Smiřice - nerealizované plány firmy Jakub Bondy

Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuPovolení k stavbě.
   U vyřízení žádosti ze dne 13. května 1907 dává Vám povolení k stavbě přádelny na bavlnu na pozemcích čk. 335, 336, 717, 327, 320/2, 319/2 a 319/1 ve Smiřicích v základě protokolu o stavební komisi ze dne 7. června 1907.

   ...dává se Vám povolení k stavbě nového obytného domu na pozemku čk. 327 ve Smiřicích při nové projektované továrně na bavlnu v základě protokolu o stavební komisi ze dne 26. července 1907.

-------------

C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n. L. dne 18. června 1907.

   Městskému úřadu ve Smiřicích.
   U vyřízení žádosti firmy Jakub Bondy, mechanická tkalcovna, šlichtovna a úpravna v České Skalici .... by měla ....ve Smiřicích zříditi přádelnu bavlny pro 12000 vřetýnek a za účelem získání potřebné vody .... pro závod ten vésti z mlýnského náhona vodu v množství nejvýše 41 vteřinového litru betonovým potrubím o světlosti 30 cm do studně vedle strojovny a vodu tu po upotřebení sváděti opětně potrubím a téže světlosti do zmíněného mlýnského náhona. ......
   Následuje osm stránek stavebních podmínek pro kotelnu, záchody, výrobnu atd.
   Při tom se firmě: Jakub Bondy připomíná,, že firma Šimon Klein a Synové, mlýn ve Smiřicích při zmíněném místním šetření výslovně prohlásila že nebéře na se žádnou povinnost a zodpovědnost za to, že bude vodu náhonem v každé době pouštěti a nemá tedy firma Jakub Bondy žádných nároků vůbec, když by pro správy neb zařizování mlýna pro příčiny technické neb obchodní zaražení mlýna nastati mělo a voda stokou pouštěna nebyla.

   Možná tento důvod a hlavně asi to, že v roce 1907 byla v blízkých Černožicích přistavěna k tkalcovně pana Sehnoutky přádelna bavlny, stál za tím, že se záměry pana Bondyho změnily.

   Plesnivý Dále se připomíná, že si Anna Karlová, spolumajitelka domu čís.
   pop. 77 ve Smiřicích vyhradila nárok na náhradu škody, jíž by snad v budoucnosti v následku zřízení zamýšlené provozovny utrpěla. Naproti tomu zamítají se jako bezpodstatné námitky přednesení c. a k. vrchní správou velkostatku ve Smiřicích i nájmu c. a k. cukrovaru ... proti svádění vody kondensační z projektovaného závodu do mlýnského náhona .... znečisťování náhona vodou tou, poněvadž voda kondenzační, očistěna jsou způsobem v projektu naznačeným ....jakož i se zřetelem k tomu, že náhonem tím za normálních poměrů za vteřinu průměrně 8.000 litrů protéká, nikterak škoditi nemůže průmyslovým závodům nížeji položeným, zejména však nikoliv cukrovaru Smiřickému při odebírání vody na praní řepy, výrobu cukru a napájení kotlů parních a rovněž nikoliv trávě při povodňování luk velkostatku Smiřického.....

Vložený obrázek vpravo:
Razítko a podpis Františka Plesnivého, autora plánů.

plán
Plán na stavbu přádelny na bavlnu v Smiřicích - 6. května 1907.

plán
Přízemí.
Texty: Dílna, Kotelna, Strojovna, Lanoviště, Čistírna, Sál. - 6. května 1907.

plán
1. patro
Texty: Lanoviště, Prachový komín, Míchání bavlny. - 6. května 1907.

plán
Řez - 6. května 1907.

plán
Řez - 6. května 1907.

plán
Polohopisný plán ku stavbě přádelny na bavlnu ve Smiřicích. - 6. května 1907.
Za svislou čarou u ,,Na kopaninách" už začíná Rodov. Pod ,,Nad smiřičkama" je ,,c.k. priv. jiho-severo-německá spoj. dráha", ,,potok Jordán" teče doleva.
Dnešní Zemanova ulice vede svisle vpravo.

plán
Náčrtek z plánu dole datovaný 19. června 1907 je jiný.

plán
Plán ku stavbě obytného domu při přádelně na bavlnu ve Smiřicích pro firmu Jakub Bondy v České Skalici.
Facada z ulice, Facada postraní, Přízemí a I. patro
V přízemí jsou místnosti: Ohřívárna, Ohřívárna, Pokoj, Předsíň a Kuchyně.
V prvním patře: Kuchyně, Pokoj pána, Spíž, Lázeň, Předpokoj, Obývací pokoj, Ložnice a Jídelna.
19. června 1907.

plán   plán
Levá a pravá část plánu nahoře. Rýsoval Fr. Plesnivý, stavitel, v Králové Hradci dne 19. června 1907.
Stvrzuje se pod výminkami v povolení k stavbě ze dne 5. srpna 1907 obsaženými.
Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 5. srpna 1907 Starosta Hojný.

plán
Část plánu ku stavbě skladiště při přádelně na bavlnu ve Smiřicích n. Lab. firmy Jakub Bondy v České Skalici.
18. června 1907.