Smiřice - majitelé domů

Přepsáno z karet, které vytvořil ing. Lubomír Kupka do roku 1995, proto poslední majitelé (možná i parcelní čísla a výměry pozemků)
neodpovídají současnému stavu. Bližší informace jsou na stránkách katastru.
Některá čísla popisná byla uveřejněna ve smiřickém Zpravodaji a tak je text rozsáhlejší.
Za oskenování děkuji pí. Reichové.

Zpět na hlavní stránkuČp. 2
Do roku 1780 čp. 119
Malý domek západně od zámku. Původně byl dřevěný, orientován severojižně. Po požáru v roce 1839 byl přestavěn na zděný a orientován ve směru východ – západ. K domku náležela louka na 1 vůz sena.
Platby: na sv. Jiří 7 gr., na sv. Havla 7 gr. a 1 slepice. Z louky majitel platil 4 gr. a letník faráři 1 gr.
Č. parcelní 12, výměra 368 m2.
Přízemní domek uzavíral na jižní straně „náměstí“. (křižovatka u Dvorany - pozn. P.)
Martin Mrdla prodává 4.4.1663 za 200 kop.
Kupec byl Jan Janko řečený Mrdla
Vdova Lidmila prodává zděděný majetek 11.8.1692 za 100 kop
Kupec Jan Balcar jej prodává 1.6.1721 za 232 zl. 20 kr.
Jan Balcar, jeho syn platí hotově 90 zl. 20 kr. 3 denáry a splácí 5 zl – dostal přídavek: jarmaru ve světnici, stůl, 3 stolice a polici
Václav Vácha, kolářství od Jana Balcara kupuje domek 31.1.1757 za 400 zl.
Po smrti Václava dědí Josef, Václav a Jan Váchové, majetek prodávají 15.10.1801 za 1110 zl.
Noví majitelé Josef Engliš s manželkou Annou koupili i s kolářskou dílnou a platili úrok 24 kr. a kontribuci 29 kr. Dům však šel do veřejné dražby 12.12.1829 za 829 zl.
Antonín Vondrouš jej koupil a prodává jej 9.5.1834 za 892 zl.
Kupci Jindřich Ehmer s manželkou Annou dům prodali 10.2.1858 za 615 zl.
Kupující byl Jan Novotný.

-----------------

Čp. 3
Do roku 1780 čp. 118
Domek stál jihozápadně od zámku. Byl bez polí s loukou na jeden vůz sena. Majitel platil na svatého Jiří 7 gr. a na sv. Havla 7 gr. Odváděl 1 slepici, dále1 gr. letníku, z krávy p. faráři 1 gr. bílý.
Číslo parcelní 220, výměra 551 m2.
Jiří Kočí prodal usedlost 20.8.1680 za 60 kop svému synu Petrovi. Od Petra kupuje za 60 kop dům jeho syn Jan Kočí 31.3.1712.
Po zemřelém Janu dědí jeho dcery Anna a Alžběta Kočovy a prodávají svému švagrovi s 1,5 strychu polí u Labe za 150 kop či 175 zl.
Daniel Černý prodává 6.8.1776 za 175 zl Josefu Černému, krupaři, po jehož smrti dědí 3.11.1789 domek vdova po Josefu. V závěti Josef Černý uvádí ještě staré číslo čp. 118.
Od zmíněné vdovy koupila 11.10.1810 za 800 zlatých majetek Klára Pelikánová. Prodala dům 27.3.1817 za překvapivě vysokou cenu 3000 zl., kupující Alois Vrbec ale vše vrátil původní majitelce. Druhý prodej se uskutečnil 5.5.1821 za nabývací cenu 800 zlatých.
Kupující Václav Rezek prodává dům 26.8.1845 za 700 zl. snad svému synovi Václavu Rezkovi a jeho manželce Marii. Václav umírá a dům přechází 23.7.1851 na vdovu Marii Rezkovou za cenu 387 zl 23 kr.
V roce 1910 je zaznamenán Anna a Gustav Jilovský.

-----------------

Čp. 4
Do roku 1780 čp. 117
První známý majitel provádí výměníckou smlouvou se svým ovdovělým a znovu ženatým synem. Ten má z 1. manželství 5 nezletilých dětí, které mají dědické právo po své matce. Byly děděny a prodávány části domu, někdy jen za dlužní úpis.
Č. parcelní 14, výměra 223 m2.
Václav Sehnoutka předává doživotní výměnek světničky a 1 zahrady, ceněný zápisem na 100 zl. synovi Janovi 4.2.1705.
Později Václav Hejčman dostal od Jana dlužní úpis na 50 zl. Hečman byl zeť Jana.
Prodej se uskutečnil 26.5.1799, majetek koupil Josef Sehnoutka za 200 zl.
19.7.1813 koupili dům Josef a Marie Sehnoutkovi za 500 zl. Svému synovi Antonínu jej prodali 21.9.1848 za 200 zl.
Od Antonína Sehnoutky dům dne 19.6.1854 odkoupil Jan Litomyšský s manželkou Annou za 1900 zl.
12.12.1859 jde majetek znovu do prodeje, koupili ho Jan a Alžběta Tomkovi za 700 zl.
22.6.1862 Tomkovi prodávají za 350 zl. Josefu a Marii Tomkovým.
3.5.1865 má pan Kupka zaznamenaný poslední prodej, když za 626 zl. kupuje dům Jan Machet s manželkou Lidmilou.

-----------------

Čp. 5
Do roku 1780 čp. 116
Při domu Strakonickém nebylo žádných rolí, držitel platil o sv. Jiří 4 groše a o sv. Havlu také 4 groše, odváděl 1 slepici, letníku platil faráři 1 groš bílý. K domu náležela ,,štěpná zahrada"
Rodina Spurných má své potomky ve městě a nyní (1995) v panu Josefu Spurnému a Tomáši Spurnému, sklenářích. Dům zanikl. Č. parcelní 17, výměra 278 m2.
Majitelé:
Dne 6. února 1680 koupil od Jiříka Rožnovského dům za 150 kop Václav Sehnoutka – jinak Strakonický. Nemohouce pro sešlost svého věku dálejc hospodařit, dobrovolnou smlouvou z 14. února 1724 prodal živnost svému synovi Matějovi Sehnoutkovi za 100 kop. Ten složil závdavkem 30 kop, zbytek splácel při držaných obecních soudech po 3 kopách. Přídavkem získal 3 žebříky, kolečko, stůl a měděnec v kamnech.
  Dle přátelské smlouvy mezi pozůstalými dědici, vdovou Mařenou a dětmi Václavem a Alžbětou, připadla živnost v ceně 145 kop a 42 gr. synovi Václavovi Sehnoutkovi zápisem ze dne 4. února 1743. Ten byl již roku 1782 mrtev a domek převzal syn František Sehnoutka za 121 zl., který mu byl vložen do knih dne 20. března 1782. „Poněvadž František Sehnoutka tak daleko v dluhách jest zabředl a tak jinače zaplatiti si netroufal,“ prodal se svolením své manželky domek se štěpnou zahradou – z nichž ročně platil úroku 1 zl a 12 kr., vrchnosti 17 kr. – svému strýci Janovi Sehnoutkovi za 250 zl.
Od něho převzal 20. března 1788 jeho bratr Josef Sehnoutka za 250 zl. Přídavkem získal: stůl ve světnici, měděnec v kamnech ( pozn. sloužil k ohřívání vody např. na mytí ). Dne 27. května 1832 odstoupil domek v ceně 600 zl. Františkovi Spurnými a jeho manželce Teresii. Dne 19. června 1858 získává polovici domku po svém otci Františkovi Spurným Anna Litomyšská, Lidmila Machková, Františka Spurná, František Spurný a Josef Spurný stejným dílem. ( manželka Terezie druhou polovinu – pozn P. )

-----------------

Dům čp. 6
Do roku 1780 čp. 115
Výstavné hospodářství, na svou dobu bohaté. Rolí bylo k němu připsáno 24 strychů ( pozn.: 1 strych = 1/2 jitra = 1 korec = 0,2877 ha ), 3 krát platil úroku 38 gr., o sv. Jiří a o sv. Havlu odváděl 1 a půl slepice. K tomuto gruntu bylo přikoupeno od gruntu Matěje Sehnoutka ze vsi Holohlav 6 strychů polí, z nichž držitel platil úroku ročního 12 gr., desátky z krávy 1 kr., z domu 1 kr.
K vdově Alžbětě po Michaelovi Volkovi přiženil se r. 1681 Tobiáš Kroupa, jemuž byla živnost svatební smlouvou připsána. R. 1709 pozůstalé děti byly plnoletými a pastorní otec Kroupa předal jim živnost se vším příslušenstvím, jak jej sám držel.
Od Jana Jakuba Kroupy převzal živnost 23. srpna 1709 Vilém Brandstetter za 192 zl. 51 kr. Přídavek: 2 klisny, valach, hříbě, 4 krávy, 3 husy, 2 vozy, pluh s radlicí, hák. ve světnici zanechává prodávající stůl, kamnovec v kamnech, 2 židličky, díž pro pečení chleba, stoleček, dvě putny, 2 vany, 2 kádě, 3 škopky, moučnice na mouku, truhla pro vaření, 2 kozy ( krbové ), v kamnech železný hák, v ohništi rožeň, pohrabáč.
Od Viléma Brandstettera převzal živnost 14.února 1719 Jan Fryml - a to dům, barevnu, menší dům s mandlovnou a stodolou, zahradou při domě, vohradou za zahradou, též okolo Labe ležící okrsek a pole výměry 4 a čtvrt strychu za 1110 zl.
Po jeho smrti prodali dědicové 18. dubna 1751 dům za 1500 zl. Štěpánovi Valáškovi.. Od vdovy Marie kupuje dům dne 27. května 1788 za 250 zl. Štěpán Valášek. Od 18. listopadu 1808 dům drželi František a Františka Valáškovi, od 30. května 1848 za 6398 zl. Josef Kratochvíl, od 31. července 1862 za 6400 zl. Eduard Adolf Malburg, od 17. srpna 1878 Albrecht Malburg.

-----------------

Dům čp. 7
Do roku 1780 čp. 114
Role při tomto domu nebyla žádná, kromě kousku louky, držitel platil úroku o sv. Jiří a o sv. Havlu po 3 gr., odváděl půl slepice, desátek z krávy 1 groš, z domu 1 groš. Dne 14. května 1671 převzal od Jana Mikulandy dům za 180 kop Pavel Finger. Po jeho smrti projednána jeho pozůstalost a 10. května 1707 živnost, která dědičným právem připadla na Karla Fingera, který nemaje těch prostředků a mohocnosti, aby takový dům ujmouti mohl, postoupil dům své sestře Anně Marii, provdané za polesného Jana Langra. Po jejich smrti zůstaly dvě dcery: Anna, provdaná za Emanuela Seyferta a Kateřina, provdaná za Jana Valáška, které se dobrovolně usnesly 9. července 1757 prodati živnost Emanuelovi Seyfertovi za 487 zl. 30 kr. Ten zemřel 1. července 1762, jeho manželka 7. února 1767. Živnosti se ujal 28. července 1769 syn Jan Seyfert, který ji předal dobrovolně své sestře Kateřině a ,,sám své štěstí jakožto svobodný v císařských službách pohledávati sobě umínil" - za 767 zl. 31 kr. Po smrti svého manžela se provdala vdova za Františka Rýgra a s jeho i bratra svolením prodána živnost 7. dubna 1772 za 800 zl. Jiřímu Hejčmanovi. Od něho kupuje ji 24. července 1792 Karel Vebr. Od 19. září 1810 držel za 1192 zl. František Steinský s manželkou Annou, od 14. dubna 1834 za 4000 zl. František Steinský, od 17. dubna 1834 František a Rosálie Steinský, od 18. července 1850 za 4902 zl. František Steinský, od 20 července 1868 za 10 500 zl. Eduard Adolf Malburg, od 17. července 1878 Albrecht Malburg.

-----------------

Dům čp. 8
Do roku 1780 čp. 113
U tohoto domu nebylo rolí ani luk. Držitel platil vrchnosti o sv. Jiří a o sv Havlu vždy 3 gr. a odváděl půl slepice ročně, knězi ,,letník" 1 gr z domu 1 gr. Místo nemělo dobrou pověst, v roce 1697 v něm uhořela celá čtyřčlenná rodina, což se dlouho tradovalo.
Od Adama Fybergra Koupil živnost 18. února 1667 za 260 kop Jiří Pelikán. Dne 18. března 1707 stala se smlouva mezi Václavem Pelikánem, Annou, manželkou Václava Adama Jíry z Černilova a Mikulášem Pelikánem, jako dědici a kupujícími. Roku 1697 v červnu vypukl totiž v městečku Smiřicích požár, při kterém nejen domek Jiříka Pelikána, ale i Jiřík s manželkou svou a jedním synem Jiříkem, též Mariannou dcerou, všichni čtyři o život přišli a domek na prach spálen jest. Stavení vyhořelo, štěpnice však zůstala nedotčena. Dědici se mezi sebou dohodli a spáleniště s polem prodali Mikulášovi Pelikánovi za 316 kop míšeňských. Tento si zde roku 1707 vystavěl nové stavení, které mu vrchnost vložila do pozemkových knih v ceně 282 zl. 22 kr. Po smrti svých rodičů převzal živnost 9. srpna 1754 se svolením dědiců: Jana, Doroty provdané za Jiřiho Holiče, Václava, Kateřiny a Anny syn Václav Pelikán za 448 kop 34 gr. 3 denáry. Když pro své stáří nemohl dále hospodařiti, předal dům 11.ledna 1777 svému strýci Václavovi Holičovi za 600 zl. Po jeho smrti se provdala vdova za Davida Josefa, jemuž připsala polovici domku 20. února 1803 v ceně 2856 zl. Její manžel zemřel 6. listopadu 1852 a vdova si nechává opět připsati jeho polovici domku 5. října 1853 v ceně 1500 zl., od 10. dubna 1879 držel domek Karel Veverka.
Tento dům později vlastnila rodina Vachkova a naposledy rodina Čertnerova ( holičství ).

-----------------

Dům čp. 9
Do roku 1780 čp. 112
  K domu patřil kousek louky. Držitel měl povinnost platit vrchnosti o sv. Jiří a o sv Havlu vždy 6 gr. a odváděl jednu slepici ročně.
  Handlem získal tuto živnost od Jana Duchka r. 1687 za 200 kop Jiří Machek, kterému postoupil svou chalupu Hlaváčkovskou v ceně 150 kop. Roku 1703 již seděl ,,na gruntě zaplaceném", když Jiří Machek skrze smrt z tohoto bídného světa vykročil, převzal živnost 5. dubna 1729 syn Václav Machek za 495 zl. 50 kr. Po jeho smrti zůstala vdova Alžběta a 3 děti.
  Ta se provdala za vojáka od slavného regimentu Oerenburského jménem Václav Krejčí, a když sama zde hospodařiti nemohla a dluhy zaplatiti, takže týž domek valně scházel, dle vůle dědiců prodala domek se zahrádkou 8. července 1771 Danielovi Černýmu za 400 zl. Povinnosti držitele: platiti kontribuce 15 kr., úroku o sv. Jiří a o sv Havlu po 5 kr. 1 a půl denáru, za slepici 12 kr.
  Od vdovy Anny Černé koupil barák 25. ledna 1801 za 840 zl. Antonín Choděra. Po něm jej přebírá 24. srpna 1819 syn Antonín Choděra Od 3. listopadu 1859 držel za 675 zl. domek Jiří Jakoubek s manželkou Marií, od 29. května 1879 připsána druhá část domku manželce Marii Jakoubkové.
  Později zde byla Hejzlarova cukrárna, po jejím zrušení obytný dům.

-----------------

Dům čp. 10
Do roku 1780 čp. 111
  Dne 12. července 1765 dle kšaftu Marie, vdovy po Václavovi Machkovi ujala domek resp. 1/4 díl jeho za 125 zl. dcera Marie, provdaná za Martina Martince. Od nich kupuje jej 7. prosince 1804 za 313 zl. Jan Holeček, který přikoupil 15. dubna 1816 k živnosti od čp. 63 / 85 kus louky, výměry 1053 čtv. sáhů za 1300 zl. Od 30. října 1849 držel za 1440 zl. František Komárek s manželkou Lidmilou, od 23. dubna 1854 za 2500 zl. Josef a Kateřina Sehnoutkovi, od 14. února 1879 Josef a Josefa Sehnoutkovi.
 Dům patřil sedlářovi Jonešovi, který zde provozoval živnost sedlářskou, čalounictví a prodej koberců - později jeho syn.

-----------------

Dům čp. 11
Do roku 1780 čp. 110.
    U tohoto domu nebylo rolí ani luk. Držitel měl povinnost platit vrchnosti o sv. Jiří a o sv Havlu vždy 4 gr. a odváděl 1 slepici ročně.
   Od Alžběty Duškové koupil domek 14. července 1671 za 96 ( 95 ) kop Pavel Neuman. Po jeho smrti prodává vdova, která pro sešlost svou dále hospodařiti nemůže, domek 10. prosince 1718 ( v tabulce u článku je ale 10.11.1718 ) svému synovi Františkovi Neumanovi za 100 kop. Přídavek - měděnec v kamnech. Se svolením manželky prodává Neuman dům 7. ledna 1745 za 120 kop Janovi Pelikánovi. Ten po smrti smiřického primasa Jana Jiřího Duška převzal dědictvím jeho dům a prodal tento domek 28.února 1753 svému švagrovi Jiřímu Holičovi za 300 zl. Od vdovy Doroty převzal domek její zeť Václav Šotola zápisem z 27.února 1773 ( 27.2. 1793 ) v ceně 175 zl.
   Od odstoupení dědičného práva musel Šotola vyplatiti právnímu dědici Václavovi Holičovi 1 kremnický dukát. Když zemřel, zůstali po něm nezletilí sirotci. Poručenský úřad panství dal ve prospěch dětí domek do veřejné licitace, se vším příslušenstvím a to mejdlařským verštatem a oným při řemesle mydlářském potřebným nářadím, chlívem, stodolou, zahradou velikosti 900 čtv. sáhů - za 616 zl. koupil vše Kašpar František Šetelín pro svého nezletilého pastorního syna Kašpara Staymana, zápis do knih vložen 21. října 1794. Ten zemřel bez kšaftu 8. ledna 1801 a domek připadl vdově Anně v ceně 825 zl. Vdova se znovu provdala r. 1802 za kovářského mistra Pavla Sirůčka, jemuž připsala polovici domku v odhadní ceně 600 zl. Od 9.září 1840 držela dům za 4800 zl. Terezie Pavlovská z Rosenfeldu, od 6. června 1864 za za 6650 zl. Václav Valášek s manželkou Kateřinou, od 18. prosince 1876 Jan a Marie Julišovi.
   Naposledy byl majitelem tohoto domu stavitel Josef Hájek.

-----------------

Čp. 12
č. parcelní 25, výměra 683 m2
Podle mapy z roku 1840 už zde tento domek stojí - patří k němu malá zahrádka o výměře 59 m2 - parcelní číslo 69 ( nahoře v tabulce u článku ve Zpravodaji je č.p. 65 ). Majitel domku z této doby není uveden. Tato stavba byla patrně včleněna mezi již stojící stavby, mohla být postavena i na dodatečně odděleném pozemku ( tomu však nenasvědčuje pořadové a nepřerušené číslování jak stavebních, tak i pozemkových parcel ).
   První zjištění majitelé této nemovitosti jsou Albert Kolářský a manželkou Augustinou. Kromě domku majitelé vlastnili: zahradu o výměře 274 m2 se 3 parcelními čísly, 32 511 m2 rolí s 10 různými p. č., 6 108 m2 luk se 2 p.č., 1353 m2 pastvin se 2 p.č., 680 m2 stavebního pozemku s p. číslem 25. Kolem r. 1910 je domek prodán, ale posloupnost dalších majitelů není známa. Kolem roku 1975 domek kupuje rodina Karpíškova. Pan Eduard Karpíšek byl vždy velmi upravený, vojácky vyhlížející, nadšený rybář. Byl profesí holič.
   Rodina Kolářských byla poměrně velmi dobře známá. Zajímavé je, že k tomuto domu nepatřily hospodářské budovy, i když majitelé vlastnili poměrně rozsáhlé pozemky - většina těchto pozemků se nacházela u Labe pod známým označením ,,Kolářský kout". Pozoruhodné je, že tento dům byl ponechán bez popisu, daňových záznamů a bez záznamů o převodech. Je možné, že se doklady ztratily - v záznamech však listy nechybí a mezery nejsou.

-----------------

Dům čp. 13
Do roku 1780 čp. 108
č. parcelní 26, výměra 1258 m2
   U tohoto domu nebylo rolí ani luk. Držitel měl povinnost platit vrchnosti o sv. Jiří a o sv Havlu vždy 3 gr. a odváděla půl slepice ročně.
   Od Jana Kuchmistra ( rychtář ) koupil dům za 40 kop dne 18. ledna 1655 Jan Procházka s podmínkou: kdyby Procházka jednou domek prodával, prvním kupcem měl býti Václav Vojtíšek.
   Dne 8. ledna 1694 prodal domek svému synovi Jiřímu Procházkovi za 60 kop. ,,Když Pán Bůch prostředkem smrti povolati jej k sobě ráčil", převzal domek dědičným právem 12. října 1731 jeho syn Jan Procházka. Týž však záhy zemřel a domek připadl vdově Dorotě, že však ta ,,řízením božím do stavu manželského s Matějem Bartoškem vstoupila" z důvodu počestnosti připsala domek ,,načas" svému manželovi do plných let právního dědice za 325 zl.
   R. 1739 dosáhl Jan Procházka již plných let, manželkou se zaopatřil a převzal od svého pastorního otce živnost v ceně 325 zl ( v tabulce u článku je však rok změny 1752 ). Od vdovy Kateřiny ujal domek 15. října 1793 syn Josef Procházka za 500 zl. Pozůstalá jeho manželka Anna se provdala za Jana Šmída a převzala domek 1. února 1807, na němž měla hospodařiti do plnoletosti syna dědičky Kateřiny Procházkové, za 900 zl. Při domě byla zahrada a 2 a 1/4 štrychu polí. Od 8. září 1808 držel živnost za 2100 zl. Václav Heutzman ve veřejné licitaci koupil ji 30. března 1833 za 1285 zl. Karel Hodek, od 19. srpna 1864 za 669 zl. 37 kr. Marie Hodková, od 15. června 1865 ( 1875 ) za 4000 zl. Josef Müller, od 29. srpna 1870 za 5000 zl. Marie Müllerová, od 2. listopadu 1870 za 5200 zl. Antonín a Anna Sehnoutkovi od 16. února 1874 za 1000 zl. Josef Sehnoutka s manželkou Františkou.
   Později byl v tomto domě velký Julišův obchod a sklady.
   Před zbořením byla v domě prodejna Ovoce a zelenina a ve dvoře měli své sídlo ,,vodaři".

-----------------

Dům čp. 14
Do roku 1780 čp. 107
č. parcelní 27, výměra 1434 m2
    Rolí při stavení nebylo, jen kousek louky. Držitel platil úroku o sv. JIří 10 gr., o sv Havlu 10 gr., odváděl slepici - 1 kus, faráři letník 1 kr.
   Václav Vojtíšek jinak Kuchmistr, převzal 1.března 1655 od svého otce Jana Kuchmistra ( první zjištěný majitel ) domek za 250 kop. R. 1698 stavení Kuchmistrovské vyhořelo a roku 1716 bylo kasírováno ( zřejmě zbořeno ). Zahrada byla prodána r. 1712 Janovi Hollmanovi, sládkovi smiřickému za 221 zl. a ten si zde postavil nový dům, který dostal jméno "Holmanovský". R. 1716 kupuje domek se zahradou za 68 kop 34 gr. 2 denary jeho syn Jan Hollman. Když byl starý a nemohl dále hospodařit, předal domek se svolením syna Františka dne 24. prosince 1776 synovi Josefovi Hollmanovi. Při chalupě byla zahrada a pod 1 a půl strychu role. Majitel se velmi zadlužil a nemaje žádných prostředků, jak by své věřitele uspokojil, dal dům do veřejné licitace. Dům připadl největšímu věřiteli Rybovi z Jaroměře v ceně 1305 zl., který jej ihned prodal vdově Anně Horké za tutéž cenu. Od dalšího majitele Františka Hejčmana kupuje domek čp.14 za 2600 zl. Václav Luniak, který jej prodává Františkovi Sedláčkovi. Od 10.června 1856 obdržel živnost za 18 500 zl. Jan Beck s manželkou Annou.
   Posledními majiteli domu ( bez záruky ) byli pí. Munzarová a naposledy p. Marek. Určitou dobu byla v prvním patře prodejna Domácích potřeb.
V roce 1848 tu byla strážnice smiřické národní gardy.

-----------------

Dům čp. 15
Do roku 1780 čp. 106
    Jan Hynek koupil tento domek 19. prosince 1686 za 175 kop od Václava Pazelta. Roku 1695 seděl již ,,na gruntě zaplaceném". Když byla vdova Mariana Hynková ,,nemohoucná pro sešlost věku na této nemovitosti dále hospodařiti", koupil od ní domek za 200 kop Jan Fryml zápisem z 9. ledna 1738. Od 13. prosince 1742 držel domek se zahradou za 400 zl. Matěj Kovář ( možná Kovařík ). Po jeho smrti převzal domek 28. února 1777 syn Karel Kovář. Se svolením své matky převzal živnost 13. července 1816 za 6100 zl. jeho švagr František Sedláček. Od 10.října 1816 držel domek za 4000 zl. Václav Řehák s manželkou Marií. V licitaci koupil jako nejvýše podávající od sirotků Řehákových 26. září 1838 za 527 zl. Josef Hoffman z Habřiny. Od 28. ledna 1850 držel chalupu za 500 zl. Jan Martin s manželkou Marií. Od 27. dubna 1868 patřil domek za 900 zl. Marii Tauchmanové a od 3. srpna 1876 Janu Černému z Černožic.
    Ve čtyřicátých letech 20. století zde p. Šmik vedl se svou ženou hospodu - byla známá jako ,,Hospoda u krásné paní" (Pamětnice mi říkala: „Nevím, co na ni bylo krásného.“ - P.)

-----------------

Dům čp. 16
Do roku 1780 čp. 105
č. parcelní 29, výměra 352 m2
   U tohoto domu nebylo rolí ani luk. Držitel měl povinnost platit úrok o sv. Jiří 3 gr., o sv Havlu 3 gr. a odváděl půl slepice.
   Od Mandaleny Abrahamový ujal se tohoto domku 26. března 1669 za 70 kop míšenských Tomáš Stránský. Od jeho vdovy Salomeny přebírá dům 24. dubna 1693 za 76 kop Jiří Drahoš. Dle přátelského porovnání mezi dědici po Jiřím Drahošovi převzal domek 11. srpna 1733 nejmladší syn Vojtěch Drahoš za 100 kop. Od něho jej přebírá 25. června 1743 jeho bratr Václav Drahoš za 100 kop. Po jeho smrti ujal domek 25. února 1766 prostřední syn Jiří Drahoš za 116 zl. 40 kr. Živnost měl převzíti dle dědičné pořádnosti Matěj Drahoš. Ten však byl již 3 a půl roku na vojně a když byl z vojny propuštěn, dle recomandace svého pána obrsta u pana hraběte ve službě livrejarské státi měl, a proto se svého dědictví odřekl. Od 15. října 1784 držel tento domek Josef Toman. Povinností držitele bylo platit kontribuce 1 zl. 15 kr. 3 denáry a vrchnosti o sv. Jiří a o sv. Havlu po 31 kr. Od 23. ledna 1811 držel domek za 2425 zl. Václav Heizler s manželkou Kateřinou. Dle kšaftu z 19. srpna 1820 přebírá po své zemřelé manželce druhou polovici domku manžel, od něhož jej koupil 3. března 1842 za 376 zl. Václav Šimák s manželkou Barborou. Barbora zemřela 12. září 1868 a její polovice domu byla připsána 4. listopadu 1869 Václavovi Šimkovi ( ve smiř. zpravodaji je v tabulce u tohoto článku jméno Šimák ). Potom držel domek od 2. dubna 1870 za 1137 zl. Josef Šimek ( asi má být také Šimák ) a od 19.října 1872 za 2200 zl. Jan Joneš.
    Po roce 1910 vlastnil tento dům nejdříve Josef Rufer. Později zde Emil a Emílie Ruferovi provozovali pekařství.

-----------------

Dům čp. 17
Do roku 1780 čp. 104
č. parcelní 30, výměra 165 m2
   Od smiřické obce koupil 22. prosince 1693 za 30 kop Jan, syn Mikuláše Havlasy obecní domek neb solnici s tou vejmínkou, ,,že obec, nemajíce tak hned žádné příležitosti pro skládání soli, tu komoru v témž domku k svobodnému užívání na rok neb na pár let, dle příležitosti, si ponechá".
   Když manželka Havlasová Judita pro svou starost dále zde hospodařiti si netroufala, prodala domek 10.prosince 1734 Janovi Pechanovi za 62 kop. Ten odešel na vojnu a své dědičné právo na chalupu od něho koupil 15. března 1793 za 10 kop jeho bratr Matěj Pechan. Se svolením jeho sestry jako dědičky připsána mu byla v ceně 72 zl. 20 kr. ,,Když na zrak chybný se stal a své řemeslo tkalcovské déle prováděti nemohl a domek správu potřeboval a jeho syn a dědic na vojně byl jakožto pekařský tovaryš a pokud již bez toho zde již pět mistrův pekařských jest, obávaje se, že by od toho řemesla špatně živ byl", prodal 2. února 1799 svůj domek zeťovi Františkovi Naymanovi za 150 zl. Po smrti svého otce zdědil domek jediný syn jeho Josef Neuman, jemuž byl vložen do pozemkových knih 9.července 1825. Od 27.září 1832 držel domek za 443 zl. Antonín Sehnoutka a od 16. února 1877 František Kaube s manželkou Marií.

-----------------

Dům čp. 18
Do roku 1780 čp. 103
č. parcelní 63, výměra 133 m2
Kontribuce 18 kr, úrok 2 a půl kr. obecní úrok 3 a půl kr.
Majitelé:
Jan Drahoš pro nedostatečné zdraví dům prodává synovi 15.7.1784 za 100 kop.
Syn Jan Drahoš zemřel, po jeho smrti zdědila majetek vdova, prostřednictvím městského úřadu prodala dům ve prospěch svých dětí 5.10.1801 za 300 zlatých.
Další majitelka Kateřina Tepková prodává svému zeti 6.3.1806 za 500 zl.
Václav Henzler 10.9.1810 za 1290 zl prodává.
Kupující Jan Michek dům prodává 25.6.1820(?) za 682 zl.
Jan Suchánek z Rodova platil vrchnosti úrok 3 zl 47 kr.
Jiří a Barbora Eliášovi od něho 7.7.1829 kupují dům za 260 zl. Po smrti Jiřího nabývá celé jmění vdova Barbora. Již 3.9.1829, vlastně pár týdnů po manželově smrti se provdala za Františka Svobodu a polovinu domu na něho převedla. Po smrti manžela Františka Svobody připisuje vrchnost 25.1.1833 jeho polovici vdově Barboře.
3.2.1835 dům za 200 zl. kupují Václav Svatoň s manželkou Františkou roz. Tiblovou. Františka asi ovdověla a objevuje se tu příjmení Golem.
František a Františka Golem dům prodali 20.12.1849 za 272 zl. 42 kr.
Josef a Kateřina Relichovi, noví majitelé prodávají polovinu 17.4.1867 za 200 zl.
Josef Řeřicha má polovinu a Marie Relichová druhou. Po podivných koupích a prodejích opět kupuje druhou polovinu zpět Marie Relichová.
Asi po ženině smrti nabývá majetek 19.1.1873 Josef Relich a téhož roku byla živnost rozdělena mezi děti.
Další majitelé: v roce 1910 Vachek František a Anna, Hloupý Josef, Hloupý Otto a nakonec Dřevotvar.
Dům neexistuje je zde soukromá firma BDK Glass.

-----------------

Dům čp. 19
Do roku 1780 čp. 102
č. parcelní 62, výměra 252 m2
Majitelé:
Václav Drahoš nově postavený domek prodal za 40 kop.
Jiřík Rozvařil, nový majitel zemřel a vdova Anna jej zdědila. Přenechala však domek svému zeti, panskému zahradníku Ferbasovi 14.11.1759 za 40 kop.
Martin Ferbas s ženou Marií prodávají majetek po 41 letech 3.7.1801 za 51 zlatých.
Koupil jej František Šandera a znovu prodal 10.3.1807 za 360 zl.
Nový majitel František Orendorf jej přenechal 10.10.1822 za úplatu 900(?) zl. svému synovi.
Jan Orendorf domek přenechal svému bratru 16.2.1826 za 200 zl.
František Orendorf jej ale zase prodal 27.12.1828 za 300 zl.
František Vojtěch s manželkou Alžbětou si jej ponechali opět jen dva roky. 15.12.1830 dům za 302 zl. prodali.
Václav a Marie Hodkovi v něm prožili dvacet let, než Václav zemřel, načež 5.2.1850 vdova Marie dědí za 170 zl. 17 kr. a ihned dne 12.2.1850 dům převádí za 401 zl. na Antonína Justa.
Antonín Just dům prodal 7.12.1868 za 800 zl.
Barbora Skalická byla kupující, držela jej jen do 17.11.1869, kdy domek prodala za 1062 zl.
kupující byli Jiří a Kateřina Kozovi.
František a Aloisie Horákovi (1910)
Adolf Jüptner
Středa jej zboural.

-----------------

Dům čp. 20
Do roku 1780 čp. 120 Snížená živnost Anny Pohodný.
Držitel domu platil úroky vrchnosti o sv. Jiří a sv. Havlu po 3 groších.
Jednalo se o rozsáhlý domek stranou hlavní části města, na místě později zvaném „malá obec“ ( v podstatě uprostřed současného náměstí Míru ). Domek patříval katovské rodině - Smiřice měly totiž určitou dobu svého kata a tzv. hrdelní právo. Samotné popraviště bylo v blízkosti tohoto domu. Vdova po katovi Anna vedla pohodenství ( rasovnu ). Dům asi přecházel po živnosti. Po velkém požáru města v roce 1839 byl zde postaven nový zděný dům, který byl situován poněkud jinak. Aby byl potlačen název katovna, respektive rasovna, začalo se prosazovat označení tohoto domu jako „stará kovárna“. V době, kdy se stavěla současná nová pošta, byl tento dům asi v roce 1980 zbourán.
Od své matky Mandaleny kupuje živnost 26. 9bris ( září ) 1660 za 150 kop míšeňských Jan Kolínský‚ jinak Janata. Po jeho smrti dobrovolným narovnáním mezi dědici, totiž mezi Václavem, Franzem, Jiřím a matkou Kateřinou, znovu provdanou Růžičkovou převzal za 428 zl. živnost 15. května 1703 syn Jiří Kolínský i s kouskem louky pro pasení jeho dobytka ( svůj dobytek nesměl pásti s jinými sedláky a chalupníky ). Od. smiřického pohodného Jiřího Kolínského kupuje živnost 2. 8bris (srpna) 1714 též snížený Matěj Nezbeda za 675 zl. S povolením vrchnostenského úřadu převzal sníženou živnost 6. června 1735 za 600 zl. Josef Nezbeda. Na dlužním úpisu z roku 1756, dle něhož si vypůjčil z kostelní kasy 100 zl., se podepisuje: Josef Nezbeda, mistr popravní ostrého meče ze Smiřic. Dne 7. července 1763 koupil živnost Jan Pírko za 2250 zl. s podmínkou, že kdyby někdy tuto sníženou živnost prodati chtěl, mělo první právo kupce přejíti opět na Nezbedu a nebo na člena tohoto rodu. Od. svého tchána převzal živnost jeho zeť Jakub Fluks s manželkou Marií od 25. září 1799 za 1800 zl. Byl podobně jako předešlí držitelé chalupy pohodným a musel platit povinné taxy z kůží padlého dobytka. Po jeho smrti připsána je živnost 14. února 1820 manželce Marii za 1537 zl. 20 kr, od 13. března 1824 držel živnost jeho syn František Fluks za 2500 zl. Ten se oženil r. 1841 s Marií Hackovou, jíž připsal polovici chalupy v ceně 986 zl. 30 kr. Od 25. června 1860 drželi chalupu za 1096 zl. Josef a Anna Fluksovi. Od 17. července 1878 vlastnil chalupu František Moudrý s manželkou Marií

-----------------

Dům čp. 21
Do roku 1780 čp. 101.
č. parcelní 31, výměra 397 m2
Obec smiřická postavila domek a 27.2.1705 jej na splátky za 90 kop koupil
Jan Hejčman. Ihned složil 35 kop a dále platil ročně po 5 kopách. Po jeho smrti dědí 26.4.1732 za 150 zl. syn
Jakub Hejčman držel dům snad do roku 1781, kdy se ho ujal jeho syn Václav.
Václav Hejčman však nenechal 7 let legalizovat dědictví a nadělal mnoho dluhů. Věřitelé dali domek do dražby. 29.5.1788 byl domek vydražen za 610 zl.
Získal jej Jan Beneš po jeho smrti Dorota Benešová. Asi dcera předchozího, její jméno po provdání není známo. Po smrti Doroty dědí dům její manžel, který majetek prodává 22.3.1825 za 476 zl. své dceři
Kateřina provdaná Šafářová, ta 21.7.1826 za 740 zl převádí dům novému majiteli.
Kupující Josef Kučera drží majetek až do 6.3.1850, kdy jej prodal za 600 zl.
Mikuláš Matuška, nový majitel jej 14.3.1863 za 1765 zl. prodává
Anna Matušková si však dům nenechala a již10.11.1863 ho za 1550 zl. prodala
Anna a Josef Tumovi
Další majitelé: Josef a Františka Andrejskovi (1910), Karel Andrejsek, Václav Morávek, město jej zbouralo.

-----------------

Dům čp. 22
č. parcelní 32, výměra 453 m2 Majitelé:
1868 - Josef Jezbera
1910 - Suchánek Jindřich a Antonie
1916 - PhMr. Procházka Jindřich a Gabriela
PhMr. Stříbrný Jiří a PhMr. Stříbrná Stanislava město jej zbouralo

-----------------

Dům čp. 23
Do roku 1780 čp. 99.
č. parcelní 33, výměra 498 m2
Majitelé:
Kateřina Bartošová, vdova Matiášová (Není zřejmé, zda jde o jednu osobu, či spolumajitelky ?) prodala 18.2.1750 za 175 zl.
další majitel byl Lukáš Rezek . Po jeho smrti domek dědí vdova
Terezie Rezková, ta jej pro stáří není schopna držet, proto domek převádí 22.4.1776 za 275 zl. na svého syna
Jiří Rezek, po jehož smrti proběhla licitace v bankocetlích
za 2500 zl majetek vydražil Bartoloměj Šust.
od něho ho za stejnou cenu koupil Jan Hájek, ten domek prodal 28.12.1829 za 700 zl.
Jan Hojný byl kupující
1910 Hojný Josef a Marie
1916 Hojná Marie
Václav Pospíšil
Ústřední konzum
Pramen
Křížek
Brož

-----------------

Dům čp. 24
Do roku 1780 čp. 125.
č. parcelní 39, výměra 359 m2
Na novém postavený domek. Za odhad 80 zl. asi nevelký. Úrok z místa 6 kr, měsíční kontribuce 2 kr.
Majitelé:
František Hejčman prodal pozemek 20x24 loktů svému synu Janovi a louku 1 vůz sena za 30 zl. Na pozemku postavil Jan domek za 80 zl. Domek byl zapsán 9.12.1781.
František Laukart si vyměnil 3.6.1802 s Janem Hejčmanem tento domek za svůj s čp. 54 (80 zl.)
28.3.1803 jej zdědil za 200 zl. František Laukart, dům prodává 5.7.1817 za 1675 zl.
František Sedláček dům vlastní dva roky a 3.11.1819 jej prodá za 1650 zl.
Ignác Jenšovský, další majitel ho prodává za 260 zl. dne 23.8. (zde chybí letopočet)
Manželé Anna a Jan Kinzlovi domek prodali 27.11.1853 za 500 zl.
Anna a Josef Barešovi zde zůstali jen do 28.12.1854 kdy majetek za 540 zl. převádí na
Kateřina a Josef Kutíkovi. Josef zemřel 22.4.1871 načež jeho polovici dědí manželka v ceně 376 zl. 78 kr.
V roce 1910 je uveden Josef Kutík, později Pavlíkovi (krejčí)

-----------------

Dům čp. 25
Do roku 1780 čp. 129.
č. parcelní 40, výměra 105 m2
Domek bez zahrady a rolí. Luka žádná. Dvakrát do roka plat po 5 gr. úroku a ročně 1 slepice.
Mandalena (asi Matyášová) domek 8.6.1667 přenechává svému synovi za 49 kop 25 gr 3 denáry
Jiří Matyáš, když pro vysoký věk nebyl schopen hospodařit, prodává svému synu 31.8.1730 za 80 kop
František Matyáš domek prodává 29.10.1758 za 211 zl. 40 kr.
František Hejčman, nový majitel, jej převádí pro vysoký věk 31.8.1785 za 250 zl svému synu
Josef Hejčman. Ten však byl r. 1798 „právně prohlášen za mrtvého“ a domek byl přepsán 1.10.1798 za 333 zl. jeho provdané sestře Anně manželce Jana Neumana.
Anna Neumanová, roz. Hejčmanová. Domek se rozroste o stodůlku, zahrádku, dvoreček a studnu společnou s čp. 98. Dále byl prodán 2.5.1800 za 377 zl.
Bartoloměj Šusta prodává domek 27.9.1823 za 950 zl.
Karel Válek se domu zbavuje 16.3.1830 za cenu 360 zl.
Další majitel Václav Zákravský, umírá a dům je 20.6.1870 přepsán s cenou 1000 zl. na vdovu
Anna Zákravská, znovu provdaná Skalická umírá 29. ledna asi 1871. Domek získala 2.8.1871 její dcera dcera provdaná Kašparová z Ledce v ceně 1000 zl.
Anna Kašparová majetek prodává 2.5.1872 za cenu 1600 zl.
Majitelem se stává Antonín Kaube.
Majiteli v roce 1910 byli Kaube Josef a Josefa, v roce 1916 Kaube Josef a Marie

-----------------

Dům čp. 26
Do roku 1780 čp. 98
č. parcelní 41, výměra 281 m2
Poněkud zmatený zápis tvrdí, že prodej domku byl vázán na povinnost vystavět domek nový.
František Hejčman prodává synovi s podmínkou za 161 zl. (Hejčmanovi jsou také zapsáni na čp. 24 a 25)
Mikuláš Hečman, umírá a domek dědí
Kateřina Hejčmanová, znovu provdaná vdova asi Šustová (či Šustrová) převádí 5.7.1798 svému muži v ceně 650 zl.
Bartoloměj Šust, ten později koupil dům čp. 22 a prodal čp. 98 (zapsáno asi ze setrvačnosti, protože mělo být čp. 26) 21.4.1800 za 556 zl.
Josef Špatenka, kupující, zemřel r. 1808 a až za 11 let převzal domek jeho syn. 21.1.1819 za 700 zl.
Jan Špatenka, dědic, prodal majetek 31.6.1822 za 1685 zl.
Amalie Fingerová převádí dům na syna 12.8.1832 za 200 zl. Šlo o symbolický prodej „dobrého pohnutí a mateřské lásky“.
Jan Finger s manželkou Marií roz. Česákovou dům prodávají za 480 zl. 25 kr.
Jan a Kateřina Řeháčkovi, noví majitelé přenechávají 24.4.1838 za 500 zl.
Josef Vír s manželkou Annou dům přepisují 16.3.1855 za 250 zl na
Josef Vávra
V roce 1910 je majitelem Oldřich Lefnar, v roce 1916 Weidner Bohuslav (výměra 432 m2)

-----------------

Dům čp. 27
Do roku 1780 čp. 97
č. parcelní 42, výměra 668 m2
Domek vystavěl Mikuláš Smetla a do knih byl vložen 22.6.1674. Protože se číslovalo postupně, udává to, že ve Smiřicích bylo asi 97 domů – i když ta „postupnost“ nebyla dodržována zcela přísně.
Polí 1 strych, malý sádek, 2x ročně úrok 5 gr. a jednou půl slepice. Mikuláš Smetla domek postavil, registroval jej 22.6.1674. Protože neměl dědice, prodal domek, údajně velice sešlý Kateřině, vlastní dceři Pavla Pultra 5.3.1700 za 400 kop.
Pavla Pultrová, později provdaná Janatová, po provdání přepsala 16.3.1702 domek manželovi se vším příslušenstvím.
Václav Janata, držel domek 53 let, načež jej přenechal 27.2.1755 za 105 kop svému synovi
Josef Janata si tento domek vyměnil 26.8.1763 s Františkem Janatou, který měl doplatit 70 zl.
František Kvasnička, Jeho dluhy přerostly možnosti úhrady a proto prodává domek 18.10.1765 za 200 zl.
Václav Janko zde zemřel. Po jeho smrti se hlásila o dědictví vdova Anna s dětmi Janem, Františkem, Valburgou a Annou. Dohodou domek převzal 26.10.1801 za 700 zl. syn Václava, asi z 1. manželství Josef
. Josef Janko dal později domek do dražby, přepsán byl 18.1.1831 za 643 zl.
Pan Biederman, domek získaný dražbou, prodává svému zeti a jeho ženě.
František a Marie Zubrovi,. Po smrti manželky vdovec prodává 22.2.1847 za 850 zl.
Josef a Barbora Golovi prodávají 8.5.1858 za 880 zl.
Anna Kotlandová, prodává domek druhý den po nabytí se ziskem 120 zl. (9.5.1858, 960 zl.)
Josef a Dorota Valáškovi, také domek nedrží dlouho, 12.5.1860 jej prodají za 1000 zl.
Václav Hlavatý, majitelé se rychle mění: 31.3.1861 je převeden za 1000 zl.
František Just znovu po roce prodává, 9.2.1862 za 1000 zl.
Josef a František Lefnarovi.
Majitelem je v roce 1910 Oldřich Lefnar, 1916 Stránský Josef a Růžena, další majitelé jsou Hemelíkovi (cukrárna) a nakonec stát.

-----------------

Dům čp. 28
Do roku 1780 čp. 96
č. parcelní 43, výměra 241 m2
Postaven Pavlem Puleterem na pozemku obce, vlastním nákladem.
Čtvrtý majitel platil 2 zl. 3 kr. roční kontribuce , vrchnostenského úroku 17 kr, obecní úrok 11 3/4 kr.
Pavel Puleter registroval dům 22.6.1674, prodal jej 12.8.1702 za 50 kop svému synovi
Daniel Pultr kupuje na splátky, 10 kop hotově, splátky po 5 kopách. 20.6.1748 domek přechází za 116 zl na
Jana Pultra, Po Janově smrti byl domek natolik zpustlý, že ho dědicové určili k rozbourání. Vyrovnávali se Anna, dcera provdaná za Václava Pánka a zeť Václav Burian, který domek převzal 16.2.1784 za 220 zl.
Václav Burian domek vylepšil či přestavěl, opatřil 1 strychem pole a malou zahrádkou, dům prodává 24.2.1786 za 600 zl.
Kupující byl Karel Vachek
1910 Josef Brouček
Karel Vachek
Karel Zadrobílek ( hodinářství, mandl, sklenářství)

-----------------

Dům čp. 29
Do roku 1780 čp. 95
č. parcelní 44, výměra 665 m2
Domek stavěl Václav Chmelík na pozemku který dostal od svého otce. Později byl na vlastní žádost propuštěn z panství a domek prodal bez zápisu Janu Machovcovi. Zápis byl proveden až 1.7.1743. Zahrádka a 1 strych pole.
Václav Chmelík prodal za 50 zl.
Jan Machovec s manželkou zde žili až do své smrti. Po jejich smrti domek 16.9.1753 převzala jediná dcera Marie, provdaná Kottlandová. Ta postoupila polovici manželu Matějovi Marie a Matěj Kottlandovi. Marie ovdověla a přenechala 18.4.1797 domek synovi Františku Kottlandovi
František Kottland. Podle dědické posloupnosti se stává majitelem syn, prohlášený za plnoletého. Přijímá služebnost, ponechat matku do smrti bydlet a hospodařit. 1.10.1815 avšak zapsáno až 12.12.1831 domek dědí za 400 zl.
Jan Kottland, který po zápisu domek ihned prodává 13.12.1831 za 275 zl.
Josef a Anna Vihnálkovi jej koupili. Domek dědí 22.7.1844
Anna Vihnálková, prodává jej 18.6.1856 za 2160 zl.
Štěpán Tomášek, další majitel prodává 10.5.1861 za 800 zl.
Karel a Kateřina Pacákovi jsou kupující.
1910 + 1916 Marie Horáková
Karel Horák I.
Karel Horák II.
Karel Horák III.

-----------------

Dům čp. 30
Do roku 1780 čp. 94.
č. parcelní 45, výměra 319 m2
Václav Šram vystavěl domek vlastním nákladem. Do knih byl vložen 22.6.1674. Bez polí. Louka na 1/2 vozu sena. Úrok 2x po 5 gr. Ročně půl slepice.
Václav Šram domek prodává 1.3.1694 za 60 zl. svému zeti
Jan Dušek, Po smrti Duška převzala domek vdova s dědici. S povolením vrchnosti, pro velké dluhy prodává a přidává: stůl, rohatinu, 3 police na nádobí, měděnec v kamnech a žlab v chlívě. Prodal se 10.3.1704 za 105 kop
Jiří Chmelík, domek koupil a po jeho smrti se vyrovnává s dědici a dům přebírá 29.11.1742 za 55 kop jeho syn
Jiří Chmelík, po jehož smrti drží domek vdova, která jej pro stáří prodává 26.2.1776 za 70 kop synovi
Jiří Chmelík
Zdá se, že některý z majitelů nebyl zapsán, protože další zápis je až po 76 letech. Ale dům zřejmě přetrval v rodině.
Prodej je zaznamenán až 13.5.1852 za 81 zl. 40 kr. když jej kupuje
František Chmelík, ten domek hned prodává 2.6.1852 za 280 zl. manželům
Marie a Josef Pospíšilovi
1910 + 1916 Špelda Josef a Anna
Vachek Josef
Vachková Marie
MUDr. Suchánek Václav

-----------------

Dům čp. 31
Do roku 1780 čp. 93 č. parcelní, výměra 215 m2
Poněkud záhadné, protože vinopalna byla v blízkosti zámku, na místě dnešního chudobince (čp. 111).
Mezi čp. 30 a 31 bylo vloženo čp. 183. Domek, dřevěnice byl zbořen kol. r. 1950. Skutečně byl blízko vody a mohl sloužit jako vinopalna i barvírna.
Roční slepice a 2x ročně po 2 gr.
První majitel bylo panství
Údajně s vědomím hejtmana panství (vladyka Pavel Vojtěch Fiala z Guttenberka) koupil 27.4.1690 za 40 kop pro manželku Barboru zpustlý domek v němž bývala vinopalna Jan Kumpricht.
Barbora Kumprichtová jej prodává 30.12.1693
Václav Havlas, prodává 13.12.1712 za 85 kop
Václav Skrovný, prodává 1.4.1721 za 100 zl.
David Foret barvíř. Domek blízko sochy Sv. Jana Nepomuckého. Tedy u brodu, později mostu přes Mlýnský náhon. Domek předává 12.9.1757 za 300 zl. svému synovi opět barvíři
František Foret převzal domek i s barevnou. Onemocněl a nemohl vykonávat řemeslo. Pro dluhy prodal svému synu 4.1.1790 za 300 zl.
Prokop Foret, domek prodává 29.1.1809 za 1390 zl.
Matěj Volák, přenechává domek 6.11.1819 svému synovi za 1000 zl.
Jan Volák v domku prožil 40 let až jej 1.6.1859 prodal za 460 zl.
Marie a Gottfried Jeschke prodávají 9.9.1863 za 550 zl.
Anna a Václav Hájkovi, noví majitelé se domu zbavují 15.8.1879
Koupil jej František Karpíšek
1910 + 1916 Karpíšková Františka
Šedivá Berta
Šedivá Hana
zbořeno

-----------------

Dům čp. 32
Č. parcelní 47, výměra 168 m2.
1910 Stránský Josef ml.
Stránský Josef
Lášek Josef (smiřický učitel)

-----------------

Dům čp. 33 později čp. 250
č. parcelní 48, výměra 248 m2
Čp. 33 (čp. 250) je trvale drženo v rodině Hnikových, dále jejich dcery Anny Šťastné a jejich dětí
U domu je záznam až z r. 1910 – na mapě z r. 1840 je uveden.
1910 + 1916 František a Marie Hnikovi
Kolem roku 1938 dostal čp. 250 a původní čp. 33 bylo přiděleno novostavbě Františka Jošta, později Anny Joštové na pozemkové parcele 58

-----------------

Dům čp. 34
Do roku 1780 čp. 109
č. parcelní 34 – 49; 35 – 50, výměra 237 a 184 m2
Bez rolí a luk, 2x ročně úrok po 4 gr., roční slepice a 1 gr. z louky (která, jak uvedeno výše u domu není ?)
Dům byl zřejmě později sloučen s domem čp. 35 /169.
Majitelé:
Regina Jutlová prodává domek 22.2.1655
Václav Sehnoutka. Dobrovolnou smlouvou 9.4.1694 převzal Jan Dušek od r. 1702 do r. 1744 primas (primátor města) za 50 kop
Jan Dušek odkázal majetek vnučce Verunce, provdané Pelikánové 19.2.1753 za 455 zl.
Verunka a Jan Pelikánovi. Po smrti Jana Pelikána (Verunka asi zemřela dříve) dědí jejich syn 24.1.1783 v ceně 805 zl.
Václav Pelikán prodává dům 25.6.1800 za 130 zl.
Martin Haus. Zajímavé je, že 4.6.1801 Kateřina, vdova Pelikánová, nyní provdaná Hausová postupuje Martinu Hausovi, svému manželu dva příbytku v městečku 34 a 35 – 4.2.1849 za 5906 zl 12 kr. prodávají
Jan Adamíra, byl kupec
1910 čp. 34 Isaides Alois a Josefa
1910 čp. 35 Hampl František ( v seznamu obyvatel Smiřic je zapsán Josef Dědek)
1916 čp. 34 Isaides Alois a Josefa
1916 čp. 35 Stránská Anna roz. Dědková
čp. 34 Šmídová M.
čp. 35
Lederer Vilém
Nýdr Václav
Knap Josef

-----------------

Dům čp. 36
Do roku 1780 čp. 143.
č. parcelní 51, výměra 270 m2
Nově postavený dům na pozemku zakoupeném od obce (20 loket šířky, 54 loket délky cca 10x27 m).
Jiří Smutný, do knih stavbu vložil 13.10.1801 v ceně 100 zl. Po jeho smrti dědí 29.10.1812 v ceně 71 zl. 13 kr. jeho syn
Václav Smutný, nemovitost prodal 12.1.1833 za 80 zl.
Anna a Václav Karpíškovi koupili, ale již v roce 1834 byla Anna mrtvá a vdovec získal i druhou polovici domu v ceně 102 zl. - 14.4.1836 polovice za 102 zl.
Václav Karpíšek. Vdovec se znovu oženil s Kateřinou roz. Vihnálkovou a připsal ji 30.12.1844 polovinu živnosti v ceně 130 zl. 51 kr.
1910 Chmelík Jar. a Kateřina
1916 Šíp Josef a Anna
Šíp Jaromír

-----------------

Dům čp. 37
č. parcelní 52, výměra 408 m2
Není uveden v přehledu – v mapě z r. 1840 je zakreslena dřevěnice.
1910 + 1916 Stránský Josef
Stránský František
Ing. Stránský Karel

-----------------

Dům čp. 38
Do roku 1780 čp. 128.
č. parcelní 54, výměra 219 m2
Nově postavený dům na pozemku 9 loket šířky a 20 loket délky. S povolením vrchnosti na pozemku zakoupeném od obce postavil
Majitelé:
Jan Sedláček a zřídil si i zahrádku. Do knih byl vložen 20.8.1780 v ceně 100 zl. Úrok 1 zl. 30 kr. Dům prodal 11.6.1806 za 630 zl.
Martin Šubrt s manželkou Annou si jej koupili, po smrti Anny si dává Martin připsat její polovici. Nakonec majetek prodává 6.10.1821 své dceři Josefě provdané Fejfarové za 500 zl.
Josefa a Josef Fejfarovi dům prodávají 21.6.1846 za 400 zl.
Jiří Toman ho prodává 10.9.1859 za 530 zl.
Ignác Kašpar a Marie, noví majitelé tu dlouho nepobyli a 18.2.1861 jej přepisují za 560 zl. na
Jan Černý a Kateřina
1910 + 1916 Černý Jan
Černý Jan
demolováno kolem roku 1970

-----------------

Čp. 39
Do roku 1780 čp. 92
č. parcelní 27, výměra 201 m2
Domek byl směněn Františkem Kvasničkou. Byla u něj zahrádka 3/4 stychu a pole 3,5 strychu. Domek stál „na obci“ ale již ve Smiřičkách, za brodem, který na odtokovém mlýnském náhonu byl hranicí mezi oběma celky (Smiřice – Smiřičky). Zde se Zeman mýlí !!
František Kvasnička – výměna 26.8.1763
Josef Janák. Po jeho smrti zdědil domek za vypořádání podílů matce a sourozencům nejmladší první syn. Domek měl zchátralou střechu. 18.3.1792 měl cenu 750 zl.
František Janák odešel na vojnu a vrátil se pouze úmrtní list. Domek přebírá matka.
Dorota Janáková. Jde o vdovu po Josefovi a matku Františka, ta přenechává domek dceři Kateřině, provdané Procházkové 1.6.1784 za 244 zl.
Kateřina Procházková. Zřejmě došlo buď k vzniku spoluvlastnictví, nebo Kateřina zemřela, protože za mnoho let prodává sám Procházka 4.6.1846 za 540 zl.
Anna a Václav Kvasničkovi dům prodali 2.2.1869 za 100 zl.
Marie Heizlar, nová majitelka prodává 31.1.1872 za 1125 zl.
Anna Jan Vítovi. V rodině Vítových byla nemovitost do roku 1996, kdy byla prodána stavebnímu podnikateli ze Smiřic.

-----------------

Čp. 40
Do roku 1780 čp. 91.
č. parcelní 58, výměra 245 m2
Bez polí a luk; úrok 2x po 4 gr ročně; z chlívku 2x ročně po 1 gr ročně. Ourčení 1 slepice/ rok, nebo za ní peněžní dávka 3 gr. Faráři letník 1 gr. Z domu 1 gr. Mariana Výčková, první majitelka prodává zřejmě 23.11.1694 na splátky, protože grunt v ceně 50 kop byl zcela zaplacen v roce 1698.
Jiří Bartoška alias Výčko (asi po gruntu). Domek silně pustnul, protože po smrti majitele nový majitel koupil a „na místě starého tazírovaného domku jiný postavil“. Prodává jej 14.2.1740 za 60 zl.
Jiřík Dušek. Od jeho dědiců, kteří sami na domku hospodařit nemohli koupil 25.12.1759 za 116 zl. 40 kr.
Václav Hořínek, po jehož smrti se hospodaření ujala vdova.
Alžběta Hořínková, přenechává 15.1.1783 domek za 110 zl. synovi
Jan Hořínek. Platí kontribuci 1 zl. 33 kr. Po jeho smrti zdědila dcera Kateřina.
Kateřina Hořínková, provdaná později Kalendová. Zdědila po smrti otce, ale do knih vloženo 24.1.1819 v ceně 2600 zl. Po provdání prodává. Domek měl již zahradu. Manželé Kalendovi koupili po prodeji domek čp. 87 (56 staré čp.)
Josef Hanuš, další majitel prodává 4.11.1849 za 650 zl.
Jan Siruček a Kateřina prodávají 1.11.1852 za 640 zl.
Václav a Marie Kupkovi
1910 – obec pod čp. 163 ?
1916 – obec pod čp. 40
Josef Vašata opravna kol, radio
Vašatová Anna
stát – holičství, kadeřnictví, potraviny(u hradeckých)
Vašatovy dcery - restituce

-----------------

Dům čp. 41
Na mapě z roku 1840 zde stojí dřevěnice.
č. parcelní 56, výměra 248 m2
Majitelé:
v r. 1910 a 1916 Wurm Josef a Marie
Marie Hlavatá
Stolojda Josef
Kozina Josef

-----------------

Dům čp. 42
Na mapě z roku 1840 zde stojí dřevěnice.
č. parcelní 59, výměra 220 m2
Majitelé:
1910 + 1916 Tichá Anna
Jonešová Anna
Joneš Ladislav
vdova
dcera

-----------------

Dům čp. 43
č. parcelní 64, výměra 309 m2
Stavba neznámého určení na pokraji bažiny a rozplavu potoka Jordán.
Majitelé:
1910 + 1916 C. a K. nejvyšší fond rodinný
Jaroš – výroba nábytku
Fr. Vít – výroba nábytku
stát, Družstvo dřevotvar
Vít (restituce)

-----------------

Čp. 44
Č. parcelní 65
V mapě 1840 zděné (Smiřičky)
Majitelé:
1910 + 1916 Baudyš František a Anna
Podlipná Kristina
Reslerová Fr.
demolice

-----------------

Čp. 45
Č. parcelní 66, výměra 387 m2
V roce 1840 dřevěnice (Smiřičky)
1910 + 1916 Horák František a Marie
Cihlová Emilie a František
Ing. Cihlo Oswald
staré stavení - demolováno

-----------------

Čp. 46
Č. parcelní 67, výměra 629 m2
V mapě z r. 1840 jsou dva objekty, dřevěný ve dvoře, zděný do ulice (Smiřičky).
1910 + 1916 Litomyšský František a Marie
Litomiský Jindřich
Litomiský Jindřich ml

-----------------

Čp. 47
Do roku 1780 čp. 86.
Č. parcelní 70, výměra 802 m2
2 x do roka úrok 17 gr a ročně 1 slepice. Podle úroku a názvu „grunt“ šlo zřejmě o rozsáhlou usedlost. I prodejní ceny jsou dost vysoké.
Jiří Pořádek prodal usedlost 26.9.1682 za 243 kop
Jan Siruček recte Straka (Přízvisko „Straka“ většinou svědčilo o nežádoucích povahových vlastnostech a sklonu přivlastňovat si cizí), 27.2.1705 za 401 kop dědí jeho syn
Jakub Siruček, opět dědí syn německého jména dne 31.3.1749 za 85 kop 7 gr a 1 denár
Hendrich Siruček. V rodině vznikl spor, takže zestárlý otec vypořádal syna Antonína podílem (225 zl) a nemovitost předal dceři Terezii a jejímu muži Janu Peškovi 29.1.1793 za 700 zl.
Jan a Terezie Peškovi. Po smrti manžela dědí vdova. Domek má zahradu 500 čtv. sáhů.
Terezie Pešková, vdova domek prodává za 4828 zl.
Kateřina a František Vachkovi se ale dostali do potíží a pro dluhy byl domek prodán ve veřejné licitaci 6.8.1919 za 2900 zl.
Václav Eliáš jej vydražil a po jeho smrti nabyl jeho syn 13.6.1835 za 200 zl.
Jan Eliáš se krátce po připsání oženil (13.7.1835) s Kateřinou Duškovou z Hubilesa čp. 11 a připsal ji polovici domu.
Kateřina a Jan Eliášovi. Jan zemřel a půlku dědí vdova 1842 729 zl. 11 kr
Kateřina Eliášová se v r. 1843 provdala za Pavla Kubáska, který přinesl do manželství 250 zl v hotovosti a krávu za 20 zl.
Kateřina a Pavel Kubáskovi 23.7.1879 dům prodávají
Marie a Antonín Ryntovi
1910 + 1916 Ryntová Marie
Rynt František
Ryntová Jaroslava
Rynt Josef

-----------------

Čp. 48
Č. parcelní 120/1, výměra 230 m2
Neuvedeno, asi zaniklo při stavbě jiného domu, na mapě 1840 zděné stavení související zdí s druhým (čp. 96 ?)
1910 Skála Pavlína
1916 Karpíšek Antonín a Marie
1940 Okresní hospodářská záložna
1848 asi 4 týdny město
stát, OUNZ
vráceno městu

-----------------

Čp. 49
Č. parcelní 94, výměra 424 m2
Majitelé:
1910 Jarošová Růžena
1916 Šulcová Růžena a Josef
Šulc Jiří MUDr.
Heřman

-----------------

Čp. 50
Do roku 1780 čp. 84
Bez rolí a luk. 2x ročně úrok 10 gr 5 den.
Majitelé:
Mikuláš Březina prodává dům 2.8.1675 za 40 kop
Václav Reychl prodává 18.9.1697 za 30 kop
Václav Holič, od něho „dobrovolnou smlouvou přešla“ 22.2.1703 za 90 kop
Jiří Janko, 29.5.1739 od otce ji úplně zaplacenou převzal syn v ceně 110 kop
Josef Janko, nepodržel však dům dlouho a už 12.11.1740 za 125 kop dům prodal
Jan Kotlant, nový majitel prodává až 27.9.1775 za 125 zl. 60 kr.
Václav Siruček, když pro stáří nemohl hospodařit prodal domek již se zahradou a 1 strychem pole 10.1.1809 ? za 283 zl.
Josef Štoček prodává 4.5.1805 ? za 906 zl (otazníky u dat prodeje zapsal již pan Kupka)
Jiří Tisch (Tice, Týč ?) předává dům za 500 zl. dne 15.12.1824
Anna a Václav Ticzsovi (Anna Ticzsová byla dcerou J. Janka), prodávají 8.1.1840 za 280 zl.
Marie a Václav Valáškovi, po smrti Václava dědí 21.6.1845 za 670 zl. manželka
Marie Valášková, ta jej 3.1.1857 přepisuje za 600 zl na
Jan Valášek
Později, kol. r. 1936 se toto číslo objevilo na domě četníka Hvězdy v Nieveltově ul. Není zjistitelná ani parcela.

-----------------

Čp. 52
Do roku 1780 čp. 82.
Čp. 74 a 75, výměra 2011 m2.
S 2 strychy polí, ladem louky, 2x ročně 6 gr. úroku, 1 slepice, děkanovi 1 bílý groš
Čp. 51, 52 a 53 jsou vedeny pod jednou položkou na pč. 74 a 75 a jsou přičleněna k ploše CK cihelny (rodinný fond), stejně v r. 1910 a 1916 majitel CK pak čp. 52 (Hostinec na Lednici)
Majitelé:
Jan Balzar předává 11.5.1679 za 180 kop
Mikuláš Balzar, ten prodává 6.7.1694
Tobiáš Týma. Za něj asi domek vyhořel, protože následující kupuje 14.9.1698 pouze spáleniště za 168 kop.
Václav Pelikán prodává za 250 kop dne 16.5.1705
Jiří Valášek prodává 16.11.1735 za 270 kop
Jan Vachek. Od svého nevlastního otce převzal domek Václav Čech, který ho držel bez zápisu až do r. 1764, kdy ho vložil do knih za 150 zl.
Václav Čech zemřel v roce 1787 odkázal domek manželce
vdova Čechová jej předala 30.4.1794 za 400 zl.
Václav Čech převádí 9.1.1818 za 900 zl.
František Čech, ženatý s Annou roz. Peškovou

-----------------

Čp. 53
Do roku 1780 čp. 81.
Viz čp. 52. Došlo asi ke sloučení čp. 51, 52 a 53
Čp. 51 od r. 1936 – 7 v Nieveltově ulici - Suchánek
S 1 strychem a 2 věrtely polí. Ročně platil 2x po 4 gr. úroku, 1 slepici, faráři letník 1 gr. a z domu 1 gr.
Majitelé:
Adam Podaný předal 8.1.1675 za 60 kop
Václav Podaný, po dohodě s manželkou prodal 15.3.1702 za 80 kop
Jiří Smutný, rodina se dostala do dluhů a věřitelé naléhali na dražbu, majitel zemřel a dědila manželka
Smutná, vdova neplatila ani kontribuci a prodala i měděnec v kamnech, v r. 1764 prodává za 693 zl.
Václav a Alžběta Pultrovi, jejich dědic odmítl domek pro značné dluhy a sešlost převzít, proto je prodán 17.1.1776 za 210 zl.
Václav Matuška, kolář jej dále postupuje synovi 17.2.1800 za 400 zl.
Josef Matuška domek 19.4.1836 prodává svému zeti za 400 zl.
Jan a Anna Chládkovi, po smrti manžela získává majetek 22.2.1859 vdova
Anna Chládková, po její smrti domek dědí rovným dílem děti
Josef, Václav, Jan, Marie, Barbora, Kateřina a Anna ti prodávají 21.2.1869
Jan Liebig, ten jej přepisuje 10.8.1879
Jan Liebig + comp

-----------------

Čp. 54
Do roku 1780 čp. 80.
Č. parcelní 76, výměra 494 m2
10 strychů polí (cca 2,9 ha), luka se 2 vozy sena, 2x ročně úrok po 20 gr., 1 slepice, z domku 1 gr. faráři letník 1 gr.
Majitelé:
dědictví po Matouši Kunovi bylo prodáno 9.2.1685 za 450 kop
Daniel Hostinský alias Vančura zemřel 13.12.1703 a dle kšaftu dědí jeho dcera 15.9.1704 za 600 zl.
Mandalena Vančurová se provdala a manželovi připsala 19.1.1708 polovinu domu
Mandalena a Jan Vachkovi 17.1.1735 předávají svému synovi
Jan Vachek – syn
František Vachek, po jeho smrti přešel domek na vdovu Lidmilu 18.9.1815
Lidmila Vachková, tato zemřela v r. 1824 a domek zdědil 30.12.1824
Josef Šafář, 13.4.1853 byl převeden v ceně 1600 zl.
Josef a Františka Šafářovi, ti majetek převádějí 23.8.1876
Bohumil Šafář
1910 Teschler Eduard a Matylda
1916 Teschler Eduard
Čermáková Jos.
Čermák Ant.
Groh Lad.
Groh ml.

-----------------

Čp. 55
Do roku 1780 čp. 124.
Č. parcelní 77, výměra 240 m2.
Od Josefa Vedka (čp. 54 nové, 80 staré) dostal darem (pretencí) kus pozemku Václav Vachek. Bylo to vedle domu jeho bratra Františka v Malých Smiřičkách.
Majitelé:
Václav Vachek novostavbu registroval 1.10.1799. Po jeho smrti přechází dům 21.1.1816 spolu s 1,5 strychu pozemků za 400 zl. na
Josef Vachek, po jeho smrti dědí 31.3.1842 syn s podmínkou nechat hospodařit vdovu po otci do její smrti. 300 zl.
Josef Vachek, ale dost rychle dům prodává dne 30.6.1842 za 840 zl. Nelze zjistit, zda dodržel podmínku.
Mikuláš Karpíšek dům držel do 30.1.1869, kdy prodává za 700 zl.
Václav a Kateřina Pekárkovi prodali domek 2.5.1878 za 720 zl.
1910 + 1916 František a Marie Rechovi
František Rech
Pevenský
Rudolf Říha

-----------------

Čp. 56
Do roku 1780 čp. 79
Č. parcelní 78, výměra 637 m2.
1 strych 1 věrtel polí, 2x ročně úrok po 24 gr, 4 slepice, 1 husu, 30 vajec, faráři 1 groš, z krávy 1 groš.
Majitelé:
Mandalena Hylmarová dům prodává 25.1.1674 za 169 kop
Mikuláš Pytra recte Hylmar, dlouhodobá držba a cena svědčí o dobrém hospodáři i výnosnosti gruntu, 22.11.1707 prodává dům za 250 kop.
Václav Smutný po 37 letech držení předává synovi grunt zcela zaplacený. 22.3.1744 za 250 kop.
Jan Smutný
Další postup a čas je nezjištěn. Až další majitelé.
Anna Adamírová. Matka v souladu s přáním otce Jana Adamíry přejímá domek se zahrádkou 1000 čtverečných sáhů a předává jej 4.2.1828 synovi 208 zl. 2 kr.
Karel Adamíra prodává 17.11.1868 za 800 zl.
Josef Michal přepisuje domek 5.6.1878
Josef a Anna Michalovi.
1910 + 1916 Josef Michal
Michalová Růžena
Mergl Jan
Lelek Bohuslav

-----------------

Čp. 57
Do roce 1780 čp.78
Č. parcelní 79, výměra 303 m2.
Bez polí, louka na 1 vůz sena, 2x ročně úrok po 20 gr, 4 slepice, 1 husa, 30 vajec, faráři 1 gr. z domu a 1 gr. z krávy.
Majitelé:
Petr Rozvařil prodává 27.6.1687 za 50 kop
Jiří Kvasnička recte Sovák, přenechává osobě svobodné, tedy asi neprovdané 17.11.1708
Anna Kostelecká prodává 20.3.1703 za 189 kop
Václav Mrdáček, domek stojící proti sklepení městskému koupil se zahradou, prodává jej 8.7.1719 za 189 kop
Pavel Horák prodává 24.4.1723 za 204 kop
Matěj Černý prodává 15.1.1728 za 185 kop
Jan Beneš, domek v r. 1757 vyhořel, nový domek přenechává majitel 23.3.1764 za 120 zl. svému synovi.
Jan Beneš prodal majetek 4.6.1789 za 455 zl.
Matěj Vertich zemřel bez ustavení poslední vůle, podědil
Josef Vertich, zemřel však mladý a dědičkou se stala jeho matka znovu provdaná. Domek byl připsán jejímu manželovi. 26.10.1801 v ceně 400 zl.
František Pultr, po jehož smrti dědí nejstarší dcera 2.9.1828 1200 zl.
Anna Pultrová se provdala za Slezáka a domek se vším příslušenstvím prodala za 560 zl.
Vaclav a Marie Šprynerovi prodávají 27.10.1861 za 400 zl.
Václav a Kateřina Veselých
1910 + 1916 Václav a Anna Pultrovi
Anna Pultrová a Václav (MUDr.)
Anna Pultrová
Václav a Jiří Pultrovi
Jaroslava a Boh. Slezákovi

-----------------

Čp. 58
Do roku 1780 čp. 77
Č. parcelní 80, výměra 1485 m2.
6 strychů a věrtel polí, luk na 4 vozy sena, 2x ročně úrok po 42 gr. 1,5 slepice, z krávy z domu faráři po groši.
Šlo o jeden z nejlukrativnějších gruntů ve městě.
Majitelé:
Jan Siruček prodává majetek 20.3.1682 za 800 zl.
Mathes Altman. Již tehdy šlo o krčmu a r. 1690 rozhodl vrchnostenský úřad, aby zde při svobodné krčmě byla postavena kovárna. Majitel domku ji měl splácet do panského důchodu. Kovárna se vším nářadím stála 150 zl. 21.9.1702 dědila vdova
Alžběta Altmanová, hospoda stále fungovala, prodává 26.7.1706 za 1200 zl.
Jan Jakub Špáka?. Nezjištěným způsobem se majetek dostal do dalších rukou.
Mikuláš Braun „královských desk zemských přísežný komorník“ z velké lásky a náchylnosti připsal svému strýci 2.8.1710
Jan Holič. Po majiteli i jméno „Holičův kopec“. Po jeho smrti došlo k dědickému vyrovnání mezi pozůstalými dětmi. 5.3.1748
Vdova Holičová znovu provdaná za Jakuba Černohorského. Po její smrti nastoupil syn 258 zl. 35 kr. 3 den.
František Holič, hospoda byla stále v rukou Holičů a zápisy byly prováděny nedbale.
vdova asi po předchozím předává živnost svému synovi 30.6.1788
Karel Holič prodává svému bratrovi 1.2.1796 za 500 zl.
Jan Holič přenechává 18.12.1827 za 600 zl.
František Holič ale ihned prodává 30.12.1827 za 3480 zl., takže po 117 letech přechází majetek do rukou jiného rodu
Barbora a Matěj Vroubkovi předávají 7.5.1829 za 1400 zl.
Jan Vroubek prodává 16.10.1845 za 8500 zl.
Václav Paclt, spíš Pácalt – odtud „Pácaltův kopec“, přepisuje 12.10.1869 za 8500 zl.
Karel Paclt (Pácalt)
1910 Vojtěch a Marie Pácaltovi
Karel Pácalt
Usedlost byla později rozdělena na dvě, obě zůstaly v rodině až do současnosti (pan Kupka psal kartičky v roce 1996). Hospoda zanikla v roce 1950.

-----------------

Čp. 60
Do roku 1780 č. 75.
Č. parcelní 83, výměra 180 m2.
1 strych rolí, 2x ročně úrok po 4 gr, 1 slepici a letníku 1 gr.
Pavel Kvasnička zemřel, dědila vdova
Dorota Kvasničková, ta prodává 6.2.1680 za 160 kop
Mikuláš Reychl odkazuje vdově
Rychlová – písaři vypadlo „e“ a je tu nové jméno, vdova prodává 23.2.1716 za 200 kop
Tomáš Kozina, dostal přídavkem řezačku, polici na nádobí, vidle, nebozez a moučnici. V roce 1757 domek zcela shořel.
Jakub Siruček postavil nový, náklad nesl stavebník a dům mu v ceně 116 zl byl připsán 13.12.1774. Přepisuje jej 2.6.1802.
František Siruček, domek už měl zahrádku a 1,2 korce pole, prodej nastal 21.1.1817 za 3000 zl.
Anna a Mikuláš Vychodilovi, po ženině smrti si nechává celý domek napsat manžel 19.7.1837, 212 zl 30 kr za polovinu domku.
Mikuláš Vychodil. Vychodilovi neměli děti a vychovali Václava Ditricha. Ten převzal nemovitost 30.6.1890 v ceně 600 zl.
Václav Ditrich, žení se s Annou, dcerou Františka Davida, která přinesla věnem 400 zl. Proti nim přejímá polovinu gruntu. Převádějí 7.5.1841 400 zl. (polovina)
Anna a Václav Ditrichovi prodávají 22.4.1862 za 550 zl.
František a Augustýn Springerovi prodávají 7.8.1872 za 600 zl
Anna a Matěj Roubalovi prodali 2.6.1883 za 810 zl.
Klára a Josef Valáškovi asi převedli na dědice Annu ? 30.6.1887
Anna Valášková
1910 Anna Valášková
1916 Pikola Václav a Anna
Pikola Josef st. (malíř pokojů)
Pikola Josef ml.
Pikolová (vdova)

-----------------

Čp. 61
původní je nedohledatelné, asi v mapě 1841 uvedeno omylem 2x parc. číslo 82, jedno z nich je 84 na němž stálo čp. 61 (před odbočkou k Pikolovým ?)
Majitelé:
od r. 1934 ? Drábek Jaroslav
Drábková Marie
Hniková
Čertnerová

-----------------

Čp. 62
Do roku 1780 čp 76
Č. parcelní 82, výměra 165 m2.
Bez rolí a luk. 2x ročně po 3gr. a půl slepice.
Demolováno, u sklepů na vých. straně ulice
Majitelé:
Jan Kočí odkazuje v roce 1683 za 20 kop synovi
Jan Kočí přepisuje 29.3.1712
Jiří Kočí, po jeho smrti dědí vdova Marie
Marie Kočová, prodává dům 8.1.1717 za 70 kop míšenských
Jan Kvasnička, po jeho smrti dědí vdova Kateřina
Kateřina Kvasničková prodává 28.2.1748 za 70 kop synovi
František Kvasnička, „domek nad panským pivním sklepem ležící“ předává 1.12.1800 za 76 zl.
Jan Kvasnička převádí 12.2.1855 na syna za 487 zl.
Jan Kvasnička prodává 11.1.1864 za 400 zl.
Františka a Jan Hrábkovi
1910 Julie Karpíšková
1916 Haková Marie
Karel Hak
Haková Marie

-----------------

Čp. 63
Do roku 1780 čp. 74
Č. parcelní 85, výměra 192 m2.
Bez rolí a luk. Dvakrát ročně úrok po 3 gr. a půl slepice jednou za rok.
Majitelé:
Bartoň Černohorský předává 22.2.1674 za 22 kop
Václav Černohorský, po jeho smrti dědí vdova
Kateřina Černohorská prodává městskému úřadu. Složeno bylo 30 kop a splátky 5 kopách při držených obecních soudech. 10.12.1715 za 60 kop
obec smiřická, v blíže nezjištěném roce chalupa „skrzev vojsko k spálení přišla“. Místo prodává obec 7.7.1746 za 17 kop 38 gr. 4 denáry
Jan Kvasnička však nestavěl dům a místo prodal za 19 kop 42 gr.
Václav Smutný zřejmě postavil domek a v poslední vůli ho odkazuje své tetě „protože ona jemu i jeho manželce Marii mnoho let až do jejich smrti dosloužila“ 4.12.1781 v ceně 127 zl.
Rosálie Chmelíková, platila 1 zl. 19x kontribuce, 31x úrok z domu. Byla svobodná a u stavu (zřejmě thebuského (?)) zřejmě nemínila. Prodala bratrovi. 15.10.1783 za 127 zl.
Jan Chmelík prodává 31.3.1822 za 600 zl.
Václav a Anna Vihnálkovi předávají 11.12.1851 za 400 zl.
Václav Vihnálek předává 8.5.1861 za 550 zl.
Jan Vihnálek prodává 14.4.1866 za 520 zl.
František Vít. V rukou rodiny Vítových je do teď (1996) tedy 130 let.
1910 + 1916 Vít František ml.
Marie Vítová
Anna Vítová

-----------------

Čp. 65
Č. parcelní 87, výměra 511 m2.
Parcela č. 87 při stavbě železnice posunuta pod stejným číslem na jih, pod stejným čp. i čp.
1910 + 1916 Kučera Josef
Kučera Jan syn

-----------------

Čp. 66
Č. parcelní 88, výměra 137 m2.
V soupisu neuveden, až 1840, zanikl kol 1950.
Po demolici číslo 66 přeneseno na Sternberk na dvůr čp. 133, zde je též čp. 66.
Majitelé:
1910 + 1916 Jirka Josef a Františka
Františka Jirková

-----------------

Čp. 67
Č. parcelní 89, výměra 342 m2.

-----------------

Čp. 68
Č. parcelní 91, výměra 357 m2.
Majitelé:
1910 Kudr Jan
1916 Kudr Jan a Anna
Zákravská Anna
Zákravský Josef
Klemera J.
Klemerová Terezie
Vitochová Alena

-----------------

Čp. 69
Č. parcelní 92, výměra 180 m2.
Na mapě z roku 1840 uveden je, Parc. 92 je na východní straně uličky, Janoušek je na západní straně
Majitelé:
1910 + 1916 Reitmajer Julius
Josef Jech
Janoušek Jaroslav
Holeček Miroslav

-----------------

Čp. 70
Do roku 1780 čp. 68
Č. parcelní 93, výměra 245 m2.
Domek vystavěný panským nákladem, ležící za krytým mostem. Jde o omyl. Krytý most byl ke Sternberku. Zde byl most přes Jordán, za brodem přes mlýnský náhon, Most tvořila soustava mostů přes bahno a záplavy. Později mosty železné (po r. 1866)
Majitelé:
panství, prodává 10.9.1712 za 100 zl.
Jan Sovák prodává 4.9.1714 za 190 zl.
Pavel Černý, zřejmě zemřel, dědí sirotci
sirotci po Pavlu Černém prodávají 25.1.1747 za 200 zl.
Jiří Rezek, po smrti dědí vdova
Anna Rezková, nemohla sama hospodařit, ani zanechat majetek dětem, proto prodává 29.12.1752 za 212 zl.
Jan Eliáš přenechává 21.3.1773 za 106 zl.
Karel Eliáš, další přepis je 19.11.1825
Anna Eliášová, dům přepisuje 30.8.1826 za 487 zl.
Jiří Kadaník s manželkou Annou prodávají 1.11.1844 za 1000 zl.
Jan a Kateřina Hořínkovi prodávají dům 26.10.1858 za 1020 zl.
Jan Karel
1910 + 1916 Kmínek Karel a Anna
Macura Rudolf (Endrysová Anna)
Tylšová Jana
Tichá Anna

-----------------

Čp. 71
Č. parcelní 95, výměra 360 m2.
V mapě z roku 1840 je to rohová dřevěnice, dříve nebyl uveden.
Majitelé:
1910 + 1916 Jan Horák
Josef Horák – hotel znárodněno
restituce dědicům Horák Josef ml. a Rousková Anna

-----------------

Čp. 72
Č. parcelní 96, výměra 162 m2.
Uveden až v mapě 1840, dřevěnice, demolován kol. 1954. Majitelé:
1910 + 1916 Vichtel Jan a Marie
Alois a Aloisie Reichrtovi
demolice
čp. dáno tiskárně Baborák a Brázda – později školní jídelna v ulici Eduarda Karla

-----------------

Čp. 73
Č. parcelní 97, výměra 299 m2.
Majitelé:
1910 + 1916 Vichtel Jan a Marie
Alois a Aloisie Rejchrtovi – pekařství
Aloisie Reichrtová
znárodněno a později zbořeno

-----------------

Čp. 74
Č. parcelní 98, výměra 180 m2. Majitelé: 1910 + 1916 CK nejvyšší rodinný fond obytné u mostní váhy

-----------------

Čp. 75
Č. parcelní 99, výměra 340 m2
Majitelé:
1910 + 1916 – Schiefner Jan a Anna
Schiefner Jan – obchod potravin
n.p. Pramen – obchod
město
demolice

-----------------

Čp. 76
Na mapě z roku 1840 zde stojí dřevěnice.
Výměra 431 m2
Majitelé:
1910 + 1916 Volt Václav a Anna
Volt Václav syn – klempířství
Červinka Záboj a Milena roz. Voltová

-----------------

Čp. 77
Č. parcelní 101, výměra 252 m2.
Majitelé:
1910 + 1916 Karel Václav a Anna
Karlová Josefa
Karlová Anna
kolem r. 1980 demolice
číslo dostala jiná novostavba

-----------------

Čp. 78
Č. parcelní 102, výměra 230 m2.
Na mapě z roku 1840 je to dřevěnice.
Majitelé:
1910 Píša Karel a Marie
1916 neuvedeno, asi zaniklo
čp. 78 dostává nový dům Fr. Cihly na parcele č. 66

-----------------

Čp. 79
Č. parcelní 105, výměra 284 m2.
Na mapě z roku 1840 je to zděný dům.
Majitelé:
1910 + 1916 Polák Josef a Anežka
Marek Vojtěch
Šteffen František

-----------------

Čp. 80
Do roku 1780 čp. 61.
Č. parcelní 104, výměra 525 m2.
Majitelé:
Jan Petrák upadl do dluhů, město ocenilo pole a dům na 560 zl a prodalu grunt Janu Spurnýmu (dluhy činily 964 zl. 42 kr.)
Jan Spurný, po jeho smrti nabývá vdova
Anna Spurná, znovu se vdává a připisuje majetek manželovi 16.2.1734 v ceně 560 zl.
Jan Svoboda, úrok byl 14 kr?, kontribuce 1 zl. 57 kr. Převod 26.8.1824 za 2503 zl. 35 kr.
Lidmila Svobodová, vdova – asi po synu předchozího 7.9.1828 v ceně 1268 zl.
František a Eva Rottovi prodávají 17.9.1836 za 629 zl.
Josefa Lamperová – asi se provdala 30.10.1836 cena 692 zl.
Josefa a Josef Veselovský, prodávají 10.11.1839 za 800 zl.
Jan Jakoubek prodává 16.2.1864 za 1635 zl.
Ignác a Marie Matějíčkovi
1910 + 1916 Václav a Anna Štěpánovi
Štěpán Václav
Štěpán Václav

-----------------

Čp. 81
Č. parcelní 106, výměra 153 m2.
V mapě z r. 1840 je to dřevěnice.
Majitelé:
1910 + 1916 Polák Václav a Marie
Marie Poláková
Bednář Rudolf
vdova Bednářová
Havlíčková roz. Bednářová

-----------------

Čp. 82
Do roku 1780 čp. 60.
Č. parcelní 197, výměra 230 m2.
Bez polí a luk, 2x ročně úrok po 7 gr a ročně 1 slepice.
Majitelé:
vrchnost, dne 20.2. darovala vrchnost Jakubovi Drahošovi tento domek a tak mu vlastně přináleží
Jakub Drahoš, po jehož smrti dědí vdova
Kateřina Drahošová, na žádost vdovy prodán 8.4.1695 za 90 kop míš.
Matěj Blažek, zemřel, dědí vdova
Alžběta Blažková, zůstala s 6 dítkami, pro nemožnost hospodaření se svým dobrým rozmyslem prodala 1.7.1716 za 40 zl.
Martin Tluka, dle smlouvy odstoupil své dceři Alžbětě provdané za Václava Lemera 25.4.1814 za 250 zl.
Alžběta a Václav Lemerovi, po Lemerově smrti se dům prodává ve veřejné licitaci 13.8.1817 za 1480 zl.
Mikuláš Nieder prodává 22.6.1852 za 280 zl.
Jan Holeček prodává 20.6.1853 za 385 zl.
1910 + 1916 Karpíšek Mikuláš a Josefa
Karpíšek Jan, krejčí
zbořeno
číslo dostala nová stavba

-----------------

Čp. 83
Do roku 1780 čp. 59.
Č. parcelní 108/1, výměra 235 m2.
Bez polí a luk, malý sádek, úrok 2x po 8 gr. a 1 slepici ročně. Ze zápisu vyplývá, že zde byla kovárna.
Majitelé:
Jan Duchek prodává 6.3.1687 za 115 kop.
Jiří Kratochvíl, po jeho smrti prodala pozůstalá dědictví se vším příslušenstvím a kovářským nádobím. 18.8.1722 za 200 kop
Matěj Andrejs. Po jeho smrti, protože se k dědictví nikdo nehlásil, dala vrchnost (paní hraběnka) na dům přibít oznamovací ceduli. Kupec se nenašel, přihlásila se dědička – dcera Kateřina. Vrchnost ji 23.3.1738 připsala domek se 2 strychy polí v ceně 360 kop.
Kateřina Andrejsová provdaná Rezková, po provdání (není známo datum) připsala 1.3.1758 za 290 zl. svému muži, který vyplatil spoludědice.
Jan Rezek, po jeho smrti dědí znovu manželka Kateřina
Kateřina Rezková, vdova se znovu provdala a přenechává domek – kovárnu se vším nářadím svému muži 19.11.1768 za 225 zl. 46 kr.
Josef Jelínek. Domek byl silně spustlý, ale Jelínek byl asi velice pilný a válečné období přálo kovářům , takže kovárnu předává po letech svému zeti v pořádku. 16.6.1803 za 900 zl.
František Kotland po 12 letech umírá a živnost přešla dědictvím na syna v roce 1815
František Kotland. Zde je osud nejasný. Zdá se, že umřel a vdova po provdání předala živnost „do jeho libosti a do smrti“ svému muži, jakémusi Vihnálkovi, přepis nastal 21.1.1845 za 700 zl.
Václav a Anna Hákovi prodávají 14.12.1858 za 990 zl.
Josef a teresie Chlumovi prodávají 22.6.1861 za 431 zl.
Jiří Toman přepisuje majetek 12.8.1874 za 900 zl.
Jan Toman (syn?) Františka (dcera) provdaná Vachková
1910 + 1916 Vít Karel a Marie
Karel Vít
Jechová Marie
Tomáš Kakuška
Fabián Antonín
Fabiánová Marie
Fabián Jaroslav

-----------------

Dům čp. 85
Do r. 1780 čp. 63
č. parcelní 103, výměra 275 m2
Podle vloženého nového čísla v pořadí a starého mimo řadu, vznikl domek před r. 1780 a byl postaven mezi domy stávající.
Majitelé
Václav Fridrich dům postavil, po jeho smrti zůstala vdova, která pro věk nemohla hospodařit Prodává 2.3.1787 za 600 zl. synovi
Josef Fridrich, po jeho smrti dědí 7.3.1814 syn dům v hodnotě 1000 zl.
Josef Fridrich prodává 18.4.1816 sestře za 1150 zl.
Eleonora Fridrichová se vdala za Františka Váchu, jemuž připsala polovinu živnosti. Asi později od sňatku. - 23.9.1856 polovina 240 zl.
Eleonora a František Váchovi prodávají dům 20.4.1858 za 360 zl.
Jan a Marie Kadeřábkovi prodávají 23.11.1869 za 500 zl.
Kateřina a Josef Sehnoutkovi
1910 + 1916 Hejzlar Albert a Anna
Rech Josef
František Vít
Volák Václav
Volák Miroslav

-----------------

Čp. 86
Do roku 1780 čp. 57.
Č. parcelní 110, výměra 586 m2.
Za brodem přes Mlýnský náhon, první dům od západu. Náhon rozděloval obec na Smiřice a Smiřičky.
Majitelé:
Jan a Anna Nejmanovi. Po jejich smrti zůstali 4 sirotci. Péčí o sirotky spolu se správou domu převzal do jejich dospělosti tovaryš Jan David se svým otcem. Dm mu byl nakonec 20.6.1744 připsán v ceně 300 zl.
Jan David, po jeho smrti koupila ve veřejné dražbě v roce 1800 vdova, již znovu provdaná za 1173 zl.
Anna, vdova Davidová, provdaná za Františka Janka, prodávají 31.12.1810 za 700 zl.
Václav Horák přepisuje 11.4.1842 v ceně 240 zl.
Anna a František Horákovi. Anna byla rozená Tichá ze Smiřic
1910 + 1916 Josef Horák
Vladislav Horák
Josef Skořepa
Jiřina Skořepová

-----------------

Čp. 87
Do roku 1780 čp. 56.
Č. parcelní 111, výměra 399 m2.
Zahrada 225 čtv. sáhu.
Majitelé:
Matěj Beran, odkazuje provdané dceři 18.10.1816 v ceně 300 zl.
Anna Lemmerová zvaná „Bemerka“ s manželem Vojtěchem. Adam Vojtěch bylo buď křestní a biřmovací jméno Lemmera, či byla vdova Lemmerová znovu provdána za Adama Vojtěcha. Odkazuje polovinu 25.9.1822
Adam Vojtěch, po smrti manželky dědí a brzy prodává 7.1.1824 za 1350 zl.
Kateřina a Josef Kalendovi prodávají 14.9.1838 za 612 zl. 30 kr.
Mikuláš Nider prodává 10.4.1864 za 500 zl.
Marie Hašková se provdala za Jana Zemana předala mu polovinu domu 29.9.1868 v ceně 175 zl.
Jan a Marie Zemanovi byli rodiče Josefa Zemana (má na domě pamětní desku)
1910 + 1916 Zemanová Marie
Marie Češková (obchod)
Marie Češková (obchod)
Černý Josef
dcery Jaromíra Hrubá a Míla Svěcená dům rozdělily na dvě čísla popisná
Karel nádeník
Prouza Tomáš
Davidovi

-----------------

Čp. 88
Do roku 1780 čp. 55
Č. parcelní 112, výměra 741 m2.
Bez rolí a luk, jen sádek. 2x ročně úrok po 13 groších a 1 slepice.
Majitelé:
Tobiáš Podzimek prodává 8.3.1678 za 150 kop.
Vavřinec Vachek, po jehož smrti přátelským vyrovnáním dědiců dědí syn 26.11.1709 cena 150 kop.
Jiří Vachek rozdělil sádek mezi syny. Část s domem prodal Františkovi. Druhý díl Janovi na stavbu (čp. 89). 11.3.1776 cena 175 zl.
František VachekDědí nejmladší! syn Václav. 3.2.1820 v ceně 600 zl.
Václav Vachek odkazuje synovi s 3 měrami 15 mázlíky polí 10.11.1841 v ceně 640 zl.
Antonín Vachek dům prodal 6.5.1855 za 800 zl.
Anna a Josef Rosévačovi prodávají 20.2.1858 za 800 zl.
Josefa a Antonín Hinkovi prodávají 20.9.1867 za 990 zl.
Marie a Pavel Hartmanovi, po smrti manželky se stává jediným majitelem. Dědí 13.12.1875 polovinu v ceně 1721 zl.
Pavel Hartman, barvíř
1910 + 1916 Řeháček Karel a Aloisie – řeznictví do roku 1964
1957 Kupka Jaromír a Anežka
1994 Anežka a Lubomír Kupka
1995 Lubomír Kupka (starosta Smiřic)

-----------------

Čp. 89
Č. parcelní 113, výměra 324 m2.
Vznikl pravděpodobně po r. 1780.
Majitelé:
Jan Vachek dům postavil
1910 Černý Václav a Marie
1916 Marie Černá
Jaroslav Duchoň
Ing. Ladislav Koldrt

-----------------

Čp. 90
Do roku 1780 čp. 54.
Č. parcelní 114, výměra 334 m2.
K domu náležely 2 strychy polí, louka na dva vozy sena. Platil 2x ročně po 13 gr, dále úrok z louky 12 gr, odváděl 1 slepici a letník 1 gr.
Majitelé:
Jan Laukhart přepisuje v roce 1685 za 250 kop
Karel Laukhart přenechává přátelskou smlouvou synovi 3.12.1709 za 260 kop míšenských
Jan Laukhart. Se souhlasem vrchnosti přenechává synovi. Ten složil zálohu 78 kop a dále splácel po 4 kopách při obecních soudech. Bylo uloženo předkupní právo pro bratry Františka, Jana, nebo Jiřího. Převod 29.10.1745 v ceně 220 kop.
Václav Laukhart přenechává synovi 12.10.1771 v ceně 151 zl. 25 kr a 3 denáry.
František Laukhart se dostal do potíží a „když pro svůj nedostatek potřebnýma správama stavení opatřiti nemohl“ směnil za domek čp. 125 s Janem Hejčmanen a dostal přídavek 60 zl. (čp. 125 podle starého číslování) 22.11.1800 za čp. 125 a 60 zl.
Jan Hejčman. Od otce převzal 18.7.1816 syn s polnostmi 1281 čtverečných sáhů.
František Hejčman prodal 2.2.1853 za 500 zl.
Josef a Františka Karlovi – byli to řezníci, z rodiny pochází také rytec Eduard Karel
1910 Karel Josef a Marie
1916 Karlová Marie
Josef Kaube
Marie Kaubová (vdova)
Ladislav Kaube (syn)
Marie Kaubová (dědí po synovi)
Bořivoj Kníže (vnuk)
2018 Ladislav a Oldřich Kníže

-----------------

Čp. 91
Do roku 1780 čp. 53.
Č. parcelní 115, výměra č. 388 m2.
Bez polí, malý sádek, úrok 2x ročně 6 gr a 1 slepici.
Za Čeňků byla u domku koželužna, kol r. 1900 přestavěna na bylty s asi 8 rodinami nájemců.
Majitelé:
Jan Kvasnička, první majitel, dostal „od milostivé vrchnosti darem“ kus pozemku. Zde postavil domek. Odkázal jej v roce 1673 vdově.
Mandalena Kvasničková, vdova prodává 23.3.1729 svému zeti a dceři s přídavkem: stůl, police, prací kotel, pánev a vidle. 140 zl. ? (asi kop gr.)
Václav a Anna Springerovi, po třiceti letech užívání prodává Václav Springer, asi již vdovec 17.7.1759 za 155 zl. ? (asi kop gr.)
Tobiáš Zuber
vdova Zuberová Po Tobiášově smrti se vdova po něm znovu provdala a dala svému muži připsat polovici domku 8.5.1802.
Pavel Siruček a manželka. Velice rychle však dům prodali 8.7.1802 za 670 zl. ?
Václav Černý dům prodává 27.8.1813 za 310 zl. ?
František Rippel. Bez uvedení důvodů, způsobu a doby přešel dm do dalších rukou.
Jan Chmelík prodává 7.4.1824 za 800 zl.
Kremler Josef a Rosalie prodávají 21.9.1830 za 900 zl.
Rezek Jan a Veronika prodávají 2.4.1838 za 1200 zl.
Jan Čeněk. Zde pravděpodobně vznikla koželužna. Dům přepisují na syna 6.4.1878.
1910 + 1916 Františka Čeňková
Josef Čeněk obchod s usněmi, benzinové čerpadlo
Marie Čeňková
Josef Čeněk syn

-----------------

Čp. 92
Do roku 1780 čp. 52.
Č. parcelní 116, výměra 608 m2.
Bez rolí a luk, má malý sádek. Úrok činí 2x za rok 10 gr., 1 slepici ročně, nebo za ni dávku 6 gr.
Majitelé:
vrchnost, předala domek za poplatek 80 kop gr. 9.11.1685
Krištof Leymmer. Buď byl Krištof ještě dítě, když na nej byl dům převeden, nebo se dožil úctyhodného věku, protože po 81 letech prodává synovi. Ale spíš jde o nedostatek v zápisech. Přídavek: stůl, měděnec v kamnech, almara, židle a vše co v „sednici“ přibito hřebem. Datum 1.7.1776 je chyba v zápisu, cena 100 kop gr.
František Leymer prodává 30.1.1720 za 135 kop.
Jiří Matyáš. Nový majitel po 32 letech „jsouce věku sešlého a na zdraví nedokonalý postupuje domek s podmínkou, že kupující dá syna, Václava Matyáše, který má sice právo dům převzít, ale nemá žádné peníze ani schopnosti, vyučit řemeslu krejčovskému. 29.12.1752 za 130 kop gr.
Václav Bouček byl tchánem Josefa Lemera, kterému domek následně přenechal 15.10.1787 za 500 zl.
Josef Lemer prodává 12.1.1797 za 410 zl.
Václav Wingl recte Vinklář, od obou rodičů převzal dům jejich syn, který zřejmě vynaložil značné částky na jeho údržbu. Matčinu polovici syn uhradil. Převod 15.7.1836 v ceně 499 zl. 40 kr.
František Vinklář prodává 20.1.1859 za 2267 zl 50 kr.
Jan Holub s manželku Marií prodávají 29.9.1879.
Alois Čeřovský s manželkou Josefou
1910 + 1916 Alois Čeřovský
Brentnerová Libuše
VČ cukrovary
Firkušný

-----------------

Čp. 93
Do roku 1780 čp. 51.
Č. parcelní 117, výměra 518 m2.
Bez luk a polí, 2x ročně úrok po 10 gr, za slepici 60 gr (to snad ne, za slepici 1 kopa grošů) asi přepis, běžně se platilo 6 grošů.
Majitelé:
Jan Sýč, vrchnost darovala Sýčovi pozemek, na kterém si tento vlastním nákladem postavil dům. Jeho nápadníci (věřitelé) dům prodali. Nucený prodej a přepis 18.10.1700 za 100 zl.? asi kop gr.
Jan Rozvařil, syn od otce kupuje 9.12.1723 s podmínkou, že u sebe ponechá matku do její smrti.
Jiří Rozvařil prodává 7.3.1743 za 150 kop gr.
Václav Jindra, po jeho smrti dědí potomci
Václav, Jan a Anna Jindrovi, po přátelském porovnání prodávají svému strýci 1.5.1763 za 180 zl.?
Josef Polydor, prodej či převzetí ? V zápise je uvedeno, že prodej byl „z pouhé lásky a oddanosti“.
Josef Dvořák. O způsobu získání ani případné ceně není záznam. Pouze je uvedeno, že nabyvatel je mistr sladovnický. Prodává 1.6.1778 za 280 zl.?
Josef Slezák, po jeho smrti se domu ujala jeho dcera. 18.12.1812 odhad ceny 800 zl.
Klára Slezáková se provdala za Václava Adamíru a připsala dům manželovi 6.4.1819 za 942 zl. 42 kr.
Václav Adamíra prodává 18.10.1859 za 700 zl.
Jan Kotland a Anna přepisují dům 9.4.1879
Václav a Antonie Kotlandovi
1910 + 1916 Antonie Kotlandová
Holeček František
Tykal František (zeť)
Tykalová Ludmila (vdova) roz. Holečková

-----------------

Čp. 94
Do roku 1780 čp. 50.
Č. parcelní 118, výměra 1166 m2.
Úrok platili majitelé 2x ročně po 6 kr a vrchnosti odváděli 1 slepici.
Majitelé:
Sibyla Rollová, vdova se znovu vdala a převedla dům na manžela 4.4.1689 za 60 kop.
Jan Pořádek, od něj koupil dům „soused a spoluradní“ s přídavkem kamnovce, stolu a 2 židliček 12.3.1702 za 140 kop.
Jiří Bytnar, kdy zemřel není známo, dědí manželka
vdova Bytnarová se znovu provdala za Václava Peteru a dům převedla na něj odkazem 22.1.1740 za 57 kop.
Václav Petera, manželství bylo bezdětné a po smrti manželky se znovu žení s jakousi Marií, která později dům dědí
Marie Peterová, nebyla v dobré finanční situaci a „pro velké množství dluhů, velké spuštění stavení a pro nemožnost platit daně“ prodává 1.11.1770 za 220 zl.?
František Valášek, syn. Dům koupil František Valášek pro svého syna. Ten dům předal svému synovi 26.8.1808 za 2500 zl. Jan Valášek, po jeho smrti převzala dům vdova 17.1.1833 v ceně 750 z. 34 kr.
Anna Valášková se znovu provdala za Václava Krejcara, který přinesl do hospodářství 480 zl. Proti nim byla připsána polovina živnosti. 30.1.1837
Václav Krejcar s manželkou. Po smrti obou manželů kupuje živnost manželský pár 5.4.1847 za 3054 zl. 50 kr.
Jan a Anna Hodkovi. Po nedlouhé době prodávají 18.9.1851 za 2800 zl.
Jan Hejzlar prodává 8.10.1855 za 3706 zl.
Václav Kvasnička
1910 Andrejsek Josef a František
1916 Andrejsek Karel (hotel)
Andrejsková
Kludský
znárodněno, město
restituce, Kludští
Ing. Brožová

-----------------

Čp. 95
Do roku 1780 čp. 49
Č. parcelní 119, výměra 248 m2.
Bez rolí a luk. Majitel platil 2x ročně po 4 gr. Ročně odváděl půl slepice.
Majitelé:
Pavel Hejčman postavil dům v roce 1679 na pozemku darovaném vrchností vlastním nákladem. prodal jej 12.8.1702 za 60 kop.
Jan Hejčman dostal přídavkem stůl, měděnec v kamnech a vše co bylo hlínou přimazáno nebo hřebem přibito. Přenechal 14.4.1704 synovi.
Pavel Hejčman dále prodává svému zeti 19.1.1708 za 80 kop.
Mikuláš Reychl, po jeho smrti převzala vdova Anna
Anna Reychlová prodává 26.3.1713 za 100 kop.
Matěj Andrejs byl holohlavský bažantník, prodal dům 29.11.1718 za 70 kop.
František Šloder. „S dobrým rozmyslem a dle dobrovolné smlouvy“. Majitel je uveden jako „člověk svobodný“. Prodává 28.7.1727 za 150 zl.?
Václav Vachek, po jeho smrti získává jeho zeť. Převedeno 3.12.1767 v ceně 50 kop.
Daniel Vacek prodává 20.3.1773 za 118 zl.?
Štěpán Henrich. Po jeho smrti pozůstalá vdova domek zcela zadlužila, takže byl dán do veřejné licitace. Kupuje Josef Toman pro syna. 29.5.1788 za 420 zl.
Václav Toman. Dražbou vložena služebnost: a) platit zemské daně i mimořádné 1zl. 19 kr. b) na vojenské oficírské kvartýry 4 a půl kr. c) do důchodu vrchnosti 16 kr. Dům prodává 10.8.1806 za 600 zl.
Mikuláš a Kateřina Fabiánovi, manželé převádějí dům asi synovi 6.9.1816 v ceně 700 zl.
Mikuláš Fabián s manželkou Marii, prodávají 24.12.1842 za 780 zl.
Václav Tomášek s manželkou Františkou prodávají 15.9.1878.
Anna Vichtlová. Dům je označován jako „živnost“, což mohlo značit i zemědělskou usedlost.
1910 + 1916 Mahler Adolf a Josefa
kol. r. 1930 přestavěno
Mahler Adolf, syn
znárodněno, město
Dománková, dcera
Dr. Atanasovská

-----------------

Čp. 96
Do r. 1780 čp. 48
Č. parcelní 120/2a, výměra 295 m2.
Bez pozemků, jen s malou zahrádkou. Držitel platil 2x ročně úrok po 3 gr. a odváděl půl slepice.
Majitelé:
Adam Prečník prodává 2.2.1645 za 150 kop.
Mikuláš Vodička. Od otce ji přebírá syn. Jenže až po 46 letech. Možná, že se jedná o Mikulášova vnuka ? Přebírá se vším kovářským náčiním. Cenu měl splácet po 5 kopách ročně. 12.7.1691 za 50 kop.
Jakub Vodička, ten drží do doby „když s manželkou svou prostředkem smrti na věčnost se odebral“. Poté dle kšaftu převzal kovárnu syn. 11.12.1722.
Jan Vodička, dědic ale „na domku seděti nechtěl a na živnost nastoupila jeho sestra.
Kateřina Vodičková. Sama žena nemohla živnost kovářskou provozovat a tak po sňatku přenechává svému manželovi. 23.11.1723
Jan Springer. Tento po smrti své ženy „pro velkou starost (stáří) a nemoc dále pracovati nemohl“ Proto prodal svému zeti. 15.12.1775 za 200 zl.
František Kopecký a manželka Anna, po smrti manžela dědí vdova
Anna Kopecká. Rodina zřejmě majetek zvelebila a vdova Anna předává 14.3.1803 synovi nejen kovárnu s domem, ale i 1 jitro 1050 čtv. stop pole a 48 čtv. stop zahrady. 1 vídeňské jitro (Joch) = 5755 m2, 1 čvr. stopa = 0,09 m2. Cena prodeje 500 zl.
František Kopecký
1910 + 1916 František Čeřovský
Anna Čeřovská
znárodněno, město
restituce Irena Vlasáková roz. Čeřovská
dědicové
Agrobanka

-----------------

Čp. 97
Do roku 1780 čp. 47.
Č. parcelní 121.
S 5 strychy rolí a 6 strychy luk platil držitel 2x ročně po 10 gr, ročně 1 slepici, knězi 1 gr a z krávy 1 gr.
Majitelé:
Daniel Laukhart. Asi zemědělská činnost. Na město dost veliká. Prodává 28.11.1688 za 600 kop.
Jindřich Doubek. Nabyvatel hotově zaplatil dosti velkou částku 36 000 grošů. Zanedlouho majetek přenechal svému zeti. 8.1.1694 za 450 kop.
Pavel Černý, po jeho smrti dědí vdova.
Lidmila Ćerná. Dle dobrovolné smlouvy prodává synovi. Současně je předáno 6 str. polí, zahrada, louka a chmelnice nová, od vrchnosti zakoupená (1 věrtel a 2 čtvrtce) věrtel = 23,25 l (český chmelařský), čtvrtce (měřička) = 5,8 l
Přídavek: vůz, pluh, brány, stůl, měděnec v kamnech, rohatina. Prodává 8.3.1727 za 700 zl nebo 600 kop gr.
Matěj Černý. Jaký byl hospodář nevíme, ale když zemřel, pozůstalý dědic ani jeho sourozenci nechtěli dům převzít pro velké dluhy. Došlo k dohodě o prodeji pole za 700 zl. tyto peníze rozdělí a dům koupí syn 29.12.1758 za 860 zl.
Jan Černý. Dle dědičné pořádnosti převzal domek se zahradou a příslušenstvím syn 10.4.1828 za 300 zl.
František Černý, drží dům 28 let a dědí asi dcera 29.1.1856 v ceně 1540 zl.
Terezie černá provdaná Koubová, dům převzal 5.9.1858 pozůstalý vdovec v ceně 1691 zl 35 kr.
Antonín Koubek ale brzy prodává 22.10.1860 za 3260 zl.
1910 + 1916 Josefa Vacková
Čeřovská Anna
Čeřovská Anna
Čeřovská Irena provdaná Vlasáková
Karel Zápařka
Matuška

-----------------

Čp. 98
Do roku 1780 čp. 46.
Č. parcelní 122, výměra 611 m2.
Dům nemá označení jménem(neuvádím, jmenuje se většinou podle prvního majitele - pozn. P.), nejsou u něj uvedena role ani zahrady. Byl nově postaven na zahradě, prodané v šíři 20 loket (1loket-+ 0,6 m, pražský loket = 0,5414m. Šíře pozemku do ulice = 11,8 m (12m). Plocha se příliš nezjišťovala, hloubka byla omezena buď přírodní hranicí (zde náhon) nebo rozhodnutím vrchnosti, či města.
Majitelé:
Lidmila Černá, majitelka pozemku prodala kus zahrady o šíři 20 loket. Pozemek pravděpodobně náležel původně k čp. 97 a byl užíván jako zahrada. 25.32.1733 v ceně 100 zl.?
Václav Vácha, sedlář si na pozemku postavil domek, který dosti dlouho (41 let) užíval. Domek s 1 str. pole prodal svému zeti 1.2.1774 za 400 zl.
Karel Weber s manželkou Annou. Zase po delší době (36 let) se ujala domu buď jejich dcera či snacha. Odhadní cena svědčí o značné inflaci (války) nebo o rozsáhlosti majetku 10595 zl. 55 kr.
Františka Veberová. Po 17 letech došlo k veřejné licitaci, není uvedeno proč. 17.7.1827 za 5480 zl.
František Steinský s manželkou Annou. S jejich dcerou Marií se oženil Ignác Beran, majitel mlýna v Soběšicích. Rodiče připsali manželům nově vystavěný domek se zahradou a lukami. 17.1.1833 v ceně 8000 zl.
Marie a Ignác Beranovi. Všechny tři známé Soběšice jsou od Smiřic příliš daleko, asi proto rychle prodali. 1.12.1834 za 5000 zl.
Rosalie Janková. Matka Rosalie koupila pro svého syna, který se skutečným vlastníkem stal za 13 let. 19.5.1847 v ceně 1640 zl.
Josef Janko. Šlo o koupi v rodině, proto asi za nejnižší zdanitelnou částku. 14.6.1875 za 6000 zl.
Fridrich a Antonie Bartoškovi. Bartoškovi, původně nájemci hospody v Holohlavech. Jejich syn nalezl v potoce Jordán poklad stříbrných mincí (asi dost veliký), rodina se výrazně zmohla. Svoji podnikavostí nabyla značného majetku.
1910 + 1916 Bedřich Bartošek
Jaroslav Bartošek
Marie Bartošková
Matuškovi

-----------------

Čp. 99
Do roku 1780 čp. 45.
Č. parcelní 123, výměra 942 m2.
Při domu byly 2 loučky. Dle výše úroků (daně) 2x ročně 30 kr, šlo o značný majetek. Dále odváděl 1 slepici.
Majitelé:
Jan Svoboda po které majetek zdědila vdova
Dorota Svobodová prodává svému zeti 19.10.1683 za 220 kop
Václav Příhoda s ženou Alžbětou prodávají 20.4.1691 za 250 kop
Petr Negman (zřejmě Nejman), po jeho smrti, dle pozůstalostního řízení drží vdova
Negmanová. Když pro „svou sešlost a starost (choroby a věk) nemohla dále hospodařit“ prodala synovi 12.1.1721 za 400 kop.
Jan Nejman. Ten hospodařil s ženou Annou (? dole je jiné jméno – pozn. P) až do své smrti. Po něm dědila vdova.
Dorota Nejmanová, vdova. Po ní ujal domek syn. 25.2.1750 v ceně 400 kop.
Josef Neuman, dům užíval 15 let a prodává 23.9.1765 za 600 zl.
Jiří Mešejda. Šlo zřejmě o dost významný majetek, koupil ho bývalý smiřický purkrabí (nejvyšší správní úředník panství) Platil kontribuci 12 kr. 3 denáry, 2x ročně úrok po 16 kr. Po něm dědila manželka.
vdova Mešejdová. Od ní odkoupil domek a 2 str. pole syn.15.3.1782 za 798 zl. 8 kr. 4 denáry.
Donát Mešejda. „Když pro sešlost věku a zdělané dluhy sobě dáleji hospodařiti si netroufal...“ prodal svému synovi. 20.4.1813 za 1585 zl.
Jan Mešejda. Doba okolo napoleonských válek asi hospodaření moc nesvědčila. Dům se dostal do veřejné licitace.
Václav Smutný, byl zřejmě lepší hospodář a po 10 letech dům prodává za výrazně vyšší ceny 18.2.1836 v ceně 1000 zl.
Václav a Marie Vackovi. Po jejich smrti převzala domek jejich dcera.
Anna Hermanová. Rodina 14. majitele drží dům 43 let. Prodává jej 7.8.1879.
Josef a Antonie Lefnarovi. Pracovitost a píle umožnila vznik asi nejmajetnější měšťanské rodiny.
Dům byl za Lefnarů 1886? zcela přestavěn, majitel provozoval výrobu kávových náhražek, sušárnu citorie a vodní pilu na několik listů, tzv. „katr“.
K domu později náleželo i čp. 100 tzv. „Baťovna“.
1910 – Lefnar Josef a Aloisie
1916 – Lefnarová Aloisie
Jiří Lefnar
Marie Lefnarová
Pleštil
znárodněno, město
Hejčmanová, restituce

-----------------

Čp. 100
Č. parcelní 124, výměra 194 m2.
Domek náležel Lefnarom, později sloužil jako prodejna obuvi fy. Baťa. Dále různých národních podniků (OKG, tedy Obuv, kůže, guma. K přejmenování došlo po jiném výkladu zkratky: Oběste Klementa Gotwalda), Snaha, Obuv.
Demolován kol. r. 1965 – 1970.

-----------------

Čp. 101
Do roku 1780 čp. 43.
Č. parcelní 125/1(a), výměra 133 m2.
Majitelé:
7.7.1693 prodal Petr Neuman část zahrady u cesty, skrze městys Smiřice jdoucí, od cesty na zad až k zároveň (současně) stávajícímu chlívu za 34 kop 17 gr. 1 denár. Z pozemku platil Husák kontribuci k neumanovskému gruntu 3 gr. Vrchnosti 2x ročně úrok po 5 gr a 1 slepici.
Václav Husák na koupených pozemcích postavil dům. Za 26 let ho prodává synovi a přidává mu prací kotel a měděnec v kamnech. 3.12.1719 za 100 kop.
Fridrich Husák později prodal domek se zahradou svému zeti za 100 zl.?
Jakub a Dorota Vojtěchovi. Když Jakub Vojtěch zemřel, došlo k dědickému porovnání mezi vdovou Dorotou, syny Janem, Vojtěchem a dcerou Annou, provdanou za Václava Smutného. Dědické porovnání 15.11.1783 v ceně 650 zl.
Jan Vojtěch jej převzal. Dobrovolnou smlouvou převedl domek 23.2.1786 za 1085 zl.
Jan Janák, od svého otce přejímá 26.9.1814 za 1000 zl.
Jan Janák s manželkou Annou roz. Pírovou. Manželce připsal 2.3.1818 polovici domu, kupeckého krámu a krámskou boudou, 2 str. pole, vše za 500 zl. Prodávají 4.7.1845 za 3500 zl.
Antonín Janák prodává 15.11.1849 za 958 zl.
Jan Vognar
V r. 1840 stál dům 101a a 101b na dvojparcele 125/d a 125/b až do r. 1916.
101/a
1910 + 1916 Svatoš Karel a Marie
Svatošová Marie
Havel Stanislav

101b poději 102.
1910 Slezák Josef a Antonie
1916 Strejček Josef a Antonie
Strejček
znárodněno, potom vráceno
Prostředníkovi

-----------------

Čp. 102.
Do r. 1780 čp. 42.
Č. parcelní 125/c.
Bez rolí a luk, Úrok 2x ročně po 1gr 5 den. a odvod půl slepice.
Po zániku zániku čp. 101b s přečíslováním na 102, došlo i ke změně čísel parcel. Zanikla p.č. 127 a vznikla p.č. 126/1 (Malburg) a 126/2 (Špaček)
Z polohy domu je zřejmé, že od následujících majitelů odkoupil část parcely Ed. Ad. Malburg, který koupil též proluku mezi domy čp. 102 a 103. Zde postavil dosti honosnou vilu, která dostala čp. 205. Také souvislé číslování narušil dům čp. 203. Takže následovala od západu čp. 101, 102 (101b), 205, 203, 103.
Majitelé:
Jakub Černohorský v roce 1668 převzal syn
Zachariáš Černohorský, dobrovolnou smlouvou prodal domek synovi 9.7.1691 za 50 kop.
Jakub Černohorský. Po třech letech (4.2.1694) přenechává neuvedeným způsobem dalšímu členu rodiny. Ručníkáři - to nebyl výrobce ručníků – ale ručnic a vůbec ručních palných zbraní.
Jan Černohorský. Po jeho smrti převzal přátelským porovnáním syn. 28.1.1726
František Černohorský. Zdá se, že se vypořádáním dostal do potíží, takže pro dluhy dále nemohl hospodařit. Připsal dům nezletilému synovi Janovi. Do jeho plnoletosti zde hospodařil otcův bratr Ignác, kterému byl „na čas“ domek připsán. 234 zl. 40 kr.
Ignác Černohorský, dočasný uživatel
Jan Černohorský, převzal 22.1.1802 od strýce za 453 zl 8 kr. Zemřel ale svobodný a živnost převzala jeho znovu provdaná matka. 1.8.1808 cena 760 zl.
Marie Chmelíková. Už za měsíc nechává přepsat celý dům na manžela.
Chmelík, majetek přešel za neuvedených okolností 27.9.1818 na
Jan Frieda, ten domek prodává 15.6.1826 za 754 zl.
Josef Kratochvíl. Po jeho smrti dle pozůstalostního řízení připadl domek dceři. 15.11.1865 v ceně 3400 zl.
Anna Sporerová. další majitel, na velmi krátkou dobu koupil. 20.10.1871 za 4000 zl.
Jan Helliger. Šlo asi o jakousi příbuzenskou transakci, protože po roce opět kupuje jakýsi Sporer za cenu předchozí. 11.9.1872 za 4000 zl.
Josef Sporer

-----------------

Čp. 103
Do roku 1780 čp. 41.
Č. parcelní 128, výměra 575 m2.
Bez rolí, s kouskem louky. Úrok 2x ročně po 5 gr. 5 denárech, ročně 1 slepici, letník z každé krávy 1 gr. Poslední zápis svědčí o držení více krav a vlastním hospodářství.
Majitelé:
Jakub Černohorský. Prodal domek 22.3.1660 za 250 kop svému synu. Zřejmě držel též čp. 102. Mezi oběma domy byla nezastavěná proluka.
Jan Černohorský. Po jeho smrti zůstala vdova Alžběta.
Alžběta Černohorská, domek předává 14.3.1692 synovi za 200 kop.
Jan Černohorský. „Když ten skrze smrt z tohoto bídného světa odešel“, zanechal po sobě kus pole (2 str.), též louku a zahradu při domě. Poslední vůlí vše s příslušenstvím odkázal za 350 zl. synovi. 10.3.1724.
Jan Černohorský. Po jeho smrti a dobrovolnému ujednání mezi macechou Annou a dětmi byl domek připsán synovi. 12.11.1793 v ceně 1000 zl.
František Černohorský. Ten později odkázal majetek, který dle dědičné pořádnosti získal syn František. Byl nezletilý a vdova Anna zde do jeho zletilosti měla hospodařit (do 14.4.1823). Zemřel nezletilý a majetek s 3 jitry a 1250 čtvr. sáhy polí převzala znovu provdaná vdova Anna Valášková. Převod v roce 1837 za 1000 zl.
1910 + 1916 Valášek Augustin a Božena
Dostál Alois – řeznictví
Ing. Dostál Vlad.

-----------------

Čp. 104
Do roku 1780 čp. 40
Č. parcelní 130, výměra 464 m2.
Měl 4 str. pole „vyfrejmarčené“ (svobodně zcizitelné bez souhlasu vrchnosti). Držitel platil 2x ročně 11 gr. a 1 denár úroku, ročně 1 slepici a faráři 1 gr. desátku.
Majitelé:
Jiří Balzar prodává 17.1.1680 za 300 kop.
Jiří Dušek, „nemoha pro svůj velký věk dáleji hospodařit“ prodal s 6 strychy rolí nejmladšímu synovi a přidal klisnu, vůz, pluh, hák, moučnici a 2 brány. 30.8.1722 za 500 kop.
Jan Dušek. Dle poznámek byl v r. 1755 majitel i s ,manželkou mrtev. Majetek se 6 str. rolí, 3 str. luk byl převeden 15.12.1755 za 500 kop.
Jan Dušek. Za řadu let byl majetek převeden na sirotky po veřejné licitaci. 20.12.1802 v ceně 3000 zl.
Václav Šefelín. Smiřický mlynář koupil asi jen na spekulaci, protože už za 3 dny prodává. Sice za nižší cenu, ale kdo ví proč ? 23.12.1802 za 2100 zl.
Ernesta Weinerová roz. Fingerová. Je zajímavé, že kupuje a zapsána je žena a o Josefu Weinerovi je jen zmínka. Další převod je 5.12.1806 za 2600 zl.
František Valášek obratem prodává za velmi nízkou cenu synovi. 10.12.1806 za 1200 zl.
Štěpán Valášek, také převádí za velmi nízkou cenu bratrovi a jeho ženě 6.11.1814 za 800 zl.
Václav a Anna Valáškovi. Následující převod není popsán, ale 2.8.1823 je majitel
Bartoloměj Šusta. Ten se zavázal k služebnosti poskytnout bydlení Antonínu Nejmanovi a jeho manželce a to do smrti obou. Bydlení bylo v nečíslovaném výměnku a bezplatné. Pokud by výměnek dostal čp. bude Nejmanovi přenechán. Prodává synovi 15.5.1828 za 400 zl.
Josef Šusta s manželkou Barborou. Dům vyhořel (dům vyhořel s největší pravděpodobností při velkém požáru města v r. 1839) a spáleniště od vdovy Barbory, znovu provdané Volákové kupuje 30.12.1841
Josef Vír a manželkou Annou, prodávají 21.4.1847 za 1200 zl.
Josef Valášek s manželkou Františkou
1910 + 1916 Růžena Rollová roz. Valentová
Kovář Jiří
Procházka
Hažva Karel

-----------------

Čp. 105.
Do roku 1780 čp. 39
Č. parcelní 131, výměra 504 m2.
Označeno jako nové stavení, tedy nestálo při prvním soupisu.
Majitelé:
František Valášek, po jeho smrti převzala jeho vdova se zahrádkou a 6 str. role.
Anna Valášková, když pro chudobu a věk dále hospodařit nemohla, předala dům synovi. 5.1.1745 za 450 zl.
Štěpán Valášek, ten dům ale fakticky nepřevzal. Koupil dům od Jana Frinta a svůj předal bratrovi. 12.1.1753 v ceně 200 zl.
František Valášek majetek rozhojnil a dosti dlouhé době prodává s 1 jitrem a 1450 čtr. sáhu polí. 9.1.1802 za 1330 zl.
Jan Hejšman. Platil kontribuci 2 zl. 20 kr. za rok, úrok vrchnosti 32 a půl kr. Změna nastala 8.1.1840 za 2712 zl.
Václav Tiece s manželkou Annou. po smrti manžela zůstává vdově. Zde je patrné, že příjmení byla psána velice volně (Tiece – Tietz)
Anna Tietzová
1910 + 1916 Nováková Marie
sourozenci Novákovi (krejčí)
Nováková Marie
Václav Štefan

-----------------

Čp. 106
Do roku 1780 čp. 38.
Č. parcelní 132, výměra 1095 m2.
K domu patřila louka na 2 vozy sena. Majitel platil 2x ročně po 10 gr. úroku, odváděl 1 slepici a faráři letník 1 gr.
Jan Valášek převedl svému synovi 4.3.1675 za 400 zl.?
Štěpán Valášek. Po jeho smrti se dědicové dohodli, aby domek, zahrádka a 1 str. polí s přídavkem: klisna, vůz, pluh, brány, hák, vál na šaty?, převzal bratr. 9.7.1717 v ceně 80 zl.?
Jakub Valášek. Od něj po 10 letech přebírá s přídavkem: dlouhá tabule, rohatiny všechny ve světnici, velká moučnice. 1.7.1727 za 570 zl.
Jiří Valášek. Kyž věkem sešlý byl a hospodařit si netroufal, prodal synovi s podmínkou, že do smrti dochová svou smyslu zbavenou sestru. 3.9.1753 za 400 zl.
František Valášek. Když pro stáří a nemohoucnost nemohl dojít na radnici, povolal k sobě 2 konšely a před nimi písemně odkázal živnost synovi. 28.2.1788 v ceně 800 zl.
Václav Valášek, později hospodářství nabyl jeho syn.
Josef Valášek. Ten se 1.11.1847 oženil s dcerou Václava Hlaváčka (Rodov čp. 21), Dorotou, která přinesla věno 1000 zl. Protivěnem ji připsal polovici domu.
Josef a Dorota Valáškovi. Manželství skončilo smrtí manžela, majetek zdědila vdova.
Dorota Valášková se však velice rychle provdala a převedla 10.5.1848 polovici domu na svého manžela.
Dorota a Jan Hynkovi. Manžel přinesl do domácnosti 500 zl.
Josef a Františka Feiglovi. O způsobu převodu není záznam. Vlastnický vztah vznikl 26.2.1852 za úhradu 2800 zl.
1910 + 1916 Fejgl Josef a Kateřina
město, Spořitelna Smiřická
1948 Česká spořitelna (odebráno městu)
asi 1988 město

-----------------

Čp. 107
Do roku 1780 čp. 37.
Č. parcelní 133, výměra 449 m2.
Měl louky na 2 vozy sena. Úrok činil 2x ročně 8 gr, odváděl 1 slepici ouroční a letník 1 gr.
Majitelé:
Lukáš Pořádek. zanechal po sobě vdovu a sirotky.
Kateřina Pořádková. Vdova se provdala a dle postupního práva převzal živnost nový manžel. 12.7.1677 za 763 kop.
Jiří Bytnar. V roce 1698 živnost vyhořela a dům s 6 str. rolí kupuje 10.3.1702 za 650 kop.
Václav Vojtěch. Pozn. pravděpodobně již tehdy ude byla hospoda, protože v té se používala „tabulka“. Prodej 12.8.1707 za 750 kop.
Matěj Lemera. Přídavkem dostal měděnec v kamnech, tabulku, stůl ve světnici, 2 rohatiny a vše co bylo přibito a přimazáno. Po jeho smrti připsal vrchnostenský úřad živnost vdově a dětem. 22.2.1740 v ceně 765 kop 25 gr. 5 denárů.
vdova Lemerová se provdala za Krasžíka(?) a předala živnost synovi.
Matěj Lemera. Po 30 letech „pro svou neduživost tak velký grunt držeti nemohl“ a směňuje 11.4.1778 za menší.
František Jakoubek. Od toho převzal dům šenkovní a nově přistavěnou stodolu kuklenský 4.4.1801 v ceně 3200 zl.
Jan Voborník držel 20 let a prodává 2.2.1820 za 3000 zl.
František Hlavatý s manželkou Annou se nezdrželi dlouho, prodali 16.9.1821 za 3950 zl.
Václav Vaněk a manželka Barbora prodávají 20.10.1837 za 1550 zl.
Václav Hack a manželka Anna roz. Vaňková. Tito manželé prožili plošný požár města 11. srpna 1839. Zničil 24 stodoly a 56 domů. Majitelé prodali od ohně velmi poškozený šenkovní dům, nedostavěný s prozatímním krytím taškami a příslušenstvím 5.4.1844 za 2780 zl.
František Kotland s manželkou Josefou. Poměrně rychle se majetku zbavili 8.2.1846 za 2400 zl.
František Horák a manželkou Františka. Následně, asi v rámci komplexního záměru relativně draho koupil 12.8.1869 za 7000 zl.
Eduard Adolf Malburg. Tento výrobce lihovin a octa asi chtěl rozšířit své pozemky, ale později změnil záměr a kupoval na jižní straně ulice. Prodal 21.2.1876
Eduard Veselovský s manželkou Marií.
1910 Eduard Veselovský a Marie
1916 Veselovský Ed. 1/2
František Brůna
konfiskát 1945
MNV
dům zbořen
prázdná parcela města

-----------------

Čp. 108
Do roku 1780 čp. 36.
Domek buď zanikl, nebo byl sloučen s jiným stavením. Číslo popisné 108 přiděleno stavbě na dvoře domu čp. 91, bývalé koželužně, po přestavbě na byty kol. r. 1900.
Bez rolí, sad vznikl ze spáleniště po domku Matěje Krtičky. Majitel platil 2x ročně po 9 gr. úroku, odváděl 2 slepice a panu děkanovi 1 gr. bílý.
Majitelé:
Martin Novohradský prodal 30.8.1688 za 170 kop.
Daniel Novohradský. Po jeho smrti došlo k dohodě mezi vdovou Alžbětou a její dcerou Alžbětou. Vdova pro věk nemohla hospodařit a převzal zeť. 7.7.1721 za 170 kop.
Jan Hejčman složil závdavkem 10 kop, dále splácel po 5 kopách při obecních „oučtech“. Poté prodává nejmladšímu synovi 12.12.1740 za 180 kop 21 gr. 6 denárů nebo „na rejnský zlatý“ 210 zl. 25 kr. 3 den.
Antonín Hejčman prodal po 36 letech 28.9.1796 za 1300 zl.
Martin Hausa prodává 16.5.1819 za 1500 zl.
Jan Adamíra prodává 4.2.1849 za 5906 zl
Jan Adamíra prodává 6.3.1855
Jan Adamíra s manželkou Marií prodávají 28.7.1860
Josef Adamíra

-----------------

Čp. 110
Do roku 1780 čp. 33.
Č. parcelní 135, 136, 137.
Původně panský mlýn, označený kamenným aliančním znakem Trčků z lípy a Barbory z Biberštejna. vyvíjel se zřejmě z jednoduchého mlýna na mlýn o 5 kolech s pilou.
Původní katastrální údaj byl později nákupy rozšířen.
Majitelé:
panství
Jan Fryml, mladší. První zadávaný (v archivních materiálech) je coby vlastník. Bez uvedení doby. Od něho koupil mlýn z kamene, se šesterým složením, jahelkou, 3 stoupami a jinším příslušenstvím, zahrádkou při Labi a 3 str. polí, pilou, která jako právo panství zůstává.
Ke mlýnu byly připojeny obce: Smiřice, Hubiles, Smržov, Lejšovka, Černilov, Bukovina, ?Malá Skalička a Oujezd (Újezd). Cena prodeje 2200 zl (1zl. = 60 kr. 6 gr.)
František Kumpricht. Z kupní částky byl povinen vyplatit 620 zl. důchodu jako dluh po Frymlovi. Mlynář dostával ročně od vrchnosti 5 buků, 2 fůry habrů, 1 dub a borovici. Dále 2 fůry habrů, 2 borovice na louče a na váhy, a 3 ks kamenů (kameny si o robotní povinosti musil sám odvézt). Po Kumprichtově smrti přejímá od dědiců velice spustlý mlýn vrchnostenský úřad.
dědicové prodávají za 1900 zl.
Vrchnostenský úřad
František Skála, ten se oženil s vdovou po Kumprichtovi, Alžbětou. †29.7.1788
O dědictví po něm se přihlásili, dcera Alžběta, syn Josef, dcera Marie provdaná Střemchová, syn František (student v Praze), nezletilí Jan a Anna. 14.5.1789 cena 3000 zl. Josef Skála. Oženil se s Annou roz. Záhorskou (věno 1000 zl.), vybavila domácnost. Připsal ji polovinu živnosti.
Josef a Anna Skálovi prodávají 18.4.1791 za 7000 zl.
Václav Rieger prodává 18.12.1791 10300 zl.? 1030 zl.?
Josef Švarc prodává 31.10.1794 dominikální mlýn (7608 zl) zahradu od čp. 40 (140 zl.), 2 str. pole (408 zl.)
František Šefelín s manželkou Viktorií prodávají 22.5.1802 za 2105 zl.
Václav Šefelín s manželkou Annou prodávají 13.2.1811 za 52 000 zl.
Jan Hollman s manželkou Annou. Šlo asi o spekulaci, rychle prodává. 1.5.1811 za 17 000 zl.
Jan Bouček. Ten buď dal, nebo byl donucen dát majetek do veřejné dražby 29.11.1822 prodáno za 31 551 zl.
Jan Šafta s manželkou Alžbětou prodávají 13.2.1830 za 12 000 zl.
Jan Rott s manželkou Evou prodávají 1.5.1836 17 200 zl.
Josef Morávek
1910 parcelní číslo 135, 136, 138 Šimon Klein a synové
1916 parcelní číslo 135, 136, 137, 138 Šimon Klein a synové
Ignác Klein
Mlýny a.s.
Voženílek František - znárodněno
šrotovna
asi 1985 demolice
pozemek města
darován ke zřízení školy III. stupně (SOÚ)

-----------------

Čp. 112
Do roku 1780 čp. 32.
Č. parcelní 139, výměra 481 m2.
Bez rolí a luk, úrok 2x ročně po 5 gr, odvod 1 slepice a letník 1 gr.
Dům stál na sever od panské vinopalny, pravděpodobně na parcele č. 139. Ještě na mapě z r. 1840 je uvedena dřevěnice.
Majitelé:
Martin Šic převádí v roce 1654 za 35 kop.
Václav Šic, po jeho smrti se dům převádí 1.3.1694
Štěpán Šic. V r. 1698 dům vyhořel. Stál vedle panské vinopalny(čp. 111 přestavěný na Giselin ústav). Prodej 10.7.1737 za 60 kop.
Jiří Fousek. „Vykročivše z počtu živých, též Dorota, manželka jeho ... odkázala domek Anně Duškové, za její od mladosti věrně konané služby“ v ceně 200 zl.
Anna Dušková. Provdala se za Pavla Kutichela a přepsala mu polovinu domu.
Anna a Pavel Kutichel. Další dění je nejasné, asi došlo k úmrtí Anny a od tchána (Pavla Kutichela?) ujal živnost zeť. 18.1.1817 v ceně 800 zl.
František Pilař s manželkou Kateřinou roz. Kutichelovou. Pilař byl školní učitel v Hradištku, téhož roku zemřel. Vdova neměla peníze na nezbytné opravy a proto dědictví prodala. 27.11.1817 za 2540 zl.
František Slezák prodává 15.3.1832 za 660 zl.
Apolena Ponikelská prodává 7.7.1834 za 500 zl.
Jan a Anna Vademacherovi prodávají 9.10.1864 za 1000 zl.
Adolf Posner s manželkou Alžbětou prodávají 31.10.1868 za 960 zl.
Dominik a Juliana Beauvale. Je velice pravděpodobné, že dům i pozemek byl vykoupen při stavbě „Giselina ústavu“ Mautnerovou nadací, dům zanikl a následně kol. r. 1930 bylo čp. přiděleno novostavbě Františka Runkase „na ohradách“ v Hradecké ulici.
Právně náleží nadaci ještě v r. 2001, nikdy nebylo úředně zcizeno. Hospodaří město.

-----------------

Čp. 114
Do roku 1780 čp. 31.
Č. parcelní 140, výměra 144 m2.
Majitelé:
S povolením vrchnosti postoupil od svého gruntu Mikuláš Karpíšek kus louky svému zeti Jiřímu Mrdáčkovi (32 kroků šířky, 45 kroků délky = asi 24 x 33 m)
Úrok držitele 2x ročně po 6 gr, kontribuce 8 gr.
Po smrti Jiříka Mrdáčka převzal se souhlasem svých bratrů a sester i se zahradou a kusem louky 25.6.1782 za 112 zl.
Josef Mrdáček. Zřejmě se oženil a rozdělil se s manželkou, protože od manželů Josefa a Marie Mrdáčkových 25.4.1808 za 3300 zl. koupil
Martin Hausa. Šlo asi jen o spekulaci, protože obratem prodává 6.7.1808 za 3300 zl.
Martin Šatka pro Jana Šatku. Jan uhradil 1150 zl. Prodávají 20.11.1831 za 260 zl.
Václav Šatka prodává 16.3.1832 za 488 zl.
Jan Černohorský se asi oženil a podělil s manželkou 24.1.1833
Jan Černohorský s manželkou Františkou
1910 – Vachek Jan a Marie
V roce 1910 jsou majiteli čp. 114 na parc. 140 Vachkovi, rodiče Pavly Vachkové, pěvkyně Národního divadla, provdané Osuské (vyslanec ČSR ve Francii). Poté z neznámých důvodů je dům přečíslován na čp. 192 a původní čp. 114 je přiděleno domu Josefa Zadníčka (Prdelky) v Hradecké ulici vedle čp. 112 (Runkas)
1916 – Vachková Teresie a Pavlína
Osuská Pavla (konfiskát nacistů, komunistů) - čp. 192
Bureš Ladislav

-----------------

Čp. 116.
Do roku 1780 čp. 30.
Č. parcelní asi 143, výměra 682 m2.
Původně asi chudé stavení s 2 zahradami. Tomu nejvíce odpovídá dřevěnice na parcele 143.
Majitelé:
Václav Bartoška. „Jsouce ve stavu vdovském a majíce svůj grunt s 2 zahradami z příčiny té, že jsouce zadlužen, aby mohl své věřitelé spokojiti, prodal domek“. 12.8.1765 za 300 zl.
Václav Hejčman po neurčené době zemřel a „vdova Teresie, která jak k vejdělku tak k práci neschopna jest a dcera Teresie, dosud nezletilá“. Syn byl již plnoletý, řemeslu truhlářskému vyučen, převzal otcovský grunt ve stavu docela sešlém. 27.4.1792 za 465 zl.
Jan Hajčman prodává až 20.5.1835 za 710 zl.
Jan Šejbal s manželkou Kateřinou
1910 Fireš Josef a Marie
1916 Fireš Augustin a Marie
Firešová Božena
Maršálkovi Fr. a M.
Kormunda Fr. a Marie

-----------------

Čp. 117
Do roku 1780 čp. 29.
Č. parcelní 144, výměra 237 m2.
Majitelé:
Tomáš Šitzer dostal od vrchnosti kus pozemku, postavil domek a držel ho do své smrti bez zápisu.
vdova Šitzerová, prodala nepatrný sádek s domkem za 200 zl.
Štepán Matiáš. Tomuto majiteli byl domek vložen do knih zápisem 20.4.1745.
Pravděpodobně se dalším majitelem stal jeho blíže neoznačený syn, který se oženil s Annou, zplodil s ní 4 děti a zemřel. Jí a dětem byl připsán domek 29.12.1752 v ceně 200 zl.
Anna Matiášová, vdova se provdala a novému manželovi připsala polovinu domku. 29.7.1776 v ceně 106 kop.
Jan Janko polovinu, Anna Janková polovinu. Od svého otce Jana převzal 30.6.1808 domek syn za 250 zl.
Václav Janko zakrátko prodává 26.8.1808 za 1000 zl.
Karel Matiáš. Šlo asi o prodej v rodině nevlastních bratří po matce. Ani ten nedrží dlouho. 1.12.1810 za 1040 zl.
Josef Beck s manželkou Františkou prodává 6.3.1864 za 1055 zl.
František Čech
1910 + 1916 Marie Čechová
Františka Čechová
Hofman a jeho žena Terezie
Adámek Milan a Irena
V tomto domě se 29.3.1912 narodila Anna Proboštová, provdaná Volicerová, ak. malířka.

-----------------

Čp.118
Do roku 1780 čp. 28.
Č. parcelní 145, výměra 266 m2.
Domek má zřejmě starší původ, ale pro určitou bezvýznamnost je opomíjen.
Zaniklo a číslo přeneseno k bytovým jednotkám k elektrárně.
Majitelé:
Jan Hejčman, dědila vdova
Anna Hejčmanová prodala domek se zahrádkou, který pro stáří už držet dále nemohla, synovi za 104 zl.? 24 gr. 4 a půl denáru.
Josef Hejčman. V r. 1793 potřeboval domek novou střechu a proto majitel prodal 1.7. kus zahrady za 100 zl. Josefu Hejčmanovi (synovi?). Domek přenechává dalšímu synovi. 9.11.1814 za 800 zl.
František Hejčman. I nadále zůstává dům v rodině. Prodej 21.6.1853 za 800 zl.
Josef Hejčman prodává 22.6.1855 za 1280 zl.
Jan Šandera s manželkou Janou
V 50. letech 20. století dům zanikl.

-----------------

Čp. 119
Do roku 1780 čp. 27.
Bez rolí a luk, jen malý sádek. Držitel platil 2x ročně úrok po 4 gr. a odváděl půl slepice.
Majitelé:
vdova, později provdaná Hešlová. K vdově se přiženil Jiří Hešl a převzal dům se zahrádkou 28.10.1676.(asi má být 1746 – pozn. P.)
Jiří Hešl. I druhý manžel zemřel a dům dědí znovu vdova.
vdova Hešlová, prodává 14.12.1746 za 93 kop.
Václav Dvorský, po jeho smrti úředním rozhodnutím převzal syn 24.4.1804 v ceně 2000 zl.
Štěpán Dvorský. Dle dědičné pořádnosti po zemřelým svým manželovi zdědila, spolu se zahradou 175 čtv. sáhů a polem pod 2 jitra 1169 čtv. sáhů, vdova.
Marie Dvorská, vdova. Po její smrti dědí (1834), zápis se opozdil. 16.1.1839 za 329 zl.
Anna Dvorská poměrně rychle prodává 8.6.1839.
Jan Vognar s manželkou, ti prakticky obratem prodávají 28.10.1839 za 260 zl.
Florián Kudrnáč s manželkou Viktorií prodávají až 28.10.1868 za 1000 zl.
Václav Bouček s manželkou Marií.
1910 + 1916 Kašpar Václav a Anna
Kašpar Václav (syn) a Marie
Kašpar Václav (vnuk)

-----------------

Čp. 124
Do roku 1780 čp. 22
Č. parcelní asi 150.
Držitel platil 2x ročně úrok 3 gr. a odváděl 1 slepici.
Majitelé:
Petr Mezlecký odkazuje synovi 4.7.1676 v ceně 220 kop.
Tomáš Mezlecký. Po jeho smrti nebyl žádný mužský dědic, jen jediná dcera Alžběta. Té vrchnost připsala chalupu. 3.4.1723
Alžběta Mezlecká se provdala a polovinu majetku manželovi.
Petr a Alžběta Hanušovi. Po smrti otce měl domek připadnouti odkazem synovi Václavu Hanušovi. Ten byl již přes 15 let ve světě na vandru. Proto ji vrchnost připsala jeho švagrovi. 20.1.1779 v ceně 400 zl.
Tomáš Šmíd. Po jeho smrti převzala vdova. 5.2.1782 za 400 zl.
Anna Šmídová. Domek se dostal do veřejné licitace. 5.3.1800.
Václav Kotwalt. Novoměstský inspektor prodal za 1400 zl.
Bartoloměj Šusta prodává 16.6.1801 za 1300 zl.
František Slezák s manželkou Annou. Po smrti matky připadla její polovice na děti v ceně 300 zl.
František Slezák polovinu, Víncenc, Jana, Františka, Josef, Anna provdaná Křepinská, Marie provdaná Čermáková
Domek zanikl a nejprve toto číslo dostal domek na dvoře čp. 102, což netrvalo dlouho a poté bylo přeneseno na „Dvoranu“, tedy taneční a divadelní sál.

-----------------

Čp. 125
Do roku 1780 čp. 21.
Č. parcelní 10/2 + 10/1, výměra 578 + 693 m2
Patřilo k němu 5 st. polí, luk na 5 vozů sena. Úrok 2x ročně 9 gr., odvod 1 slepice, faráři letník 1 gr.
Hospoda se asi od 12. majitele jmenovala „U zeleného stromu“, když ji jako hotel koupila obec jmenovala se „Městský hotel“
Majitelé:
Dorota Dvorská prodala 15.3.1653 za 290 kop.
Štěpán Willinger. Po jeho smrti dědila vdova
Dorota Willingerová prodala 14.8.1691 za 404 kop míšenských
Jan Janko. I on po sobě zanechal vdovu
Lidmila Janková. „Když pro starost věku nemohla sobě na živnosti dále hospodařii“ prodala se všemi „grunty“ synovi. 28.2.1712 za 650 kop.
Jan Janko. Krom kupní ceny byl povinen vydávati matce vejminek a svého chromého bratra živit do jeho smrti. Přídavkem dostal klisnu, vůz, pluh, brány, hák a vše co přibito a přimazáno. Po jeho smrti dědí vdova.
Anna Janková. Od ní, když nemohla dále hospodařit přenechává s přídavkem: 2 klisny, 2 vozy, pluh, 2 brány, řetěz, potřebné stoly a tabule, šinktiš (výčepní stůl), pivní sklenice a vál ve světnici synovi 9.7.1739 za 650 kop.
Václav Janko, když za 19 let skonal: „dne 13. února 1758 běh svého života dokonal...“, dědí vdova.
Anna Janková neprodleně postupuje synovi v ceně 758 zl. 20 kr.
Jan Janko předává synovi 2.1.1799 v ceně 1500 zl.
Jan Janko. S otcovým souhlasem prodává živnost s 3 jitry 1352 čtv. sáhů rolí. 8.4.1813 za 1357 zl.
Jan Černý s manželkou Kateřinou. Po smrti Kateřiny 4.11.1813 dědí vdovec. Převod 17.1.1815.
Jan Černý. Od otce převzal syn s manželkou.
Václav Černý s manželkou Annou. Majitel zemřel bez zanechání poslední vůle 23.6.1847 a dům převzal František Černý.
1910 – město
1916 – město s Dvoranou

-----------------

Čp. 126
Do roku 1780 čp. 20.
Č. parcelní 9b (9/2), výměra 344 m2 + č. parc. 9/a (9/1), výměra 475 m2.
Rolí držel 15 strychů pražské míry (1 str = 1 korec = 2837 m2), luk na 87 vozů sena. Úrok 2x ročně 2 kopy 4 gr., 1 a půl ouroční slepice (nebo 29 gr), letník faráři 1 gr.
Pozor – na parcele 9/b mezi hospodou čp. 125 a domem čp. 126 je budova čp. 135 na jejím místě – v obecním domě - působila od r. 1789 řádná triviální škola.
Majitelé:
vrchnost (Gallasové) prodala 12.2.1685 za 650 kop.
Mikuláš Balzar
Anna Tymová roz Balzarová. 19.10.1694 bylo dohodnuto mezi ní, jejími dětmi a poručníkem dětí, že by obec koupila živnost, pokud na ní děti nemohou hospodařit. Obec zaplatila jen 80 kop, zbytek kupní ceny splácela. K tomuto domu přikoupila r. 1784 od Jiříka Valáška sklep za 200 zl.
V roce 1840 stavení označeno za městskou radnici.

-----------------

Čp. 127
Do roku 1780 čp. 19.
Č. parcelní, výměra 428 m2.
Měl 2 a půl strychu pole, kousek louky, úrok 1x ročně 8 gr. 2 denáry (svatojiřský) a 1x 9 gr. 9 gr. 2 den. (svatohavelský) a faráři 1 gr. bílý
Majitelé:
sirotci Dvořáčkovi prodávají 28.9.1682 za 110 kop
Václav Kratochvíl řečený Frölich odkazuje
dědicové Frölichovi prodávají domek stojící vedle radního domu za 450 zl. 22 kr. 4 den.
Antonín Borový. Se svolením vrchnosti prodává domek i s loukou, až ke sklepu městskému 18.6.1744 za 500 zl.
Jiřík Valášek. Od jeho dědiců kupuje, bez rolí a zahrady v licitaci. 1.6.1784
Jiří Drahoš, nehospodařil ale dlouho, zemřel a dědí vdova
Anna Drahošová a 10 letý syn Josef. Vdova se provdala a „na čas byl jejímu muži dům připsán“ 1.7.1787 v ceně 718 zl.
Václav Koranda. Hospodařil do plnoletosti syna. Převod 20.1.179.. v ceně 359 zl.
Josef Drahoš. Když si potřeboval r. 1804 vypůjčit ze sirotčí pokladny „nechal dům od mistra zednického a tesařského ošacovat“. Byl ceněn na 1500 zl. 19.4.1823 se vdala jeho dcera a otec manželům postoupil svůj šenkovní dům se stodolou a všemi pozemky v ceně 3000 zl.
Václav Valášek s manželkou Annou roz. Drahošovou. Předali dům 14.10.1847 v ceně 4235 zl 25 kr.
Josef Valášek s manželkou Dorotou. Prodej 8.4.1858 za 2225 zl.
František Just prodává 22.7.1860 za 1831 zl. 40 kr.
Václav Hlavatý prodává 10.3.1874 za 1950 zl.
1910 - Veverka Karel
1916 – Bendová Růžena
František Vávra (řeznictví a hospoda)

-----------------

Čp. 128
Do roku 1780 čp. 18.
Č. parcelní 7, výměra 397 m2.
Při domku byla louka na 3 vozy sena, úrok 2x ročně po 26 gr. 2 denárech, 1 sirotčí slepice, 1 gr. letník faráři a z domu 1 gr. Šlo o jeden z největších domů ve městě. Byla v něm také umístěna hospoda.
Majitelé:
vdova Jispáková prodává 26.10.1687 za 250 kop
Jan Příhoda. V roce 1688 složil 60 kop, zbytek splácel. Prodává 16.2.1703 za 651 kop 25 gr. 3 den.
Jiří Fryml – mlynář a soused smiřický. Koupil spolu se štěpnicí, stodolou a loukou. Bez uvedení příčiny a doby se změnil majitel.
Jiřík Dvorský prodává 16.7.1721 za 220 zl.
Jiří František Dvorský prodává 25.2.1729 za 860 zl.
Filip Jakub Prácheňský. Před smrtí určil za poručníka sirotků „vysoce učeného pána Fridricha Řečického, toho času JMN děkana holohlavského“. Ten prodal ve prospěch sirotků. 20.2.1740 za 865 zl.
Jan Němec, sládek smiřického pivovaru. Zemřel 14.10.1758 a poslední vůlí odkázal nejmladšímu synovi s podmínkou, že zde bude hospodařit jeho matka. Ta zemřela 27.4.1759 a syn byl ještě nezletilý (učil se řemeslu mydlářskému). Dům byl předlužen a proto prodán asi v r. 1759 za 1819 zl.
Václav Šimáček. Po jeho smrti byl dán do veřejné licitace ve prospěch sirotků se 6 a půl str. polí. Přepis 16.6.1766, prodán byl za 1819 zl. 47 kr.
Josef Dušek. 3.2.1775 dům směnil s
Jan Spůra, směněný dům připsal svému zeti. Na domě byla věcná břemena: platit zemskou berni 7 zl. 9 kr., extra vydání 5 kr., vrchnostenský stálý úrok 1 zl., úmrtní drůbež 25 kr., vojenský oficírský kvartýr 28 a 3/4 zl. Dále si vymínil vésti sám dál hospodářství a při jeho odstoupení si určit slušný vejminek. Převod 18.10.1786 za 1200 zl.
Jan Hodek, byl městským purkmistrem, po jeho smrti převzal živnost syn. 18.12.1828 v ceně 3500 zl.
Jan Hodek. Živnost, hospoda, byla dána do veřejné licitace. Převod 13.8.1829 za 1607 zl.
Václav Dušek. Asi spekulativní koupě, protože ihned prodává 9.12.1829 za 1830 zl.
Jan Slezák. vedl živnost a předal synovi s 2 jitry polí a luk, a 1267 čtv. sáhů. Přídavek: kráva, 5 stolů, 4 štamprdlata, 13 židlí, řezačka s kosířem, vidle do chlíva, velká sekera, 2 kolečka, trakař, podávky, 24 holeb s vaničkou, šenktiš, tabulka, 1 lustr velký, 4 malé, 12 obrazů. Prodej 5.3.1846 za 2800 zl.
Vincenc Slezák
1910 + 1916 Janšová Marie
František Bůna (konfiskát 1945)
město, demolice

-----------------

Čp 130
Do roku 1780 čp. 17.
Č. parcelní – nezjištěno.
Bez rolí a luk. Úrok 2x ročně 7 gr., ze zahrady ročně 7 gr., odvod 1 slepice (nrbo 6 gr.), desátek faráři 1 groš, daň z domu 1 gr.
Majitelé:
Lidmila Hanzlíková prodala dům 28.7.1685 za 130 kop gr. míšenských
Jiří Dvorský zemřel a dědila vdova
Kateřina Dvorská. Dle jejího odkazu, s povolením vrchnosti převzal s kouskem zahrady a půl strychem pole syn 14.12.1746 za 450 zl.
Jan Dvorský. Ani on nežil dlouho, po jeho smrti zůstaly nezletilé děti Jan, Jiří a Marie. Rodinnou dohodou převzal dům bratr zesnulého se stodolou a chlívem. 31.5.1766 v ceně 600 zl.
Jan Dvorský (má to být bratr a p. Kupka má zapsaná stejná křestní jména ? - pozn. P.). Když zemřel převzala vdova
Kateřina Dvorská. Vdova se provdala a svému manželovi připsala dům 3.2.1789 v ceně 500 zl.
Václav Čiháček. Dům byl dán do veřejné licitace se vším příslušenstvím. Byl oceněn (ošacován) na 572 zl. Převod 4.7.1798 dražba vynesla 900 zl.
František Balaš s manželkou Annou. Asi měl velký zájem a dost peněz, šel vysoko nad ocenění. Ke stavení přikoupil od Matěje Černého 4 str. rolí za 639 zl. Prodává 2.11.1832 za 2240 zl.
Josef Beran dům od Balašů koupil se zahradou (150 čtv. sáhů) a polem. Prodává 3.8.1865 za 1575 zl.
Josef Beran prodává 19.8.1864 za 3000 zl.
Jan Liebig převádí 29.8.1873.
Karel svobodný pán z Liebigů převádí 26.9.1878.
Jan Liebig et Comp.
Dům za blíže neurčených okolností zanikl.
Čp. 130 bylo později přiděleno Rolnické škole, následovně Velkovýkrmně OP a Ředitelství ČSSS (tedy vlastně budově zámku), hospodářským budovám zůstalo čp. 1.

-----------------

Čp. 131
Do roku 1780 čp. 16.
Č. parcelní 151, výměra 435 m2.
Majitelé:
Jan Bradáč koupil od vrchnosti pozemek, na kterém si vystavěl domek, připsaný mu v ceně 20 kop dne 13.10.1661. Po jeho smrti dědí vdova.
Alena Bradáčová. Vdova domek prodala 29.11.1690 pošacovaný na 120 zl.?
Havel Czykovský prodal 22.2.1708 za 100 kop.
Jiří Tůma zemřel a vlastnictví přešlo na vdovu.
Dorota Tůmová, se vším příslušenstvím prodává 19.1.1717 za 150 kop.
Tomáš Erban. Po dosti dlouhé době umírá a mezi jeho syny, Janem a Františkem došlo k přátelskému narovnání o grunt po otci a domek, stojící „za krytým mostem“ (zmíněný krytý most stál do r. 1933 v Sternbergově ulici, dnes Mlýnská ulice a byl opravdu krytý) převzal
Jan Erban odkazuje synovi 8.8.1778 za 570 zl.
Josef Erban. Aby mohl vyplatit bratra Václava v Chlumci a sestru Annu, provdanou za Josefa Fridricha, prodal kus pole (2 strychy). Po jeho smrti dědí vdova 1.7.1792.
Kateřina Erbenová. Ta bezdětná, se provdala a připsala muži polovinu živnosti za 350 zl.
Matěj Havlasa s manželkou Kateřinou. Jejich dcera Kateřina, provdaná za Jana Vachka, mydláře ve Smiřicích domek zdědila
Jan Vachek s manželkou Kateřinou. „protože s manželem skrze neštěstí v mydlářském řemesle 2539 zlatých dluhů nadělala“ prodali domek 20.5.1816 za 3500 zl.
Josef Janácek s manželkou převádějí asi na syna 28.6.1849 v ceně 1184 zl.
František Janácek
1910 + 1916 Prášek František a Barbora
Prášek Rudolf
Janko Robert
Janko Pavel

-----------------

Čp. 133
Do roku 1780 čp. 14.
Č. parcelní 153, výměra 579 m2.
Bez rolí a luk. Úrok 2x ročně 14 gr. a 1x půl slepice.
Majitelé:
Eliáš Pernáček. Dne 24.5.1669 dovolila vrchnost Eliášovi Pernáčkovi postavit domek oceněný na 80 kop. Prodává jej 30.9.1689 za 60 kop.
Ignác Sovák. Po jeho smrti zůstala vdova a 9 sirotků. Dohodli se, že živnost převezme syn. S tím souhlasila i vrchnost a zapsala 23.2.1716 v ceně 45 kop.
Václav Sovák. Po jeho smrti měl převzít syn Jan Sovák. Ten byl ve světě na vandru. Do jeho návratu převzal druhý syn. 5.7.1751 v ceně 130 zl.
Leopold Sovák. Jan Sovák se vrátil a ženatý převzal domek.
Jan Sovák s manželkou Marií. Historie se opakuje, od manželů převzal 4.2.1779 mladší syn, protože starší Kašpar se nevrátil z vandru a oženil se v Polsku.
Jan Sovák. Domek byl téhož roku prodán, asi pro vypořádání dědiců. 19.10.1779 za 185 zl.
Josef Tichý prodává 18.12.1785.
Václav Černohorský prodává 16.2.1803 za 840 zl.
Jan Hejšman prodává v roce 1836.
Václav Hynek, po jeho smrti převzala vdova.
Barbora Hynková. Domek „z Boží vůle 11.8.1839 vyhořel...“, (vyhořelo ve městě 56 domů) zůstalo jen prázdné místo. Vdova neměla na postavení a prodala je dceři 22.6.1843 za 123 zl. Václav Klemma s ženou Annou roz. Hynková. Manželé asi postavili domek a následně prodali. Lze předpokládat, že v této době byla parcela rozdělena a mezi čp. vsunuto čp. 132, které asi bylo původně panskou kovárnou? Prodej 11.11.1852 za 725 zl.
Josef Kašpar po svatbě převádí část na manželku 8.9.1853.
Josef Kašpar s manželkou Marií prodávají 28.3.1878.
Anna Hamplová prodává 29.4.1878.
Josef Beran s manželkou Aloisii
1910 – Vír Jan ml.
1916 – Vír Jan
Vír Rudolf
Vír Jan

-----------------

Čp. 134
Do roku 1780 čp. 13.
Č. parcelní 154, výměra 572 m2.
Bez polí a luk, úrok 2x ročně po 8 gr., odvod půl slepice ročně.
Majitelé:
Jan Bukovský prodává 27.6.1687 za 80 kop.
Václav Finger. Dobrovolnou smlouvou odstupuje 13.6.1708 v ceně 100 kop.
Jan Friml „s dobrým rozmyslem předal“ 5.8.1713 za 160 kop.
Henrich Springer. Ten vložil závdavek 80 kop a dále splácel ročně po 5 kopách. Podle jeho poslední vůle měl domek dostat Václav Jindra. Ten i s manželkou r. 1758 zemřel a domek byl připsán synovi. 27.2.1766 za 163 zl.
Jan Jindra, dědí s podmínkou: Pokud by se Henrich Springer - Jan Springer, kaprál od slavného regimentu Grűn a vrátil, nebo nevrátil, měl mu chalupu předati v ujednané a zaplacené ceně. (Sloužilo se dlouho, kaprál už byla existence, takže se po vyvázání z vojny mohl i někde oženit, nebo sloužit ve „špitálu“, což byl i domov pro vysloužilce. Pak by peněžní plnění bylo lehké.) Dále jsou převody nejasné, nezapsané až
František a Anna Balašovi prodávají v dražbě za 608 zl.
František Kratochvíl. Koupil „k ruce Františka Svobody“. Měl k němu asi nějaké buď finanční, nebo morální závazky.
František Svoboda. Po smrti tohoto převzal jeho syn. 18.10.1844 za 523 zl. 46 kr.
František Svoboda. Zemřel svobodný, bez dětí a domek se zahradou převzal zápisem 10.9.1853 za 720 zl.
Jan Vácha předává 10.1.1873
Karel Vácha
1910 + 1916 Karel Vácha
Karel Vácha
Klára Váchová
Karel Vácha a Charvátová Dagmar

-----------------

Čp. 139
Do roku 1780 čp. 8.
Č. parcelní 165, výměra 889 m2.
Kontribuce ročně 1 zl. 40 kr., úrok 2x ročně po 6 kr., odúmrť 3 kr. 3 den. za rok.
Domek ležící za panskou kovárnou vystavěla vrchnost svým nákladem a se vším co přibito a přimazáno i se zahrádkou postoupila 2.2.1738 za 100 zl. Janovi Modrýmu.
Majitelé:
Vrchnost prodala 2.2.1738 za 140 zl. (nahoře má p. Kupka jinou částku ? - pozn. P.)
Jan Modrý zemřel a převzala vdova
vdova Modrá přenechává synovi 2.7.1782 za 1408 zl. 15 kr.
V pozemkové knize je poznámka:“ Tento domek jest do knihy panské zapsán a zde kasírován“. (účtován)
Jan Modrý převádí 8.6.1808 za 512 zl. na syna
Jan Modrý pravděpodobně zemřel, protože po něm přebírá „dle dědičné pořádnosti“ jeho znovu provdaná matka s manželem 8.3.1832 v ceně 300 zl.
Michalová (vdova Modrá) s manželem Janem Michalem převádějí 26.12.1848 za 580 zl.
Josef Michal s manželkou Annou. Není zřejmé zda ovdověl, či předal stejnojmennému synovi 18.2.1866 za 1400 zl.
Josef Michal
1910 + 1916 Cejnar Václav a Františka
Jan Joneš
Jan Joneš ml.

-----------------

Čp. 141
Do roku 1780 čp. 10.
Č. parcelní 159.
Majitelé:
Ignác Bazl. Po smrti Ignáce Bazla zůstala 2 stavení již hrubě spustlá s 1 zahrádkou (parc. č. 158 a 159). Kamenné stavení bez čp. na parcele čís. 158 bylo po smrti Františka Bazla (†1784) prodáno v licitaci na úhradu dluhů otce. Za 211 zl. Václavu Laňkovi. Ještě v r. 1840 existovalo, zaniklo neznámo kdy. Ignác Bazl byl dvakrát ženat, staršímu synovi Ignáci odkázal velké stavení (čp. 10), druhému, Františkovi 18 let starému, vedle stojící kamenné a druhou půli zahrady. Změny nastaly kol. 1784 a dále 2.7.1801.
Dorota Sýkorová, vdova po Ignáci Bazlovi(1). Stavení (čp. 10) bylo do nabyté plnoletosti dědice „připsáno na čas“ vdově Dorotě, provdané za Jana Sýkoru. Po její smrti nastoupila dcera Kateřina, provdaná za Jana Hanuše. Ignác Bazl ml. se neuvádí.
Kateřina Hanušová, roz. Sýkorová. Ta připsala domek (celý?) manželovi 6.2.1818 v ceně 300 zl.
Jan Hanuš. Od něj koupil Antonín Hanka pro svého syna Karla za 419 zl.
Karel Hanka. Oženil se 28.12.1836 s Annou Ferbasovou z Hubilesa (věno 200 zl. a 2 dojné krávy) Připsal ji po r. 1836 půl chalupy. Jde pravděpodobně o příbuzného Václava Hanky (rukopisy).
Karel a Anna Hankovi, manžel umírá, dědí vdova před r. 1862.
Anna Hanková prodává 6.5.1862 za 360 zl.
Josef Vorel s manželkou Anežkou prodávají 5.1.1863 za 241 zl.
Karel Hanka

-----------------

Čp. 142
Do roku 1780 čp. 7.
Chudinský domek s nepatrnou parcelou „blíže obory ležící“
Majitelé:
Jiří Hájek, po jeho smrti dědí vdova
Kateřina Hájková prodává 17.5.1715 za 50 kop míšenských grošů
Mikuláš Drahoš převádí 27.11.1739 v ceně 65 kop na syna
Jan Drahoš. Zřejmě zemřel a převzala vdova, matka Jana Drahoše
vdova Drahošová převádí 4.2.1779 v ceně 115 zl.
Jan Drahoš převádí 24.12.1816 v ceně 300 zl.
František Drahoš s manželkou Annou, prodej poloviny 7.1.1856
Josef a Anna Vopinkovi

-----------------

Čp. 144
Do roku 1780 čp. 6.
Č. parcelní 167.
Majitelé:
Daniel Malšínský koupil r. 1685 od vrchnosti pozemek, vystavěl si na něm domek, vožený do knih 25.8.1685 v ceně 25 kop míšenských. Po smrti otce zůstali dva sirotci, František a Dorota. Dědictví nepřevzali, protože oba z panství sběhli. Domek převzal „úřad obce Smiřic“
Úřad obce Smiřice. V té době již město, ale úředníci panství to moc nebrali na vědomí. Podmínkou bylo, kdyby se František Malšínský vrátil, že mu obec domek postoupí. Nevrátil se. Domek byl 10.12.1715 prodán za 20 kop.
Václav Horák. „...odejdouce Horák skrze prostředek smrti z tohoto světa...“, přejímá 21.9.1762 za 230 zl.?, 197 zl. 8 kr, 4 denáry
Václav Tylš
Kateřina Berounská prodává 23.1.1774 za 162 zl. 22 kr.
Jan Šifner, po jeho smrti dědí vdova
Kateřina Šifnerová, prodává svému zeti 15.12.1789 za 250 zl.
Antonín Choděra prodává 23.7.1807 za 621 zl.
Matěj Junek prodává 24.11.1807 za 1050 zl.
Jan Voknar (Vogner, Vognar ?). Stavení pozůstávající ze 2 světnic, síně, kuchyně, 2 kamen, chléva a stodoly postoupil synovi i se 2 str. pozemků. Převod 23.4.1848 ? = 1838 ! za 600 zl.
Jan Vognar, se oženil s Annou Dvorskou a přepsal jí polovinu domu 98.6.1839.
Jan a Anna Vognarová roz. Dvorská. Anna brzo umírá a je proveden zpětný převod poloviny domu 24.12.1843 v ceně 859 zl.
Jan Vognar. V roce 1845 se znovu žení s Josefou Janákovou a převádí polovinu domu 16.5.1843 ? = (1845)
Jan a Josefa Vognarovi prodávají Josefovi Kulhánkovi z Rodova, který kupuje pro svého syna Václava 8.10.1844 ? = (1847) za 800 zl.
Václav Kulhánek prodává 6.5.1871 za 800 zl.
Jan John s manželkou Marií.
Písař psal číslice hanebně a teprve při sestavování chronologie jsou patrné nelogičnosti v časové řadě.

-----------------

Čp. 145
Do roku 1780 čp. 5
Majitelé:
Jan Eliáš. Po jeho smrti měl domek připadnout synu Václavovi „... ten skrze zmrznutí beze všeho pořízení ze světa odešel“ a pozůstalí dědicové se dohodli, že domek přenechají nejbližšímu příbuznému. Cena domu 171 kop či 199 zl. 30 kr.
Mikuláš Hejčman. Ten byl dle dekretu z městečka z poddanství propuštěn. „Jsouce šlakem poražený a následkem toho umřel.“ Dědí vdova.
Hejčmanová, neprodleně předává dceři Anně provdaná za Jana Vojtěcha, převádí mu polovinu domu 3.9.1792 v ceně 200 zl.
Anna a Jan Vojtěch. Dle dědičné pořádnosti zdědila domek se zahrádkou 28.4.1827 v ceně 130 zl.
Voršila Vojtěchová, prodej? 3.1.1828 za 122 zl.
Jan Kašpar s manželkou Uršulou prodávají 28.6.1834 za 570 zl.
František Balaš s manželkou Annou prodávají 29.11.1847 za 361 zl. 44 kr.
Štěpán Balaš s manželkou Františkou

-----------------

Čp. 147
Do roku 1780 čp. 2
č. parcelní 170, úrok ze zahrady 17 gr.
Byl to domek postavený původně na levé straně Labe za zámeckým mostem, při regulaci Labe došlo ke změně toku, dostal se na pravou stranu, před nově postavený Tyršův most. Zanikl demolicí v majetku státních statků.
Majitelé:
První majitel Antonín Frohlink, bývalý felčar smiřický po sobě nechal domek se zahradou. Dle závěti měl převzít syn Karel Fröhling. Pokud by nebyl schopný hospodařit, měl být domek prodán, Karel dostat 100 zl., zbytek rozdělen mezi 6 sirotků.
Domek byl předlužen, nikdo ho nechtěl převzít a proto byl prodán v licitaci.
6.2.1777 ho za 510 zl. převzal Matěj Černý. Po jeho smrti domek dědí
7.4.1907 za 510 zlatých jeho syn Karel Černý.
10.2.1847 byl majetek koupil za 667 zl. 30 kr. František Hotovec.
17.3.1862 kupují za 4000 zl. Václav Hynek s manželkou Kateřinou.
24.8.1872 přechází za 1100 zl. na Václava Hynka
Od 20.11.1876 je zaznamenána majitelka Anna Hynková

-----------------

Čp. 149
Postaven už za nového číslování, bez evidence. Viz:
„Majíce Jan Kvasnička ten domek beze všeho potvrzení knih gruntovních až do své smrti ve svém užívání...“ Zdědila vdova.
Kvasničková, ta věkem sešlá a k práci neschopná odkazuje synovi 8.6.1750 za 80 kop.
Václav Kvasnička, umírá, dědí vdova.
Kvasničková. Znovu se vdává za Františka Konvalinku a domek prodala 27.8.1796
Václav Kadla, po něm přišel
Jan Kadla. Dle dědičné pořádnosti převzala vdova se zahrádkou 200 čtverečných sáhů. 3.9.1833 v ceně 70 zl.
Terezie Kadlová prodala 12.10.1835 za 228 zl.
Jan Mareček, prodává 15.1.1836 za 228 zl.
Václav Lhotský s manželkou Annou

-----------------

Čp. 203
Č. parcelní 126/2, výměra 270 m2.
Majitelé:
1910 + 1916 Špaček František a Kateřina
Radoňová (pletárna)
Radoň Karel
Mach – otec
Mach Miroslav
Mach

-----------------

Čp. 205
Č. parcelní 126/1, výměra 422 m2.
Postaven továrníkem Oswaldem Malburgem po sňatku s baronkou Ilonou z Puteani asi kol 1900.