Národní souručenství - místní skupina Smiřice

Za dokumenty z Okresního archivu v Hradci Králové děkuji Ing. Milanu Plškovi.

Zpět na hlavní stránkuNárodní souručenství
Hlavička dopisu.

   Národní souručenství byla za Protektorátu Čechy a Morava jediná povolená politická strana, která měla zdánlivě plnit funkci parlamentu (podobně jako za socialismu Národní fronta). Sdružovala téměř všechny mužské státní příslušníky protektorátu, ženám nebylo členství povoleno. Členství bylo formalitou. Jako politická organizace zaniklo 15. ledna 1943, její nástupce, kulturně a politicky propagandistická organizace téhož jména, zaniklo s osvobozením v květnu 1945.
cs.wikipedia.org:

výbor NS 1.1.1940 u presidenta
Nový rok státního presidenta Dr. Emila Háchy (uprostřed) 1. ledna 1940
Výbor národního souručenství s vedoucím J. Nebeským ( na obr. vpravo)
Foto z týdeníku Pražský ilustrovaný Zpravodaj číslo 2 /1940

přihláška
Přihláška

Levá strana
Hlásím se za člena Národního souručenství a prohlašuji na svou čest, že vstupuji do Národního souručenství po zralé úvaze a v přesvědčení, že jen bratrským semknutím všech Čechů dobré vůle je možno zachrániti naši národní svébytnost.
Prohlašuji dále na svou čest, že nebudu tuto jednotu národa ničím rušiti.
....udejte, zda Vy sám, Vaše manželka a rodiče Vaši a Vaší manželky byli někdy, třebas i na krátkou dobu náboženství židovského....
Pravá strana:
Údaje stavovské. Hlásím se za člena odborné organisace stavovské Národního souručenství.
František Adamíra, Smiřice
razítko ústředí Přihláška byla vyplněna 24.4.1939

------------------------

Vpravo:
Ústřední vedení národního souručenství, Praha - sněmovna
V Praze, dne 17. dubna 1939.
Razítko ze jmenování městským vedoucím pana Františka Voženílka, mlynáře
Na ústředí poslal stejný slib, jako je vystaven dole.

------------------------

Odznak NS.
   odznak Na fotce vidíme vlevo a vpravo členské odznaky NS, nápis „Vlasti zdar“ byl oficiálním heslem a pozdravem Národního souručenství. Odznak někteří lidé záměrně nosili obráceně, takže ze zkratky NS se stalo SN = Smrt Němcům.
  Uprostřed je jubilejní odznak ze zinkové slitiny pokryté bronzem vydaný k 5. výročí vzniku protektorátu a Národního souručenství v březnu 1944. Štít se znakem NS je doplněn příčným břevnem s lipovými listy. Vzadu je uveden název výrobce „KARNET-KYSELÝ / PRAHA XI.“
Zdroj web.

------------------------

Městský úřad ve Smiřicích
Dne 21. dubna I939.
VYHLÁŠKA

  Občanstvu.města Smiřic !
V neděli dopoledne dne 23 dubna 1939 budou roznešeny přihlášky národního souručenství.
Přihlásiti se mohou všichni Češi - muži od 21 let.
Informační kancelář na městském úřadě.
Přihlášky vyplňte čitelně; dne 1. května t.r. dopoledne budou tyto vyplněné sebrány místní náborovou skupinou.
Majitele domů žádám, aby dne 23.dubna t.r. ozdobili své domy českou státní vlajkou, abychom tímto slavnostně manifestovali pro sjednocení celého českého národa.
Doufám, že všichni uvědomnělí Češi se přihlásí do jednoho šiku za naším státním presidentem Dr. Emilem Háchou.
VLASTI ZDAR !
František Voženílek v.r.
místní vedoucí národního souručenství.

------------------------

Úřadovně Národního souručenství v Jaroměři.
K tamnímu přípisu ze dne 24.4.1939 sdělujeme:
1. ve zdejší obci je celkem 798 mužů
2. z těchto se přihlásilo 773 mužů
3. nepřihlásilo se celkem 25 mužů
následuje seznam nepřihlášených: 6 jsou staří, 11 osob má národnost německou, polskou nebo jihoslovanskou, 6 je nepřítomných a 2 jsou židé.
Smiřice 27. dubna 1939 slib

------------------------

Slib vpravo:
  „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu sloužiti vlasti a národu a že budu plniti vůli vůdce našeho národa, státního presidenta Dra. Emila Háchy.“
Ve Smiřicích., dne 18. května 1939


------------------------

členství 19.5.1939
Dopis z Okresního sekretariátu v Jaroměři ze dne 19. května 1939.

jména na pozvánce
jména na pozvánce
Jména na pozvánce k poradě místního výboru NS která se koná dne 20. června 1940
Program: Zahájení porady, Čtení protokolu z poslední porady 9.5.1940,
Zprávy funkcionářů,Projednání došlé a vyřízené korespondence, Různé.


------------------------

P.T.
   Národní souručenství ve Smiřicích.

   Přípisem okresního úřadu v Jaroměři ze dne 23. dubna 1940, který nám byl doručen 25. t.m. byly všechny obecní úřady upozorněny na zákaz všeobecného shromažďování, který byl vydán na jaře 1939 velitelstvím říšské moci.
   Ježto zákaz shromažďování dosud trvá je nutno o povolení jakýchkoliv schůzí, valných hromad, slavností, akademií, večírků a podobných podniků žádati alespoň 14 dní před termínem shromáždění (slavností apod.) u okresního úřadu v Jaroměři tak, aby týž úřad mohl vyžádati si souhlas Oberlandratu v Hradci Králové. Bez tohoto povolení nesmí býti jakýkoliv podnik uspořádán.
   Opožděně podané žádosti, pro něž nebude možné již opatřiti si souhlas Oberlandratu, budou okresním úřadem zamítnuty.
   Nepředloží-li kterákoliv korporace zdejšímu úřadu potvrzení o povolení, bude nutno jakékoliv shromáždění zakázati.
   Není přípustno, aby si korporace podávaly žádosti přímo k Oberlandratu.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 26. dubna 1940.
   Úřadující náměstek Čeněk(?)

------------------------

Pozvánka
k poradě NS na den 18. února 1941 (v úterý) v restauraci u „Křepelek“ o 20 hodině večerní.
Na programu jest předání funkce místního vedoucího NS nově jmenovanému vedoucímu br. Karlu Schneidrovi, jakož i ukončení funkcí dosavadního výboru a zahájení činnosti nově jmenovaného výboru míst. NS.

------------------------

4. březen 1941
Seznam členů nově ustaveného výboru zaslaný na vědomí Městského úřadu Smiřice. 4. března 1941Svatoňová záložna

Vlevo:
razítko Národní souručenství místní skupina Smiřice
Smiřice, dne 27. května 1941
Fma Ed. Ad. Malburg a syn as. Smiřice
   Potvrzujeme příjem K 1000,- věnovaný Vaší ct. firmou, místnímu vedení N. S., pro udržování rekreačního táboru české školní mládeže v době prázdnin 1941 a vyslovujeme Vám tímto upřímný dík.
   razítko

Vpravo:
Okresní záložna hospodářská v Jaroměři – filiálka ve Smiřicích
Smiřice, dne 15. května 1941
   Národní souručenství, místní skupina ve Smiřicích.
   Obdrželi jsme Váš dopis ze dne 7. t.m. kterým oznamujete, že provádíte akci mající za účel umožniti ve zdejším městě prázdninový pobyt školních dětí z velkých a průmyslových měst.
   K tomuto účelu poskytujeme Vám příspěvek K 300.-, který máte u nás k Vaší volné disposici.
   Prosíme, abyste tento příspěvek považovali za vlastní příspěvek filiálky, jelikož centrála poskytne dar ve svém bydlišti v Jaroměři.
   V dokonalé úctě - razítko.
   Poznámka: – Zaslán děkovný dopis …. 19.5.1941


Svatoň Hanka

Vlevo:
Franta Svatoň, závod lakýrnický, malířství dřev a písma, Smiřice 253
Smiřice, dne 16.9. 1940
   P.T. Místní skupina „Národ. souručenství“ ve Smiřicích.
   Děkuji za důvěru mi projevenou, avšak pochopíte jistě, že při dnešním mém stavu přijmouti nemohu. V dohledné době bych se nemohla účastniti žádných schůzí, tím méně plniti úkoly mi svěřené – poněvadž výchova 3 malých dětí vyžaduje jistě velké práce.
   Vlasti zdar !
   Růžena Svatoňová

Vpravo:
Pěvecko ochotnická jednota Hanka ve Smiřicích n. L.
Ve Smiřicích, dne 3./5. 1940
Tittl. Místní skupina Národního souručenství.
   Nadepsaný spolek hodlá uspořádati dne 26. května 1940 v rámci Českého hudebního máje koncert, spolu s místní kapelou. Žádáme tímto o převzetí pod svoji záštitu.
   Na programu budou sbory a hudba národních písní. Zúčastní se i žactvo zdejších měšťanských škol.
   Za laskavé přijetí dík.
   předseda Pacák, jednatel Krejčí


hasiči čs církev

Vlevo:
Sbor dobrovolných hasičů Smiřice n.L.
P.T. Národní souručenství Smiřice.
   Na základě jednání Vašeho p. předsedy Šnajdra, s naším starostou sboru, rozhodl náš správní výbor by sbor věnoval na ubytovací prázdninovou akci českých dětí, že sborové pokladny obnos Korun 150.- a sbírka u členů byla z technických důvodů zamítnuta a členové naší přispějí pak sami při všeobecné sbírce jež bude Vaší p.t. korporací provedena v našem městě.
   vyprošujeme si byste si lask. obnos sice malý ale upřímně věnovaný vyzvedli si u našeho bratra pokladníka Šubrta.
   Znamenáme s bratrským Vlasti Zdar: starosta Pádr, jednatel Svoboda

Vpravo:
Rada starších náboženské obce církve českosl. v Holohlavech.
   Dne 6. února 1940
   Místní organisaci Národního souručenství ve Smiřicích.
   Vážený bratře vedoucí N. S.
   Naši příslušníci dne 4 t.m. marně čekali vysílání bohoslužeb církve čs. z Brna, avšak marně. Právě nyní jsme se dozvěděli, že na nátlak Katolické akce, ředitelství Českého rozhlasu v Praze zastavilo vysílání našich bohoslužeb na neurčitou dobu, aniž jest nám znám patřičný důvod.
   V tomto jednání vidíme, vážený bratře, zřejmé porušování národní jednoty v těchto dobách způsobem velmi ošklivým, odvolávaje se na to, že naše církev tvoří početnou složku národa a vidíme v tom pronásledování druhé největší církve, která svědomitě a poctivě pracuje na duchovním povznesení národa a jedna z prvých přivítala sjednocení národa, když všichni její členové jsou také členy Národního souručenství a velká část pracuje ve vedení.
   žádáme vás proto o zakročení tohoto příkoří, které se nám dostává tímto zákazem. platí naši příslušníci měsíční poplatek 10.- K na český rozhlas také a myslíme, že není dosud odbočkou vatikánského rozhlasu. Buď, spravedlivě vzato, má vysílat pro všechny církve, anebo pro žádnou. Z tohoto našeho požadavku, nehodláme nic sleviti a věříme že Vy Vážený bratře, jakožto místní vedoucí i bratři okresní vedoucí N.S. i zástupci ostatních příslušných úřadů zjednáte v tomto směru nápravu.
   Dík za Vaší podporu, jsme Vám trvalými díky zavázáni a pozdravem … Vlasti zdar ...
   Za radu starších církve československé v Holohlavech
   Prokop předseda, Sehnoutka místopředseda, Antoš František pokladník, Josef Pecina farář a tajemník rady starších