Smiřice a Holohlavy - zahrádkáři

Jsou použity fotografie ze smiřického archivu a z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku      Schůze zahrádkářů v r. 1975výstava
Výstava ovoce a zeleniny v Městské dvoraně ve Smiřicích.

Smiřická kronika:
   Fotografie jsou připsány roku 1930, ve smiřické kronice se v tomto roce o výstavě nepíše. Od roku 1928 na podnět zahradníka Ludvíka Ježka byly každoročně v Městské dvoraně pořádány výstavy jiřin a růží. O ovoci se nepíše.

   26. září - 5. října 1931 uspořádal okrsek Hospodářského sdružení českých křesťanských zemědělců v Jaroměři okresní hospodářskou, ovocnickou, květinovou a včelařskou výstavu ve Smiřicích. Výstava umístěna v Městské dvoraně a přilehlých místnostech, v nádvoří Městského hotelu, ve státní rolnické škole, na nádvoří státního velkostatku, v zámeckém parku stát. rolnické školy. Při příležitosti této výstavy byl vydán katalog, který je v 1 výtisku uložen též v městském archivu.

výstava

výstava

výstava výstava ovoce 1952 Zprávy pro zápisy ve smiřické kronice, zdroj Městský úřad Smiřice

Zahrádkáři 1970

Přednášky:
19.2.1570: V. Dvorský z Kuksu u Dvora Kr.n.L. - Pěstujeme jiřiny, tulipány a jiné cibuloviny

22.2.1970: Zájezd do SEMPRY v České Skalici

6.března 1970: pro smiřické ženy k MDZ pásmo barevných diapozitivů Poezie růží - pr. ing. Falátek z Malšovic - 25 členů

16.dubna 1970: Včely - pomocnice zahrádkáře - s. Bouz ze Smiřic, předseda spolku včelařů

20. června 1970: Výlet na festival dech. hudeb do Kolína - 52 lidí

28.června 1970: Slavnostní schůze k 25.výročí založení místní pobočky organizace zahrádkářů – 33 členů a 1 host
Před 25 lety založilo asi 30. nadšených přátel s malými zahrádkami místní organizaci, do jejíhož čela zvolen byl výbor, v němž byli předsedou Karel Sychrovský, místopředsedou Jan Špryňar, jednatelem Václav Klikar, pokladníkem Josef Semrád, ovocnářským referentem Josef Procházka. Pracovali dobře, důkazem toho je značný vzrůst počtu členstva i bohatá činnost pobočky. Za 25 let uspořádáno na 150 odb. přednášek,125 autobusových zájezdu, 22 výstav ovoce, zeleniny a květin.

15.-16.srpna 1970: na 2 dny zájezd na jižní Moravu:
Kroměříž /městský park/, zámek Buchlovice, klášter Velehrad a archeolog, vykopávky, botan. zahrada a park v Lednici, Mikulov. Vranovská přehrada - 52 lidí

4. října 1970: zájezd do HK na okresní výstavu – 33 lidí
Celková expozice smiř. organ. na ní obdržela zlatou medaili, také př. F. Maršálek obdržel stř. medaili za výpěstek kukuřice a zeleniny.

31. října 1970 zájezd do Nár. divadla v Praze – 54 lidí

8.-9.listopadu 1970 Výstava ovoce a zeleniny -
146 sortimentů: 52 druhů jablek + 19 odrůd hrušek
Vybráno Kčs 271, - Kčs Zúčastnili se též Čs Státní statky 4 druhy jablek a zelí a celeru - 104 osob
Tato výstava byla odměněna Ustř. výborem za dobré uspořádáni a vkusnou úpravu peněžní odměnou Kčs 500,-.
Předseda Josef Vít, jednatel Jiří Hampl
+/ 15 členů odměněno odbornými knížkami a host př. Kuřátko obrazem gladiólů.
+/ Odpracováno na 5.000 brigádnických hodin na zvelebení města. Proveden velký počet besed se školní mládeží /roubování, očkování, sázení stromů apod./ Obstaráno za tu dobu asi 3500 ovocných stromků, asi 360 q umělých hnojiv, 300 q rašeliny, 300 q mletého vápence, prováděno každoroční školení členů.
S vděčností vzpomínáno prvního předsedy Sychrovského, který od prvopočátku až do svého onemocnění bez přerušení svou funkci velmi dobře a svědomitě zastával.

--------------------------------

Vložená fotografie z webu má na zadní straně text:
Děkujeme za spoluúčast při výstavě zimního ovoce dne 9. až 11. února 1952 ve Smiřicích.
Nekvalitní razítko: Spolek zahrádkářů Smiřice, pobočka Jednoty zahrádkářů
Podpis: Sychrovský a jeden nečitelný

--------------------------------

plakát
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů, základní organisace Smiřice
pořádá ve dnech 30. a 31. října 1971 ve velkém sále Dvorany
Výstavu ovoce a zeleniny
Mimo vlastních výpěstků členů svazu, bude na výstavě exposice Konserváren a lihovarů Černožice a Smiřice, kde budou předvedeny nové výrobky, spojené s ochutnáváním - Velkovýkrmna Smiřice vystavuje ovoce a zeleninu - Zelenina, n.p. vystavuje veškeré druhy ovoce - Státní statek Česká Skalice - nové druhy ovoce ze svých plantáží.

--------------------------------

Zpráva předsedy 1972
Vážení přátelé, vážení hosté !
   Zahajuji výroční Členskou schůzi Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů základní organizace ve Smiřicích a dovolte přivítat člena ústředního výboru a našeho velkého přítele Josefa Kuřátka.
   Dále srdečně vítán přátelé z organizací, zástupce Městs. nár. výboru a všechny milé hosty.
   Sluší se vzpomenout zemřelých naších členů kteří odešli v minulém roce: Andrejsek František z Holohlav, Kubásek Jan, Černý Jan.
   Uctěme povstáním jejich památku.
   Přátelé! Rok 1972 byl významný pro všechny ovocnáře, neboť jsme vzpomínali sté výročí organizovaného ovocnářství a 15 let založení českého ovocnářského svazu. Vláda uznala tyto významné výročí udělením státního vyznamenání Za zásluhy a výstavbu. Náš svaz je jako dobrovolná společenská organizace členem Národní fronty. Počten členů se řadí mezi organizace velmi významné. Jako člen Národní fronty podporuje její politiku a vychovává své členy v souladu se zájmy společnosti. Vede své členy k provádění veřejných prospěšných akcí a pomáhá plnit její úkoly. Své uvědomění dokumentují členové odpracováním statisíce hodin ročně. V roce 1971 bylo při skrašlování a veřejně prospěšných akcí dobrovolně a brigádnicky odpracováno celostátně jeden milion 700tisíc hodin, v zemědělství 450tisíc hodin a desetitisíce hodin v rámci akcí Národní fronty.
   Také my ve smiřické organizaci chceme co nejúčinněji pomoci a přispět ke splnění všech úkolů na našem úseku zájmové činnosti, které byly uvedeny ve volebním programu MěNV.
   Povedeme své členy ještě s větší intenzitou k osvojování pokrokových poznatků vědy a praxe k lepšímu využiti půdy, povedeme je k tonu, aby na této půdě pěstovali co nejkvalitnější ovoce a zeleninu a to nejen pro vlastní potřebu svých rodin, ale aby těmito výpěstky přispěli co nejvíce ve prospěch našich pracujících dodáváním výkupním organizacím. A nyní bych rád řekl několik slov k vlastní práci organizace!
   Když mám být upřímný nejsme spokojení s dosavadním výsledkem. Až na nový ples, který se opravdu vydařil, nedocílili jsme těch výsledků, které jsme očekávali a které jsme vám na loňské výroční schůzi slibovali.
   Místo plánovaných 6ti přednášek uspořádali jsme pouze 3 zorganisovali jsme 3 tématické autobusové zájezdy. Závazek uzavřený s MěNV jsme splnili a odpracovali jsme 208 hodin na průklestech lipového stromořadí. Nedokázali jsme zajistit pro vás slíbená strojená hnojiva a také rašelina zatím není.
   Založeni zahrádkové kolonie narazilo na problém vody a tak zatím ta věc spí, ačkoliv přítel Zd. Marek se spolupracovníky vyhotovili pěkný plán a dokumentaci. V tomto směru jsme jednali s podnikovým ředitelem st. statků soudruhem Brožem a chtěli bychom získat ten starý domek na třešňovce proti cihelně, kde by mohla být spolková místnost, popřípadě sklady. Jinak myslím, že spolupráce s MěNV jest velmi dobrá. Doposud jsme měli jeho všestrannou podporu a naše požadavky byly celkem dobře splněny.
   Možná,že se vám bude zdát málo 208 hodin odpracovaných pro město, když vezmete v úvahu, že máme 164 členy. Ale ruku na srdce! Kolik z vás zde přítomných jste přišel pomoci. Já vím, že loňský rok byl mimořádně náročný, že ve Smiřicích bylo dobrovolně brigádnicky odpracováno několik desítek tisíc hodin, ale stále se ještě našli lidí kteří přišli a pomohli splnit závazek .Zde musím poděkovat přátelům Vondruškovi, Čertnerovi, Bůtovi, Hamplovi, Maršálkovi, Tykalovi, Skořepovi, Prokopovi a několika jiným, kteří nás pochopili. Jak již jsem úvodem řekl, jsme členy Národní fronty a musíme se jako členové chovat. Proto výbor doporučuje odpracovat v letošním roce 1973 400 brigád. hodin.
   Slibuji vám, že se všemožně vynasnažíme zastupovat vaše zájmy a splnit vaše požadavky. Podrobnější zprávu vám podá jednatel př. Hampl. Ještě jednou vám děkuji za pozornost a předávám slovo jednateli.

--------------------------------

Slyšeli jste zprávu předsedy a tak hned přejdeme k vlastní práci naší organizace.

21. ledna 1972 jsme uspořádali II. společenský ples s českým svazem včelařů. I tento dopadl nad očekáváni výborně a stal se již ve Smiřicích tradiční. A jak dopadl letos ani nemusím mluvit. Kdyby byl jednou takový sál, ještě bys neměl kam sednout.

13. února byla výroční členská schůze s návštěvou 58mi členů. Přednášel přítel Kuřátko.

10. března jsme uchystali tajný výlet jen pro ženy k MDŽ. Vše se pak odehrálo v Rasoškách za spoluúčasti zahrádkářů ze Skalice. Návštěva byla až moc velká. Přednáška ing Falátka se setkala se vřelým ohlasem. Následoval pestrý program s tancem. Nejvíc však oslavovali strejci a domů jsme se dostali až ráno.

13. dubna byla pěkně navštívená přednáška přítele J. Maršíka z Náchoda. Promluvil o boji proti škůdcům ovocných dřevin a bohatá diskuze svědčila o zájmu přítomných 52 členů.

V červnu jsme provedli autobusový zájezd: v Josefově jsme navštívili přít. Sefra, který pěstuje překrásné lekníny. Na jeho velké zahradě jsme se zdrželi asi 2 hodiny a pokračovali do Dvora Králového. Každý byl zvědav na zoologic. zahradu o které jsme hodně četli a slyšeli. Nebyli jsme zklamáni, protože nová, stále doplňovaná zahrada nemá a nebude mít období v celé Evropě. 51 účastníků bylo velmi spokojeno a ve večerních hodinách se vrátilo do Smiřic.

V květnu byla plánována přednáška přít. Urbana z Plácek, ale pro jeho nepřítomnost v Hradci Král. nemohla být uskutečněna.

Po prázdninách jsme uspořádali v záři zájezd na celostátní výstavu do Litoměřic. Nikdo nebyl v očekáváni zklamán a bylo všeobecně konstatováno, že úroveň litoměřické výstavy se rok od roku zlepšuje. Na cestě domů jsme zajeli do Doks, kde měla být výstava samorostů, byla však zavřena a tak jsme se škrábali na Bezděz. 50 výletníků se vracelo domů unaveno a v noci byli rádi, že jsou jen ze Smiřic.

V listopadu jsme měli plánovanou přednášku přítele Pižla, který nás však svou smrtí velmi zarmoutil a překvapil. Pro nedostatek času nebylo možné již opatřit náhradní přednášku.

Podle písemné objednávky bylo objednáno a rozděleno 10 a půl metráků sadbových brambor a 154 ovocných dřevin ze školky ve Zboží, celkem za 5.350 Kčs. Jak víte máme již po dva roky těžkosti s umělými hnojivy. Také loni byla zaslána řádná písemná objednávka, ale buď hnojivo nebylo a když bylo tak zase jsme nesehnali auto. Teď máme závazně slíbeno, že nám něco dodají, alespoň to rukoudání slíbil Ruda Vír, který tam dělá vedoucího. Tak uvidíme jak to dopadne tentokráte.

To samé je rašelinou: víte,že jsme po kolik let měli každoročně jeden nebo dva vagony. Ta stála asi 14 Kčs za metrák do stanice Smiřice. Asi se přišlo na to, že pro zahrádkáře to je moc laciné a bylo nám loni na naši objednávku sděleno, že tato volně ložená rašelina je k mání pouze socialistickým podnikům a zahradníkům. Pro nás, kteří nejsme socialisté je k dostání lepší a hlavně dražší pytlovaná. Je lepší v tom, že metrák přijde na 50 Kčs. Vidíte jak nám zahrádkářům všude vycházejí vstříc. Přesto jsme musili takovou objednat a čekáme na odpověď.

Smiřická organizace má 164 členů a stará se o 16 a půl hektaru půdy.
   Naši členové dodali bez smlouvy asi 2 metráky ovoce vesměs jablek a 50 kg angreštu. Naše stálá bolest je chybějící místnost, nebo sklad, kde bychom měli výkup ovoce. Takto musejí všechny ty babičky a dědečkové s ovocem do Černožic. A víte jak to chodí. Tento úkol mají většinou v rodinách na starosti staří a umíte si představit, co to je pro takové lidi za oběť, když třeba veze vše zpátky, protože výkup už nebere, nebo že nepřijel. Jak se již zmínil předseda pokoušíme se získat domek na cihelně, kde by bylo možno něco takového pak podniknout.

Několik lidí odpracovalo 208 hodin pro Smiřice krásnější a ostatní naši členové odpracovali několik set hodin na práci ve městě na dláždění chodníků a na kanalisaci. Národní výbor vydal heslo: Za Smiřice krásnější. Kdo jiný by měl mít toto heslo v srdci, když ne zahrádkáři. Proto žádáme všechny členy, aby se starali o zelené pásy před svými domy, aby věnovali velkou pozornost svým květinovým zahrádkám a aby nám přišli pomoci při pracích na brigádách. Jen tak splníme letošní závazek odpracovat 400 hodin pro město. První brigáda bude v případě příznivého počasí v březnu některou sobotu. Dáme všem včas vědět. Chceme letošního roku zase uspořádat velkou výstavu ovoce za spolupráce státních statků. Jak to tak pozoruju, mám obavu, že to dopadne jako loni a zase budeme bez ovoce. V tom případě uvažujeme uspořádat výstavu pokojových květin. Spolupráce s MěNV je taková,že si opravdu až na tu požadovanou místnost nemůžeme v ničem stěžovat. V orgánech lidosprávy máme 6 našich členů a 2 jsou členy N.F.

Přínosem pro národní hospodářství je snaha dále zvyšovat odbornost našich členů a budovat účelová zařízení. Proto je naším velkým přáním získat alespoň jednu velkou místnost na zřízení moštárny. Znamenalo by to velké ulehčení pro členy, kteří jezdí s ovocem do Černožic a významné, zlepšení našeho jídelníčku. Jinak jako každý rok sledujeme význačné narozeniny členů s kulatým číslem - 60 65 70 75 a více a zasíláme jim jménem organizace blahopřání.

------------------------

Zpráva Jednatele za rok 1973
Vážení přátelé !
   Český svaz ovocnářů a zahrádkářů je jedinou dobrovolnou zájmovou a společenskou organizací, která sdružuje všechny ty, kteří ze záliby a bez odměn vyvíjejí zahrádkářskou činnost. Základní buňkou celého svazu jsou základní organizace v obcích a městech, sdružené v rámci okresů v okresní organizace. Vrcholným představitelem je ústřední výbor. V současné době obdělávají členové asi 50 tisíc hektarů půdy. Na této půdě, která je nevhodná na obdělávání a využiti velkovýrobními zemědělskými způsoby, dosahují zahrádkáři velmi dobrých pěstitelských výsledků. Vypěstují každoročně dostatek kvalitního ovoce a zeleniny nejen pro sebe a rodinu, ale hlavně pro dodávky státnímu obchodu. Loni celostátně vyrobili 1.768 vagonů ovoce,  výstava ovoce 1975 412 vagonů zeleniny a 465 vagonů vinných hroznů. Nadbytek ovoce, nebo méně kvalitní výpěstky se zužitkují v malých moštárnách, které náš svaz za pomocí svých členů buduje pro výrobu vín, moštů a jiných výrobků z ovoce. V dnešní době má svaz asi 300 tisíc členů, pro které organizuje zájezdy, výstavy a přehlídky vín.
  Prostřednictvím základních organizací vyvíjí všeobecně prospěšnou činnost, jak odbornou, tak i pro širokou veřejnost populárním způsobem, každému laikovi pochopitelnou. Také naše organizace ve Smiřicích se snaží tyto úkoly plnit. Proto každoročně si plánuje svou činnost a tento plán se všemožně dle možností dodržuje. Proto vám teď řeknu co jsme v roce 1973 podnikli a splnili:

27. ledna jsme uspořádali 3 společenský ples společně se svazem včelařů. Všichni víte, že dopadl nad očekávání dobře, škoda jen, že není k dispozici větší sál. Při této příležitostí děkujeme všem, kteří pomohli s výzdobou sálů, dary do tomboly a při pořadatelské službě.

11. února byla konána výroční členská schůze s návštěvou 44 členů. Přednášel, jako již dlouhá léta přítomný zde přítel Kuřátko.

9. března jsme pořádali oslavy k MDŽ. Vypravili jsme se do Lejšovky, kde byla pěkná zábava spojená s tancem, pestrým programem doplněná přednáškou přítele Codra ze Zboží o kaktusech. Pohoštění všem přítomným ženám jsme zaplatili z výtěžku plesu.  výstava ovoce 1975

24. dubna nás provedl př. ing. Falátek po Nizozemí v přednášce, doplněné 250ti barevnými diapositivy. Byla to nejvíce navštívená přednáška.

17. května měl u nás přednášku přítel Hering, který zasvěceně a velmi odborně pohovořil a pěstování meruněk a broskví. Objasnil některé chyby, které většina pěstitelů se dopouští špatným výběrem podnoží, nebo sázením nehodících se druhů.

Na záři se nám podařilo konečně zajistit přítele Urbana z Plácek, který přednášel na téma: "Jak získat velkou úrodu i na malé zahrádce". Velmi pěkná přednáška jest však tak obsáhlá, že bude mít pokračování i v letošním roce.

14 a 15.října jsme spolu s velkovýkrmnou Smiřice uspořádali velkou a krásnou výstavu ovoce a zeleniny. Vystavovalo 52 našich členů a dále Statek Česká Skalice, SS. Holohlavy, SS. Choustníkovo Hradiště, Velkovýkrmna Smiřice, Konzervárny a lihovary Černožice a moštárna Choust. Hradiště. Množství krásného ovoce poutalo pozornost všech návštěvníků, kterých však pro velmi špatné a deštivé počasí přišlo málo - 280 zájemců a 430 školních dětí s učiteli.  výstava ovoce 1975

Plánovaná přednáška přítele Hederlína z České Skalice se neuskutečnila, ale nahradili jsme ji improvisovanou besedou v jedné třídě místní školy. Beseda byla doplněna 5ti krátkými odbornými filmy.

Také v roce 19/3 jsme nedokázali zajistit obsazení autobusu pro plánovaný zájezd na liberecké výstavní trhy v červenci a na Floru Olomouc v srpnu. Většina mladších členů má auto, takže o hromadné zájezdy není zájem a sejde se asi polovina lidí, potřebná k obsazení autobusu. Je to škoda,neboť jestli si vzpomínáte bývaly to velmi pěkné a zábavné výlety, na které každý dlouho vzpomínal.

Podle písemné objednávky jsme rozvážili a prodali 12 q raných brambor. Členové však si stěžují, že brambory jsou rok od roku čím dál dražší. V roce 1972 jsme si na výroční schůzi postěžovali, že není k dostání hnojivo o rašelina. Přes některé varování jsme objednali a složili 300 pytlů rašeliny. A vidíte, jen se po ní zaprášilo a ještě se nedostala. Sehnali jsme 20 q hnojiva PKN . To tam ještě zůstalo a kdo by měl teď na jaře zájem, může u př. Tykala obdržet i větší množství. Také veškeré ovocné školkařské výpěstky jsme v pořádku sehnali a rozdělili k všeobecné spokojenosti. Kdo by měl ještě nějaké požadavky může si dnes objednat některé štěpy, ty může ještě na jaře sázet. Celkem bylo opatřeno za 16.597 Kčs potřeb pro členy, kterých k 31.12.1973 jest 158 registrováno.
    výstava ovoce 1975 Jak dobře víte dali jsme si na minulé výročce závazek odpracovat 400 hodin. Mnozí nad tím kroutili hlavou, dnes vám tedy mohu oznámit, že závazek jsme splnili a bylo odpracováno 578 hodin zdarma a dobrovolně. Několik členů například upravilo po několik sobot malý stadion a tak jej připravilo na důstojné oslavy prvního máje. Ostatní členové dbali o zeleň a vysázené okrasné květiny na veřejných prostranstvích a na ulicích před svými domy. Všem těm,kterých se to týká děkujeme srdečně a upřímně.
   Spolupráce s Mě.NV je taková, že si opravdu nemůžeme stěžovat, naopak máme strach, že nás teď bude prohánět ve věcí zahrádkové kolonie. Jako každý rok, tak i v roce 1973 jsme sledovali význačné narozeniny svých členů a všem jsme v určený den poslali blahopřání. Prosím vás všechny ještě jednou. Starejte se o zelené pásy před svými domy a pomozte i sousedovi, který již nemůže, nebo je nemocný. Jestliže náš národní výbor vydal heslo Za Smiřice krásnější, kdo lépe by jej měl chápat než my zahrádkáři. Víme, že i někteří naší členovi odpracovali na sta brigádnických hodin v akci Zet, nezáleží přece na tom, kde budou odpracovány, hlavně že chceme pomoci tam kde je potřeba.
  

výstava 1975
Výstava v roce 1975 byla pořádána v roce 700letého výročí prvního zápisu o Smiřicích.
Vložené fotografie v článku nahoře jsou také z této akce.

výstava 1975
Výstava v roce 1975
Smiřická kronika píše: 25. a 26.10.1975
V sále Městské dvorany instalovali členové MO Zahrádkářů výstavu ovoce a zeleniny. Tato se setkala se značným ohlasem a prohlédlo si ji 890 lidí.

Výstava ovoce a zeleniny v roce 1976Výstava Ovoce a zeleniny v roce 1979
Smiřická kronika 20. - 22.X.1979:
   Sál „Dvorany“ i přísálí byly naplněny exponáty velké výstavy, připravené zahrádkáři. Skutečně s vkusem uspořádané exponáty i doplňková tabla, to přilákalo 1002 návštěvníků. I když jsou do počtu zahrnuty děti ze zdejších škol, přesto jde o rekordní počet.

výstava

výstava
Koutek kaktusů z majetku s. učitelky Dostálové.Pan Kupka ve smiřické kronice o výstavě 23.10.1982 píše:
   Dnešek je na události bohatý. Zahrádkáři otevřeli výstavu ovoce a zeleniny, doprovázenou výstavou květin. Letos bylo opravdu co vystavovat. Tak klimaticky příznivý rok nebývá často. Však se na vkusně instalovanou výstavu (nápady převážně s. učitelky Dostálové) přišlo podívat 675 zájemců. Výstava trvala do 25.10.1982.

Kronika popisuje činnost zahrádkářů každoročně.

výstava
Fotografie z výstavy v říjnu 1982 jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

výstava

výstava výstava

výstava

výstava výstava

výstavaZa průkazky děkuji Haně Šímové.

průkazka
Členský průkaz Českého zahrádkářského svazu

průkazka
Jaroslav Štefan - vnitřní strany s členskými známkami.

průkazka
Nový členský průkaz.

průkazka
Razítko: Český zahrádkářský svaz základní organizace Holohlavy

průkazka
Vložený obrázek se stranami 6 a 7 má v záhlaví text: Záznamy (registrace SZO ČZS, ZO ČZS)