Chloumek / Chlumek

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o ChloumkuFotografie ze slavnosti vysvěcení kostela po opravách v září 1988

Chloumek Chloumek
Fotografoval Václav Prostředník

Chloumek

Chloumek

Chloumek ChloumekNávštěva z ciziny

Chloumek Chloumek
Návštěva kostela na Chloumku byla iniciovaná e-mailem od pana Guentera Boehm, potomkem rodiny Rodovských.
Návštěvníci a ing. Kupka.

Pan Boehm vytváří --- tuto web stránku. ---
Domluvili jsme si návštěvu na 16.9.2005. Sice přijeli se zpožděním, protože omylem hledali náš kostel na Chlumu, ale nakonec jsme se dočkali. Pan Havrda z Habřiny nám kostel otevřel a pan ing. Kupka ze Smiřic panu Boehmovi a jeho manželce vysvětloval potřebné. Děkuji mu za ochotu, bez něho by to šlo těžce.
  Bylo by to tady hezké, kdyby to lidi nekazili. Jak říká p. Kupka: "Dříve se kostely chránily samy. Lidé byli věřící, ti zde nic neničili a ostatní se báli, aby je nikdo neviděl." Pan Havrda, který se stará a kostel je zklamaný: "Kostel přežil Hitlera, komunisty a dnes to vidíte sami. To jednou přijel člověk a nakládal nábytek, že prý to má domluvené s farářem. Nic jsem mu nedal, prostě kradl." Děkuji mu za otevření kostela.


Chloumek Chloumek
Čb. fotografie pocházejí ze stejného zdroje, jako článek v rámečku. Kostel byl před nějakou dobou zajišťován,
protože stojí na opukovém podloží a začal ujíždět z kopce. + Půdorys kostela.

Chloumek Chloumek
Zavraždění sv. Václava. + Dnes je výjev odtržen.

Chloumek Chloumek
Vlevo: hlavní oltář před rokem 1937.
Foto ze dne 16.9.2005, co se dalo ukrást je pryč. Pan Havrda mi vypravoval, že jednou po vykradení, děti ze školy dostaly polní cvičení,
přitom objevily jednu sochu schovanou v roští pod Chloumkem.

Chloumek
Foto od p. Poláčkové. Padesátá léta.

Chloumek Chloumek
Dveře zvonice byly vyraženy a tak jsem nakoukl do věže ke zvonu. Na krovech je vyražen podpis tesařského mistra:
Jos. Valášek Z. T. M. ze Smiřic a letopočet R. 1857 + Lavice v kostele.

Chlumek


  Zdroj: Soupis památek historických a uměleckých v okresu Královédvorském, Emanuel Poche, Praha 1937

  Filiální kostel sv. Václava. R. 1295 potvrzuje papež Cyriakům držení kostela v Pardubicích s kaplí sv. Václava na Chlumku. ( Emler, Regesta II. 1201. ) 1357 jmenován jako farní, ale farář sídlil v Habřině u filiálního kostela. ( L.Conf.I.29. ) 1411 zde zřízeno Petrem z Habřiny kaplanství. ( L.Er.IX.K.7. ) Někdy v 2. polovině XVI. stol. nebo na počátku XVII. stol. přestavěn do dnešní podoby. 1702 opraven.
  Gotická, v renesanci přestavěná, orientovaná, jednolodní stavba, s předsíní na jihu k lodi a sakristií na severu ke kněžišti. Kamenný sokl, na západě sestavený částečně z náhrobních desek. Valba tašková. Průčelní stěna hladká. Vchod půlkruhový s kamenným hladkým rámem, s klenákem, římsou a úseky segmentu. Nad portálem deska, původně s nápisem. Štít dělen horizontálně římsou na dvě poloviny, v dolní nika. Ve vrcholu kamenný kříž. Stěny lodi členěny pravoúhlými okny s hladkými rámy. Na severu novější opěrák, sešikmený.
  Kněžiště, polygonálně uzavřené, s dvěma kamennými, odstupněnými opěráky, uvnitř 5 m dl., 5,50 m šir. Dvě segmentová okna, hluboce špaletovaná. Sklenuto pěti výsečemi závěru bez žeber do plochého kruhového svorníku. Na klenbě nová ornamentální malba.
  Nalevo pravoúhlý vchod do sakristie, s kamenným hladkým rámem.
  Triumfální oblouk půlkruhový, hladký.
  Loď obdélná, 12.50 m dl., 8.60 m šir. Čtyři okna jako v presbytáři. Klenba valená s výsečemi. Uprostřed štukové rámce.
  Kruchta kamenná, trojramenná, s postraními rameny v pravém úhlu zlámaná, spočívající na archivoltách a třech párech toskánských sloupů a pěti polosloupech. Střed podklenut valeně s lunetami, křídla pěti kříži šesté pole zabráno schodištěm. Zábradlí kamenné, plné, čtvercované.
  Zařízení: barokní, dřevěné, hnědě natřené, část. zlacené.
  Hlavní oltář. Symetrická, sloupová, jednou odstupněná architektura z přelomu XVII. a XVIII. stol. se současným obrazem sv. Václava s anděli a s mladším tabulovým nástavcem, po stranách ve voluty, na nichž sošky andílků. V nástavci oválný obraz Nejsv. Trojice z první poloviny XVIII. stol. Po stranách oltáře na konsolách soudobé dřevěné, bíle natřené sochy sv. Víta a Zikmunda, nad nimi pozdější zlacená mřížkovaná křídla z pol. XVII. století. Na tumbě dřevěné antependium, zdobené mocnou kartuší ze stuh, akantů a mřížek, v níž reliéf Zavraždění sv. Václava. II čtvrť XVIII. stol.
  Kazatelna. Na sloupu sedmiboké řečniště se sloupky a úseky kladi na hranách. Na plochách obrazy Mojžíše, Jeremiáše, Zachariáše, Aarona, Jana a Lukáše. Kolem 1700.
  Lavice barokní, na postranicích vyřezávaný páskový ornament. První polovina XVIII. stol.
  Varhany nové.
  Náhrobník Bědřicha Rodovského z Hustířan. Mramorová stéla částečně polychromovaná s reliéfem zesnulého. Sokl s nápisem ( na jiné mé strance - pozn. P. ). Po stranách sokly dva piedestaly, na nich toskánské polosloupy s úseky kladí, nesoucí tzmpanon s pínií na vrcholu. Mezi sloupy v archivoltě rytíř, u nohou deska se znakem a helma. Na archivoltě na kladí čtyři malované znaky, nad každým v tympanonu kartuš s nápisem ( také zobrazeno jinde – P. ). Ve vrcholu tympanonu plastická andílčí hlava a letopočet 1592.


  Náhrobní desky: Upotřebeno jich částečně při opravách kostela do soklu, částečně zasazeny na vnějších stěnách jeho. Všechny z pískovce.
  1. Vysoký 190 cm, široký 95 cm. V archivoltě rytíř v polov. Reliefu. U nohou znak a helma. Opis: wstoupeni umrzel jest urozeny pan / …Tielo jeho ocekawa blahoslaweneho / z mrtwych wzkrzissení.
  2. Vys. 157 cm, šiř. 80 cm. Ve dvě poloviny. Dole v arkádě znak, nahoře a kolem legenda: Letha Panie mdxxv° we stredu po…umrzel jest…timto kamenem oczekawa dne soudneho…
  3. Vys.160 cm, šir. 95 cm. V nízkém reliefu znak. Opis LETHA PANIE TISICZYHO / PIETISTEHO PADESATEHO SEDMEHO TEN / …DOKONAL BIEH ZIWOTA SWEHO VROZE / NY PAN ALESS RODOWSKI Z HVSTIRZAN PAN / BVOH RACZ GEMU DA / TI LEHKE ODPOCINV / TI A WIECZNY ZIWOT.
  4. Vys.175 cm, šír. 87 cm. Dole v oblouku znak, nahoře kartuš s pokračováním okrajové legendy: Letha panie mdlvi / ten patek w postie ziwot swug dokonala urozena pani Anna ss / andowska … oczekawa pod timto kamenem dne saudneho pan Buh wssemohouczy racz dussy gegi y nam / wssem milostiw byti / na saudu Amen.
  5. Vys. 185, šir. 80 cm. Podobné rozvržení jako výše. Opis: Letha 1565 w patek / po swatem pawlu na wiru obraceni umrzel gest / … rodowsky z hustirzan a na neznassowie a tuto Tielo ge / ho odpocziwa / a tuto oczekawa / pod timto kamenem / dne Saudneho / pan Buh wssemohouczy racz geho dusssi milostiw byti.
  6. Vys. 160 cm, šir. 90 cm. V archivoltě v polov. Reliefu muž v taláru. U nohou znak. Opis: Letha 15.5. w autery pzed swatym waclawem umrzel gest pan rodowsky….
  7. Zasazen na bok v soklu kostela. Bez ozdob, hladký, s nápisem: LETHA PANIE 1591 TEN VTERY PO SWATEM DVSSE DOKO / NAL ZIWOT SWVG VROZENY PAN / FRIDRICH RODOWSKI Z HVSTI / RZAN A NA WELICHOWKACH KTE / REHOZTO TIELO W TOMTO CHRAMIE POCHOWANO GEST A NA TOMTO / MISTIE LEZI GEHOZTO DVSSI PAN / BVH RACZ MILOSTIW BEYTI A WE / WZKRZISSENI W POCZET WOLE / NICH PRZIGITI.


  Na západ od kostela ve hřbitovní ohradě, čtyřboká, zděná, hladce omítnutá zvonice, jednopatrová. Na jihu hladký, pravoúhlý vchod. V patře čtyři půlkruhová okna s plochými šambranami a klenáky. Taškový stan.
  Zvony:
  1. Vysoký 70 cm, průměr 87 cm. Na horním okraji pláště: TENTO ZWON SLIT W HRADCY NAD LABEM W LETA PANIE MDLX.
  2. Vys. 94 cm, prům. 100 cm. V reliefu Kalvarie a pás s relify andílčích hlav a ptáků. Na horním okraji nápis: Prokrzykugte Hospodinu wssichni obywatele zemie slusste Hospodinu s weselim przistupugte przede obliczey geho s prospiewowanim. Zialm MC. – Na plášti nápis: Alo hat Got die Welt geliebt dass er ir gab seinen eingeboren son auff das alle die an in glauben nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Zrekvírován.

   Za tento materiál děkuji p. ing Kupkovi.


Na Choumku strašilo

  Na Chloumku bydlela rodina hrobaře, ještě dnes je byt vidět u věže zvonice. Dříve vedla polní cesta rovně poli z Holohlav kolem Chloumku do Habřiny. Novou cestu dal postavit hrabě Liebig v roce 1873. Lidé, chodící potmě z práce, začali upozorňovat na kvílení, nařikání a další zvuky, které bylo slyšet v okolí Chloumku. Došlo to tak daleko, že byla vyslána hlídka četníků, aby věc vyšetřila. Zjistili, že dcera hrobníka, asi mdlého rozumu, chodila večer plakat a naříkat ke starým hrobům.

   Kolega z práce bydlí v Habřině. Vypravoval mi, že chlapi z vesnice si počkali na Chloumku na ženské, jedoucí večer na kole z práce v Černožicích a strašili je. Ženské asi udělaly rychlostní rekord. :-)