Vysvědčení smiřických a holohlavských žáků

Zpět na hlavní stránkuvysvědčení 1894 školní okres - Králodvorský
číslo - 40
školní rok 1894

    

Výroční vysvědčení z roku 1894    Oldřich Lefnar

narozený 4.dubna 1880 ve Smiřicích v Čechách, náboženství katolického
žák prvé třídy Měšťanské školy chlapecké ve Smiřicích ve školním roce 1894.
Choval se mravně, učil se pilně.
Prospěl:
   v náboženství - dobře
   v jazyce vyučovacím a v nauce o písemnostech - dobře
   v zeměpise - dobře
   v dějepise - dostatečně
   v přírodopise - dobře
   v přírodozpytě - dobře
   v počtářství - dostatečně
   v měřictví a rejsování - dobře
   v kreslení - velmi dobře
   v krasopise - velmi dobře
   ve zpěvu - velmi dobře
   v tělocviku - velmi dobře
   v předmětech nepovinných - v jazyce německém - dobře
   Zameškal půldní učebných omluvených - 0 -, neomluvených - 0 -
   Dle prospěchu toho prohlašuje se žák ten za - dobře - způsobilého postoupiti do třídy - druhé
   Z ředitelství měšťanské školy chlapecké ve Smiřicích, dne 14. července 1894

ředitel Skořepa Petr Pavel, třídní učitel Štěrba
razítko - Ředitelství školy obecné a měšťanské chlapecké ve Smiřicích   Za dokument děkuji panu Martinu Sládkovi z Hradce Králové. Druhá strana je čistá.
vysvědčení 1894
školní okres - Králodvorský
číslo - 40
školní rok 1894

    

Vysvědčení za propuštěnou ze školy.    Oldřich Lefnar

narozený 4.dubna 1880 ve Smiřicích v Čechách, náboženství katolického
chodil
   do školy obecné od - 1.září 1885 do 30. listopadu 1893
   do školy měšťanské od 1. prosince 1893 do 14. července 1894
   posledně do I. třídy měšťanské školy chlapecké ve Smiřicích.
   Choval se - mravně
   učil se - pilně

   Žák ten učinil zadost ustanovení §. 21. říšského zákona o školách obecných ze dne 2. m. května l. 1883, pročež propouští se vysvědčením tímto ze školy a zprošťuje se povinnosti nadále do školy choditi.
   Z ředitelství měšťanské školy chlapecké ve Smiřicích, dne 14. července 1894

ředitel Skořepa Petr Pavel
razítko - Ředitelství školy obecné a měšťanské chlapecké ve Smiřicích   Za dokument děkuji panu Martinu Sládkovi z Hradce Králové. Druhá strana je čistá.


Vysvědčení na propuštěnou ze školy z roku 1903

Za dokument děkuji Haně Šímové.

vysvědčení 1903

Anna Hlavová *31.8.1884 v Holohlavech
Za dokument děkuji Haně Šímové.


Vysvědčení z Horního Maršova z roku 1908

Za dokumenty děkuji Jaroslavu Merklovi.

vysvědčení 1908
Josef Merkl *11.1.1894, syn Václava Merkla a Františky roz. Sehnoutkové (Holohlavy čp. 31), dostal vysvědčení v Horním Maršově
15. července 1908. Chování měl chválihodné. Pro svůj formát oskenováno nadvakrát. Druhá strana je čistá.

vysvědčení 1908
Známkování z 15 února 1908.

vysvědčení 1908
Vysvětlení na druhé straně vysvědčení
vysvědčení 1916

Propouštěcí vysvědčení z roku 1916
Školní rok 1915 - 16

Měšťanská škola chlapecká ve Smiřicích.

    Propouštěcí vysvědčení

    Anna Nováková


narozená dne 15. prosince 1901 ve Smiřicích
V Čechách, náboženství katolické
chodila do školy obecné od 16. září 1908, do školy měšťanské
od 16. září 1913, posledně .... do třetí třídy zdejší školy i prokázala:

Mravy: chvalitebné
Pilnost vytrvalá

Vědomosti, kterých je třeba ku propuštění ze školy obecné, prokázala byvší přijata do školy měšťanské.
Dostála tudíž tato žákyně požadavkům § 21 říš. zákona o školách obecných a propouští se ze školy.
Ve Smiřicích dne 19. května 1916

Podpisy:
ředitel Preininger
katecheta Jan N. Vík
třídní Karel Doležal, Jan Černý
Za vysvědčení děkuji pí. Knapové.

vysvědčení 1918

Školní zpráva z roku 1918
Království české
školní okres - Králodvorský
číslo - 14
školní rok 1917 / 18

    Školní zpráva

    Zdeňka Karlová

narozená 12. června 1911 ve Smiřicích, náboženství katolického
začala choditi vůbec do školy dne - 15. září 1917, do školy zdejší dne - téhož, a jsouc žákyní oddělení 1 třídy

Zajímavé je čtvrtletní hodnocení 1.12.1917, 2.3.1918, 4.5.1918 a 13.7.1918

Žákyně jest způsobilá postoupit do vyšší třídy. Podpisy: školního správce, třídní učitelky - Marie Wolfová, rodičů - Josef Karel
  Za dokument děkuji panu Otakaru Karlovi z německého Hamburku.

vysvědčení 1929

Školní zpráva z roku 1929Školní rok 1928 / 1929

Obecná a občanská škola smíšená ve Smiřicích.

Ladislav Joneš

1. třída
K. Doležal, ředitel, Jan Černý, zástupce ředitele, Fr. Moník, třídní učitel
Za dokument děkuji pí. Poláčkové.


vysvědčení 1939

Školní zpráva z roku 1939
Protektorát Čechy a Morava


  Vysvědčení Mileny Šturmové narozené ve Smiřicích z páté třídy smiřické obecné smíšené školy o pěti ročnících.

Podpis ředitele školy: Jan Černý
třídního učitele Josef Weisbauer

Za dokument děkuji paní Mileně Humpolcové rozené Šturmové a jejímu synovi Jaroslavovi.


vysvědčení 1936

Vysvědčení na odchodnou z roku 1936

Všeobecná živnostenská pokračovací škola v Josefově nad Metují


Fišerová Zdeňka narozená 1. srpna 1919 ve Světí učednice živnosti krejčovské u pí Anny Procházkové ve Smiřicích navštěvovala dvojtřídní všeobecnou živnostenskou pokračovací školu.


Předměty: Hospodářské nauky (písemnosti, odborné počty a kalkulace, občanská nauka, národní hospodářství), Zdravotnictví, Odborné vyučování, Dekorativní kreslení a Nauka o látkách


Na druhé straně je jen vysvětlení hodnocení.

Za dokument děkuji Haně Musilové


Pololetní a výroční vysvědčení z roku 1941 - protektorát Čechy a Morava

vysvědčení 1941 vysvědčení 1941
vysvědčení 1941

Pololetní a závěrečné vysvědčení Mileny Šturmové z 2b třídy měšťanské školy ( dnes by to byla 7 třída ) ze dne 28.června 1941.

Podpis ředitele školy: Jan Černý
třídního učitele: Marie Streičková

Za dokument děkuji paní Mileně Humpolcové rozené Šturmové a jejímu synovi.Jaroslavovi.
Pololetní a výroční vysvědčení z roku 1943 - Německá říše, protektorát Čechy a Morava

vysvědčení 1943 vysvědčení 1943vysvědčení 1943

  Pololetní a závěrečné vysvědčení Mileny Šturmové z IVa třídy měšťanské školy Smiřice.

Podpis ředitele školy: Jan Černý a třídního učitele: Marie Streičková. Až na chybějící text uprostřed zadní strany je pololetní vysvědčení na rubu stejné jako zobrazené závěrečné.

Za dokument děkuji paní Mileně Humpolcové rozené Šturmové a jejímu synovi.Jaroslavovi.Vysvědčení z roku 1956

vysvědčení 1956 vysvědčení 1956Československá republika
Osmiletá střední škola ve Smiřicích
třída - osmá B, Číslo tříd. výkazu - 15, Školní rok 1955 / 1956

VYSVĚDČENÍ
o závěrečné zkoušce

Miroslav Škvrna
Závěrečnou zkoušku vykonal dne 19. června 1956.Druhá strana nese tyto údaje:
Nepovinné předměty - zájmové kroužky:
Zkušební komise určila jeho celkový prospěch takto:
- prospěl - s vyznamenáním.
Protože žák - splnil - povinnost školní docházky, propouští se ze školy. Ve Smiřicích dne 30. června 1956 Podepsaní: ředitel - Jaroslav Novotný, třídní učitel - Petr Zahálka
Dole je ještě stupnice známek.

Za vysvědčení děkuji panu Škvrnovi. Tento typ vysvědčení prý platil jen krátce.Vysvědčení z roku 1964

vysvědčení 1964 vysvědčení 1964


Základní devítiletá škola 1 - 5 ročník v Holohlavech
Třída - 1, Postupný ročník - 1, Školní rok 1962 / 1963
Číslo v třídním výkazu - 1
  Moje vysvědčení z první třídy ( ostatní se neodvažuji ukázat :-) ). Od 6 třídy jsou psané známky slovně. I v učebním oboru jsem dostal podobný dokument.
Vpravo je druhá strana:
Zájmové kroužky, Zameškané omluvené / neomluvené hodiny
Je způsobilý postoupit do druhého postupného ročníku.
V Holohlavech dne 19.ledna 1963 a 29. června 1963
Ředitel i třídní učitel je Ladislav Cölba.
Dole je ještě stupnice známek.

S malými rozdíly bylo takovéto vysvědčení stejné až do roku 1990Vysvědčení z roku 1991

vysvědčení 1991 vysvědčení 1991


Česká republika
Základní škola ve Smiřicích
Třída: VI.B, Číslo v třídním výkazu: 1, Školní rok: 1990 / 1991

VYSVĚDČENÍ
---
Vysvědčení má také ochranný tisk se státním znakem.


Ve Smiřicích dne 28. června 1991
ředitel - Miroslav Volák, třídní učitel - Jan Voltr


Razítka škol

razítko školy
Trojtřídní obecná škola v Holohlavech 1903

razítko školy
1918
razítko školy
1939
razítko školy
1941
razítko školy
1943
razítko školy
1956
razítko školy
1969
razítko školy
1990
razítko školy
1991
razítko školy
1964 - Holohlavy
razítko školy
1964 - Hospodářská škola