hlavička
Hlavička dopisu ze dne 28. dubna 1949. Telefon č. 1.

Místní akční výbor Národní fronty ve Smiřicích

Za dokumenty z Okresního archivu v Hradci Králové děkuji Ing. Milanu Plškovi.

Zpět na hlavní stránkuKlement Gottwald v závěru svého projevu 21. 2. 1948 na Staroměstském náměstí v Praze pronesl:
   ,,Volám vás všechny k bdělosti a pohotovosti. Volám vás, všechny dobré Čechy a Slováky, vás všechny - dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuály - k jednotě a svornosti. Tvořte v obcích, v okresech a v krajích akční výbory národní fronty z demokratických a pokrokových představitelů všech stran a všenárodních organisací. Zmařte v zárodku jakékoli provokace reakčních agentů. Buďte jednotni a rozhodni - a vaše pravda zvítězí!"
   Manifestace byla vysílána rozhlasem do celé republiky.Hlášení o výsledku volby Akčního výboru.
   Na všezaměstnanecké schůzi Státního pivovaru ve smiřicích konané dne 24. února 1948 byla provedena volba akčního výboru:
   razítko za R.O.H. Zikán Rudolf, sklepmistr
   za K.S.Č. Rejman Alois, závozník
   za Soc. dem. Dittrych Václav, vařič
   za bezpart. Paveza Karel, bednář.
razítko:
Závodní důvěrník fy: Státní pivovar Smiřice Fichtl Josef

---------------------------

razítko Smiřice 26. února 1948
Oznamujeme Vám, že v dnešní ustavující schůzi akčního výboru Smiřických závodů lihovarských byli zvoleni:
   s. Karpíšek Vrat. předsedou,
   s. Bláha Josef místopředsedou,
   s. Červinka Jan jednatelem
   s. Pour Vlad. zapisovatelem
   s. Pikola Frant.
   s. Bůtová Jos. členy akčního výboru
   Za Akční výbor Smiřických závodů lihovarských Karpíšek

---------------------------

hlavička dopisu Ed. Ad. Malburg a syn a. s. Smiřice 1. března 1948
Smiřické závody lihovarnické, národní podnik
P.T.
Místní národní výbor, Smiřice
   Oznamujeme Vám tyto osobní změny, provedené v našem národním podniku !
   Okresní národní výbor v Jaroměři vyrozuměl svým přípisem z 28. m.m. akční výbor našeho národního podniku, že po schválení okresního akčního výboru v Jaroměři zprostil s okamžitou platností funkce náměstka ředitele našeho národního podniku pana Františka Nováka. Pan Novák nalézá se proto od 28. února t. r. na dovolené.
   Akční výbor našeho národního podniku požádal následující administrativní úředníky, aby opustili náš národní podnik.
   Jsou to pánové: František Voženílek, Alois Zajíček.
   Poroučíme se v dokonalé úctě Karpíšek oběžník č. 4

---------------------------

Vložené obrázky ukazují pro příklad první a druhou stranu oběžníku č. 4 ze dne 15. března 1948.

Kliknutím se obrázky zvětší.

---------------------------

Ústřední akční výbor Národní fronty
Generální sekretariát
Oběžník č. 1/48. V Praze dne 8. března 1948.
Všem krajským, okresním a místním akčním výborům Národní fronty.
Důvěrné.

   Akční výbory NF vzešly z vůle lidu jako pevná hráz proti záměrnému nástupu živlů, jež se lidu zpronevěřily.
   Akčním výborům NF jako orgánům svrchovaného lidu náleží veškerá vážnost pro jejich ráznou očistnou činnost i pro jejich další úkoly budovatelské v novém zřízení opravdu lidově demokratickém.
   není bez významu zaznamenat z nedávno minulých dnů zkušenosti, jak se jednotlivé složky národa stavěly k akčním výborům. Ústřední akční výbor NF proto žádá, abyste mu obratem oznámili všechny osoby, jež se v době utváření akčních výborů v zemích, okresech, městech i vesnicích stavěly nepřátelsky proti zřizování akčních výborů, bránily jejich ustavení, vyjadřovaly se o nich hanlivě a urážlivě, zakročovaly násilně či výhružně proti jednotlivým členům akčních výborů pro tuto jejich funkci, vylučovaly je ze stran NF apod.
   oběžník č. 4 Seznam těchto osob pořiďte dvojmo s těmito údaji /rubrikami/:
   1/ pořadové číslo,
   2/ příjmení a jméno,
   3/ datum a místo narození,
   4/ zaměstnání /podrobnější označení posledního místa zaměstnání v úřadě, závodě či jinde/,
   5/ bydliště,
   6/ stručné a věcné označení důvodů, proč byla každá z těchto osob pojata do seznamu,
   7/ poznámka.
   V seznamech vyznačte zvlášť /zatržením červenou tužkou u pořadových čísel/ významnější osoby, aby se takové osoby znovu nedostaly na nějaká významná místa našeho veřejného a hospodářského života.
   Seznam v obou vyhotoveních nám pošlete s tímto uvedením našeho čísla jednacího v úvodní řádce:
   „Sborník k čís. oběžníku 1/1948, věc: AV – napadání“
   jako důvěrné nejpozději do 20. března 1948 na adresu generální sekretariát ÚAV, Praha I., Valentinská 1.
Dr. Alexej Čepička v.r. gen. tajemník

---------------------------

Akční výbor při okresním školním výboru v Jaroměři.
Všem místním akčním výborům.
   Žádáme Vás o urychlené zaslání posudků o učitelích /-kách/, kteří působí ve vaší obci.
   Zhodnoťte nezaujatě postoj jednotlivých učitelů k lidově demokratické republice, k vládě Klementa Gottwalda, jejich poměr k SSSR a slovanským státům, jejich vztah k socialismu.
   Vyznačte i přednosti /poměr učitele k dětem, k mimoškolní práci v obci …./, aby posouzení bylo skutečně objektivní.
   Udávejte hlavně výroky, činy, nezevšeobecňujte.
   Zprávy zašte obratem na adresu: Akční výbor učitelstva při ONV v Jaroměři.
Oldřich Čihulka, odb. uč., v.v. pověřený správou referátu
Karel Moisner, prof., v.v., předseda akčního výboru.
Do Smiřic podáno 3.III.1948

učitelé
Hodnocení učitelů ze dne 13.3.1948.
Černý Jan, Tuček Josef, Zahálka Petr, Netuka Jan, Kubelka jaroslav, Mach František,
Lášek Josef, Novotný Jaroslav, Suchoradský Emil, Oppeltová Eva

učitelé
Pokračování prověrek: Hanušová Miroslava, Pavlíková Stanislava, Pecina Josef, Pecinová Marta, Špelda Josef,
Šulc Josef, Černý Ladislav, Višňáková Žofie, Macháňová Marie, Veldová Zdeňka, Hojná Jaroslava a Cejnarová Marie


---------------------------

hlavička dopisu
Živnostenská záložna ve Smiřicích n. L. - 4. března 1948

Místnímu národnímu výboru, akčnímu výboru N.F. Smiřice
   razítko Dovolujeme si Vám zdv. sděliti, že na podkladě výnosu ministerstva financí ze dne 1. března 1948, čj. 46.923/47-III/7 zřízen byl u našeho ústavu akční výbor v tomto složení:
   František Čertner, holič ve Smiřicích - předseda
   Emil Ruffer, pekař ve Smiřicích - místopředseda
   Josef Hroch, ved. úředník záložna, Smiřice 393.
   Prosíme, abyste toto sdělení vzali lask. na vědomí.
V dokonalé úctě

---------------------------

Smiřice 8. března 1948.
   Místnímu akčnímu výboru ve Smiřicích.
   Dělnická tělovýchovná jednota ve Smiřicích oznamuje tímto akční výbor D.T.J. ve Smiřicích ve krerém jsou následující členové Špaček Antonín, Němec Josef a Dvořák Bohuslav.

---------------------------

spořitelna
Akční výbor Národní fronty zasílá návrh na jmenování správní komise spořitelny Smiřice.
Důvěrník zaměstnanců ani Správní komise spořitelny Smiřické nemají námitky proti navrženým osobám.
Předseda akčního výboru: Kutil Josef - když není uvedeno jinak na je všude na dokumentech AV tento podpis.


---------------------------

Akční výbor. 9. března 1948
Usnesení akčního výboru - doplnění zápisu o schůzi.

Okresnímu a akčnímu a výborů Jaroměř.

V příloze zasíláme opis zápisu schůze akčního výboru ve Smiřicích.

K bodu 5. připomínáme:
   Celá rodina Kernova přihlásila se v době okupace k Němcům. Všichni pobírali potravinové lístky pro Němce a využívali všech výhod, které německá příslušnost poskytovala. Kern byl německým vojákem, zaměstnán na letišti v Hradci Králové jako puškař. České obyvatelstvo se této rodině vyhýbalo z obavy před udáním. Kern Oldřich udal místního živnostníka Vašatu pro poslouchání cizího rozhlasu. Kern Otto, jako student českého reál. gymnasia anonymním dopisem Frankovi zavinil vyšetřování profesorského sboru celého ústavu a jen zásahem českého polic. inspektora nebyl ustav uzavřen a profesorský sbor zajištěn. Kern Otto byl odsouzen po převratě za tento čin soudem mládeže k 6ti měsíčnímu žaláři, jeho otec Oldřich Kern k 18ti měsícům žaláře. Jeho matka Kernová Sidonie okresním soudem v Jaroměři podle 138/45 ob. k 3 měs. žaláře.
   Občanstvo nelibě dnes nese, že Oldřich Kern zaměstnán je a fmy Rabas v Hradci Králové, jeho syn u fmy Stárek v Jaroměři, tedy ve znárodněných podnicích důležitého oboru,kde mohou býti při různých příležitostech i ku škodě, ježto jsou národně i politicky nespolehlivý. Akční výbor NF doporučuje proto jejich zařazení do prací zemědělských neb jiného podobného oboru. Kernová Sidonie není nikde zaměstnána, byla uznána lékařem úřadu práce za neschopnou jakékoliv práce, ač je všeobecně známo, že pracovat by mohla, neboť je mladá a kypí zdravím. Prosíme, aby její zdravotní stav byl přezkoušen u jiného odborného lékaře. Bude-li uznána schopnou, prosíme, aby byla zařazena rovněž do zemědělských prací. Chování celé této rodiny bylo až do nedávných dnů provokativní.

K bodu 6.
   Prosíme, aby bylo znovu zahájeno řízení podle dekr. pres. o národní očistě proti dipl. agr. ing. Färberovi, býv. řediteli rolnické školy ve Smiřicích, který je nyní ředitelem rolnické školy v Opatově. Opis rozsudku a svědecké výpovědi /opisem/ přikládáme. V případě Färbra je důvodné podezření, že v jeho prospěch pracovaly vlivné osoby.

K bodu 7.
   Pavlíček Albert byl v době okupace nebezpečnou osobou, kterou navštěvovali členové Gestapa. Byl dlouho ve vyšetřovací vazbě, jeho řízení není dosud ukončeno, ale podle jeho prohlášení byl prý před nedávnem osvobozen. Spisy nacházejí se a okresního soudu v Jaroměři a místní národní výbor nebyl dosud o výsledku vyrozumněn. Pavlíček je provokativního chování. Jeho zet Nesvačil z Josefova, Vlajkař, byl odsouzen k 16 r. vězení a z vazby uprchl. Pavlíček žije se svou dcerou, provd. Nesvačilovou v Jablonci n/Nis. kde snad mají národní správu domu.

K bodu 8.
   Kubeš Stanislav byl odsouzen podle dekr. o nár. očistě k pokutě 5.000.- Kčs a 2 měs. žaláři. Proti rozsudku podal odvolání. Odvolání není dosud vyřízeno. Spisy jsou u okresního národního výboru v Jaroměři. Prosíme, aby rozsudek byl překontrolován.

K bodu 9.
   Obchodní činnost p. Aloise Chudého je velmi podezřelá. Jmenovaný nemá národní spolehlivost a vede se proti němu řízení podle dekr. 138/45 Sb. Prosíme, aby mu byl živnostenský list odejmut.

---------------------------

Akční výbor 6. května 1948.
Rodina Kernova – obnovení trestního řízení.
Okresnímu akčnímu výboru NF v Jaroměři.
   Celá rodina Kernova /Kern Oldřich, Kern Otto /syn/ a Kernová Sidonie/ bytem ve Smiřicích, přihlásili v době okupace německou státní příslušnost. Kern Oldřich zaměstnán byl jako německý voják na letišti v Hradci králové, syn zařazen byl rovněž jako mladistvý do vojenského oddílu.
   Po převratu r. 1945 byla celá rodina zajištěna. Kern Oldřich odsouzen byl k 18 měs. žaláře, jeho syn Otto k 6ti měsícům žaláře /udavačství/ a Kernová Sidonie k 5měs. žaláře.
   Při soudním řízení byla vzata v úvahu různá potvrzení svědčící ve prospěch Kernových, ač se tato potvrzení nezakládala na pravdě. Jeden z hlavních svědků p. Josef Vašata, mechanik Smiřice, byl prohlášen za svědka nevěrohodného /Prokazoval udavačství Kernovo/
   Prosíme proto, aby trestní řízení proti rodině Kernovy bylo obnoveno, potvrzení vydaná různými osobami ve prospěch Kerna aby byla předložena místnímu akčnímu výboru k nahlédnutí a zaujetí stanoviska. Současně žádáme, aby byl znovu a řádně vyslechnut jako svědek pan Josef Vašata, mechanik ve Smiřicích.
---
Otto Kern – vydání poukazu na kolo. 3. června 1948
Okresnímu akčnímu výboru NF Jaroměř
   Otto Kern ve Smiřicích, německé národnosti, který byl za svoji činnost v době okupace odsouzen soudem mládeže v Hradci Králové k 6ti měsícům vězení a proti němuž má býti obnoveno trestní řízení, koupil v minulých dnech nové kolo.
   Poukaz na nové kolo, který byl jmenovanému bez našeho vědomí vystaven okresním národním výborem, byl místním národním výborem zadržen a jmenovanému nevydán.
   Prosíme, aby bylo okresním akčním výborem nařízeno šetření, jakým způsobem mohl získati Otto Kern nové kolo bez poukazu

---------------------------

Pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ ve Smiřicích.
Akční výbor – ustavení
Tit. Místnímu akčnímu výboru NF Smiřice.
   Na podkladě přípisu První české pěvecké a hudební župy JUDra F. Pařeza ve Dvoře Králové n./L. ze dne 19. března t.r. ustaven byl u naší pěvecké jednoty akční výbor v tomto složení.
   Ing. O. Vachtl, předseda
   Ant. Krejčí, říd. uč.v.v., místopředseda
   Jindřich Krejčí, krejčí, jednatel
   2.4(?).1948

---------------------------

Akční výbor 22. března 1948
Akční výbor tělocvičné jednoty Sokol ve Smiřicích
Okresnímu akčnímu výboru obrozené NF Jaroměř.
   Ve schůzi akčního výboru NF prověřen byl akční výbor tělocvičné jednoty „Sokol“ ve Smiřicích a rozhodnuto:
   1. neschváliti Petra Zahálku, který byl zvolen místopředsedou AV Sokola a na jeho místo jmenovati Veldovou Marii, která je uvedena v návrhu jako druhá zapisovatelka,
   2. neschváliti Vaňka Josefa.
   Nedoporučujeme, aby byl akční výbor Sokola doplňován, ježto jeho zbylých 7 členů je k řádné provedení očisty zcela postačující.
---
hlavička Okresní akční výbor obrozené NF v Jaroměři. 5. dubna 1948
Akční výbor – schválení
Akční výbor tělocvičné jednoty Sokol Smiřice.
   Okresní akční výbor obrozené NF v Jaroměři, ve schůzi konané dne 24.III.1948, schválil tamní akční výbor takto:
   Vít Frant. , předseda, Sychrovský Frant., jednatel, Veldová Marie, místopředsedkyně, Etflaiš Bohuslav, zapisovatel,
   členové: Stříbrný Jiří, Vejrochová Marie, Zelenková Jarmila.
   Na návrh místního akčního výboru ve Smiřicích byli pp. Zahálka Petr a Vaněk Josef zproštěni svých funkcí.
---
Akční výbor Sokola ve Smiřicích, 12. května 1948.
P.T. Místní akční výbor ve Smiřicích.
   Oznamujeme, že rozšířený akční výbor Sokola ve Smiřicích konal se dne 6. května t.r. ustavující schůzí a ustanovil se v tomto složení:
Předseda: František Vít, okresní tajemník KSČ, Smiřice č. 222
I. místopředseda: Dvořák Bohumil, klempíř, č. 229
jednatel: Hlavatý Josef, vrchní insp. st. dr., č. 8
I. zapisovatel: Etflaiš Miroslav, č. 226
II. zapisovatel: Mg. PH. Stříbrný Jiří, lékárník, č. 22
Členové výboru:
Sychrovský František, truhlář, Smiřice č. 207
Veldová Marie, učitelka, č. 200
Vejrochová Marie, v domácnosti, č. 266
Zelenková Jarmila, v domácnosti, č. 94
Špaček Antonín, obuvník, č. 172
Němec Josef, instalatér, č. 266
Ing. Bor Svatopluk, ředitel, cukrovar
Vymetálek Josef, úředník, č. 283
Křížek Josef, šofér, č. 355
Vančata Oldřich, správce pivovaru, č. 1
Našinec Karel, důchodní, č. 1
Hnik Otakar, úředník, č. 61
Mařan Josef, úředník, č. 161
---
Akční výbor 2. října 1948
Okresnímu akčnímu výboru v Jaroměři.
   K Vašemu oběžníku ze dne 18.9.1948, sdělujeme, že očista Sokola ve Smiřicích byla do stanoveného termínu řádně provedena a skončena.
   Na vaší telef. výzvu podal Vám hlášení osobně předseda AV ve Smiřicích.
   Celkové hlášení v tomto směru protokoly i zápisy můžeme na požádání Vám předložiti.
   Předseda AVNV Smiřice

---------------------------

Knihovní rada – schválení akčním výborem NF. 23. března 1948 P.T. Knihovní radě Smiřice.
   Akční výbor NF ve své poslední schůzi prověřil členy knihovní rady a rozhodl následovně:
   1. odvolává p. Nováka Adolfa ,
   2. odvolává p. Malého Karla, pro nedostavování se do schůzí,
   3. odvolává p. Pavlíka Antonína.
Na jejich místa jmenuje:
   1. jako předsedu knihovní rady: p. Josefa Láška, odb. učitele.
   2. za členy: Josefa Tučka, učitele, Richarda Grygeru, dělník u fmy Polický

---------------------------

Akční výbor 23. března 1948
Sdružení přátel Junáka - akční výbor - prověření.
Okresní akční výbor NF Jaroměř.
   Místní akční výbor ve schůzi dne 22.t.m. prověřil členy akčního výboru „Junáka" ve Smiřicích a tento akční výbor bez námitek schválil.
   Opletal Josef, Špryňar Jar., Macháček Vlad.

---------------------------

Sjednocení tělovýchovy – zaujetí kladného stanoviska. 23. března 1948
Panu Petru Zahálkovi, odbornému učiteli Smiřice
   Akční národní výbor ve své poslední schůzi jednal o provádění sjednocování tělesné výchovy, které bylo nařízeno rozhodnutím vlády a při té příležitosti se rozhodl, aby Vám bylo důrazně připomenuto, abyste svoji činnost v Sokole zaměřil ve prospěch úspěšného provedení sjednocení tělesné výchovy.
   Akční výbor odmítl zatím vzíti za pravdivé informace, že se tak dosud v Sokole nedělo a věří, že Vy, jako osvědčený sokolský kulturní pracovník, se vynasnažíte, aby sloučení tělovýchovy v místě bylo provedeno hladce a v krátké době.
Děkujeme Vám.
---
Petr Zahálka, odborný učitel ve Smiřicích, dne 26. března 1948.
Titl. místnímu akčnímu výboru ve Smiřicích.
   podpis K zaslanému přípisu z 23.3.1948 dovoluji si sděliti,že jak výbor Tělocvičné jednoty Sokol ve Smiřicích, tak i všechno cvičící členstvo a cvičitelské sbory i se sborem vzdělávacím byly již dříve řádně a včas informovány o stavu a přípravách ke sjednocení veškeré tělovýchovy a sportu v Sokole podle usnesení ústředního akčního výboru stran Národní fronty ze dne 27. února 1948 a zaujato bylo k tomu jasné, naprosto kladné stanovisko. Ke sloučení dojde podle vzájemné dohody všech zúčastněných v době co nejkratší a jistě o postupu prací bude i MAV též informován.
   Sám osobně i jako učitel i jako sokolský činovník tyto snahy po sloučení tělovýchovy velmi vítám a lituji, že nevedly k úspěchu již v r. 1938 a později po květnové revoluci v r. 1945. Neměly by být považovány za pouhý důsledek úředního nařízení, ale všichni opravdoví přátelé tělovýchovy a sportu měli by je považovat za samozřejmou povinnost k národu a státu a také v duchu upřímné dohody na rozvoji čsl. tělovýchovy spolupracovat.
Petr Zahálka

---------------------------

Akční výbor 23. března 1948
Ing. Jaroslav Pultar Smiřice – dovolená s čekatelným
Okresnímu akčnímu výboru NF Jaroměř.
   Podle vyšetření a podle známých skutečností sdělujeme:
   Ing. Jaroslav Pultar, ředitel státní rolnické školy byl odstraněn na návrh akčního výboru státní rolnické školy ze dne 25.II. t.r. ze služby v rámci očisty veřejné správy z těchto důvodů:
   1. Stotožňoval se s názory reakčních ministrů a v době demise ministrů postavil se na zaměstnanecké schůzi veřejně za tyto ministry.
   2. Nepostaral se po několikakerém upozornění p. školníkem Františkem Kneiflem, aby žáci bydlící v internátě, nesnímali a tím nezesměšňovali obraz generalisima Josefa Stalina.
   3. Jako představený trpěl a také se sám zúčastnil ve své úřední místnosti hanlivých výroků proti ministrům, kteří zůstali v Gottwaldově vládě.
   4. Jako vedoucí školy „Práce“ ROH neúčastnil se stávky a v tuto dobu prováděl práce za člena Miroslava Nosouna(?), který stávkoval.
   5. Znemožňoval a rozmlouval uskutečniti divadelní představení pro Slovanskou výstavu z důvodu čistě politických.
   6. Dne 10. března 1948 se dostavil do státní rolnické školy p. Schejbal z Volovky na Jaroměřsku, který žádal, aby mu p. Ing. Jaroslav Pultar vysvětlil, proč a kdo ho vyzval k tomu, aby dne 22. března 1945 mu hrozil konfiskováním zemědělské usedlosti. Případ se vyšetřuje.
   7. Ing. Pultar Jaroslav neprojevil nikdy pochopení, pro potřeby veřejné. Prokázal to hlavně u příležitosti zveřejňování zámeckého parku. Ač již ministerstvo školství dalo k zveřejnění souhlas, snažil se celou tuto záležitost ztěžovati tak, aby místní národní výbor od zveřejnění ustoupil. (otevření, zbourání zdi a plotu – pozn. P.)
   8. Byl znám jako velmi málo energický ředitel školy. Studenti chovali se nevhodně a není známo, že by proti tomuto nešvaru rázně zakročil.
   9. Místní akční výbor NF žádá, aby jeho propuštění ze služeb bylo trvalé a jmenovaný pensionován. Finančním nedostatkem trpěti nebude, ježto i jeho manželka, bývalá učitelka, pobírá slušnou pensi. Jedná se o manžele bezdětné.

---------------------------

Akční výbor 23. března 1948
Akční výbor rolnické školy ve Smiřicích - prověření relace.
Okresnímu akčnímu výboru NF v Jaroměři.
   Místní akční výbor NF prověřil relaci akčního výboru rolnické školy a sděluje!
   1. Ing. Jar. Pultar: Jmenovaný choval se k veškeré práci veřejné pasivně. Byl znám jako úředník-byrokrat. Postavil se nepřátelsky proti MNV při zveřejňování zámeckého parku a snažil i přes povolení ministerstva školství tuto záležitost znemožnit. Pro potřeby široké veřejnosti neprojevil nikdy zájmu.
   Údaje v hlášení rolnické školy pokládáme za pravdivé, neboť byly na místním národním výboru hlášeny již první dny vládní krise. S návrhem akčního výboru rolnické školy souhlasíme a za jeho provedení se přimlouváme.
   2.Ing.Josef Bukač: V místě nebydlí. Bydlí v Habřině, okres Jaroměř.
   Pokud je nám známo je nepřístupného chování a činy, které mu akční výbor školy připisuje budou pravdivé, ježto byly rovněž hlášeny již v prvních dnech vládní krise. Jmenovaný byl vždy členem krajní pravice. S návrhem akčního výboru školy souhlasíme.
   3. Novotná Alena a Pavlíková Ludm.: U obou smýšlení mládeže orientované silně vpravo. S návrhem akčního výboru souhlasíme.
   4. Fidler Josef a Kubeš Jarosl.: Orientace pravičácká. Vyhýbali se veřejnému životu. Při výchově žáků rolnické školy nemohli přinésti lidové demokracii žádný klad. S návrhem akč. výboru rol. školy souhlasíme.

---------------------------

razítko Okresní akční výbor obrozené NF v Jaroměři 24. března 1948
Okr. výkonný výbor čsl. soc. dem. - prověření členů.
Místní akční výbor Smiřice
   Žádám o prověření Jana Filipa ze Smiřic, Spořilov čp. 303 a fotografa Jiřího Hampla.
   Předseda: podpis
tužkou připsáno Hampl resignoval, Filip nedoporučen.

odpověď do Jaroměře 1. dubna 1948:
   Po prověření p. Jana Filipa nedoporučujeme, aby byl ve své funkci potvrzován.
   Pan Jiří Hampl není již členem strany soc. demokratické.

---------------------------

Čsl. sociální demokracie ve Smiřicích 19. března 1948
Akčnímu výboru Národní fronty zde.
   Na upozornění okresního vedení naší strany předkládáme k prověření seznam členů výkonného výboru čsl. sociální demokracie ve Smiřicích.

Předseda: Josef Hlava, dělník Smiřice. ?
I. místopředseda: Marie Valášková, tov. dělnice Smiřice
II. místopředseda: František Polák, úředník Smiřice ?
jednatel: Zdeněk Moník, úředník Smiřice
pokladník: Jiří Hampl, fotograf Smiřice ?
razítko členové výboru:
   Kupka Jaromír, dílovedoucí Smiřice
   Matouš Václav, zámečník Smiřice
   Goldman Stanislav, úředník Smiřice
   Bůta Jaroslav, dělník Smiřice
   Pádr Bohuslav, fotograf Smiřice ?
   Šubrtová Marie, tov. dělnice Smiřice
Náhradníci:
   Rožnovský Josef, zámečník Smiřice
   Hažová Anežka, tov. dělnice Smiřice
   Šeda Otto, dělník Smiřice
   Kouba jan, dělník Smiřice
Revisoři účtů:
   Srkal Rudolf, dělník Smiřice
   Spurný František, dělník Smiřice ?
Čestný předseda: Jan Filip, dělník Smiřice ?
Otazníky jsou připsány tužkou.
---
Akční výbor 7. dubna 1948
Váš dopis ze dne 22.3.1948
Výkonný výbor čsl. soc. demokracie ve Smiřicích - prověření.
P.T.
Vedení strany čsl. sociální demokracie ve Smiřicích.
   Akční výbor ve své schůzi konané dne 7.dubna 1948 prvedl prověření členů výkonného výboru Vaší strany a rozhodl, aby nebyli potvrzeni:
   1. p. Josef Hlava, dělník, Smiřice - ve funkci předsedy
   2. p. Bohuslav Pádr, fotograf, Smiřice - ve funkci člena výboru,
   3. p. František Spurný, dělník, Smiřice - ve funkci revisora účtů,
   4. p. Jan Filip, důchodce, Smiřice - ve funkci čestného předsedy.

---------------------------

Akční výbor strany lidové ve Smiřicích – prověření. 23. dubna 1948

P.T. Místní organisaci Čsl. strany lidové Smiřice.
   Místní akční výbor ve své schůzi dne 22. t.m. prověřil akční výbor Vaší strany a rozhodl:
1. nepotvrzuje:
   p. Joneše, ml. ve funkci předsedy,
   p. Pavlíka Antonína ve funkci jednatele.
2. pp. Valenta Jan a Půr Jan jsou řádnými členy strany komunistické a nemohou proto býti členy akčního výboru Vaší strany.
   Dovolujeme si Vám zdvořile připomenouti, abyste místnímu akč. výboru NF oznámili v nejkratší době nový návrh na jmenování akčního výboru Vaší strany. V opačném případě nemohla by Vaše strana, podle planých nařízení, svoji činnost v místě provozovati.

---------------------------

Okresní národní výbor v Jaroměři dne 12. dubna 1948.
Hospodářský přestupek – upomínka.
Paní Anna Čeřovská, Smiřice.
   Trestním nálezem zdejšího ONV byla jste potrestána pro machinace s řepkou peněžitou pokutou Kčs 180.000.-, kterou ZNV v Praze snížil na Kčs 60.000.-. jelikož pokuta nebyla dosud zaplacena, vybízím Vás, abyste zbytek pokuty Kčs 20.000.- zaplatila do 14 dnů, jinak bude přikročeno k exekučnímu vymáhání.
---
Akční výbor 3.června 1948
Anna Čeřovská, podnikatelství staveb, Smiřice – konfiskace.
Okresnímu akčnímu výboru Jaroměř
   Akční výbor NF ve své schůzi konané dne 2. června 1948 rozhodl, aby byl podán návrh na konfiskaci živnosti stavitelské pí. Anny Čeřovské, podnik. staveb Smiřice.
   Akční výbor navrhuje, aby konfiskace byla provedena po ukončení rozpracovaných staveb a likvidaci závazků. Stavební inventář, uzavřené a dosud nezapočaté stavební práce převzala by firma Josef Hájek, stavitel, národní správa ve Smiřicích.
   Důvod: Majitelka živnosti, pí. Anna Čeřovská, byla trestána pro černý obchod pokutou 180.000.- v roce 1946. Hospodářská kontrola okres, národního výboru v r. 1947 zjistila u jmenované nepřihlášených 19 slepic. Podle známých skutečností nedává jmenovaná záruky, že by ponecháním živnosti nenacházela vhodnou příležitost k nezákonným činnům jako je obchod obhospodařovaným materiálem apod.
   Prosíme proto, aby živnost byla konfiskována.
---
Okresní národní výbor v Jaroměři dne 13. července 1948.
Anna Čeřovská, Smiřice – hospodářský přestupek.
Místnímu akčnímu výboru ve Smiřicích.
   Ve věci nepřihlášení slepic k soupisu pí Anny Čeřovské sděluji, že tato bylo potrestána trestním nálezem zdejšího ONV ze dne 27.III.1947,pokutou Kčs 5.000.-, náhradní trest 30 dnů, kterážto pokuta byla zaplacena dne 12.dubna 1947.

---------------------------

Akční výbor – změna v MNV. 4. května 1948
Okresnímu národnímu výboru Jaroměř.
   V místním národním výboru byly provedeny po únorových dnech tyto změny:
Z národního výboru byli odvoláni:
za stranu čsl. nár. soc.:
   Sychrovský Karel, Vácha Karel, Mahler Adolf, Hájek Václav, Baborák Bohuslav
za stranu lidovou:
   Pavlík Antonín, Háž Jaroslav, Hemelík Josef
za stranu soc. dem.: Rezek Václav.
   Z uvedených členů byli dva v radě MNV. Ti byli nahraženi novými členy a sice:
   1. Netuka Jan, odborný učitel, nar. 20.6.1903, na Slezském Předměstí, delegován za učitelský sbor,
   2. Krymlák Alois, strojmistr tiskárny, nar. 4.8.1900 v Horních Krůtách, delegován za Svaz přátel SSSR.
   Jinak nebyl národní výbor doplňován, ježto není to považováno za nutné, neboť MNV zůstává i po odvolání uvedených členů a doplnění dvěma novými členy 23 členný, a proto schopný ku každému usnášení.

---------------------------

Krajský akční výbor Národní fronty v Hradci Králové.
V Hradci Králové dne 19.V.1949.
Tajné.

Všem okresním a místním akčním výborům v kraji královéhradeckém.
   Předsednictvo krajského akčního výboru NF Hradci Králové vydává tyto pokyny:
   Všechny okresní a místní akční výbory NF v kraji královéhradeckém vyhlásí dnem
   25. května 1949 přesně o 9. hod. večerní
pohotovost.
   Tuto službu budou vykonávati pohotovostní dvojice, jímž jest ihned vydati konkrétní úkoly, které budou za doby denní i noční kontrolovány předsednictvem krajského akčního výboru NF i předsednictvem okresních akčních výborů NF.
   K činnosti dozorčí i výkonné jest nutno zapojiti naprosto spolehlivé a uvědomělé soudruhy i občany předsednictev, plén, komisí akčních výborů, jakož i nejvyspělejší členy MNV, SČM, Sokola, Skauta, hasičů, osazenstev apod. Osoby, které neposkytují záruku naprosté spolehlivosti nesmí býti k těmto úkolům použity.

Státní bezpečnost bude o akci informována.
   Přísná důvěrnost a tajnost musí být zajištěna. Při zařazování jednotlivých osob k daným úkolům jest nutno předem uvážiti, zda vybrané osoby zachovají v tajnosti všechny podrobnosti celé akce.
Doba trvání pohotovosti:
   Počátek 23. května 1949 o 9. hod. večerní (V tuto hodinu musí býti v pohotovosti celý kraj).
   Ukončení 31. května 1949 o 7. hod. ranní.

Pokyny místním akčním výborům NF:
   1. Svolejte ihned nejvyspělejší členy předsednictev a jednotlivých složek a obeznamte je s podrobnostmi připravované akce. Jednejte rychle, poněvadž se akce časově zachycuje.
   2. Zorganisujte ihned pohotovostní dvojice pro dobu denní i noční, určete jim pozorovací úseky, stanoviště, jakož i pozorovací objekty a posléze i dobu vystřídání. Systém střídání hlídek jest velmi důležitý a proto musí býti řádně organisován zvláštním velitelem. Denní hlídky mohou být početně slabší. Ustanovujte je pokud možno z řad nepracujících.
   3. Poučte dvojice o tom, aby se ve službě chovaly nenápadně, aby za noční doby nekouřily a hlavně aby mezi sebou udržovaly spojení.
   4. Zjištěné závady, jako i zvláštní příhody musí býti neprodleně oznámeny přísluš. veliteli pohotovostní akce.
   5. Vyplňte a vydejte ihned osobní průkazy všem osobám, zapojeným do této akce. Tiskopisy připojujeme.
   6. Ustanovte z řad cyklistů, motocyklistů a automobilistů spojky, které budou předávati důležité hlášení okresním akčním výborům NF.
   7. Postarejte se o trvalé telefonní spojení s OAV-NF.
   8. Zajistěte si aspoň jeden rychlý dopravní prostředek.
   9. Určete velitele a zástupce pohotovostní akce, jakož i jejich stanoviště.

Úkoly hlídek:
   1. soustředí pozornost na tovární objekty, rozhlasová zařízení, nádraží, pošty, komunikace, letiště, skladiště, úřady a úřadovny ONV, MNV, KSČ a pod.
   2. pozastaví, event. zajistí podezřelé osoby, majitele osob. i náklad. aut, motocyklisty. Nekontrolujte však známé a neškodné občany.
   3. soustředí pozornost na návštěvníky hostinců, kaváren, vináren a nocleháren.
   4. zvýší pozornost domům dlouho do noci osvětlených.
   5. zaznamenají značky všech projíždějících osob. i nákl. aut, jakož i motocyklů s uvedením přesné hodiny průjezdu. V hlášeních budou všechna čísla uvedena.
   6. sledují činnost a chování všech osob postižených únorovou očistou, bývalých příslušníků agrární strany, jakož i všech reakčně zaměřených osob.

Výbava hlídek:
   Zápisník, tužka, píšťalka, baterie, červené světlo „Stůj“, zbraň u majitelů zbrojních pasů.

Zvláštní bdělost a ostražitost
   jest nutno vyvinouti ve dnech IX. sjezdu KSČ (25.-29.V.), jakož i ve dnech výročí narozenin býv. pres. Dr. E. Beneše.

Rakety:
   Učiňte ihned opatření, aby byly 24. května 1949, přesně o 10. hod. več. vypáleny ve všech obcích a městech rakety na počest IX. sjezdu KSČ (9 raket). O provedení požádejte z bezpečnostních důvodů hasičské sbory. Provedení hlaste na přiložených tiskopisech.

Výzdoba:
   Postarejte se, aby všechna města i obce byla ve dnech sjezdu důstojně vyzdobena. Výzdoba se týká zejména nádraží a budov kolem tratí, hlavní silnice a domy kolem nich. Je také potřeba vyzdobit dopravní prostředky ( lokomotivy, autobusy, auta, tramvaje, mosty a pod. ) Ve městech budou vyzdobeny hlavní ulice a náměstí, veřejné budovy, výkladní skříně. Vyžádejte si pomoci vojska, hasičských sborů a masových organisací. V hlášení popište způsob výzdoby.

   Srazy:
   V den 25. května 1949 uspořádejte slavnostní srazy, kde budou hlášeny splněné závazky k IX. sjezdu. Každá obec se může pochlubit bilancí práce ve svém okruhu. V hlášení rozveďte hodnotu darů, splněných závazků, překročení závazků, jakož i jména pracovníků i složek.

---------------------------

Tiskopis, perem jsou doplněny jen místní údaje.
Československá strana socialistická, v Smiřicích dne 1. června 1948.
Místnímu akčnímu výboru NF Ve Smiřicích n/Lab.
   Předkládáme k schválení návrh na akční výbor čs. strany socialistické pro obec Smiřice a žádáme zdvořile o jeho schválení.
Místní akční výbor naší strany tvoří tito naši členové:
   Hnik František, díl. pod. v.v., Smiřice 250
   Bača Ladislav, zvěrokleštič, Smiřice, Žižkova 257
   Fejtová Blažena, prodavačka, Smiřice 375
   Hájek Václav, strojní zám, Smiřice
   Špryňar Boh., stroj. zám., Smiřice
   Šmída Václav, stroj. zám., Smiřice
   Všichni jmenovaní jsou dobrými socialisty a jsou opravdu a bez pochybností oddáni myšlence Národní fronty, lidově demokratického režimu vlády Klementa Gottwalda.
   Doufáme proto, že budou schváleni co nejdříve, prosíme abychom byli o tom písemně uvědoměni.
   Zároveň také prosíme, aby schválený návrh byl ihned zaslán k potvrzení okresnímu akčnímu výboru Národní fronty.
   Za přípravný místní akční výbor ČSS Hnik Frant
---
Odpověď:
   Místní akční výbor NF ve Smiřicích rozhodl se ve své schůzi vrátit přípis doručovateli, jelikož mu není dosud nic známo o ustavení okresního akčního výboru československé strany socialistické, jímž jest podmíněno schvalování místních akčních výborů strany.

---------------------------

razítko 22. června 1948 žádal
Místní akční výbor obrozené Národní fronty Hradec Králové - Kukleny:
   ... ,,abyste nám podali zprávu o p. Břetislavu Schütznerovi, býv. hostinským ve Smiřicích n/L. a o jeho manželce Emilií, zda nemáte námitek proti jmenovaným po stránce národní a státní spolehlivosti."...

---------------------------

Nový předseda Místního Akčního Výboru Smiřice

Okresní akční výbor obrozené NF v Jaroměři, 10. července 1948
Věc: hromadění funkcí předsedů MAV a neslučitelnost jejich s funkcemi

Místnímu akčnímu výboru NF ve Smiřicích.
   Okresní akční výbor NF v Jaroměři Vás žádá, abyste učinili změnu ve funkci předsedy MAV, který jest zároveň předsedou MNV a strany KSČ. Jest možné, aby předseda MAV byl předsedou místní organisace strany, nebo předseda MNV byl předsedou místní organisace strany, ale není možné, aby byl předseda MAV předsedou MNV, nebo dokonce předsedou všech těchto tří složek zároveň. Žádáme proto, abyste ihned provedli patřičné změny a o těchto nás okamžitě uvědomili.
Tajemník: podpis - předseda: Kábrt razítko
---
Odpověď:
Akční výbor 14. července 1948
Okresnímu akčnímu výboru NF Jaroměř.
   Podle Vašeho přípisu navrhuje místní akční výbor nové sestavení místního akčního výboru:
Předseda: Munzar Ludvík, mládek mlýna, Smiřice,
Místopředseda: Němec Josef, klempíř, Smiřice,
Zapisovatel: Hlavatý Josef, vrch. insp. ČSD, Smiřice,
Členové: Ulrich Josef, kovář, Smiřice,
Půr Jan, obchodník, Smiřice,
Kutil Josef, obchodník Smiřice,
Krymlák Alois, strojmistr tiskárny, Smiřice,
Vít František, truhlář, Smiřice.
Prosíme, aby navržený akční výbor byl Vámi schválen.

---------------------------

Očista v II. okrsku župy Jiráskovy Podkrkonošské. 2. října 1948
P.T. Okresnímu akčnímu výboru v Jaroměři.
   K Vašemu přípisu ze dne 20.9.1948 sdělujeme prověření činovníků dle Vašich přiložených spisů.
   Z navržených činovníků II. okrsku Podkrkonošské župy Jiráskovi se nedoporučují:
   Bartoš František, Votýpka Jaroslav, MUDr. Václav Pultr.
   Ostatní členové jsou doporučeni, pokud ovšem jsou ze Smiřic.

---------------------------

Akční výbor 23. června 1948
Účast členstva na XI. Všesokolském sletu v Praze.
Okresnímu akčnímu výboru NF Jaroměř.
   V příloze zasíláme seznamy mužů, žen, dorostenců a dorostenek, kteří se přihlásili k účasti na XI. Všesokolském sletu. Žádný z přihlášených účast neodřekl.

seznam
seznam
Seznam osob pro XI. Všesokolský slet v Praze.


---------------------------

udání
František Klíž se brání u Akčního výboru Smiřice.

---
Odpověď:
Akční výbor 11. září 1948
Pan František Klíž
zaměstnanec Smiř. záv. lihovar. Smiřice.
   Dáváme Vám tímto na vědomí, že ve Vaší stížnosti proti Josefu Kaubemu, řezníku ve Smiřicích, bylo rozhodnuto takto:
   Jmenovanému byla vyměřena pokuta v částce Kčs 200.-, které je povinnen zaplatiti do 3 dnů ve prospěch chudinské pokladny.
Předseda akčního výboru: Vít Frant.

---------------------------

Akční výbor 16. října 1948
Jmenování nových členů akčního výboru NF - potvrzení.
Okresnímu akčnímu výboru NF Jaroměř.
   Akční výbor NF ve Smiřicích ve své schůzi konané dne 30. září 1948 rozhodl, aby v členstvu akčního výboru byly provedeny následující změny:
   za člena Krymláka Aloise navržen Bláha Josef,
   za člena Hlavatého Josefa navržen Hrab Ladislav,
   za člena Němce Josefa navržen Dvořák Bohuslav.

---------------------------

Československá strana socialistická
Místnímu akčnímu výboru Národní fronty ve Smiřicích n/L. 5. října 1948
   Obvodní sekretariát čs. strany socialistické ve Dvoře Králové n/L, dovoluje si zdvořile vznésti dotaz shora uvedenému MAVNF zda nemá námitek aby mohli býti nížeuvedení členové strany navrženi do OAV strany v Jaroměři. Prosíme o brzkou odpověď a znamenáme se s veškerou úctou
   Frant. Hník, Smiřice č. 250
   Jaroslav Špryňar, Smiřice č. 166
   Václav Šmída, Smiřice strojnictví
Václav Vokatý okresní tajemník
---
Odpověď:
Místní akční výbor ve Smiřicích. 8.11.1948
Titl. Okresní sekretariát Českosl. strany socialistické ve Dvoře Králové n. L.
   K Vašemu dotazu ze dne 5.10. t.r. sdělujeme následující.
   Místní akční výbor rozhodl ve schůzi konané dne 5.11. t.r. nedoporučiti do okres. akč. výb. Vaší strany navrhované kandidáty.
   Doporučují se tyto osoby:
   Baborák Bohuslav tiskárna ve Smiřicích
   Brázda Miroslav tiskárna ve Smiřicích
   Sezima František drogerie ve Smiřicích
---
15. listopadu přišla z Jaroměře odpověď:
   V odpovědi na Váš dopis ze dne 8.XI. t.r. Vám sděluji že navržení členové funkce v OAV strany čs. socialistické pro okres Jaroměřský nepřijali s odůvodněním, že se nemíní pol. činnosti zúčastniti.

---------------------------

Místní akční výbor ve Smiřicích 7.11.1948
Titl. Místní vyživovací komise ve Smiřicích.
   Z rozhodnutí schůze míst. akčního výboru ze dne 5.11. t.r. navrženo aby žádosti p. Rudolfa Víra, pekaře ve Smiřicích, o povolení domácí porážky vepře, nebylo vyhověno z těchto důvodů.
   Žadatel nesplnil svoji dodávkovou povinost vepř. i hovězího masa pro rok 1948 a neskýtá záruky splnění této povinosti.

---------------------------

Jmenování členem akčního výboru NF. 8. března 1949 Pan ….ve Smiřicích
chybí jméno, dole je připsáno:
Joneš Jan, sedlář, ml., za stranu lidovou,
Vendelín Isaides, kominický mistr, za stranu českých socialistů.
   Místní akční výbor NF ve Smiřicích rozhodl, aby akční výbor rozšířen byl o členy všech politických stran. MAV rozhodl, abyste byl proto povolán jako člen místního akčního výboru za stranu …
   Prosíme, abyste tuto funkci přijal a současně Vás zveme do schůze, která se koná dne 9. března 1949 o 20. hodině v kanceláři místního národního výboru.
   Předseda akčního výboru Kutil Josef

překlep
Komický překlep.

---------------------------

Oznámení podle retr. dekretu v roce 1945.
Rybenský Jaroslav
Pavlíček Albert
Pavlíčková Růžena
Prokeš Vlastimil
Horská Milada
Čechová Eva
Hájek Josef
Šíma František
Janhuba Jan
Kubeš Stanislav
Radoň Jan
Blažejová Zdeňka
Jirková-Petřkovská
Kudličková Marie
Prokeš Bedřich
Pluhař Karel
Chudý Alois
Valášková Božena
JUC Uxa Antonín


Po únoru 1948 vyřazeni:
Lihovar:

Voženílek František
Novák František
Zajíček Alois
Rezek Josef
Rezek Václav
Dušek Václav
tužkou připsáno: Ing. Pleštil Ant. a Karpíšek
pol. škola: Ing. Jar. Pultar a Jarmila Novotná
SNB: Novotný František a Hvězda Václav
mlýny: Valtr František, stárek
politické strany:
Sychrovský Karel
Vácha Karel
Mahler Adolf
Hájek Václav
Baborák Bohuslav
Rezek Václav
Pavlík Antonín
Háž Jaroslav
Hemelík Josef

---------------------------

KG
Oslava 52. narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda. 23.11.1948.

KG
KG
Oběžník pozvánky na oslavu.


---------------------------

Okresní akční výbor NF v Jaroměři. 28.II.1949
Věc: zpráva o průběhu oslav.
Všem místním akčním výborům NF na okrese jaroměřském!
   Podejte okamžitě zprávu o průběhu oslav Prvého výročí Vítězného února!
   1. Jaká byla výzdoba obce ku příležitosti únorových oslav.
   2. Kdo promluvil na tomto projevu dne 27.II.1949 v 10. hodin dopoledne /za MAV NF, za politické strany a zájmové skupiny/.
   3. Číselně vyznačte účast na těchto oslavách.
   Toto očekáváme, že vyřídíte obratem!
Karel Bezvoda, tajemník, Fr. Hlavatý, předseda.

---------------------------

Adolf Novák, faktor knihtiskárny, Smiřice 237
Smiřice, dne 3. března 1948
Vážený pane předsedo!
Vážení pánové!
   Po událostech minulých dnů rozhodl jsem se odejít z veřejného i politického života.
   Proto resignuji na všechny funkce, které mi byly svěřeny ve volbách v r. 1946. Zastával jsem je podle svého nejlepšího svědomí, u vědomí, že tak činím občanskou povinnost pro veřejnost a blaho milované čsl. republiky a jako věrný syn svého národa, za plné součinnosti a vzorné spolupráce s Vámi všemi, a prosím, abyste toto moje rozhodnutí vzali laskavě na vědomí.
   Vám všem, vážení pánové, osobně přeji mnoho zdraví pro nastávající těžké úkoly v samosprávě, jichž je, bylo a bude hodně zapotřebí pro všechen pracující lid
---------
Místní akční výbor NF ve Smiřicích. 28. dubna 1949
Soudruh Adolf Novák, strojmistr Smiřice, Legionářská
   Na žádost rady MNV ve Smiřicích ze dne 21.4.1949 byli jsme vyzváni jmenovati předsedu Místní osvětové rady.
   Akční výbor ve své schůzi dne 27. t.m. jednal o této věci a jednomyslně se usnesl jmenovati tě předsedou MOR.
   Jest nám známa Tvoje působnost po dobu 3 let, když jako referent MOR konal jsi vždy řádně svoje úkoly k úplné spokojenosti nejen členů NV, ale i širší veřejnosti.
   Pověřujeme Tě proto vedením této významné složky.
   Naše rozhodnutí dáváme na vědomí MOR a žádáme, abys ihned svolal schůzi a ujal se funkce Tobě svěřené.
   S přáním mnoha zdaru k Tvé další činnosti.
   Za MAV-NF Lud. Munzar, předseda

Odpověď:
Vážení soudruzi.
   Dnes obdržel jsem Váš dopis, který jsem přečetl s opravdovým překvapením a v němž mně jmenujete předsedou Místní rady osvětové.
   Děkuji Vám za tuto důvěru a sděluji Vám, že tuto funkci nemohu přijmouti. Mám pro to celou řadu důvodů: Jednak pokud jsem novým členem rady MNV, není mně známo, že bych pro tuto funkci byl nominován. A zda tak schůze Místního akčního výboru učinila snad na příkaz rady MNV, učinila tak bez mého vědomí a proti mé vůli, s čímž naprosto nemohu souhlasiti. Celou tuto záležitost nelze jen tak lehce odbyti prostým jmenováním a považovati ji tím za vyřešenou. Vůči tomuto jmenování vznáším celou řadu vážných připomínek a neztotožňuji se s tím, že jsem tuto funkci v době 1945-1948 konal k úplné spokojenosti, protože byla celá řada námitek, která zanechala mnoho nepříjemností a trpkosti a bylo voláno i po mé resignavi, což jsem nakonec učinil do rukou tehdejšího okr. referenta. Ale protože se nikdo nechtěl této záviděníhodné funkce stejně znovu ujmouti, po dlouhém jednání jak se strany okr. referenta, tak všech tehdejších členů MRO jsem tuto funkci s největším sebezapřením znovu přijal, jen s tím, že tuto budu konat do skončení volebního období. Ale poměry vynutily si moji resignaci dříve a funkce tato byla znovu obsazena a byla vedena k úplné spokojenosti a proto doufám, že se najde i nyní vhodná osobnost k vedení Nováktéto. Proto prosím, abyste tuto moji zprávu vzali na vědomí a vyrozuměli příslušné činitele MNV i MRO o mém rozhodnutí. Schůzi nechť neodkladně svolá MAV spolu s MRO a z této nechť volbou vyjde předseda, který by funkci MRO plnil k úplné spokojenosti.
   Se soudružským pozdravem Váš Novák Adolf
2. května 1949

---------------------------

hlavička

2. prosince 1949
Věc: návrh na členy MAV-NF
Akčnímu výboru NF ve Smiřicích.
   Pro reorganisovaný AVNF ve Smiřicích doporučuje výbor městských organisací KSČ ve Smiřicích tyto soudruhy resp. soudružku:
   razítko Dvořák, havlová, Hroch, Klíž, Munzar, Pánek, Ulrych,
   z toho za předsedu: s. Klíže,
   za jednatele: s. Hrocha.
   Za městský výbor KSČ Janhuba, t.č. jednatel, Krymlák, t.č. předseda.

---------------------------

razítko
Místní akční výbor N.F. Smiřice, okres Jaroměř - Munzar / Místní národní výbor Smiřice, okres Jaroměř - Kutil
Místní odborová rada Smiřice - Šrámek + Místní rada osvětová - Netuka
razítka a podpisy na ,,Resoluci" za světový mír z usnesení veřejného shromáždění dne 12. dubna 1949