Smiřice a Holohlavy - železniční koridor

V roce 1948 bylo zapsáno:
   "V další trati bude nutno projekt pozměniti potud, že železniční správa hodlá rekonstruovati trať a uvažuje se o stavbě druhé koleje, takže bude nutno trasu odsunouti od tělesa dráhy Liberec - Pardubice. Trasa odchýlí se okr. od km 0.480 tak, aby byla od nynější železniční trati na 15 až 20 m, resp. dle požadavku dráhy."
Zdroj: Zpráva k podvedení Jordánského potoka pod železniční podjezd. Archiv smiř. jezu.

Zpět na hlavní stránkukoridor
Fotografie byla uveřejněna u článku v Ekonomickém deníku

------------------------------------------------

koridor
Fotografie jsou převzaty ze Studie proveditelnosti - viz hlavička dole.

koridor
Oblouky kolejí budou upraveny pro vyšší rychlost vlaků.

koridor
Nádraží Smiřice má plánované nástupiště z obou stran a podchod s podjezdem v prostoru dnešních závor.

koridor
Zastávka Holohlavy má nástupiště dlouhé 110 m.

koridor
Koleje vpravo obsluhují kotelnu u Černožic.

------------------------------------------------

koridor
Zdroj obrázku a textu dole: Změna územního plánu obce Holohlavy, z prosince 2021.

Koridor CD1 – pro dopravní infrastrukturu nadmístního významu. Jedná se o koridor "optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř - Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. se zvýšením traťové rychlosti na min. 120 km/hod., včetně odstranění míst s omezenou propustností v uzlu Hradec Králové". V ZÚR je tento koridor evidovaný pod označením DZ2. Koridor je vymezen v šířce 100 m. Koridorem je pokryt i záměr "Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou; včetně spojení Náchod - Broumov". Vzhledem k blízkosti zastavěného území obce Holohlavy po obou stranách železnice je v projektové dokumentaci nutno počítat s návrhem protihlukových opatření pro snížení negativních účinků od provozu na železnici. Kvalifikovaný zábor pro realizaci záměru je 2,394 ha pozemků, z toho zábor zemědělské půdy je odhadnut na 1,762 ha.

---------------------------

6.8.2. Koridor železniční dopravní infrastruktury nadmístního významu (CD1)
   Tento koridor se vymezuje z důvodu ochrany území pro investici nazvanou "optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř - Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. se zvýšením traťové rychlosti na min. 120 km/hod., včetně odstranění míst s omezenou propustností v uzlu Hradec Králové". V ZÚR je tento koridor evidovaný pod označením DZ2, je vymezen v šířce 100 m. Koridorem je pokryt i záměr "Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou; včetně spojení Náchod - Broumov". Koridor je vymezen jako průhledný, pod koridorem jsou vymezené plochy s rozdílným způsobem využití dle vydaného ÚP Holohlavy. Využití ploch s rozdílným způsobem využití pod koridorem CD1 nesmí znemožnit nebo ztížit realizaci stavby, pro kterou je koridor CD1 vymezen. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, překrytých koridorem CD1, bude možno použít po dokončení stavby, pro kterou je koridor CD1 vymezen.

Hlavní využití:
   - stavby pro železniční dopravu

Přípustné využití:
   - stavby související dopravní infrastruktury
   - stavby související technické infrastruktury
   - stavby a opatření proti šíření hluku
   - související stavby a opatření (např. přeložení koryta vodního toku, úprava rozsahu a průběhu ÚSES)

Nepřípustné využití:
   - nové stavby pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu a skladování, těžba nerostů

---------------------------

5.2. Návrh územního systém ekologické stability
   Na území obce se uplatňují prvky ÚSES lokálního významu. ÚSES je zapracován do ÚP Holohlavy tak, aby byla zachována jeho vazba na plochy a koridory ÚSES na území sousedních obcí a aby byla umožněna vazba na ÚSES nadregionálního a regionálního významu, vymezený Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

   Na území obce Holohlavy jsou následující biocentra lokálního významu: LBC 176, LBC 177, LBC 178 Změna č. 1 Územního plánu Holohlavy textová část ÚP Holohlavy s vyznačením změn 19 a LBC 179. Změna č. 1 ÚP Holohlavy navrhuje úpravu rozsahu biocentra lokálního významu LBC 177 Holohlavské, při zachování stanovených minimálních parametrů biocentra z důvodu vymezení zastavitelné plochy Z23 a vymezení koridoru dopravní infrastruktury CD1.

   Na území obce Holohlavy jsou následující biokoridory lokálního významu: LBK 095/3, LBK 099/2, LBK 099/3, LBK 099/4 a LBK 099/5. Změna č. 1 ÚP Holohlavy navrhuje vymezení biokoridoru lokálního významu Niva za stadionem. Tato úprava se navrhuje z důvodu očekávaného omezení funkčnosti ÚSES v území západně od železniční tratě č. 031 a z důvodu problematické funkčnosti lokálního biokoridoru LBK 099/2, vymezeném v místě zakrytého Mlýnského náhonu v zastavěném území, navazujícím na Holohlavy.

   Územní systém ekologické stability v kontaktu se železniční tratí je v kolizi se záměrem pro dopravní infrastrukturu nadmístního významu. Jedná se o koridor "optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř - Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. se zvýšením traťové rychlosti na min. 120 km/hod., včetně odstranění míst s omezenou propustností v uzlu Hradec Králové". V ZÚR je tento koridor evidovaný pod označením DZ2. Koridor je vymezen v šířce 100 m. Koridorem je pokryt i záměr "Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou; včetně spojení Náchod - Broumov". Kromě zdvoukolejnění spočívá chystaná úprava železniční trati ve zvětšení poloměru oblouků, které může zasáhnout do pozemků, na kterých je vymezen ÚSES lokálního významu. Změna č. 1 navrhuje opatření, která umožní převedení úseku vodoteče a lokálního biokoridoru na východní stranu železniční trati. Změna č. 1 ÚP Holohlavy navrhuje vymezení LBK Niva za stadionem v úseku mezi LBK 099/3 a RK 1264 v území podél východní hranice zastavěného území a podél hranice obce s tím, že tento LBC naváže na přeložku vodoteče s lokálním biokoridorem.

   Ostatní plochy a koridory ÚSES jsou vymezené dle poskytnutých aktuálních podkladů ORP Hradec Králové. Územní systém ekologické stability je v ÚP Holohlavy a Změně č. 1 respektován a vymezen ve výkresech Hlavní výkres a Koordinační výkres.