Netuka

Jan Netuka - smiřický učitel (*1903, +1969)

Zpět na hlavní stránku

V roce 2014 uběhlo 45 let od úmrtí Jana Netuky, dlouholetého učitele smiřické školy. Zemřel pouhé čtyři roky po ukončení své učitelské kariéry.

Obrázek vpravo ukazuje Jana Netuku v roce 1964NetukaMístní výbor ROH zaměstnanců školství a vědy Smiřice, učitelský sbor ZDŠ ve Smiřicích, Základní devítiletá škola Smiřice, Sdružení rodičů a přátel školy při ZDŠ Smiřice a Místní národní výbor ve Smiřicích

oznamují, že z jejich středu navždy odešel

Jan Netuka

dlouholetý učitel ZDŠ ve Smiřicích

V zesnulém ztrácíme milého přítele, obětavého a vzorného učitele, velmi úspěšného vychovatele řady generací mládeže a neúnavného veřejného pracovníka města Smiřic.

Pohřeb žehem se koná
ve středu dne 25. června 1969 v 15.30 hodin

v krematoriu v Pardubicích

Smiřice dne 19. června 1969

MNV – SRPŠ – MNV ve Smiřicích

Místní národní výbor jménem předsedy Václava Marela a tajemníka Josefa Zilvara ocenil dlouhé působení Jana Netuky ve Smiřicích při jeho odchodu do výslužby v roce 1965.

Netuka

Text děkovného dopisu nahoře:
1. července 1965
   Splnil jste poctivě svůj celoživotní úkol, před který Vás postavila společnost a odcházíte na odpočinek.
   Pracoval jste na jednom z nejdůležitějších a nejzodpovědnějších úseků a svědomitě a poctivě připravil pro další život tisíce našich občanů. Vaše záslužná práce učitele byla několikráte uznána kompetentními orgány.
   Může Vás nyní těšit vědomí, že jste byl vzorným učitelem a že Vaši práci hodnotí kladně všichni Vaši bývalí žáci, kteří již prošli školou života. Zasloužil jste se plně o to, že místní škola udržela asi po dnešní dobu velmi dobrou pověst.
   Místní národní výbor hodnotil Vaši práci a prosí, abyste přijal jeho upřímný dík za poctivě splněný celoživotní úkol pro společnost a¨přeje Vám klidné prožití Vašeho zaslouženého odpočinku, mnoho pohody, stálého zdraví i celé Vaší rodině.

Netuka
Na rozloučenou s elitním učitelským sborem vznikla fotografie odcházejícího Jana Netuky a jeho tehdejších kolegyň a kolegů
(zleva Olga Machová, Libuše Štrumhausová, Josef Liška, Petr Zahálka, Josef Lášek, Stanislava Pavlíková a Libuše Brentnerová, zprava Rudolf Resch, Miluše Pojmanová, Ladislav Černý, Jaroslav Novotný a František Mach).Jan Netuka byl učitelem nápaditým, důsledným a spravedlivým. V paměti svých žáků zůstával po celý život jako „ten, co naučil“. Jeho aprobacemi byly především matematika, rýsování a kreslení.

Základ pedagogické kvalifikace získal v letech 1921 až 1922 v jednoročním abiturientském kursu při Státním českém ústavu učitelském v Hradci Králové. Předtím, v roce 1921 úspěšně maturoval po sedmiletém studiu na Státní reálce v Hradci Králové. Dva dny po 18. narozeninách proto mohl na svém vysvědčení dospělosti číst:

Netuka


Dne 1. září 1922 zahájil Jan Netuka prakticky nepřerušených 43 roků svého učitelování ve Smiřicích. Na místní obecné a měšťanské škole chlapecké byl nejprve ustanoven zastupujícím učitelem.

Netuka


Od počátku a v celém průběhu služby usiloval o prohlubování a rozšiřování své způsobilosti. Důležité mety dosáhl po šesti letech praxe, kdy zkušební komise pro školy obecné a občanské v Hradci Králové mohla konstatovat, že:

Netuka

a prohlásit:

Netuka


Postupně, provázen každoročními komisionálními hodnoceními, viz např. služební lístek z roku 1933, dosáhl od 1. července 1935 pozice definitivního odborného učitele měšťanské školy smíšené ve Smiřicích

Netuka

Netuka


V průběhu let se Jan Netuka ocitl ve společnosti smiřických žáků a kolegů na mnoha skupinových fotografiích. Řadu z nich lze nalézt na stránkách portálu www.smirice.eu v oddílu Fotky ze školy. Nejstarší, nepopsaná je pravděpodobně z roku 1932, viz --- zde ---

Netuka
Jan Netuka je sedící druhý zleva


   V 50. letech minulého století Jan Netuka rozšířil svoje zaměření o praktické vyučování ve školní dílně. V hodnocení za roky 1959/60 a 1960/61 ředitel školy Jaroslav Novotný na toto téma napsal:
   „Vyučuje hlavně pracem ve školní dílně. Má k tomu vynikající předpoklady po stránce znalostí materiálů a jejich zpracování, po stránce didaktické a šetrnosti s materiálem. Vyrobené předměty vynikají vždy účelností a vzhledem.“

   V jiném odstavci se hodnocení dotklo i mimoškolních a veřejných činností, kterým se Jan Netuka ve Smiřicích věnoval:
   „V lidosprávě je zapojen jako člen finanční komise MNV. Jako výtvarník velmi ochotně a zdařile navrhuje a provádí slavnostní výzdoby k téměř všem významným akcím pořádaným ve městě.“
   Mimoto mnoho let působil o letních prázdninách jako hospodář ve skautských a pionýrských táborech, např. v Rybništi v r. 1953.

Netuka


Jan Netuka pocházel ze skromných poměrů malého truhlářství a hospodářství ve Slezském Předměstí (dnes součásti Hradce Králové). Na fotografii je jako náctiletý se svými sestrami.

Netuka

NetukaRodinné prostředí se zasloužilo mj. i o pozitivní vztah Jana Netuky k tvůrčí a rukodělné práci. Proto rád navštěvoval dílny smiřických řemeslníků, např. knihaře Adolfa Mahlera nebo truhláře a koláře Karla Váchy, a obdivoval jejich postupy a výrobky.Z roku 1936 pochází fotografie Jana Netuky s budoucí manželkou Marii (*1909, +1987). Sňatek uzavřeli v prosinci 1937.Netukovi ve Smiřicích obývali přízemní byt v nájemním domě stavitele Václava Volta v Jiráskově ulici 381. Synové a vnuci Jana Netuky žijí a působí v Hradci Králové a v Praze.
Připraveno z dokumentů a informací od synů Jana a Ivana
v říjnu 2014. Děkuji.Jestliže máte fotografie, nebo v paměti vzpomínky na učitele Jana Netuku a chcete se s námi o ně podělit, napište prosím na adresu tvůrce stránek. Rád Vaše příspěvky vystavím.
Přemek


Netuka