Smiřice - pohodnice na Bílém kopci

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkupohodnice
Cesta na Bílý kopec a přes Smržov na Opočno. Popisovaný domek stál na stejném pozemku, jako dům vpravo. 8.5.2012pohodnice Protokol
sepsaný u obecního úřadu v Smržov Hubiles
dne 5. srpna 1885
Předmětem
jest komisní vyšetření k žádosti představenstva města Smiřice
podané dne 20. července 1885 pod číslem 706
za povolení stavby pohodnice na pozemku č.p. 683.
Především přikročilo se k místnímu ohledání stavebního místa a povolaný stavitelský
znalec pan Josef Valášek ze Smiřic
podal o vyvedení stavby této své zdání takto:
Dle přiloženého stavebního nákresu, schoduje se vyvedení této stavby s podmínkami zákonem vytknutými totiž; jedna místnost k obývání, jednoho chléva a jedné komory a síně, stavba provede se z tvrdého staviva s vazbou svobodně posazenou a taškami pokrytou. Ostatně staví se na vlastním pozemku a založí se 1 metr os stávající cesty.
Jos. Valášek.

Z ohledů místních a policejních vyslovuje přítomný zástupce obce, p. Jan Kubásek starosta obce Smržov Hubiles, že provede-li se stavba dle nákresu a řádu stavebního, žádných námitek se nečiní.
Jan Kubasek starosta

Druhá strana tiskopisu:
Dále slyšeni jsou sousedé spolumezující a ostatní soukromníci o této stavbě, kteří se vyslovují následně a sice:
p. Josef Divecký č. 13 a Marie Divecká č. 23 a Václav Zvolský z Hubilesa č. 7. nečiní proti provedení stavby dle podaného nákresu na určeném místě žádné námitky a vyhražují si by mrchoviště byla dle zákona neprohlédnutým plotem ohražena na asi 1 sáh zvýše, dále aby upravený byl příkop k odvádění vody v těch místech jak někdy býval tak, aby přes vrch voda na sousední pole nikdy nepřetékala. Obyvatel na tomto mrchovišti učiníž si opatření takové, aby drůbež neb psi na sousedními poli žádné škody nečinili. pohodnice
Josef Divecký, Václav Zvolský, Marie DiveckyV Hubilese dne 5. srpna 1885

podpisyProtokol
zapsaný u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích dne 23. srpna 1885.
Předmět
V základě usnesení obecního zástupitelstva ze dne 13. srpna 1885 jest na dnešní den ustanovena sestupní dražba pronájmu stavby pohodnice pod bílým kopcem v katastru Smržov
Hubiles dle přiloženého nástinu a rozpočtu.
…..podmínky:.....
…..6. Hlína na maltu bude se bráti na místě a musí se dobře rozdělávati.
….10. Stavba musí do 31. října t.r. ukončena býti.....
Po přečtení podmínek přikročeno k dražbě:
K této přihlásili se:
p. Kottlant Václav....p. Zvolský.... a p. Hejcman.....
Vyvolávací cena obnáší zl. 540.70.
plán stavby
Přítomní pp. licitanti prohlásili se, že tuto stavbu celkem žádný nepřijme, pročež přikročeno k dražbě jednotlivých prací:
Poněvadž zednickou práci za projektovanou cenu přijmouti nechtěl, přiraženo k této 15% … celkem zl. 255.58
Na to podal p. Zvolský Václav: zl. 254.58 co nejmenší podání.
Tesařská práce dle rozpočtu obnáší … zl. 172.05
Na to podal Josef Valášek zl. 172. t. j. nejmenší podání.
Pokrývačská práce obnáší dle rozpočtu zl. 89.96.
Na to podal Josef Valášek zl. 189.50. t. j. nejmenší podání.
Truhlářská práce obnáší dle rozpočtu zl. 32.95.
Na to podal:
p. Jan Hejcman: zl. 32.85, 32.70 (nejmenší podání)
p. Jos. Valášek zl. 32.80
Zámečnická práce obnáší dle rozpočtu zl. 17.20.
Na to podal p. Jan Kulhánek zl. 17.10 co nejmenší podání.
Sklenářská práce obnáší dle rozpočtu …. zl. 6.16
Na to podal Jan Hejcman zl. 6.10 co nejmenší podání.

Jelikož žádný z přítomných pp. licitantů práce ty celku vzíti nechtěl, zůstala při pronájmu jednotlivém, čímž protokol ukončen a podepsán.

Obrázek vpravo:
Plán pro zřízení nového mrchoviště a obydlí pro pohodného na Bílém kopci pro obec Smiřice.
V Smiřicích dne 20. července 1885 Valášek

pohodnice
Levá strana plánu

pohodnice
Pravá strana plánu.Protokol
sepsaný v městské radnici ve Smiřicích dne 15. listopadu 1885
Předmětem
jest kolaudace stavby pohodnice (byt pro pohodného) pod bílým kopcem v katastru Smržov Hubiles.
Po důkladném ohledání a změření provedených stavebních prací a porovnání jich s původním projektem shledáno, že při zednické práci sesíleno bylo kamenné zdivo chléva, komory a síně o 8 ctm, za tou příčinou, jelikož nedá se s prospěchem zeď s kamene o 48 ctm síly stavěti, což ovšem stalo se s vědomím a dorozuměním městské rady, čimž vyrostla výloha, jak v kolaudaci uvedeno o 18 zl 32 kr.
Zazdívání trámů na obou stranách obnáší 32 ctm. Při zdivu cihelném obnáší více práce zl. 2.21. Za vydláždění síně cihlami vypadá zl. 4.42 a tak že veškerá vícepráce zedníka a dodaní hmot obnáší zl. 29.27 které se dle pachtovních podmínek čl. 8 nájemci mají nahraditi. Dále obdrží nájemce za dodanou hlínu na maltu, anť nebylo možno z tamní hlíny maltu připravovati, dle úmluvy zl. 18.- k tomu původní obnos za nějž stavbu převzal 25.55 = zl 302.85.
Při tesařské práci stala se tolika malá změna která obnáší 73 kr. mimo to dělalo se více a sice 2 pojednice pod vyzbu a 2 štychy pod štít, strop nad záspy, stání a žebřík do chléva, k studni obruba s krytem lépenkou opatřeným dubovým rumpálem, vědrem s okováním a řetězem, kterýžto více obnáší dle účtu …. zl. 46.52 dle původního výpočtu obnáší tato práce zl. 172.15 v jednom tedy zl. 219.40.
Při práci pokrývačské neměněno ničeho a obnáší … zl. 89.96.
Při práci truhlářské dodáno více o 2 rámky za 80. celkem …. zl. 33.75.
Při práci zámečnické okování dvou zámku víc 46 celkem …. zl. 17.66.
Při práci sklenářské zasklení dvou rámku víc o 30. celkem …. zl. 6.46.
Všecky zde uvedené práce jsou z dobrého hmotu řádně provedené, tak že nestává žádných překážek, aby mohli kolaudované obnosy dotyčným nájemcům vyplacené býti.
Skončeno a podepsáno
Valášek, Václav Zvolský, Kudrnáč zápisce

Co studně se týče, kterou při veřejné dražbě dne 23. srpna b.r. převzal Jan Souček k zhotovení, nalezeno, že hloubka její obnáší 9 m. za kteréžto dle úmluvy obdrží po 2.40 za metr, celkem zl. 21.60. Že však půda, kterou kamenem vyzdívati měl, byla mnohem hlubší, tak že více kamene i práce upotřebiti musel, přidáno mu po obapopolné úmluvě zl. 3.10 tak že vyplaceno celkem za zhotovení studny i s dodáním veškerých hmot …. zl. 24.70. Provedení pak práce té jakož i dostatečné množství velmi dobré vody, nalezeno v úplném pořádku. Obec Hubiles  razítko
Valášek.


Povolení k obývání bylo vydáno Obecním úřadem Smržov Hubiles dne 1. prosince 1885.
Obecní starosta Kubásek

pohodnice
Stav dne 8.5.2012.

Smiřická kronika píše:
Na jaře 1913 byl probrán za účelem zřízení silnice Bílý kopec v katastru obce Smržov,
na kterémžto podniku zúčastněny byly obce Smiřice, Libřice, Smržov a Lejšovka.
Obec smiřická přispěla na to částkou K 300,- a 20 povozy.

pohodnice
Kolem objektu vede linie vysokého napětí. 8.5.2012
Vpravo vede cesta do Hubilesa.