Smiřice - výstavba parkovišť v ulici Gen. Govorova v r. 2022

Zpět na hlavní stránku      Popis domů v ulici      Další práce v ulici      Příprava pro stavbu parkovišť.Z Oznámení o zahájení stavebního řízení:
   Stavba obsahuje:
   SO 101 Dopravní plochy – za účelem navýšení kapacity parkovacích stání v lokalitě je navržena úprava řešení parkování, chodníků a zelených ploch v ulici Generála Govorova. Součástí návrhu je i úprava stávajících místních komunikací a chodníků v místech napojení záměru. Podél stávajících komunikací je navrženo 61 nových kolmých parkovacích stání s krytem z betonové zatravňovací dlažby – s hloubkou zálivů 4,5 m s možností 0,5 m přesahu, s šířkou stání 2,5 m (krajní stání šířky 2,75 m), vyhrazená stání šířky 3,5 m (alt. 3 m šířky s možností přístupu na chodník). Podél nových parkovacích stání jsou navrženy nové chodníky šířky 2 m z betonové dlažby. Odvodnění parkovacích ploch je navrženo pomocí zatravňovací dlažby a propustné konstrukce do vsaku, chodníky s příčným sklonem 2% budou odvodněny do okolního terénu nebo na komunikace a odtud stávajícími uličními vpustěmi do kanalizace. 4 stání budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
   Stávající inženýrské sítě vedené v nevyhovující hloubce budou pod zpevněnými plochami vloženy do chrániček.

---------------------

Usnesení z 6. schůze Rady města Smiřice konané dne 30. 3. 2022 - číslo: 45/2022
   Rada města schvaluje smlouvu o dílo se společností Borta, s.r.o., jejímž předmětem je vybudování parkovacích kapacit v lokalitě sídliště Govorovo v ceně 3.321.127 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem.


Govorova
Plán rozložení budoucích parkovišť. Zdroj: web města Smiřice

Klikni pro příslušné parkoviště:     B    C    D    E    F    
A

Govorova
Na nových parkovištích se začalo pracovat u školky. 6.4.2022.

Govorova
8.4.2022.

Govorova
8.4.2022.

Govorova
28.4.2022

Govorova
28.4.2022

Govorova
7.5.2022

Govorova
28.5.2022.B

Govorova
25.4.2022

Govorova
27.4.2022

Govorova
28.4.2022

Govorova
Přemístěné kontejnery a konečně v tomto úseku chodník pro chodce. 29.4.2022C

Govorova
3.5.2022

Govorova
7.5.2022

Govorova
Chodník bude skoro u domu - viz červené čáry. 21.5.2022

Govorova
21.5.2022

Govorova
31.5.2022

Govorova
14.6.2022D

Govorova
18.5.2022

Govorova
21.5.2022

Govorova
Oproti původnímu plánu, který byl vypracován ještě před skácením stromů, je parkoviště změněné.
Na připomínku obyvatel, bylo parkoviště "D" posunuto vpravo.
Tím se nové spojilo se stávajícím, chodník se zarovnal a také auta se vzdálila od domu. 26.5.2022

Govorova
31.5.2022

Govorova
U obou vchodů byl zvýšen chodník pro bezbarierový vstup do domu. Dělají se zde výtahy. 31.5.2022

Govorova
Zasazená tráva ihned vyrostla. 18.7.2022E

Govorova
31.5.2022F

Govorova
14.4.2022.

Govorova
27.4.2022

Govorova
1.5.2022