Smiřice - Hankova ulice čp. 72 a 73, zbourané

Jsou použity materiály ze smiřického a SOA Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku    Popis uliceHankova ulice
Čp. 72 a 73. Oba domy patřily stejným majitelům.

Hankova ulice
Na letecké fotografii jsou čísla popsaná podle rozmístění v polohopisu. Na plánu čísel od p. Kupky jsou čísla 72 a 73 přehozená.Čp. 72

Hankova ulice
Čp. 72,
za domem je vidět ještě nepřestavěná budova čp. 71 Hostince u nádraží. Už kopie fotografie od p. Kupky. Fotil J. Pešek, Smiřice

Hankova ulice
Foto v roce 1941 pořídil Jaroslav Litomiský.

Hankova ulice
Čp. 72Čp. 72
Č. parcelní 96, výměra 162 m2.
Uveden až v mapě 1840, dřevěnice, demolován kol. 1954.
Majitelé:
1910 + 1916 Vichtel Jan a Marie
Alois a Aloisie Reichrtovi
čp. dáno tiskárně Baborák a Brázda – později školní jídelna v ulici Eduarda Karla
-----------------
Čp. 73
Č. parcelní 97, výměra 299 m2.
Majitelé:
1910 + 1916 Vichtel Jan a Marie
Alois a Aloisie Rejchrtovi – pekařství
Aloisie Reichrtová
znárodněno a později zbořenoČp. 73

Hankova ulice
Pohled z oken bývalého hostince Na lednici. Vlevo stojí zatím ještě nízká budova hostince.čp. 71.
Dále, dnes již neexistující, domy čp. 72 a čp. 73, poslední u cesty je vidět malý domeček městské váhy - pohlednice.

Hankova ulice
Pro porovnání foto ze dne 28.10.2006. Cesta odbočuje vlevo do Husovy ulice.

Hankova ulice
Foto ze sněhové kalamity roku 1941 pořídil Jaroslav Litomiský.

Hankova ulice
Dům čp. 73 stojí za sloupem. Převedeno z negativu od L. Joneše.

Hankova ulice
Pohled z r. 1950 na Rejchrtovo pekařství, v průběhu úprav vozovky. Foto B. Pádr, SmiřiceWichtl Ze žádosti o povolení stavby:
   Já níže podepsaný zamýšlím při mém domě čís: 73 ve Smiřicích jeden kvelb nově přistavěti, k dosavádnímu kamenýmu stavení a taškovou krytinou přikrýti. Na místě dřevěných stěn chci od kamena a cihel nové zdě pod starou krytbu zřídit nechati...
17. máje 1879 Jan Wichtl

Z protokolu
   sepsaného 10. září 1879 k žádosti Jana Vichtla za povolení stavby nového domku.
   ..aby byla dle regulačního plánu rovná pouliční čára docílená, p. Jan Vichtl s pouliční hlavní zdi do obecního pozemku se stavbou vejiti musel a proto mu bylo od obecního pozemku dle nového parc. čísla 724 jedna výměra ... ponechána.
   Holubová Já Marie Holubová se vyjadřuji že nemám proti obmýšlené stavbě ... ničehož k namítání aby také s obmýšlenou stabnou v mé zahrádce započal tak daleko, jak v plánu k vidění jest. Jelikož jsem se s p. Vichtlem za ten jemu postoupený zahradní pozemek vyrovnala tak daleko že jsem mu jej prodala...

Z dopisu pro p. Vichtla ze dne 29/11 1880:
   Jelikož dle protokolu který byl dne 28. listopadu 1880 sepsán, při ohledání a příjmutí nově vystaveného vztažně přestaveného domu na Vašem stavebním pozemku na kterém se dříve domek pod. č. 73 nalézal a pod č. parc 97 v katastru zanešen byl, .. všechny místnosti úplně vyvedené a dokončené jsou a tím ze strany řádu stavebního a zdravotního nestává nižádných překážek tak se Vám tímto povoluje všechny místnosti obývati.

Hankova ulice
Nástin na přestavení jednoho domu u pana Jana Wichtla čís: 73. v Smiřicích, rýsoval 15. března 1880 J. Andrejsek.
Vlevo je Kvelb, nahoře Pekárna, Kuchín, Sín a dvě Světnice

Hankova ulice
Polohopis z plánu nahoře: J. Holub Čís: 72, Čís: 73 a Čís: 74.--------------------------

Panu Janu Vichtlovi ve Smiřicích č: 73.
   K vyřízení žádosti ze dne 26/2 1909 uděluje se Vám vzhledem k výsledku komisionelního šetření konaného dne 11/3 1909 dle III. hlavy řádu živnostenského, povolení ku používání postavené dílny pekařské ve Smiřicích čp. 73, když budou splněny tyto podmínky:
   1.) Z dílny budiž všechno odstraněno, co neslouží výhradně živnostenskému účelu, zvlášť nesmí se dílny používati co kuchýně pro domácnost žadatelovu a taktéž nesmí se v ní přespávati.
Jedenáct nařízení.
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové dne 20. června 1909.

Hankova ulice
Plán na stavbu pekařské pece pro topení uhlím pro pana Jana Vichtla čp. 73 ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt, zednický mistr ve Smiřicích v únoru 1909. Plán je pootočený.


--------------------------

Obecnímu úřadu ve Smiřicích
   se žádostí aby p. starosta v zastoupení ck. okresního hejtmanství v přítomnosti 3 členů obecního zastupitelstva a majitele domu provedl místní prohlídku stavby domu čp. 73 ve Smiřicích a na základě prohlídky té sepsal protokol K a místopis Q.
   Jelikož budova se 3 obyvatelnými místnostmi jest zakatastrována, ve skutečnosti však čtyry obyvatelné místnosti vykazuje, budiž vyšetřeno, jakým způsobem změna v počtu obyvatelných místností povstala, zda přestavbou starého stavení, přístavbou, či vnitřní úpravou tak se stalo.
CK okresní hejtman: Přibík 13/10 1909

   Změna v počtu místností obyvatelných ze 3 na 4 povstala úpravou staré komory na půdě na obyvatelnou místnost, která počala býti obývána dne 1/7 1909.

--------------------------

Tichý Ze žádosti:
   Podepsaný žádá o laskavé povolení ku stavbě dřevěného přístřeší pro p, Jos. Tichého sochaře ve Smiřicích...
   Týž bude pekně natřen, před ním drátěný plot postaven, tak že nikterak vzhled ulice poškozen nebude.
Jan Wichtl

Povolení k stavbě.
   K vyřízení Vaší žádosti ze dne 29. dubna 1910 dává se Vám povolení ku stavbě dřevěného přístřeší na Vašem zahradním pozemku čkat. 240 při domě čp. 73 ve Smiřicích
--------------------------
Vpravo je podoba přístřeší sochaře Tichého, velký obrázek je na této stránce
Hankova ulice
Foto od p. Vojkůvkové ukazuje průvod Hankovou ulicí před domem čp. 73 mířící na Župní slet Smiřice 1937 (malý stadion).
Vzadu za dívkou uprostřed jde v druhé řadě učitelka Štrumhausová z Holohlav.

Hankova ulice
Rok 1950, uprostřed stojí domek obecní mostní váhy.

Hankova ulice
Rejchrtovo pekařství. Foto od p. Voláka.

---------------------

Hankova ulice
Fotografie demolice z listopadu 1977 jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Hankova ulice
Pohled k železničnímu přejezdu.

Hankova ulice
Učitel Jiří Kuchta.

Hankova ulice

Hankova ulice
Pohled k ulici Kršovka.

---------------------

Hankova ulice
Likvidace zadní části domu na podzim 1977. Pohled k železničnímu přejezdu.

Hankova ulice
Vzadu stojí domy ulice Kršovka. Smiř. archiv.

Hankova ulice Hankova ulice
podzim 1977