Smiřice - Hankova ulice čp. 46

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hankovy uliceHankova  ulice 46
Čp. 46 - 29.12.2005.

Litomiský Ze žádosti o povolení stavby:
   mé dosavadní domovní stavení jest nejen těsné ale i velmi jíž sešlé, tak že nucena se vidim takové přestavěti a dle přiloženého nákresu rozšířiti a potřebám mým přispůsobiti.
   V Smiřicích dne 30. července 1879 Jan Litomiský

Z protokolu
   za povolení stavby nového domu Jana Litomiskýho byl sepsán 17. září 1879.
   1.) Nová stavební čára jest od domu staré zdi na 50 centimetrů ven totiž proti okresní silnici položená, v které výrážky mimo gesimsu zahrnuté jsou, jak v plánu stavebním naznačeno jest; a sice aby futra hlavních dveří byly do vnitřního lice vsazené a tím buďte před prážní schody do zdi umístěné a proto přes stavební čáru ven vystupovati nesmějí.
   2.) Po délce celého domu na venkovské straně musí býti od žadatele lomená dlažba (chodník) z dlaždic Boháňských špicovaných nejméně 3´dlouhé, 2´široké a 6" silné položená a na výlohy daná a dále vydržovaná, spodem však z tvrdého hmotu podzděná, by dlažba ta sednouti nemohla.
   3.) Šířka chodníka od nové stavební čáry totiž od hlavní zdi obnášeti musí 5´.
   4.) Od tohoto chodníka má žadatel na místě dosávadního silničního příkopu vedle okresní silnice rigol z Libřickýho kamena v šířce 4´na své výlohy zhotovit nechat a sice po celé délce nově postaveného domu by dešťová voda ze střechy na kterou žlábky plechové přidělané býti musejí a pak nad zeď dvorečka kanálkem pod chodník do něj vedena býti mohla. Hloubka představujicího rigolu ať je od městské rady ustanovená po dokončené stavbě a po položení chodníka což též při jednou státi se musí.
   5.) Výška prahu při dveří řídí se dle ustanovené výšky 4" - pod cokl včelní zdi při zahradě p. Kubáska se nalézající.
   6.) Oba rohy hlavní zdi musejí býti hradbou kamenou neb dřevěnou však ale krásochutnou jak v stavebním plánu poznamenána jest k vedlejším hradbám přitracené by žádných zákouti nepovstalo...
   7.) ... od obecního pozemku ...stavebníku postoupeno, za kteréžto výměru náhradu zplatiti povinnen bude do obecní pokladny jakou obecní zastupitelstvo ustanoví. Kubásek
   Dále se vyjádřil p. Kubásek Pavel, že proti obmýšlené stavbě ... nemá ničehož k namítání.
   Předvolaná manželka žádatele p. Anna Lytomisska co nynější vlastnice nadzmíněného domku se vyjádřila že na předstojící výminky v celém obsahu přistupuje a obadva že je úplně vyplnit se zavazují.
   Při jednom ohlašují že dohled k provedení zednické práci bude svěřen zednickému mistru p. Andrejskovi a tesařskou práci že bude mít na dohled tesařský mistr p. Valášek.
   Na to byl protokol skončen a podepsán.
   Jaroslav Kubásek a Jan Litomisky

   Před podpisem příromného protokolu, vyjádřila se p. Anna Lytomiská vlastnice domu čp. 46. který měl býti přestavěn dle podaných nákresů jak její manžel žádal že k Litomiskaustanoveným výminkám vyhověti v stavu není, následku tohož že od úmyslované stavby upouští a že stavět nebude, že ale naproti tomu z jara když toho potřeba kázati bude, stávající dům čp. 46. buďto řádně spravit aneb podezdít nechá.
Anna Litomiská

------------------------

Litomiský Ze žádosti o povolení stavby:
   Mé nynější obytné stavení jest již tak sešlé a zároveň tak těsné, že nelze mi ho v tom způsobu déle užívati. Nemaje, jak z přiloženého situačního plánu viděti, dostatečného místa na mém dvorku na šíř, uzavřel jsem stavěti na délku a sice; jak opět viděti, na nynější můj důjezd; že však zevnější bod, jest velmi tupý roh; zamýšlím vystoupiti o 150 ctm do ulice k nádraží vedoucí, jak v nákresu červené vytečkován a naproti tomu, vyrovnav čáru mých hranic, ustoupil bych onen bod zase k ulici, čímž by, jak zato mám všude vyhověno bylo ano i oné, v regulačním plánu slavn. okresním výborem naznačené pouliční čáře.
30. května 1880 Jan Litomiský

Z protokolu
   za povolení přestavění nového domu Jana vztažně Anny Litomyské byl sepsán 10. dubna 1880.
   Já Pavel Kubásek co mezující soused ... Zahražuji ale sobě právo, protože vedle mého pozemku díl od stávajícího domu rozbourán, na něm žádná stavba postavená a pozemek ten jinak užíván bude, aby bylo p. manželům Litomiským za povinost uloženo na hranicích mezi mým a jejich pozemkem dřevěný plot na své výlohy postaviti ..., a pak aby byl tento plot tak vysoký jako můj který proti nádraží se nachází. Konëčně k cíli dosažení rovné pouliční čáry, jsem i volný kousek zahradního pozemku jak z předloženého nákresu vidno jest, zdejší obci proti zaplacení postoupiti.
   ... práci zednickou zednický mistr p. Pekárek Petr provede

Litomiský Z protokolu
   sepsaného dne 28.11.1880 na přijmutí nově postaveného domu od Anny Litomiské na jejím stavebním místě co stával dříve její starý domek číslo pop. 46 ...všechné místnostě uplně vyvedené a dokončené jsou ...

------------------------

Na vložených obrázcích:
Na obrázku nahoře výlohy obchodu Kolonial p. Litomiského v čp. 46, je tabulka se šipkou Směr nádraží. Dům naproti je pekařství Alois Reichrt. Konec 2. sv. války smiř. archiv.

Pan Andrejsek, posluha, vozil z nádraží obchodníkům zboží na dvojkolce, večer prodával s košem po hostincích preclíky, asi rok 1930 - 1935. Smiř. archiv.

------------------------

Z protokolu
   sepsaného dne 29. března 1882 k žádosti Jana Litomyšskýho podané dne 25. března 1882 za povolení stavby nového obydelního domu.
Stavitelský znalec Josef Andrejsek:
   Jak zde z přiložených nákresu viděti jest, musí se stavba na přední straně ulice přísně dle určené stavební čáry od A až B jak poopraveném situačním nástinu viděti jest, a musí býti vždy jen příkop podél ulice i od okapu svobodný zůstati, pak podél stavby této v délce 13ti metru musí výše naznačený příkop kameným hmotem vyplněn býti; světlost toho samého musí nejméně obnášeti 50 centm, a spodek toho samého musí vyštancován býti a kamenými plotni přikryt; co se okapu týče, musí ten samý na pozemku vlastníka sveden býti.

plán
Plán na nové obydelní stavení pro pana Jana Litomiskýho v Smiřicích, rýsoval J. Sehnoutka zeď. mistr Jaroměř dne 20. března 1882
Jan Litomiský má u podpisu poznámku "truhlář". Na plánku Městská ulice je dnešní Hankova.
Uprostřed je chodba a na obě strany po dvou místnostech.


------------------------

Z protokolu
   sepsaného dne 29. března 1882 k žádosti Antonína Litomyskýho podané dne 26. března 1882 za povolení přestavění obydelního a hospodářského stavení

plán
Nákres na zřízení obydelního a hospodářského stavení Ant. Lytomiskému č.p. 46 ve Smiřicích, rýsoval J. Sehnoutka zeď. mistr Jaroměř dne 21. března 1882
Půdorys zleva: Krám, Mlat, Skladiště, Síň a dvě Světnice------------------------

Ze žádosti datované dne 9.2.1889:
   Já v úctě dole podepsaný hodlám na svém pozemku mezy starým a novým domovním stavením, jednu světnici vystavěti, a pak na staré stavení tolik nazdit, co by rovnost činilo s novým dom. stavením č.p. 193 ...

Z protokolu
   sepsaného 23. února 1889 k žádosti p. Antonína Litomyskýho podané dne 18. února 1889 za povolení přístavby jedné světnice k čd. 46/a Litomiský
   Podepsaný zástupce obce nemá proti zamýšlené přístavbě ničehož k připomenutí, an spojením tím na úpravě ulice se jen získá a slušného zevnějšku těchto stavení se docílí.
Valášek.
Mezující soused František Horák proslovuje se v ten smysl, že proti obmýšlené přístavbě ničehož nenamítá.
Stavbu samou vésti bude p. Josef Sehnoutka stavitel v Jaroměři.

plán
Nákres na přistavení světníce při stojícím domě, a zvišení starého stavení pana Ant. Litomiskýho č.p. 46 + 193 ve Smiřicích.
rýsoval 9.2.1889 Kottland.