Smiřice - staré příběhy v poště

Zpět na hlavní stránku

Děkuji všem sběratelům za možnost vystavení.úřad úřad
Dva korespondenční lístky od stejného odesílatele na adresu:
Slavnému Představenstvu Města Smírčíc v Smírčících, Jaroměřské krais

v Brně 24. Ledna 1873
Slavnému Představenstvu !
Já nížepsání žadam by jste mne hned odeslali mé věci o které sem žadal, neb by bylo žameškano, oč chci žadati tak prosim bych to co nejdříve obdržel.
se vší úctou odani
Frantyšek Kvasníčka

Věcí se nedočkal, proto následoval druhý, vystavený lístek:

v Brně dne 30. Ledna 1873.
Slavné představenstvo Smírčické
Já nýžepsaní žádam o mé věci, o které jsem již 14 dní s příložením dvoůch zlatych r.č. žadost podal a doposud jse mé žadosti nevíhovuje, tak ja jestě jednou žádam Sl. Představenstvo by mně hnedle ty věci odeslalo, neb by mně to nebilo ku potřebě, čas jest tu nejkratší sice bych zmeškal, tak žadám by mně to bylo zaslano na Attresu Arnošt Smékal Wesela ulice číslo 17 sem u něho v bytu, ze vší úctou jse znamena
Frantyšek Kvasníčkaúřad
Dopis pro ,,Herrn Johan Beck, Bürgermeister" z roku 1876. Nálepka s textem Eingeschrieben. No. 33

úřad úřad
Doporučený dopis ( Recomandirt ) z Vídně adresovaný na starostu Jana Beka ( Johann Beck ) do Smiřic.
Ad. Jg. Mautner Ritter V. Markhof - razítko s datem 16.12.1879 a pečeť AJM
Od Mautnerů chodily do Smiřic peníze.


úřad úřad
Dva korespondenční lístky od stejného odesílatele:

  Slavnému městskému úřadu ve Smiřicích v Královéhradecku 8.5.1885
  Velectěný pane starosto ! Na Váš ctěný dotaz Vám zdělují že jsem roku 1854 dne 25. května v Praze narozen, dosuď pomocníkem, ženat, otcem dvou dítek a sice z prvního manželství Anna r. 26.7.1876 v Brně, z druhého Vladimír r.14.3.1884 v Praze. Vysvědčení mravů potřebují jak jsem v žádosti již podotkl, za účelem zadání žádosti o službu. Pročež žádám snažně za laskavé, bezodkladné zaslání žádaných listin trvám s úctou oddaný Karel Adamíra

úřad úřad
Slavný purkmistrovský úřad ve Smiřicích v Královéhradecku 20.1.1887
  Slavný purkmistrovský úřadě
  V úctě podepsaný ohlašují se tímto co domobranec I. výzvy: Jsemť roku 1854. dne 25. května v Praze rodilý do Smiřic příslušný, otec 3 dítek, bydlím v Praze d. p. 46 - I. protož doufám že ohlášení mé u vědomosti vzato bude bych v pádu potřeby pro krále a vlasť vřady bojovníků povolávaných mohl
  S úctou Karel Adamíra krejčíúřad   Na žádost ze dne 7.12.1886 č. 270 zdvořile sdělujeme, že Antonín Buchna ze Smiřic, vojín c.k. 8. práporu pevnostního dělostřelectva, zemřel v Bělovsi č. 18 (?) dne 4. srpna 1874. v stáří 24 let.
  Je.-li této zprávy potřebí pro domobravu postačí takto.
  Je-li potřebí opis umrtního listu k jiné záležitosti, račte účel určitě nám sděliti, nebo široků pojem ,,k úřední potřebě", nechrání nás před pokutou pro nekolkování listu.
  Děkanství Náchod 8.12.1886


úřad úřad
Blahorodný Pan p. Valášek purkmistr ve Smiřicích u Hradce Králové. ( v úřadě byl 1885 - 1891 )
  Blahorodný Pane !
  Hostinské místnosti ve Smiřicích jsou mě veskrz známé, též mám i ve Smiřicích a ve vůkolí mnoho známých a přátel, žádám zdvořile o zaslání podmínek. Co se týče vlastního představení račte se ctěný pane upamatovati, byla mě tenkrát příležitost podaná kde jsem z Vaší ctěnou osobou též s panem tajemníkem na radnici mluvil. Já nemohu tak lehce odejiti. Žádám odpo...ky stím doložením, že by se protento hostinec mezi ... žádný nehodil ..
  S veškerou hlubokou úctou Jos Carský ( ?) Rudolticeúřad úřad
Slavný c.k. patronátní uřad v Smiřicích - odesláno z Jaroměře 28.2.1893
  Slavný c.k. patronátní uřad ve Smiřicích
  V úctě podpsaný obecní uřad obce Velichovské tímto slušně odesílá potvrzení na obecní přirážku za rok 1892 v částce dva zlaty 68 krejcaru.
  Obecni uřad ve Velichovkách dne 28.2.1893 Josef Andrejs starosta
  razítko Obec Welichowka - Čís 38.úřad úřad
úřad Neodeslané lístky na stejnou adresu ze stejného dne:

Ctěný Pán pan Teodor Pecoli kameník v Boháňce pošta Hořice
Ctěný pane Pecoli.
  Cena za kterou dlaždice a okraje pro obec zdejší dodávati hodláte, byla potvrzena; jedině to se podotklo, že skládání dlaždic zde musí se díti na Vaše výlohy, poněvadž by pro tuto práci zde zvlášť dělník jednán býti musel.
Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 27. června 1898 starosta:

Druhý lístek ze stejného dne s více podrobnostmi:

  Ctěný pane Pecoli !
  Cena za kterou dlaždice 1m2 pro obec zdejší dodávati hodláte, byla potvrzena. Okraje se nebudou klásti a odpadá proto jich dovoz. Jedině to se podotýká, že skládání dlaždic zde díti se musí na Váš účet, poněvadž by pro tuto práci zde zvlášť dělník jednán býti musel. Dále žádáte se byste nám ještě tento týden dodal 15 kusů obyčejných schodů 1 m dlouhé a 20 ctm vysoké pro schodiště k Laby v ceně levné
  Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 27/6 1898 starosta:úřad úřad
Velezasloužilý Pan pan Jos. Hojný, měšťanosta v Smiřicích
Louny,dne 21/1 1900
Velectěný pane purkmistře !
Tímto dovoluji si oznámiti Vám velectěný pane purkmistře že lask.Vaše vyhovění přání mému velice blahodárně na zdravotní stav můj působilo a že mi nyní již skoro dobře.Doufám,že I. února s novou silou započíti budu moci vyučování a že do té doby i citlivé nedostatky uhlí odstraněny budou,bychom ty první dny hodně dětem vytápěti mohly. Děkuji Vám ještě jednou velectěný pane purkmistře za Vaši laskavost a vyprošuji si uct. poručení milé paní purkmistrové od svých milých i ode mne. Ve vší úctě poroučí se Vám Laura Feltlová
( Laura Feltlová byla opatrovnicí ve školce. )úřad úřad
Velectěný pan Jos. Hojny starosta obce Smiřice
Spolehaje se na slib mě učiněny že při ... obchodem (?) věc vynahradíte musím se vůli vaši podrobiti a mě nabízenou nahradu přijmouti - čímž tímto stvrzuji že účet váš je vyrovnán
v dokonalé úctě J. V. Böhma 22.9.1892
Reklama: J.V.Böhma odborný obchod divadelní, I. ústav na hotovení a půjčování kostýmů - Největší půjčovna praporů. Sklad lampionů - Adresa telegramů: Böhm Costumier.úřad Poukaz Za poštovní známky vyplatí se z z pokladny obecní c.k. poštovnímu úřadu zde obnos zl 1,-
V Smiřicích dne 8.5.1890 Válášek, razítko smiřické pošty a podpis Starý.úřad
  Slavný Obecní úřad ve Smiřicích (u Král. Dvora)

  27.3.1899
  P.T. Prosím o zaslání obsílky k odvodu neb o bližší sdělení. Mám se dostaviti ve dnech 29 - 30 bř. k odvodu, nemám však dosud obsílky. Přísluším do Smiřic a nevím zdali mám přijíti přímo do Smiřic neb do Král. Dvoru.
  S veškerou úctou K. Černý, Praha III. - Nerudova ul. čís. 217úřad


Slavnému obecnímu zastupitelstvu ve Smiřicích.
   Od roku 1888 zdržuji se ve Smiřicích dobrovolně a nepřetržitě tudíž po více než 10 let a za celou dobu nedostalo se my trvalého zaopatření chudinského.
   Žádám proto slušně, vzhledem k §. 2. zákona ze dne 5. prosince 1896 čís. 222. ř. z., aby mně slavné obecní zastupitelstvo domovské právo ve Smiřicích propůjčiti ráčilo.
   Ve Smiřicích, dne 7. července 1905
   Řeháček Karel
   mistr řeznický, 1866
   rozený, do obce Kleeny
   příslušný.

Tužkou připsáno:
   Nestává zcela žádných námitek.
úřad úřad
Anna Voltrová poslala 17.12.1907 na adresu Ctění Pan p. Hojny Purkmistr v Smiřicích p.p. Smiřice
  Ctěny Pane a Vážení Purkmistr a paní sousede. Pěkně vás žádáme Anna Karel aby na nás neračily zapomenout. nebo mame moc špatné svatky. Tatínek byl v nemocnici a Maminka stonala osm8 neděl z nohou měla jí od práce s chvacenou. Já nemohu nic pracovat. Váženy Paní, tak mnohokrát vás žadam byste na nás neráčily zapomenout. Ty dvě malý děti nám stůňou na černý kašel meseli jsme se stěhovat na venek Zůstáváme u Marii Ježkové Brno u Nového Hradce. Ještě jedenkrát vás Važení Paní žádáme a Maminka se necha pěkně rucelíbat že ho jí tam přišla po tehle svatcích v pátek. Tak jich Važení Paní prosíme se nám račily každy rok davati tak jich prosíme aby tento rok račily neco udělit když jsme jich neračily čely rok jich optežovat.
  Přejen všem Panům stastný a vesely svatkyúřad Korespondenční lístek upozorňuje že:
C.K. Okresní hejtmnanství Ve Dvoře Králové
Ve dne 22.XII.1907 přibude c.k. okr. vrchní zvěrolékař do Smiřic a před vezme pytvu scepenělého psa.
Žádám obecní úřad, by v 8. hodin rano strážník do Hubiles vyslán byl, kde pes pytván bude.úřad Slavná obecní rada v Smiřicích
Slavná obecní rado !
Nížepsaná prosí tímto o udílenou ji podporu.
S veškerou úctou oddaná
Františka Janáková.
Praha Vinohrady Palackého třída čís. 28 u p. Peřiny

Korespondenční lístek snad z roku 1909úřad úřad
Slavný obecní úřad ve Smiřicích - lístek s razítkem Malé Svatoňovice ze dne 29.11.1917
  Co to dá shanění a prošeni než to člověk po troškách sežene a pak to polkne jinej. 3 zl mě stala draha a nic stoho nemám.
  Jak mě nebude do 14 dnu obili vraceno nebo zaplaceno, tak si nechám napsat žádost na c.k. ministerstvo do Vídně. Já jsem to nikde nevzala já jsem to musela poctivě zaplatit. Já jsem to neměla na žádný handl já jsem to měla pro moje děti na kafe. A znašeho malého výdělku to sehnat a zaplatit.
  Anna Rudolfová Zálesí Malé Svatoňoviceúřad Ústí n. / L. dne 27. února 1918
P.T. Obecní úřad Smiřice
  Odpovídajíce na Váš telegram, vyhověli bychom velice rádi Vašemu přání vzhledem k stávající u Vás situaci; jak je Vám zajisté již známo, je přistavování vagonů naprosto nedostatečné, kromě toho nastaly nutné zásilky uhlí pro dráhy, jež jsou bez zásob a kterým jsou některé dny vyhraženy a není nám proto možno, abychom požadavkům a přáním, jež nás přímo zaplavují se všech stran, vyhověli.-
  Naší snahou je všecky obce obsloužiti, leč proti výše vylíčeným poměrům nemožno nám něco podniknouti a je nutno vyčkati jen zlepšení, - načež Vám pak budou zásilky dle možnosti vypraveny.
  V plné úctě VÝPRAVNA uhlí místodržitelskéhoúřad úřad
Ještě 13.2.1919 použíl ,,Jan Michálek obchod kolonialní Jaroměř" starý Rak. - Uher. korespondenční lístek
  Pro vaší obec je u nás poukázán 3 sudy petroleje pro měs. únor. Račte si poslati.
  V plné úctě Jan Michálekúřad úřad
Za 2. sv. války přišly do Smiřic tyto dopisy.
Adresa: An die Güteroberverwaltung 26.5.1941, vpravo upřesněná jménem z. H. Herrn Oberinspektor Dr. Fleck ze dne 27.5.1941


úřad úřad
Korespondenční lístek zaslaný z Vídně do Holohlav. Žádost o vystavení křestního(rodného) listu.
1.strana – adresa: Vysocedůstojný Římsko katolický farní úřad Holohlavy – protektorát.
rub: křestní list pro Spitzer Kristina rozená Merores, narozená 2. září 1902 ve Smiřicích, protektorát
Oblastní hlavní kapitulní správa Landstrasse Vídeň III, 8.3.1943, BH3-C67/43
razítko: Farní úřad sv. Otmar, Pod bílými zahradami, Vídeň III - podpis
Od Ing. Plška


od Karla Juliše
Adresát: Zdeněk Vrba, úředník v Praze
Milý Zdeňku !
..... U nás ve Smiřicích právě zuří těžká epidemie. Jedním z postižených je Tonda Uxa. Sňatek asi za 3 týdny. .... Lístek mi poslala Ing. Eva Vrbová

Ve smiřické kronice se v roce 1944 o epidemii nepíše.úřad úřad
P. T. Národnímu výboru ve Smiřicích n./L - první dopis určený na úřad po osvobození, razítko s datem 9.května 1945


úřad
Obecní úřad ve Smiřicích !
Nařizuji provedení desinfekce po infekční chorobě spále v bytě elektr. Vořechovského ve Smiřicích č. 266. desinfekce budiž sem hlášena.
Smiřice n./L. 4. XI 1926. Razítko: Dr. Alois Zlámalík státní obvodní lékař Smiřice
Vložený obrázek s adresou má razítko: Úřední věc státní zdravotní policie - od poštovného osvobozená.
Od Romana.
Rodov

úřad úřad
Obecnímu úřadu v Rodově u Smiřic zaslala Veřejná všeobecná Rudolfova nemocnice v Opočně 17.1.1901:
  Žádá se o neodkladné vrácení a vyřízení zdejšího dopisu ze dne 5. července 1900 čís. 190/98 týkající se správného vyšetření poměrů majetkových tam bydlících manželů Prokešových čp. 7úřad úřad
Adresováno Obecnímu úřadu v Rodově
  Uvádí se ve známost, že nákaza slintavka a kulhavka mezi hovězím dobytkem v Rodově zaníkla, což v obci obvyklým způsobem prohlášeno budiž.
  C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n.L., dne 27.2.1901, C.k. okresní hejtmanŽádosti z Rodova přicházely na adresu:
Slavné císařsko královské Okresní Hejtmanství ve Dvoře Králové


úřad V úctě podepsaný vysloužilý poddustojnik Josef Hnik (obec Rodov okres hejt Dvur Králové) rok odvodní 1859 žádá slušně jubilejni medaili.
V Rodově dne 30.II.1898
Josef Hnik

Přihlašuji se k obdržení pamětní jubilejní medaile.
V Rodově 21.II.1898
Jiří Relich

Ja níže psaný přihlašuji se o udělení pamětní jubilejní medaile.
V Rodově 19.II.1898
Jos Wachek

Já níže podepsaný se přihlašuji o udělení pamětní jubilejní medaile.
V Rodově 20.II.1898
Josef Prokeš