Smiřice a Holohlavy - dokumenty ze školy

Děkuji sběratelům. Jsou použity materiály z Okr. archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránkusešit
Slavné pěvecké jednotě ,,Hanka"
V úctě podepsaný potvrzuje příjem 10 zl. ,,co vánoční dar" pro chudou šk. mládež, vyslovuje tímto slavnému
spolku povinný dík prose o další přízeň pro zdejší školu. Ředitelství školy ve Smiřicích, 27.12.1889 Skořepa Petr Pavel .

sešit
Preininger - ředitel. Razítko Řiditelství školy obecné a měšťanské chlapecké ve Smiřicích n. L. ze dne 9. ledna 1905.

sešit
Měšťanská škola ve Smiřicích n. L. Poznámky na měřictví. Ludmila Vojtěchová byla majitelem sešitu.
Asi jen štítky vytiskl Šmejda - papírnictví - knihařství - Smiřice.Nerealizovaný plán na stavbu měšťanské školy


Protokol
   sepsaný dne 14. listopadu 1938 u městského úřadu ve Smiřicích za přítomnosti podepsaných:
Předmětem
   Jest místní komisionelní řízení vypsané výměrem okr. školního výboru ve Dvoře Králové nad Lab. ze dne 7. listopadu 1938 čís. jedn. 7.918/38 k žádosti místní školní rady ve Smiřicích za účelem schválení staveniště pro újezdní měšťanskou školu ve Smiřicích.
   Komise dostavila se v určenou hodinu na místo jednání a shledala toto:
   1./ Místní školní rada vyhlédla pro budoucí měšťanskou újezdní školu 4 staveniště, které komise při dnešním řízení za přítomnosti podepsaných prohlédla, při čemž bylo zjištěno toto:

Staveniště I. / jest situováno asi uprostřed města, při ulici Jiráskově.
   Staveniště zaujímá pozemek čkt. 57/1 /zahrada/ o výměře 23.09 a a stavební parcelu čkt. 34 se zahradou 57/2 o výměře celkem 5.25 arů. Uvedené parcely jsou dosud soukromým majetkem a patří pí. Františce Souradové, takže pro účele staveniště bylo by nutno je vykoupiti. Mimo to ke staveništi bylo by nutno připojiti část čkt. 347 /veřejný sad/ jakož i stavební parcelu čkt. 36 a 710/4.
   Uvedené pozemky zaujímají půdorysnou výměru 4. 621 m2, kterážto výměra jest pro novostavbu školní budovy nedostatečná, ježto nová školní budova bude obsahovati 10 učeben se všemi vedlejšími pomocnými pracovnami, fysikální síní, rýsovnou, kreslírnou a tělocvičnou.
   Uvedenou výměru jest možno ještě zvětšiti o stávající hřiště označené rovněž čkt. 347. Pozemek hřiště jest v majetku obecním a jeho výměry včetně části parku činí 68.36 arů.
   Pokud jde o sousedství uvádí se, že na západní straně přes Jiráskovu ulici je situována stávající školní budova v níž dosud jest umístěna obecná a měšťanská škola. Na jižní straně za hřištěm se nalézá obecní činžovní dům a kovárna p. Františka Kučery čp. 276, na východní straně jest lihovar situovaný ve vzdálenosti cca 400 m od staveniště. Prostor mezi průmyslovým podnikem a staveništěm jsou zahrady, čkt, 61/1 a 61/2 patřící p. Václavu Munzarovi.
   Předmětné pozemky jsou rovinné, jsou situovány téměř ve středu školního obvodu, jsou vhodně orientovány vzhledem k světovým stranám.
   Přístup na staveniště bylo by lze rovněž vhodně opatřiti se sousedních veřejných komunikací.
   Lihovar se nalézá ve směru převládajících větrů, takže poměrná blízkost průmyslového podniku nebude na závadu.
   Kovárna na jižní straně jest situována od vlastního staveniště cca 150 m.
   Podstatnou výhodou tohoto staveniště zůstává ta okolnost, že jest situováno v bezprostřední blízkosti stávající obecné a měšťanské školy, při které jest postaráno o školní zahradu a školní hřiště, takže normální výměra staveniště bude lze s ohledem na společná používáni snížiti.
   Na staveništi nebyly sice provedeny sondy, podle prohlášení přítomných zástupců obce a místní školní rady, jakož i podle vyjádření místního stavitele p. Václava Volta jest hladina spodní vody v období jarním as 1.30 m po terainem, takže projekt novostavby musí býti s ohledem na tuto skutečnost vyřešen.
   Staveniště jest situováno mimo průběžnou dopravu, takže lze mít i za to, že bude klidné, nerušené a že nebude obtěžováno ani provozem průmyslového podniku.
   Při výkupu pozemků je nutno dbáti, aby celkový pozemek pro stavbu školní budovy zamýšlený měl nejméně 1 ha, kteréžto výměry bude dosaženo.
   Vzhledem k uvedenému popisu pokládá komise uvedené staveniště za nejvhodnější.

Staveniště II.
   Staveniště zaujímá část pozemku čkt. 205, 206, 210, 212, a 226.. Celková výměra staveniště by činila as 11.520 m2.
   Pozemek nalézá se dosud v nezastavené části, pozemky byly parcelovány, a pro školní staveniště by se využilo celého 1 bloku.
   Na jižní straně se nalézají obytná stavení, přístup ke staveništi bylo by nutno teprve opatřiti zřízením nové komunikace, což předpokládá vykoupení několika stavení, čímž by se náklad zvýšil.
   Pozemek jest rovinný, v tichém místě, v jeho sousedství nalézá se mlýnský náhon ve vzdálenosti cca 50 m od staveniště. Na druhé straně se nalézá vodoteč "Jordán".
   Pokud jde o spodní vodu uvádí se, že hladina nejvyšší spodní vody jest obdobná jako u staveniště čís. I. a i u stavenišť ostatních.
   Uvedené staveniště jest situováno v místě klidném, nerušeném ani hlukem ani průběžnou dopravou apod.

Staveniště III.
   Zaujímá půdorysnou výměru as 5,000 a2, nalézá se při starém řečišti řeky Labe. Zmíněné staveniště jest situováno na části pozemku čkt. 132 a 135/1. Zmínění pozemky byly rozparcelovány, parcelace však dosud provedena nebyla. V severní části nalézají se nezastavěná pozemky, na západní straně jest zmíněné řečiště přístup na staveniště by byl po bývalá okresní nyní městské silnici.
   Na východní straně se nalézá hřiště /sokolský stadion/, kterého by bylo možno v krajním případě používati za školní hřiště.
   Staveniště jest v místě tichém klidném, nalézá se však v bezprostřední blízskosti starého řečiště, takže zde školní budova by mohla být obtěžována, nehledě k tomu, že i pozemek s ohledem na blízskost toku bude vlhčí.

Staveniště IV. / na Pitruši /
   Jest situováno úplně exentricky mimo město a jeho použiti se nedoporučuje.

   Vzhledem k uvedenému popisu jednotlivých stavenišť navrhuje komise, aby pro novou školní budovu ve Smiřicích bylo schváleno staveniště I., které jest vhodně situováno téměř ve středu školního obvodu, při stávající staré školní budově, a odpovídá všem požadavkům kladeným předpisy o školních staveništích po stránce zdravotní, pedagogické i stavební nejlépe.
   Vyjádření zástupců obce:
   Zástupce obce připojuje se k posudku komise. Totéž prohlášení činí i zástupce místní školní rady.
   Zástupce přiškolené obce Rodova se rovněž s názorem komise ztotožňuje.
   Skončeno, přečteno a podepsáno.

-----------------

Pan Václav Munzar, soukromník.
   K Vaší žádosti ze dne 24.t.m. o povolení parcelace pozemků čís. kat. 61/1 a 61/2 na stavební místa, sdělujeme Vám na základě usnesení městské rady z téhož dne, že proti povolení parcelace nečinilo by se žádných námitek, avšak parcelaci není možno povoliti podle Vámi zaslaného plánku.
   Usnesení toto odůvodněno tím, že komise, která byla svolaná na popud okr. škol. výboru na den 14.listopadu t.r., uznala, Že nejvhodnějším pozemkem pro budoucí stavbu újezdní měšťanské školy je pozemek sousedící s Vaším pozemkem, který zamýšlíte parcelovati.
   Ježto podle příkazu nadřízených úřadů nutno dbáti toho, aby celkový pozemek pro stavbu školní budovy měl rozlohu nejméně 1 ha, bylo by nutno dalšího komisionelního řízení, ve kterém byla by přesně stanovena hranice budoucí školy včetně přilehlých pozemků. Podle předběžného šetření je zřejmo, že parcelace mohla by býti povolena pouze za předpokladu, že stavební místa byly by vyměřena o několik metrů zpět, od stávající regulační čáry, ježto udaná výměra pozemku musí býti zachována.
   Smiřice, dne 25. ledna 1939
Josef Šeda, starosta městaškola Informace z korespondenčních lístků

Bylo zjištěno, že na mnohých školách nevyučuje se o křížových dnech, za tou příčinou ukládáme správě školy, aby tam kde mládež neúčastní se průvodu do polí celodenně, a tam, kde zúčastní se průvodu odpoledne, pravidelné vyučování bylo udíleno.
Ck. Okresní školní rada ve Dvoře Králové dne 28. dubna 1897
Předseda - podpis
----
Z jiných, nevystavených lístků:
Slavná správo školy !
V úctě podepsaný prosí o zaslání nationale Marie Šabatové, která v Jeníkovicích od 7.5.1894 do školy chodí.
V Jeníkovicích 9.5.1894 Josef … ř. u.
----
oznamuje, že Růžena Mádrová žákyně 3. třídy pětitř. šk. narozená 12. března 1887 ve Smiřicích,. katol. přísluš. do Dobřan, dcera Anny Mádrové, posluhovačky, své přestěhování do Smiřic na den 14. t.m. ohlásila.
Žákyně tato začala choditi do školy dne 1. září 1892.
Ze správy ob. školy v Josefově dne 11.10.1894
Podpis – říd. uč.
----
Slavné ředitelstvo !
Ku ctěnému přípisu ze dne 25. m./m. dovolujeme si sděliti, že lavice zde užívané dobře vyhovují. Jsou to obyčejné dvousedadlové lavice s pošinutelnou hořejší deskou, v nichž se tedy dobře sedí i dobře stojí. Po přání jsme ochotni bližší podrobnosti buď písemně neb ústně sděliti.
Ředitelstvo měšť. chl. školy v Novém Městě n./M. 3.VII.1894
H.Císař ředitel
----
P.T. - pleno titulo či česky plným titulem - psalo se místo oslovení
Žák tamní školy Josef Paděra přihlásil se a byl do školy zdejší zapsán dne 2. ledna 1899.
Správa školy v Cerekvici dne 2. ledna 1899
Podpis ředitele
----
P.T.!
K ct. dotazu ze dne 6. t.m. č. 244 se sděluje:
František Zákravský, syn Josefa, dělníka ve dvoře Rodovském a matky Antonie rodem Šípovy narodil se 3. května 1893
podpis
----
Ku ctěnému dotazu ochotně sděluji, že se Marie Volfova, manž. dcera Josefa Volfa, dělníka a Františky roz Šteffen – ové dne 7. září 1893 v Cerekvici u Hořic č. 24 narodila a po katolicku křtěna byla.
Farní úřad v Hněvčevsi dne 8. září 1899 Podpis faráře
----
Kupony z knih budtež obratem pošty c.k. okr. školní radě zaslány by ještě do konce prosince 1897 za knihy pro chudé vyměněny býti mohly.
Ve Dvoře Králové n./L. 22. prosince 1897 Podpisškola Ctěné místní školní radě v Smiřicích
  Velectěná c.k. zemská školní rada dekretem ze dne 20. května 1896 čís. 18.030 ustanovila pana Jana Janků učitele v Holohlavech, definitivním učitelem na obecní škole Smiřicích.
  Ježto jsme jmenovaného učitele dalšího působení na škole Holohlavech koncem měsícečervence 1896 sprostili a jej ku nastoupení místa v Smiřicích 1. dnem měsíce srpna 1896 poukázali, žádáme pana předsedu, aby nám, jakmile dotčený učitel se přihlásí, otom zprávu, za příčinou vydání poukazu, podal.
  C.k. okresní školní rada ve Dvoře Králové n./L.
dne 8. června 1896. Předseda Müller


škola

z Vídně
Korespondenz-Karte z Vídně, na adresu Lehrkörper der Knauben- Bürgerschule in Smiřitz Böhmen, dostali ve škole 14.2.1898
Přední část je na vloženém obrázku.škola Ctěnému ředitelství měšťanské školy ve Smiřicích
Pan Josef Svíčka, učitel při tamní obecné škole, předložil žádost za připuštění k doplňovací zkoušce z jazyka německého a ze hry na housle, avšak bez dokladů.
Ježtto ředitelství zkušební komisse žádá přílohy k žádosti, k níž dotyčný učitel vyzván, aby přílohy /:vysvědčení a dekrety/: bezodkladně přímo ředitelství zkušební komise v Hradci Králové zaslal.
V plné úctě - podpis
Dvůr Králové 8.4.1898škola Odpověď na adresu:
Slavnému ředitelství obecných a měšťanských škol ve Smiřicích n./L. Království České


P.T.
Odpověď byla zaslána hned dne 7. září 1899 č. 440 že Josef Černý syn Václava narozen v obci Správčicích okres Hradec Králové dne 25. června 1893 tj. devadesát tři – důkaz že nebyl odevzdán úřední dopis nebo ztracen –
V Pouchově dne 21. září 1899 Čís: 463 par. Podpis
Razítko: Sigillum Ecclesiae Pouchoviensis - S. Apostoli Pauli


rada rada
Zajímavá adresa: ,,Z děkanského úřadu v Jaroměři Slavná místní školní rada v Smiřicích
Razítko: Děkanský úřad k. v. města Jaroměře - S. Mikuláše B.
K ctěnému přípisu sděluji zdvořile:
Antonie (ne Josefa) Salačová narodila se v Jaroměři dne 19. dubna 1893, dcera Josefa Salače pozlacovače.
V Jaroměři dne 7. září 1899
škola škola
Ředitelství obecné školy ve Smiřicích Ctěnému řízení obecné školy v Hoříněvsi 1.12.1898 (?)
připomíná uctivě jednohlasné usnesení vládní porady učitelské v Jaroměři 11. m.m. Konané ohledně oné podpory, kterouž račte laskavě a dobrotivě za sebe i ct. pány členy svého sboru zaslati na řed. měst. škol v Jaroměři. Dary budou uveřejněny.
Karel V. Svatoš
škola škola
Farní úřad ev. a. v. v Černilově Slavnému ředitelství měšťanské školy v Smiřicích
Žáci evangeličtí aug. vyzn. z měšťanské školy v Smiřicích učili se zde svému náboženství za poslední čtvrtletí s tímto prospěchem: Josef Růžička 2, II Emanuel Šitina 1. stupně.
V Černilově dne 22. listopadu 1898 - podpis
škola škola
P.T. ředitelství a učitelský sbor obecné a měšťanské školy smíšené ve Smiřicích

škola škola Bolzanův samostatný sirotčinec učitelský v Praze
V Praze, dne 4. října 1929
P.T. Stvrzujeme příjem Kč. 88 zaslaných fondům Petra Skalického a Stan. Teplého
vyslovuji Vám srdečný dáík s prosbou za další přízeň pro československé siroty učitelské.
V úctě oddaný Jaroslav Paser(?), tajemník

Vlevo je zvětšená část lístku nahoře s textem:
Ve prospěch Bolzanova samostatného sirotčince učitelského v Praze 10
Vpravo: ze stejného místa přišel dopis již v roce 1914.


škola
Zvětšené razítko z lístku nahoře: Řiditelství obecné a měšťanské školy smíšené ve Smiřicích.