Holohlavy - Sportovní park U Svatých

Zpět na hlavní stránku     Výstavba parku     Slavnostní otevření parkusportpark
Fotografie ze soutěžního posteru - Kliknutím se celý poster zvětší

sportpark sportpark

sportparkPaní Hrochová poslala fotografie a informuje:

   Obec se zapojila do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020. Podklady zpracovali architekti s podporou obce.

   Kritéria hodnocení posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh vypisovatele. Každý z pořadatelů je v porotě zastoupen jedním členem, předsedou poroty je vždy zástupce vypisovatele tj. Vedle Královéhradeckého kraje je pořadatelem soutěže Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů. Více se dá dohledat na stránkách Kraje.

   Fotografie až na noční foto také architekti. Hlavní poster je vystaven spolu s ostatními ve vstupu na Krajský úřad. (viz. nahoře)

   V Deníku HK proběhlo hlasování veřejnosti a tam jsme dopadli velmi dobře, tak teď ta odborná.
19.8.2021


sportpark
Čestné uznání v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje roku 2021
stavbě Sportovní park U Svatých - Holohlavy
Plaketa, na vloženém obrázku dole, je umístěna ochranném pouzdru i se stojánkem na opření destičky.Z veřejné vyhlášky územního rozhodnutí

(Vypraveno dne 20. 02. 2017):

1. Obec Holohlavy, Školní 35, 50303 Holohlavy, IČO: 00653446 – žadatel
2. ZALUBEM s.r.o., náměstí Osvoboditelů 820, 50003 Hradec Králové – zplnomocněný zástupce obce Holohlavy

sportpark Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky p. č. 83/13, p. č. 83/14, p. č. 83/15, p. č. 94/1, p. č. 94/2, p. č. 94/3, p. č. 94/4, p. č. 94/5, p. č. 94/6, p. č. 94/7, p. č. 239/41, p. č. 239/44, p. č. 495/1, p. č. 496/3, p. č. 496/13 kat. území Holohlavy.

Určení prostorového řešení stavby, popis stavebních objektů

SO-02 Víceúčelové fotbalové hřiště
   Víceúčelové hřiště s umělou trávou o rozměrech 44x24m bude primárně určeno pro hraní fotbalu na ploše 20/40m s 2m pro přeběhy na všech stranách. Hřiště bude mít v podélných stranách nízké hrazení výšky cca 1000mm a za brankami budou 5m vysoké ochranné sítě. Hřiště bude doplněno o basketbalové koše, branky pro hraní „dětského“ fotbalu napříč hřiště a o vkládací tyče pro volejbal a tenis.
  

SO-03 Komunikace a zpevněné plochy v parku
   Zpevněné pochozí plochy budou asfaltové a dlážděné z betonové nebo kamenné dlažby do štěrkového lože. Čistě pochozí plochy v kořenové zóně stromů budou kladeny jen s minimálním ložem nebo přímo do zeminy. Plochy, na které není fyzickou překážkou zabráněn vjezd nákladních vozidel, jsou dimenzovány na třidu dopravního zatížení VI a s ohledem na charakter podloží jsou v jejich konstrukcích použity stmelené podkladní vrstvy. U ostatních méně zatížených ploch (chodníky, plochy se štěrkovým krytem) jsou navrženy podkladní vrstvy jen s použitím drceného kameniva. čarodějnice 21.4.2016
   Hlavní komunikací v parku je dráha pro koloběžky (SO-03a). Jedná se o zvlněnou asfaltovou dráhu, na které mohou jezdit děti všech věkových skupin na koloběžkách, odstrkovadlech či kolech. Dráha je rozdělena na dvě časti, zvlněnou (Trasa A a B) a okruh okolo víceúčelového hřiště (Trasa C). Jednotlivé úseky zvlněné dráhy nabízejí rozmanité kopečky s různým převýšením do 8,33% mezi nejvyšším a nejnižším místem, lokální sklon na jednotlivých vlnách nepřekračuje 12,5%. Draha je se zapuštěným obrubníkem v úrovni terénu. Okruh je 2,5m široky. Zvlněná část dráhy bude v základu 4m široká s lokálním rozšířením v místě stromků, kde jednotlivé šířky dráhy na obou stranách budou 2m.
   Dalšími zpevněnými plochami budou doplňkové cestičky propojující jednotlivé zájmové body a vstupy. Západní cestička (SO-03b) vede od západního parkoviště na pahorek s altánkem. Naproti ulici U Jordanu vede cestička (SO-03c) přes stávající propustek a je napojena v nejnižším místě na zvlněnou dráhou. Další vstup do parku je naproti ulici Jabloňová, kde cestička (SO-03d) vede přes krátký mostek s délkou 5m nad příkopem ke dráze kde se na ni napojuje a vede dále ke hřištím. Kolem objektu se zázemím bude dlážděný plácek (SO-03e). V západním rohu areálu bude vybudováno parkoviště se čtyřmi parkovacími stáními (SO03f). Plochy u parkoviště budou z části zpevněné a z části s mlátovým krytem. Ten bude proveden na sjezdu na místní komunikaci a na vlastní ploše pro osobní vozidla. Mezi nimi bude probíhat chodník šířky 2,0m. Tyto zpevněné cesty budou ještě doplněny o nezpevněné pěšinky z volně uložených cihel na výšku. Pěšinka k náspu (SO-03g) bude v místě náspu zpevněna samostatnými „šlapáky“ tvořícími schody.
   V parku bude před vstupem na hřiště u objektu se zázemím umístěno ohniště s posezením (SO-03h), ohniště bude mít charakter pochozí zpevněné dlážděné plochy kladené s postupně se zvětšujícími spárami volně přecházející do trávy.

SO-04 Napojení na místní komunikace
čarodějnice 30.4.2014 04a Místo pro přecházení a sjezd na cestu U svatých

   V místě, kde se napojuje cesta U Svatých na ulici Na Lávkách, bude upraven povrch stávajícího sjezdu. V tomto místě bude před sjezdem v oblouku zřízeno místo pro přecházení.

04b - Místo pro přecházení U Jordanu
   Naproti ulici U Jordanu bude zřízeno místo pro přecházení. Jedná se o úpravu spočívající ve snížení obrubníku, částečnému předláždění stávajících chodníků s doplněním signálních a varovných pasů a nakreslení vodorovného značení na silnici.

04c - Místo pro přecházení Jabloňová
   Naproti ulici Jabloňová, bude zřízeno místo pro přecházení. Jedná se o úpravu spočívající ve snížení obrubníku, částečnému předláždění stávajících chodníků s doplněním signálních a varovných pasů a nakreslení vodorovného značeni na silnici.

04d - Úprava stávajícího sjezdu u trati
   Stávající sjezd bude nově upraven, okrajový pásek ulice Na Lávkách bude opraven a nově vydlážděn, navazující pojízdná plocha bude s mlátovým povrchem.
   Mimo území sportovního parku bude upravena cesta U Svatých (SO-04e), která končí před tratí. Přejezd přes trať je již zrušen. V současnosti je cesta využívána k přístupu k domu u trati a k okolním polnostem. Současný stav stávající cesty bude opatřen novým povrchem z kamenné dlažby do štěrkového/betonového lože se širokou zatravněnou spárou. Dlažba bude kladena s důrazem na ochranu kořenového prostoru stromů. U Svatých budou umístěny malé dlážděné plochy s lavičkou. V prostoru před propustkem bude vybudován chodník, který bude napojen na stávající chodník a doplněn o přechod na protější stranu. V přední časti cesty mezi stávající plochou pro kontejnery a mezi zpevněnou cestou o šířce 2,5m bude vedena umělá vodící linie (šířky 0,4m). V této přední části v souběhu s plochou pro kontejnery bude cesta zpevněna na parametry pro přejezd těžkého nákladního vozidla (vozidlo pro svoz odpadu). Dále k sochám bude již dlažba plynule přecházet v rozvolněnou, která bude kladena se širokou zatravněnou spárou, jen s lokálním pruhem zahuštěné dlažby v šířce 1m, vedoucímu k dětskému hřišti, dále k trati se bude dlažba plynule vytrácet a cesta bude přecházet v pěšinku na stávajícím zatravněném náspu. U sjezdu v zatáčce z ulice Na lávkách na cestu U Svatých bude u stávajícího místa s kontejnery, na části pozemku p. č. 496/3 kat. území Holohlavy, vybudováno parkovací stáni ZTP (SO-04f).

SO-05 Dětské hřiště
   Jedna se o přírodní plochu parku upravenou tak, aby vyhovovala pro hraní děti. Hřiště bude stíněno hustou výsadbou stromů, mezi jejichž kmeny budou rozmístěny přírodní prvky pro hraní. Součástí dětského hřiště je plocha s umělým trávníkem, kde jsou koncentrovány hrací prvky. Hřiště bude v prostoru vymezeno ze strany od volných ploch parku nízkým živým plotem.

vizualizace
Vizualizace budoucího areálu.

plán
Oba obrázky jsou převzaty ze studie sportovního areálu z výše uvedené stránky.

SO-06 Objekt se zázemím
   Objekt je navržen jako jednopodlažní stavba, jejíž součástí je sociální zázemí s komorou. Zázemí se skládá z bezbariérové záchodové kabiny s přebalovacím pultem a úklidové komory s pisoárem. Na vnější fasádě objektu bude umístěn venkovní kohout. Střecha objektu bude dřevěná s dřevěným záklopem a dřevěnými nosníky. Objekt bude zděný, založený na liniových základech a patkách. Střecha bude dřevěná, plochá podepřená na zdivu a dřevěných sloupech. Dřevěná konstrukce střechy bude současně tvořit strop.
   Konstrukce střechy bude z dřevěných trámů překrytých fošnovým záklopem, na kterém bude položena vrstva tepelné izolace a souvrství ploché vegetační střechy s extenzivní až intenzivní zelení. Podlaha v přízemí bude konstrukčně těžká, ležící na hutněném štěrkovém zásypu, na kterém bude základová deska. Podlahovou desku bude tvořit keramzit - betonová deska na násypu z expandovaného keramického kameniva. Objekt bude se sezónním využitím bez vytápění. Dešťové vody ze střechy budou vsakovány v povrchovém vsaku za objektem.

SO-08 Altán
   Na pahorku u dráhy bude postaven altánek s lavičkami. Altán bude kruhového půdorysu s průměrem 2m, s plochou střechou ve tvaru listu podepřeného třemi sloupy na patkách. Celková výška bude 3,0m, konstrukce střechy bude železobetonová skořepina tl. 75mm. Sloupy budou dřevěné z rostlého dřeva průměru cca 180, založené na betonových patkách 400/400 hl 1,2m. Nadzemní část patky pod sloupy bude z pískovcového kamene výšky 420 mm, zastřešení bude z povlakové hydroizolace. Dešťové vody budou svedeny k zadnímu okraji střechy, kde budou po řetězu stékat na chodník a po chodníku na okolní zatravněné plochy kde se budou povrchově vsakovat.

SO-10 Osvětlení
   Na cestě U Svatých bude vybudováno veřejné osvětleni, světlo na dětském hřišti a večerní osvětleni dráhy pro koloběžky. Jelikož se část parku nachází v ochranném pásmu dráhy, osvětleni nesmí mít podobu, která by byla zaměnitelná se světly dráhy.

SO-11 Příprava na kamerový systém
   Zahrnuje přípravu na instalaci kamer snímajících prostor dětského hřiště a prostor soch na cestě U Svatých, altánu a prostor hřiště s objektem se zázemím, uložením datových kabelů pro kamery, telefonního kabelu od objektu se zázemím k účastnickému rozvaděči u cesty Na Lávkách. Souběžně s ukládanými sítěmi budou uloženy také rezervní HDPE mikrotrubičky pro možné nafoukání optických vláken. Součástí kamerového systému bude rezervní vývod pro anténu vysilače bezdrátového spojení přes místního poskytovatele internetu, přes kterého je možné napojeni na centrálu umístěnou na pracovišti městské policie v obci Smiřice.

SO-31 Kanalizační přípojka
   socha Panny Marie Bude vybudována nová kanalizační přípojka v délce cca 10,0m z potrubí PVC DN 150, napojená do splaškové kanalizační stoky vedené přes pozemek p. č. 94/2 kat. území Holohlavy. Přípojka bude zakončena v revizní šachtě u objektu se zázemím (SO-06). Na přípojce bude osazena klapka proti vzduté vodě. Dále bude na přípojce 1m před napojením na kanalizační stoku DN 400 vybudována betonová revizní šachta O 1000mm, hloubky 2m s typovým šachtovým dnem s přímým kanálem. Šachta bude zakončena přechodovým kónusem a zakrytá poklopem.

SO-32 Vodovodní přípojka
   Bude vybudována nová vodovodní přípojka, napojená na veřejný vodovod (LIT DN 150). Přípojka délky cca 6,5 m je navržena z trub PEHD D32. Přípojka bude zakončena betonovou vodoměrnou šachtou O 1200mm.

SO-37 Zpracování dešťových vod
   V areálu budou zřízeny tři vsakovací objekty. Zasakovací objekt z víceúčelového hřiště bude zřízen v souladu s TNV 759011 a ČSN 759010 v mírné depresi hluboké 300 mm v nejníže položené části pozemku na západní straně před příkopem vedoucím podél cesty. Plocha deprese bude cca 67m2 a její retenční objem bude min. 7,5 m3. Zasakovací deprese bude podpořena podpovrchovým štěrkovým ložem frakce 16/32 tl. 300 mm obaleným v geotextilií. Dno štěrkového lože bude minimálně 1m nad hladinou podzemní vody. Na povrchu bude cca 20cm silná vrstva humusu, ve které budou zasazeny vlhkomilné rostliny. Součástí zasakování bude i svodné drenážní potrubí vedoucí z pod multifunkčního fotbalového hřiště.
   Zasakovací deprese pro objekt se zázemím bude zřízena zasakovací deprese šířky 1,2 m, délky 3,5m, hloubky 100 mm, podpořena podzemní zasakovací jámou šířky 0,8m, délky 3m, hloubky 0,6 m, uloženou pod depresí a vyplněnou štěrkem 16/32 obaleným ve filtrační geotextilií. Kryti stěrkové jámy bude 200 mm pod upraveným terénem. Dno štěrkové jámy bude min. 1m nad hladinou podzemní vody.
   Pro odvodnění dětského hřiště bude sloužit drenážní trubka DN 100 vyvedená do zasakovací jámy vyplněné dvěma zasakovacími tvarovkami usazenými do štěrkového lože frakce 16/32 délky 2 m, šířky 0,8 m a obaleny geotextilií. Nad zasakovací jámou bude zřízena mírná deprese hloubky 100mm, do které bude vyveden pojistný přepad. Dno štěrkového lože bude minimálně 1m nad hladinou podzemní vody.

SO-51 vedení NN vnitro-areálové
   Bude zřízeno podzemní elektrické vedení, vedoucí od stávající pojistné skříně umístěné na hranici pozemku p. č. 94/3 a p. č. 94/7 kat. území Holohlavy do objektu se zázemím. Elektroměr bude umístěn v typovém elektroměrovém sloupku vedle stávající pojistné skříně.

SO-52 Vodovodní vedení vnitro-areálové
   Bude zřízeno podzemní vodovodní potrubí od vodoměrné šachty do technické šachty pod objektem se zázemím a dále bude podzemní vodovodní potrubí vedeno k pítku, které bude umístěno na dětském hřišti. Potrubí PE 100 SDR 11 D20 bude uloženo do nezámrzné hloubky min. 1,2 m. Obě větve vodovodního potrubí budou vyspádovány směrem k vodoměrné šachtě, kde bude osazen vypouštěcí ventil. SO-09 Sadové úpravy Po dobudování komunikací a inženýrských sítí budou provedeny úpravy terénu, ozelenění stavbou dotčených zelených ploch, doplnění humózní vrstvy, odplevelení stanoviště a založení nového trávníku. V parku budou nově vysázeny stromy a skupiny stromů, dále budou odstraněny smrky podél cesty U Svatých a vysazeny nové stromy tvořící stromořadí podél cesty. Podél jižního příkopu u cesty Na Lávkách bude vysazena „vinice“ tvořící živy plot. Obdobná vinice bude vysazena rovněž okolo dětského hřiště pro nejmenší. Na paloučku pod Svatými budou vysázeny různé druhy trvalek. Živý plot bude umístěn tak, aby nezasahoval nad uzavírací armatury (šoupata a hydrant), ke kterým bude zajištěn trvalý přístup. Nově vysazovaná hrušeň v alejové řadě u propustku vzdálena 3,3 m od vodovodního řadu bude mít kořenový val ze strany k vodovodu chráněn proti kořenovou zábranou, tak aby nedošlo k prorůstání kořenů k vodovodu.

SO-07 Parkový mobiliář
   Součástí realizace stavby sportovního parku bude po jeho dokončení osazení parkového mobiliáře. Na dětském hřišti bude umístěno pítko. V parku bude dále umístěn městský mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační cedule a stojany na kola. Na přístupových cestách ze strany od silnice budou v živém plotu osazeny branky se samo zavíracím mechanizmem.

Doprava:
   Příjezd a přístup do areálu je řešen třemi sjezdy. Jeden sjezd z přiléhající obslužné ulice Na Lávkách je stávající. Nově bude napojen dvěma sjezdy z přiléhající obslužné ulice Na Lávkách a dalšími dvěma chodníky. Parkovací stání budou vybudována u trati v počtu 4. U sjezdu v zatáčce z ulice Na lávkách na cestu ke svatým bude u stávajícího místa s kontejnery vybudováno jedno parkovací stání ZTP.

Před postavení areálu

socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého.
Pohled na popisovaný prostor - levá strana. 1.2.2014

kostel v Holohlavech
Pravá strana louky a stará cesta přes koleje k holohlavskému kostelu.

čarodějnice
Protože na druhou stranu Holohlav (U Kříže) lidé odváželi odpadky na spálení do čarodějnické hranice
a pozdější likvidace odpadu byla drahá, začala obec pořádat tuto jarní akci zde a to ze dřeva z obecního lesa. 30.4.2014