Smiřice - nepostavená vila pro Františka Kryštofa z roku 1922

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

KRYŠTOF František *29.3.1891, Týniště nad Orlicí - †20.02.1960 Hradec Králové. V knize: Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou se píše:
V období od 1. února 1921 do konce roku 1923 byl vedoucí správní radou v akciové společnosti Smiřické mlýny a nájemcem téhož podniku.
Důstojníkem z povolání se stal až 8. května 1924.

Zpět na hlavní stránku        Podrobné údaje o p. Kryštofovi.František Kryštof Fr. Kryštof, průmyslník, Smiřice, dne 28.8.1922
   P.T. Obecní úřad ve Smiřicích.
   Žádám o povolení stavby dle dvojmo přiloženého plánu na pozemku pí Cecilie Kryštofové v ovocné zahradě za jezem.
   Stavbu bude provádět buďto "Společenstvo stavitelů" v Poděbradech aneb některý stavitel z Hradce Králové, dle toho, jaké obdržím rozpočty.
   Plány zhotoveny jsou p. arch. Oldř. Liskou z Hradce Králové.
   Očekávaje, že stavební komise bude svolána co nejdříve, znamenám se s veškerou úctou. - podpis

--------

Podpis Františka Kryštofa je ze žádosti nahoře.

--------

   Protokol
sepsaný komisí obecního co stavebního úřadu ve Smiřicích dne 12. září 1922 .... na místě samém vykonaného vyšetření o žádosti p. Fr. Kryštofa za povolení stavby vily na zahradním pozemku čk. 132 zde.
   Za stavebníka zde byl zástupce pan Řehánek Viktor.
   Znalec stavební: inž. Čeřovský Robert:
   Stavbu tuto lze z technického stanoviska provésti, musí však dříve předložen býti statický výpočet železobetonových konstrukcí stropních a železných konstrukcí střešních. (Statický výpočet železobetonových konstrukcí je přiložen, je to silný sešit výpočtů .)
   Postrádáme dále plán k odvádění kalů z projektovaných základů o čemž musí zevrubné plány býti předloženy, jakož i plány o odvodnění plovárny, sprch a bazenu. Dále jest třeba předložiti plány ústředního topení s navrženým odváděním plynů. Rovněž tak plán zásobení budovy vodou pitnou.
   Jiného by se stanoviska technického k připomenutí nebylo.
   b)Obec má návrh regulačního plánu dle kterého jest místy projektované přístavbu vedena ulice, 12 m. široké vzhledem k čemu jest nutno buďto projektovaný přístavek buď nadobro vypustiti, aneb celou budovu i s přístavkem, o šířku téhož k mostu posunouti, v kterémžto případu se připomíná, že by musela býti zadní část přístavku směrem k projektované ulici architektonicky vyřešena, ač by se doporučovalo spíše přístavek vůbec vynechati.
   c) Zástupce p. JUDr. Osvalda Malburga (Pleštil Antonín)co mezujícího souseda uvádí, že bez předchozího předložení plánu přístavby na hranicích sousedních, nelze závazné prohlášení učiniti. Mezující soused p. Rudolf Prášek vlastník čp. 131 ve Smiřicích připojuje se k vyjádření p. zástupce JUDr. Malburga v plném znění.
   Zástupce stavebníka prohlašuje, že potřebné další plány a statické výpočty dodatečně předloží, a žádá aby povolení přístavku bylo dáno s podmínkou, že v případě bude-li místy těmi uskutečněna stavba ulice, odklidí, eventuelně posune zmíněný přístavek, jak v odstavci b) jest uvedeno.

V dopise P.T. panu Františku Kryštofovi průmyslníku a paní Cecilii Kryštofové ve Smiřicích se píše, že úřad nepovolil stavbu přístavku a trval na bodu B.).


Plán na stavbu villy pana majora Kryštofa ve Smiřicích.
V Hradci Králové, v srpnu 1922. (Tyto, na každém plánu uvedené popisy, jsou odříznuté.)

plán
Polohopis.
Dnes by budova stála přibližně za vchodem na fotbalový stadión. ( Vložený obrázek 31.5.2015)
Rybník naznačený nahoře s ,,Jízdní dráha" ,,Šternbergova nábřeží" je dnešní vybraný prostor dřívějšího malého stadiónu.
,,Mautnerova třída", vedoucí svisle vlevo, se dnes jmenuje Mlýnská ulice.

plán
Hlavní průčelí.
Na plochách umělá omítka, Římsy, ostění oken a dveří, ornamenty, leseny a sloupy z umělého kamene. Kamenný sokl, dvoubarevný, krytina hlavní střechy z měděného plechu. V souterainích oknech kované mříže.

plán
Průčelí k silnici ( k rybníku ).
Poznámka: Ostění oken a dveří z umělého kamene. Omítka ploch z petrositu. Obložení soklu z dvojbarevných dísk. kvádrů. Zdivo basenu na cementovou maltu.

plán
Průčelí do zahrady.
Poznámka: Pilíře a leseny loggie obloženy uměl. kamenem.

plán
Průčelí do dvora.
Dvojbarevné kvádry kol. basenu. Vchod do sklepa doprava uhlí.

plán
Půdorys souterainu.
Popis místností zleva: Kuchařka, Sluha, Šofér, Východ na dvůr, Lázeň pro služebné, Mandl, Prádelna (Kotel na prádlo), Sklep pro brambory.
Chodba.
2 služky, Sklep pro zeleninu, Chodba, Nádvoří, Dílna pro topiče, Sklepy pro uhlí / dříví / koks, Koleje pro dopravu uhlí, Basen
Loggie, Sklep pro pivo, Sklep pro víno, Chodby, Kotle pro ústř. topení, Rampa
Společenské místnosti, Vestibul, Kabiny, Sprchy, Plovárna

plán
Půdorys přízemí.
Kuřácká místnost, Zimní zahrada, Fontána, Spíže, Chodba, Kuchyň, Přípravna a Obývací pokoj.
Nádvoří, Fontána, Arkýř.
Loggie, Jídelna, Dvorana, Jídelna, Loggie, Basen.
Arkýř, Salon,. Přijímací pokoj, Vestibul, Sluha, Čekárna, Pánský pokoj, Pracovna.
Hlavní vchod, Krytý podjezd.

plán
Půdorys prvního patra.

plán
Podélný řez dvoranou - prostřední odlišná část plánu, jinak je plán stejný jako dole.
Mramorové schody, Umělý mramor, Chodba, Kloset, Šatna a Kotle ústř. topení.

plán
Podélný řez dvoranou.
Vlevo: Loggie a Lázeň, Loggie a Jídelna, Sklep a Chodba.
Vpravo: Toileta paní a Loggie, Jídelna a Loggie, Sklepy pro uhlí, Basen.
Na půdě: Mazanice z jílu a písku.

plán
Řez C - D
Patro: Arkýř, Ložnice, Host. pokoj, Balk. pokoj, Pánský pokoj, Dámský pokoj, Arkýř.
Přízemí: Arkýř, Salon, Přijím. pokoj, Vestibul, Čekárna, Pánský pokoj, Pracovna.
Sklepy: Společenské místnosti, Sprchy, Plovárna, Pumpa, Ochoz.

plán
Příčný řez E - F.