Smiřice - stavba domu sociální péče
Masarykův dům - malá školní budova

Jsou použity materiály z Okresního archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku       Bourání budovyškola Smiřice
Fotografie z doby před rokem 1911. Vzadu stojí dům stavitele Volta, čp.247, vpravo je roh školy.
Dnes zde vede Jiráskova ulice.

škola Smiřice
Fotografie ukazuje malou školní budovu s výzdobou na Vítězný únor 25.2.1948, fotografováno v roce 1974.
Foto od p. Voláka.

škola Smiřice
Pohled na stejná místa dne 21.9.2019.
Celá budova školy prochází rekonstrukcí fasády. Odpadávající dlaždičky byly odstraněny a budova natřena barvou

škola Smiřice
Fotografie od Václava Prostředníka ze dne 15.9.1989

škola Smiřice
15.9.1989
Příprava


Z protokolu obecního zastupitelstva ze dne 22. března 1929:
Bod 8./ Jednání o výstavbě domu sociální péče.
Bod 8./ Usnesení:
   Pan starosta a p. Horák podávají referát o tom, jak naložit s darem Spořitelny Smiřické. Pan Horák činí návrh, aby daru použito bylo ku stavbě mateřské školky, v níž reservována by byla jedna místnost jako asyl pro rodičky. Stávající místnosti mateřské školky v chudobinci po přestavění použít pak pro chudé.
   Vhodné místo pro stavbu budovy navrženo proti hřišti u školy.
   Obecní zastupitelstvo beře referát i návrh na vědomí s tím, že se bude uvažovati o tom, jak nejlépe dala by se věc vyřešiti.

--------------

razítko Městský úřad ve Smiřicích.
   ...prozkoumala (OPM) ve své výborové schůzi plány Masarykova domu, které nám byly zaslány … a sděluje Vám, že není možné podati Vám svůj úsudek o účelnosti projektu Vámi zamýšleného.
   … Do čtrnácti dnů bude Masarykův dům v Jaroměři předán veřejnosti, takže byste mohli shlédnouti zařízené této budovy, a podle svých potřeb své plány upraviti.....
   Okresní péče o mládež v Jaroměři. 25. listopadu 1929

--------------

razítko Městský úřad ve Smiřicích.
   Na oslavu desátého výročí obnovení československého států byl Vám se schválením protektora fondu, pana presidenta republiky, ze dne 13. prosince 1929 a na základě §u 3 a 5 stanov fondu udělen při rozdělení jeho prostředků dar Kč 50.000,- a to na přání dárce, Spořitelny ve Smiřicích na zřízení asylu pro rodičky a infekčního pavilonu.
   O tom dáváme věděti s tím, že poukázali jsme Spořitelnu ve Smiřicích, aby Vám tento dar vyplatila.
Jubilejní fond republiky
V Praze. dne 30. prosince 1929.

--------------

Předmět:
   Pojmenování domu sociální péče " Masarykovým,
   dotaz jak pokročilo řešení projektu a ohledně úhrady staveb. nákladu.
   K výnosu se dne 5.května 1930.
Titl.
Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové n. L.
   Definitivní projekt domu sociální péče jest vyřešen a dne 14.května 1930 bude vypsáno ofertní řízení na výstavbu domu tohoto.
   Celkový náklad dle předběžného výpočtu bude činiti cca Kč 450000.-.
   Nu oddělenou část poradnu pro matky, kojence a případně jesle složen dar jubilejní v r.1328 městskou spořitelnou ve Smiřicích Kč 100.000.-.
   Pro mateřskou školu věnováno ku poctě 80tých narozenin p. presidenta T.G.Masaryka letošního roku dar Kč 100.000.-
   Z účelového odkazu zemř. p. M.U.Dr. Hansy použije se Kč 60.000.
   Celkový kapitál k témuž účeli činí Kč 260.000.- a na nedostávající se část zamýšlí město zažádati o podporu min. soc. péče.
   Se stavbou bude započato nejpozději 1.června 1930.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 10.května 1930. Starosta města:

--------------

hlavička dopisu

Městskému úřadu ve Smiřicích.
   Podepsaná kancelář sděluje, že Vaše žádost ze dne 27. února t.r., o pojmenování projektovaného domu sociální péče jménem presidenta republiky nemohla prozatím býti vzata v úvahu, protože se stavbou tohoto domu nebylo ještě započato a náklad na stavbu potřebný není dosud zabezpečen.
   Kancelář presidenta republiky
V Praze, dne 28. července 1930Nabídky stavebních prací


razítko Stavitel Ing. Robert Čeřovský v rozpočtu výloh vypsal 7. června 1930 dělnické mzdy:
Mzda ženy za 1 hodinu 2.50
Mzda kopáče 4.20
Mzda kladeče kanalisace 6.50
Mzda dělníka klempířského 6.00
Mzda učně klempířského 2.50
Mzda instalatéra vodního 8.00
razítko Mzda instalatéra elektr. 7.40
Mzda dělníka truhlářského 6.20
Mzda dělníka zámečnického 6.00

--------------

Architekt František Belinger 7. června 1930 vypočítal ve své nabídce stavební náklad na 440.757,90 Kč.

--------------
razítko
Razítko Václav Volt, stavitel Smiřice nad Labem ze dne 21.5.1930--------------


razítko Rozpočet na truhlářské práce pana Františka Jaroše, Továrna nábytku Smiřice byl vypočítán 6.6.1930 na 23269.50 Kč.

--------------

Městskému úřadu ve Smiřicích.
   Na základě vyhlášky o podání nabídek na stavbu sociálního domu ve Smiřicích nahlédl jsem do podmínek, v kterých stojí, že plány a rozpočet zaplatí ten oferent, kterému stavba bude zadána. Učinil jsem dotaz kolik ty plány a rozpočet mají státi a byl mi předložen dopis od p. Ing. R. Čeřovského, který za plány a rozpočet požaduje obnos asi 12.200.00 Kč. Požadovaný obnos za plány a rozpočet jest tak značný, že znemožňuje druhému oferentu vyjímaje projektanta,řádnou kalkulaci cen ku kterým příslušné procento na plány a rozpočet musí připočítávati, čímž jest v nevýhodě oproti projektantu.
   Z výše uvedeného důvodu nepodal jsem nabídku na výše jmenovanou stavbu.
   Ve Smiřicích, dne 7. června 1930. Ing. K. Andrejsek razítko

--------------

Ladislav Joneš, kamnářství Smiřice nabízí 6.6.1930 sporáky s prací kamnářskou do jídelny za 2100 Kč a do kuchyně za 1680 Kč.

--------------

Protokol sepsaný dne 7 června 1930
   Předmětem jest otevírání nabídek (ofert) na stavbu domu sociální péče ve Smiřicích.
   Nejprve otevřena nabídka p. ing. Čeřovského ve Smiřicích dle níž činí oferovaný obnos Kč. 404 734.27.
   Dále nabídka p. Františka Belingra ve Smiřicích …. Kč 440 757.90.
   Pak nabídka p. Karla Andrejska ve Smiřicích ….. Kč -----.
Nabídky na řemeslné práce:
   nabídky p. Františka Horáka, Františka Jaroše a Ladislava Joneše.Schůze městského zastupitelstva, na kterou se odvolávají protesty dole.


razítko Protokol
   sepsaný dne 13.června 1930 o schůzi obecního zastupitelstva města Smiřic n.L.
   Přítomní:
   Pan Moník František, starosta města
   Pan Černý Václav, I. nám. starosty
   Pan Macura Rudolf, II. nám. starosty
   Radní: pp. Filip Jan, Janda Štěpán, ing. Fiala Jan, Horák Karel.
   Výborové: pp.Šeda Josef, Siberová Anna, Hlavatý Hynek, Kodyš Josef, Klimeš Václav, Sedláček Matěj, Šubrt Oldřich, Günther Jindřich, Ježek Ludvík, Hanka Josef, Jech Josef, Kopal Bohdan, Hnik František.
   Náhradníci: pp. Slezák Václav, Petera Jan, Laburda Josef, Horák Václav, Vachek Jan, Krejčí Jindřich, Karpišek Eduard.
   Sezení toto bylo ... veřejné...

Bod. 6./ Zadání stavby domu sociální péče ve Smiřicích.
   Usnesení:
   Obecní zastupitelstvo usnáší se 14 hlasy zadati stavbu sociálního domu ve Smiřicích p. ing. Čeřovskámu dle podané nabídky s vyjmutím prací kamnářských.
   Úhrada sestává: …... (dole se opakuje – pozn. P.)
   Návrh tento 14 hlasy přijat; nehlasuje 12 členů.

   Po tomto usnesení připomíná p. Laburda, že o stavbě domu jednáno bylo ve straně živnostenské a že byl pověřen tlumočiti obecnímu zastupitelstvu následující:
   1./ že dle vypočtené sumy Kč 400.000.- jest patrno, že nedržíme se sumy, která hlášena byla jako přibližná t.j. 300.000 Kč, z čehož vyplývá, že obec chce podnikati něco, na což nám stávající stav našich finančních prostředků nestačí.
   2./ že je pochybnost o nutnosti velikosti projektované budovy a jejím plném využití,
   5./ že dle výše propočteného nákladu usuzovati v případě uskutečnění stavby s dalším velkým zatížením spojeným s udržováním této budovy, jako jeví se příkladně v ob. náj. domě čp. 266.
   Po tomto referátě prohlašuje p. Kopal, za stranu Nár. demokrat. a stranu lidovou, že nebeřou na razítkosebe následky uskutečnění stavby a poukazuje na následky zák. z r. 1921 čís. 329 odst. 10.
   Po tomto prohlášení p. Kopala hlasováno o tom, komu má býti stavba zadána, načež 14. hlasy přijato aby provedení stavby zadáno bylo levnějšímu oferentu. Rovněž přijato 14. hlasy, aby scházející úhradu nákladů opatřena byla výpůjčkou.

--------------

Vložený seznam
s podpisy pochází z pozvánky na schůzi 13.června 1930.

--------------

Na schůzi 13. června 1930 bylo také podle pozvánky projednáváno:
3./Schválení resignace p. Theodora Čermáka na členství v městské radě .... a volba nového člena.
7./ Žádost pí. Kateř. Kašparové r. 1870 roz. do Ostra Buczacz, Halič, příslušná a přislíbené dom. práva ve Smiřicích.
8./ Žádosti za udělení domovského práva:
a/ p. Františka Čertnera, r. 1892 roz. do Vlčkovic Horních
b/ p. Ladislava Joneše, r. 1877 roz. do Třebechovic
c/ pí. Anežky Polákové, r. 1877 roz. do Obory okr. Jiřín

--------------

Výpis z protokolu o schůzi finanční komise ve Smiřicích konané dne 18./6. 1930.
   Přítomni: Pp. Jan Špryňar, Karel Horák, Frant. Valtr, Josef Šeda, Frant. Fanta, Jindřich Günther, Frant. Blecha a Jindř. Krejčí.
   Finanční komise se sešla znovu za účelem pojednávání o stavbě domu soc. péče. Po delší debatě rozhodla se doporučiti všem stranám kompromis pro stavbu tohoto domu, který by byl následující:
   1./ Redukovat stavební náklad tak, aby vzhled tím příliš neutrpěl, ale aby stavební náklad nevyžadoval více než asi 100.000 Kč příspěvku na stavbu se strany obce.
   2./ To by se dalo dosahnouti vypuštěním bytu ředitele a nezaváděním vodovodu.Případně místnosti budou jinak řešeny. Jednotlivé strany by o tom projednaly a uložily svým zástupcům v obecním zastupitelstvu aby se k tomuto návrhu vyjádřily kladně neb záporně.Protesty proti stavbě domu


Předmět:
   Protest proti usnesení obec. zastupitelstva ve Smiřicích o zadání stavby soc. domu.
   Titl. Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové
   Ve schůzi obecního zastupitelstva ve Smiřicích dne 13. t.m. projednán bod 6.programu: Zadání stavby soc. domu a usneseno 14. hlasy proti 12 ti zadati stavbu p. inž. Čeřovskému. K úhradě má se použiti daru spořitelny Smiřické z roku 1929 v obnosu Kč 100.000 a ostatní náklad se uhradí výpůjčkou hypotekární města Smiřic v takové výši uzavřenou, jaká se bude nedostávati do celkového stavebního a pořizovacího nákladu na tento soc. dům po odečtení
   a. dalšího slíbeného příspěvku spořitelny ve výši 100.000 Kč
   b. subvence ministerstva sociální péče zatím neznámé výše.
   c.. podílu města Smiřic z Hanzova odkazu na stavbu nemocnice pro obec Smiřice a Holohlavy.
   Celkový náklad pořízovací na tento sociální dům se zařízením a ostatním se odhaduje na 480.000 Kč a má se v něm umístiti:
   1. Mateřská školka
   2. Školní a obecní kuchyně
   3. Útulek pro rodičky
   4. Útulek Ochrany matek
   5. Čtyři byty celkem o 11 ti místnostech s příslušenstvím.
   Podepsaní členové obecního zastupitelstva protestují proti způsobu projednání stavby této, která je v odporu s ustanovením zákona z 12. srpna 1921 čís. 389 § 10., který výslovně zakazuje, činit i vydání v rozpočtu neobsazená, není-li právoplatně zabezpečena jejich úhrada. O právním zabezpečení úhrady na stavbu není postaráno, jak patrno z následujícího:
   1./ Není dosud vůbec sdělán podrobný stavební rozpočet úhrnného nákladu na vlastní budovu, oplocení, chodník a příp. i oceněn pozemek.
   2./ Není dále rozpočtu na vnitřní zařízení místností pro školku, kuchyni a sociál, útulky.
   3./ Není propočteno, jaké bude roční zatížení obecních financí z nákladů provozních oněch sociál, zařízení nových a z nákladů udržovacích včetně zúročení a amortisaci výpůjčky. Úhrada těchto výdajů není v rozpočtu obecním zařazena.
   4./ Úhrada nákladů investičních není dnes právně zajištěna, neboť
   a. Druhý dar Spořitelny 100.000 Kč není dosuď schválen příslušným ministerstvem.
   b. Subvence ministerstva sociální péče není dosud ani v projednávání, neboť žádost město podalo až v květnu t.r.
   c. Uvolnění, části z Hansova odkazu na město Smiřice připadající není provedeno neboť není dosud dán souhlas ministerstvem vnitra ku změně účelu odkazu t. j. stavba
  nemocnice, pro obec Smiřice a Holohlavy na stavbu sociál, domu a není právoplatně dojednána dohoda s Holohlavy o rozdělení odkazu mezi obě obdarované obce. d. Vzhledem na neurčitost výše obnosu z Hansova odkazu jakož i výše subvence minister. sociál péče není možno stanoviti výši obecní výpůjčky. Schválení výkonu takovéto výpůjčky hypotekární nebylo ani dáno na program jednání zastupitelstva ani nebylo usneseno její pilné projednávání, jak toho žádá §.3. zákona z r. 1919 č. 76 /novella./ Výpůjčka taková ani nebyla schválena okresním úřadem, neboť nebylo o to žádáno.
   Z toho co uvedeno patrno, že není postaráno o právní zabezpečení úhrady nákladů na stavbu sociálního domu, že tedy stavba nemůže býti zadána a nemůže se stavbou začíti dokud úhrada nákladů není zajištěna právně.
   Podepsaní členové obecního zastupitelstva neuznávají naléhavost stavby v odhlasovaném rozsahu pro účele, jinak již stávajícími zařízeními sociálními obstarávaná a zvláště pro byty, která zaujímají největší část nákladné této novostavby. V bytové péči obec splnila již dostatečně svoji povinnost, neboť vlastní veliký a nákladný činžovní dům s moderními byty a několik domků s byty malými. V brzku uvolní se další místnosti po spořitelně. Další výstavba bytů bylo by zatěžování obce v době, kdy jí čekají v nejbližších létech nákladné investice na kanalisaci, vodovod a komunikace, jako neodkladný důsledek provedená regulace Labe v obvodu města a stavba nové budovy pro obvodovou školu měšťanskou.
   Pokud se týče novostavby pro vlastní sociální účele shledáváme jedině možným přizpůsobiti rozsah stavby pohotovým prostředkům t.j. příspěvkům spořitelny, ministerstva sociální péče a Hansova odkazu bez jakéhokoliv zatížení obecních financí.
   V. Černý, Ing. Fiala Jan, L. Ježek, J. Hanka, Jos. Laburda, J, Krejčí, Karpíšek Edvard, Günther Jindř., Petera Jan, Boh. Kopal, Jech Josef, Vachek Jan

--------------

razítko Vpravo:
Polohopisný plán od Ing. Roberta Čeřovského z dubna 1930.

--------------

Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové.
   Městský úřad zasílá potřebné doklady ke stížnosti p. inž. Fialy a spol. proti zadání stavby domu sociální péče ve Smiřicích.
   Doplňkem zasílá se rozpočet podaný p. stavitelem Belingrem, který při ofertním řízení byl podán s rozpočtem p..ing. Čeřovského.
   Rozpočty nabídek byly v městské radě dne 10.června 1930 prozkoumány, přepočítány a doporučeno přijetí nabídky p. ing. Čeřovského za Kč 421.000.-. Náměstek starosty p. Černý a člen městské rady p. ing. Fiala žádají o protokolování, že jsou pro vyjmutí prací truhlářských, které nechť zadají se oferentu p. Jarošovi.
   Jinak schváleno doporučiti toto usnesení obecnímu zastupitelstvu ve schůzi, která se bude konati dne 13./VI 1930. Tím tvrzení, že o rozpočtu nebylo jednáno jest klamné. O vnitřním zařízení nebylo jednáno, neboť jak uvedeno,nového zatím není nikterak potřebno, když stává zařízení staré, které dosud vyhovovalo.
   Stavba domu nebyla dosud zadána a úhrada její bude znovu dána na pořad jednání v nejbližší schůzi zastupitelstva, jakmile dojde vyjádření min. sociální péče.
   Městský úřad ve Smiřicích

--------------

Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové n. L.
   Proti usnesení obecního zastupitelstva v Smiřicích nad Labem ze dne 13. června 1930 kterým byla zadána stavba sociálního domu, 14 hlasy socialistického bloku, proti hlasům stran občanských, panu ing. Čeřovskému za obnos 421.525 Kč. 27 hal. podávají všichni nížepodepsaní v čas následující uctivé
   odvolání
   z těchto důvodů.
   Stížení cítíme se tím, že obecní zastupitelstvo v Smiřicích nad Labem se vůbec na z horauvedeném usnesení takto dohodlo, stanovilo a schválilo, za okolnosti způsobem křiklavě nesprávným a nespravedlivým, jak plyne s dodatečných okolnosti, takže usnesení to je všestraně vadná a špatné.
   1./ Po státním převratě, to jest dne 28. října 1918 když nastoupilo nové obecní zastupitelstvo na obecním úřadě ve Smiřicích nad Labem svoji novou činnost, tu se prohlašovalo v jakém špatné hospodářském stavu tato obec se nalézá, tak že trpí peněžní tísní, tudíž že se to musí zlepšiti.
   Celkový stav v každém směru obce Smiřice byl však velmi dobrý a utěšený.
   2) Od 28. října 1918 až do nynější doby se obec Smiřice zatížila tak, že v roce 1928 městský úřad v Smiřicích zaslal skoro všem majitelům nemovitosti, totiž domku oběžník se žádosti, aby každý přistoupil za podporujícího člena dobrovolných hasičů a aby za to ročně každý takový člen platil 12 Kč. ročně příspěvkem od toho roku počínaje i na dále jak se to vybíralo.
   Žádost tuto odůvodnil městský úřad nad Labem, že obec nemá peníze na udržování dobrovolných hasičů a tudiž aby se každý majitel domku přihlásil za přispívajícího člena dobrovolných hasičů a platil 12 Kč. člensky příspěvek na udržování dobrovolných hasičů.
   Z toho se jasně vidí že město Smiřice je ve velmi špatné situaci a peněžní tísní, neboť dobrovolní hasiči byli vždy udržování z rozpočtu příjmu města Smiřic v dřívějších letech, takže na tento špatný stupen to nikdy nepřišlo a stačilo to vždy na veškeré nutné i vedlejší vydání které bylo v této obci třeba.
   Důkaz pravdy o tom nabízíme svědky, kteří platí tyto členské příspěvky a oběžníkem dříve zmíněným, který obecní úřad v Smiřicích nad Labem vydal a který má také v uschování za účelem těchto poplatníků a vzniku mimořádných obecních příjmu k takovému účelu jak je vtomto oběžníku uvedeno.
   Z toho vyplívá ten určitý názor, že obec Smiřice je již všestraně tak dluhem zatížená, že dalších zatížení více rozhodně nesnese a pakliby se ještě dále zadlužovala znamenalo by to zúmyslné zničení města Smiřic nad Labem.
   Toto se stalo jedině tím způsobem, že nebylo dbáno na rovnováhu příjmu a vydání, což se nikdy docíliti nemohlo, poněvadž věc se utvářila asi vždycky tak, jak je uvedeno zde v ústřižku novin který přikládám jako doklad, což je všeobecně známo.
   3./ Zde spřiloženého ustřižku novin se dovídáme, že o usnesení dni 13. června 1930 obecní zastupitelstvo mělo sice na zřeteli již všech dřívějších břemen a zatížení této obce avšak nemohlo tomu nikterak odpomoci, poněvadž byly přehlasováni některými proti stranami, což se stalo velmi nouzově protože přehlasování to se stalo pouze 2 hlasy, což jen se třeba mohlo také státi panem starostou, totiž jednou osobou,která hlasuje za 2 hlasy, takže je toto přehlasování nazvati jen pouze za nouzové a nikoliv všestranné.
   Dále zde vidíme, že se zde vyhrožuje i pomstou a.t.d. proti stranám které nechtěli snad souhlasiti s tímto usnesením, také není tím asi nikterak vyloučeno, že před hlasováním bylo již využito všestraných intrik i pomsty, tak že ať se to stalo jakýmkoliv způsobem a v prospěch dodatečného užitku některého toho jednotlivce když docílí toho úspěchu o čem ani snad nelze pochybovati.
   Též se ztoho jasně vidí, že takovýto funkcionář není si vědom svoji přísahy neb slibu který při vstupu do této funkce musí předem složiti a že zapomíná na to dbáti všech zákonných ustanovení a jejich nařízení, což je v rozporu zde v tomto ustřižku novin, že jak obyčejně zle činil straně živnostenské a vyhrožoval přímo pomstou, že bude následovati, což nesouhlasí z jeho dříve uvedenou přísahou.
   Dále se nebudeme o tom rozepisovati neboť se to dodatečně ukáže a tudiž žádáme o následující a sice.
   5, / Na základě zde dříve uváděných důvodu prosíme aby u obecního úřadu v Smiřicích nad Labem byla proveden státní odborná revise na obecní náklad a tím aby se zjistil již dávno řádný stav příjmu a vydání od 28. října 1918 až do provedení této státní revise a výsledek aby byl P.T. obecenstvu města Smiřic oznámen.
   6, / Aby věc tato byla vše straně řádně bezohledně vyšetřena a aby usnesení neb rozhodnutí ze dne 13. června 1930 bylo na základě dříve uvedených důvodů a výsledku revisní komise zrušeno a aby u obecního úřadu byla učiněna jak v městské radě, tak městském zastupitelstvu všestranná řádná správná náprava, aby se něco podobného do budoucna namohlo více opakovati a o výsledku tom prosíme aby jsme byly písemně vyrozuměni.
   Dokladem toho jsou naše vlastnoruční podpisy.
   Veškerou škodu z toho zvniklou a / plány/ aby všichni spoluvinné pachatelé rukou společnou a nerozdílnou zaplatili svým vlastním nákladem. Další podpisy a důkazy při nutnosti si vyhrazujeme.
   V Smiřicích nad Labem dne 21. června 1930.

   František Koza v.r., Marie Spurná v.r., Adolf Šimek v.r., František Trmal v.r., Josef Vašata v.r., Marie Černá v.r., František Vaníček v.r., Antonín Karpišek v.r., Kaube Josef v.r., Vladislav Horák v.r., Josef Vychron v.r., Sourada Josef v.r., Vojtěch Pácalt v.r., Alois Rejchrt v.r., Marie Hojná v.r., Volt Václav v.r., Jindřich Litomiský v.r, Horák Josef v. r., František Rynt v.r., Jan Schifner T.r., František Horák v.r., Josef Hloupý v. r., Vendelín Isaidas v.r.

půdorys sklepy půdorys sklepy
Půdorys sklepů z původního plánu z dubna 1930 - vpravo vyúčtovací plán (skutečný stav budovy) ze září 1931.
Všechny plány rýsoval Ing. Čeřovský.

půdorys přízemí půdorys přízemí
Půdorysy přízemí - vpravo vyúčtovací plán ze září 1931.
Kliknutím se obrázky zvětší.

půdorys patra půdorys patra
Půdorysy 1. patra - vpravo vyúčtovací plán ze září 1931.
Kliknutím se obrázky zvětší.

pohled ze dvora
Pohled ze dvora - původní plán z dubna 1930.

pohled od školy
Pohled od školy - původní plán z dubna 1930.

pohled z ulice
Pohled ze Školské ulice (dnešní Jiráskovy ulice) - původní plán z dubna 1930.

pohled z ulice
Vyúčtovací plán ze září 1931 - oproti původnímu plánu je budova zkrácená o víc než 6 m.

škola Smiřice
O stavbě bylo rozhodnuto 27.3.1930. A již 1.září 1931 byl zahájen provoz
poradny Ochrany matek a dětí a provoz mateřské školy. Už 1.září 1933 byla jedna třída obecné školy
umístěna v tomto domě a tím byl omezen provoz mateřské školy. Nakonec škola zabrala budovu celou.
Fotografie z roku 1941 a popis smiř. archiv.

pohled z Brigádnické ulice
Vyúčtovací plány domu sociální péče ve Smiřicích. Pohled z Legionářské (dnes Brigádnické) ulice. Září 1931.

řezy
Vyúčtovací plány - řezy. Září 1931.
Vpravo dole je řez z původního plánu z dubna 1930.

Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové.
   Městský úřad ve Smiřicích předkládá žádost za schválení zápůjčky na stavbu Masarykova domu sociální péče dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 13.června 1930 ve výši Kč 110.000.-.
řez a - b  původní plán Dále připojuje:
   ad 1./ Stavební plány,
   ad 2./ vyhlášku o usnesení uzavření zápůjčky,
   ad 3./ výkaz jmění a dluhů obce,
   ad 4./ pozvání ke schůzi obec. zastup.,
   ad 5./ Výpis z protokolu o schůzi obec. zastup.,
   ad 6./ protest nehlasujících občanských stran a vyjádření k témuž,
   ad 7./ protest některých občanů ve Smiřicích a vyjádření k témuž.
Městský úřad ve Smiřicích, dne 3.července 1930 Starosta města:

--------------

Vyjádření městského úřadu ve Smiřicích k protestu proti způsobu projednání stavby Masarykova domu sociální péče.
   1./ Podrobný stavební rozpočet na stavbu domu byl řádně sdělán a nabídkovým řízením vypsána soutěž za souhlasu přítomných členů městské rady. Po prozkoumání nabídek došlých na úplnou výstavbu domu toho navrženo městskou radou doporučiti obecnímu zastupitelstvu přijmouti nabídku p. ing. R. Čeřovskáho ze Smiřic za Kč 421.529.07.
   Oplocení u domu není třeba, poněvadž hraničí přímo s chodníkem ulice. Je snad třeba později spoji ti budovu tuto se školou podél chodníku drátěným plotem, který s budovou nemá ničeho společného, nýbrž jako zbylý obecní pozemek v délce as 30 m by chránil tento před poškozování.
   Chodník je zřízen dávno položenými obrubníky a dobrým škvárovým násypem opatřen.
   Později by se snad jednalo o položení dlaždic, ač žádná nová ulice nemá dosud chodníky dlaždicemi opatřeny.
   2../ Škola mateřská má své zařízení ve staré školce a toto se jen do nové přestěhuje.
   Školní kuchyň své zařízení má ve škole a toto se jen do nové přestěhuje.
   Sociální útulna a ochrana matek dostává místnosti které si sama vybaví a z intervence u min. soc. péče vysvítá, že na toto zařízení příspěvek obdrží.
   3/ Provozní zatížení těchto sociál. nových zařízení pro obec naprosto nebude,neboť obec vydržuje mateřskou školku a školní kuchyň dávno řádnými položkami v rozpočtu.
   Amortisaci výpůjčky do letošního rozpočtu netřeba vkládati jelikož bude jí třeba ku konci roku a do příštího rozpočtu na rok 1931 je času dosti. Kdyby se ale obytná místnosti / 11 / měly pronajmouti nesly by jistá každá o sobě tolik, aby hradili amortisaci výpůjčky Kč 8.000.- Jinak bylo však v městská radě i obecním zastupitelstvu vysvětleno, že mají sloužiti za byt dozorkyně domu, naturálního bytu ředitele školy, učitelky mateřská školky a učiteli, byty mohou býti nájemným z bytu zatíženy, 4/ Úhrada nákladů investičních jest dnes již pevně zajištěna a sestává:
   a/ z daru spořitelny smiřické k 10ti letému výročí republiky v r.1929 t.j. Kč 100.000.-, dále z daru spořitelny smiřické ku poctě osmdesátých narozenin p. presidenta r. 1930 t.j. Kč 100.000.-. Dle intervenčního zákroku starosty města a člena městská rady p. Jandy dne 2./7.1930 je tento dar schválen a výnos o schválení do týdne bude vyřízen.
   b/ Na základě předvolání ministerstva sociální páče zástupců města Smiřic a jednání ze dne 2./7.1930, nebudou-li změněny disposice má se dostati městu na tento dům subvence Kč 50.000.- bud ještě letos nebo příštího roku.
   c/ Z Hansova odkazu uvolňuje se zatím Kč 60.000.- dle projednávané ale dosud nedojednané rozdělení tohoto odkazu s obcí Holohlavy. Celkový stav tohoto odkazu činí k 1.lednu 1930 Kč 110.616.19.
   Rozhodnutí o použití jmění tohoto náleží obecnímu zastupitelstvu jak rozhodl zemský úřad v Praze ze dne 18.listopadu 1929.
   Obec Holohlavy jistě přijde k názoru, že rozdělení jmění k podobnému účeli podle počtu obyvatelstva je nejspravedlivější když nechtějí používat společně sociálního tohoto zařízení.
   d/ Na pořad jednání byl dán bodem 6. „Zadání stavby domu sociální páče ve Smiřicích" celek tedy i úhradu poněvadž městská rada byla pověřena vyřešením celého projektu až po jeho zadání.
   Tedy náklad i úhrada i stavba sama činí jediný celek a v roce 1929 nebyl znám celý rozsah úhrady.
   Poukazování protestujících na další úkoly komunikační, kanalisační a j. jest zbytečné, poněvadž tyto práce budou se řešiti dle postupu času a potřeby města.
   Jak možno již po 3 roky se opakujícími protesty těchže skupin seznati, snaží se znemožniti veškeru činnost ve městě.
   Dia posledního výkazu berního úřadu v Jaroměři ze dne 5./6. 1930 dluhují občané na daních městu ku dni 31./XII.1929 Kč 223.578.28, takže kdyby daně řádně byly placeny, bylo by dosti peněz bez výpůjčky na charitativní činnost města. Z toho důvodu také i finanční komise doporučovala hraditi náklad z kmenového jmění a zápůjčkou Kč 100.000.-
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 3.července 1930. Starosta města:

--------------

Vyjádření
   K protestu sepsanému pokoutním advokátem p. Adolfem Jüptnerem a podepsanými některými občany vysvětluje obecní úřad následující:
   Adolf Jüptner soudní sluha ve výslužbě, daný pro nervovou chorobu pod kuratelu své manželky obtěžuje podobnými odvoláními veškeré úřady a dle sdělení právního zástupce obsahují snad některé části soudní zákroky. Je tu podezříván starosta že má právo na 2 hlasy a týž dvěma hlasy sdělal většinu, ač týž vůbec nehlasoval, jelikož nebylo toho třeba a dále, že špatně vede obecní hospodářství, ač revise okresního úřadu byla provedena r. 1929.
   Městský úřad žádá, aby okresní úřad předal toto odvolání státnímu zastupitelství, aby provedlo soudní stíhání podepsaných, shledá-li zákonitý podklad téhož.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 3. července 1930, Starosta města

--------------

Výkaz jmění obce Smiřic dle stavu k 31. prosinci 1930 (?).
Budovy v ceně Kč 2,055.000.-
Pozemky v ceně Kč 160.000.-
Inventář v ceně Kč 484.000.-
úhrnem Kč 2,699.000.-
Městský úřad ve Smiřicích dne 3. července 1930.

--------------

Stavba domu sociální péče,
stížnost do usnesení obecního zastupitelstva ve Smiřicích

ze dne 13. června 1930 ve věci uzavření zápůjčky na stavbu tohoto domu.
Výměr.
   Pan 1/ ing. Jan Fiala, 2/ Josef Vychroň ve Smiřicích
   Okresní úřad ve Dvoře Králové vyhovuje stížnosti Vaší a spol. podané do usnesení obecního zastupitelstva ve Smiřicích ze dne 13. června 1930, kterým zadána stavba sociálního domu ve Smiřicích inž. Čeřovskému za Kč 421 525,27.
   Důvody: ...když tedy se jedná vůbec o vydání rozpočtem nekryté, z něhož hrozí překročení rozpočtu běžného roku. …. Usnesení bez současného zabezpečení jest neplatné a za škodu z jeho provedení ručí osobně starosta nebo náměstek.
   Ze spisů správních vyšetřeno, že …. 13. června 1930 ….. nebyla zabezpečena celková úhrada … (subvence a dar spořitelny)...
…..
   Pokud se týče zařízení školy mateřské a školní kuchyně, nebude třeba žádného nákladu, ježto se toto ze staré školy do nových místností použije...
   Pokud se týče dalších úkolů – zřízení komunikace, oplocení, chodníku, atd. - bude nutno tyto práce řešiti dle postupu času a potřeby města.
   Na zúročení a amortisaci zápůjčky dlužno použíti nájemného z místností, které budou sloužiti za byt dozorkyně domu, naturálního bytu ředitele školy, učitelky mateřské školy a učitele.
.....
   Okresní hejtman, Vrchní rada politické správy. Dne 6. října 1930

--------------

Výměr.
   Panu Janu Fialovi a spol ve Smiřicích.
   Zemský úřad zamítá jako bezdůvodné Vaše odvolání z výměru okresního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem ze dne 6. října 1930, kterým bylo prohlášeno neplatným usnesení obecního zastupitelstva ve Smiřicích o zadání stavby sociálního domu.
Důvody.
…............
   K Vaší stížnosti okresní úřad ve Dvoře Králové nad Labem, jak z obsahu jeho výměru zřejmě vysvítá, zrušil toto usnesení uznav je neplatným a odůvodněním, že v době usnášení obecního zastupitelstva nebyla ještě zabezpečena subvence ministerstva sociální péče a nebylo ještě uděleno schválení ministerstva vnitra ohledně daru slíbeného spořitelnou smiřickou, nebyla tudíž právoplatně zabezpečená úhrada vydání neobsaženého v obecním rozpočtu podle …. a usnesení obecního zastupitelstva bylo tudíž jako neplatné zrušiti.
   Pokud se okresní úřad zabýval ostatními vývody odvolání neuznal je za rozhodné.
   Proti tomuto rozhodnutí jste podali odvolání k zemskému úřadu, v němž namítáte nesprávnost odůvodnění v odpor vzatého výměru, pokud jím vývody Vaší původní stížnosti nebyly uznány důvodnými.
   …...
   Tento výměr je konečný.
   Za zemského presidenta: V Praze dne 25. května 1931

--------------

Další stížnost:


P.T. Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové n. L.
   Dne 27. března 1931 bylo rozhodováno ve schůzi obecního zastupitelstva o zadání prací spojených s výstavbou domu sociální péče ve Smiřicích.
   Při tomto zasedání odhlasováno bylo zadání prací dělnických, zednických, betonářských, kanalisačních, vodovodních, stavba prádelny, dřevníků, úprava dvora, firmě ing. Robert Čeřovský ve Smiřicích.
   Proti tomuto zadání činíme protest a odůvodňujeme jej následovně:
   Stavitel pan Václav Volt ze Smiřic byl levnější při podání nabídky na veškeré práce o Kč 3.500.-. Z tohoto rozpočtu byly vyjmuty některé práce řemeslnické a zadány přímo dotyčným řemeslníkům. Následkem odečtení těchto prací byl p. ing. Čeřovský dražší než stavitel p. Volt, snížil se rozdíl nabídky, přes to však byla nabídka stavitele p. Volta levnější o Kč 1.200 oproti nabídce ing. Čeřovského.
   Celkový náklad na stavbu jest nyní o Kč 3.000 dražší, než bylo nabízeno stavitelem p. Voltem.
   Jelikož jest nám dobře znám špatný finanční stav obce, nemůžeme připustiti, aby se práce zadávaly dráže, zvláště v dnešní všeobecné krisi snad pouze z důvodů čistě stranických. Dále nemůžeme míti plnou důvěru v řádné provedení zadaných prací ing. Čeřovským, jelikož prováděl zde v obci stavbu obecního nájemního domu, kde místo rour pozinkovaných jak přesně bylo v rozpočtu popsáno, dovolil si dáti potrubí železné, tudíž materiál méněcenný a pro užitkovou pitnou vodu vůbec nepřípustný. Voda z tohoto vodovodu není k lidskému, požívání a obyvatelé tohoto domu kteří platí drahé nájemné, musí nositi vodu pro veškerou potřebu ze sousedních studní.
   Z tohoto jest viděti, že fmě. ing. Čeřovský nezáleželo na zdraví spoluobčanů bydlících v tomto dome, nýbrž na hmotném prospěchu. Dále účet za tuto stavbu byl téměř o Kč 150.000 dražší než byla jeho původní nabídka, přes to byl upotřeben materiál méněcenný. Současné nedodržel tímto činem předpisy stavebního řádu, který používání železných rour pro vodovod do místností obytných přísně zakazuje, Obci jeho činem vznikla škoda nejméně Kč 50.000, neb tato nákladná stavba jest tímto nesolidním provedením znehodnocena a obec bude nucen celý vodovod znovu provésti. Stav tento trpí se pouze z respektu obecnímu řízení.
   Při jednání jak v městské radě tak v zasedání obecního zastupitelstva, kdy jednáno bylo o zadání prací ing. Čeřovskému nehlasovaly strany: živnostenská, národně demokratická a strana lidová - tudíž zástupci silného, poplatnictva.
   Pro zadání prací dotyčné firmě hlasovaly strany sociálně demokratická a strana českých socialistů. Celkem 16. hlasy a pravdivé námitky druhých stran byly ignorovány. Jest vůbec ku podivení, jednání sociálního bloku, který v obci má většinu, že po více jak dva roky kromě veškerých prací geometrických dávají se dotyčné firmě veškeré práce stavební a ostatní stavitelé jsou dle našeho mínění zúmyslné opomíjeni.
   Prosíme tudíž P.T. okresní úřad, aby na základě našeho sdělení bylo zrušeno usnesení obecního zastupitelstva resp. usnesení sociálního bloku a nařízeno bylo znovu jednání o zadání stavby a aby bylo přihlíženo též k přáním druhých stran.
   Ve Smiřicích, dne 2. dubna 1931.
Adolf Jüptner, v.r. válečný invalida, Liebigova tř. čp. 252
Litomiský Jindřich v.r. čp. 46
Rynt František v.r.
Horák František v.r. čp. 45
Hák Karel v.r.
Vychroň Josef v.r.
Další podpisy se vyhrazují při nutnosti jako důkaz pravdy.

příslušenství
Plán prádelny, dřevníků a oplocení rýsoval Ing. Čeřovský v únoru 1931.

příslušenství
Vyúčtovací plány domu sociální péče ve Smiřicích. Prádelna a dřevníky. Oplocení. Září 1931


--------------

Volt P.T. Městský úřad ve Smiřicích
   Žádám by firmě ing. Čeřovský bylo do 24 hod. nařízeno by postaveno bylo lešení z venku pro vyzdívání I. patra, obvodních, zdí, a zakázáno jemu bylo vyzdívání "Přez ruku" jak též zakázáno jest v podmínkách pro tato stavbu platných.
   / Doufám, že snad podmínky tyto též pro onu firmu jsou směrodatné. /
   Volt Dále žádám, by stavební dozor zjistil protokolárně z jakého vápna se připravuje malta, pro cihelné zdivo. Dle podmínek má býti z vápna hydraulického, z lomů hlubočepských.
   Odpověď o zákazu si vyprošují do mé kanceláře. Nestane-li se náprava oznámím tato věc živnostenskému inspektorátu do Hradce Králové.
   Václav Volt stavitel Smiřice, dne 19. května 1931.

--------------

Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové.
Předkládáme doklady k protestu proti stavbě domu sociální péče ve Smiřicích a to:
   1./ Vyhlášku o ofertním řízení,
   2./ opis protokolu ze schůze obecního zastupitelstva o zadání táže stavby.
   Jelikož stěžovatel p. Josef Vašata svůj podpis dle přiloženého prohlášení odvolal, zůstává jen podpis p. Adolfa Jüptnera, který pro duševní chorobu byl dán na předčasný odpočinek, je úplně bezprávný a pod ochranou své manželky. Svědčí o tom co doklad přiložené vysvědčení obvodního lékaře p. M.U.Dr. Al. Zlámalíka ve Smiřicích.
   Adolf Jüptner provozuje pokoutní advokátní kancelář a obtěžuje rekursy veškeré úřady i ministerstva o čemž nejlépe podá zprávu berní správa ve Dvoře Králové i zástupce okresního doplňovacího velitelství. Protest nemůže býti brán, jako od člověka nesvéprávného, vůbec v úvahu.
   Zároveň žádáme,aby v zájmu klidného vyřizování důležitých věcí byla témuž tato akce znemožněna, jelikož se nechá za tyto práce honorovati.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 15. června 1931.
Starosta města:
--------------
Protokol sepsaný dne 27. března 1931 o schůzi výboru obce Smiřic.
Bod 2./ Zadání stavby domu sociální péče,
Usnesení
   Pan radní Filip podává referát o návrhu městské rady na zadání stavby domu soc. péče a sice, aby práce stavitelské zadány byly staviteli p. ing. Čeřovskému a práce řemeslné místním pánům živnostníkům. Dále že činí městská rada návrh, aby práce kamnářská, železné oplocení a vrata byly ze zadání vyjmuty a zadány později podle nových disposic Proti tomu ohrazuje se p. nám. Černý a žádá,aby práce kamnářská zadána byla rovněž v dnešní schůzi. Mimo to, aby byly nejdříve nově porovnány práce stavitelské a potom teprve aby.se rozhodlo o pracích řemeslných. Upozorňuje, že pro nepatrný rozdíl v oferovaných cenách na práce stavitelské bylo by na místě vzíti v úvahu nabídky jiných pánů stavitelů, ježto p. ing. Čeřovský má dostatek jiných prací, které jsou mu od obce zadávány. Pan radní Hanka projevuje souhlas s návrhem p. nám. Černýho, který byl jím přednesen i v městské radě.
   Pan Kodyš činí návrh na konec debaty a prohlašuje, aby přistoupeno bylo k odhlasování návrhu městské rady. Pan starosta dává tedy hlasovati o návrhu městské rady a sice má-li býti práce dělnická, zednická a betonářská zadána p. ing. Čeřovskému.
   Po provedeném hlasování přijato 17 hlasy, aby výše vyjmenované práce byly zadány p. ing. Čeřovskému. Ostatní pánové členové ob. zastup. se hlasování zdrželi až na p. nám. Černýho, který hlasoval proti.
   Na to přistoupeno k odhlasování zadání prací řemeslných. Práce tesařská zadána jednomyslně pí. Hájkové za obnos Kč 44.794.- s tím, aby nabídka pí. Hájková byla ještě překontrolována, jak navrhuje p, nám. Macura. Dále zadána jednomyslně práce klempířská p. Václavu Voltovi za obnos Kč 7.933.-, práce truhlářská pozůstávající z dodání oken p. Oldřichu Kmínkovi za obnos Kč 7.700.-, práce truhlářská sestávající z dodání dveří p. Františku Jarošovi za obnos Kč 8.468.95, práce zámečnická p. Rudolfu Hrazdílkovi za obnos Kč 8,794.-, práce sklenářská panu Josefu Stránskému za obnos Kč 2.965.-, práce natěračská p. Fr. Svatoňovi za obnos Kč 4.696.-, práce malířská p. Václavu Šimerovi a p. Josefu Holubcovi za obnos Kč 2.520.-, práce čalounická panu Janu Jonešovi za obnos Kč 1.810.-, práce elektrotechnická panu Františku Horákovi za obnos Kč 5.477 dodání kachlových kamen p. Ladislavu Jonešovi, dodání železných kamen p. Bedřiohu Prokšovi. Panu ing. Čeřovskému zadána práce zednická, dělnická, betonářská, pokrývačská, zařízení kanalisace a vodovodu a tytéž práce mimo budovu uvedené pod pol. 16. Různé práce mimo budovu za celkový obnos Kč 199.040.28.
   O zadání výše zmíněných prací budiž pp. oferenti ihned vyrozuměni s poukazem, že nutno s pracemi započíti ihned. Dozorem nad prováděním stavby pověřen obecní stavební znalec p. František Belinger za odměnu 1% z celkového stavebního nákladu.
   Mimo to pro další dohled na stavbu pověřena svého času zvolená dozorčí komise sestávající s pp. členů: p. Moníka, Filipa, Jandy, Šedy, Sedláčka, Günthera a Víta Fr.
   Souhlasí s originálem.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 15. června 1931.Městská rada ve schůzi dne 22. července 1930 konané rozhodla o bytech v novém domě sociální péče takto:
Byt dozorkyni bude dán zdarma a ostatní stanoveny celkovým nájemným Kč 5.500.- ročně.

škola Smiřice
Rekapitulace ceny ze dne 20. května 1931.Pomluva:


Protokol
   sepsaný dne 1. července 1931 u městského úřadu ve Smiřicích za přítomnosti pp. starosty města Františka Monika, p. Jana Filipa p. Josefa Strejčka člena trestního senátu, Václava Semráda čl. trest. senátu, ing, Roberta Čeřovského, stavitele Františka Belingra, p. Rudolfa Havránka mistra pokrývačského v Hradci Králové, p. Matěje Sedlačka, Štěpána Jandy a Josefa Nováka, a předvolaného Stanislava Kudra mistra pokrývačského zde.
Předmětem jednání
   jest nařčení podnikatelů stavby domu sociální péče ve Smiřicích a dozorčích orgánů panem Stanislavem Kudrem, že za úplatek dovolují dávati na stavbu znehodnocenou krytinu.
   Pan stavitel František Belinger prohlašuje: dne 26. června 1931 zarazil mne na ulici pan Stanislav Kudr a prohlásil: víte jaká je vožena lepenka na střechu domu sociální péče ? pan stavitel odpověděl, dosud nevím dosud jsem ji neprohlédl; nato odpověděl pan Kudr: Čeřovský jako Belinger, Belinger jako Čeřovský. Po odpovědi pana Belingra, aby zbytečně nehovořil dokud není věc vyšetřena prohlásil, že to jsou všecko balónky. Toto napadení hlásil p. Belinger ještě téhož dne při stavební komisi předsedovi téže p. Františku Moníkovi.
   Téhož dne večer ubírali se ze stavební komise domů pan Štěpán Janda a pan Matěj Sedláček. Před stavbou dómu sociální péče zarazil je pan Stanislav Kudr s panem Josefem Novákem, kteří tam stáli v rozhovoru: Pan Stanislav Kudr znovu před těmito zúčastněnými prohlásil: na domě jest dávána lepenka čis. 200 proti předepsané jakosti čís. 150. Pan Štěpán Janda prohlásil: od toho máme stavebního znalce, aby věc dle skutečnosti zjistili. Po této odpovědi odešel p. Kudr do novostavby domu sociální péče a přinesl útržek lepenky a řekl:ohmatejte ji a zjistěte, že je to skutečně čís. 200 místo čís. 150. Pan Štěpán Janda odpověděl, že není odborníkem a jakosti nerozumí.
   omluva Pan Kudr prohlásil: kdoví kdo z toho co má, k čemuž se sám doznává. Tímto výrokem cítí se podnikatelé stavby a p. členové stavební komise na cti dotčení a žádají na panu Kudrovi odvolání.
   Po různém vykrucování celé záležitosti nechtěl o odvolání, pan Kudr slyšeti a z úřední místnosti odešel.
   Pan stavitel František Belinger pověřený dozorem stavby zjistil následující, než byla střecha pokrývána lepenkou zjistil jsem v místnostech stavby zásobu lepenky čís. 150ti a mezi nimi 6 balíků lepenky. Na dotaz staršího pokrývače p. Kráska od pana Rudolfa Havránka od koho je lepenka dodána, že musí býti těch 6 balíku vráceno. Dotyčný odpověděl, že byla dodána panem Bedřichem Bartoškem ze Smiřic. Na to zašel pan stavitel Belinger k Bartoškovým aby lepenka tato byla vzata zpět a byla nahražena lepenkou předepsanou, což se i stalo, jak možno i dnes na stavbě zjistiti.
   Poněvadž smírné jednání nemohlo býti odchodem pana Stanislava Kudra docíleno. navrhuje trestní senát aby pan Stanislav Kudr nařknutí z úplatků a podvodného provádění stavby do tří dnů odvolal, jinak by museli dotčení stíhati jej soudně.
   Pan Havránek prohlašuje, že o dodané lepence na stavbu domu soc. péče předloží písemný znalecký posudek.
   Tím skončeno a podepsáno:

P.T. Obecnímu úřadu ve Smiřicích n./L.
   odvolávám tímto, že krytina domů sociální péče ve Smiřicích je správně provedená než jsem tvrdil.
   Zároveň odvolávám urážku jak jsem se vyjádřil.
   ve Smiřicích dne 13/7.31 Kudr Stanislav

--------------

Vložený obrázek vpravo: Odvolání urážky pana Kudra.Obecní úřad ve Smiřicích.
   podpis Horák Odvolávaje se na podaný účet na elektrotechnické práce v domě Sociální péče ze dne 9/11 1931 obnosem Kč 5.744.— za zařízení elektrického osvětlení, dodáni těles a zhotovení hromosvodu.
   Poněvadž má mě býti zadrženo z celého obnosu 10 % jako záruka, žádám nadepsaný úřad, aby mě byl celý obnos vyplacen, jako záruku jsem ochoten podepsati záruční listinu.
   Jelikož v dnešní krysi dlužno počítati s každým obnosem hotových peněz.
   Doufám že mojí žádosti bude vyhověno, znamenám se
   s úctou veškerou - podpis František Horák
7. prosince 1931

--------------

Berní správa Králové Dvůr n./L., Berní úřad Jaroměř, Berní obec Smiřice.
   V Králové Dvůr n./L. dne 31. října 1931
   Výměr.
   Na žádost podanou dne 9. října 1931 za dočasné osvobození pro stavbu domu čís. pop. 347 v Smiřice povolujeme pro novostavbu dokončenou dne 30. září 1931 o součástech 1 až 36 místopisu …. dočasné osvobození od domovní daně a přirážek na dobu od 30. září 1931 do 30 září 1946.Slavnostní otevření 28. října 1931


telegram Masarykovi Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové.
   Městská rada ve Smiřicích dovoluje si uct. zváti váženého zástupce okresního úřadu k slavnosti otevření Masarykova domu ve Smiřicích, která koná se v den národního svátku 28. října, a doufá zároveň, že okresní úřad neodepře pozvání toto přijmouti a dodati slavnosti přítomností váž. zástupce většího významu.
   Městská rada ve Smiřicích, dne 22. října 1931.

--------------

Telegram vpravo:
Panu presidentovi Republiky československé
T.G. Masarykovi
Praha.

   Občanstvo shromážděné dnes při otevření domu sociální péče ve Smiřicích, nesoucí Vaše jméno, spěchá, aby Vám, pane presidente, vyslovilo svoji velikou lásku, úctu a vděčnost za Vaši práci a zásluhy o náš národ a státní samostatnost.
   Buďte nám dlouho zdráv.