Netuka

Jan Netuka - smiřický učitel (*1903, +1969)

Připraveno z dokumentů a informací od synů Jana a Ivana v říjnu 2014. Děkuji.

Rodokmen Netukovi


V roce 2014 uběhlo 45 let od úmrtí Jana Netuky, dlouholetého učitele smiřické školy. Zemřel pouhé čtyři roky po ukončení své učitelské kariéry.

Obrázek vpravo ukazuje Jana Netuku v roce 1964
Zpět na hlavní stránku

NetukaMístní výbor ROH zaměstnanců školství a vědy Smiřice, učitelský sbor ZDŠ ve Smiřicích, Základní devítiletá škola Smiřice, Sdružení rodičů a přátel školy při ZDŠ Smiřice a Místní národní výbor ve Smiřicích

oznamují, že z jejich středu navždy odešel

Jan Netuka

dlouholetý učitel ZDŠ ve Smiřicích

V zesnulém ztrácíme milého přítele, obětavého a vzorného učitele, velmi úspěšného vychovatele řady generací mládeže a neúnavného veřejného pracovníka města Smiřic.

Pohřeb žehem se koná
ve středu dne 25. června 1969 v 15.30 hodin

v krematoriu v Pardubicích

Smiřice dne 19. června 1969

MNV – SRPŠ – MNV ve Smiřicích


Místní národní výbor jménem předsedy Václava Marela a tajemníka Josefa Zilvara ocenil dlouhé působení Jana Netuky ve Smiřicích při jeho odchodu do výslužby v roce 1965.

Netuka

Text děkovného dopisu nahoře:
1. července 1965
   Splnil jste poctivě svůj celoživotní úkol, před který Vás postavila společnost a odcházíte na odpočinek.
   Pracoval jste na jednom z nejdůležitějších a nejzodpovědnějších úseků a svědomitě a poctivě připravil pro další život tisíce našich občanů. Vaše záslužná práce učitele byla několikráte uznána kompetentními orgány.
   Může Vás nyní těšit vědomí, že jste byl vzorným učitelem a že Vaši práci hodnotí kladně všichni Vaši bývalí žáci, kteří již prošli školou života. Zasloužil jste se plně o to, že místní škola udržela asi po dnešní dobu velmi dobrou pověst.
   Místní národní výbor hodnotil Vaši práci a prosí, abyste přijal jeho upřímný dík za poctivě splněný celoživotní úkol pro společnost a¨přeje Vám klidné prožití Vašeho zaslouženého odpočinku, mnoho pohody, stálého zdraví i celé Vaší rodině.

Netuka
Na rozloučenou s elitním učitelským sborem vznikla fotografie odcházejícího Jana Netuky a jeho tehdejších kolegyň a kolegů
(zleva Olga Machová, Libuše Štrumhausová, Josef Liška, Petr Zahálka, Josef Lášek, Stanislava Pavlíková a Libuše Brentnerová, zprava Rudolf Resch, Miluše Pojmanová, Ladislav Černý, Jaroslav Novotný a František Mach).Jan Netuka byl učitelem nápaditým, důsledným a spravedlivým. V paměti svých žáků zůstával po celý život jako „ten, co naučil“. Jeho aprobacemi byly především matematika, rýsování a kreslení.

Základ pedagogické kvalifikace získal v letech 1921 až 1922 v jednoročním abiturientském kursu při Státním českém ústavu učitelském v Hradci Králové. Předtím, v roce 1921 úspěšně maturoval po sedmiletém studiu na Státní reálce v Hradci Králové. Dva dny po 18. narozeninách proto mohl na svém vysvědčení dospělosti číst:

Netuka


Dne 1. září 1922 zahájil Jan Netuka prakticky nepřerušených 43 roků svého učitelování ve Smiřicích. Na místní obecné a měšťanské škole chlapecké byl nejprve ustanoven zastupujícím učitelem.

Netuka


Od počátku a v celém průběhu služby usiloval o prohlubování a rozšiřování své způsobilosti. Důležité mety dosáhl po šesti letech praxe, kdy zkušební komise pro školy obecné a občanské v Hradci Králové mohla konstatovat, že:

Netuka

a prohlásit:

Netuka


Postupně, provázen každoročními komisionálními hodnoceními, viz např. služební lístek z roku 1933, dosáhl od 1. července 1935 pozice definitivního odborného učitele měšťanské školy smíšené ve Smiřicích

Netuka

Netuka


V průběhu let se Jan Netuka ocitl ve společnosti smiřických žáků a kolegů na mnoha skupinových fotografiích. Řadu z nich lze nalézt na stránkách portálu www.smirice.eu v oddílu Fotky ze školy. Nejstarší, nepopsaná je pravděpodobně z roku 1932, viz --- zde ---

Netuka
Jan Netuka je sedící druhý zleva


   V 50. letech minulého století Jan Netuka rozšířil svoje zaměření o praktické vyučování ve školní dílně. V hodnocení za roky 1959/60 a 1960/61 ředitel školy Jaroslav Novotný na toto téma napsal:
   „Vyučuje hlavně pracem ve školní dílně. Má k tomu vynikající předpoklady po stránce znalostí materiálů a jejich zpracování, po stránce didaktické a šetrnosti s materiálem. Vyrobené předměty vynikají vždy účelností a vzhledem.“

   V jiném odstavci se hodnocení dotklo i mimoškolních a veřejných činností, kterým se Jan Netuka ve Smiřicích věnoval:
   „V lidosprávě je zapojen jako člen finanční komise MNV. Jako výtvarník velmi ochotně a zdařile navrhuje a provádí slavnostní výzdoby k téměř všem významným akcím pořádaným ve městě.“
   Mimoto mnoho let působil o letních prázdninách jako hospodář ve skautských a pionýrských táborech, např. v Rybništi v r. 1953.

Netuka


Jan Netuka pocházel ze skromných poměrů malého truhlářství a hospodářství ve Slezském Předměstí (dnes součásti Hradce Králové). Na fotografii je jako náctiletý se svými sestrami.

Netuka


NetukaRodinné prostředí se zasloužilo mj. i o pozitivní vztah Jana Netuky k tvůrčí a rukodělné práci. Proto rád navštěvoval dílny smiřických řemeslníků, např. knihaře Adolfa Mahlera nebo truhláře a koláře Karla Váchy, a obdivoval jejich postupy a výrobky.Z roku 1936 pochází fotografie Jana Netuky s budoucí manželkou Marii (*1909, +1987). Sňatek uzavřeli v prosinci 1937.Netukovi ve Smiřicích obývali přízemní byt v nájemním domě stavitele Václava Volta v Jiráskově ulici 381. Synové a vnuci Jana Netuky žijí a působí v Hradci Králové a v Praze.
Jestliže máte fotografie, nebo v paměti vzpomínky na učitele Jana Netuku a chcete se s námi o ně podělit, napište prosím na adresu tvůrce stránek. Rád Vaše příspěvky vystavím.
Přemek


Netuka
Ivan Netuka
Zdroj: www.mff.cuni.cz/

Zemřel profesor Ivan Netuka
   MFF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 14. října 2020 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., profesor Univerzity Karlovy a emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

   Ivan Netuka se narodil 7. 7. 1944 v Hradci Králové. Vystudoval aplikovanou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1978 se habilitoval, v roce 1985 mu byla udělena vědecká hodnost doktor fyzikálně-matematických věd a v roce 1986 byl jmenován profesorem. Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem či spoluautorem monografií a významných matematických prací. Aktivně se účastnil mnoha desítek prestižních konferencí v oboru, velmi často jako zvaný řečník. Dlouhodobě se věnoval také historii matematiky.

   Celoživotní odborná dráha Ivana Netuky se pojila s MFF UK, kde pedagogicky působil 50 let a patřil mezi její významné a uznávané učitele. V období let 1979-1982 byl jejím proděkanem, v letech 1993-1999 zastával role Ivan Netukazástupce děkana a proděkana pro vědeckou činnost a zahraniční styky, v období 1999-2005 funkci děkana. V letech 1986-1990 a 2006-2012 byl ředitelem Matematického ústavu Univerzity Karlovy. Byl členem korespondentem Bavorské akademie věd, opakovaně pak členem Vědecké rady Univerzity Karlovy i dalších vědeckých rad. Byl členem Akademického sněmu Akademie věd České republiky, působil v Radě Matematického ústavu Akademie věd. Od roku 2003 byl členem a od roku 2017 předsedou Grémia Akademie věd pro vědecký titul „doktor věd“. V roce 2017 ho Akademický sněm zvolil místopředsedou Vědecké rady Akademie věd České republiky. Po mnoho let se Ivan Netuka věnoval práci v Jednotě československých (později českých) matematiků a fyziků a také v European Mathematical Society.

   Profesor Netuka byl v roce 2008 jmenován vládou České republiky do předsednictva Grantové agentury České republiky, od roku 2014 stál v jejím čele. Byl zástupcem Grantové agentury a Akademie věd v Governing Council of the European Science Foundation, od roku 2014 zastupoval Českou republiku v Science Europe. V roce 2016 a znovu v roce 2018 jmenovala vláda České republiky profesora Netuku členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Profesoru Netukovi byla udělena řada domácích i zahraničních ocenění, například francouzské vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem, Rakouský řád za vědu a umění 1. třídy, Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy, Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách Akademie věd České republiky.

   Odchodem Ivana Netuky ztrácíme vynikajícího pedagoga, významného vědce s mezinárodním renomé, výborného organizátora a obětavého kolegu. Jeho všestranná činnost zanechává hlubokou stopu v životě Univerzity Karlovy, naší fakulty i akademické a matematické komunity v naší zemi.

   Čest jeho památce.

   doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
   Ivan Netuka ml. děkan MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

   Poslední rozloučení s profesorem Ivanem Netukou proběhne v úterý 20. října 2020 ve 12:40 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením se rozloučení bohužel uskuteční pouze v úzkém kruhu rodiny a pozvaných přátel.

Zdroj spodní fotografie: /jcmf.cz/prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
Jak uvádí zdroj: prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. se narodil v roce 1973 v Hradci Králové.

Stal se v roce 2017 šéfem Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM
(zdroj fotografie)


---------------------


Pan Jan Netuka doplnil 21.10.2020 stránku o parte a informace, děkuji:

Vážený pane Andrýsi,
   Netuka v každém případě jsem se Vám chystal napsat po návratu z včerejšího posledního rozloučení s mým bratrem Ivanem (*1944, +2020). Na domovské stránce Vašeho portálu jsem viděl, že informaci o Ivanově úmrtí jste již zveřejnil a uvedl ji do kontextu se vzpomínkou na našeho otce, smiřického učitele Jana Netuku. Moc Vám za to děkuji. Děkuji také panu Volákovi, že Vám tuto nemilou zprávu pohotově předal. V příloze přidávám smuteční oznámení.

   Dovolte prosím, abych připojil dvě poznámky k Vašemu poslednímu odstavci o Ivanu Netukovi juniorovi (*1973):
  a/ Významný lékař, kardiochirurg prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. je opravdu potomkem (vnukem) učitele Jana Netuky, přesněji synem právě zemřelého matematika Ivana seniora.
   b/ ... (opraveno)

   S dovolením ještě pro úplnost doplním:
   Významným lékařem je i druhý, mladší syn matematika Ivana Netuky, neurochirurg David (*1976). Také prof. MUDr. David Netuka , Ph.D. působí ve významné funkci: letošního 1. dubna byl jmenován přednostou Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), --- viz ---


   Jednu ze společných fotografii obou bratrů chirurgů (Ivana vlevo, Davida vpravo) z internetových zdrojů (idnes.cz) připojuji v příloze.
...
Jan Netuka (*1941)


Netuka
Smuteční oznámení o smrti Ivana Netuky *1944.