Smiřice a Holohlavy - různá společenství

Zdroj: smiřický a okresní archiv v Hradci Králové, soukromá sbírka.

Zpět na hlavní stránkuHádankářský kroužek „Smiřičtí“

   Ve Smiřicích ustavil se, na místě rozešlých se „Mlynářů“, nová hádankářský kroužek, kterýž přijal jméno „Smiřičtí“, bývalého slavného rytířského rodu „Smiřických ze Smiřic““, jejichž osud úzce spjat byl s osudem naší vlasti. Kroužek čítá přes 20 členů a pořádá jednou za měsíc v neděli velkou schůzku v sále hotelu pana Andrejska. Cizí hosté při schůzkách jsou vítáni. Předsedou kroužku zvolen byl p. Bernard Tříska, chemik cukrovaru ve Smiřicích, jednatelem j. Jar. Juliš-Jasmínský a pokladní sl. Zdena Lefnarové. Veškeré přípisy a dotazy na kroužek zasílány buďtéž na p. předsedu.
   Za kroužek „Smiřičtí“: Jan Jar. Juliš-Jasmínský
   Zdroj: Světozor 21.9.1906

hádankáři
Soutěž smiřického hádankářského spolku.
Zdroj: Světozor 17.7.1908, www.digitalniknihovna.cz1. Národní jednota severočeská /NJS/
2. Spolek baráčníků a domkářů. Předseda J. Pácalt 18
3. Osvětová beseda /přednášky, světelné obrazy/
4. Malé strojní družstvo - secí stroj, plečky, brány luč.
5. Velké strojní družstvo - čistící mlátička, fukar aj.
6. Chovatelé hosp. zvířat - plemeníci - býci, kanci, kozli
7. Spořitelní a záložní spolek "Kampelička"
8. Hudební kroužek
9. Houslová hudební škola. A. Jambora a syn Alois
10. Kytarová a banjo hudební kroužek a škola. St. Bureš
11. Ochotnický divadelní spolek čl. U.D.M.O.Č
12. Kroužek loutkářů. Principálové p. Prokop Vojtěch, Andrýs Rudolf
13. Sokolská těl. Jednota. Tělocvična škola

14. Klub fotbalistů /K.F./ Kopecký Láďa , Řehák J.
15. Klub házené "Viktoria" Penc Jos., Řehák J.
16. Voleyballový a ping-pongový Polák - Vaňura
17. Veřejná obecní knihovna Knihovník Jos. Zilvar st.
18. Spolek chovatelů poštovních holubů "Uran" Andrýs R.
19. Spolek zahrádkářů Levínský Rud., Andrýs Rud.
20. Spolek chovatelů drob. zvířectva Andrýs V. ,Vokřál L.
21. Klub čsl. turistů. Bohdanecký Fr. Carda Jindřich
22. Svaz žen. Peřinová Anna
23. Spolek dobrovolných hasičů. Zilvar J, Klouza, Plšek
24. Honební společenstvo /Pronajímatelé pozemků/
25. Myslivecké sdružení. Matějíček Fr., Špryňar Jan
26. Spolek včelařů. Štrumhaus Vilém, Chlupatý, Prokop
27. Rybáři byli organizováni ve Smiřicích. Kouba Jos.aj

Občanské organizace a spolky v Holohlavech / V době 1920 až do roku asi 1950 /
Tento seznam sestavil Rudolf Andrýs čp.20 L.P. 1998 dne 9. únoraPrvní živnostenský spolek v Smiřicích

živnostenský spolek
První živnostenský spolek v Smiřicích. Seznam členů výboru v roce 1888.

odbor odbor

Velectěný Pan pan J. Hojný, předseda živnost. společenstva v Smiřicích
V Jaroměři 3.1.1907
razítko Ctěný pane předsedo !
   Na ct. Váš dopis stran živnost. Vašeho plesu odpovídám, že mohu ochotně s hudbou naší posloužiti na neděli t.j. dne 3. února ( neboť 2. února jsem zde na obchod. velký ples zadán v sokolovně u nás s celou hudbou. Co se týká podmínek, zase jako předešle 14 hudeb. za obnos 94 korun celkově. Posloužím Vám milerád s dobrou hudbou též přijdu osobně sebou. Tedy žádám obrat. pošty, laskavě ct. odpověď Vaši, zdášli tyto podmínky mé přijímáte a kde se, ples Váš v kterém sále odbývá.
Spolehaje na Vás i slav. výbor. V dokonalé úctě oddán.
Fr. J. Pekelský, měst. kapelník

------------------------

Slavnému výboru pěvecko-ochotnické jednoty ,,Hanka" zde !
   Za příčinou slavnosti odhalení pomníku Václava Hanky v Hoříněvsi, dne 24. t.m. pořádané, usnesl se výbor ,,Prvního živnostenského společenstva", aby stalo se dohodnutí s místními spolky a se sl. obcí zdejší , ohledně súčastnění se výš uvedené slavnosti s hudbou, která by ráno v den slavnosti s místními spolky a obecenstvem, jež slavnosti se súčastní, k tamnímu vlaku se odebrala, zde cizé hosté jež k průvodu našemu se připojí, přivítala, za hudby na nádraží obchodní dráhy celkový slavnostní průvod tak dopravila a na místě pak jen pro místní spolky koncertovala.
   Žádám protož ct. p. předsedu, aby ještě dnes výborovou schůzi svolal, v ní v záležitosti toto jednání zavedl a o to se postaral, by splnomocněni byly dva pp. členové výboru, kteří by zítra ke schůzi v hotelu ,,Andrejsek" se sešli a o věcí té platně pojednali.
   Hudba placena by byla společně, od tří spolku po případě též i od měst. rady.
   První živnostenské společenstvo v Smiřicích dne 19. srpna 1890. Předseda Hojný. Razítko - viz dole

živnostenský spolek
Razítko a podpis dopisu nahoře.Jednota českých soukromých úředníků ( úřadníků )

úředníci úředníci
Vlevo: Odbor ,,Jednoty čes. soukromých úředníků" předseda p. J. Fischmeister Smiřice n.L. u Hradce Králové


poděkování
Vpravo je dokument z webu:

Velectěnému Pánu
Panu Jaroslavu Vognarovi
Úředníku spořitelny
ZDE
Za Vaši velikou obětavost kterouž Jste nám svým zdárným působením při přátelském večírku našem dne 9.5.1908 pořádaném prokázal, vzdáváme Vám náš upřímný a vřelý dík, prosíce, byste nám přízeň a přátelství své i na dále zachoval.
Děkujíce ještě jedenkráte, poroučíme se Vám

Razítko:
Odbor
Zemské jednoty soukromých úředníků
V království Českém
ve Smiřicích

J. Fischmeister t.č. jednatel … výboru
Gůstav R(?) t.č. předseda rel. výboruÚstřední Matice Školská

Matice školská
Místní odbor ,,Ústřední Matice Školské v Smiřicích". Karel Štěrba jednatel, J. Dušek předseda, dopis ze dne 5.12.1884razítko
Spol. živnostenských pomocníků v Smiřicích

naturální požitky
Nemocenská pojišťovna živnostenských pomocníků ve Smiřicích
dostala v roce 1926 seznam naturálích požitků. Foto ing. Plšek v archuvu Zámrsk.

Odbor studentského spolku Krakonoš ve Smiřicích

žádost
Prosbu o příspěvek adresovaný spolku Hanka podepsali Starosta Rudolf Dařílek a místostarosta Josef Sehnoutka. (koncept)