Smiřice a Holohlavy

Pionýr a Československý svaz mládeže ( ČSM ), Socialistický svaz mládeže ( SSM )

Zpět na hlavní stránku


Pionýr

Smiřice - pionýři
Pionýři držící čestnou stráž při Vítání do života na MNV ve Smiřicích 1960. Projev přednáší tajemník Jos. Zilvar. Sm. archiv.

Pionýrský odznak
Pionýrský odznak a odznak Jiskry.
( Jiskry byly organizované menší školní děti.)ČSM


brigáda ČSM
Věra Bohdanecká a Věra Andrýsová, členky holohlavského ČSM.
Foto Rudolf Andrýs.

brigáda ČSM
Brigáda o žních
Na brigádu se chodilo po práci, byly připraveny vozy s obilím a brigádníci snopky rozvazovali a dávali do mlátičky. Mládež tak pomáhala republice zajistit dostatek obilí. Pracovalo se do večera, zdarma a druhý den se šlo do práce. Jako odměnu svazáci dostali fůru slámy s dovozem do Temného dolu u Horního Maršova, kde měli chatu. Slámu používali na vycpání slamníků, dnes matrací. Chata byla pod Rýchorami, nedaleko měli chatu i smiřičtí skauti.

Zadní řada zleva: obsluha mlátičky, zaměstnanec statků, bydlel na Zbuzanech, Halák František, Beránek Miloš, Černý Josef, Eis Jindřich, Rezek Zdeněk, Funfera Jiří, Hornychová Jaroslava, Špaček Josef, bydlel ve mlýně
Sedící zleva: Povolný Zbyněk, Kamarádová Vlasta – Černá, Soukupová Květuše – Eisová, Urlichová Eva - Kloučková, Kratochvíl Josef, Nováková Věra - Hylmarová,
Foceno kolem roku 1950, stodoly ve Zderazi. Popis Milan Plšek, foto p. Beránek Miloš


Smiřice  - ČSM
Členové ČSM pomáhali na žních. Pro datování: Klement Gottwald ( na transparentu ), zemřel v 14. března 1953. Sm. archiv.
Přímo za autem stojí smiřické nádraží.


Socialistický svaz mládeže základní organizace Smiřice

Historie SSM ve Smiřicích.

  Zakládající schůze v kině se konala 15.6.1970.
  Byly pozvány ročníky 1945 – 1955. Schůze se zúčastnilo 63 lidí. 9 hostí – z toho: za OV SODMO s Wágner a s. Tlustoš, za MNV s. Ježek a s. Marel, za KSČ s. Špryňar, za MF s. Kutil, za ZDŠ s. Novotný a s. Liška.

Zakládající členové: Členové prvního výboru ZO SSM jsou označeni hvězdičkou.

Bureš Vladimír
Burešová Hana
Hvězdová Věra
Klimeš Václav *
Koudelková Věra *
Kutilová Jitka
Marelová Drahomíra
Obrtál Jan *
Pozdílek Oldřich *
Sedláček Zbyněk
Smolíková Ludmila *
Svatoň Petr
Vít Jiří
Vítová Eva
Volterová Jitka *
Hnik Petr *
Sladký Vladimír *

Nástin práce:
1) Klubovna
2) Spolupráce s NV, NF, ZDŠ a ostatními závody a organizacemi ve Smiřicích
3) Beseda se s. Vágnerem
4) Sběr železa, ve spolupráci s NV
5) Zimní a letní rekreace na chatě ZK Předměřice
6) Zájezdy
7) FF a NV

Zápis z ustavující schůze SSM, konané dne 15.6.1970 ve Smiřicích
  1) Všechny přítomné pozdravil s. Václav Klimeš a přivítal hosty města Smiřic – zástupce s. Pavla Tlustoše a s. Wágnera.
  2) S. Tlustoš přednesl referát k poslání SSM
  3) S. Jiří Vít přednesl návrh nástinu práce na rok 1970
  4) Diskusi zahájil s. Klimeš. Dále se ujal slova s. Špryňar a s. Kutil. S. Novotný – ředitel ZDŠ – zdůraznil vedení oddílů již od začátku školního roku. S. Marel podnítil činnost SSM na udržování zámeckého parku.
  Po menší diskusi byla ustavující schůze zakončena.
  Na závěr byl promítnut film „Past na popelku“


Plán kulturně politických akcí SSM Smiřice na rok 1971

  1) Pomoc při dostavění smiřické pošty
  2) Opravy klubovny na malém stadionu
  3) Pomoc MNV na případných nárazových akcích
  4) Uspořádání besedy se s. Vágnerem ze ZOO ve Dvoře Králové
  5) Ve spolupráce s tanečním kroužkem uspořádat předtančení pro příslušníky spojeneckých vojsk v ČSSR
V. Klimeš v.v.

Plán činnosti kroužku společenského tance při ZO SSM ve Smiřicích


  1) Obesílat soutěže co největším počtem párů
  2) Dosáhnout alespoň u poloviny párů vyšší kategorii
  3) Provádět předtančení a taneční ukázky na plesích a jiných společenských příležitostech
  4) V rámci proletářského internacionalismu budou utužovat a rozšiřovat již navázané družební styky se sovětskými komsomolci ze sovětských posádek
    - společenské besedy o životě v Sovětském svazu a o práci a životě obou mládežnických organizací
    - po dohodě s družební posádkou pořádání společných kulturně politických akcí.
  5) Členové KST se dále zúčastní v plném rozsahu činnosti ZO SSM ve Smiřicích, jehož jsou členy, jak na úseku budovatelském, tak na úseku politicko-ideově-výchovném.


Plán práce SSM ve Smiřicích na rok 1972

  1) Do konce června dokončení klubovny
  2) Spolupráce s amatérským tanečním klubem
  3) Po dokončení klubovny – jednou měsíčně veřejné diskotéky
  4) Celoroční udržování květinových záhonů před Dvoranou
  5) Na jaře – do konce dubna – úprava cest v parku
  6) Pořádání výletů
  7) Účast na akcích pořádaných OV SSM
  8) Uspořádání dětského odpoledne – 1.června
  9) Vzájemné sportovní střetnutí Svazarm – SSM – začátek září
  10) Nárazové brigády pořádané MNV
  11) Historie města Smiřic – beseda s. Zahálkou ( kronikář města – pozn. P. )
  12) Začátkem listopadu – Beseda se členy OV a KV SSM „O aktuálních problémech organizace“


Činnost ZO SSM Smiřice za rok 1973

  Uspořádaní oslav MDD 3.6. - závody na kolách a koloběžkách, kresba na asfaltu
  Zapojení při pořádání Dne Svazarmu – účast na dukelském závodu, večer pořádání soutěže ( družstvo SSM ).
  Soutěž „Mládí okresu“ 23.1. – v místním kole družstvo SSM na 1. místě, ve finále ( Hradec Králové )na 2. místě – s minimální ztrátou 1 bodu.
  Započetí stavby klubovny - dne 12.5.1973 – závazek 1 200 hodin, odpracováno 4 347 hodin, hodnota díla na 1 člena asi Kč 1 500.
  Taneční kroužek – členové se ve spolupráci s Amatérským tanečním klubem v HK účastnili předtančení, pořádaných v plesové sezóně a tanečních soutěží po celé republice. Uspořádáme taneční soutěž „Pohár města Smiřic“.
  Turnaj v dívčí kopané – uspořádán ve spolupráci s OV SSM HK.
  Politické vzdělávání členů SSM – po celý rok – prováděli členové MO KSČ.
  Na Výroční členské schůzi dne 19.10.1973 předány odměny nejlepším a nejaktivnějším členům ZO a čestná plaketa s. RSDr Janderovi, předsedovi MěNV Smiřice.
  ZO SSM Smiřice obdržela čestné uznání Mě NV za veřejně-politickou práci a budování klubovny.
  Čestné uznání též obdrželi:
   Jiří Řízek za odpracování 470 hodin zdarma
   Stan. Krtička – 460
   Jiří Bureš – 364
   Jiří Sladký – 250
   Miroslav Žilka za 536 hodin ( část. placených )
Zdroj: smiřický archiv.

Smiřice - SSM
Soutěžní pořad ,,Mládí okresu 1973" ve smiřické Dvoraně. Podle popisek soutěží SPS, Svazarm a SSM. Sm. archiv.