Holohlavy - obecní úřad

Z materiálů Okresního archivu Hradci Králové jsem vybíral jen zajímavé informace.

Zpět na hlavní stránku

Dokumenty z let    1900 - 1909   1910 - 1919   od roku 1920do roku 1900

plán   dopis

"Plán k vystavení obidelního stavení pro Mik. Kutíka v Holohlavech" rýsoval ve Smiřicích stavitel Valášek 12. června 1864.
Nahoře je Komora, uprostřed Sín a Kuchín, dole Sednice, svisle Gruntovní vid.

Text žádosti:
Slavný c.k. okresní úřade
   Já níže podepsaný koupil sem od naší obce kousek pozemku ve výměře 92 4/9 čtverečného sáhu, na němž si přibitek vystavěti hodlám, jelikož unás žádného obidlí k dostání není a já nemam, kam bych s svou rodinou hlavu sklonil a protož prosím Slavný c.k. okresní úřad, aby mi ůmisl muj podle přiloženého nákresu provésti milostivě povoliti ráčil.
   V Holohlavech d. 12. Června 1864
   Jan Kutik
(zatím, jsem neurčil kde domek stál, pro je plán zde)

--------------------

Panu starostovi obce v Holohlavech
   Františka Novohradská vdova po tamním řídícím učiteli Josefu Novohradským předložila sem revers, kterým se zavazuje svého syna Petra, který podal žádost za berního praktikanta po celý čas trvání praxe u berního úřadu až k dosažení místa úřednického se stálým služným spojeného, tedy i po celou dobu kdy jemu uděleno adjutum, ať jest přidělen úřadu bernímu kterémukoliv se všemi prostředky k slušnému ošacení výživě, a pod zaopatřiti.
   Jelikož jmenovaná Františka Novohradská do tamní obce příslušná jest a její hmotné prostředky zde známé nejsou žádá se pan starosta, aby v lhůtě možno krátké sem oznámil, zdali vystavovatelka reversu jest sto požadavkům úplně vyhověti na které se zavázala.
   C.k. okresní hejtmanství v Hradci Králové dne 22. srpna 1890.

--------------------

Ctěné obecní zástupitelstvo v Holohlavech !
   Níže podepsaná prosím, by jako každoročně udělená mě byla podpora v častce 10 zl- a na moji dceru, která stižena jest padouci nemoci, a která deně musí leky proti teto nemoci kupovati žádám, by jako první leta podělena byla 18 zl-
   Připojuji ktomu, že jsem již přes 70 let stará tudíž k práci neschopná a ktomu neduživou dceru vydržovati. Aprotož slavné zastupitelstvo ráčiž uvážiti muj bydný stav a račiž mě jako vždy částkou vyše řečenou poděliti.
   V Jaroměři dne srpna 1890
   Ludmila Tomášková

--------------------

Blahorodý pane !
   Obdrževse dopis od Vás, stran do obce Holohlavské připadlého sirotka Pavla Andrýska ( né však Broučka), zděluji Vám, že není mi možno činiti více tak, an nemám nyní žádných pomůcek takových jako byli pro děvče, za druhé pak mohu jen tolik říci že když jest to nemilá věc pro takové jako jsou příkladně p. Antoš a jiné v Smiřicích kteréž by spíše zbývajícího krejcaru k takému dobrodiní měli, mne to též nemilé jest, obzváště když uváží že jsem prokazoval to dobrodiní po 10 roku a doposuď ještě děvče u sebe míti musím a nejsem zbaven toho, a jíž zas druhého bych si na krk a na svá stará kolena uvázat nechati mněl.
   Zároveň zdvořile žádám by mi sl. obecní úřad za první půlrok 1890tý na sirotka Aloisii Propílkovou ustanovenou náhradní částku zaslal, neb se v dosti nejasných peněžitých poměrech nacházím.
S úctou Vácslav Brouček zahradník
Hradišt, p. Kuks dne 28/7.1890

--------------------

Oznámení.
   Páni Hostinský se upozorňují aby zákonitý poplatek pro chudý ústav, vždy před započetím hudby zapraviti nezapomenuli, … 1. zl z každé hudby bez rozdílu.
   V Holohlavech dne 26:ho června 1890

--------------------

Vyhláška !
   Losování veškerých branců první třídy narozených v r. 1870 a síce jak z Jaroměřského tak Královédvorského berního okresu bude se v sobotu dne 24. ledna 1891. o 10 hodíně dopoledne v síni v přízemí budovy c.k. okr. Hejt. ve Dvoře Králove konati. Mladíkům zustavují se buď osobně se dostaviti, a neb za příslušného vytáhne los koho správce losování k tomu ustanoví. Obecní uřad v Holohlavech dne 11. ledna 1891
František Prokop starosta

Vyhláška !
   Odvod k vojsku pro rok 1891. odbývati se bude pro soudní okres Jaroměř dne 17.18.20. dubna vždy o 8 hodině ranní v sále Občanské Besedy v Jaroměři.
V Holohlavech dne 16. března 1891
František Prokop starosta

--------------------

Slavnému představenstvu obce: Holohlav !
   W plné úctě podepsaný, dovoluje si tímto slavnému obecnímu úřadu ve známost uvésti že dne 20. března t.r. před odvodní komissi v Napajedlích na Moravě, za schopného uznán, a sice k náhradní záloze (Ersatz Reverse), a žádá slav. představenstvo, by veškeré listiny vojenského stavu se týkající jemu do Malenovic u Napajedel na Moravě, zasýlany byly.
   Doufaje že tímto oznámením své povinnosti zadost učinil dovoluji znamenati se ve veškeré úctě
   Emil Kotland Jeho Exc. hrab. ze Sternbergu lesní příručí
Malenovice 22./III 1891

hlavička Kotland
Hlavička výše uvedeného dopisu a podpis Emila Kotlanda.
Na druhé straně rukou připsáno: nahradní reservíst Emil Kotlant (je tady T) zeměbranský prapor No-29 rok ad 1891 / 7/I 68


--------------------

Slavné c. a k. okr. hejtmanství ve Dvoře Králové.
   V nejhlubší pokoře podepsaný prosím co nejsnažněji, by mě příslušný obci bylo nařízeno by mě co vetchému starci byla dana přiměřená podpora. Jsem stár 74 roku jsem již úplně k práci neschopný, a béřu pouze 12 zl. roční almužny což deně ani 4 kr. nejsou a když žádám p. starostu o zvýšení, buď mě odkazuje bych si šel do jiné obce něco vyžebrati, což zakázáno jest a často se mě stává, že ob. strážníkem vyvedou mě za vesnici.
   Dále potřebuji ošetření nemám čím bych zaplatil od prádla ač kolikráte trpívám dlouho hladem a proto obracím se k Vele. slav. okr. hejtmanství s hlubokou prosbou a dohnán na kraje zastupitelství žádám by obecní úřad Holohlavský nařízení dostal, by mě v mém stáří almužnu moji zvětšiti tak jen abych hlad trpěti nemusel.
   V Holohlavech dne 23. února 1891
   Dopis nepsal žadatel = podpis je nečitelný a jinou rukou

--------------------

Ctěný obecní úřad v Holohlavech
   Dne 19ho ledna 1891 porodila Anna Andrejsová v Holohlavech č.p. 13 mimo manželství dítko Annu.
   Ctěný obecní úřad se žádá, aby sem do 8 dnů ponavrhl poručníka pro toto dítko a aby vyslechnuv o tom matku, sem oznámil, kdo jest otcem tohoto dítěte a má-li týž nějaké jmění.
   C.k.okresní soud v Jaroměři dne 10ho května 1891

Obecní úřad v Holohlavech
   žádá se aby Josefa Skokana čp. 16 z Holohlav předvolal , jej jakožto dekretem ustanoveného poručníka nezl. Josefa nemanželského syna Anny Andrejsové ruky dáním do slibu vzal, že a kdy se tak stalo na jeho dekretě potvrdil, tento dekret jemu doručil o tom všem na přiloženém blanketě 2/2 řádný protokol sepsal a tento sem do týdnu zaslal.
   C.k. okresní soud v Jaroměři dne 19ho května 1891.

Stejný text - jiná jména:
27.1.1891 - poručník Jan Kačer čp. 16 pro Václava, nemanželského syna Anny Skokanové.
19.5.1891 - poručník Antonín Řehák čp. 40 pro Františku, nemanželskou dceru Marie Řehákové.
19.5.1891 - poručník Jan Kneip čp. 15 pro Annu, nemanželskou dceru Marie Voříškové.
20.5.1891 - poručník Václav Pácalt čp. 61 pro Kateřinu, Josefa a Františku Pácaltovy
26.4.1892 - poručník Bohuslav Pluhař pro Rudolfa, nemanželského syna Anny Rohlenové
20.7.1893 - poručník Jan Kvasnička čp. 32 pro Jana, nemanželského syna Marie Hojné z Velké Skalice
24.7.1893 - poručník František Andrejsek z Holohlav pro Aloisii, Emilii a Antonii Andrejskové dítek po zemřelém Karlu(?) Andrejskovi z Holohlav

-------------------- ohlašovací tiskopis

Ctěný pane starosto !
   Já jsem přirukoval dnešního dne do Hradce a tu jsem zpozoroval, že jsem se nehlásil a protož Vás žádám pane starosto, byste byl tak laskav a mě v přiloženém pase potvrdil, že jsem se u Vás dne 9. června 1892 hlásil k odchodu ke cvičení, jelikož bych byl pak za to trestán.
   Zároveň Vás prosím, byste mi pak tento pas neprodleně zaslal totiž hnedle pod pouto adresou: Karel Hubáček, ersatz reservista u železničního a telegrafního pluku, 14 telegrafní oddělení v Korneuburgu u Vídně a sice rekomandovaně, začež já Vám předem za to děkuji a jakmile přijedu zpět, vynahradím Vám vše.
   Buďte tedy tak laskav a pošlete mi ho ihned.
S veškerou úctou Karel Kubáček
V Hradci Králové dne 11. června 1892

--------------------

Vpravo:
   Lístek ohlašovací o pobytu.

--------------------

Panu starostovi obce v Holohlavech.
   Za zjištění škod spůsobených polním cvičením 10. pěší divise bude se dne 10. září 1892 odbývati komisionelní řízení. Společná komise sejde se dne 10. září 1892 o 9 hodin 30 minut u obecního úřadu v Čibuzi kamž se též pan starosta obce ve které škody ohlášeny budou se všemi poškozenými stranami v ustanovený den a hodinu dostaviti se musí. O škodách, které oznámeny budou, budiž sestaven tabellarní seznam a týmž buď při komisi zároveň s katastrální mapou dotyčné obce zástupci zdejšího úřadu předložen. Na oznámení později snad sem předložena, nebude brán ohled.
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové dne 7. září 1892

--------------------

Slavný obecní úřade v Holohlavech
   Mucr Josef z Holohlav, který jako vojín dnešního dne ráno z Krakova přicestoval a dle průkazních lístků na hranicích, řádně desinfikován byl, musel i zde, dle nařízení vys. c.k. ministerstva za příčinou hrozícího nebezpečí zavlečení cholery desinfekcí se podrobyli.
   Upozorňujeme na to sl. obecní úřad, aby jmenovaný, dle stávajících nařízení 5ti denními lékařskému pozorování byl podroben.
   Ve Smiřicích, dne 30. října 1892 Starosta: Hojný

--------------------

Panu starostovi obce v Holohlavech.
   František Plšek, tesař, v Plotištích, udal při výslechu s ním u c.k. okresního hejtmanství v Králové Hradci zavedeném, že do měsíce září roku 1890 ve Smiřicích živnost tesařskou oprávněně, provozoval, od té doby pak pouze se svým otcem Františkem Plškem v Holohlavech bydlícím živnost tu pouze v malém rozsahu provozoval.
   Vyzývám pana starostu, aby Františka Plška otce předvolal a jej o tom vyslechl, kde všude v roce 1891 se svým synem pracoval a bylo-li při tom ještě více pomocníků zaměstnáno.
   Protokol buď sem do 14 dnů předložen.
V Králové Dvoře, dne 13. prosince 1892
C.k. okresní hejtman: podpis

--------------------

Vyhláška !
   Letošní kontrolní shromáždění stalých dovolenců, záložníku a pak náhradních záložníku, odbývati se bude v berním okres. v Jaroměři dne 13. října 1893 v sále ,,Grand hotelu“
   Kontrolní jednání započne určitě o pul 9 hodině. Kdo se na kontrolní místo nedostaví poukazan bude na den 17. listopadu do Hradce Král.
V Holohlavech dne 3. října 1893 Frant. Prokop starosta razítko

--------------------

Obecnímu úřadu v Holohlavech
   se nařizuje, aby od Františka Zemka z Vilantic, který se v Holohlavech zdržuje vojenskou taxu za rok 1890 v částce 1 zl ihned v pádu potřeby i v cestě exekuční neb srážkou ze mzdy vybral a sem zaslal.
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové dne 18/7 1894

--------------------

Slavnému obecnímu úřadu v Holohlavech !
   Na základě tamního přípisu ze dne 19. října 1894 zasílá podepsané ředitelství z uložených peněz kárance Jana Andrejska částku 5 zl.- ku podpoře ženy jmenovaného se slušnou žádostí, aby na obnos ten kvitance sem zaslána byla.
   V Pardubicích, 27. listopadu 1894

Česko-německé razítko vpravo:
Král. Česká zemská donucovací pracovna v Pardubicích.

--------------------
Šandera
Tiskopis vpravo:
Obecnímu úřadu v Holohlavech
aby dole jmenovaného do seznamu domobraneckého dotčeného ročníku v kterém jest rozen zaznamenal, a že se tak stalo, sem najisto do 6 dnů oznámil.
Ludvík Šandera pěšák z 18 p.p. narozený 1882 je ku zbrani neschopný

--------------------

Slavný obecní úřade v Třebověticích
   Žádáme zdvořile o zaslání almužny pro Barboru Ulíkovou.
   V Holohlavech dne 25. května 1895 František Prokop, starosta

odpověď:
   Žádosti jmenované příslušnice vyhovuje se pěněžitou podporou 3. zl. s podotknutím, že vdově co možná nejdříve se podpora poskytne.
   Částku peněžitou zasílám po ctěném panem Nyvltem...
   upraveno, obecní starosta Bednář dopis plný chyb snad jen podepsal

--------------------

Slavný obecní úřad v Holohlavech
   se tímto slušně žádá, by sem do 8 dní podal zprávu o tom, zdali nezl. Josefa Sehnoutková dosud ve výžívě a vychování otce svého Františka Sehnoutky se nalézá azdali usedlost čp. 31 v Holohlavech proti škodám z ohně na rok 1897 přiměřeně pojištěná jest.
   C.k. okresní soud v Jaroměři dne 26. června 1897.

--------------------

výkaz náhrady
Výkaz náhrady za léčení a ošetřování ve všeobecné okresní nemocnici v Jaroměři z 13.srpna 1897.
Ředitelství všeob. okr. nemocnice císaře Františka Josefa v Jaroměři.


1900

Rozvrh času a práce obce Holohlav pro mobilizaci a pro vyzvání a pro svolání domobrany
V Holohlavech dne 6. prosince 1903.
V tabulce jsou kolonky:
doba kdy opatření jest učiněno / §. instrukce moblisační / Způsob činností a bližší popis provedení / Výkonný neb dozorčí orgán / Poznámka
Texty např:
Obecní tabule na čís. 12. Hostinec čís. 11 a 36. C.a k. Dvůr Holohlavy, sluha obecní Václav Chlupatý strážník
Místo pro řízení prací mobilisačních obecní úřadovna v čís. 13
Služební koně v soukromém užívání se nacházející- zde nejsou žádné
Koně k odvodu povinní - V obci zdejší se koně neodvádí
Bude přísně dbáno aby neaktivní mužstvo se do 24 hodin na určité místo dostavilo

--------------------

výkaz náhrady
Žádost o náhradu léčebných výdajů přišla z Vídně v roce 1904
Adolf Sitta měl domovské právo v Holohlavech.


razítko--------------------

Pan Václav Hloušek co poručník nezl. Marie Kašparové se vyzývá, aby sám i manželka jeho po adrese nemanžel. otce dítka pátrali a ji v případě, že by se jim podařilo ji zjistiti neprodleně sem oznámili.
   C.k. okresní soud v Hradci Králové 15. července 1904

--------------------

Obecní úřad v Holohlavech
   se žádá, by nařídil Josefu Voříškovi, 15 roku starému, by se do své obce vrátil, neb žádá to jeho poručník a zároveň i obec která jej až do této doby svým vlastním nákladem jakožto nalezence vyživovati musela.
   Knížka čelední jemu vydána nebude.
   Z obecního úřadu v Kolodějích 8. srpna 1908 Pulpán Jan starosta

Razítko vpravo:
Obecní úřad spojených obcí Koloděj, Kladiny a Vesky.

--------------------

hlavička dopisu Hlavička dopisu vpravo:
Obecnímu úřadu v Holohlavech
   K účelu zapsání do tamního domobraneckého seznamu odkazují se:
   Václav Tyč narozený dne 13. srpna 1889 v Meziříčí /: ve dvoře Vranově:/ syn manželů Josefa Tyče polního hajnyho a Anny rozené Butové dle záznamu farního úřadu na Vysokém Újezdě do tamní obce příslušných.
   Další potřebná data jsou nám neznámá jelikož rodina ta již po mnoho let ze zdejší obce se vystěhovala.
Starosta obce - podpis dne 27. září 1907

--------------------

Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Příslušníku Vašemu Kučerovi Karlu byly poskytnuty v říjnu 1908 městským úřadem v Hořicích oblek, prádlo a boty v ceně 19 K. 20 h.
   Potřeby, aby oděv ten byl nahoře jmenovanému poskytnut, byla nade vší pochybnost dokázána.
   Odsuzuje se proto obec Holohlavská k náhradě výloh nahoře zmíněných 19 K 20h. obci Hořické.
   Dle §fu. domovského zákona z 3. prosince 1863 č. 105 ř.z. obec pobytu nemůže totiž ani cizím chudým v případě okamžité potřeby odepříti potřebné podpory.
   Dle téhož §u. domovského zákona jest pak obec pobytu oprávněna žádati náhradu výloh vzniklých poskytnutím této podpory od obce domovské. …
   C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n/L. dne 27. února 1909

Jiný dopis o Kučerovi ze dne 29. září 1914 přišel z Prahy:
   Nálezem c.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové n.L. ze dne 14. února 1913 bylo na základě § 28 domovského zák. ze dne 3. prosince 1863 č. 105 ř. z. právem uznáno, že jest obec Holohlavy jako obec domovská povinna nahraditi obci Nechanicům obnos 39 K vzešlý v roce 1911 poskytnutím prádla a šatstva Karlu Kučerovi.
   Odvolání obce Holohlavy c.k. místodržitelství nevyhovuje se ...


hlavička dopisu o Kučerovi


--------------------

razítko František Matějček v Holohlavech
Dekret
   V pozůstalosti po Anně Řehákové, dne 25. září 1909 v Holohlavech zemřelé ustanovujete se pro její nezl. dítky Marii provd. Bratínkovou, Annu, Františku, Josefu, Anežku a Václava tiskopis opatrovníkem k projednávání pozůstalosti a ukládá se Vám, abyste opatrovnictví toto svědomitě dle zákona a ve prospěch dítek vedl.
   C.k. okresní soud v Jaroměři 28. října 1909


Předvolání ku zřízení inventáře a ku projednání pozůstalosti (vpravo)
   O pozůstalosti po Anně Řehákové dne 25. září 1909 v Holohlavech zemřelé.
   Výkon tohoto úředního jednání, jakož i dle možnosti projednání pozůstalosti nařizuje se na den 11. listopadu 1909 o 2 hodině odpolední v domě č. 45 v Holohlavech a obesíláte se k tomu jakožto opatrovník pro nezl. dítky zřízeny.
   Doklady a listiny, ku zjištění stavu jmění a dluhů sloužící, jakož i jinak ku provedení projednání pozůstalosti potřebné, jmenovitě archy pozemnostní, kupní smlouvy, dlužní úpisy, berní knížky, zápisní knížky o knihovních dluzích, jiné průkazy a dluzích, účty, jmenovitě a útratách nemoci a pohřbu, dále smlouvy svatební, křestní a oddací listy a pod. nechť účastníci ku jednání s sebou přinesou.
   K odhadu budov přibráni jako znalci:1.) jako znalec staveb p. Jos. Sehnoutka, stavitel - Jaroměři 2.) jako znalci pozemků Sehnoutka Josef z Holohlav a Josef Klouza z Holohlav.
   C.k. okresní soud v Jaroměři, oddělení I., dne 28. října 1909.
1910

hlavička dopisu
Obecní úřad Holohlavy pošta Smiřice n. Labem 8/8 1912 - hlavička dopisu

C.k. bernímu úřadu v Jaroměři
se správou že Antonín Peřina byl od vojska propuštěn dne 3. října 1915 a dle válečných úkonů povolán jako topič do hlavní topírny v Jaroměři.
Pod položkou 44 dostane Josef Peřina otec na výše jmenovaného vyživovací příspěvek.
Matějček odpověď: s požádáním o sdělení, kdy se v předu jmenovaný do obce Holohlav od vojska navrátil. (Je třeba věděti den jeho návratu a nikoliv den propuštění. )

-------------------- hlavička dopisu

Obecní úřad v Holohlavech.
   Od městské rady král. věn. města Dvora Králové n/L. bylo zálohou z obecní pokladny pro tamní příslušnici Kateřinu Knejpovou 42 roků star. vydáno:
   za vykopání hrobu ... 3. kor. 20 h.
   za rakev .... 6 kor.
   za hrobní místo ... 9 kor. 20 h.
   Za tou příčinou obecní úřad žádám, by nám vzhledem k stávajícím zákonním ustanovením, co nejdříve naduvedený obnos per 9 kor. 20 h. laskavě zapraviti neopomenul.
   Městský úřad Dvůr Králové 12. ledna 1912

(Jan Knejp dostal 10 kor na pohřební výlohy, také tyto peníze byly 16. ledna 1912 vyžádány od Holohlav)

Velectěný pane starosto a Slavná obec Holohlavy !
   Já níže psaný dovoluji si vám psáti a zároveň prosbu vznáším.
   Jsem rodák z vaši obce a též tam náležím dosud jsem neudělal nijaké útraty obci, avšak nyní mě nebylo možno bych to mohl zmoct a se vyrovnat, protož se obracím slavné obci se vroucí prozbou by byla tak dobrosrdečná a mohla mě tu malou podporu poskytnout. Před rokem mě onemocněla manželka a byla nemocna celý rok a trpěla až dotrpěla a zanechala posobě osm nezaopatřených dítek a nejmenší jest rok staré, jen jedna dcera která jest ku prací schopna, já pracoval u obce Královedvorské neustale, avšak nyní nemohu neb venkovská práce zamzela(? , tu nemám žádný vydělek a nacházím se ve veliké nouzi jíž nemám peněž na stravu a na to nejnutnější na kouska chleba ba nemohu zapraviti ani činži neb jsem již dlužen za tři měsíce, neb platím ročně činži 100 K. tu se Knejpnebude slavná obec divit když se nacházím vtakové tísni by mě nepřispěla nějakým tím halířem alespoň na tu činži na dvaměsíce pakli né dostal bych výpověď a byl bych nucený se odstěhovat do své obce Holohlavy, protož slávna obec nebude váhat a mislím že ustrne a pošle mě těch pár haléřů za které již předem děkuji. Stěhování do své obce by stálo ještě výce avšak nemohl bych si pomoct.
   Pročeřeš se srdečným pozdravem vznáším ještě jednou tui největší prozbu pomozte mi sté kryse vekteré se nacházím kterou trpím ja i ty malé pročež se slitujte s zašlete mi nějakou podporu.
   Toužebně budu očekavat vaši ctěnou odpověď a znamenám se vaš rodak Jan Knejp
   městská podstráň č. 1167 Dvůr Králové n/L.

-------------------- Andrejskovi

Vpravo:
Výkaz v obci zdejší roku 1895 narozených domobranou povinných jinochů.
Dne 16. října 1913.

Josef Andrejsek *30.1.1895, obec. školu, hudbu nezná, dov. tkadlec, rodiče Václav a Františka roz. Haková.

František Andrejsek *1.7.1895, znalosti neznám, rodiče Jan a Kateřina roz. Hájková

--------------------

Slavné obecní zástupitelstvo v Holohlavech
   Mi manželé Jan a Marie Jirouskovi v Holohlavech, prosíme snažně. Slavné obecní zástupitelstvo v Holohlavech o chudinskou podporu, neboť moje manželka jest již 80 roku stará a teměř celý rok je již nemocná a mě již 73 roku a jsem mrzák. Po 47 roku jsme se staraly seč nám naše síly stačily a teď když jsme již nad hrobem prosíme Slavné obecní zástupitelstvo by bylo tak laskavé a vzalo naši žádost na vědomí. Když mi nemáme sousta do úst a na činži Jirouskovitaké nemáme proto prosíme Slavné obecní zástupitelství by se nad nami ubohýmy ustrnulo.
   v Holohlavech dne 30/III. 1913

--------------------

C.K. Okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n./L.
Dne 6.února 1915
Obecnímu úřadu v Holohlavech
   Dnešního dne zasílám úřadu tamnímu poštovní poukázkou peněžitý obnos 252,- K pro 18 polských uprchlíků, kteří se v tamní obci zdržují a sice za dobu od 9.2. do 28.2. 1915 t.j. za dobu 20 dní, pro osobu a za den 70 hal.
   ... Kdyby některý z uprchlíků příjmutí vyživovacího příspěvku v podělovacím výkaze nemohl pro neznalost písma strvrditi jménem, nýbrž toliko pouhou značkou ruky, budiž v tom místě odělovací výkaz doplněn v tom místě podpisem toho, jenž za dotyčnou osobu podepsal a mimo to ještě podpisem druhého svědka
C.k. okresní hejtman

   Žádám pana starostu, aby v tamní obci se zdržující uprchlíky vyzval, aby se ke zdejšímu úřadu za účelem vystavení cestovních pasů osobně dostavili a to dne 23. listopadu 1915 v úterý a každů ssebou podobenku na tenkém papíře a 30 haléřový kolek přinesl.
   Dostavivši se mají: Stanislav Jan a Ludvík Mucha, Josef Szurma, Michael Zielara a Vincenty Soczawka.
C.k. okresní hejtman

23.2.1915
   Na rozkaz c.k. místodržitelského presidia v Praze ze dne 8. února 1915, čís. 6242 odjedou v tamní obci se nacházející polští uprchlíci dne 17. února 1915 do Chocně.
   Z důvodů toho vyzývám tamní úřad, aby jmenovaného dne ku transportu zavazadel uprchlíků a jich rodin na nádraží připravil potřebný počet povozů nejlépe žebřiňáků.
C.k. okresní hejtman

--------------------

sbírka
Sbírku holohlavských občanů ve prospěch raněných( podpis Matějček), potvrdil Okresní výbor v Jaroměři 13. října 1914.

--------------------

hlavička dopisu
Obecní úřad v Holohlavech 12. října 1915 - hlavička dopisu


--------------------
Jirka
Slavné obecní zastupitelstvo v Holohlavech.
   Prosí František Jirka Slavné obecní zastupitelstvo v Holohlavech za zvýšení chudinské podpory, jež byla mě blahovoleně přiznána ve výši 2 K měsíčně. Jsa již téměř 69. roků stár, pracovati skoro nemohu …
   S veškerou úctou František Jirka dělník ve dvoře, přísl. Holohlavy

-------------------- tiskopis

Vpravo:
C. a k. náhr. prapor pěš. pluku č. 18.
15./4. 1915
Obecnímu úřadu v Holohlavech
   V tamní obci se zdržující svobodník v. zál. Hencl Josef ouv. roku 1906 č.z.k. 555 pěš. pluku č. 18, příslušný do Holohlav ... byl dne 9./4.1915 superarbitrován a až do potvrzení nálezu superarbitrační komise, jako, t.č. neschopen, na jeden rok do neaktivního poměru vřazen. Na tuto dobu byla mu navržena invalidní pense a zranitelné 96 K ročně.
   Vřadění jeho co neaktivního poměru neznamená ještě vyloučení z aktivní služby.
   Den přiznání invalidní pense bude později odtud oznámen.

--------------------

Od 1. listopadu 1915 dostával výměník Josef Pultr z Holohlav z fondu sirotčího na svou vnučku Věnceslavu Pultrovou vychovací příspěvek K 6.- měsíčně.

--------------------

C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n. /Labem
Dne 5/10 1915
Obecnímu úřadu v Holohlavech !
   Vybízím p. starostu naposledy, by seznam přihlášených mosazných hmoždířů nyní zcela určitě do 24 hodin sem předložil, při čemž připomínám, že tamní obec jest ta jediná, která této vlastenecké povinnosti dosud nevyhověla.
C.k. okresní hejtman - podpis

Odpověď 7. ledna 1916:
   U obecního úřadu v Holohlavech nacházejí se sebrané čtyři hmoždíře součástky od svícnu a různé ještě jiné věci. Prosím o laskavé sdělení mám-li věci ty zaslat přímo na c.k. úřad pro válečnou péči ve Vídni anebo do dělostřeleckého skladiště v Josefově. Matějček

Ze Dvora Králové 13.1.1916:
   Vzhledem k zdejšímu výnosu ze dne 27.12.1915 č. 50655 nechť tamní úřad ponechá hmoždíře u tamní obce až do rozhodnutí c.k. ministerstva vojenství. C.k. okresní hejtman - podpis

--------------------

Dary z nadace děkana Uhlíře.
Slavnému obecnímu Úřadu v Holohlavech !
   Seidl V sobotu dne 30.měs. ledna t.r. po Mši sv. udíleti se bude v děkanském chrámu Páně z nadace děkana Martina Uhlíře zdejším chudým osadníkům po dárku dle jeho ustanovení.
   Ráčiž slavný obecní Úřade za tím účelem laskavě sem navrhnouti 36 zasloužilých chudých, kteří v tamní obci bydlí a poukázati je, že jest jim ve jmenovaný den dostaviti se osobně, neboť dle poslední vůle mají se společně za spásu Fundatora v chrámu Páně modliti sv. růženec. - Omluviti by mohla jedině prokázaná těžká choroba a příliš vysoký věk.
   Děkanský úřad v Holohlavech dne 16. ledna 1915.
Seidl děkan

--------------------

Obecnímu úřadu v Holohlavech
   Vzhledem k udání v odst 13. přiložené tabulky, že obec Kláru Kvasničkovou podporovala, žádáme za lask. doplnění odst. 11, mnoho-li obnáší chudinská podpora, po případě jakým způsobem byla K. Kvasničková podporována.
   Hlavička dopisu: Všeobecná veřejná nemocnice Arcivévodkyně Elišky v Hradci Králové
   Na razítku dole je text: Správa všeobecné veřejné nemocnice v Hradci Králové, dne 8. února 1915.

hlavička dopisu
Hlavička dopisu nahoře.

-------------------- dobytek

C. k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n. L.
Dne 24.9.1916
Obecnímu úřadu Holohlavy
   Okresní komise pro opatřování jatečního dobytka v politickém okr. Dvůr králové n. L. ustanovila ve schůzi dne 23/9. 1916 odbývané, aby obec Holohlavy v měsíci říjnu 1916 dodala pro potřebu vojska následující dobytek a sice 4 kusy jatečního dobytka, pro potřebu civilního obyvatelstva: 2 kusy jatečního dobytka.
   Žádám pana starostu , aby nakupovače při opatřování dobytka podporoval. Kdyby některý majitel dobytka požádané dobytče vydati nechtěl, budiž o tom v nejkratší cestě oznámení učiněno, a bude dobytče to ve smyslu stávajících předpisů rekvírováno.
   C.k. okresní hejtman - podpis

Na schůzi 24.10.1916 stejná komise rozhodla, aby obec Holohlavy dodala v listopadu pro vojsko 5 kusů a pro civil 1 kus dobytka.

--------------------

hlavička dopisu
V době kolem první války je několik hlášení z psychiatrických léčeben.
Tento dopis z Kosmonos je datován 11. února 1917.

--------------------

hlavička dopisu
Královská Česká zemská porodnice a nalezinec v Praze, dne 27.8.1917.

razítko Text dopisu pod hlavičkou nahoře:
Nota.
   Tamní úřad byl požádán, aby nalezence Bohuslava Ja... jakožto svého příslušníka nejdéle do 24. srpna 1917 ze zdejšího ošetřování převzal.
   Protože se tak nestalo, bylo dítě to svěřeno zdejší městské radě k dopravě do tamní obce a vzrostl za jeho ošetřování --- v celkovém obnose 4 K 20 ha jehož brzké zapravení žádáme, přikládajíce složní lístek c.k. poštovní spořitelny.

--------------------

Razítko vpravo:
Popisní úřad kr. věnn. města Dvůr Králové n/Labem--------------------

Obrázek vpravo: tiskopis

Oznámení o vstoupení
Podepsaný pěstoun František Hladík
38 roků
krejčí
bytem v Holohlavec číslo domu 70.
stvrzuje svým vlastnoručním podpisem
že dne 1. listopadu 1911
převzal do své péče
za měsíční příspěvek 9.- korun ... ze zemského fondu sirotčího království Českého
dítě Františka H.
narozené dne 8. prosince 1910
mající právo domovské v Holohlavech

Druhá strana tiskopisu je předtištěná v němčině.

--------------------

Za účelem projednání pozůstalosti po Františku Rejchrtovi, obuvníku v Holohlavech dne 24. května 1915 tam zemřelém, žádá se, by po předcházejícím vyrozumění opatrovníka pro Josefa Rejchrta, který jest ve válce, který se má zříditi.

--------------------

Panu starostovi obce Holohlavy.
   K tamní žádosti ze dne 28. dubna 1917 svoluji, aby na zdejší útraty poskytnuto Marii Šiftové, dělnici v Holohlavech čp. 50, kojící svou 4 měsíce starou dceru Jaroslavu, po jednom litru mléka denně až do konce měsíce, ve kterém děcko dosáhne stáří šesti měsíců.
   Mléko může býti odebíráno matkou od výrobce mléka na poukázku vyplněnou tamním úřadem.
   Po uplynutí každého měsíce budiž poukázka sběratelkou a obecním úřadem potvrzená sem tímto k výplatě předložena.
   C.k.okresní hejtman ve Dvoře Králové 2.5.1917

--------------------

Panu starostovi obce Holohlavy.
   Porodní babičky v tamní obci bydlící buďte poukázány, aby se dostavily s předepsaným nářadím k úřednímu dnu, který odbýván bude úředním lékařem dne 20. prosince o 11. hod. dopolední u obecního úřadu ve Smiřicích.
C.k. místodržitelský rada: Komers

--------------------

Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   V poručenské věci dítek Josefa Černého z Holohlav došlo prý svého času na obecní úřad v Holohlavech vyrozumění, že syn jeho Bedřich Černý zemřel jako zajatec v nějaké nemocnici v Rusku.
   Žádám, aby bylo oznámení to sem k nahlédnutí zasláno; bude vráceno. (připsáno 22. srpna Marie Kabrtová)
   Zároveň žádám, aby u Josefa Černého byla zjištěna nynější adresa jeho dcery Anny.
   Okresní soud v Jaroměři 9. srpna 1919

Česká zemská komise pro ochranu dítek a péči o mládež v král. Českém v Praze III., Újezd 12.- Telefon 4152
   razítko Česká zemská komise byla požádána, c. k. okres. soudem v Jaroměři, aby přijala ve svou péči tamníjho příslušník, nezl. Františka H. roz. dne 8. prosince 1910 jsoucího tou dobou v ošetřování své matky Marie H. v Holohlavech s tím odůvodněním, že matka dítěte jest blbá a nemanželský otec není znám.
   Vzhledem k §13 chudinského zákona ze dne 3. prosince 1868, číslo 59 z. z. žádáme zdvořile o sdělení usnesení obecního zastupitelstva, jakým obnosem uvolila by se tamní obec přispívati na vychování jmenovaného....

--------------------

Pácaltová Františka (*1849 Holohlavy) ze Dvora Králové, žádala 14. prosince 1919 o zvýšení podpory.
   ...3. Přiřčená jí podpora K 2.- měsíčně jest na dnešní poměry úplně nevystačující přes podporování jejich přátel. ...
   O peníze žádal také její syn Václav Pácalt. ... Pácaltovájsme již z Holohlav asi 14 let a teprv asi 3 léta dostává takovou almužnu že to na dnešní poměry vůbec nic neznamená...

Často jsou dopisy psané pěkným rukopisem a žadatel se jen podepsal. Paní Pácaltová je zde podepsaná jen třemi křížky.


1920

P.T. obecnímu úřadu Holohlavy.
   Obecní úřad městyse Vřešťova oznamuje:
   Ve zdejší obci vypukl dne 8. t.m. požár, založený cizím 5ti letým chlapcem.
   Požár zničil úplně 5 hospodářských budov s veškerým zařízením, nářadím i zásobami obilí a píce, uhořeli 2 vepři, 1 vůl, nábytek, peřiny, obleky, prádlo a.t.d.
   Jelikož hlavně byli postiženi 3 malorolníci a škoda je jen nepatrně pojištěním kryta, jsou pohořelí: Jos. Kleandrová, vdova č. 59., Josef a Anna Nejmanovi č. 60., Adolf a Anna Skořepovi č. 61., úplně na mizině.
   Vznášíme tudíž snažnou prosbu, aby v tamní obci byla zahájena sbírka ve prospěch pohořelých, kterou by jim bylo umožněno, aby si své příbytky mohli znovu zaříditi.
   Za poskytnutou pomoc vzdáváme šlechetným dárcům jménem postižených nejvřelejší díky.
   Z obecního úřadu ve Vřešťově, dne 12/VII. 1923
Podpisy a razítko dole:

Vřešťov
Podpisy a razítko Obecní úřad Městyse Vřešťova.


--------------------

Obecnímu úřadu Holohlavy.
   Okresní úřadovna pro péči o válečné poškozence v Hradci Králové, žádá, aby přiložené výkazy o majetkových poměrech válečného invalidy V. Josefa, nar. 1898. posledně bytem v tamní obci čp. 43. nyní v Zemském ústavě pro choromyslné v Kosmonosích, byly řádně a přesně vyplněny, patřičnými úřady potvrzeny a vráceny přímo okresní úřadovně pro péči o válečné poškozence v Mladé Boleslavi, kamž invalida nyní spadá.
V Hradci Králové, dne 29.10.1923.

-------------------- Tučková

Vyšetření majetkového stavu Josefa T., přišlo v únoru 1927 od Ředitelství českého zemského ústavu pro choromyslné v Hor. Beřkovicích. Jedná se o ošetřovací výlohy za jeho ženu Marii.

--------------------

Ctěnému obecnímu úřadu v Holohlavech
   dovoluje si v úctě podepsaná správa sirotčince sděliti, že nám není možno déle míti v sirotčinci Františka H. příslušného do Holohlav.
   V poslední době nám prováděl takové věci a kazil jiné hochy, že naprosto je nemožné moci s dětmi ho ponechati. Dovolujeme si tedy sděliti, že Františka Hanouska dopravíme 14. nebo 15. ledna do obce. Průvodkyně bude moci ústně vyložit, co nám provádí.
   Správa sirotčince spolku ,,Evangelické jednoty" Chvaly, p. Horní Počernice, dne 12.1.1925

hlavička dopisu hlavička dopisu
Všeobecná veřejná okresní nemocnice v Jaroměři 4.7.1927 a 1.12.1938.hlavičky obálek
Předtištěné obálky.

komise
Okresní komise pro podporu spořivosti nařizuje vytvoření místní komise 16.5.1955