Smiřice - zabírání bytů po 1. světové válce

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Odesílané dopisy jsou jen koncepty, nemusí souhlasit se skutečností.

Zpět na hlavní stránkuFirma Malburg


Městský úřad Smiřice n. Lab.
   Oznamujeme tímto, že v naší továrně číslo 6-7 jsme provedli následující změny:
   1./ Ze stájí na zadním dvoře továrny zřídili jsme 3 byty. Jeden o dvou pokojích, kuchyní s příslušenstvím a druhé dva o jednom pokoji, kuchyni a příslušenstvím.
   2./ Z přístavku na zadním dvoře továrny, kde se dříve denaturoval líh zařídili jsme stáj pro 2 páry koní.
   Žádáme, aby toto bylo vzato na vědomí a poroučíme se s veškerou úctou.
   Ve Smiřicích, dne 7. ledna 1920.

Obecní úřad Smiřice n./ Lab.
   Odvolávaje se na naši rozmluvu v kanceláři dne 21. t.. m. s p. starostou Vítem a p. radním Filipem konanou, opakujeme tímto hlavní body naší úmluvy:
   1./ Mimo zřízených 3 bytů. které v nejkratší době obyvatelny budou, zařídíme ještě 2 byty předpokládajíce, že k tomu potřebný materiál nám ministerstvem uvolněn bude.
   2./ Vyhražujeme si právo přiděliti tyto byty dle vlastního názoru naším zřízencům, buď dělníkům, neb úředníkům. Při tom bude vzat zřetel na to, aby 2byty obdrželi příslušníci města Smiřic, kteří v tomto čase u nás jsou zaměstnáni a ve Smiřicích bydlí.
   Místní bytová komise považuje počet místností v nově zřízených bytech jako náhradu za jiné místnosti obývané a majiteli fmy patřící, které dle zákona o záboru bytů měla právo zabaviti.
   Smiřice, dne 22. března 1920Životní příběh pana Junka


Městskému úřadu ve Smiřicích n. / L.
   Na Váš cť. dopis ze dne 11 t.m. pod Čj. 278 mě odeslaném zděluji následující? předně jest mi velice divné kde Jste přišli k oné informaci že Jsem již před válkou delší čas přesídlil na Horka což není pravdou, neb Jsem na Horkách vůbec nebidlel, správné jest toto; Já Jsem rukoval ze Smiřic 16. srpna 1915 a moje manželka vedla živnost hostinskou do konce roku 1915 a potom přesídlila bez mého vědomí do Hradce Králové o čemž myslím byl obecní úřad zpraven, a po mém návratu z Italského bojiště 29. listopadu 1918 Jsem se zase hlásil u Nár. výboru ve Smiřici kdež mi byla udělená 14 denní dovolená a po ukončení dovolené Jsem nastoupil vojenskou povinnost u pěš. pl. čís. 74 v Jičíně kde Jsem setrval do 16. února 1919 a potom Jsem byl propuštěn do civilu a jelikož mi nebylo možné s mojí manželkou pro důležité příčiny žít a sám Jsem žádné jiné bydliště neměl byl Jsem nucen bít u mého švagra p. Bedř. Tejchmnama(?) na Horkách. kde Jsem byl do konce května r. 1919, kdy Jsem nastoupil dobrovolně do Čskl. armády na Slovensku a vrátil se opět do civilu 25. list. 1919 Jsem se opět o byt ve Smiřici ucházel, jelikož Jsem zákonitě s mojí bývalou manželkou rozveden, Jsem nucen znova dávat domácnost dohromady, bych mohl dále žít jako člověk, a né abych byl nucen žít u cizích lidí, a snad každou chvíli jinde, a jelikož Jsem ve Smiřicích než jsem šel na vojnu strávil celých 14 roku, čehož jest dokladem moje knížka, na obecním úřadě dosud uložená, tak doufám že předst. ob. úřadu uzná že Jsem nezaviněným způsobem do oné situace přišel, a že mám práva na řádný život jako kdo jiný a myslím že i více neb se mohu řadit mezi naši milou legii, neb jako vojín dobrovolník po celých 6 měsícu Jsem vykonal pro naší milou Republiku dost a myslím že kdyby každý tolik vykonal, že bychom byly již dále, ale je k tomu třeba trochu ochoty u jiných a má se aspoň trochu hledět takovému vojínu vijit vstříc, ale bohužel není to nikde vidět, a proto doufám pevně že mojí prosbě vyhovíte, neb víte že žádný boháč nejsem bych mohl takto dále žít, a práce na mě čeká a důkaz k tomu mám ten že Jsem u Pana Kolářského koupil proutí a též i u velkostatku Holohlav a že mi aspoň prozatím byt o jedné světnici zaopatříte, neb Jsem si u Pana Kmínka dal zhotovit nábytek a když bych měl materiál i nábytek stěhovat zase jinám že to stojí peníze a potom co se týče mého řemesla, mám ve Smiřici budoucnost kdežto jínde né. Dále píšete ač Jsem o domovské právo neucházel, k tomu Jsem neměl práva, jelikož se to čítá od 24 roku a teprv po 10 letech má na to právo tedy v 34 roce a Já Jsem onu dobu přerušil mým odchodem na vojnu tedy jsem ho nemohl ve Smiřici dosáhnout, a že z té příčiny se mi nemůže bytová komise o byt starat, věřil bych kdy bych se byl nepřesvědčil že se postarala o byt lidem, kteří vůbec před válkou ve Smiřici nebidlely, a proto opětují moji prosbu ještě jednou a žádám by mi bylo láskavě sděleno Vaše cť. rozhodnutí začež předem vzdávám dík.
   Znamenám se Vám v plné úctě Alois Junek t.č. u p. Kuchna 581 Nová Pakažádosti o byt
První část jednoho ze seznamů osob žádajících o přidělení bytu.

žádosti o byt
Pokračování seznamu nahoře.
Trafika:

Tři dopisy na adresu:
Paní Součková, majitelka hostince v Smiřicích n. L.

   K žádosti paní Kristové Antonie vdovy po vojínu, která má obdržeti trafiku a s přivolením pánu manželů Jaroslava a Marie Pešákových, zabírá bytová komise jednu místnost ve Vašem hostinci ku zřízení trafiky. Stran nájemného a dalších podrobností dohodněte se s paní Antonií Kristovou.
   Obecní úřad (bytová komise), dne 9. března 1920

   Poněvadž majitele domu paní Jaroslav a Marie Pešákovi svolují by jedna místnost pro paní Antonii Kristovou k obývání a co trafiku ji povolena byla, bere bytová komise tato na vědomí a povoluje zabrání bytu. Proto tomuto svolení k obývání musela by jste se pouze co nájemnice s pány majiteli domu kteří vám byt pronajali domluvit razítko
   Městský úřad (bytová komise) ve Smiřicích, dne 22. března 1920

   Již v březnu 1920 byla ve Vašem hostinci rohová místnost se svolením pana Jaroslava Pešáka zástupce dědiců zabraná pro trafiku. Trafika byla 100% invalidovi p. Šotolovi Vojtěchu udělena. Pan Pešák je s pronajmutím této místnosti panu Šotolovi srozuměn a s tímto ostatní podrobnosti stran adaptace a nájemného projednal, co se Vám tímto oznamuje.
   Městský úřad (bytová komise) ve Smiřicích, dne 4. října 1920

Městskému úřadu ve Smiřicích.
   Vál. poškozenci Vojtěchu Šotolovi propůjčena byla v tamní obci tabáční trafika a poněvadž týž uchází se u zdejšího úřadu o půjčku k převzetí této trafiky podepsaný úřad žádá o laskavé obratní sdělení, zda jmenovaný vál. invalida má k provozování tab. trafiky potřebné místnosti zajištěny.
   Zemský úřad pro péči o válečné poškozence v Čechách.
   V Praze - Karlíně, dne 2. října 1920Domy čp. 92 a 97 a rezignace bytové komise


Okresní politická správa ve Dvoře Králové n. Labem.
   Pan Robert Čeřovský inženyr a geometr ve Smiřicích je správcem domu čp. 92 a 97.
   V domě čp. 92 obývá jeho otec pan Alois Čeřovský samojediný tři místnosti a v domě čp. 97 obývá jeho teta Vachková Josefa pět místností úplně sama je částečně slabomyslná.
   Bytová komise žádala o uprázdnění místností buď přestěhováním pana Čeřovskýho do domu jí Vachkové nebo uprázdnění bytu v domě 97 pí Vachkové. Doposud bylo jednání bez výsledku.
   Proto žádá obecní úřad bytová komise by pan Robert Čeřovský ve Smiřicích byl okresní politickou správou vyzván by neodkladně buď v domě čp. 92 nebo 97 místnosti k obývání s příslušenstvím opatřil by tam nájemník nastěhován být mohl.
   Obecní úřad ve Smiřicích n. L., dne 13. ledna 1920
Obecnímu úřadu města Smiřic
   se vrací s tím upozorněním, že obci (bytové komisi) přísluší výhradní právo k úkonům v přípise uvedeným. (§ 8 – 10 zák. z 30.10.1919)
   Okresní hejtman:

Slavný Okresní soud v Jaroměři
   Předatel této listiny je p. Karel Horák syn p. Josefa Horáka majitele domu č. 86 ve Smiřicích n. Labem. ten samý … najal byt od svého otce dvě místnosti které p. Karel Josef obývá. Tento dle přiloženého přípisu bytové komise dostal s říjnem 1920 výpověď aby o byt staral.
   Bytová komise chtěla ho z bytu č. domu 92 přestěhovat co se jí ale nepodařilo poněvadž se správce domu žení a byt potřebuje.
   Poněvadž pan Karel Josef dříve už u své matky Karlové Marie majitelky domu čp. 90 bydlel a byt ten je prázdný matka paní Karlová Marie se panu Rudolfu Julišovi vrchnímu poštovnímu správci ve výslužbě ve Smiřicích nyní jednateli bytové komise vyjádřila že proti nastěhování na nejnutnější dobu dokud si lepší a pohodlnější byt nenajdou ničeho nenamítá a se uskromní byl pan Josef Karel vyzván by se k matce nastěhoval co on doposud učiniti se zdráhá.
   Proto tuto listina panu Karlu Horákovi co průkaz vystavena a slavný soud se o podporu žádá.
   Obecní úřad (bytová komise) ve Smiřicích n. L., dne 6. února 1920

Pan Josef Čeřovský inžinyr Smiřice
   Pan Karel Josef úředník firmy Malburg má se hned stěhovati. Poněvadž pro něho příhodného bytu není žádáte se by jste mu laskavě pro … nejnutnější potřeby byt ve Vámi spravovaných domech opatřil a se s ním o ostatních záležitostech dohovořil. Poněvadž záležitost nutná račte do 8 dnu od obdržení tohoto dopisu záležitost projednat.
   Smiřice, dne 5. ledna 1919

Panu Aloisu Čeřovskému ve Smiřicích.
   Odporu Vašemu do zabrání bytu ve Vašem domě po pí. Vítové obecním úřadem bytovou komisí ve Smiřicích se nevyhovuje, poněvadž byt tento měl býti hlášen jakmile se uprázdnil bytové komisi a byt tudíž právem …. zabrán.
   Okresní hejtman:
   Obecnímu úřadu ve Smiřicích.
   na vědomí s tím, by obecní úřad užil proti sl. Marii Stránské zmocnění ve smyslu § 31 cit. zákona.
   Okresní hejtman:

Vyzvání
   Předseda a jednatel bytové komise vzdávají se svých funkcí, pan místopředseda a páni členové se žádají by na tomto archu vyjádřili zda se též funkcí vzdávají nebo sami dále funkce tyto zastávat budou by výsledek okresní politické správě do Dvora Králové n. Labem oznámen být mohl.
   Smiřice n. Labem, dne 18. října 1920
   Předseda Jan Filip, Místopředseda Josef Míchal, Jednatel Rudolf Juliš
   Členové: Jandová Louisa, Jaroš František, Pospíšil Jaroslav

podpisy
Podpisy pod rezignací smiřické bytové komise - text nad obrázkem.

Obecnímu úřadu ve Smiřicích
   Oznámení tamního úřadu ze dne 20.X.1920, že bytová komise vzdává se svých funkcí a veškeré záležitosti bytové předkládati bude zd. úřadu k vyřízení, nebéřu na vědomí, ježto zmocnění k zabírání bytů dáno bylo tamnímu úřadu, který dle výnosu zemské správy politické v Praze …. nemůže býti zbaven tohoto zmocnění z důvodů, že bytová komise se svých funkcí vzdala, nýbrž jest povinen jmenovati komisi novou.
   Ježto dle článků, zveřejněného v „Rozhledech“ č. 43 x 22/X.-1920 zdá se, že resignace bytové komise stala se následkem výměru zd. úřadu,, jímž bylo žádáno na tamním úřadě, by sl. Marie Stránská byla ponechána v dosavadním bytě, dokud jí nebude opatřen jiný, uvádím k objasnění věci toto:
   Již jednou byly žádány všechny obecní úřady, které mají zmocnění k zabírání bytů, by postupovaly přesné dle zákona o zabírání bytů obcemi /§ 11/ tak, aby ze spisu byly patrny všechny důležité okolnosti pro rozhodnutí odporu.
   Nejsou-li tyto okolnosti uvedeny, jest rozhodování bytové záležitosti velmi nesnadné a referent jest nucen buď spis odložiti a čekati, až mu některý člen bytové komise potřebné doplní /písemné dotazy pro rozmanitost těchto důležitých okolností v jednom každém případě byly by příliš obsáhlé a zřídka by se setkaly se žádoucím výsledkem/ neb rozhodne-li konečné bez žádoucího doplnění, stanovše, že po doručení písemného rozhodnutí vyjdou najevo okolnosti, které měly býti ve spisech uvedeny.
   V záležitosti zabrání bytu u p, A. Čerovského, není ze spisu nikde patrno, že sl. Marie Stránská jest trvale zaměstnána ve Smiřicích jako zemědělská dělnice, jak teprvé tato zde v kanceláři uvedla a p. Čerovský ml, potvrdil, nemá, kam by složila zděděný nábytek a že nemá zajištěného bytu ve své dom. obci Vřešfově.
   Poněvadž jest nemyslitelno, by táž jezdila ze Vřešťova do Smiřic denně do práce, a obecní úřad nemůže vystěhovati ani při soudní exekuci nikoho na ulici /výnosem zemské správy politické ze dne 3./8.1920 …. / byl oprávněn i povinnen zd. úřad své původní rozhodnutí po seznání těchto důležitých okolností ve shora uvedeném smyslu změniti.
   Jest nutno, by bytová komise znala, přesně zákon o zabírání bytů a předpisy toho se týkající a dle nich se řídila. Z článku v ,,Rozhledech" jest patrno, že pisateli není známo, že zákon ze dne 1./4.19 č. 81 pozbyl dnem 30./4.1920 platnosti.
   Okresní správa politická ve Dvoře Králové. dne 29./X.1920 Okresní hejtman:

Obecnímu úřadu města Smiřic
   Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 2/XII.1920, jimž zvoleni za členy:
   P. Jan Fipil (asi má být Filip – P.) a Josef Dolenský za stranu soc. demokratickou
   P. Jaroslav Pospíšil za stranu čsl. socialistickou
   P. Josef Kučera za stranu čsl. nár. demokratickou
   P. Frant. Jaroš za stranu čsl. živnostenskou
   P. Frant. Mergl za stranu čsl. lidovou
   se béře na vědomí s tím připomenutím, že bytové komisi při zabírání bytů nutno se říditi přesně dle § 11.zákona ze dne 30/X.1919 Č.592 sb. z. a n. /zákon o zabírání bytů obcemi/.
   Bytová komise v domě, kde jest místnost k zabrání sepíše ihned na místě samém t.zv. zájemní protokol, ve kterém uvede, kolik obytných místností dům má, kolik čítá rodina, která dům obývá členů dospělých, kolika místností užívá k obývání a k čemu slouží místnost, která se zabírá.
   Obecní úřad zašle písemné usnesení majiteli domu, na potvrzení, ve kterém cituje číslo výnosu zemské správy politické, kterým obci dostalo se zmocnění, označí přesně místnost, která se zabírá.
   Na konci tohoto písemného usnesení poučí majitele o opravném prostředku /8 denní lhůta/
   Při podání odporu do zabrání bytu zaslati jest sem zájemní protokol, písemné usnesení a potvrzení o doručení tohoto písemného usnesení a vyjádření se obecního úřadu o tomto odporu.
   Okresní hejtman:Slavné bytové komisi ve Smiřicích.
   Níže podepsaný sděluje že uprázdněný byt po sl. Macháčkové pronajímá p. Aloisu Reichrtovi který v jeho domě živnost pekařskou provozuje.
   Vichtl Jan
   Ve Smiřicích, dne 12tého března 1921Firma Šimon Klein a synové


Firma Šimon Klein a synové
majitel poštovní budovy ve Smiřicích n. Lab.
   Pan Lorenc Karel vrchní poštmistr ve Smiřicích t.č. v Jablonci žádá městský úřad o opatření kanceláří a bytu pro poštovní úřad a pro sebe. Firma co majitelka domu se žádá by do tří dnů po obdržení tohoto dopisu zda nečiní námitek když nynější nájemníci vdově po zemřelém vrchním poštmistru paní Marii Schnejdrové jiný byt opatřen a poštovní budova s celým příslušenstvím panu Lorencovi přenechána bude.
   Stran nájemného a ostatních modalit musela by se firma s panem Lorencem domluvit.
   Městský úřad bytová komise Smiřice n. Labem, dne 8. srpna 1920.
   Starosta města Vít František
připsáno:
   Podepsaná správa mlýna projevuje s uvedeným opatřením souhlas.
   Razítko: Šimon Klein. Smiřice 10.8.1920

Obecní úřade ve Smiřicích !.
   Na ct. přípis ze dne 21./12. m. r. zděluji úctivě, že ačkoliv mi nynějším majitelem akcií a předsedou akciové společnosti panem Brůnou Fr. v Plavech slíbeno bylo neskrácené užívání mého dosavadního bytu, neodporuji zabrání části bytu tohoto komisi bytovou zabranou avšak zabavené místnosti jsou rozhodně nespůsobilé pro dvě rodiny, kuchyně vůbec se tam nenacházejí a celé zařízení vchodů atd. velmi nepříležité pro obě strany. Pro účetního pana Štípka který vyžaduje kuchyň a dvě místnosti by se dal byt konečně při náležité přestavbě zříditi avšak druhý byt pro pana Höllóho, který jest úředníkem velkostatku by se stíži zařídit mohl.
   Pro mou stálou chorobu kataralní a revmatickou nelze mou nynější ložnici z prvého poschodí přeložiti do přízemí stále vlhkého a nezdravého jako všechny místnosti dolejší nad sklepem, který jest po největší část roka vždy vodou zaplaven a pro mě již starého muže nemožno ložnici přeložiti, zároveň nezůstalo by místnost pro můj hojný a drahocený nabitek k uložený po vyklizení pro nájemníky, tak že jedna místnost musí pro tento účel zustati reservována.
   Konečně poddýkem že byt pana Hölla co úředníka velkostatku jest věcí tohoto mu jej opatřiti, neb závod má povinnost pro své zřízence obydlí poskytnouti, mimo to se dovoluje sděliti že jsem slyšel o prázdných bytech v domě pana Stránského dómu(?) Slezak, taktež snad přistavené nové byty u pana Bartoška a též snad byt po zemřelém p. Maternovi, který užívá pouze jedna osoba, vdova po zemřelém a rozsáhlejší místnosti přebytečnými se staly.
   S povšechnou úctou Theodor Klein Smiřice dne 20.1.1921

Obecnímu úřadu v Smiřicích.
   Teodor Klein, ředitel mlýna č.p.109 v Smiřicích
   podává odpor či odvolání proti výměru ze dne 29. dubna 1921 ohledně zabrání 2 místností v onom domě. Proti vně uvedenému výměru, kterým mne v základě ustanovení §. 6. a 8. zákona ze dne 22. ledna 1919 č. 38 sb.z. a nař. dvě místnosti v domě č. 109 zabrány a panu Čeňku Neumannovi přiděleny byly s poukazem, abych je dnem 15. května vyklidil, podávám k okresní politické správě odpor čili dle poučení onoho výměru odvolání.-
   Mlýn č.p. 109 v Smiřicích byl dříve mým majetkem a když se z dřívější firmy mé utvořila akciová společnost, byl jsem ustanoven ředitelem dle služební smlouvy, s platností do konce roku 1924, i byl mne jako řediteli vykázán byt v onom domě, z něhož po uplatnění zákona o zabírání bytů mně čtyři místnosti zabrány byly.- Služební smlouva, do které jménem akciové společnosti vstoupil nový předseda pan František Brůna, majitel největšího počtu akcií, trvá doposud a trvala by i v tom případě, kdyby ji výslovně nebyl převzal, poněvadž jsem ji uzavřel s akciovou společnosti, která doposud jest majitelkou podniku a domu, který obývám.- Pak-li místo mne ustanoven byl ředitelem pan Čeněk Neumann, stalo se to bez svolení mého a proti právům mým.- Smlouva se mnou nebyla doposud ani soudně ani mimosoudně zrušena a není tudiž nikterak prokázána nutnost ba ani oprávnění, aby pan Neumann byt doposud mnou používaný obýval. - Nehledě však k tomu nebyl jsem k jednání o zabrání bytu přibrán a neměl jsem tudiž příležitost námitky své proti tomuto zabrání podati.- Po odebrání bytu sestávajícího ze dvou pokojů v 1. patře zbyly by mně tři pokoje v přízemí v bezprostřední blízkosti vodní stoky, následkem neustálého zaplavení sklepů a promočení zdiva z lomového kamene vlhké a studené. - Trpím chronickým plícním katarhem a chorobou rheumatickou, tak že při pokročilém věku mém 70 roků by zdraví mé a rovněž staré manželky mé nejvýš ohroženo bylo. - Manželka má jest úplné hluchá, nemůže zastávat i domácnost a potřebuje stálou ošetřovatelku, která již po leta sdílí domácnost naší a jest pro ní nepostradatelnou.- Kromě toho jsou místnosti dolejší přeplněny nábytkem, což se dá vysvětliti tím, že jsem do nich nastěhovati musil nábytek ze čtyř mně zabraných místností,- tak že v nich nemám ani místnost k bydlení ani k přespání.- Nábytek prodati a rovněž jinde umístiti nemohu.- Rovněž není mně možno nalézti přiměřený byt jinde, ač se o to od doby nového režimu mlýna stále pokouším. - Náležitostí §. 6 zák. ze dne 22. ledna 1919 č. 38 sb. z. a nař., ku kterému v odpor vzatý výměr poukazuje, tu není, ježto žádná z podmínek v tomto zákoně uvedených pro zabrání bytu splněna není.- Pak-li se ostatně výměr dovolává tohoto zákona, jest lhůta mně udělená k vyklizení nezákonná, poněvadž výměr mně doručen byl 3. května, tak že do 15. by zbylo pouze 12 a nikoliv 14 dnů.-
   Žádám uctivě:
   Okresní politická správo račiž výměr v odpor vzatý zrušiti.-
   V Smiřicích, dne 7. května 1921. podpis Theodor Klein

Okresní hejtmanství v Králové Dvoře n. Labem 16.6.1921 píše Městskému úřadu ve Smiřicích, že nařízení ze dne 22.1.1919 č. 38 sb. bylo zrušeno již v říjnu roku 1919 a to § 11 zák ze dne 30. října 1919 č. 592 sb.

Okres. hejtmanství ve Dvoře Králové
   Bytová komise usnesla se ve své schůzi ze dne 28.4.1921 zabrati 2 místnosti v domě č. 109, dosud obývané p. Th. Kleinem a schválením obecního úřadu zabrala ony 2 místnosti a to z důvodů, poněvadž p. Th. Klein jako dvoučlenná rodina obývá dosud 6 místností včetně s kuchyní a ježto nynější zástupce akc. mlýna p. Kryštof žádá bytovou komisi o příděl bytu pro nového ředitele a uvoluje se propůjčiti suché skladiště pro přebytečný nábytek p. Th. Kleina na svoji zodpovědnost.
   Obecní úřad města Smiřic 14.6.1921, starosta: Vít František

Theodor Klein, znovu napsal Bytové komisi města Smiřic,
zopakoval znovu všechny argumenty a prosí:
  podpis Klein ….ze stanoviska lidskosti prosím aby ohled brán byl, neb se mi nejedná o jakýchsi schválnosti – obivani dosavadních místnosti bude konečně trvati pouze několik měsíců, než naleznu jinde byt o který se úsilovně ucházím a opakuji slušnou žádost aby byl zřetel brán na mou chorobu, mé pokročilé stáří a též na okolnost co bývalý dlouholetý bezohonný soused, majitel a vybudovatel závodu.
   Smiřice dne 3. května 1921Z návrhu zákona o zabírání bytů:
   Účinnost ustanovení, podle kterých byty a místnosti mohou býti zabírány, obmezuje se do 30. dubna 1921. Vláda doufá, že do té doby projeví se již účinky zákonných opatření na povznesení stavebního ruchu. Poněvadž po zabírání skoro dvouletém ve většině obcí jest již jen zcela obmezený počet místností, které se k zabrání hodí, a poněvadž nastává následkem přirozeného vzrůstu obyvatelstva i automatické přeplňování bytů, možno počítati s tím, že zákon bude úplně proveden v krátké době, a že od dalšího zabírání bytů a místností bude možno upustiti. ....
   http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t1046_01.htm
   http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t1046_02.htm
   http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t1046_03.htm