Smiřice - nerealizované plány rozvoje

Zpět na hlavní stránkuProjekt železniční tratě Meziříčí - Smiřice a Smiřice - Opočno 1886 - 1895

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Text je opsán podle originálu i s chybami.

oslovené obecní úřady
Červeně jsou podtrženy obecní úřady zmíněné na této stránce, tudy by měla vést plánovaná trasa železnice.
Zdroj: mapy.czPro zjištění potřeby převáženého zboží byla provedena anketa na konci ledna 1886 u smiřických obchodníků a podnikatelů a dotčených obcí.

Příklady ankety:- na obrázku je anketní lístek Jana Chvojky.
Jan Chvojka Jan Juliš
uhlí – 50 metu (metrických centů)
dříví 42 metru
obchodnického zboží 6000 metr.
vývoz řípy 600 mctu
vývoz lnu, obilních druhů, ovoce atd. 1000 metu

Josef Lefnar, kupec a majitel hostince
roční spotřeba uhlí 300.-
dříví k palivu 90.-
k stavbě 10.-
obchodnického zboží 11900.-
průmyslového zboží 5300.-

J.V.Lefnar
uhlí 100
dřeva k palivu 100
obchodnického zboží 2500
průmyslového zboží 2800

Jan Schiefner
spotřeba uhlí 100
dříví k palivu 12
k stavbě 20
obchodnického zboží 350 pukrmistr Valášek

Simon Klein a synové
uhlí 300
k stavbě 500
obchodnického zboží 200
roční potřeba obilí k mletí 40000q
vývoz mlýnských výrobků 39000 q


Koncept dopisu osloveným obecním úřadům:

   Slavný obecní úřade v (dle poštov. rejstříku)
   Jak důležitými a prospěšnými osvědčili se železné dráhy pro rozvoj a oživení obchodu, průmyslu i hospodářství obcím, ba i celým krajům, kudy probíhají ! O tom přesvědčuje nás zkušenost. Není tedy divu, že každá, poněkud jen uvědomělá obec, zná oceniti prospěch a výhody ty a vyskytne-li se nějaký projekt stavby nové dráhy, všemožně přičiňuje se nešetříc při tom i největších obětí, aby směr dráhy co možná nejblíže dotyčné obce se dotýkal.
   Již delší čas pojednává se v kompetentních kruzích o stavbě tratě Meziříč – Smiřice a ačkoliv směr tento až posud za nejvýhodnější se uznává a uznati musí, jest přece třeba k rychlejšímu a jistějšímu uskutečnění tohoto projektu na veškeré výhody ze stavby i z dopravy trati této upozorniti.
  Předpokládáme tedy, že i ctěná obec Vaše tento zmíněný směr podporovati bude a proto dovolujeme si tímto zdvořile Vás požádati, byste sobě neobtěžovali nám přibližně vyšetřiti a udati:
   1. Mnoho-li as činí poměrně u veškerého občanstva roční spotřeba uhlí, jiného paliva, staviva a jiných hmot; zboží obchodnického neb průmyslového a jiného, které by se do obce drahou dopravovati mohlo.
   2. Jak velký jest roční výtěžek řípy, lenu, obilních druhů, píce, ovoce, neb nějakých výrobků a hmot, jež by dráha vyvážeti a dovážeti mohla.
   3. Byla-li by obec neb občanstvo volno, dráze postoupiti pozemky poměrně levně nebo popřípadě zdarma neb i jiných obětí přinésti (tato věta je přeškrtnuta)
   O vyšetření těchto otázek prosíme, byste do 8 dnů neobtěžovali si laskavě se postarat, kdo nápotom osobně o ně požádati si dovolíme, při které příležitosti bližších zpráv Vám o dotyčném podniku sdělíme.
   Městská rada v Smiřicích dne 20. ledna 1886 purkmistr Valášek

  

Slavný Purkmistrovský Uřade v Smiřicích
   K ctěnému tamějšímu dopisu ad 20. ledna br. zděluje níže v úctě psaný že v obci Libníkovicích nenechá se tak daleko určité množství uhlí a jiného paliva, staviva neb jiných hmot jakož i zboží obchodnického neb průmyslového udati, ačkoliv dovážení těchto potřeb do roka mnoho obnáší, co se pak ročního výtěžku řípi lenu obilních druhu, pice ovoce neb jiných výrobku týka jest vývoz z obce značný, žvláště řípi která se zde velkém objemu pěstuje.
   Tak žádoucno jest, by zamýšlený směr tratě Meziříč Smiřice uznán byl.
   Z Obecního úřadu Libnikovicích dne 1. února 1886 starosta

  

Slavná městská rado v Smiřicích !
   Ku ctěnému přípisu ze dne 10. března 1886, týkajíc se projektu stavby spojující tratě železničné Meziříč – Smiřice souhlásí v úctě podepsaná správa velkostatku Hořického úplně s náhledem slavné městské rady ohledem na veliký a patrný prospěch takového přímého spojení naší krajiny s dráhami světovým.
   Avšak nemá c.b. invalidní nadaní velkostatek Hořický ani toho nejmenšího závodu obchodního nebo průmyslového, jehož potřeba by nějaké dopravy zboží po dráze té vyžadovala, neb jsou veškeré pozemky orné i lučné v parcelích pronajaté a veškeré dříví v lesích tohoto velkostatku prodává se v nejbližším okolí.
   C.B. důchodenský úřad a správa velkostatku Hořického v Hořicích dne 21. března 1886
   Krubner C.K. správce, Jan Hledík kontrolor   Černilov Slavná městská rado v Smiřicích !
   Na obdržený vážený dopis z dne 20ho ledna 1886 v příčině obmišlené stavby železné dráhy odpovídámě ve vší slušnosti následovně:
   1. Zdejší obec Černilov, která dle popisování a sčítání lidu 2030 obyvatel čítá a 266 obydlenich staveni obsahuje, spotřebuji obyvatele jeji ročně k palivu asi 5 320 M centů uhlí a 2660 metru dříví; k stavbám a rozličným potřebam se spotřebuje ročně asi 300.000 cihel a asi za 2000 zl. dříví, lati a prken; co se spotřebuje zde zboží obchodnického a prumyslového, které by se po dráze dopravovalo, to nelze nyní předem určiti.
   2. Ročně se zde vypěstuje asi 45000 M. centů cukrovky řepí, 500 M. centu lenu, 18000 Hl. rozličného druhu veškerého obilí, a spotřebuje se asi 25000 M. centu řepových řízků; píce, tj. sena ae zde velmi málo vypěstuje, jelikož zde luka nemame, ačkoliv se zde dosti sena spotřebuje, které se však ale musí odjinud sem v počtu asi 1000 M. centu každoročně přivažet; ovoce se vyvaži ročně z naši obce asi 1000 M. centu.
   3. Co se týká ustoupení pozemku pro dráhu, čítalo by se dle hodnoty půdy, za přiměřenou cenu; zdarma však nemini občane své pozemky pro dráhu postoupiti.
   Obecni úřad v Černilově dne 6ho května 1886 Jan Vach starosta Oujezd

  

Slavné městské radě ve Smiřicích
   Obecní uřad v Oujezdě oznamuje mnoholi as vyvozů a přívozů bylo by pro naší obec potřebi.
   I. Uhlí naše obec spotřebuje za jeden rok as 1200 met. centů-
   dříví palivového – 600 metrů
   zboží obchodníckého – 100 met. centů
   II. řepi se odváží – 4000 met. centů
   lenů odváží – 500 met. centů
   obilních druhů – 3000 hekt.
   píce – 500 met. centů
   Jiného k oznámení není.
   z Obecního úřadu v Oujezdě 27 ledna 1886 František Adamíra starosta

  

25.1.1886
   Slavný Purkmistrovský úřade v Smiřicích
   Vyřizujíce Vaši ctěnou žádost a zdělujeme, že spotřeba uhlí, jiného paliva, a jiných rozličných hmot v zdejší obci páčí se na 3000 m.c.
   Co se týká ročního vytěžku řípi, pěstuje se od 5000 do 6000 m.c., obylních druhu, bramboru, ovoce, rozličných jiných potravin, jenžby se po dráze vyvážeti a dovážeti mohly páči se na 3000 m.c.
   Mymo toho vyveze se každého roku několik kusů rozličného dobytka
   Obecní úřad v Jilovici dne 26 ledna 1886 Jan Černý starosta

  

Slavný Purkmistrovský úřade v Smiřicích !
   Dle ctěného vašeho dopisu ze dne 20 ledna 1886 bylo všem občanum oznámeno zdaliž by své pozemky přenechali vlevné ceně, a neb docela zdarma pro dráhu, vyjádřili se takto, že zdarma žádný pozemek nenechají, a vlevné ceně také ne, co se týče paliva, a stavebních hmot, a veškerých výrobků hospodářských, to jest nemožné udati.
   Od obecního úřadu Velké Skalice dne 26 ledna 1886 Jos. Hanuš(?) starosta

  

Libřice Slavné městské radě v Smiřicích !
   Ke ctěnému vyzvání Vašemu zdělují tímto dle přibližného vyšetření, sice:
   1. poměrná spotřeba pro veškeré občaní ročně uhlí činí – 3000 metr. cent.
   dříví k palivu - 5000 metru
   staviva a jiných hmot které by se po dráze dopravat mohlo – 5000 metr. centu.
   2. Tak velký roční výtěžek řepy činí 18000 metr. centu.
   obilních druhu a jiných výrobku 10000 metr. centu
   3. jest zde i výce kamených opukových lomu čímžby i dráha velké dopravy dosáhla
   4. co se týče poskitnutí levné ceně pozemku tu se obětují občané co možna bude co nejlevněji.
   Obecní úřad v Libřicích dne 27 ledna 1886 Jos. Zilvar starosta

  

Librantice Slavné městské radě v Smiřicích
   Na ctěný dopis ze dne 20ho ledna 1886 mnoholi ač činí poměrně u veškerého občanstva roční potřeba uhli a jiného paliva a jiné hmoty která by se přivážeti mohla.
   Udavá níže obecní úřad že roční.
   spotřeba uhli páči se na 800 m. c.
   dřívi k palivu 700 mt.
   stavebního dřívi 100 k.m.
   obchodnutého zboží 70 m.cen.
   vývoz řepi prúměrně 6000 m.c.
   lunů a obilních druhů 6000 m.c.
   ovoce 150 m.c.
   Z obecního úřadu v Libranticích dne 25ho ledna 1886 starosta Josef Lukášek Třebovětice   C.K. Výs. Cukrovar Karoliny z Kleebornů v Třebověticích.
   Třebovětice, dne 18ho března 1886
   Slavná Městská rada ve Smiřicích!
   V odpovědi na ctěné vyzvání Vaše ze dne 10ho t.m. dovolujeme s sděliti, že by doprava celoroční uhlí, které by na projektované trati cestou kratší dovezeno býti mohlo obnášela 25000 m. centů; kteréž přibližné množství dopravy roční k účelům sestavení Vašeho laskavě použijti račte ve vší úctě Janáčeksoupis zboží
Soupis zboží uvažované dopravy z ankety v roce 1886.

   Všechny získané materiály z ankety byly poslány ze Smiřic na Ředitelství c.k. státní dráhy do Vídně, zároveň s prosbou: ,,o provedení stavby zmíněné tratě se zasaditi a potřebných kroku k rychlému uskutečnění laskavě učiniti.“
   Odpověď ve složkách nebyla.


  

   Dopis z Dobrušky týkající se uvažované stavby dráhy od Kvasin - Opočna na Josefov neb Smiřice přišel 27.1.1895 a městská rada ho vzala s potěšením na vědomí a jest ochotna tento projekt podporovati obzvláště v tom případě, když dráha povede do Smiřic.
   Na druhé straně konceptu je dopsáno:
   O prodloužení této obchodní dráhy k Opočnu zasazovalo se město naše jíž před 6 lety k čemuž slíbily souhlas a podpory své města Hořice a Jičín mimo to i přiléhající větší počet vesnic byli nakloněni podniku tomu.
   Také c.k. velkostatek Smiřický jehož dvory a pozemky rozkládají se od Hořic až Libřicům jevil ve věci té veliký interes a byl ochoten tenkráte pozemky které by dráha ta od Smiřic upotřebila zdarma postoupiti.
   Že spojení to na Smiřice bylo by pro novou dráhu výhodnější, nedá se upříti, poněvadž velkozávody zdejší (2 cukrovary, lihovar mlýn c.k. velkostatek a jeho dílny mimo lidnaté a průmyslové vůkolí jak se před 6 lety vyšetřilo veliké množství nákladu uhly a jiného zboží vyznačovali.

Odpověď do Dobrušky odešla 11.2.1895.

  

Velevážený pane collego !
   Jak známo odeslán odtud dopis na Váš Slavný obecní úřad v záležitosti projektované tratě od Opočna do Smiřic – již dne 28. března 1895.
   Rádi bychom zde zvěděli jak dalece záležitost ta pokročila an pan ingenieur a stavební rada Freyn detailní měření tratě Kvásiny Dobruška Opočno odložil až zdaž to také současně k projektu Opočno – Smiřice dojde.
   Račte být pane collego tak laskav a sdělte mi krátce co v této věci zařízeno jest aby se po případě oba projekty současně prováděti mohly.
   V úplné úctě Vašnosti oddaný collega František Petrus, m. tajemník
   V Dobrušce dne 3. května 1895

Koncept odpovědi:
   Smiřice 6.5.1895
   Velevážený pane kolego !
   K váženému přípisu z dne 3t.m. týkající se zaslaného dopisu tamní sl. měst. rady na zdejší obecní úřad ohledně stavby projektované dráhy Opočno – Smiřice, dovoluji si Vám velevážený pane kolego, co nejuctivěji sděliti, že vyzvány byly místní velkozávody, aby se prohlásili, jakým způsobem by se stavby, této pro obec a celé okolí tak velice důležité také súčastniti chtěli; v případu příznivých odpovědí byla by pak do Smiřic svolána schůze širší a sice též okolních velkozávodů na trati Smiřice Sádova Jičín, jakož i ředitelství obchodní dráhy kteráž dnem 1. května t.r. s dráhou …. ? ( myšlena asi SNDVB - Společnost jiho-severoněmecké spojovací dráhy – pozn. P. ) zde se spojila a …. pro dopravu osob a zboží zahájila.
   Hlavní interesent této záležitosti p. Albrecht Malburg továrník zde, mešká však právě nyní v lázních mořských a dlužno proto též vyčkati, až se opět vrátí, zdali … se záležitost tato velice interesovat bude.
   Tolik mne ze jednání v záležitosti této známo a máme naději, že podaří se nám v této dobré věci přátel získati a svou ruku k dílu přiložiti, ač letošního roku myslím, že záležitost tato neukončí, a nebude asi lze projekt tento ještě letoš. roce současně s projektem Kvásiny – Dobruška – Opočno, prováděti, ostatně hlavním výsledkem této záležitost bude výsledek širší schůze, o jejímž výsledku neopomeneme pak sl. měst. úřad vyrozuměti.
   V úplné úctě Vám vždy oddaný kolega A. Kudrnáč

  

Vaše Blahorodí
   Slavnému obecnímu úřadu
   vynesením vys. c.k. ministerstva obchodu ze dne 16 června 1895 udělená byla koncese městu Dobrušce k předběžným technickým pracím pro stavbu železniční tratě ze Solnice přes Dobrušku k Opočnu a současně z Opočna do Smiřic po případě do Josefova. Celkový náklad 40kilometrového podniku rozpočten jest na obnos zl. 1.600.000. z tohoto pak připadati má na trať Opočno – Smiřice asi polovička nákladu toho, z kterého obnosu jesto třeba na stavbu aspoň 1/4 potřebných nákladu, tedy zl. 200.000 podnikatestvu zaručiti.
   Vystavěním projektované tratě Opočno – Smiřice, docílilo by se nejen spojení se severoněmeckou spojovací dráhou, ale také dráhou Smiřice – Sadová – Hořice, dále přes Jičín do středních a severních Čech, čímž by trať ta stala se tím důležitější a frekventovanější a pro zúčastněné proto i výnosnější, přičemž nelze vyloučiti možnost, že by zmíněná dráha ve svém zájmu tuto trať nápotom i nepřevzala.
   Aby tak důležitý směr tratě Opočno – Smiřice pro naše město a průmyslové okolí uskutečniti se dal (a na Josefov neotočil – v závorce škrtnuto pozn. P.) musí býti první snahou města i všech obcí jímiž zmíněná trať probíhati má, hlavně ale také všech v blízkém vůkolí nalézajících se velkých průmyslových závodů i jiných větších a menších interesentů tento projekt všemožně podporovati a předběžným krokům napomáhati.
   Z příčiny té aby se projekt ten pro celou krajinu tak důležitý co nejdříve skutkem státi mohl žádají se všecky ct. obce a P.P. páni interesenti, aby o tom uvažovali a zdělili ve vlastním zájmu podniku tomuto své přízně aby příznivý úmysl svůj purkm. úřadu do Smiřic do 16. června t.m. laskavě sděliti si neobtěžovali. Přihlášení pak P.P. příznivci popřípadě jich delegáti pozváni budou ku společné úradě v které se v příznivém případě ve zvoleném komitétu k dalšímu jednání a provádění …..
   Městská rada v Smiřicích 20.6.1895 starosta Hojný
plan
Smiřičtí rodáci v Praze. Václav Klimeš vysvětluje architektonické územní záměry NV.
Plán byl takový: z Labe se měla vypouštět voda do umělého kanálu který by se vinul meandry mezi vesnicemi a
na zvýšených březích by bylo místo pro malá řemesla a další aktivity. Problém byl v pouštění vody,
je to zátopové pásmo atd. Vlevo se usmívá Luděk Munzar. 18.5.1988 foto Prostředník, smiř. archiv.

plan
Zvětšená část plánu.
Jedná se o místo podél Labe mezi Smiřicemi a Černožicemi. Labe teče za stromy vzadu na plánu.plan
Regulační plán města Smiřic projektoval architekt O. Liška z Hradce Králové
Kliknutím se dostanete na velkou fotografii. Fotografii mi poslal Zdeněk Bauer. Děkuji.