Holohlavy - zemědělci a zemědělská výroba

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuHolohlavy
Dopis ze Smiřického úřadu do Holohlav ohledně pokuty za volně pasoucí se husy. 13.7.1890

------------------

Holohlavy
Odpověď na žádost holohlavských zemědělců za odpis daně pozemkové podanou dne 19. května 1894.

------------------

Holohlavy
Družstvo rolnického skladiště v Jaroměři dne 3.1.1920
Ze mlýnu Š. Klein Smiřice poukazujeme vám k odebrání 2423 kg povinných otrub, které obdrží:

------------------

Holohlavy
Stanice býků plemenných v roce 1912: c. a k. velkostatek čp. 1, Jan Kotlant čp. 47 a Václav Merkl čp. 31.
Z komise úpro licentování býků zastupiteského okresu Jaroměřského dne 18. června 1918.

------------------

Holohlavy
Rozvrh dobytčí soli
Číslo popisné v Holohlavech a jméno zemědělce.

Holohlavy

Holohlavy

------------------

Holohlavy
Razítko: C. a K. hospodářská správa Holohlavy
Seznam osob, dostávajících mouky ze zásob c. a k. hosp. správy Holohlavy.

Holohlavy

Holohlavy
např.: Polští dělníci 4, zajatci 29 a vojenská stráž 2.

Holohlavy
V seznamu je zanesen i pivovar.

------------------

Holohlavy
Dodávka brambor 1920
Za Jana Kotlanta čp. 47, který měl dodat 7,5 q, odevzdalo dodávku jiných 7 zemědělců.

------------------

Holohlavy
Dle zaslaných nám výkazů .. mají nárok na nadkontingentní prémie následující producenti: 23.6.1920

------------------

Holohlavy
Oznámení o dodávkách obilí.

Holohlavy
Dodáno obili na kontigent v r. 1921 v Holohlavech - k odvedení 18.58 q dne 1.12.1921
Jméno a číslo domu, výměra orné půdy v hektarech a arech, dodáno, Předpis okres. úřadem.

------------------

Holohlavy
Zasetá pšenice na Hengslovně je již vyhrabávána slepicemi ... Holohlavy, 7./11. 1921 Máslo

------------------

Holohlavy
Přídělový komisař Státního pozemkového úřadu v Chlumci n. C. VI. sekce v Hradci Králové 21.III.1927 František Voženílek
Věc: zjištění škod na přídělu krupobitím. Dostaví se úředník pro odhad škod.

------------------

Holohlavy
Výkaz používaných hospodářských strojů v r. 1914.

Kotlant Jan, Merkl Václav, Matějček František, Klouza Josef, Tuček Josef, Řehák Karel, Klouza Josef, Valášek František, Zilvar Josef, Hofman Jan, Jelínek František, Macháček František, Andrýs Rudolf, Sehnoutka Václav, Černý Josef a Knejp Václav.
Z obec. úřadu Holohlavy dne 10.7.1915

------------------

C.k. okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové n./L.
   Nadepsaný obecní úřad žádá tímto o láskavé udělení povolení Janu Máslovi z c.k. hospod. správi, aby mohl odeslati 200 kg brambor k sázení pro paní Marii Brožíkovou z Hoskynice u Terezína
Obecní úřad v Holohlavech 3.4.1916

------------------

Obecnímu úřadu v Holohlavech
   V základě výnosu c.k. místodržitelství ze dne 17.3. 1916 č. 121.388/K (Vzor P) sděluji níže obecnímu úřadu celkovou výměru orné jakož i luční pudy dle katastr.álních obcí.
Role 488 ha 99 a 35 m2
Luka 59 ha 03a 46 m2
celkem 548 ha 02 81 m2
C.k. okresní hejtman Veselý 25.5.1916

------------------

hlavička dopisu
Sdružení námezdních mlýnů polit. okresu Dvůr Králové n. Lab. - hlavička dopisu ze dne 16. září 1916

Obecnímu úřadu v Holohlavech
   Ve smyslu parag. 14 nařízení c. k. místodržitele ze dne 10/8.1916 č. 169.640/K a dle usnesení mimoř. valné hromady "Sdružení námezdních mlýnů" ze dne 10/9.1916 byly Vaší obci přiděleny tyto mlýny:
Martínek Antonín Habřina
Pácalt Bohuslav Neznášov
razítko Tauchman Josef Habřina
   Připomínáme důtklivě, že pro jiné mlýny než tyto uvedené nesmí býti mlecí a šrotovací výkazy vydávány.
Razítko Sdružení námezdních mlýnů polit. okresu Dvůr Králové n./L. s podpisy Josef Link předseda, Josef Vondrouš jednatel


------------------

Holohlavy
Pozvánka na schůzi zemědělců v Holohlavech ze dne 9.1.1954

------------------