Historie budování cesty ze Smiřic ke Smržovu (haťová cesta)

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkuProtokol
  sepsaný dne 5. dubna 1928 na obecním úřadě ve Smiřicích, za přítomnosti podepsaných.
   Předmětem jest jednání o definitivní úpravě dnešní t. zv. „Haťové cesty" která a spojuje město Smiřice s okresní silnicí Josefovsko-Hradeckou, která má býti vybudována na moderní komunikační spojení okresu Opočenského přes Smiřice na Hořickou
   Dnešního dne jde v prvé řadě o zjištění nejvýhodnější tracy vzhledem na obmýšlenou novou polohu nového mostu labského, který má býti vystaven spolu s úpravou řeky Labe v obvodu města.
   Účastníci odebrali se na místo samé a shlédli tam vytyčenou jednu alternativu tracy, která jde od nového mostu labského napříč přes pozemek čís. parc. 667, patřící státnímu velkostatku a připojuje se mírným obloukem asi v polovině dnešní polní cesty mezi městem a mostkem Černilovského družstva vodního na starou cestu.
   Dále byla na místě uvážena ještě traca druhá, která by šla od zmíněného mostku přes náhon černilovský přímým směrem a na nový most.
   Jako třetí možná traca byla by ona, jež by sledovala těsně levý břeh nového průkopu labského až k projektované elektrárně, a načež by přecházela na stávající polní cestu Haťovou, která by se poněkud napřímila.
   Niveletu silnice bylo by účelno zříditi asi v úrovni 70 cm nad výškou terenu za tím účelem, aby se docílilo horizontálního spojení z nivelety nového mostu na mostek a na stávající okresní silnici Josefov – Hradec Králové.
   …....
   Po shlédnutí terenu a dosavadního stavu na místě samém doporučují zástupci okresní správní komise, aby trassa projektované silnice vedena byla přímo pod propusti přes Smržovský potok, přímo na budoucí labský most ve Smiřicích, čímž jednak délka silnice se zkrátí a tím zmenší se náklady na vybudování i později náklady udržovací, jednak odstraní se obtíže dopravní, které by vznikaly zvláště ostrým záhybem u nového mostu, kdyby silnice byla vedena ve směru dosavadní obecní cesty. Nepříznivý záhyb silnice při výjezdu na nový most jeví se na silnici, jež bude co dálková silnice značně frekventována, jako neobyčejně nevýhodný a provoz rušící, ježto znemožňuje výhled a mohl by způsobiti nebezpečí srážek vozidel, jmenovitě v partii mostní, která pravděpodobně jako taková v budoucnosti brzo bude zastavena. Současně přichází tu v s úvahu, že na místě tom stýká se jmenovaná silnice s druhou důležitou a frekventovanou silnicí Smiřice - Čibuz - Hradec Králové.
   …..
   Zástupce Zemědělské rady doporučuje aby směrové vyřešení tracy nové silnice na místo t. zv. Haťové cesty, provedeno bylo v jedné přímce od klenutého mostku přes Smržovský potok ku příštímu novému labskému mostu ve Smiřicích a sice s těchto důvodů:
   1./ Silnice v doporučovaném přímém směru zabírati bude nejméně pozemků. Zrušením staré Haťové cesty a chodníků získána bude větší plocha než zabrána bude novou silnicí.
   2./ Rozříznutí parcely čkt. 667 nepadá zde na váhu neboť majetkové poměry jsou takové, že možno zrušením staré Haťové cesty odříznutou část parcely čkt. 667 spojití s parcelou čkt. 677/2.
   3./ Provedením navrhovaného přímého směru silnice odpadne jeden mostek I. třídy a bude možno provésti místo druhého mostku I. třídy mostek III. třídy přes hlavní meliorační odpad, čímž ušetří se okrouhle 50.000 na melioračních nákladech labského projektu melioračního pro zdrž Josefov – Smiřice.
   ….
   Zástupce státní stavební správy pro úpravu Labe prohlašuje, že jest možno jednati o uvolnění materialu výkopového pro nové těleso silniční, jest však nutno předem ohlásiti potřebné množství, jakož i předložiti projekt nové tracy silniční. Stejně bude nutno v náčrtku vyznačiti připojení na stávající chodník kolem elektrárny přes louky do Vlkova. Veškeré jednání podléhá schválení ředitelství pro stavbu vodních cest. Jest však nutno zdůrazniti, že jednání jest třeba urychliti vzhledem na přípravu pro zadání stavby jezu a mostu.
   Skončeno, přečteno a podepsáno.
   Za okresní správní komisi v Jaroměři Dr. Valtera Fr. v,r. okresní tajemník, Prokop V. v.r. předseda
   Za vrchní správu státního velkostatku Potůček v.r.
   Za technickou kancelář Zemědělská rady ing. Josef Bárta v.r.
   Za státní stavební správu pro úpravu Labe ing. Fiala Jan v.r. stavební rada
   Za obec Smržov J. Holub v.r.
   Za obec Lejšovku Hejcman v.r.
   Za obec Smiřice Fr. Moník v.r. starosta.

plán
Plán rovné cesty
Červeně je zakreslena plánovaná trasa k ještě nestojícímu Tyršovu mostu. Modře je zakresleno staré koryto Labe Od domů Smiřic je hnědě značená původní Haťová cesta. Hubilesy = Hubiles.
Po kliknutí se obrázek zvětší.


Okresní úřad ve Dvoře Králové n./L
   Městská rada předkládá detailní projekt Haťové cesty nově zřízené od nového mostu labského přes pozemek státního velkostatku k laskavému přezkoušení správnosti.
   Ježto obec Hubiles odřekla dle projektu svou část staré cesty upraviti tak, aby mohla býti dána po úplném zřízení do správy okresu, činíme zdvořilý dotaz, zda bylo by možno tuto v zájmu veřejném k provedení připoutati.
   Zároveň žádáme o sdělení, zda bylo by možno získat i subvenci na tento projekt, jehož náklad by obec nesnesla, a silnice sloužila by dle protokolu komisionelní pochůzky co spojka silnice Hořice - Opočno jen širší veřejnosti.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 24. září 1929.

plán
Na tomto plánu je dobře vidět poloha starého kamenného (zámeckého) mostu a nově budovaného Tyršova mostu.
Po kliknutí se obrázek zvětší.

Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové n. L.
   Předmět: Zřízení části nové silnice okresní z náměstí ve Smiřicích k novému labskému mostu u přeložení a upravení Haťové cesty jako důležité spojky Hořice - Opočno.
   Městský úřad předkládá dvojmo plány a rozpočty úpravy části nová okresní silnice z náměstí města Smiřic přes nynější park státního velkostatku k novému mostu labskému a jako pokračování téže přeloženi Haťové cesty od nového mostu labského k melioračnímu náhonu družstva melioračního z Černilova a upravení téže dále k okresní silnici smržovské jako nové důležité spojky Hořice-Opočno a tuto předlohu doprovází následující žádostí.
   Regulací Labe u Smiřic a výstavbou nového mostu vyrovnává se nová okresní silnice k tomuto novému mostu a vzdaluje stará Haťová cesta od tohoto.
   Pozemky podél Labe zahrnuty jsou melioračním družstvem k zavodnění a tím stará, velmi nízko položená Haťová cesta musila by se silnou navážkou zvýšiti, ale přes to tvořila by od nového mostu labského veliký oblouk už k vyústění cesty smržovské.
   Prováděnou regulací Labe získává se z vykopávek materiál na zvýšení nové silnice přes pozemek státního velkostatku, kterému by se pozemek na staré silnici směnil, ale spojka silnice, jak vidno dle přiloženého plánu by se zkrátila a velmi zhodnotila.
   Korporace súčastnění na této silnici, okres Královédvorský, město Smiřice a obec Hubiles postrádají omezením přirážek samosprávných potřebného finančního nákladu.
   Žádá tudíž město Smiřice, aby tento projekt důležité spojky Hořice – Opočno předložen byl ministerstvu veřejných prací, aby ze silničního fondu na státní náklad byl proveden.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 23. ledna 1930

Okresnímu úřadu / technickému oddělení / v Hradci Králové.
   předkládám žádost městského úřadu ve Smiřicích ze dne 23.ledna 1930 c.j. 103/30 o udělení příspěvku ze silničního fondu se žádostí o přezkoumáni přiložených projektů po stránce technické a veřejné potřeby.
   Žádost tuto doporučuji ku příznivému vyřízení. Podotýkám, že stavba silnice „Hátové" ve Smiřicích, jakož i spojky z náměstí k novému železobetonovému mostu vzhledem ku nové úpravě labského koryta jest nevyhnutelnou, ježto potom bude nejkratší spojkou mezi Smiřicemi ve směru k Opočnu a Josefovu.
   14. března 1930. Okresní hejtman. Vrchní rada politické správy:

Obec Smiřice. Stavba silnice. Příspěvek ze silničního fondu. Svazek příloh.
   Vrací se okresnímu úřadu ve Dvoře Králová n./L.
   se sdělením, že předložený projekt na výstavbu silnice v katastru obce Smiřic a Hubilese nemůže býti předložen zemskému úřadu, poněvadž jest neúplný a jest nutno jej doplniti takto:
   1. / Situací v měř l:75.000 /speciální mapa/,z níž by bylo patrno o kterou dálkovou silnici se jedná.
   2. / Technickou zprávou s údaji: o průměrné normální a mimořádné denní dopravě na upravovaném úseku, o hlavních druzích dopravy (vozy tažené zvířaty, osobní automobily, autobusy a nákladní automobily) a o průměrném počtu a průměrné váze jednotlivých druhů vozidel. V této zprávě musí býti též podrobně popsán způsob provedení navržené úpravy, postup prací a uvedena doba provádění prací a způsob dalšího udržování upravené silnice.
   3./ Rozborem jednotkových cen uvedených v rozpočtu.
   4./ Výkazy o finančním stavu obce (o majetku a dluzích,o daňové základně a výši přirážek za poslední tři léta, pak rozpočet za běžný rok.)
   Okresní úřad - technické oddělení - v Hradci Králové, dne 7. dubna 1930. Za okresního hejtmana, vrchní technický rada:

Na upravovaném úseku přejede normálně denně 20 povozů v době cukerní kampaně až 100 povozů tažených zvířaty o čisté váze nákladu 15 až 25 q na jeden vůz. Automobilu přejede asi 20. Pro neúnosnost mostu přes Labe po okresní silnici ve Smiřicích není pro nákladní automobily o váze přes 30 q provoz dovolen. Autobusy pro nesjízdnost cesty není dosud provoz zahájen, je však zažádáno u ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích o zavedení pravidelné autobusové dopravy. - bez data

-------------

plán
Plán cesty spojující Tyršův most s Palackého ulicí. Je zde zakresleno je staré i nově budované koryto Labe.
Ing. Čeřovský jej narýsoval 20.1.1930.

Městskému úřadu ve Smiřicích n. L.
   K podání ze dne 17. dubna 1930 č. 669 sděluje podepsané ředitelství, že při provádění průkopu Labe a stavbě nového jezu ve Smiřicích počítá se se zavezením nynějšího jalového mlýnského odpadu ležícího mezi zámkem a závodem firmy Malburg v celé jeho délce od mlýna až k ústí do Labe.
   Když budou domovní odpady do tohoto ramene ústící v čas svedeny jinam. Na tuto zavážku by ředitelství poblíže kostela současně deponovalo žádaných 6.500 m3 naterialu, který bude město potřebovati k zavezení Jordánu. Jelikož, k těmto zavážkám může dojiti již na podzim r. 1931, musí býti zmíněné odvedení splašků, ústících nyní do jalového mlýnského odpadu do té doby provedeno, neboť po této době by ředitelství nemělo z dostatek materiálu na blízku k disposici. Materiál žádaný k zavážce Haťové cesty v množství 1300 m3 může ředitelství dáti k disposici, když zamýšlené nové řešení této cesty bude rozhodnuto ještě během prováděni jezového průkopu a stavby jezu ve Smiřicích , t.j. podle nynějších disposic během roku 1931 a 1932.
   Přednosta úřadu: Vládní rada Ing. Čeřovský v.r.

-------------

hlavička dopisu Městskému úřadu ve Smiřicích
   Dovoluji si Vám zdvořile sděliti, že jsem ve smyslu Vašeho přání, vysloveném v přípise ze dne 11. t.m. č. 1411/31, intervenoval u ministerstva zemědělství, odkud dostávám právě tuto zprávu:
   „V záležitosti vybudování nového úseku silničního tak zv. Haťové silnice jde o směnu částí státních pozemků č.kat. 663/4 a č. kat. 667. kat. úřad Smiřice ve výměře 8407 m2 za část obecní cesty č. kat. 681 tamtéž ve výměře 4950 m2. Obec Smiřice musí tudíž doplatiti za větší plochu 3.457 m2, kterou podnik S.L.S. odstupuje, hotově Kč 3.- za 1 m2. V tom smyslu docílena byla mezi správou Státních statků Smiřice a obcí dohoda, jakož i předložen byl zdejším úřadem …. již dne 13. června 1931 příslušný návrh směny na Zemské finanční ředitelství v Praze ku posudku a souhlasu. Tímto úředem návrh směny zaslán byl ku vyšetření soudními znalci a s jich posudky právě vrácen. Návrh rozhodnutí je již vyhotoven a bude v nejbližších dnech Ředitelství státních lesů a statků doručen. Poněvadž posudek Zemského finančního ředitelství zní souhlasně se zdejším návrhem, není námitek proti tomu, aby stavbě potřebné částky státních pozemků byly ihned předány a se stavebními pracemi započato.“
   Jak z uvedeného jste seznali, náš zákrok v tomto směru setkal se s naprostým úspěchem a tomuto Vašemu přání bylo plně vyhověno.
   Intervenoval jsem dále jménem podepsaného klubu v ministerstvu veřejných prací a přimluvil se vřele za Vaší žádost o udělení podpory na stavbu silnice. Bohužel však příslušným referentem bylo mi sděleno, že veškeré kredity pro letošní rok jsou zcela vyčerpány a v důsledku toho musejí býti všecky žádosti letos podané vyřizovány zamítavě. Ministerstvo veřejných prací nemá ani v jiných fondech finančních prostředků z nichž by mohlo uhraditi Vámi žádaný státní příspěvek. V důsledku toho je:nuceno předmětný projekt vrátiti.
   hlavička dopisu Lituji velice, že v tomto ministerstvu nepodařilo se nám Vaši žádost o podporu prosaditi, uznáte však jistě, že za daných okolností, těžké finanční situace a velikých škrtů rozpočtových nebylo nám možno při nejlepší vůli pro Vás v tomto směru více učiniti.
   S prosbou, abyste toto sdělení vzali laskavě na vědomí,
   trvám v úctě veškeré za:
   razítko: Klub poslanců Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.
   Praha 1, Sněmovna, tajemník

-------------

plán Městskému úřadu ve Smiřicích.
   Zadost o uděleni příspěvku na stavbu, okresní silnice ze. Smiřic k Labskému mostu,
   Dle výnosu zemského úřadu o Praze ze dne 7.října 1930 …. vracím žádost o udělení příspěvku na stavbu silnice ze Smiřic k novému labskému mostu a dále k silnici smržovské.
   Projekt dle něhož má býti stavba provedena vykazuje značné nedostatky.
   V prvém díle není v podélníku vyznačen směr a není postaráno o odvodnění tělesa silničního. Rygolky nutno zříditi jen tam, kde jsou bezpodmínečně nutné.
   Rygolová dlažba musí býti připojena ke kamenině.
   V díle druhém jsou vyznačeny lavičky i tam kde nejsou nutné.
   Dle nařízeni ministerstva veřejných práci ze dne 24. dubna 1930 …. jest zříditi lavičku 50 cm širokou je-li násyp tělesa silničního 1.50 m nad okolním územím.
   V příčných profilech není vyznačena číselně plocha násypu a výkopu.
   Projekt klenutého propustku jest doplnit i statistickým výpočtem. Tytéž závady vyskytuji se též v díle třetím.
   Ve všech dílech jest upraviti normálný profil silniční dle připojeného litografovaného normálního profilu.
   Závady tyto musí projektant odstraniti. Z podáni není zřejmo, o jaký příspěvek se obec Smiřice uchází, zda o státní či zemský.
   V případě, ze obec se uchází o státní příspěvek nechť doplní spis žádosti k ministerstvu veřejných prací. Žádost nutno podati prostřednictvím zemského úřadu.
   Okresní úřad ve Dvoře Králové n.L. Dne 16. října 1930.

-------------

Obecnímu úřadu Lejšovce.
   Jelikož zřízení Haťové cesty spěje ke konečnému řešení vyžaduje ministerstvo zemědělství buď souhlas majitele louky č.k. 676 náležející p. Janu Hušákovi v Lejšovce čp.47, že odprodá tuto louku ve prospěch směny této louky za zabranou část pozemku velkostatku případně smění tuto louku za louku na druhá straně cesty vedle louky pana Berana ze Smiřic t.j. č.k. 663/4 z panské louky.
   Jelikož p. Hušák slíbil při osobní rozmluvě, že se dříve poradí s otcem, prosíme, aby své rozhodnutí stvrdil na připojeném tiskopise. Není-li svolný ani k prodeji ani ke směně, nechť potvrdí toto rozhodnutí také, aby ve věci dle toho mohlo se rychle pokračovati.
   Prohlášení jeho budiž zároveň potvrzeno i obecním úřadem.
   Městský úřad ve Smiřicích

Prohlášení.
   V úctě podepsaný Jan Hušák z Lejšovky čp.47 tímto prohlašuje, že nesouhlasí s provedením směny vlastní louky čkt. 676 za část louky parcely čkt. 663/4 náležející Správě stát. statků ve Smiřicích aniž s odprodáním téže obci Smiřicím.
   Ve Smiřicích, dne 25.dubna 1931
   Hušák Jan

Správa státních statků ve Smiřicích
   K naší žádosti podané dne 3. března 1931 o schválení projektu přeložení silnice v Hatích, vyžádalo si Řiditelství stát. lesů a statků v Praze vyřešení náhrady obci Smiřice za větší státem postupovanou výměru.
   Město Smiřice dává toto prohlášení:
   Jelikož odkup ani směna parcely čkt. 676 se nezdařila, jak patrno z prohlášení majitele téhož pozemku, Jana Hušáka z Lejšovky, zavazuje se město Smiřice zaplatiti za větší výměru pro silnici potřebnou, než činí směna, sumu, kterou rozhodnou úřady finanční.
   Prohlášení o převzetí nové silnice do správy okresu, bude dodatečně zasláno, neb dle sdělení okresního úřadu ve Dvoře Králové n/L. bude během 14. dnů schůze okresního výboru, v níž bude závazek ten schválen.
   Jinak bude vyhověno všem podmínkám, jež v té záležitosti budou kladeny, aby umožnila se stavba této nové silnice.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 29. dubna 1931.

-------------

razítko Městu Smiřice.
   Na základě ústního ujednání s p. starostou Monikem předkládáme ředitelství státních lesů a statků v Praze nový návrh na odprodej resp. směnu státních pozemků čk.663/4 a 667 v k.ú. Smiřice. městu Smiřice na stavbu nově přípojky na okresní silnici Hořice Smiřice Opočno a navrhujeme tyto podmínky:
   .....
   b/ odprodej 0.3457 ha z parcel čk. 663/4 a 667 za cenu Kč 3.- za 1 m2 .....
   2./ Město Smiřice zaváže se na svůj vlastní náklad předmětnou parcelu čk. 681, upraviti do takového stavu, aby ku polnímu hospodářství byla schopna t.j. vybrati kámen a štět cesty, odstraniti keře na mezích, postarati se o zavážení cesty dobrou hlínou a vyrovnání její na niveau sousedních státních pozemků. Mimo to postará se město Smiřice o rozkopáni a srovnání stávajícího, nemapovaného chodníku v státních pozemcích čk. 663/4 a 667.
   ….
   4/ Město Smiřice zřídí z nové silnice na sousední státní pozemky na každé straně alespoň po dvou můstkách tak, aby přes tyto můstky mohly přejížděti i parní oračky.
   …...
   Správa státních statků Smiřice nad Labem, dne 30. května 1931

-------------

Městskému úřadu ve Smiřicích.
   Věc: Žádost o podporu nouzových prací ze dne 5.11.1931
   Ministerstvo sociální péče výnosem ze dne 29. srpna 1931 povolilo Vám na stavbu silnic státní příspěvek ve výši 8,- Kč denně na mzdu nejvýše pro 25 osob z nezaměstnaných na práce přikázaných prozatím do 31. října 1931, až do nejvyšší částky Kč 10. 000,-.
   Vzhledem k Vašemu shora cit. podání prodlužuje ministerstvo sociální péče dané zmocnění do 12. prosince 1931, avšak nesmí býti překročen povolený státní příspěvek v částce Kč 10.000,-.
   ….. nýbrž i jejich skutečná výplata ze státní pokladny musí býti provedena do konce roku 1931, jinak koncem rozpočtového roku propadají.
   Ministerstvo sociální péče. V Praze dne 17. listopadu 1931.
   Za ministra Dr Rosenkranz v.r.

Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové
   K tamnímu výnosu ze dne 10.prosince 1931 sdělujeme zdvořile, že obci Smiřicím přiznán byl ministerstvem sociální péče příspěvek na nouzové práce v částce Kč 10.000.- který měl býti vyčerpán do 12.prosince t.r. Jednalo se o nouzový příspěvek na stavbu Haťové silnice.
   Vzhledem k tomu,že celá záležitost ohledně stavby silnice nebyla včas vyřízena, bylo proto od stavby v tomto roce upuštěno a nebylo i použito příspěvku na nouzově práce.
   Stavba silnice provede příštího roku a bude nově o příspěvek min. soc. péče žádáno.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 11. prosince 1931

-------------

P.T. Výboru Spořitelny Smiřické ve Smiřicích
   Jak známo P.T. výboru Spořitelny Smiřické, zamýšlela obec zdejší vybudovati novou Haťovou silnici nákladem asi 320.000.- Kč. K věci nedošlo jelikož výstavbu Haťové silnice provede okres. Žádá však, aby obec přispěla na úhradu nákladu určitým peněžitým obnosem a mimo to, aby Spořitelna Smiřická poskytla okresu výpůjčku Kč 220.000.- která by byla garantována zemí Českou.
   Městská rada jednala o této věci ve schůzi konaná dne 27. září t.r. a usnesla se jednohlasně doporučiti žádost okresu ohledně zápůjčky P.T. výboru spořitelny k příznivému vyřízení.
   Městský úřad ve Smlřicích n. L., dne 29. září 1932.
   Starosta, města:

Ředitelsví městské spořitelny ve Smiřicích.
   Okresní úřad ve Dvoře Králové n. L. žádá aby výstavba projektované „Haťové" silnice pojata byla do zemské Silniční akce kterou se umožňuje okresům budováni nových, komunikací.
   Dle podmínek zemského úřadu musí okresní úřad oznámiti peněžní ústav u kterého hodlá uzavřít i zálohovou a dlouhodobou zápůjčka, jakož i podmínky těchto zápůjček.
   Rozpočtená částka na výstavba této silnice Kč 320.000.- uhražena bude příspěvky zájmových obci a jiných zájemníků v předpokládané výši 100.000.- Kč kterýžto obnos má být i zajištěn zálohovou zápůjčkou a zbývajících 220.000,- Kč tvořilo by zápůjčku dlouhodobou garantovanou zemí českou.
   Budou-li formality dlouhodobé zápůjčky včasně vyřízeny nebude ani potřebí zálohovou zápůjčku vyčerpati a bylo by povolení její pouze zajišťovacím opatřením.
   Poněvadž na výstavbě této silnice ve značné míře interessováno jest město Smiřice a tamtéž umístěné průmyslové podniky žádáme aby tamní ustav v případě že silnice tato skutečně bude pojata do zemské silniční akce zaručil okresu obě dvě výše uvedené zápůjčky a předpokládáme že podmínky jejich budou co nejpříznivější.
   ….. Okresní úřad ve Dvoře Králové n. L., dne 26. září 1932.

Zápis
   o schůzi finanční komise konané dne 23. srpna 1935.
   přítomní pp.: Joneš Jan, Šeda Josef, Valtr František, Horák Karel, Krejčí Jindřich, Čeněk Josef, Zahálka Petr.
   Jednání a usnesení:
   k bodu 3./ Na splátku „Haťové cesty“ vyzvedne se zbytek vkladního listu číslo 8285 a chybějící obnos do Kč 30.000.- se uhradí z daru Kč 50.000,- darovaných Spořitelnou Smiřickou k účelům komunikačním.

Smiřická kronika:
Na okresní silnici tzv. „haťovou“, stavěnou z větší části v roce 1935, zavázala se obec Smiřice přispěti částkou Kč. 70.000.- a zaplacením stavebních plánů.

-------------

Městskému úřadu ve Smiřicích n. L.
   Ku přípisu ze dne 26. září 1934 poznamenáváme, že městský úřad Smiřice ve smlouvě o směně pozemků potřebných pro výstavbu silnice v „Hatích" se zavázal, že postaví z této silnice 4 přejezdy na sousedící pozemky stát. statků.
   Převzalo tudíž přejezdy postaviti město Smiřice. Má-li však město Smiřice s okresním úřadem ve Dvoře Králové úmluvu další, je nutno, aby městský úřad sám se postaral,aby úmluva byla dodržena.
   V nejbližší době bude správa stát. dvorů v Holohlavech přejezdy ty potřebovati pro vývoz řepy, dovolujeme si tudíž městský úřad ve Smiřicích znovu důrazně žádati, aby o postavení přejezdů z „haťské“ silnice na pole stát. statků v době nejbližší se zasadil, nebo na svůj náklad přejezdy vybudovati nechal.
   Správa státních statků ve Smiřicích n./L, dne 27. září 1934. Vrchní hospodářský kontrolor:

-------------

Protokol
   sepsaný dne 26. března 1936 na městském úřadě ve Smiřicích při jednání o odevzdání pozemků ze zámeckého parku ve Smiřicích k vybudování dálkové silnice Hořice – Smiřice - Opočno.
   Přítomní: pan Šeda Josef, starosta města Smiřic,
   Pan Lefnar Jiří, zástupce Tělocvičná Jednoty Sokol, ve Smiřicích,
   Pan Sekerka Jan, hospodářský rada, jako zástupce Správy státních statků ve Smiřicích.
   Pan Vojtěch Prokop, předseda okresní komise, v Jaroměři a pan F. Svoboda, správce okresních silnic, za okres Královédvorský.
   Jednání:
   Na základě výnosu ředitelství státních lesů a statků v Praze ze dne 20./3. 1936 bude odevzdána potřebná část pozemku ze parcelního čísla 94/1 v kat. ú. Smiřice na výstavbu dálkové silnice …. za následujících podmínek:
   1/ Odevzdaná plocha a pozemku parc. čís. 94/1 …. bude měřiti asi 1515 m2.
   2./ Cena této plochy byla smluvena na Kč 2,- za každý m2 beze stromů, s podmínkou, že bude odevzdána za tutéž cenu správě státních statků ve Smiřicích, část parku před několika lety Tělocvičné Jednotě Sokol, ve Smiřicích. odprodaná, nyní parcelním čís. 94/3 označena. Tělocvičná Jednota Sokol ve Smiřicích odevzdá však parcelní čis. 94/3 se všemi na ní rostoucími parkovými stromy bez jakákoliv úplaty bývalé majitelce t. j. Správě státních statků ve Smiřicích.
   3./ Protože dálková silnice …. dotýká se také části nemovitosti čp. 182 ve Smiřicích zavazuje se Tělocvičná Jednota Sokol ve Smiřicích, nemovitost tu, se-stávající ze stavební parcely čís. 6 a na ní stojícího obytného domu čp.182 od správy státních statků ve Smiřicích za odhadní cenu, nikoliv však Kč 2.500.- převyšující, odkoupiti.
   4./ Náklad na tyčkový plot s podezdívkou, který bude nutno … postaviti, bude rozdělen na 3 stejné díly a uhradí vždy jeden takový díl: Město Smiřice, Tělocvičná Jednota Sokol ve Smiřicích a správa státních statků ve Smiřicích. …..Udržování plotu v časech příštích přejde ovšem na vrub jedině správy státních statků ve Smiřicích, co majitele.
   …..
   Ekonomicky postup prací vyžaduje, aby plotová podezdívka byla v první řadě provedena z těch důvodů, že značné přesuny půdy dají se účelněji a hospodárněji provésti.

plán
Geometrický polohopisný plán rýsoval Ing. Ivan Parchomenko, úředně autorisovaný civilní geometr Jaroměř. 31. prosince 1936.
Po kliknutí se obrázek zvětší.

plán
Pokračování plánu nahoře. Zaměřeno v říjnu a prosinci 1936
Nová cesta je zakreslená jen po most přes Smržovský potok, pokračuje však ještě ke křižovatce s cestou Hradec Králové - Josefov
Po kliknutí se obrázek zvětší.Plot u zámeckého parku.

V rozpočtu ze dne 25. března 1936 se plánovalo, že 180 metrů dřevěného plotu s cihelnou podezdívkou, kolem silnice přes zámecký park, bude činiti stavební náklad 25 713,.- Kč.
   Např. Zřízení tyčkového plotu (hraněné tyčky 33/50 mm silné a hoblovaných se špičkou, rigle 8/8 cm silné, hraněné a hoblované, vše karbolineum natřené, se vším a za vše)1,50 m vysokého a 269 m dlouhého …. 4 976,50 Kč
   Příplatek za zřízení 2křídlových vrat a jich kováním … 250 Kč.
   Jinde se o plotu s podezdívkou píše:
   Hospodářské družstvo v Jaroměři dodávalo hydraulické vápno.
   Státní cihelna ve Smiřicích cihly.
   Firma Bozner ze Smiřic cement.
   Firma A. Šedivý ze Smiřic betonové koly plotové, vratové koly.
   Firma J. Hájek stavitel ze Smiřic cement a železo, dříví na šalování.
   Firma Jiří Lefnar ze Smiřic prkna a různé dříví.
   Firma Josef Hájek, stavitel ze Smiřic za vyzdění podezdívky … 2 229,55 Kč, za zhotovení betonové desky … 967,90 Kč a za šalování a další práce …. 139,60 Kč.
   Firma Ing. Josef Čeřovský ve Smiřicích za dodání a zhotovení dřevěného plotu v délce 175,85 m ….. 2 695,60 Kč.
   Zbývá ještě dokončiti plotovou podezdívku v délce 54,00 m.
   Dokončení plotu si vyžádá ještě 6 181,65 Kč
   Takže celkový projektovaný rozsah stavby bude činiti Kč 24 851.

plán
Plán plotu v zámeckém parku. Vlevo je řez podezdívkou.

Zápis
   o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 13. března 1936.
   Přítomní: pp. Šeda Josef, starosta města, Jelínek František, I.nám., Jech Josef, II. náměstek, Filip Ja., Hlavatý Hynek, Šotola Vojtěch, Čeněk Josef, Ježek Ludvík, Hlava Josef, Šubrt Oldřich, Klimeš Václav, Siberová Anna, Horák Václ., Semrád Václav, Kodyš Josef, Karpíšek Eduard, Holeček František, Horák Karel, Macura Rudolf, Pecina Rudolf, Horák Vladislav, Jílovský Josef, Kučera Josef, Petera J.
   Náhradníci: ing. Ot. Procházka, Kliž František, Mádlová Marie, Hak Karel, Koza František, Kaube Josef.
   Jednání a usnesení:
   k bodu 5./ Schválení návrhu obnosu na nadlepšení „Haťové silnice“.
   0 věci podává referát p. starosta a uvádí, že jedná se o zlepšení silnice vedoucí krajem zámeckého parku v části od Tyršova mostu po náměstí před radnicí. Dále sdílí, že okres požaduje na nadlepšení částku Kč 10.000.-, na kterou by však přispěla Tělocvičná jednota Sokol ve Smiřicích obnosem Kč 3.000.- Obecní zastupitelstvo po daném mu vysvětlení a uvážení věci schvaluje většinou hlasů, aby obec přispěla okresu na nadlepšení zmíněné části silnice částku Kč 7.000.-, jež budiž uhražena z daru Spořitelny Smiřické určeného ku zvelebení města.
   Na konec schválen návrh p. Horáka dotázati se správce okr. silnic p. Svobody, jak bude jízdní dráha silnice široká, avšak, aby se ze 6 m na užší silnici nepřistupovalo.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 23. června 1938

razítko
Razítko: Berní úřad v Jaroměři 16.května 1938.
Smlouva trhová uvádí částku za tři díly pozemku v parku, o výměře 1635 m2, celkem 3 270 Kč.

mapy.cz
Tyršův most a začátek cesty na Smržov a Opočno. S vybudováním nového mostu se silnice trochu napřímila.
Starý, prudký ohyb silnice se stal osudný smiřickému motocyklistovi.

mapy.cz
U červeného bodu vlevo stojí již nepoužívaný Tyršův most. Letecký pohled z mapy.cz.

cesta
Popisovaná cesta z pohledu ke Smiřicím, nový úsek je širší. 22.2.2015.

cesta
Následuje dlouhá rovinka se zatáčkou na mostku přes Smržovský potok.

cesta
Po druhé zatáčce se cesta již blíží ke křižovatce.

cesta
Křižovatka silnic: do Josefova vlevo, do Hradce Králové vpravo, rovně do Smržova a Opočna.
Rovně také jezdí nákladní auta plná řepy do cukrovaru v Českém Meziříčí.