proč již po několik let se nevyplácí honebné. Poukazuje se na další šetření a MNV uvede vše do řádného stavu.
  5. Volné návrhy: Přítomný člen MNV Václav Kučera sděluje, že za sebrané železo ve škole atd. bylo složeno 200 K. Usneseno obnos tento věnovati místní školní pokladně na nákup potřebné věci těm nejpotřebnějším.
   Přísedící p. Zilvar Josef sděluje, že úklid polomu v lese způsobený dne 22.7. vichřicí byl proveden, dřevo o množství as 2 a půl m bylo odvezeno pro potřebu obecního úřadu a klesť byl dán za práci Jos. Pácaltovi a Fr. Peřinovi. Bylo zjištěno, že stromy postiženy byly nákazou.
   Na návrh č. Lad. Rohleny ohledně odvozu obilí ze státních pozemků budou vyzváni místní rolníci, pokud jsou se svojí prací hotovi, aby velkostatku potahem vypomohli.

Zápis
   schůze dne 22.8.1945
v 9 hod. večer za účasti členů: Chlupatý, Peřina, Pultr, Špryňar, Červinka, Rohlena.
  1. Vysvědčení o státní spolehlivosti p. Josefu Blažkovi se prozatím nevyhotoví, až po dalším šetření. Vysvědčení o státní spolehlivosti Martě Vackové se uděluje.
  2. K číslu jed. I. 2972-45 ohledně vyhotovení seznamu osob vhodných pro jmenovaní lidových soudců jsou navrženi: Pultr Karel, Zilvar Josef, Vognar Josef č.51, Valenta Josef, Maršík František, Pultr Josef, Hlava Jan, Vacek Rudolf, Andrýs Václav st.
  3. Úprava střechy místní školní budovy: Rohlena Lad. vyšetří v Hradci Králové u pokrývačských firem bližší podrobnosti.
  4. K přípisu ředitelství státních lesů a statku ohledně katastrální mapy vyžádají se bližší informace.
  5. Jmenovali jsme pro odbočku Svazu Slovanského bratrství důvěrníkem Rohlenu Ladislava.
  6. Volné návrhy: přítomný člen MNV Rohlena Ladislav sděluje, že p. Václav Mrkvička zachází s přidělenou němkou na práci velmi práci velmi přátelsky, aby byl vyzván na MNV, aby se ospravedlnil kdež mu bude udělena přímá důtka.

Zápis
   schůze dne 29.8.1945
za účasti členů: Chlupatý, Kučera, Pultr, Špryňar, Rohlena, Lochman, Provazník, Červinka, Peřina, Zilvar. Schůzi zahájil předseda MNV uvítáním členů o 9 hod. večer.
  1. Osvědčení o státní spolehlivosti žádají: Šandera František, Šandera Ludvík, Rohlena Ladislav, Rohlenová Anna, Jaroš Václav s manželkou, Jarošová Kamila, Fikarova Eliška, Fikarova Hermína, Fůro Josef, Červinka František, Červinková Božena. Výše jmenovaným se žádosti vyhovuje.
   Tuček Josef žádost o státní spolehlivosti se zamítá.
  2. Náhrada ušlého výdělku Křečkovi Jos. býv. starostovi se vyšetří u firmy Šteinský v Černožicích.
  3. Vysvědčení o státní spolehlivosti Blažkovi Jos. se definitivně zamítá.
  4. Ohledně opravy střechy na škole bude pokračováno v příští schůzi, jelikož v neděli přijede p. Khol, který podá nabídku.
  5. Vlastě Špryňarové, která nastoupí místo po pí Kvasničkové bude vyplácena mzda pro zatím 400 K měsíčně. Po odchodu pí. Kvasničkové bude jí upravena mzda podle směrnic.

Zápis
   schůze dne 1.9.1945
v 9 hod. večer za účasti členů: Chlupatý, Pinkas, Zilvar, Lochman, Kučera, ˇČervinka, Špryňar, Peřina, Pultr, Rohlena.
  1. Usneseno, aby na domku čp. 74 byl ustanoven národní správce V. Kučera, jako připomínku uvádí Rohlena Lad, aby se o tom losovalo.
  2. Osvědčení o státní spolehlivosti žádají: Štrégl Josef, Kupcova Anna, Kovář Vlasta Němeček Václav, Němečková Josefa a dcera, Kopecký Josef, Kopecká Anna a dcera, Rubák Josef, Rubáková Františka, se žádosti jejich vyhovuje.
  3. Volné návrhy: Usneseno, poslat přípis Okr. NV ohledně uspíšení vyměnění řídícího ( školy – poz. P. ) Tučka který bude podepsán místní školní radou.
   Ve volných návrzích, aby příští řádné schůzi byl nový místopředseda a předseda hospodářské komise.

Zápis
   schůze dne 3.9.1945
za účasti členů: Chlupatý, Zilvar, Melgr, Špryňar, Kučera, Lochman, Pultr, Červinka, Rohlena.
  1. Doplnění stížnosti na Josefa Tučka řídícího učitele.
  2. Volba místopředsedy MNV a předsedy hospodářské komise na základě usnesení schůze MNV ze dne 1.9.1945.
  3. Volné návrhy.
  K 1. bodu: po delším projednání všech okolností které svědčili pro i proti chování řídícího učitele Josefa Tučka za dobu okupace, usneseno stížnost vzíti zpět a jmenovanému vystaviti osvědčení o státní spolehlivosti. Jelikož dotyčný rezignuje na místo řídícího učitele v místní škole..
  K 2. bodu: Volba místopředsedy MNV a předsedy hospodářské komise zvolen Zilvar Josef.
  K 3. bodu: Jelikož volných návrhu nestává, předseda s poděkováním schůzi končí o 11 hod. večer.

Zápis
   schůze dne 12.9.1945
za účasti členů: Chlupatý, Zilvar, Pultr, Špryňar, Lochman, Kučera, Provazník, Rohlena, Jelínek.
  1. Jmenování národního správce na číslo domu 22 po Josefu Kudiveisovi který se přestěhoval do pohraničí. Na číslo domu 22 jmenován národním správcem Jaroslav Knejp. Ohledně bytové komise se nechává na dobu pozdější.
  2. Žádosti elektrických podniku o inkasování elektrického proudu se doporučuje místní kampeličce.
  3. Ohledně pronájmu honitby usneseno pověřiti Josefa Zilvara člena MNV dalším šetřením.
  4. Volby do Okresního Národního výboru: Usneseno, aby se volby konaly 15.9.1945 v 8 hod. večír v sále u Srkalů.
  Lidová strana: Jelínek František, Knejp Václav
  Komunistická strana: Pultr Josef, Andrejsek František č. 55
  Nár. soc. strana: Němeček Václav, Prokop Vojtěch st.
  Soc. den. strana:
  Soc. dem. strana se vyzve, aby si zvolila 1 zmocněnce a 1 volitele pakliže vhodné osoby si sama včas nezvolí je pověřen předseda MNV aby je zvolil sám.
  5. Volné návrhy: Stížnost Zilvara Josefa člena MNV, že němci od Rudolfa Andrýse nemají pásky s označením N. Andrýs Rudolf se ještě jednou vyzve, aby je bez pásky nepouštěl na ulici.

Zápis
   o řádné schůzi místního Národního výboru dne 15. září 1945
o 8 1/2 hod v místnosti hostince pí. Nepasické, zapisovatel schůze Richard Pinkas.
   Schůzi zahájil František Chlupatý, předseda MNV za přítomnosti členů NV: Zilvar, Peřina Kučera, Rohlena, Špryňar, Provazník, Lochman, Melgr, Pultr, Jelínek.
   Zmocněnci stran: Pultr Josef, Jelínek František, Prokop Vojtěch, Kubec Eduard.
   Volitelé: Andrejsek František, Knejp Václav, Němeček Václav, Křeček Josef.
   Jelikož se zmocněnci nedohodli na společné kandidátce, bylo o každém jednotlivém členu hlasováno aklamací.
   Za stanu komunistickou byl zvolen Andrejsek František 11 hlasy.
   Za stranu lidovou Knejp Václav 11 hlasy.
  Za stranu národněsocialistickou Němeček Václav 11 hlasy.
   Za stranu sociálnědemokratickou navržený volitel Křeček Josef zvolen nebyl a zmocněnec této strany na třetí vyzvání navrhl Koubu Josef, který byl zvolen 9 hlasy. Předseda vyzval zvolené, zda funkci přijímají. Všichni ano. Protože zvolení volitelé, až na nepřítomného Josefa Koubu, funkci přijali, prohlásil předseda s poděkováním schůzi za skončenou. Nepřítomný Josef Kouba bude dodatečně vyzván zda funkci přijímá.

Zápis
   dne 19.9.1945
za účasti členů: Chlupatý, Lochman, Špryňar, Kučera, Peřina, Provazník, Pultr, Rohlena, Jelínek, za občanstvo Tichá
  1. Osvědčení o státní spolehlivosti žádají: Kopecký Václav a Kopecká Anna, Vlček Karel a Vlčková Anna, Štrumhaus František a Štrumhausová Aloisie, Gabriel Miroslav a Gabrielová Marta, jmenovaným se žádosti vyhovuje.
  2. Na lidovou hvězdárnu usneseno věnovati z místní obecní pokladny 1000 K a v neděli dopoledne udělati sbírku po obci. Vyhotoví se sběrací listiny trojmo ku sbírce se hlásí dobrovolně: Lochman V., Špryňar V., Kučera V., Tichá Emílie, pro velkostatek závodní rada.
  3. Žádosti Schejbala Josefa o udělení domovského práva se odkládá do příští schůze po vyšetření domovské obce.
  4. Žádost o udělení domovského práva pro Antonína Rybijo ( ? ) se uděluje.
  5. Volné návrhy: přítomný člen MNV Josef Pultr uplatňuje návrh, aby ženy které se zúčastnily úklidu školy, byly jako odměnou poděleny potravinami, které jsou uloženy v místním konsumu.

Zápis
   schůze dne 30.9.1945
( o 3 hod odpoledne ) za účasti členů: Chlupatý, Lochman, Jelínek, Peřina, Zilvar, Kučera, Rohlena, Špryňar, Pultr, Provazník.
  Pořad jednání:
  1. Rekonstrukce NV.
  2. Úprava loutkového divadla ve škole.
  3. Volné návrhy.
  1. Na přípis strany č.n.d., která trvá na kandidátce podané 26.6.1945 usneseno jmenovati do NV Valenta Josef, Černý František č. 108, Kubec Eduard. Bude tedy sestavení NV následující:
  Za stranu komunistickou: Chlupatý František, Špryňar Václav, Lochman Václav, náhradníci: Horák František, Tichá Emílie, Rohlena Ladislav.
  za stranu lidovou: Jelínek František, Knejp Václav, Vágner Antonín ml., náhradníci: Černý Josef, Slezák Josef.
  za stranu č.n.s.: Peřina František, Zilvar Josef, Voňka L., náhradníci: Němeček Václav, Tuček Jan
  za stranu soc. dem.:Valenta Josef, Černý František, Kubec Eduard, náhradníci: Kouba Josef, Novák Jan č. 22
  Za odborníky do národního výboru:
  za svaz mládeže: Hencl Václav
  za jednotný svaz zeměd.: Andrýs Rudolf
  za osvětovou komisi: Šejvl Josef, řídící učitel
  2. Usnesena úprava loutkového divadla provésti a stavbu zadati staviteli: Voltovi Václavu
  3. Volné návrhy: Rezignace Zilvara Josefa se prozatím nepřijímá, až nastanou určité důvody.
  Do sociální komise dle přípisu ONV 26.9.1945 z Jaroměře zvoleni tito členové Šejvl Jos. Rohlena Lad., Pultr Js.
   Usneseno zaslati elektrárenskému svazu příkaz aby pověřila vybíráním peněz místní kampeličku, místo dosavadního výběrčího Křečka Josefa, kterému je vyslovena plná nedůvěra.
   Žádost o vyslání zástupce na schůze S:Č.M. jmenován Zilvar Josef.
   Pozůstatky po německé armádě ve zdejší kůlně odeslati do vojenského skladiště v Josefově.
   Usneseno na středu povolati místního kováře Chlupatýho V. k domluvě přísedící bude Lochman, Zilvar, Špryňar.

Zápis
   schůze dne 7.10.1945
o 10 hod dopoledne za účasti členů: Chlupatý, Lochman, Pultr, Provazník, Kučera, Zilvar, Peřina a Andrejsek.
  1. O státní spolehlivosti žádají Andrýs Václav ml., Merkl Luba, Andrýs Ruda, Ryšavý Jaroslav, Kábr Josef starší, Plíva Josef ml. Výše uvedeným 5ti osobám se národní spolehlivost přiznává. Plíva Josef bude vyzván, aby se určitěji vyjádřil o co žádá. P. Andrejskovi Fr. čp. 55 a jeho manželce Bedřišce se národní spolehlivost přiznává.
  2. Na návrh Pultra Jos. usneseno věnovati na dar družstev republice, jelikož obec je členem m. kampeličky obnos 1000 K z obecní pokladny.
   Rezignace Em. Tiché se béře na vědomí, její místo jako náhradník jmenován Pultr Josef čp. 79.
  Účet za odebrané dlaždice na upotřebení do místní školy poukázáno k výplatě.
   Protest ze strany soc. demokratické se béře na vědomí a strana se odkáže na pořád práva.
   Usneseno navázati styk s pí. Nepasickou a p. Ornstem ohledně vykoupení parcel, sousedících s obecním domkem.
  Poděkování lidové hvězdárny vzato na vědomí.

Zápis
   schůze dne 11.10.1945
o 8 hod. večer za účasti členů: Zilvar, Peřina, Jelínek, Špryňar, Provazník, Pultr, Lochman, Rohlena. Schůzi zahájil místopředseda Zilvar uvítáním členů.
  1. Přiřknuta domovská příslušnost p. Miroslava Böhma podle §2 vlád. nař. č. 301 1988 prohlašuje se podle dekretu p. presidenta Republiky ze dne 13.8.1944 za neplatnou o tom vyrozumí se dopl. vel. v Opavě.
  2. Na číslo 89 po Josefu Plškovi, který se odstěhoval do pohraničí jmenován národním správcem Václav Chlupatý, který přebírá budovu i polnosti. Stran zanechaného inventáře i zásob dohodnou se strany mezi sebou. Písemný dekret bude mu místním NV doručen V případě, že pozemkovým fondem bude mu číslo 89 i s pozemky postoupeno neb prodáno zavazuje se Chlupatý Václav svoji parcelu stavební postoupiti obci.
  3. Na číslo jed.5/K/1945 okr. úž z Jaroměře týkajícího se pozemku pro hřiště, cvičiště a rekarační zařízení uvažováno o pozemku p. Kamila Nepasického a p. Frant. a Anny Ornstové sousedícího s obecními budovami. Strany budou pozvány k ústnímu jednání až budou podrobnější informace z ministerstva školství a národní osvěty. Stran bytu p. Františka Kociana ohledně přidělení bytu se vyzve aby se obrátil na ONV v Jaroměři.

Zápis
   schůze dne 26.10.1945
v 8 hodin večer za účasti členů: Zilvar, Lochman, Kučera, Špryňar, Pultr, Peřina, Rohlena, provazník.
  1. Na pozemky č. parcelní 380, 360, 382, 379 patřící Josefu a Marii Macháčkovi přesídleným do Litiče pošta Velichovky, dosazena bude MNV národní správa, o čemž se vyrozumí předem uvedený majitel. Místní rolníci o nižších výměrách do 7 ha budou vyhláškou vyzváni, aby se přihlásili na správu těchto pozemků. Parcela 380 č. kat. vzata v úvahu jako výměra za pozemek p. Kamila Nepasického, který žádá MNV pro účely výchovné rekrarační..
  2. O vysvědčení národní spolehlivosti žádají: Černý Jaroslav č. 6, Kopecký Ladislav č. 6,. Kopitzová Františka, Kopitz Chotimír, žádosti jejich se vyhovuje, též Šlitrova Miroslava.
  3. Okresní sirotčinec v Jaroměři č.j. 412 ze dne 23.10.1945 věc umístění nezletilého Františka Čepka odkládá se až toho vyžadovat nutná potřeba.
  4. Žádost o udělení domovského práva Jana Maršíka obuvníka v Holohlavech se vrátí, aby žádost podal na patřičně předepsaném úředním blanketě.
  5. Volné návrhy: Noční hlídky sestaví člen MNV Kučera V. se strážníkem Pácaltem Jos. a rozepíše pořad na celý týden napřed.

Zápis
   schůze dne 5.12.1945
na obecním úřadě. Přítomní členové: Chlupatý, Zilvar, Pultr, Lochman, Kučera, Provazník, Peřina, Melgr, Rohlena, člen Špryňar Václav dostavil se do schůze 22.10 večer.
  1. O národní spolehlivost žádají tito občané: Jindřichová Františka ( žádosti se vyhoví po předložení tr. rej. ) Kábrová Jiřina, Vyhovuje se.
  2. Knihovník veřejné knihovny p. řídící Šejvl žádá o rozšíření skříně na knihy. Žádosti se vyhovuje.
  3. Volba místní školní rady. Do školní rady v místě zvoleni: Jako zástupce školy: Antonín Šejvl a V. Šejvlová, zástupce z řad občanstva Pultr Josef, Prokop Vojtěch, Knejp V. a Vacek Rud.
  4. Zvýšení služného obecním zřízencům. Pácalt Josef: zvyšuje se o 50 procent tj. 1200 Kč, Špryňarová Vl.: zvyšuje se o 50 procent tj. 900 Kč, za měsíc listopad příspěvek 200 Kč. Zároveň se přihlásí k okr. nem. pojišťovně. Pensisté: Chlupatý Václav a Jelínek Karel. Důchod se zvyšuje o 50 procent. Obecní chudí: Špryňarová Františka 50 K4S měsíčně. Hanousková Marie 75 Kč měsíčně.
  5. Plemenná stanice býků a kozlů: po kratší debatě odsunuje se celá záležitost na pozdější dobu.
  6. Správcem polností rodiny Macháčkovy ustanoven p. Josef Zilvar 37. Pozemky obecní po Jos. Plškovi pronajmou se Josefu Melgrovi čp. 59 ( na Kršovce ).
  7. Výřez v obecním lese se provedl pouze u stromů suchých a vichřicí poškozených.
  8. Osazování lesa: Pozemky po panu Bohdaneckému a po p. Jos. Plškovi se zalesní. 5500 jehličím. Obecní louka ( husí krk )osází se olšemi. 4500 olší.
  9. Přípis, kterým žádá o odprodej pozemků od st. dvora v Holohlavech pan Hanuš Roman ( odhadní cena za 1 hektar vrátí se zprávě závodu zpět, aby jej předložila k vyjádření ONV. )
  10. Rolnická škola Smiřice žádá abychom 2 zástupce vyslali na oslavu 25 výročí založení hospodářské školy ve Smiřicích na neděli 9. prosince 1945. Navrženi jsou zástupci: Rohlena L. a Špryňar.
  11. Účet za hasičské přilby 2.774,40 Kč postupuje se pokladníku has. sboru p. V. Němečkovi.
  12. Účet za opravu střechy v částce 448 Kč vyplatí se z obecní pokladny.
  13. Přípis pana Bartoše postoupí se pojišťovně ( p. Žďárskému ).
  14. Na ONV zašle se urgence záležitosti J. Křečka.
  15. Záležitost honitby vyřízená v tom smyslu, že Zilvar Jos. jest spolumajitelem.
  16. Při pořádání zábav bude stanoven dle okolností určitý příspěvek na okr. soc. pomoc.

Zápis
   schůze dne 19.12.1945
o 8 1/2 večer. Přítomní členové: Chlupatý, Zilvar, Peřina, Pultr, Špryňar, Rohlena, Lochman.
  1. Osvědčení o státní spolehlivosti žádají: Nepasický Kamil ml., Tvrdá Marie, jmenovaným se státní spolehlivost uděluje.
  2. Cena pozemku, který žádá p. Hanuš z Černožic se stanoví na 5 Kč 1 m2.
  3. Účet za koks se schvaluje 2 326,50 Kč 42 q pro místní školu.
  4. Okr. péči o mládež se poukáže 1000 Kč z obecní pokladny.
  5. Do seznamu porotců a kmetu navržení: Rejhon V., Šrámek František, Sehnoutka V., Andrýs Václav, Zilvar Josef č. 37, Peřina Josef č. 94, Jelínek Jar., Bohdanecký František st., Vacek R., Melgr Josef č.59, Andrejsek František č. 55, Hlava Jan, Pultr Josef, Štrumhaus František.
  6. MRO místní rada osvětová zvolená následovně: Šejvl Antonín říd. uč., Sehnoutka Josef rolník, Šejvlová Vincencie, Andrýs Václav ml., Pultr Josef, Špryňar Václav.
  7. Žádost říd. uč. o uvolnění bytu a přemístění do dřívější kuchyně se předává k vyřízení předsedovi MNV po dohodě místní školní rady a za souhlasu s Okr. školní radou.
  8. Ke zřízení mateřské školky se dává souhlas, zahájí se s místní školní radou a Okr. škol. radou.
  9. Topolice volšinkách se pročistí aby nestínily zahradě státního statku a po příštím výseku roští se vykácí.
  10. Olše na Malé líběni se vykácí smluvně, dříví rozdělí se na stejné hromady, přidělí se nejpotřebnějším bez dražby za odhadní cenu kterou stanoví hospodářská komise. Z vrb rozdělí se díly a budou prodány na stojato.

Zápis
   schůze dne 5. ledna 1946
. Schůzi zahájil předseda MNV uvítáním přítomných členů: Chlupatý, Zilvar, Melgr, Rohlena, Špryňar, Lochman, Provazník, Peřina, Kučera.
  1. Přidělování hromad dříví na líběni a odprodej vrb za malým kanálem. Na návrh Lad. Rohleny usneseno, že hromady se přidělí na místě. Přidělení provedou: Lad. Rohlena, Kučera V., Melgr Jos. po vyrozumění všech rodin v obci.