Československá národní demokracie
Mladá generace čsl. národní demokracie
Národní sjednocení
Smiřice

Za příklady materiálů okopírovaných v OA Hradec Králové děkuji Ing. Plškovi.

Pro podrobné informace je zde odkaz na stránku disertační práce o tomto tématu, kterou sepsal Jan Mařica
Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení

Zpět na hlavní stránku

razítko 1924     razítko 1933
razítko 1936Zápis o členské schůzi konané dne 22/X 1924
za účasti župního tajemníka p. Phmg. Hrušky z Hradce Králové.
   Schůzi zahájil dosavadní předseda p. správce spořitelny Kněžourek uvítáním přítomných a udělil slovo p. župnímu tajemníkovi, který osvětlil politickou a hospod. situaci. Hlavním bodem členské schůze bylo vyvolání v život místní org. a volba předsednictva.
   Po delší debatě přijal funkci předsedy p. správce spořitelny Kněžourek.
   Další předsednictvo zvoleno následovně: místopředseda p. Ing Fiala J., jednatel p. Bok Karel, pokladník p. Weidner Bohuslav
   Členové výboru: pp. MUDr. Pultr Václav, Joneš Jan, Lefnar Jiří, Kučera Josef, Špryňar Jan, Hemelíková M.¨Náhradníky: pp. Štípek Karel, Rydl Otokar, Julišová Marie.
   Po ustavení výboru a předsednictva rozpředla se živá debata o politické situaci, která trvala do pozdního večera. Doslovem p. předsedy, který poděkoval za přednášku p. žup. tajemníkovi skončena.
Bok zapisovatel

Dodatek: o výborové schůzi konané dne 1924 žádá p. místopředseda Ing. Fiala, aby byla uvedena jména členů přítomných v členské schůzi: jsou to: pp. Kněžourek, Fiala, Rydl, Kmoch, Cihlo, Jirsák, Lefnar, Weidner, Pultr, Prokeš, Joneš, Bok, Štípek, dámy: Julišová, M., Weidnerová, Hemelíková, Jirsáková celkem 17 členů
Doplnil Bok

-------------------
Zápis o členské schůzi ze dne 18. září 1925.
   Přítomni: Župní tajemník mr. Hruška, Fiala, Weidner, Rýdl, Rynt, Lefnar, Češka a paní Hrubá.
   Po zahájení p. předsedou vítá týž žup. taj. Hrušku. Nejprve podal jednatel zprávu o činnosti důvěrnického sboru od jeho zvolení dne 22. října 1924.
   Složení důvěrnického sboru doznalo změny tím, že odešel jednatel p. Bok a funkci tuto převzal ing. Fiala. Tím však zůstalo neobsazeno místopředsednictví, které musí obsaditi členské schůze. Jednatel dává návrh, aby místopředseda byl zvolen z členů z Černožic, aby tyto bylo připoutány k organisaci zdejší.
   Činnost důvěrnického sboru v uplynulém období muselo se omeziti na místní organisaci. Poněvadž během doby předcházející stagnace v činnosti organisace neměli jsme obraz o příslušnících strany, rozeslal jsem oněm jednotlivcům, o nichž jsme se domnívali, že se stranou sympatisují dopis, zvoucí je ke vstupu do strany. Takovýchto dopisů s přihláškami rozeslal jsem 75. Výsledkem této akce jest, že organisace naše čítá 53 členy. Tím získán obraz o členství, který může býti základem k další práci.
   Jinak věnoval důvěrnický sbor pozornost svoji v prvé řadě záležitostem obecním. naše strana má v zastupitelstvu 4 zástupce a náměstka starosty, takže měli jsme přímou možnost činnost obce sledovat. Když koncem března hosp. rada Potůček resignoval nastoupil dle pořadí p. Tobiášek a po jeho odstěhování p, inž. Čeřovský. Strana N.D. má zástupce v komisi finanční p. Kučeru a ve školní radě p. Weidnera, v komisi stavební p. ing. Čeřovského.
   Podrobnému zkoumání podrobil důvěrnický sbor rozpočet obecní na rok 1925 a zaujal k němu stanovisko, tlumočené obec. radě zvláštním přípisem, zde žádány určité změny v sestavení rozpočtu.
   Když byly vyloženy volební seznamy prozkoumali jsme je a ….(?) 3 tam nepatřící osoby. Naši zástupci vymohli uveřejňování oficial. zpráv ze schůzi obecních, aby občanstvo vědělo oč se tam jedná.
   Organisace brala hrdě(?) účast na životě strany v župě. Svým zástupcem zúčastnila se schůzí župních důvěrníků, schůze odborů živnostenského a gr..(?) v Hradci, jakož schůze okresní organisace v Jaroměři. O těchto schůzích pak pojednáno v důvěrnickém sboru.
   Blížící se volby a příprava k nim byly předmětem jednání schůze okresní organisace u nás dne 4. srpna. Tam uloženo organisaci vyhledati důvěrníky v okolních obcích. Jednali jsme o tom v zvláštní schůzi, ale nemohli jsme dokončiti(?).
   Význačnou přípravou pro volby jest vydávání týdeníku Pokrokové Noviny místo Jaroměřských a Králodvorských Listů. P.N. jsou vydávány místními organisacemi v Dvoře Kr., Jaroměři, Josefově a Smiřicích. K řízení listů zřízen správní výbor do kterého vysílají organisace oněch měst zástupce 4, 3, 2, 1. Zdejší organisací vyslán pan Fiala, vedoucí místní rubriky vede p. Lefnar.
   Z význačných podniků mohu uvésti toliko veřejnou schůzi posl. Lukavského? dne 14. pros. 1924 bohužel schůze … (- další část nemám P.)

-------------------
Valná hromada dne 16. června 1927 v „Besedě“ městského hotelu.
   Přítomni: Fiala, Kučera, Špryňar, MUDr. Pultr, Lefnar, Joneš, předs. Kopal s chotí, pí. Fialová, p. Vaňura, Weidner, Procházka, Kmoch, Host: pí. Kopalová z Čáslavi.
   Za župu přítomen p,. tajemník magistr Hruška.
   Schůzi zahájil a řídil vzhledem ku odstěhování se p. předsedy Kněžourka inž.(?) Kučera. Přivítal přítomné a zvláště p. tajemníka Hrušku. Pak podal jednatel podrobnou zprávu, která v originále přiložena ke spisům pod čís. 155. Zprávu tu doplnil p. Dr. Pultr poukazem na zastoupení organisace v komisi chudinské jeho osobou. O činnosti obecního zastupitelstva obšírnou zprávu pečlivě připravenou podal p. náměstek Špryňar, který zvláště poukázal na obtížné finanční postavení obce a určité změny ve vedení, hlavně při věcech rozpočtových a výdejových. S tímto způsobem provádění výdajů nemůže souhlasiti a očekává nápravu od nové správy obce.
   Pan Dr. Pultr referoval o činnosti chudinské komise, poukázal na nutnost zvýšení chudinské podpory z 15 k měsíčně a na obnovení vaření obědů v zimě. Dále osvětlil těžké poměry bytové, zdravotně závadné.
   O činnosti finanční komise referoval p. Kučera a školské p. Weidner, poukazem na nemožnost .. činnosti v ní při převaze vedoucí strany a přisluhování členů učitelů.
   Podobnou zprávu podal p. Weidner. Naše jmění činí (číslo chybí).
   Hlavní příjem převážně tvoří členské příspěvky, z nichž odvedeno ústředí . Hlavní položkou výdajovou tvoří vylepování „Národu“(? … Po zprávě revisora p. Lefnara zpráva poslední schválena.
   K jednotlivým zprávám promluvil také p. tajemník Hruška, zvláště o hospodářství obecním.
   Pak vykonány volby nových funkcionářů a zvoleni jednohlasně.
   Předsedou: Kopal přednosta dráhy
   místopředseda: MUDr. Pultr Václav lékař
   jednatel: Ing. Fiala Jan st. …
   pokladník: Václav Weidner drogista
   revisor: Jiří Lefnar továrník
   členy výborů: Špryňar Jan vrchní účetní, Ph. Mg. Procházka Jindř. lékárník, Joneš Jan sedlář, Kučera Josef obchodník, Hrubá Anna vdova po okr. lékaři, Vaňura František vrch. oficiál dráhy, a tužkou připsaný Vychroň Josef
   Zvoleni volbu přijímají.
   Pak hovořeno o místních poměrech a obecních volbách. (Věta je v závorce a škrtnutá) Obšírnou zprávu o politické situaci podal tajemník župní Ph. Mg. Hruška. Dotknul se všech aktualit politických od voleb parlamentních r. 1925 affery Gajdy, kde podal několik zajímavých detailů stejně, jako u affery Stříbrného a konečně i voleb presidentských. Tu dokumentačně dokázal, že strana naše nemohla z důvodů zásadního nazrání na zájem a potřeby státu a národa vysloviti se pro volbu opětnou prof. Masaryka a že toto stanovisko mužně prohlásila a obhájila u všech spravedlivých a soudných lidí. Vylíčil poměr strany k vládě a k Němcům. Probral všechny významné předlohy v parlamentě projednávané, jich význam státní. Promluvil o blížících se obecních volbách a zdůraznil jich politickým reflexem na vývoj dalších poměrů politických. Vyzdvihl nutnost, aby strana N. D. vyšla z nich posílena a snažně vyzval všechny … k intensivní přípravě voleb a k práci.
   Potleskem projevili přítomní naprostý souhlas …
   Po několika dotazech na p, tajemníka a jich zodpovědění skončil předseda valnou hromadu v 11 hodině prosbou za podporu jeho činnosti všemi členy
Kopal

-------------------
Schůze výborů dne 20. června 1928(?).
   Ustavující schůze výborů se zúčastnil: Kopal, Vaňura, Weidner, Kučera, Fiala, pí. Hrubá. Omluven p. Joneš nemoci, Dr. Pultr zaneprázdněním.
   Přečten protokol poslední výborové schůze z 2. června t.r. a schválen. Přečteny došlé dopisy č. 149, 154, a hlavně č. 150, týkající se bezplatného zasílání „Národa“ v době předvolební.
   Sestaven seznam adresátů, jednatelů i ….(?) a holičů, jak v městě tak v Holohlavech tak v Černožicích. Viz o tom přípis č. 150 župnímu sekretariátu v Hradci Králové z 14. července 1927, Jednatel podal pak obšírnou zprávu v schůzi generálního tajemníka Hlaváčka v Hradci Králové dne 19. června, již se za ogranisaci zúčastnil s p. předsedou, který také zprávu doplnil.
   Pan pokladník podal zprávu o stavu členství a hlásil vybírání příspěvků.

-------------------
Řádná valná hromada dne 13. března 1930
   za účasti 12. členů: Kopal, Kučera, Češka(?)m, Lefnar, Hemelíková, Fialová, Kopalová, Fiala, Weidner, Vichroň, Joneš, Se....
   Po zahájení vzdána čest povstáním zemřelému mistru Jiráskovi.
   Jednatel přednesl výroční zprávu za rok 1929.
   Činnost místní organisace v městě našem může jen v omezené míře se uplatnit a soustřeďuje se v práci zástupců v obci a míst. školní radě. Vlastní politická činnost jeví se v účasti zástupců na veřejných podnicích strany. tak zúčastnili se naší zástupci Kopal a Fiala na IV. valném sjezdu strany ve dnech 13. a 14. března 1929. Bohužel nepodařilo se nám vzbuditi zájem straníků o podniky oborů živnostensko-obchodnického a soukromých úředníků. S potěšením však mohu konstatovati účast našich členek na schůzích krajské ženské organisace, kde četná účast jejich bývá s potěšením vítána. Bylo by si přáti, aby naše členky také doma vyvíjely více činnosti, která se dosud omezila na vaření v obecní kuchyni. Byl jsem členem zemské organisač. komise a krajského výkonného výboru a měl jsem na těchto schůzích možnost nahlédnouti do vnitřního života strany a mohl se potěšiti z idealistického poměru ve straně a jejím životě i práci.
   Význačnou událostí politickou v roce 1929 byly parlamentní volby 27. října. V městě vykazujeme přírůstek 30ti hlasů. Třeba vděčně vzpomenouti činnosti našeho poslance inž. Nováka, který se stará o okres a vyhovuje ochotně všem žádostem o intervence. Volby však nám potvrdily, že rozvrstvení voličů jest jiné a nedá se přivodit přesun hlasů, jak patrno z toho, že ani takový čin jak bylo povýšení na město nezískalo poslanci Novákovi přírůstek význačnější. Vzpomínáno dále zásluhy inž. Nováka o regulační práce (Labe pozn. P.) a vymožení stavby sev. mostu.
   Z jiné činnosti vyzdvihl bych práci našich členů Kopala a jiných v Národohospodářském sboru Jaroměřska (Kopal v dopravním a Fiala dopravní a vodohospodářský) kde se pracovalo na úpravě jízdního řádu, telefonisaci okresu, přeložení serpentiny u Trotiny a j.
   Na příkladu sladka Rýdla ukazuje dále úspěšnou intervenci strany v existenční otázce. Podrobně vysvětluje obtížné poměry v obci, poměr ku ostatním stranám občanským. Vysvětluje akci o zavedení Osvěty Lidu na Jaroměřsko místo Pokrokových Novin, které jsou jen orgánem místní organisace Královodvorské, kdežto O.L. je krajským orgánem strany.
   V roce 1929 byly 4 výborové a 2 členské schůze.
   Na zprávu jednatele navázala obsáhlá debata; v místních obecních záležitostech vyzdviženy surové útoky …. (?) a usneseno k mnoha p. …, aby 6. L. jim bylo čeleno dopisováním.
   Pokladník probírá podrobně stav příjmů a vydání a konstatuje úbytek členů vystěhováním, stav členstva je koncem roku 1929 38. Hotovost v pokladně 167.47 K.
   Revizor účtů J. Lefnar podává zprávu o revizi a uvoluje absolutorium.
   Volby: Pan Vichroň tlumočí jménem členů dík p. předsedovi za vedení organisace a žádá, aby členové výboru si funkce nezměněné ponechali. Přijato.
   Za předsedu navrhuje zastati p. Vaňurovi, který se loučí, se Smiřicemi, dopis na rozloučenou a vyzdvihnouti jeho lásku ku straně. Inž Fiala navrhuje zaslati pozdrav p. ministru Novákovi.
   Ke konci debatováno o obecních záležitostech a schváleno pevné stanovisko zástupců našich i jich práce s ostatními obč. stranami.
   Výbor zůstává tedy nezměněn: (- viz obrázek)
   Zapsal Inž. Fiala

výbor
Výbor ,,zapsal" Inž. Fiala.


-------------------
podpisy
Podpisy přítomných na valné hromadě 5.3.1933.

Řádná valná hromada dne 5. března 1933
   Valnou hromadu zahájil přivítáním kraj. tajemníka, MgPh Hrušky, načež vzpomenul desitiletého úmrtí min. Rašína, jehož památku uctilo shromáždění povstáním. Pak přečten a schválen zápis poslední valné hromady a členské schůze z 28. listopadu m.r. Vzhledem na usnesení čl. organisace volby p. starosty do výboru spořitelny přečten dopis obec úřadu a s nelibostí konstatováno, že nemůže býti zvolen neboť není uveden v seznamu volitelných. Usneseno, aby p. Joneš podrobil odsuzující kritice v obec. zástupitelstvu tuto neslušnou(škrtnuto) beztictnost(?) k osobě starosty. Pan starosta prohlásil, že nestojí o členství ve spořitelně.
   Zpráva jednatele (viz dole) schválena bez debaty stejně jako pokladníka a revisorů. Pokladna vykazuje celkový roční příjem 608 kč a vydání 536 kč, takže zbývá hotovost v pokladně 72 kč. .......

Zpráva jednatelská za rok 1932.
   Činnost naší organisace byla v uplynulém roce nepatrná, což vyplývá z poměrů jednak místních jednak veřejných poměrů ve státě vůbec. Myslím však, že se nelišíme v této nečinnosti valně od ostatních politických organisací, u nichž však činnost měla by míti popud ve stavovských otázkách tak žhavých, an nichž jsou přece založeny. Tuto všeobecnou stagnaci politického života chápu jako všeobecnou nechuť k veřejné činnosti a naprostý nezájem na otázkách veřejných, plynoucí z přesvědčení, že se nedá nic dělat, že režim ve státě se nedá změnit když ani parlament tím více tedy svázané voličstvo může míti vliv na vládní režim, založený na pachtu stran vládních. Letos více nežli v minulých letech strana byla exponována v obecních záležitostech, kde předseda organisace jako starosta měl možnost nahlédnouti do celého zákulisí obecní zprávy a měl i možnost uplatniti se a zasahovat přímo do obec. hospodářství. Dlužno pak přiznat, že pan starosta brzy a snadno plně vnikl do obec. zprávy a obhajuje tu zájmy celku proti navyklé náročnosti zhýčkaných stranníků, kteří nabyli přesvědčení, že obec všechno může a je tu pro ně. Přeji mu zdaru k další práci a hlavně pevného zdraví a nervů. Pro stranu a měšťanskou část občanstva je zatím jasný ten prospěch z nového režimu, že socialisté byli odstaveni od moci výkonné. Vy pánové, kteří jste více ve styku s místním občanstvem sami slyšíte jak voličstvo tuto změnu posuzuje a co stana N.D. získala.
   Z význačných místních událostí, které se také strany nepřímo dotýkají musím uvésti rozpuštění místní školní rady a dosazení správní komisse s národním demokratem v čele.
   V oboru činnosti politické brali jsme účast na všech podnicích organisačních složek strany a to jak na schůzích krajského výk. výboru, tak na krajských schůzích delegátů organ. strany , kde jsem uplatnil názory organisace, jakož i na jiných veřejných podnicích strany jako Rašínově trizně a schůzích živnostensko obchodnických. O jednáních na těchto schůzích referoval jsem na schůzích výboru. Na těchto schůzích výborových jednali jsme o obecních i veřejných záležitostech a zaujímaly k nim stanovisko. Bylo jich v uplynulém roce celkem 3 a jedna schůze členská. Počet došlých spisů činí 9 odesláno 11. Pohyb členstva není žádný, drží se stav 38 z posledních let.
   Vážení přátelé. Jsme již příliš dlouho jednatelem a toužím po tom, abyste si zvolili nového, který by měl možnost vnésti nový ruch do organisace. Já jsem zatížen velkými starostmi úředními a jistou nechutí zasahovat do místních poměrů, s kterýmžto prostředím postrádám jakýchkoliv osobních styků. Volbou nového jednatele prospějete organisaci a mne zbavíte výčitky, že snad jiný mohl by jinak, lépe a s větším zdarem pracovat.

-------------------
Schůze výboru dne 23.března 1933.
   Projednána znovu pořádání Rašínovy tryzny. Vzhledem na nezaručenou účast usneseno od pořádání upustit, protože také strana nemá peníze (72 kč hotovost).
leták
Pražská tiskovina: Korespondence Čsl. Nár. Dem. z března 1934.

leták leták
Leták s přihláškou do strany.
Pro svou velikost je rozdělen na dvě části.

protokol
Seznam členů místní ogranisace ve Smiřicích n. L. z ledna 1936.
Organizace není uvedena, podle jmen je to snad Národní demokracie.

Organisační řád
Organisační řády Československé národní demokracie a její Mladé generace.
Mladá generace československé Národní demokracie Smiřice

pozvánka Vpravo:
pozvánka na ustavující schůzi Mladé demokracie dne 12.7.1933
ve spolkové místnosti hotelu Andrejsek

-------------------

Zápiska ustavující schůze Mladé generace čsl. Národní demokracie konané 12.VII.1933.
   … Stanoveny volby aklamací a navrženi:
předseda Jaromír Kopal
místopředseda: sl. Jarmila Fialová
jednatel: Rudolf Malík
pokladník: Osvald Cihlo
zapisovatel: Josef Jón
organisátor: Ant. Uxa
dva členové výboru: sl. Sekerková, p. Kučera
   2. zástupcové do výkonného výboru: Jaromír Kopal, který jako předseda postupuje automaticky a druhým členem navržen Ant. Uxa. článek z novin
   Všichni jmenovaní byli zvoleni všemi hlasy a svěřené jim funkce přijali.
   …. a uděleno slovo p. insp. Kopalovi, který apeluje na členy ml. gen., aby nezapomněli na bídný stav našich hraničářů a bude-li to možno peněžně, neb poskytnutím vhodné literatury přispěli k zmírnění jejich postavení. K tomu podotkl taj. Studený, že byla za tím účelem založena putovní knihovna Viktora Dyka. Dále žádá p. insp. Kopal starší členy Nár. dem., aby přispěli na finanční základ ml. gen. Vybráno při tom 90 Kč za což poděkoval předseda a pokladník.
   Dodatečně zvoleni pak zástupci starších do mladé gen. a to rada Ing Jan Fiala a p. starosta Vychroň.

-------------------

Vpravo:
je výstřižek z večerníku Národních listů obsahující referát o ustavující schůzi od ref. župního předsedy kol. B. Studeného ze dne 14. července 1933
   Referáty téhož znění byly též v „Národě" a „Osvětě lidu" a v „Ml. národě".
   Již 14 dnů po založení měla ml. gen čsl. nár. dem. ve Smiřicích 31 členů.

-------------------

Mladé generaci československé národní demokracie ve Smiřicích
   K Vaší žádosti ze dne 7. srpna 1933 dovolujeme si zdvořile sděliti, že městská rada ve schůzi konané dne 22. srpna 1933 vyhověla Vaší žádosti a povoluje Vám umístění spolkové skříňky na domě hotelu p. ing. Andrejska.
Starosta města Jos. Vychroň

-------------------

Text dokumentu dole:
   Ustavující schůze Ml. gen. čsl. nár. dem ve Smiřicích konala se dne 12. července 1933 za účasti as 20 členů. Předsedou zvolen byl kol. Kopal Jaromír. Již ve svém proslovu zdůraznil předseda, že Ml. gen. ve Smiřicích bude pracovati v duchu velkých vůdců strany, Dr. kramáře, Dr. Rašína a přítele mládeže Mistra Viktora Dyka.
   Od této doby, tedy za necelé 3 měsíce konáno bylo 5 výborových schůzí a 2 členské. Na jedné probírány byly životopisy Dr. Kramáře, Dr. Rašína a V. Dyka a na druhé promluvil krajský tajemník čsl. Národní demokracie z Hradce Králové MrPh Eduard Hruška o vzniku, cílech a snahách československé Národní demokracie.
   Také zábavní výbor nezahálel. Pořádaly se 2 výlety, jeden do Lázní Velichovek a druhý do Pekla, které se velmi líbily. Dále uspořádán byl přátelský večírek s programem, který byl společensky na výši. Také činnost organisační se znamenitě dařila, takže sdružení naše čítá v současné době 32 členů.

Nestyďte se za svůj nacionalismus a vstupte do Mladé generace československé Národní demokracie.
dokument
Přehled dosavadní činnosti Mladé generace československé národní demokracie Smiřice.

přihláška přihláška
Přihlášky Osvalda Cihly a Stanislava Holečka.

z Prahy
Dopis z ústředního výboru v Praze

seznam členů
Seznam členů Mladé Generace Čsl. Nár. Demokracie ve Smiřicích z července 1933

podpis
-------------------
Zpráva předsedy
ku valné hromadě mladé generace čsl. nár. demokracie ve Smiřicích, konané dne 6.1.1934.

   .... Dne 16. září uspořádala mladá generace prvý veřejný podnik. Byl konán Zábavný večer v sokolském sále Hotelu Andrejsek s programem a tancem. Večírek skončil skvělým efektem jak morálním tak i finančním. Přítomno bylo as 100 osob z toho 12 členů naší mladé generace. Kromě početného zastoupení členů místní organisace nár. dem. dlužno jmenovati milé hosty z Jaroměře, totiž místopředsedu organisace čsl. nár. dem. v Jaroměři gen. ředitele Ing Stárka, a bývalou místopředsedkyni ml. g. kol. Stárkovu rovněž z Jaroměře. Na krajské sjezdu v Jaroměři bylo přítomno 8 členů našeho sdružení. Dne 25. října byla pořádána exkurse do místního cukrovaru. Zúčastnilo se jí 18 členů. Na schůzi v Hradci Králové na V. Výb. byla přítomna za smiřickou ml. generaci místopředsedkyně kol. Fialová. Dne 20.XI. byla konána sběrací akce ve prospěch menšinářů. Dík kolegyni Jarmile Fialové dopadla velmi dobře. Kromě prádla a obuvi bylo vybráno Kč 140.
….... Malík

Zpráva jednatelská
Mladé Generace čsl. Národní demokracie ve Smiřicích za rok 1933.

   Agenda Mladé Generace byla v uplynulém období dosti obsáhlá, o čemž svědčí množství přijatých a odeslaných dopisů:
   Za necelých 6 měsíců našeho trvání odesláno bylo 52 dopisů a přijato 47 dopisů.
   Kromě toho došly různé tiskoviny, pozvánky na zábavy, plakáty atd, které nejsou do tohoto počtu zahrnuty.
   Ruda Malík jednatel

-------------------

Zápis II. valné hromady Ml. g.čsl. n. dem. dne 6. ledna 1934 ve spolkové místnosti hotelu „Andrejsek“
   … Po té přikročeno Ing. radou Fialou k volbám. Volba předsedy konána hlasovacími lístky, ostatní aklamací (kol. Kopal 6 lístků, kol. Cihlo 3 lístky a kol. Uxa 1 lístek).
Zvoleni: předseda kol. Jaromír Kopal
místopředseda kol. sl. Jarmila Fialová
Hemelík jednatel kol. Rudolf Malík
pokladní kol. Walda Cihlo
zapisovatel kol. Josef Hemelík
organisátor kol. Ant. Uxa
členové výboru kol. sl. Sekérková a kol. Jos. Kučera
   Všichni členové nově zvoleného výboru funkci přijali.
   Kolegyně sl. Sekérková přečetla článek o „Situaci v zahraničí“
Josef Hemelík t.č. zapisovatel

-------------------

   Dne 22. září byl konán v sále hotelu „Andrejsek“ věneček. Po uvítání hostů a všech přítomných kol. Uxou byl zahájen program. Kol. Srkal přednesl báseň „Modlitba“ od Svatopluka Čecha, sl. Hrazdílková za doprovodu piana kol. Věr. Fialové zaspívala „Poem“ od Zd. Fibicha a 2 národní písně. Pan Pluhař j.h. z Hradce Králové zaspíval 2 písně a doprovázel se sám na mandolínu. Po programu tanec. Účast byla menší než minulém věnečku. Ukončení bylo 2 hod. ranní.
Hemelík

Jelikož odcházím kon. vojenskou povinnost přeji naši Mladé generaci čsl. nár. dem. a svému nástupci mnoho zdaru a přání, aby činnost byla korunována úspěchem.
Hemelík J. t.č. zapisovatel.

-------------------

Seznam členů z pozvánky na župní sjezd Ml.gen. čsl. n. d. v Jaroměři dne 8. října 1933
Ve Smiřicích dne 27. září 1933.
Cihlo Jaroslav, Cihlo Osvald, Fialová Věra, Háková Božena, Hemelík Josef, Hrazdílek Ladislav, John Josef, Kmínek Jaroslav, Kopal Jaromír, Kopalová Zdenka, Kučera Jan, Lefnarová Hana, Procházková Jindřiška, Procházka Vladimír, Řezníčková Milada, Sekerková Hana, Srkal Ladislav, Šimerková Božena, Šuráň Louis, Uxa Antonín, Ryplová Božena, Pavel Jaroslav, Špátová Milada, Součková Marie, Součková Julie, Bartošek Jaroslav, JUDr. Weidner Vladimír, Pikola Karel, Ing. Svoboda Antonín, Holeček Stanislav.
30 jmen.

-------------------

Kolegyně a kolegové !!!!!
   Na přání mnoha členů budeme pořádati pravidelné „Besedy“, na které musí každý člen přinésti nějakou hru, neb musí něco vypravovat, a jiné, jinak bude potrestán !
   První taková „BESEDA“ bude se konati ve středu dne 29. listopadu 1933, ve spolkové místnosti hotelu „Andrejsek“ o 1/8 hodině večerní.
   Přijďte všichni a uvidíte, že budete spokojeni !
   Ve Smiřicích dne 24. listopadu 1933
   místopředsedkyně Fialová, jednatel Malík

-------------------

pozvánka
Krajský výkonný výbor Mladé generace při Čsl. národní demokracii Hradec Králové
Hlavička pozvánky na plenární schůzi dne 11. listopadu 1934.

-------------------

pozvánka
Pozvánka na pietní oslavu Dra. Aloise Rašina dne 24.března

seznam
Seznam členů MNS ve Smiřicích n. L. z ledna 1936.Národní sjednocení Smiřice

pozvánka
Okresní akční výbor Národního sjednocení ve Dvoře Králové n. L.
Dvůr Králové n. L. 26. září 1935
P.T. Místní organisaci Národního Sjednocení ve Smiřicích
   Svolávám ustavující schůzi okresní organisace N.S. na sobotu dne 5. října 1935 o 3. hodině odpolední do Jaroměře do hotelu „U dvou jelenů“.
   Vzhledem k tomu, že jest to schůze ustavující, na níž bude požádán o účast poslanec kraje p. Dr. Ladislav Rašín, žádám, aby Vaše organisace byla zastoupena co nejpočetněji.
   Frant. Kolář ředitel obchodní školy, předseda okresního akčního výboru NS.

-------------------

seznam
Seznam členů místní organisace Národního sjednocení ve Smiřicích n. L. z prosince 1935.

průkaz
Členský preukaz Národného Sjednotenia

průkaz     kniha
Druhá strana členského průkazu nahoře a obálka knihy Dr. Hodače.

protokol
Protokol na věčnou paměť
sepsaný dne 30. listopadu 1938 členy smiřické organisace Národního sjednocení o jejím rozchodu.