>

Nepřizpůsobiví za Rakouska Uherska

Zpět na hlavní stránku

sbírka - home"Abecední seznam politicky kompromitovaných individuí" z roku 1855 v kraji hradec Králové.

seznam
Seznam vyšel ve sborníku statí Hradecký kraj v roce 1957.

seznam

seznam
Sovák Václav, vdovec, zednický mistr ze Smiřic byl prý buřic, podněcovatel, pomlouvač úředníků a autor stížností.

seznamŠkolní vyhláška

Pustnutí mládeže a obrana proti němu.

   Místní školní rada ve Smiřicích n. L. berouc v úvahu všeobecný nářek na rostoucí pustnutí a sesurovění mládeže školní i škole odrostlé, která začíná úžasem naplňovati nejen mysli těch, kterým o výchovu dětí starati se jest, nýbrž vede k úvaze i všechny lidi myslící, jaké pokolení z mladých přestupníků nám vyroste, uvádí tímto ve veřejnost rozhodnutí c. k. okresní školní rady ve Dvoře Králové n. L. ze dne 19. června 1916, v němž se výslovně praví:

  „Příčiny pustnutí mládeže jsou různé. Zajisté zaviňuje to nepřítomnost otců, slabost matek, nepřítomnost většiny lidí vliv v obci požívajících, nedostatek učitelstva, orgánů dozorčích i policejních, lehkost výdělku k dosažení podpor. Avšak největší vada jest nevšímavost a lhostejnost veřejnosti ke všemu tomu, co přímo lidí kolemjdoucích se netýká. Jest nanejvýše nutno záplavě různých přestupků mládeže položiti hráz a přísnými opatřeními uváděti kalný proud tento do mezí zákona. Dosavadní kázeňské prostředky naprosto nestačí. Je třeba, aby místní školní rady společně s obec. představenstvy proti tomu vystoupily, rodiče neb poručníky dětí oněch na obecní úřad volaly a zde přikázaly,
  aby přestupníky před očima úřadu tělesně potrestali.
  Kdyby se vzpouzeli, buďtež oznámeni c. k. okres. hejtmanství. Tam, kde otec chybí a matka nemá dostatek autority, vůle nebo síly, aby pořádek zavedla, nebo tam, kde chybí oba rodičové, může obecní starosta v úřadě poručníka z nutnosti dáti přestupníka na obecním úřadě tělesně potrestati.

  Ředitelstvím a správám škol se ukládá, aby mládeži výnos tento oznámily a nad mimoškolním chováním mládeže zvláště o prázdninách bděly, oznamujíce případy hrubší a byly při všem tom spolučinny.

  Budiž též učiněna výzva k obecenstvu, aby každý, kdo jakémukoliv přestupku mládeže jest přítomen, zakročil a jej třeba násilím překazil.

  Zejména upozorňujeme na následující přestupky, které se často opakují: Nemravné a neslušné řeči a činy, krádeže, polní a lesní pych, lámání květů a plodů v parcích a zahradách, rozbíjení a kažení pomníků, památek, průčelí domů, výstražných nebo orientačních tabulek a nápisů, vybírání ptactva, kažení a rušení komunikací (cest, drah, telegrafů, obtěžování automobilů a j.), střílení a užívání jakýchkoliv výbušných látek a hraček, návštěva hostinců, pití lihovin, kouření do 16 let, návštěva biografů bez povolení učitele, čtení literatury krvavé a detektivní a vzepření se příkazu se strany osoby neoprávněné.“

  Podávajíce výše uvedené rozhodnutí c. k. okresní školní rady, projevujeme zároveň domnění, že u nás jest dosud málo vyvinut cit pro mravní zodpovědnost veřejnosti a proto obracíme se s důrazem ke všem lidem dobré vůle jakéhokoliv povolání, aby pomáhali odstraňovati hrozící zlo, jež vzniká z pustnutí našeho dorostu.

SMIŘICE n. L., v září 1916 Místní školní rada


Dokument ze smiřického archivu ofotila a přepsala pí. Reichová. Děkuji.