Pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ ve Smiřicích

Dokumenty jsou v Okresním archivu v Hradci Králové. Korespondenční lístky od soukromého sběratele.
V textu dokumentu jsou chyby nebo jiný pravopis, ponechal jsem text v původním stavu.
Stránka ukazuje dokumenty před spojením s Dámskou pěveckou jednotou ,,Zora".

Zpět na hlavní stránku     Hanka - hlavní stránka     Památník spolku 1867 - 1892Pohřby:

seznam
Spolek často zpíval na pohřbech. Příklad oběžníku s podepsanými členy z roku 1876.

Nezobrazený text listu nahoře:
Matka záhy zvěčnělé dcera Pauliny Horákové spolu i s jejími rodiči snážně žádají pěv. jed. naši by jím účastenství své při pohřbu ( v pondělí zde na poště ) neodepřela. Za souhlasu prozatím jen některých p.p. údu výboru, svoláváme tímto p.p. údy činné by se dnes určitě o 8 hod. večer v místnostech naších co nejpočetněji laskavě sešli. Spoléháme že laskavou ochotou Vaší přispějete rádi truchlícím k umírnění jejich žalu.
Smiřice dne 11. března 1876
Hojný - Valášek
Seznam jmen s podpisy:
Andrejsek Jos., Bartošek B., Balaš Jos., Černý Jan, Juliš Jan, Horák Jos., Horák Fr., Hodek Jan, Charvát L., V.U.P. Vagenknecht, Karel Jos., Kaube Jos., Kaube Fr., Kučera Fr., Skořepa P.P., Vácha K., Macháček K., Vognar K., Volf K.

Jiné příklady:
Ctění pánové !
Spolek náš zúčastní se zítra pohřbu bývalého spoluúda p. J. Čenka, z této příčiny žádají se všichni účinkující p.p. by se dnes o půl 8 hod. do školi (IV. třídy) k předběžnému cvíčení co nejčetněji sešli.
Smiřice 18. února 1878
Jos. Hojný, jednatel, L. Charvát, předseda
-------------------
Pánům členům přispívajícím pěv. jednoty Hanka
Za příčinou rekviem člena našeho Dra. Otakara Jedličky vyzýváme Vás pánové, byste se slavnosti té zúčastnili a dne 3. července 1883 v 7. hod. ráno před radnicí se dostavili odkudž do kostela společně půjdeme.
parte Grenzel
Z výboru pěvecké jednoty „Hanka“.
Ve Smiřicích dne 2. července 1883 Jan Vognar t.č. jednatel, Josef Míchal, předseda..
Seznam přispívajících členů:.
Baše Jan, Beran Josef, Feigl Josef, Grün Jan, Hartman Pavel, Hlavatý Alois, Holeček František, Joneš Jan, Karel Vácslav, Kotlant Jan, Klein Vilém, Kříž Anton., P. Kousal Josef, Litomiský J, Matlack (?) V., P. Mitiska Jan, Motyčka Jan, Nievelt Vincenz, Nitsche Jan, Pick správce, Sehnoutka Josef, Valášek Josef, Volf Vácslav, Zeman Jan. -------------------
Pozvání.
Dne 27. t.m. totiž zítra zúčastní se jednota naše zádušních služeb božích o půl 8 ranní sloužících za zemřelého vlastence a upřímného Ćecha pana MUDr. Ot. Jedličku
Sejdeme se před městskou radnicí, odkud v smutečním oděvu s praporem a odznaky do chrámu Páně půjdeme
Ve Smiřicích, dne 26. června 1884

-------------------

Rudolf Grenzel byl první předseda spolku, vpravo je zobrazeno jeho parte.
Zemřel 26. května 1885.

-------------------

Hanka Příklady poděkování za účast spolku na pohřbech:

Vpravo:

Slavnému výboru „pěvecké jednoty Hanka“
Potěšeni zvláštní ochotou, kterou ct. jednota Vaše v neštěstí našem nám najevo dala, a zúčastněním se pohřbu naší předrahé dcerušky Marušky jakož i zapěním dojemných zpěvů naši převelikou bolest umírniti se snažila, vyslovujeme ctěné jednotě Vaší naše nejvřelejší díky !
Nezapomeneme nikdy na úctu přátelskou, kterou jste nám prokázali.
S veškerou úctou oddaná truchlící rodina V. Nievelt lékárník
V Smiřicích dne 2. ledna 1882. Hanka
------------------
Vpravo:
Sl. zpěváckému spolku Hanka ! Zde !
Nemohu opomenouti vzdáti Ct: pěvecké jednotě Hanka, za zúčastnění jakož i zapění smutečních písní při pohřbu našeho milovaného otce Jána Karla
nejsrdečnější díky
S veškerou úctou V Smiřicích dne 10ho ledna 1882 Václav Karel syn
------------------
Slavnému zpěváckému spoklu ,,Hanka".
Jménem své sestry, paní K. Vítové, vyslovuji slavné pěvecké jednotě ,,Hanka" i každému jednotlivému členu, kteří se účastnili pohřbu svého bývalého učitele, svého vzorného jednatele a upřímného přítele pana Josefa Víta, řídícího učitele v Jasené nejsrdečnější dík.
Děkuji Vám tím srdečněji za Vaši ochotu a obětavost, jelikož obtížní cesta i povětrnost byla namáhavá a překážky ty mohla toliko láska překonati!
Zaplať Bůh!
Ve Smiřicích, 6. ledna 1895 Skořepa Petr Pavel, řed. školy, švagr
------------------

Josef Andrejsek úmrtí

Velectění Pánové !
Dnes zemřel náš předseda, zakládající člen a senior jednoty naší
pan Josef Andrejsek
a prosíme tudíž všechny pány členy, by se ku dnešní zkoušce, která se odbývati bude dnes o 8 hod. večerní v hostinské místnosti městského hotelu v počtu co možná největším dostavili a tak umožnili, by smuteční sbor, kterým našeho předsedu ku hrobu doprovodíme důstojně vyvzněl.
Smiřice, 9. března 1911
seznam


Velectění Pánové !
Zítra t. j. V sobotu dne 10. t. m. bude společný zpěv smutečních sborů o 8 hodině večerní v městském hotelu dole. - Žádáme všechny činné členy by se určitě dostavili. Na rakev našeho předsedy položíme věnec z matičních navštívenek a prosíme proto by se každý člen jak činný tak i přispívající na jednu navštívenku vlastnoručně podepsal. - Za příčinou vyniknutí ozdoby těchto navštívenek prosíme, by první polovina členů ( první odstavec ) podepsala se po pravé straně ozdoby a druhá polovina členů ( druhý odstavec ) po levé straně čili obráceně. - Členové, kteří nebudou zastiženi doma podepíšeme sami.- Pohřeb bude v neděli o 4. hod. odpol. Schůze o půl 4 v městském hotelu. Zúčastníme se s praporem !
Smiřice, 10. března 1911

Seznam I. Odstavec:
Bauer Čeněk, Binar Vojtěch, Buchr J., Černý V., Čeřovský FR., Doležal K., Fejgl Josef, Fischmeister, Flejgr J., Fluksa J., Hojný Jos., Hofmeister S., Horák Josef, Jirsák B., Karel Josef, Karel Václav, Klein Pavel, Kňákal Jan, Kozák Ant., Kříž Ant., Kučera Josef, Kudrnáč Jos., Lefnar Jiří, Mahler Ad., Dr. Malburg C., Materna J.,

Seznam II. Odstavec:
Motyčka J., Novák L., Nýdr Jos., Nýdr V., Pešák Jan, Pešák Jaroslav, Preininger P., Radoň, Rynt Fr., Schneider Jos., Sehnoutka Jan, Semrád Václav, Spejchal Fr., Suchánek C., Schifner Jan, Šimek A., Špryňar J., Šulc J., Rydl Ed., Vír Jan, Vognar Jan, Vognar Jaroslav, Weidner B., Winternitz P., Wolf Čeněk, Záhoř J.

Na podpisovém archu vpravo je názorně vysvětleno kde se mají navštívenky podepisovat (červené texty ústřední matice školská a národní obětina, Patisk se vyhrazuje )

....................

Poděkování od rodiny:
Za četné se zúčastnění a zapění dojemných sborů při pohřbu a slavnou deputací projevenou soustrast nad ztrátou našeho vroucně milovaného otce, jakož i za věnovaný květinový věnec vzdáváme tímto nejsrdečnější díky.
Rodina Andrejskova. Ve Smiřicích v březnu 1911.Kultura


Slavnému výboru pěvecké jednoty „Hanka“.
Za příčinou slavnosti vzkříšení v sobotu dne 8. dubna t.r. dovoluje si nížepodepsaný purkmistrovský úřad ct. jednotu Vaší k láskavému se zúčastnění, zváti. Slavnost vzkříšení odbývá se o 6 hod. večerní, bylo by tedy záhodno kdyby ct. jednota Vaše o půl 6té hodině večér v zasedací síni zdejší radnice se sešla, odkudž společně do kostela vyjdeme.
Purkmistrovský úřad Smiřicích dne 6. dubna 1882. Purkmistr: Antonín Sehnoutka
-------------------
Návštěva arcivévody ve Smiřicích
Panu Jos. Andrejskovi
předsedovi zpěvác. spolku "Hanka" zde
Za příčinou uvítání Jeho Výsosti arcivévody Eugena dne 30. po případně dne 31. července t.r. vyzývám tímto p. předsedu aby, v to pečoval, by zpěvácký spolek některé sbory nacvičil, které by se při uvítání vysokého hosta tohoto přednesli.
Doufám že vyzvání tomuto laskavě vyhověno bude.
Ve Smiřicích dne 26. června 1885 purkmistr Valášek

Koncepty dopisů na druhé straně dopisu byly načmárány tužkou:
Odpovídaje na žádost sl.purk. úřadu zdali můžeme vystoupit při uvítání jeho Výsosti arciv. Eugena, není nám zamožno by spolek sám veřejně vystoupiti mohl, museli by k tomu výkonné síly býti povolány např Zpěvácký spolek z Jaroměře z Josefova i z Lochenic jakož i vůkolní páni učitelé což by s většími výlohy spojeno bylo. Když by ctěný purk. úřad zdejší výlohy veškeré krýti chtěl uvázal by se spolek náš že by se tři čtverzpěvy přednesli. Žádajíce sl. purk. úřad za neodkladnou odpověď.

Hodina kterou přijeti má jest 1 hod 45 m odpol. neb večer 6 hod. 50 min.

Ve čtvrtek dne 30 t.m. zavítá do Smiřic Jeho Výsost arci. Eugen. Se strany města našeho činí se příslušné ovace k uvítání Jeho výsosti; jelikož zpěv. spolek hanka chce učínkovati přitom, Žádáme uctivě Vás ctěný Pane zdali byste byl ochoten nám přispěti a ten den 30 t.m. k nám zavítati připomínaje že výlohy jakékoliv budou Vám hraženy. Zpívati se má: Hlasy z ....(?), Náš Český zpěv, Kde domov můj. Račte nám laskavě písemně sděliti a se zaručiti zdali byste k oslavě a zpěvu přispělVýlety:

Například v roce 1879 do Rodova:
Slavnému obecnímu zastupitelstvu !
Pěvecká jednota "Hanka ve Smiřicích, podnikne dne v neděli dne 22. po případě 29 d. měsíce června t.r. odpolední výlet do boru pí Merklové nad Rodov; což tímto slavnému obecnímu zastupitelstvu slušně oznamujeme, aby nás ve věcech podniku toho se týkajících podporovali a o výletu přítomností svou nás poctili.
Ve Smiřicích dne 16. června 1879.
Letošník V., t.č. jednatel
-------------------
Pánům údům pěvecké jednoty "Hanka" Zde.
Spolek náš podnikne, jak známo, v neděli dne 22 po případě 29 t.m. odpolední výlet do boru pí. Merklové nad Rodovem; za tou příčinou zveme pány údy přispívající a žádáme p. údy činné, aby se s odznaky všickni výletu toho z účastnili. Hudba půjde městem od rádniho domu ve 3/4 na 1., tak že p. členové spolku budou moci k hudbě jednotlivě přistupovati.
Z místnosti spolkové rázem vyjde se o 1 h.
V Smiřicích dne 20. června 1879
Letošník V., t.č. jednatel, W. Kottland, předseda
-------------------
Žádost o povolení průchodu městem z roku 1885
Slavnému purkmistrovskému úřadu ve Smiřicích.
V úctě podepsaný výbor pěvecké jednoty ,,Hanka" žádá slavný purkmistrovský úřad zdejší by dovoleno bylo Světské hudební kapele projíti městem za příčinou konání výletu v neděli dne 21. června t.r. Hudba se sejde před radnicí o 12 1/2 hodině odpoledne a přejde městem až k restauraci odkud se spolkem společně podniknou výlet.
Ve Smiřicích, dne 16. června 1885
Jan Vognar, jednatel, Andrejsek, předseda.
Odpověď z úřadu je na druhé straně:
Vracím p. předsedovi A. pěvecké jednoty "Hanka" zde
s tím zdvořilým připomenutím že uvnitř uvedené žádosti s ochotou vyhovuje.
Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 18. června 1885
purkmistr: ValášekSpolupráce s jinými spolky:

Svěcení nové radnice v Josefově:
krasopis Vlevo:
Ctěnému zpěváckému spolku „Hanka“ ve Smiřicích
Ke slavnosti svěcení nové radnice ve zdejším městě, která nejspíše dne 28. září t.r. konána bude, cvičí podepsaná jednota slavnostní mužský sbor, který se přednese pod širým nebem a tudíž silnějšího sboru zapotřebí jest.
Pročež si dovolujeme ctěný zpěvácký spolek za to uctivě žádati, zda-li by ochoten nebyl, nám při přednesení sboru tohoto laskavě vypomoci v kterémž případě potřebné noty k nacvičení tak ihned zašleme, jakmile nám úmysl svůj sdělíti račte.
Zároveň žádáme za laskavé sdělení, kolik hlasů si račte přáti.
Za pěveckou jednotu „Ples“ v Josefově, dne 28. srpna 1884 předseda (asi) Hofmeister
Vpravo:
krasopis dopisu z Josefova a razítko První živnostenská jednota v kr. sv. městě Josefově.

Prvni zivnostenska jednota Z Josefova přišel další dopis napsaný 1. srpna 1885.
Dne 23. srpna t.r. bude slavnostním způsobem posvěcen prapor ,,První živnostenské jednoty", ke kteréž slavnosti ctěnou pěveckou jednotu co nejlépe zveme.
Jsouce přesvědčeni, že vždy a s ochotou ctěná jednota ku povznešení podobných slavností se zúčstňuje, nadějeme se i my, že žádosti naší též laskavého místa popřeje a ku slavnosti námi pořádané se dostaví.
Pěvecká jednota zdejší "Ples", která z ochoty při té slavnosti část pěveckou obstarávati bude se uvolila, přednese tyto sbory:
I. Sbor při svěcení praporu ,,Vzhůru, bratří a./.d."
II. Zpěv českých jinochů: ,,Vzhůru, slávy dědicové !"
Ráčiž nám tedy ctěná jednota, možnoli do týhodne laskavě oznámiti, zdali, slavnosti a kolika členy súčastniti se ráčí, bychom neprodléně naznačené sbory k laskavému nacvičení zaslati mohli.
O brzkou příznivou odpověď prosí představenstvo ,,První živnostenské jednoty"
Předseda: Hofmeister
Připravená odpověď tužkou na druhé straně:
Odpovídaje na Váš ctěný dopis uvádíme Vám v známost, že se hodláme učastnit slavnosti svěcení praporu živnost. v Josefově as 14 – 15 členy.
Jaromir Jaromer
V dalším dopise je program zmíněné slavnosti.
Program:
Dopoledne
1. Uvítání hostů a uložení praporů.
2. O 9. hodině společná zkouška pěveckých jednot v sále hotelu u „zlatého slunce“.
3. O 9 půl hodině seřazení průvodu na náměstí u Novoměstské brány, odkud udeřením 10té hodiny pujde se ke chrámu Páně, kdež p. t. hosté, korporace a spolky vyznačená místa zaujmou.
4. Řeč duchovního a církevní obřad svěcení pro které pěvecké jednoty příslušné sbory zapějí.
5. Zatloukání hřebů.
6. Odevzdání praporu praporečníkovi a jeho poděkování.
7. Řeč místopředsedy jednoty.
8. Slavná mše svatá.
Odpoledne:
O 2 1/2 hodině shromáždí se veškeří účastníci slavnosti spětně na náměstí u Novoměstské brány, odkudž nastoupí se pochod do důstojnických sadů, kdež hudba koncertovati bude. Jaromir Jaromer
Výbor „První živnostenské jednoty v Josefově“.


Obrázky vpravo:
z jiné žádosti je razítko Pěvecká a hudební jednota ,,Jaromir" v Jaroměři.
Z pozvánky na ,,velkolepou národní slavnost" dne 1. srpna 1886 je razítko Místní odbor Ústřední matice školské ve Dvoře Králové.

-------------------

Podepsaní přicházejí za odbor studentského spolku „Krakonoš a za odbor „Severočeské Jednoty“ na slavný spolek se žádostí, by laskavě zúčastnil se večírku na památku stoletých narozenin Fr. Lad. Čelakovského a přispěl k důstojné oslavě tohoto našeho genia nějakým sborem mužským a smíšeným ve spolku se sl. dámskou jednotou „Zora“
…..na den 6. dubna 1899 určen jest.
Hanka Za odbor „Krakonoše“ Rud. Motyčka t.č. předseda – Jos. Sehnoutka, t.č. pořadatel

-------------------

V červenci 1898 byl jednatel spolku učitel Josef Svíčka
V Josefově 1.7.1898
Velectěný pane !
Na Váš koresp. lístek ze dne 23. m. m. uctivě odpovídáme, že ,,Píseň českou" od Smetany máme, ,,Chorál národa českého" od A. Prouze ale nikoli.
Dovolujeme si ponavrhnouti, aby se snad zpíval ,,Chorál národa českého" od Bendla, který máme a známe a od kterého jsme Vám hlasy k vaši Palackého oslavě zaslali.
Za pěv. jednotu ,,Ples" v Josefově - předseda

-------------------

Dávno před sloučením měly oba smiřické pěvecké spolky k sobě blízko:
Zápiska
o společné schůzi výboru pěveckých jednot Zora a Hanka konané dne 18. prosince 1895 v místnostech hotel Andrejsek po 10 hodině večer.
Předseda mužské jednoty Hanka pan Andrejsek vítá přítomné členy výboru obou jednot a přivádí v rozhovor ustanovení programu k sylvestrovské zábavě a zároveň upozorňuje že došel přípis od spolku Komenského ve Vídni v kterém žádaje op podporu a navrhuje by se zábava tato pořádala ve prospěch „Komenského“.
K návrhu pana Berana bylo usnešino bude-li nějaký čistý výnos ten samotný řečenému spolku věnovati, na pozvánky však nemá ničehož o tom přijíti, má se to však po zábavě v „Ratiboru“ uveřejniti jaký obnos byl vytěžen a k jakému účeli věnován.
Po dlouhé debatě Program sylvestru ustanoven takto:
Pochod
1. Smíšený sbor „Ať žije víno ať žije ples“
Zora 1899 2. To přece pán Bůh nestvořil komický výstup pro pána
3. „Zlaté pivečko se pění“ mužský sbor
4. „O duši Jana Nerudy“ ballada
5. „Sluha zdravotní komise“ solový výstup pro pána
6. „Bodlák“ dámský sbor
7. „Sběratel starožitností“ komický výstup pro pána
8. Holírna komická němohra
9. Lutrický komický výstup
10. Dětská symphonie hudební odbor
11. Pokušitelka jednoaktovka
12. Sylvestrovská směs a komedie se slonem
Po vyčerpání programu volná zábava masek
Výběr pozvánek ponechán do příští schůze, volba Zábavního komitetu ponechána až do příští schůze.
Příští schůze má se konati 15.1
-------------------
Aby si bylo s kým zatancovat:
Bychom ten masopust vesele ukončily, sejde se činné členstvo jednoty naší, v útery masopustní, v 7 1/2 hodiny večer, v místnostech spolkových.
Dovolujeme si proto pozvati, činné členy Vaši ct. jednoty, by se zúčastnily schůzky té.
Při zpěvu, hudbě a dobrém pivečku, doufáme že rozproudí se v brzku nálada veselá a všestraná zábava. Těšíce se na hojnou účast jednoty Vaši poroučí se Vám
dámská jednota „Zora“
(malým písmem) Kdyby některý z členů jednoty Vaši k vůli větší legrací přišel maskován bude vítáno !
Ve Smiřicích dne 11. února 1899

-------------------

Darované knihy Občanské besedě

Občanská beseda v Smiřicích n./L.
Ctěnému výboru zpěváckého spolku „Hanka“ zde !
Výbor obč. Besedy vzav ve svém sezení dne 4. t.m. Váš ctěný přípis ze dne 28. června t.r. stran odevzdání knih Občanské besedě u vědomí, připomíná, že všem podmínkám, jak ve Vašem ctěném listu vytknuto, vyhověti nelze.
Shoduje se však s následujícími podmínkami:
Obcanska beseda Knihy považuje výbor Obč. Bes. za darované a má je přijmouti dle inventáře v dvojmo sdělaném; též i k tomu výbor přistupuje, by knihy tyto byly půjčovány členům pěvecké jednoty bezplatně. K ostatním podmínkám nelze ani ohledu vzíti; anť výbor Obč. Besedy doufá, že ctěný výbor pěvec. jedn. Hanka zajisté tolik dbalosti o čistotu knih administrativním orgánům knihovny Besední přisoudí, že není třeba jakéhosi dozoru nad nimi, což by se spíše za jakési ponížení považovati muselo. Ostatně domnívá se výbor Obč. B., že je potřebí jen všude dobré vůle, což mnohem vděčnější jest pro společenské živobytí a hodlá se tímto heslem všestranně též říditi.
Z výboru Občanské Besedy ve Smiřicích, dne 4. července 1886
Valášek, předseda, …, jednatel

Slavná pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ Zde!
Vzhledem k tamnímu ct. oznámení ze dne 5 t.m. usnesl se výbor „Občanské besedy nabízenou mu knihovnu přijmouti nikoliv však jako dar, nýbrž co vrácený majetek, který za nepříznivých poměrů spolku našeho valnou hromadou 3. března 1878 ct. jednotě „Hanka“ s ostatním jměním darován byl.
Za projevenou ochotu, která zajisté ku vzájemné shodě spolkové přispěje, vyslovujeme tímto srdečný dík.
Z výboru „Občanské besedy“ v Smiřicích dne 11. července 1898
Fr. Freudebergh, t.č. jednatel – Hrubá (?), t.č. předseda

-------------------

Pozvání na svěcení praporu: Společenstvo sedmero řemesel ve Dvoře Králové 20. června 1890. Společenstvo sedmero řemesel


Zerotin


-------------------

Vizitka s poděkováním z Olomouce:
Pěvecko-hudební spolek ,,Žerotín" v Olomouci
vzdává srdečné díky za blahopřání projevené ,,Žerotínu" o slavnosti desítiletého trvání jeho.
V Olomouci, dne 20. listopadu 1890
Ed. Klement, t.č. jednatel - P. Jindřich Geisler, t.č. předseda
Půjčování sálu a piana

Krakonos Slavné pěvecké jednotě „Hanka“ zde!
Místní odbor Krakonoše dovoluje si tímto žádati o propůjčení spolkového jeviště a piana v hotelu „Andrejsek“ na den 28 t.m. a doufá, že žádosti jeho příznivě vyhověno bude.
Za Odbor studentského spolku „Krakonoš“ ve Smiřicích
Just. Frant Lad. Vyhlíd(?) t.č. předseda – Just. R. Motyčka, jednatel – Dařílek Rud., pořadatel
-------------------
Dámská pěvecká jednota „Zora“ zapravuje tímto poplatek 10 zl. r.č. (zlatých rakouského čísla - pozn. P.), z propůjčení piana za dobu 1 roku a sice od 1. září 1898 až do 30. srpna 1899.
Ve Smiřicích dne 1. října 1898.
Berta Schiefnerova t.č. pokladnice – Dinča Maternova, t.č. předsedkyně
-------------------
NJS V úctě podepsaný místní odbor Nár. Jednoty Severočeské děkuji co nejupřímněji za laskavé za laskavé zapůjčení jeviště ku koncertu mistra J. Kubelíka odborem pořádanému.
Prosíce, aby slavný výbor srdečné díky naše laskavě na vědomí vzal
jsme v plné úctě
Místní odbor Národní Jednoty Severočeské pro Smiřice a okolí dne 20. června 1899
-------------------
Vznáším na sl. výbor uctivou žádost o laskavé prodloužení určené mi lhůty mého pobytu, končící 2. listopadu 1899 a sice, prosím sl. výbor, by mi laskavě povolil ještě 6 představení, poněvadž nemohu posud dostat štaci jsa ze všech stran obklopen společnostmi.
Prosím ještě jednou snažně sl. výbor by uctivou mou žádost mi neodepřel.
Znamenám se v hluboké úctě Jan Košner divadelní řiditel
Smiřice dne 23. října 1899
-------------------
Sokol Smiřice:

Sokol  - hlavicka dopisu Nahoře a vpravo:
Smiřicích 31. března 1910
Odvolávajíce se na sdělení spolkového sluhy, jenž prohlásil, že obdržel rozkaz sbourati jeviště, obracíme se na slavný výbor se zdvořilou žádostí, aby ponechal podium a jeviště v nezměněném stavu, neboť hodláme příští týden započíti se zkouškami k divadlu. Sokol
Připojujíce prosbu, aby nám bylo laskavě jeviště pro některý den v první polovici května (datum dodatečně oznámíme) zapůjčeno.
Zdravíme sokolským pozdravem
razítko + podpisy Lefnar Martinek
-------------------
21. dubna 1910
Ctěný výbor tělocvičné jednoty „Sokol“ v místě.
Jelikož piano naše značným finančním nákladem bylo důkladně opraveno usnesl se výbor, by podobných a častých výdajů se uchránily, piano ono uzavříti.
Jest ovšem ochoten, piano od případu k případu na žádost propůjčiti, vymiňuje si však, případně též menší poplatek za propůjčení ono požadovati.
Za výbor
-------------------
Sokol  - hlavicka dopisu V Smiřicích n. L., dne 3. září 1910
Podepsaný „Dramatický kroužek, Sokola“ žádá tímto zdvořile o zprávu, zda může po celý rok reflektovat na jeviště st. jednoty „Hanka“ na dny, kdy nebude zadáno některé divadelní společnosti.
Současně dovoluje si žádati o snížení poplatku a sice za Sokolnové jeviště komplet na 1 večer K 8,- za staré K 3,-.
Jako důvod uvádí, že poplatek za jeviště jest největší poměrné režií, následkem čehož zisk bývá velmi snižován.
Mimo toho hodláme v nastávající zimní sezoně častěji vystoupiti tak že příjem z jeviště by se rovnal létům předešlým i při sníženém poplatku. Na konec prosíme, aby nám na některý den od 17. do 25. tm. bylo jeviště reservováno a nebude-li sl. jednota „Hanka“ pořádati zábavu sylvestrovskou, žádáme o zadání jeviště na Sylvestra.
V očekávání příznivého vyřízení naší uct. žádosti znamenáme s dokonalou úctou.
Dramatický kroužek „Sokola“ ve Smiřicích n. L.
podpisy: Lefnar(?) t.č. předseda – Fluksa, t.č. jednatel

Skoro nečitelný koncept odpovědi:
Odvolávám se na ct. dopis Váš ze dne .a litujeme, že nám při nejlepší vůli není mi jeviště naše paušálně zadati a žádáme Vás, aby o každém zapůjčení zvláště požádali případu k případu poplatek určíme.
Za hru jež hodláte v neděli dne 17. tm … stanoven snížený poplatek...
Sylvestrovskou zábavu míníme sami neb se Zorou dávati a tak jistě že zadati nemůžeme.

Ve Smiřicích n. L., dne 28 prosince 1910
Žádáme tímto zdvořile, by nám sl. jednota na den 6. ledna 1911. laskavě zapůjčila podium a piano,
Zároveň prosíme o zprávu obratem, můžeme-li klavír dáti přeladiti.
-------------------
Nechtěná konkurence Dramatického kroužku Sokola
Koncem příštího měsíce započnou opětně pracovní zkoušky a zveme tudíž pány členy Vašeho kroužku by přistoupili za činné členy jednoty naší.
Jelikož se jedná opravdu o zábavu ušlechtilou která s národní tendencí Sokola úzce souvisí, doufám že páni dle možnosti přistoupí a nás též vzájemně podporovati budou, neb na tom činíme další propůjčování a uvažování poplatku za jeviště závislým.
za výbor Hanky – razítko a podpisy, nedatováno

Dne 27. listopadu míní kroužek náš sehráti divadelní představení a žádáme, by nám sl. jednota jeviště na ten den zapůjčila. Zároveň žádáme o lask. udání poplatku zapůjčení jeviště.
V plné úctě za Dramatický kroužek Sokola Fluksa t.č. jednatel, Lefnar (?) t.č. předseda
Ve Smiřicích n. L., dne 15. února 1911
Žádám tímto o laskavé zapůjčení jeviště na den 28. února t.r. a zároveň žádáme o udání podmínek za které jeviště půjčeno bude.

20. února
Odvoláváme se na ct. dopis Váš a jsme milerádi ct. Tělocvičné jednotě „Sokol“ ve Smiřicích jeviště na 28. t.m. za poplatek K 20.- propůjčiti, pod podmínkou, že večírek ten bude se pořádati pod firmou „Sokola“ a ne „Kroužku“.

Ve Smiřicích n. L., dne 20. února 1911
Dovolujeme si tímto opětně žádati o propůjčení jeviště na den 28. tm. a lask. zprávu během dnešního dne, bude-li nám vyhověno a za jakých podmínek.
S veškerou úctou Dramatický kroužek „Sokola“ ve Smiřicích n./L.
Žádost našeho Dramatického kroužku i stvrzuje:
Tělocvičná jednota „Sokol“ v Smiřicích.

Sokol  - hlavicka dopisu Tělocv. jednota ,,Sokol" ve Smiřicích nad Labem
Dne 28.II.1911
Děkujeme za ochotu prokázanou nám obsahem ct. listu Vašeho ze dne 20. tm. sdělujeme, že jeviště na žádaný den již nepotřebujeme, neboť ze zamýšleného programu sešlo.
Účelem tohoto listu však má býti vysvětlení, v jakém poměru jest náš Dramatický kroužek k jednotě. Svého času byl na popud některých členů ustaven zmíněný Dramatický kroužek, jehož účelem jest činnost dramatická i vzdělávací. Na jednotu byly stále kladeny požadavky větší, i co se činnosti vzdělavací týče, které však pro jednotu samu plniti bylo dost obtížno. Úkol ten převzal tedy kroužek, který jest jednotě za veškeré své počínání zodpověden, za který však stojí celá jednota. Jak jest Vám zajisté dobře známo, zřizují se odbory při všech jednotách i jiných spolcích, (ku př. Jaroměř ), a výbor jednoty jest k tomu plně oprávněn. Několik lidí sdružených za účelem konání zábav atd. a kteří jsou i členy jednoty, jest nás kroužek, tedy úd jednoty samé.
Prosíce tudíž, abyste toto lask. na vědomí vzali, a Dramatický kroužek s jednotou úplně za jedno považovali, znamenáme s dodatkem, že tento list odesíláme na základě jednomyslného usnešení výboru Tělocvičné jednoty Sokol,
Sokol v plné úctě razítko + podpisy

Na druhé straně tohoto strojem psaného dopisu je koncept tužkou psané odpovědi:
Poněvadž pány členy P.P. dramat. kroužku proti Hance jednáno bylo osobně, usnesl se zase výbor Hanky z osobních důvodů: P.P. pánům členům dramat. kroužku jeviště nepropůjčiti; na žádost sl. spolku „Sokol“ o zapůjčení jeviště ovšem milerádi vyhovíme, jelikož P.P. jednotu „Sokol“ a „Dramat. kroužek“ nikterak nehodláme ztotožňovati. Zároveň také žádáme, by účel Vašeho večírku; totiž „Oslava K.H. Máchy“ do této spolkové záležitosti nebyl zatahován.

Spor je vyřešen:
11. května 1911
Dovolujeme si žádati o propůjčení jeviště a piana na den 21. tm.
Očekáváme příznivého vyřízení naší žádosti
znamenáme se sokolským pozdravem Tělocvičná jednota Sokol

4. července 1911
Dovolujeme si členstvo ct. spolku Vašeho vyzvati k účasti na večeru pořádanému na paměť mučednické smrti Mistra Jana Husi. Podařilo se nám ku přednášce O památce a významu Husově získati slovutného pána universitního profesora Dra F. Drtinu. Jméno a dosavadní činnost jeho zaručují, že přednáška bude státi na výši vědeckého bádání a že přinese nám všem poučení a prohloubení našeho názoru na nejslavnější dobu naší historie.
Při té příležitosti a na základě rozmluvy p. jednatele sl. spolku s naším jednatelem dovolujeme si žádati o lask. zapění 1 neb 2 sborů resp. chorálů, k jichž nacvičení přispějeme dle svých sil.
S prosbou, aby nám bylo lask. i nové jeviště na den 10. tm. zapůjčeno, zdravíme sokolským pozdravem.

10. srpna 1911
Sokol Cernozice Podepsaný Dramatický kroužek Sokola dovoluje si žádati o zapůjčení nového jeviště a spolkového klavíru na den 3. září t.r.
Současně prosíme, aby nám byly sděleny lask. podmínky.
Razítko a podpis Jiří Lefnar tč. předseda

-------------------

Razítko vpravo na listu z listopadu 1913:
Sokol Černožický, podepsaný jednatel František Hynek ml.
Zaboj Odhalení pomníku Václavu Hankovi v Hořiněvsi 24.srpna 1890.

Zaboj„Záboj“ pěvecká jednota ve Dvoře Králové
Ve výborové schůzi pěvecké jednoty „Záboj“ dne 4 t.m. konané usneseno bylo, by k významné slavnosti odhalení pomníku Vác. Hankovi v Hořiněvsi vyslána byla deputace vícečlenná....
Dvůr Králové 11.8.1890
F. Kuhn tč. jednatel, V. Pavlík tč. předseda
Vpravo je razítko Záboje.

Na bratrské pozvání Vaše odpovídáme slušně, že zdejší pěvecká jednota „Ratibor“ slavnosti odhalení Hankova pomníku v Hoříněvsi se zúčastní a při zapění sborů skrovných sil svých propůjčí.
Źádáme Vás tudíž o zaslání 5 listů od každého hlasu.
Za pěveckou jednotu „Ratibor“ v bratrské úctě Karel Horák starosta, Jan Dobes jednatel
V Hořicích, dne 29. července 1890 razitko Vesna

Korespondenční lístek adresovaný
Slavná pěvecko ochotnická jednota ,,Hanka"
Slavná pěvecko-ochotnická jednoto !
Pěvecká jednota ,,Vesna" v Hořicích táže se zdvořile, zda při odhalení pomníku ,,Václava Hanky" v Hoříněvsi, zpívány mají býti sbory smíšené a kde zpíváno bude.
Odpověď laskavou očekává - razítko: Ženský spolek Vesna v Hořicích
V Hořicích dne 30. července 1890 Oreb

Odpověď na pozvání na stejnou slavnost od Zpěváckého spolku ,,Oreb" v Třebechovicích. 28.7.1890.
Oreb


Dobročinost.

Dar smiřické škole::
Slavné pěvecké jednotě „Hanka“ zde !
Za šlechetný dar 10 zl. r.č. ve prospěch vánočního stromku pro zdejší chudou školní mládež věnovaný, vyslovuje podepsaná správa školy povinné díky a prosí i na dále o přízeň pro zdejší školu.
Správa ob. školy v Smiřicích dne 14.12.1883
Skořepa Petr Pavel říd. školy

-------------------

pomnik     pomnik
Poděkování za dar 3 zl. ze dne 29.5.1891, přišlo od Spolku pro zbudování pomníku králi Jiřímu v Poděbradech.
,,Potvrzuji Vám s díkem nám zaslaných 3 zl a trvám v hluboké úctě:" Podepsaný: Vojť. Kerhart toho času jednatel.


-------------------

Finanční pomoc české škole ve Vídni::
leták - druha strana leták - prvni strana „Komenský“
spolek ku zařizování a vydržování českých škol pro Dolní Rakousy ve Vídni.
Úřadovna: I., Wallnerstrasse čís. 2.

Rodáci ! Krajané !
Za souhlasu všech věrných synů národa českého zřízena byla před třemi lety obecná česká škola ve Vídni, jejíž účelem jest vychovávati děti české ve Vídni žijící cestou rozumnou a jazykem českým.-
Dokud náklad na školu nedosahoval výše značné, nedovolával se spolek „Komenský“, jenž školu řídí, pomoci veřejné, a dosti mu bylo na vydatné pomoci jednotlivců a slavných sborů a jednot českých.-
Nyní, kdy zřízena má býti čtvrtá třída ve dvou odděleních ve škole české, musí zazníti dlouho potlačovaný „Hlas od Dunaje“ volající každého k pomoci neodkladné, nemáli snad nyní padnouti jediná škola česká v jediném okresu, kde více než 6000 dětí školních se nalézá.-
Krajané! Spolek „Komenský“, na jehož bedrách vězí tíže nezměrná, nemaje odnikud pomoci, žádá a prosí za podporu rychlou, velenutnou, aby škola dále trvati mohla. Nechtějtež ostaviti školu v polovici cesty státi, dokonejte dílo národní a ono bude požehnáno. Více jak půl tisíce dítek českých, vaši to krev, zachovejte vaši krvi.-
I tam, kde bije chladné české srdce, pozdvihni se štědrá ruka na ochranu jména českého a cti národní.- Nepřipusťte, Čechové, aby na místech, kde pěstována láska k vlasti a národu českému, zazněti směl posměch na potupu všeho, co českým zove !
Komensky Rodáci ! Dokud nebylo zle, spolek „Komenský“ mlčel, hledaje pomoci i u sněmu zemských i u říšské rady. Všude byl odstrčen. Stojí zde osamotě, bez pomoci, a ruka tajná píše nad školu českou ve Vídni: „Zde stávala kdysi česká škola.“
S bolestí obracíme se k celému národu českému, nyní již jen prosíce.
A prosba-li nezmůže ničeho, neobměkčíli každého jen pouhá myšlenka, že zde jde o čest každého voláme ze stísněného srdce: Škola je ztracena !
Výbor spolku „Komenský“.

Ve Vídni 16.10.1886 odpověděli:
Vzdáváme tímto vřelý dík za laskavě nám doručený dar, v obnosu r.č. zl. pěti, ....
Podepsaní Karel Schindler, předseda, V. Zahradníček, tajemník
Z této odpovědi je razítko nahoře.
-------------------
Úryvek z dalšího dopisu:
Ve Vídni v září 1888
Počátkem letošního školního rokuotevřena v naší české škole „Komenský“ v II. okresu vídeňském Guellengafse 72 šestá třída vyučovací o dvou odděleních, do které postoupilo 27 chlapců a 31 děvčat dohromady 58 dítek, kteréž takřka vesměs systematickým postupem z I. třídy až do právě otevřené VI. třídy se dostaly.
….potřebujeme dle předpočtu 15.000.- ….
Výbor spolku „Komenský“
Ondřej Urbánek místopředseda, Josef Maruška Předseda, Karel Zellner jednatel

Kliknutím na obrázek nahoře se ukáže velká fotografie letáku.
-------------------
Nápad z roku 1892, při zavedení korunové měny v Rakousku-Uhersku:
…Hle, příležitost naskytuje se tu příhodná ! Kdyby každý upřímný Čech a Češka věnovali spolku „Komenskému“ upříležitosti zavedení nové rakouské měny první korunu, kterou do ruky dostanou, jak snadno, rychle ano i trvale bylo by spolku zpomoženo!.....První župa pěvecká

Slavný výbore !
Seznam pěveckých jednot k První župě pěvecké se přihlásivších jak po řadě následovaly:

 Bendl Zpěvácký spolek:
1. Lubor v Novém Bydžově
2. Ludiše v Novém Bydžově
3. Vlastimil v Kuklenách
4. Ples v Josefově
5. Libuše v Josefově
6. Jizeran v Semilech
7. Bořivoj v Lomnici
8. Hlahol v Králové Městci
9. Boleslav v Mladé Boleslavi
10. Hanka v Smiřicích
11. Kácov v Novém Městě n./M.
12. Dalibor v Lysé n./L.
13. Oreb v Třebechovicích
Ples 26_10_1898 14. Klicpera v Chlumci n./C.
15. Bendl v České Skalici
16. Dobroslav v Kolíně
17. Dobromila v Kolíně
18. Záboj ve Dvoře Králové
19. Ludiše ve Dvoře Králové
20. Branislav v Jílemnici

Ctěné spolky pěvecké, které dosud žádnou zprávu na první ani druhé vyzvání nezaslaly; snažně žádám, aby budoucí prospěch „První župy pěvecké“ uznaly, první důležitou schůzi svými delegáty obeslaly a dobré věci všemožným přičiněním prospěly. Čím více jednot pěveckých „Župa pěvecká“ zahrnovati bude, tím mohutnější a mocnější bude hlahol český. Za heslem „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“ soustřeďujme se v mohutný celek.
První schůze p. delegátů bude se odbývati v Nové Pace dne 4. května 1890 ve 2 hodiny odpoledne v městské kanceláři.
Prosím snažně, aby každý spolek zastoupen byl svými pány delegáty.
Každý p. delegát nechť se přihlásí hned po příjezdu v obec. kanceláři o legitimaci.
Prosím též o předběžné oznámení, kolika p. delegáty bude spolek zastoupen, a mám-li postarati se o přiměřený společný oběd.
N. Paka spojena jest dobře vlaky na všecky strany.
Vlak od Turnova přijede do Staré Paky v 11 a půl hod. dop.
Vlak od Hradce a Josefova do Staré Paky v 9 a půl hod. dop.
Vlak od Trutnova do Nové Paky v 7 a půl hod ráno.
Vlak od Kolína do Nové Paky ve 12 hod. v poledne.
Vlak odjíždí z N. Paky ke Kolínu ve 12 hod. večer.
Vlak z N. Paky k Trutnovu v 8 hod. večer.
Vlak ze St. Paky k Turnovu v 10. hod. večer.
Vlak ze St. Paky k Josefovu a Hradci v 6 hod. na večer.

V Nové Pace, dne 20. dubna 1890
S veškerou úctou Frant. Záhorský

-------------------

pozvanka z roku 1899
První česká pěvecká a hudební župa
koná ve dnech 24. a 25. června 1899 v Nové Pace
sedmý župní sjezd

-------------------

P.T.
Dovolujeme si upozorniti, že Vaše ctěná jednota jako člen „První české pěvecké a hudební župy“ jest sama sebou zároveň členem „Ústřední jednoty zpěváckých spolků v Praze“; račtě proto v příštích dotaznících i pozváních užívati přístavku.
„Zpěvácký /hudební/ spolek v …., člen „První české pěvecké a hudební župa“ a „Ústřední jednoty zpěváckých spolků československých“.
Dle stanov dostávají členové Ú.j. 1 výtisk orgánu „Věstník pěvecký a hudební“ zdarma, ale jsou mimo to povinni alespoň jeden výtisk předpláceti. Předplatné pro členy organisované činí K 2.40.
Račte tento jediný list, v němž můžete bezplatně uveřejňovati své zprávy spolkové, předplatit a členstvu, čítárnám a veřejným místnostem doporučiti, jako činí sdružení jiná.
Nemile se nás dotknulo, že prostřednictvím naším Vám musíme dotazník, jehož vyplnění Ú.j. marně až dosud u Vás přímo se domáhala. Jednota dle sdělení upomíná o vyplnění naposledy, stěžuje si na liknavost několika málo členů území našeho. Prosíme, aby odpověď zaslána byla ihned Ú.j. v Praze II. /Hlaholský dům/. Kdyby se tak nestalo, nebyla by ani jednota Vaše jako člen náš v seznamu členů, jenž vydán bude tiskem v několika dnech, uvedena, což by nás velmi mrzelo. Přátelé, konejte ochotně plněním mírných požadavků skrovnou povinnost organisační.
První česká pěvecká a hudební župa v Nové Pace dne 28. února 1912
J. Jíra, jednatel – MuDr. V. Matys, předseda