Smiřice - SSM (Svaz Socialistické Mládeže)

Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránkuSSM
Z přestavby.

SSM
Jaroslav Peřina, předseda MěstNV Smiřice, ve Zpravodaji č. 24 (červen 1974) napsal:
Vedle již zmíněných největších akcí věnujeme pozornost stavbě Domu socialistické mládeže. Poděkování patří členům SSM Smiřice za to, že objekt mohl sloužit jako tribuna hostí již při oslavách 1. máje.

SSM
srpen 1975

SSM
srpen 1975

SSM SSM
srpen 1975SSM
Slavnostní otevření klubovny SSM Smiřice v 20.9.1975

SSM
Nová klubovna SSM byla slavnostně otevřena při oslavách 700. let Smiřic v roce 1975.
Kliknutím se fotografie zvětší

SSM

SSM

SSM

SSM

SSM
Otevření klubovny SSM Smiřice.
Na fotografii provádí zápis do kroniky tajemník ONV ing. Popelka, přihlížejí Václav Klimeš a Drahomíra Marelová (Burešová).

SSM

SSM
Svazáci: Klimeš, Marelová, ?, Zemková, Bureš, Krtička

SSM
Dům u bývalého hřiště v současné době vlastní soukromý majitel. 16.1.2020Socialistický svaz mládeže základní organizace Smiřice

Historie SSM ve Smiřicích.

  Zakládající schůze v kině se konala 15.6.1970.
  Byly pozvány ročníky 1945 – 1955. Schůze se zúčastnilo 63 lidí. 9 hostí – z toho: za OV SODMO s Wágner a s. Tlustoš, za MNV s. Ježek a s. Marel, za KSČ s. Špryňar, za MF s. Kutil, za ZDŠ s. Novotný a s. Liška.

Zakládající členové:
Členové prvního výboru ZO SSM jsou označeni hvězdičkou.

Bureš Vladimír
Burešová Hana
Hvězdová Věra
Klimeš Václav *
Koudelková Věra *
Kutilová Jitka
Marelová Drahomíra
Obrtál Jan *
Pozdílek Oldřich *
Sedláček Zbyněk
Smolíková Ludmila *
Svatoň Petr
Vít Jiří
Vítová Eva
Volterová Jitka *
Hnik Petr *
Sladký Vladimír *

Nástin práce:
1) Klubovna
2) Spolupráce s NV, NF, ZDŠ a ostatními závody a organizacemi ve Smiřicích
3) Beseda se s. Vágnerem
4) Sběr železa, ve spolupráci s NV
5) Zimní a letní rekreace na chatě ZK Předměřice
6) Zájezdy
7) FF a NV

Zápis z ustavující schůze SSM, konané dne 15.6.1970 ve Smiřicích
  1) Všechny přítomné pozdravil s. Václav Klimeš a přivítal hosty města Smiřic – zástupce s. Pavla Tlustoše a s. Wágnera.
  2) S. Tlustoš přednesl referát k poslání SSM
  3) S. Jiří Vít přednesl návrh nástinu práce na rok 1970
  4) Diskusi zahájil s. Klimeš. Dále se ujal slova s. Špryňar a s. Kutil. S. Novotný – ředitel ZDŠ – zdůraznil vedení oddílů již od začátku školního roku. S. Marel podnítil činnost SSM na udržování zámeckého parku.
  Po menší diskusi byla ustavující schůze zakončena.
  Na závěr byl promítnut film „Past na popelku“


Plán kulturně politických akcí SSM Smiřice na rok 1971

  1) Pomoc při dostavění smiřické pošty
  2) Opravy klubovny na malém stadionu
  3) Pomoc MNV na případných nárazových akcích
  4) Uspořádání besedy se s. Vágnerem ze ZOO ve Dvoře Králové
  5) Ve spolupráce s tanečním kroužkem uspořádat předtančení pro příslušníky spojeneckých vojsk v ČSSR
V. Klimeš v.v.

Plán činnosti kroužku společenského tance při ZO SSM ve Smiřicích


  1) Obesílat soutěže co největším počtem párů
  2) Dosáhnout alespoň u poloviny párů vyšší kategorii
  3) Provádět předtančení a taneční ukázky na plesích a jiných společenských příležitostech
  4) V rámci proletářského internacionalismu budou utužovat a rozšiřovat již navázané družební styky se sovětskými komsomolci ze sovětských posádek
    - společenské besedy o životě v Sovětském svazu a o práci a životě obou mládežnických organizací
    - po dohodě s družební posádkou pořádání společných kulturně politických akcí.
  5) Členové KST se dále zúčastní v plném rozsahu činnosti ZO SSM ve Smiřicích, jehož jsou členy, jak na úseku budovatelském, tak na úseku politicko-ideově-výchovném.


Plán práce SSM ve Smiřicích na rok 1972

  1) Do konce června dokončení klubovny
  2) Spolupráce s amatérským tanečním klubem
  3) Po dokončení klubovny – jednou měsíčně veřejné diskotéky
  4) Celoroční udržování květinových záhonů před Dvoranou
  5) Na jaře – do konce dubna – úprava cest v parku
  6) Pořádání výletů
  7) Účast na akcích pořádaných OV SSM
  8) Uspořádání dětského odpoledne – 1.června
  9) Vzájemné sportovní střetnutí Svazarm – SSM – začátek září
  10) Nárazové brigády pořádané MNV
  11) Historie města Smiřic – beseda s. Zahálkou (kronikář města – pozn. P.)
  12) Začátkem listopadu – Beseda se členy OV a KV SSM „O aktuálních problémech organizace“


Činnost ZO SSM Smiřice za rok 1973

  Uspořádaní oslav MDD 3.6. - závody na kolách a koloběžkách, kresba na asfaltu
  Zapojení při pořádání Dne Svazarmu – účast na dukelském závodu, večer pořádání soutěže (družstvo SSM).
  Soutěž „Mládí okresu“ 23.1. – v místním kole družstvo SSM na 1. místě, ve finále (Hradec Králové)na 2. místě – s minimální ztrátou 1 bodu.
  Započetí stavby klubovny - dne 12.5.1973 – závazek 1 200 hodin, odpracováno 4 347 hodin, hodnota díla na 1 člena asi Kč 1 500.
  Taneční kroužek – členové se ve spolupráci s Amatérským tanečním klubem v HK účastnili předtančení, pořádaných v plesové sezóně a tanečních soutěží po celé republice. Uspořádáme taneční soutěž „Pohár města Smiřic“.
  Turnaj v dívčí kopané – uspořádán ve spolupráci s OV SSM HK.
  Politické vzdělávání členů SSM – po celý rok – prováděli členové MO KSČ.
  Na Výroční členské schůzi dne 19.10.1973 předány odměny nejlepším a nejaktivnějším členům ZO a čestná plaketa s. RSDr Janderovi, předsedovi MěNV Smiřice.
  ZO SSM Smiřice obdržela čestné uznání Mě NV za veřejně-politickou práci a budování klubovny.
  Čestné uznání též obdrželi:
   Jiří Řízek za odpracování 470 hodin zdarma
   Stan. Krtička – 460
   Jiří Bureš – 364
   Jiří Sladký – 250
   Miroslav Žilka za 536 hodin (část. placených)
Zdroj: smiřický archiv.

Smiřice - SSM
Soutěžní pořad ,,Mládí okresu 1973" ve smiřické Dvoraně. Podle popisek soutěží SPS, Svazarm a SSM. Sm. archiv.Fotografie ze dvou poničení klubovny

SSM
Na první obálce je datum 3.12.1985.

SSM SSM

SSM

SSM

SSM

SSM

SSM

SSM

SSM

SSM

SSM

SSM SSM
Fotografie vpravo je ze dne 15.8.1986

SSM
15.8.1986

SSM
15.8.1986