Holohlavy - stará škola - výpisy z Knihy poradní
Obecné trojtřídní školy v Holohlavech 1880 – 1893

Konferenční protokoly. Vypsal jsem jen zajímavé události, většinou se zápisy opakují a zachycují provoz školy.
Zapsal jsem text podle originálu, takže se nedivte psaní y a i, a třeba různého psaní jména Nývelt / Niewelt.
Učitel Možíš se přejmenoval na Mojžíš - poprvé je tak podepsaný 5.září 1891. Sešit je uložen v hradeckém archivu.
Přepsal Přemek Andrýs

Zpět na hlavní stránkustará škola
Budova staré školy u holohlavského kostela. 28.4.2012
Zde vznikla přepsaná kniha.

Kniha poradní Měsíc září. ( celý zápis )
1. Sdělení úředních přípisů a nařízení.
Sdělení c.k. p. inspektora z porady v Smiřicích dne 2. m. září 1880
a. J. inspektor vybízí učitely, aby vzbuzovali občany k zařízení krejcarového spolku k podporování chudých dítek. Měsíční příplatek jest 1 kr., který některé dítko do pokladnice vybírá. Kde se spolek zřídí, má učitel ihned o tom podati zprávu c.k. okresní školní radě.
b. Německé děti se nemají po 15. září přijímat.
c. Žádné dítě nemá býti ze školy propuštěno, které nemá z čtení, psaní a počítání dle § 27 známku „dobře“.
d. Kteří žáci do konce ledna dosáhnou věk 14 roků, mohou za propuštění žádati.
e. Při ukončení školního roku má se vždy veřejnou zkouškou ukončiti, aby se rodiče sami o prospěchu dítek přesvědčili.
f. Při školní knihovně udělati jest seznam dítek čtoucích a kolikrát každé četlo.
g. Každá úloha má býti dříve ve škole důkladně probrána, přes sobotu žákům uložena, během týdne prohlédnuta, v sobotu vrácena a společně opravena. Po ukončené opravě mají nejlepší pochváleni a nedbalci pokáráni býti. Školní úlohy píší se do denníku. Všichni žáci mají početnicemi býti opatřeni a učitelové se dle návodu Močníkova ( ? - pozn P.) říditi.
h. Při kreslení budiž návodu Grandauerova hleděno.
Novohradský ch. Z přírpodopisu nechť učitel pro žáky 3. až 6. školního roku vybere články v jedincích; pro 7. a 8. školní rok opakuje látku, učí neprobrané látky v jedincích z 3. čítanky z hospodářství a doplňuje čítankou IV.
i. Pro měsíce září až do února určují se č. 52 – 77, od února do dubna 95 – 101, od dubna do července 78 – 94.
k. Zeměpis I. odd. školní světnice, obec a okolí
II. odd. Opakování, okres, hejtmanství, země, říše
III. odd. Čechy, Morava Slezsko podrobně, Rakousko důkladně a ostatní části zemí Rak. – Uher. podrobněji. Evropa, ostatní díly světa a něco matematického zeměpisu z 3. a 4. čítanky.
Karel l. Školní budovu a všechny částky její hlediž učitel zachovati čisté.
m. Každý učitel má zastati postup vyučování české řeči.
V Holohlavech, dne 3.m. září 1880 Fr. Karel zapisovatel
další podpis – Jos. Novohradský

Měsíc říjen. ( celý zápis )
1. Sdělení školních předpisů a nařízení
2. Rokovalo se, čeho se v naší škole ještě nedostává. Uznáno, že jest nutně zapotřebí 2 almar, 2 věšáků, studně, urovnání místa k tělocviku. Nemůžeme všeho najednou žádati. Letos se pořídily záchody, byla velká oprava v školní budově i na střeše, tak že vydání obecní velice vzrostlo
3. Usneseno, pobádati žáky, aby pilněji navštěvovali chrám Páně.
4. Čteny články z pedag. časopisu „Posel z Budče.
V Holohlavech, dne1.m. října 1880

8.listopadu 1880
Aby chudým žákům pořízeny potřebné školní věci, usnesly, jsme se nacvičiti: „Jesličky“, a žádati za dovolení k provozování jich.

7.prosince 1880
1. Hra žákův „Jesličky“ nemůže pro nahodilé příčiny býti provozována.
2. Vánoční stromek a s ním spojené podělování chudých dítek určeno na den 26. prosince 1880. Na stromek ten přispěli: obec černožická a holohlavská po 5 zl., cukrovar černožický Čerych a spol. 20 zl., důstojný p. děkan Alois Nývelt 1 000 archů papírů, ct. paní Feltlová, choť účetního 12 zástěrek.
Rozpočet: 5 žákům obuv, 7 šátků vlněných, 2 páry punčoch, 3 bibl. dějepravy, 3 evang., 6 vel. katech., 2 m. katech., 5 kusů IV čítanek st., 1. čít. III st., 3 II čít. nové., 4 početnice IV, 7 poč. III, 9 poč. II, 11 p. I, 31 ps. sešitů, 39 kresl. seš., 4 tabulky. Mimo to chystá důst. p. děkan 15 knížek: „Koledy vánoční“ a katechismy od P. Doležala.
K slavnosti vánočního stromku budiž ct. místní školní rada pozvána a zpěvy s básničkami nacvičeny.

4. ledna 1881
Vyhubení cizopasné rostliny kokotice ( povázky )
Při velikých mrazech mají se žákům zvlášť menším vynechání školy co omluvené hodiny zapisovati.

5. února 1881
Pro nedostatek pomůcek učebných, zvláště pak přístrojů fysikálních, žádáno o následující: o tlakoměr, modele pump, stereoskop s vhodnými obrazy, o kroužek s kouličkou k nauce o roztahování se teplem, o článek galvanický k nauce o električnosti.
Zároveň zkoušena nově došlá elektrika, s níž došly ještě tyto vedlejší přístroje: elektr. zvonění, el. chochol, el. Segnerovo kolo, vybiječ a leydenská láhev. Osvědčila se jako elektrika velmi dobrá
Návštěva školy byla v tomto měsíci poměrně nejlepší. Ve druhé třídě navštěvovalo školu ( ze 107 ž. ) velmi pilně 57, pilně 15, nedosti pilně 7, nedbale 15, docela vynechávalo 13 žáků. v třídě prvé činila návštěva 80 procent.

10.dubna 1881
Rokováno dále o tom, jakým důstojným způsobem oslaven by býti měl sňatek Jeho c. kr. Výsosti korunního prince Rudolfa s Nejjasnější princeznou belgickou Stefanií. Ustanoveno na tom, že zmíněná slavnost zpěvem a deklamací a malým divadelním představením zahájena bude.

11.května 1881
Čtení přípisů a nařízení, zejména těch jež týkají se sňatku Jejich c.k. Výsosti, ze dne 1.května 1881. Dohodnuto mezi správcem školy a místní školní radou stalo se v ten smysl, by v předvečer slavnostního dne uspořádán byl s mládeží školní průvod s lampiony a hudbou, což také za velkého účastenství lidu se dne 9. t.m. uskutečnilo. Druhého dne přítomny byly dítky slavným službám božím a po skončených obřadech bohoslužebných podělovány čtením o Jeho cís. Výsosti. Večer uspořádáno malé divadelní představení „Císařův příjezd“, spojené s přiměřenými deklamacemi a vhodnými písněmi, čímž slavnost skončena. Čistý výnos věnovaný na zakoupení praporu školního v obnosu 21 zl. a příspěvkem rolníka p. Havrdy .. 2 zl., uložen u předsedy místní školní rady.

6. červenec 1881
Ustanoven program veřejné zkoušky v obou třídách v pořádku následujícím:
Třída první:
1. Modlitba
2. Počty
3. Zpěv a deklamace
4. Čtení a mluvnictví
5. Zpěv a deklamace
6. Názorné vyučování
7. Modlitba

Třída druhá:
1. Modlitba
2. Počty
3. Zpěv
4. Čtení a mluvn.
5. Země a dějepis
6. Deklamace
7. Přírodověda
8. Národní hymna a modlitba

20. srpna 1881
Usneseno, by místo podělování odměnami při veřejné zkoušce uspořádán výlet, spojený s deklamacemi, zpěvem a přiměřenou hrou. Den určen na 18. srpna, za místnost laskavě propůjčil zdejší rolník p. Macháček svůj sad. Podotknouti sluší, že při výletě podniknuta sbírka na zakoupení školního praporu, i vynesla přes sedm zlatých.

1. září 1881
Shledáno, že do I. třídy přináleží a zapsáno posud jest:
do I. oddělení z Holohlav 24 žáků, z Černožic a Čáslavek 18 žáků celkem 42 žáci.
do II. oddělení H. 38 žáků, z Černožic a Čáslavek 16 žáků, celkem 54 žáci.
Do druhé třídy zapsáno
do I. oddělení z Holohlav 54 žáků, z Černožic a Čáslavek 23 žáků celkem 77 žáci.
do II. oddělení H. 31 žáků, z Černožic a Čáslavek 15 žáků, celkem 46 žáci.
Cekem 219 žáků

5. listopadu 1881
Za předešlý měsíc udáni 23 žáci pro nedbalou návštěvu školy; příčina této nedbalé návštěvy leží v polní práci, hlavně však v dobývání řepy, při kteréž nejvíce žáci starší pomáhati musí; ba ani žáků šesti a sedmiletých ušetřeno není; musíť za nepřítomnosti rodičů ( kteří zase jsou na řepě ) menší děti opatrovati a takto celý měsíc i více zanedbají.

12.prosince 1881
Začátkem prosince přijati čtyři noví žáci ( přistěhovaní ) do I. třídy, čímž počet žáků vzrostl na 94. Návštěva v obou třídách jeví se velmi pěkná; obě školní světnice jsou v pravém smyslu slova přeplněny, takže tím žáci v hodině psaní, kreslení nejvíce trpí – proto činí se na přístavbu nové třídy ustavičný nátlak.
Pro pomůcky školní opatřena a do školy dodána pěkná, nová almara a dva věšáky.

15.března 1882
90 žáků ( ze 120 ) čte pilně školní knihy a s chvályhodným zalíbením. Půjčování děje se zpravidla jednou týdně ( v sobotu )
Zřetel majíce k usnesení místní školní Rady ze dne 12. března - l. r. – ustanoveno, aby zakoupen byl u p. J .Neškudly v Jablonném, nový školní prapor, což později vykonáno.

10.dubna 1882
Dne 8. t.m. spojeno bylo se slavností „Vzkříšení Páně“ svěcení školního praporu, kteréžto svěcení způsobem důstojným vykonáno bylo od velect. pána P. Al. Nývlta, děkana místního. Práporečníci zvoleni od žáků samých: jsou tito J. Šandera z Holohlav a Fr. Hynek z Černožic.

15.července 1882
Pro stálou a nebezpečnou chorobu obdržel p. Fr. Karel 6 nedělní dovolenou.
Dle nařízení sl. o. š. rady nastalo od 1.m. června 1882 polodenní vyučování.
Dopoledne II. třída 3. hodiny, odpoledne I. třída 2 hodiny.
Josef Novohradský správce školy zapsal: Školní rok ukončen. Díky Bohu !

29.září 1882
Do třídy první přijati začátkem školního roku 83 žáci; během měsíce vzrostl počet ten na 90
Prvnímu oddělení náleží 46 žáků, druhému 44 žáci.
Do druhé třídy zapsáno celkem 133 žáci.
V prvním oddělení 76, ve druhém 57.
V obou třídách jsou tedy 223 žáci.
V první polovici měsíce posláno jest nedbalým rodičům o návštěvu školní 15 upomínek.
Na nově zřízené tělocvičně postaveno nářadí ku cvičení potřebné: hrazda, bradla, kolmý žebřík, tyč ke šplhání.

10.listopadu 1882
Žáci buďtež napomenuti pro házení sněhovými kuličkami a klouzání.

9.prosinec 1882
Nově zřízené, pro novou 3. třídu zhotovené, pohodlné lavice, byly pro veliký počet žactva částečně v I., částečně i v II. třídě umístěny. V třídě II.položeno jest též nové a prostranné podium. Vánoční hra dítek ustanovena na den 21.ledna 1883.
Poněvadž až dosud zakořeněný zlozvyk zde panoval, že přese všechno úsilí učitele školní mládež zábavy taneční navštěvovala, učinila správa školy na základě vynesení okr. školní rady dorozumnění s četnickým velitelstvím, by k zamezení toho zlořádu všemožně se přičinilo.

23.ledna 1883
Z čistého výnosu hry divadelní.“Mladí pastýři betlémští“ ( 17 zl 28 Kr. ) zakoupeny následující pro chudou školní mládež:
Třída první 10 početnic ( první díl ) á 8 Kr., 10 početnic ( druhý díl ) á 15 Kr., 4 čítací knihy ( I. díl ) á 20 Kr., 8 čít. knih ( II. díl ) á 36 Kr., 5 tabulek á 16 Kr.
Třída druhá. 10 čít. knih ( III. díl ) á 55 Kr., 5 č. knih ( II. díl ) á 36 kr., sešity ku psaní a ku kreslení, sešity na úkoly

10.února 1883
Za příčinou konaných zde missií vykonala mládež školy zdejší společně s dětmi školy semonické a habřinské dne 3. února sv. zpověď, načež druhého dne přistoupila k stolu Páně. Den sv. zpovědi byl zároveň dnem feriálním. Mimo to ustanoveno by mládež zúčastnila se svěcení missionárního kříže, jakož i průvodu s nejsvětější svátostí olt. po obci zdejší.

22. března 1883
V pašijovém týdnu vykonají žáci II. třídy o 1. hod. odpoledne pobožnost postní na Zelený čtvrtek a Veliký Pátek

30.dubna 1883
Sbor učitelský usnesl se na tom, důtklivě připomínati rodičům, aby v tomto čase, kdy nastává pasení housat, stejně bedlivě dětí svých do školy posýlali, by vyučování ujmy netrpělo.
Poněvadž začalo se tento měsíc s přístavbou školy, byly pro nedostatek místa a k uvarování možného neštěstí záchody z části ze školního dvora odstraněny a na vedle sousedící děkanský dvůr přeloženy.
Návštěva chrámu Páně ustanovena počátkem prvního května. Žactvo zúčastnilo se na den sv. Marka ( 25. dubna ) průvodu k Semonicům, v dny prosebné průvodu do polí.

24.června 1883
Dne 15. června přehlížel školu c.k. p. inspektor Karel Jelínek.
Dne 23. června doprovodili učitelové svého soudruha Jana Paura, říd. učitele na Starém Plese ku hrobu. Zesnulý byl znám co svědomitý a pilný učitel a též co výtečný včelař. Pokoj popeli jeho.

13. července 1883
Školních dětí od placení školného osvobozených a k placení školného povinných jest z obce Holohlav 57, z obce Černožic 51.
Žákovská knihovna čítá 183 děl a svazků.

30.srpna 1883
Na první třídy je 74 žáků, na druhou 80 žáků a na třetí 60 žáků.
Do nově přistavené školní světnice darován byl od paní Hoffmanové v Holohlavech kříž v ceně 6 zl.

Listopad 1883
zapisoval František Prokeš, dále podepsaní Josef Novohradský a František Karel.
Návštěva kostela obmezí se na žáky III. třídy, dobře oděné.

1.prosince 1883
Do prvé třídy zhotoveno a dodáno 9 nových lavic, čímž pohodlí žáků velice se prospělo.
S odrostlejší mládeží započato cvičení s Budečskými jesličkami; které tohoto – po případě příštího roku sehráno býti mají.
Nařízeno ve všech třídách, by záchody v pořádku a čistotě držány byly.

5.ledna 1884
….Mimo to podělila 4 chudá děvčata vánočními dárky a večeří paní A. Feltlová, choť účetního.
Za příčinou vzmáhání se spalniček mezi školní mládeží byly vánoční prázdniny až do dne 6. ledna prodloužené z nařízení c.k. okresní školní rady.

únor 1884
Dle přání komise ku prozkoumání přístavby III. třídy zabedněna jest otevřena pavláčka vedoucí k záchodům a bednění to opatřeno jedním oknem.

březen 1884
při nastávající pěkné pohodě opozďují se děti příchodem ku odpolednímu vyučování, zaměstnávajíce se rozličnými hrami na prostranství před školou. Nařízeno jim, by jakmile uslyší hukot přijíždějícího vlaku, ( o 3/4 na jednu ) ihned odebraly se do školy.
Dobrodincové školy:
Důstojný Pan P. A. Niewelt, daroval chudým žákům rys ( ? ) papíru.
Pan Šindelář daroval sbírku nerostů čítající 45 kusů.
Pan Jezdinský daroval vycpanou žluvu a datla.

duben 1884
Poněvadž brány byly děti školou povinné do práce v továrnách a jiných závodech, usneseno, by dotyčným správám zaslána byla žádost s tím podoknutím; by jednání tomu co zákonu odporujícímu přítrž se učinila.

3.května 1884
Prvním dnem měsíce května počíná opět pravidelná návštěva chrámu Páně od hodiny 8 – 8 1/2

7.června 1884
Žáci napomenuti, by na veřejných a nebezpečných místech se nekoupali, zejména v blízkém rybníku nebo v brodku.

Mrkos 4.října 1884
V sobotu, dne 13. září stihla školu naši bolestná rána: zemřel po dlouhé a trapné nemoci řídící učitel Josef Novohradský, jehož pohřeb dne 15. září za velikého účastenství slavným způsobem vykonán byl. Čest památce jeho !
Prozatím ustanoven za sílu výpomocnou učitel p. Josef Mrkos, a za zatímního správce školy pan František Karel, kterýž také vyučování náboženství ve II. třídě převzal.

3.listopadu 1884
Za příčinou nastalého chladného počasí upuštěno od návštěvy chrámu Páně ( zvláště v nižších třídách )
Teplota školních světnic činila průměrem 8 – 9 stupňů R.

2.prosince 1884
Výnosem sl. c.k. okresní školní rady ustanovena pí Julie Prokšová zatímní industriální učitelkou při zdejší škole. Započala vyučovati 2. dnem měsíce prosince.

2.ledna 1885
Mládež školní sehrála dne 1.ledna 1885 divadelní hru „Slepá babička“. Z čistého výnosu o sumě 17 zl. zakoupeny knihy pro školní knihovnu žákovskou.

6.června 1885
Žáci důtklivě napomenuti, by se na veřejných a nebezpečných místech nekoupali, zejména v brodku.

2.října 1885
Sestaven soupis školou povinných dítek, dle něho čítá v třídě I. 95. žáků ( podučitel Prokeš ), ve tř. II. 64 ž. ( učitel Karel ) a ve tř. III. 83 žáci ( řídící učitel Možíš ), celkem 242.
Dítkám budiž nařízeno, by dříve do školy nechodili, dokud se nezvoní ku mši svaté.

31.října 1885
Chování mládeže bylo úplně přiměřeno, až na žáka III. třídy A. Špinar, jenž pro nemravné chování zaslouží druhou známku z mravů.
Stran provozování divadelního kusu dětského usneseno, by vzat ku provozování kus „Mikuláš aneb Pamatujte na chudé“.

1.února 1886
Chování mládeže je uspokojivé až na žáka III. tř. Horáka, jež drze chová se ku starším lidem a proto dána mu druhá známka z mravů.
K žádosti F. Jírky, dělníka v Holohlavech, usneseno by syn Václav chodil do konce dubna ještě do školy; na to vydá se mu propouštěcí vysvědčení.

3.března 1886
Usneseno, aby z čistého výnosu divadelní hry: „Král liliputánský“ zakoupen byl školní zvonek, mimo to aby svázány byly školní knihy, z přebytků pak zakoupen telegraf Morseův s příslušenstvím.
Pan správce školy připomíná jednostejnost znamének rozdělovacích ( v těchto zápisech se rozdělují slova na konci řádku dvěma čárkami – jakoby uvozovkami pozn. P. )

3.dubna 1886
Chování žáků přiměřeno bylo duchu dětskému až na žáky 3 tř. Špinara a Horáka, 2 tř. Černýho a Hepnara, 1 tř. Štrumhause. Těm sníží se i známka z mravů.

3. července 1886
Co se chování mládeže týče, potrestáni nižší známkou z mravů pro vybírání hnízd ptačích následující žáci: I. třída: Kubec Josef, Křeček František, Holeček Jan, Toman Josef, Mucr ( ? ) Vincenc, Z třídy II. a III. pro nemravné chování Černý Josef a Satránský Josef.
Třídní učitelé podávají oznámení, co v jednotlivých třídách se nedostává.
V třídě I.: podium, stůl, kamna, ventilace, 1 tabuli nalinovanou, kříž na stěnu, nový zámek ke dveřím s klíčem, 1 stolice, 1 umyvadlo se džbánem, 3 nové lavice, důkladná oprava oken.
V třídě II.: 4 nové lavice a 1 stolici, umývadlo.
V třídě III. Podlážka pod lavice, oprava oken, kamna a nový plášť, umývadlo, lišty k mapám a předlohy ku kreslení. Plášť ke kamnům schází ve všech třídách.
Vhodný by byl též nápis na školu.

1.září 1886
Prokeš Roztřídění žáků dle tříd I. třída p. Karel, II. třída obsahuje 66 dítek – p. Prokeš, III. třída 90 dítek p. řídící Možíš.
Vyučování počíná s dohodnutím se s místní radou školní o půl deváté hod. a odpoledne o 1. hodině.
Hodiny ohlašují se zvoncem; první hodinu oznámí správce školy, druhou učitel první, třetí hodinu učitel druhé třídy a poslední opět správce školy.
Po modlitbě čtou se jména žáků a zaznamenávají se nepřítomní.
Pokud počasí dovolí, budou dítky kostel navštěvovati. Dozor nad žáky povedou téhodně střídavě třídní učitelé. Čas chůze do kostela oznámí zvoncem ten učitel jež právě dozor vede.
O čistotu ve škole budiž na prvním místě hleděno; přihlížejme, by žáci byli umiti, učesáni a netrpme děvčatům při učení šátků na hlavách. Nebudiž dále trpěno, by odpadky papírové, ovocné apod. do lavic nebo pod lavice házeny byly.
Hromadné pouštění na záchod dějž se v I. třídě po první hodině o přestávce 10 minut, v 2hé a 3tí třídě po druhé hodině.
Od tělesného trestání budiž docela upuštěno; místo tělesného trestání upraví se ve příští schůzi rázné listy, které zašlou se rodičům dotyčných žáků.

2.října 1886
Co se mravního chování žactva týče jest celkem uspokojivé, až na žáky J. Kubce aj. Tomana z 1. třídy aj. Jakoubka, žáka 3. třídy.
Třídní učitelé nařiďtež, aby žáci nezúčastnily se posvícenských a vůbec tanečních zábav, aby o takových před hospodami nepobíhali a neskotačily. Kdoby proti zákazu tomuto jednal, potrestán budiž nižší známkou z mravu.
Poněvadž dne 4. října připadá den Nejvyšších jmenovin jeho c.k. Apoštol. Veličenstva, nařiďtež třídní učitelé ve svých třídách, by všichni žáci v ten den ráno v čas do školy přišli, odkudž se svými p. učitely v průvodu do kostela půjdou. Po službách božích zapěje mládež 1. 2. a 4. sloku rakouské hymny, po kteréž domů se odeberou.

30. října 1886
Pro zpurnost, neposlušnost a vzdorovitost v tělocviku udělena důtka žákům Macháňovi a Hrochovi, a spolu snížena známka z mravů.

3.ledna 1887
Žáci buďtež napomenuti, by sněhovými kulemi obecenstvo neznepokojovali.
Učitelský sbor usnesl se provésti v měsíci únoru s dětmi divadelní hru: „Pamatujte na chudé“.

30.ledna 1887
Správce školy si přeje, by odpoledne před početím vyučování členové sboru střídavě čtvrt hodiny předem zvonili školním zvonkem.

Leder 1.března 1887
V čas postu choditi budou dítky ze 2. a 3. třídy do chrámu Páně každou neděli při velkých službách Božích.
Ml. učitel Prokeš vyzývá se aby odvedl vypůjčené školní pomůcky.
Po čas vyučování nezabývejtež se učitelé jiným, než vyučováním.
Katecheta p. Lad. Leder táže se, jakým způsobem trestati má nepozorné žáky. Katecheta trestejž žáky sníženou známkou z mravů.
Učitel p. Karel žádá, by konference položeny byly na prázdná odpůldne ve středu neb v sobotu.

30.dubna 1887
Pan uč. Karel, má-li žačce Amalii Martincové, kteráž má bolavou hlavu, do školy nechodí a husy pase, zameškané hodiny omluviti. Hodiny buďtéž omluveny.

1.června 1887
Při počtech podotýká pan řídící, aby u dělení užito bylo způsobu kratšího, totiž bez psaní násobků.
Správce školy sděluje, že dne 16. června odbývá se v kostele zkouška náboženská. Sbor učitelský zúčastní se při dozoru. Před náboženskou zkouškou zazpívá se „Přijď sv. Duše“ a potom píseň mariánská „Maria a jméno plné slasti“.
Třídní učitel Fr. Karel zmiňuje o chování žákyně A. Kotlantové a navrhuje známku 4. z mravů. K dotazu p. učitele Prokše, jak zaměstnávati děti, nemající psacích sešitů, rozhodnuto aby byly mimo lavice vystaveny a tam zaměstnány přiměřeně.

1.října 1887
Ku zamezení návštěvy hospod mládeží požádá se děkanský úřad, by připoměl z kazatelny nařízení ministerské; v místních hostincích vyvěsí se nařízení ono a přestupníkům nejpřísnějším trestem se pohrozí.

31.října 1887
Promluveno dále o chování se mládeže. Usneseno, aby dětem, které účastnily se přes zákaz taneční zábavy, dána byla 3. známka z mravů. O psaní písmene z. Na nižších stupních užívejž se tvaru písmenem z dle I. čítanky, na vyšších stupních pak psaní písmene z s tahem prvním zaokrouhleným.

5. prosince 1887
Následkem odchodu mladšího učitele pana Fr. Prokše do Hustiřan vyučuje v 1. třídě učitelský sbor střídavě. Langer

4. ledna 1888
Přivítání nového člena sboru – pana učitele Františka Langra

1. února 1888
Nižší známku z mravů v 2. čtvrtletí obdrží následující počet žáků: v I. třídě 4, v II. tř. 9, ve III. tř 6.

2. června1888
Rok školní chýlí se ku konci; a tu sbor pozoruje, že není lze ve všech třídách přesně rozsahu učiva dle osnov učebných vytknutého dosíci, čehož příčinou hlavní jest rozmohlá se zhoubná nemoc epidemická ( neštovice ) v přiškolené obci Černožicích, a částečně i v Holohlavech, což jeví se hlavně v počtech, ježto návštěva školy byla – neúplná.
Žákům budiž přísně připomenuto, by na místech veřejných – z ohledů slušnosti – se nekoupali.

31. října 1888
…..dále žádost podučitele Fr. Langra za připuštění ku zkoušce způsob. učitelské – což opět vyřízeno.

1. prosince 1888
Usneseno k návrhu řídícího p. učitele, aby děti ze školy jdoucí shromáždily se před kostelem, a za dozoru učitele daly pozdravení a slušně domů se ubíraly.

31. prosince 1888
…ve III. třídě v měsíci prosinci nedbale školu navštěvovali: Kroupová Anna a Pourová Aloisie, zameškavše ona ( 33 ) i tato 33 školních půldnů neomluvených tj celou dobu vyučovací za měsíc prosinec

2. března 1889
V měsíci únoru nedbale školu navštěvovali – a navštěvují:
v II. tř. Doubic František, zameškav 37 půldnů,
v III. tř. Kroupová Anna a Pourová Aloisie, kteréž po celý měsíc ani jedenkráte školu navštívili, ačkoli již před tím sl. c.k. okr. škol. Radě ku potrestání předloženy byly.

30. března 1889
Návštěva školní je celkem velmi pilná, až na 3 případy u kterých nelze se nadíti návštěvy školní proto, poněvadž není sbor učitelský místní školní radou podporován.

1. května 1889
Rodiče žáků Františka Desenkáha ( ? ) a Fr. Hynka z Černožic žádají, by děti jejich ( jsou ve věku 13 let )mohli se řemeslu učiti, při čemž školu dvakrát týdně navštěvovati budou, což se svoluje.

1. června 1889
Co se týče koupání, usneseno, že děti na veřejných místech a úplně nazí koupati se nesmějí.

30.září 1889
20. dne příštího měsíce připadá v zdejší osadě slavnost Posvěcení chrámu, čili „Posvícení“;i budiž žákům důtklivě připomenuto, by po slavnostní dny ty slušně a mravně se chovalo, zvláště hostinců a tanečních zábav, pod žádnou podmínkou nenavštívilo.

5. listopadu 1889
Mravné chování žáků až na Václava Šrámka z Holohlav bylo celkem velmi chvalitebné.
Den 19. listopadu jest práznina ( jmeniny Její Velič. ). V ten den sejde se mládež k službám božím se svými třídními učiteli a ku konci zapěje 1. a poslední sloku „Národní hymny“.
( Slova na koncích vět se již rozdělují pomlčkami – pozn P. )

29. ledna 1890
Následkem epidemické nemoci, chřipky, která v tomto měsíci i mezi žactvem povážlivě řádila, onemocnělo 47 žáků; věc ta oznámena H. c.k. okr. šk. radě; i povolena prázdnina 10 dní, kteréž se však nepoužilo, ježto po obdržení onoho oznámení nemoc mezi žactvem značně ochabla.

1.března 1890
Výkaz nedbalé školní návštěvy následkem velmi pilné návštěvy nebyl sestaven. Pouze jediný žák zasluhuje býti udán – Modrý Josef, který slouží u p. Josefa Vítka, rolníka zde. Usneseno, by mu poslána byla upomínka.
Tento měsíc vystoupili ze školy tito žáci: Králíček Jan 28. února a Pácaltová Anna 23.2.90.

29. března 1890
Sbírka žáků všech tříd sebráno na věnec zemřelému školáku Josefu Hojnému z Černožic ) jehož pohřbu se žactvo zúčastnilo ) 5 zl 45 kr.; po zakoupení věnce zbylo 71 kr. kterážto částka ponechána budiž pro nahodilé potřeby. Pan řídící si přeje, by když za příčinou nějakého oznámení do třídy vstoupí, ( dle pravidel slušnosti ) po tuto dobu, pokud ve třídě mešká, se nevyučovalo.

30. dubna 1890
Mravné chování žactva, bylo celkem uspokojivé až na jeden případ ( Holeček Jan z 2. třídy )
Do tak zvané „zlaté knihy“ budiž zapisována jména pilných a mravných žáků. To dějž se pravidelně ku konci roku školního.
Ml. pan učitel Fr. Langer předkládá žádost správci školy, aby předložena byla žádost místní školní radě, aby mu ponechám byl byt ve školní budově.

31. května 1890
Ohledně koupání správa školy požádejž pana starostu, by nařídil obecnímu strážníkovi, by přísně k tomu dohlížel, aby dítka školní na místech veřejných a nedovolených se nekoupaly.

2. září 1990
Pan F. Antoš, obchodník zde, daroval chudým žákům zdejší školy značný počet sešitů psacích i kreslících, začež mu správa školy povinné díky vzdává.
Pokud odtržení přiškolené obce Černožic – Čáslavek zákonně se neprovede a zde úředně oznámeno nebude, bude vyučovati se dle starých rozvrhů hodin; až po tu dobu povede se výkaz žáků jmenované obce na zvláštním archu.

3.října 1890
Příčinou slabší návštěvy ve třídě II. jest kopání řepy, čekanky a bramborů. ( ve II třídě bylo zameškáno 789 půldnů v měsíci září )
Sepsán výkaz nedbalé školní návštěvy za měsíc září, kterýž vykazuje 14 dítek, které školu nedbale navštěvovaly a sice:
Knejp Karel, Knejp Václav, Sobolík František, Řehák František, Bartoň Karel, Pácaltova Marie, Radoňova Anna, Čápova Františka, Joštova Anna, Němečkova Marie, Nolova Anna, Rohlenova Františka, Špringrova a Vognarova Marie

3. ledna 1891
Žák Karel Bartoň ze druhé třídy velmi nemravně vyjádřil se o jedné žákyni školy Smiřické; i usneseno, aby o příštím čtvrtletí obdržel z mravného chování stupeň třetí.

Možíš 28. ledna 1891
Na zemskou školní výstavu budou zaslány práce žáků Josefa Pultra, Františka Voříška, Františka Hlavovy a Jos. Broučkovy. Rozvrhy hodin uvolil se napsati mladší učitel p. František Langer ( pro zemskou jubilejní výstavu. )

4. března 1891
Dne 28. t. m. dosáhne Marie Němečková, žákyně II. třídy čtrnácti let. Pro nslušné a nemravné se chování ve škole ( v poslední době ) vzdor častému napomínání učitelovu – budiž jí dána na vysvědčení propouštěcí z mravného chování známka druhá.

6. května 1891
Ze školy vystoupí v měsíci květnu a to dne 15., žákyně Anna Joštová, i dáno jí budiž vysvědčení propouštěcí, ježto vyhovuje v příčině stáří i prospěchu zákonitým nařízením.
Ku pilnější návštěvě školy důtklivě připomenuty budtéž rodiče žáků z II. třídy Václava Knejpa a Anny Frýdové. Smiřice a Holohlavy

5. září 1891
Školou povinných dítek vůbec jest 152; z těch jest ve třídě první 64, ve třídě druhé 66 a 22 žáků navštěvuje školu jinde.
V první třídě vyučovati bude řídící učitel pan Karel Mojžíš ( poprvé psaný i podepsaný s „J“ – pozn. P. ), a ve druhé třídě ml. učitel František Langer.

6.října 1891
Tělocviku bude vyučovati František Beran, mladší učitel.

9. prosince 1891
Nižší známku z mravů obdrželi: V 1. třídě: Václav Stejskal, Jan Pácalt, Josef Sochůrek a Anna Rynková. V 2. třídě: František Řehák.
Vystoupí ze školy: František Valášek dne 27. prosince 1891.

7. ledna 1992
Ze školy vystoupí František Sobolík nar. 5.1.1879 a dáno mu ihned k jeho ústní žádosti propouštěcí vysvědčení.

30.ledna 1892
Beran Nedbale do školy chodili:
František Petera, narozen 3.7.78 ( 39 půldnů )
Anna Frýdová, 13.2.79 ( 28 půldnů )
Karel Knejp, 17.9.79 ( 18 půldnů )
Anna Švajdlerová, 16.11.79 ( 17 půldnů )
Ze školy vystoupí Josef Holeček, narozen 23.II. 78.

30.dubna 1892
Nedbale školu navštěvovali a ku potrestání navrženi otcové těchto žáků: Karel Bartoň z č. 14, Karel Knejp z č. 40, František Řehák z č 40, Václav Holeček z č. 16, Anna Němečková z č. 21.

Špaček 3. června 1892
Otcové těchto nedbale chodících žáků ku potrestání navrženi:
Antonín Valášek I. třída, z č. 26
Karel a Ludvík Bartoň, II. tř., č. 14
František Řehák , II. tř., č. 40
Marie Pácaltová, II. tř. č. 61
Karel Knejp, II. tř., č 40

1.září 1892
Pan správce školy uvítal nově ustanovené dvě síly učitelské a to p. J. Mrkose učitele a p. V. Špačka zatímního podučitele.
Rozdělení žáků podle tříd: I. třída 47 žáků ( učitel Špaček ), II. třída 40 žáků ( K. Mojžíš ), III. třída 45 žáků ( J. Mrkos ). Úhrnem 132 žáků.
Jinde školu navštěvuje 28 žáků, celkem jest tedy školou povinných dítek 160.

1. února 1893
Sníženou známku z mravného chování obdrželi ze III. třídy Josef Knejp a Josef Klouza pro nedbalou návštěvu kostela a neposlušnost.

29. dubna 1893
Do výkazů nedbalců navrženi : Kroupa Josef, Pácaltová Jos., Pácaltová Marie, Vognarová Anna.
R. Klammrová a A Němečková obdržely vysvědčení propouštěcí.

3. června 1893
Do výkazů nedbalé návštěvy navrženo 19 žáků. KarásekVpravo je podpis kaplana Jan Karáska z roku 1892.