Smiřice - slavnost Trotina 20. září 1959

Tato slavnost byla pořádána po uskutečnění slavnostního výkopu meliorace říčky Trotinka.
V rámci meliorace vznikla na toku Trotinky řada požárních nádrží, vybudovaných jako koupaliště.
Na povodí byla odvodněna řada mokřin. Fotografie jsou ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku    Fotografie ze slavnosti 20.10.1959titulek Rudého právaSmiřická kronika píše:
  20. září 1959 se naše město Smiřice stalo svědkem velmi význačné a pro zemědělství Hradeckého kraje důležité události, která měla i celostátní význam, neboť touto slavností se zahájilo všenárodní hnutí za zlepšení půdy. Byla to velkoryse organisovaná Slavnost zúrodnění půdy, pořádaná ve Smiřicích radou KNV v Hradci Králové ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, radou ONV v Jaroměři a radou MNV ve Smiřicích u příležitosti zahájení melioračních prací na Trotině. Do slavnostně vyzdobených a upravených Smiřic se za krásného slunečného dne sjelo na 40 000 občanů ze širokého a dalekého okolí, aby byli přítomni této slavnosti. Přijeli i zástupci strany a vlády: tajemník ÚV KSČ V. Krutina a ministr zemědělství L. Štrougal, předseda KNV J. Ježek, zástupci ONV z Jaroměře, dalších okresů Hradeckého kraje, polští přátelé z Wroclavi, pracující okresu Banská Bystrica aj.

  Slavnost zahájena byla v neděli 20. září 1959 o 10. hod dopoledne na Trotině, kde předseda KNV J. Ježek a představitelé okresu Jaroměř symbolickým výkopem zahájil práce na odvodnění pozemků v povodí říčky Trotiny, jejímž odvodněním bude zúrodněno 1060 ha půdy.
program dne
  Vlastní slavnost ve Smiřicích konala se již od 8. hod. ranní na novém sportovním stadionu a přilehlých prostorách, na malém stadionu na Šternberku, v zámeckém parku, v sále Městské dvorany aj. Ve dvoraně byla uspořádána zemědělská výstava o významu melioračních prací. Na malém stadionu byla předváděna zemědělská technika a meliorační stroje. Zájemcům předvedeny ukázky nové technologie v živočišné výrobě a umožněna prohlídka gigantu.
  Po celý den organizovány koncerty dechových hudeb, vystoupení nejlepších souborů a sólistů tanečních, pěveckých, estrádních a loutkářských na zvlášť k tomu účelu postavených a připravených pódiích, přehlídka odívání, vystoupení družstev svazarmovců, gymnastů a nářaďovců, bohatý program a atrakce pro děti, fotbalové utkání representačních družstev. V zámeckém parku v přírodním divadle dopoledne sehrálo Krajské oblastní divadlo z Hradce Králové hru J. K. Tyla „Lesní panna“. V prostorách za stadionem uspořádány jezdecké závody. Vstup na všechny pořady byl pro všechny účastníky slavnosti volný. Po celý den ve stáncích (postaveno na 90 stánků) otevřen byl prodej všech druhů zboží státního a družstevního obchodu. Doprava zvláštními autobusy i vlaky do Smiřic i zpět byla velmi dobře organizována a zajištěna.   Odpoledne ve 14. hodin uspořádána na velkém, novém sportovním stadionu slavnostní manifestace, na které hlavní projev pronesl tajemník ÚV KSČ s. V. Krutina. Celý jeho po stránce politické, hospodářské a zemědělské velmi významný projev byl otištěn v pondělním vydání Rudého práva ze dne 21. září 1959. Zástupci jednotlivých okresů odevzdali při této manifestaci ministru zemědělství s. L. Štrougalovi celookresní závazky na překročení úkolů zemědělské výroby příštího roku a předseda KNV celokrajský závazek k zúrodnění půdy. manifestace zakončena státními hymnami. Večer byl pak ještě uspořádán velký ohňostroj, pokračoval koncert a taneční veselice.
  Do celé akce Trotina byly zapojeny politické, společenské i masové organizace krajské, okresní i místní, náležitě a s úspěchem využito i propagace v tisku, rozhlase a televizi i v celostátním měřítku.
  Slavnost v tak velkých rozměrech ve Smiřicích jen zřídkakdy v historii města vídaná se po všech stránkách velmi zdařila a spokojení návštěvníci se vraceli do svých domovů. Ke zdaru slavnosti přispělo i po celý den krásné slunečné počasí a velmi dobře připravená organizace.
  Smiřické občanstvo plně pochopilo význam celé alce a na tuto slavnost se připravovalo již od srpna, neboť je o postupu přípravných prací a významu slavnosti řádně informoval též MNV. Město bylo velmi čistě upraveno, řada domů nově omítnuta, opravena, natřena, ulice čisté, parky a veřejná prostranství pěkně upravena, takže i celkový vzhled města byl hezký, vkusný, reprezentativní. MNV pomáhal i organizoval pomoc při úpravě domů, aby občanům při této péči pomohl. Upravena byla i dosud nehotová přístupová cesta na velký stadion, takže i tím město získalo na trvalém svém vzhledu. Jistě po právu bylo v radě MNV ve Smiřicích 25. září 1959 poděkovat všem institucím, podnikům, občanům aj., kteří se o dobrý průběh slavnosti jakýmkoliv způsobem zasloužili.

  V následujícím období na podzim 1959 pak byly s velkým úsilím prováděny meliorační práce na Trotině, k nimiž byly již předem učiněny dalekosáhlé přípravy. Přispěly k tomu též četné závazky, ve kterých dělníci z továren, družstevníci, svazáci a občané celého Hradeckého kraje slíbili, že na tomto velkém díle pomohou. Na Trotině byl po zahájení prací ustaven též štáb brigády Trotina, který stále řídil postup melioračních prací.

Nahoře:
Titulek z Rudého práva, v projevu jsou jen plány, nic konkrétního o stavbě.
Program slavnostního dne pochází z týdeníku uvedeného dole, noviny uschoval Bohumír Šmejda.

slavnost Trotina
Shromáždění přímo u potoka Trotinky 20.září 1959.

slavnost Trotina
20.září 1959.

slavnost Trotina
Trotina

slavnost Trotina
Fotografie sklizně kukuřice je ze stejné série. 20.10.1959

tribuna Rodovská pamětní kniha o této akci píše:
Úprava Trotinky
  Říčka Trotinka pramení u obce Trotiny u Dvora Králové. Dokud lidská paměť sahá, teče v neširokém řečišti silně klikatém, plném tůní. Její břehy byly vždy lemovány hustě vrbami. Stály nad ní v mládí přímé, v stáří nachýlené a silně vykotlané. Od roku do roku zhlížely se v její vodě a nezřídka i koupaly v ní nejen svoje kořeny, ale i větve. Poskytovaly příjemný chládek za horkých dnů unaveným sekáčům i sušičkám a vedle toho stálý útulek ptactvu. Od jara do pozdního podzimu zaznívaly odtud hlasy opeřenců.
  Normálně mnoho vody nemá, ale každého jara a často i po silných deštích shrklo se do ní tolik vody, že ji břehy neudržely. Rozlila se do široka po okolních lukách, valila se přímo od Lužan k Račicům a dále k osadě Trotina a za ní do Labe. Velmi často brala ssebou a odnášela úrodu sena nebo otavy, když byla tráva posečena a ještě nesklizena. Jindy ji zaplavila bahnem.
  Sena i otavy povětšině byly kyselé a jako krmivo málo vydatné.
  O úpravě se mluvilo již tuze dávno. Již před první světovou válkou byly dělány plány. Potom i za předmnichovské republiky časté komise tudy přešly – ale voda v Trotince běžela pořád po staru. Na kilometru přímé vzdálenosti měřilo řečiště až 3 kilometry.
  Teprv dnešní lidově demokratické zřízení našlo pochopení, peníze i pracovní síly k tomu dát Trotince přímý směr a řádné řečiště. – Vypracován plán, přidělen potřebný obnos a – začlo se.
  V neděli 20. září 1959 na Trotince u osady Trotiny proveden slavnostní zahajovací výkop. Po něm sešlo se ve Smiřicích na 30 000 účastníků z celého královéhradeckého kraje a v přítomnosti zástupců vlády, ústředního výboru KSČ a zástupců krajských a okresních úřadů konána slavnost k zahájení melioračních prací …. Na Trotince.
  Na veřejném shromáždění přítomní seznámeni s významem i postupem melioračních prací a přijaty závazky podniků a korporací z celého kraje na odpracování mnoha set a tisíců pracovních hodin. tribuna
  Práce začly hned následujícího dne.-
  O Trotince z pokolení na pokolení vypravovaly babičky zvídavým vnoučatům, že ji oral svatý Prokop těžkým pluhem, do něhož zapřáhl jankovitého čerta. Čertu práce nikdy nevoněla. Vzpínal se, točil hned vlevo a hned zas vpravo, ale od pluhu se neuvolnil; tak místo kratší brázdy přímé, vyoral řečiště klikaté – a mnohem delší.
  Nové řečiště již svatý žádný vyorat nepřišel. Zakously se však do něj silné bagry. Mohutnými ocelovými dásněmi prokusovaly v půdě příkop přímý, u vrchu 8 metrů široký a přes 2 metry hluboký. Hlínu odkládaly na obě strany. Lidé za nimi břehy lopatami jen urovnávali a u dna vykládali drnem. – Do konce roku vyhloubeno nové řečiště Trotinky od železniční tratě Smiřice - Hradec Králové u osady Rodov – Trotina až do Račic.
  Jiné pásové stroje – buldozery – vyvracely a vytrhávaly stromy po obou březích starého toku. Lidé za nimi stromy oklestili, rozřezali, kmeny a pařezy i větve odklízeli. Někde pomocí jiného stroje položili odvodňovací trubky a upravili svodnice.
  Koncem roku zbylo rozvésti hlínu a urovnáni luk od státní silnice u Trotiny k Račicům a výstavba mostů přes novou Trotinku – a zahrnutí řečiště starého.
  Na úpravě vedle mládežníků spolupracovali brigádníci z daleka i z okolních obcí. Rodovští tu odpracovali mnoho hodin navíc.
  24.2.1961 probíhá kol naší obce meliorace říčky Trotinky. Akce byla celokrajského zájmu a tudíž nastupovaly do díla lidé z továren, dílen, škol, i ostatní složky národní fronty. Za pomocí těžké mechanizace byla část v délce 6 km Lochenice Račice I. etapa již za 5 měsíců hotova. Již v příštím roce se projevila tato akce vyššími výnosy sena.

Na fotografiích je příprava na slavnost ve Smiřicích: tribuna na smiřickém stadionu a brána na stejném místě.

slavnost Trotina slavnost Trotina
Naproti kostelu. + Úprava silnice k stadionu.

slavnost Trotina slavnost Trotina

slavnost Trotina
Malý stadion 18.10.1959slavnost Trotina
Slavnost Trotina 20.10.1959

Další fotografie ze slavnosti 20.10.1959slavnost Trotina slavnost Trotina
Úklid po slavnosti 21.10.1959Jsou použity neseřazené výňatky z týdeníku "Budovatel okresní vesnické noviny Jaroměřska".
Vydávala rada ONV Jaroměř. 34 číslo, X. ročníku, vyšlo 17. září 1959. Za okopírování novin děkuji Ing. Plškovi.

slavnost Trotina
slavnost Trotina slavnost Trotina slavnost Trotina
slavnost Trotina
slavnost Trotina
slavnost Trotina