Smiřice - Hankova ulice, levá strana

Zpět na hlavní stránku    Celkové pohledy na ulici    Pravá strana ulice

V ulici je 15.4.2016 evidováno 20 adres:
čp. 7, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 71, 78, 197, 220, 222 a 607

Na této straně jsou popsána čísla 46, 47, 52, 54 a 64, 55, 56, 57 a 197 a 78Čp. 78 ( neexistující číslo 45 )

Hankova ulice 78
Čp. 78 - 24.6.2014

Hankova ulice 78
Vlevo u bývalé cesty k nádraží, stojí dům čp. 78, na mapě dole je na tomto místě čp. 45. - 21.3.2007

Hankova ulice     Hankova ulice
Na mapce vlevo dole je proti číslu 45 zapsáno číslo 197, má být 193.

Horák Polohorys vpravo nahoře je z plánu: Nákres na postavení nové kulny pana Františka Horáka čís. pop. 45 ve Smiřicích, rýsoval jej 10.9.1880 Kottland. Vpravo svisle vedouci Ulice k nádraží je vidět na obrázku nahoře.
Původní tok potoka Struha Jordán vedoucí kolem zahrady pana Horáka se neuhýbá na hlavní ulici ale ještě teče dál dnešní Nádražní ulicí
--------------------
Podpis Františka Horáka je ze žádosti datované 10.9.1880.
Zápis z komise o povolení stavby kulny byl sepsán 22. září 1880.
... z tvrdého hmotu vyvedená a taškami přikryta...
Čp. 46

Hankova ulice 46
Čp. 46 - 29.12.2005.

Litomiský Ze žádosti o povolení stavby:
   mé dosavadní domovní stavení jest nejen těsné ale i velmi jíž sešlé, tak že nucena se vidim takové přestavěti a dle přiloženého nákresu rozšířiti a potřebám mým přispůsobiti.
   V Smiřicích dne 30. července 1879 Jan Litomiský

Z protokolu
   za povolení stavby nového domu Jana Litomiskýho byl sepsán 17. září 1879.
   1.) Nová stavební čára jest od domu staré zdi na 50 centimetrů ven totiž proti okresní silnici položená, v které výrážky mimo gesimsu zahrnuté jsou, jak v plánu stavebním naznačeno jest; a sice aby futra hlavních dveří byly do vnitřního lice vsazené a tím buďte před prážní schody do zdi umístěné a proto přes stavební čáru ven vystupovati nesmějí.
   2.) Po délce celého domu na venkovské straně musí býti od žadatele lomená dlažba (chodník) z dlaždic Boháňských špicovaných nejméně 3´dlouhé, 2´široké a 6" silné položená a na výlohy daná a dále vydržovaná, spodem však z tvrdého hmotu podzděná, by dlažba ta sednouti nemohla.
   3.) Šířka chodníka od nové stavební čáry totiž od hlavní zdi obnášeti musí 5´.
   4.) Od tohoto chodníka má žadatel na místě dosávadního silničního příkopu vedle okresní silnice rigol z Libřickýho kamena v šířce 4´na své výlohy zhotovit nechat a sice po celé délce nově postaveného domu by dešťová voda ze střechy na kterou žlábky plechové přidělané býti musejí a pak nad zeď dvorečka kanálkem pod chodník do něj vedena býti mohla. Hloubka představujicího rigolu ať je od městské rady ustanovená po dokončené stavbě a po položení chodníka což též při jednou státi se musí.
   5.) Výška prahu při dveří řídí se dle ustanovené výšky 4" - pod cokl včelní zdi při zahradě p. Kubáska se nalézající.
   6.) Oba rohy hlavní zdi musejí býti hradbou kamenou neb dřevěnou však ale krásochutnou jak v stavebním plánu poznamenána jest k vedlejším hradbám přitracené by žádných zákouti nepovstalo...
   7.) ... od obecního pozemku ...stavebníku postoupeno, za kteréžto výměru náhradu zplatiti povinnen bude do obecní pokladny jakou obecní zastupitelstvo ustanoví. Kubásek
   Dále se vyjádřil p. Kubásek Pavel, že proti obmýšlené stavbě ... nemá ničehož k namítání.
   Předvolaná manželka žádatele p. Anna Lytomisska co nynější vlastnice nadzmíněného domku se vyjádřila že na předstojící výminky v celém obsahu přistupuje a obadva že je úplně vyplnit se zavazují.
   Při jednom ohlašují že dohled k provedení zednické práci bude svěřen zednickému mistru p. Andrejskovi a tesařskou práci že bude mít na dohled tesařský mistr p. Valášek.
   Na to byl protokol skončen a podepsán.
   Jaroslav Kubásek a Jan Litomisky

   Před podpisem příromného protokolu, vyjádřila se p. Anna Lytomiská vlastnice domu čp. 46. který měl býti přestavěn dle podaných nákresů jak její manžel žádal že k Litomiskaustanoveným výminkám vyhověti v stavu není, následku tohož že od úmyslované stavby upouští a že stavět nebude, že ale naproti tomu z jara když toho potřeba kázati bude, stávající dům čp. 46. buďto řádně spravit aneb podezdít nechá.
Anna Litomiská

------------------------

Litomiský Ze žádosti o povolení stavby:
   Mé nynější obytné stavení jest již tak sešlé a zároveň tak těsné, že nelze mi ho v tom způsobu déle užívati. Nemaje, jak z přiloženého situačního plánu viděti, dostatečného místa na mém dvorku na šíř, uzavřel jsem stavěti na délku a sice; jak opět viděti, na nynější můj důjezd; že však zevnější bod, jest velmi tupý roh; zamýšlím vystoupiti o 150 ctm do ulice k nádraží vedoucí, jak v nákresu červené vytečkován a naproti tomu, vyrovnav čáru mých hranic, ustoupil bych onen bod zase k ulici, čímž by, jak zato mám všude vyhověno bylo ano i oné, v regulačním plánu slavn. okresním výborem naznačené pouliční čáře.
30. května 1880 Jan Litomiský

Z protokolu
   za povolení přestavění nového domu Jana vztažně Anny Litomyské byl sepsán 10. dubna 1880.
   Já Pavel Kubásek co mezující soused ... Zahražuji ale sobě právo, protože vedle mého pozemku díl od stávajícího domu rozbourán, na něm žádná stavba postavená a pozemek ten jinak užíván bude, aby bylo p. manželům Litomiským za povinost uloženo na hranicích mezi mým a jejich pozemkem dřevěný plot na své výlohy postaviti ..., a pak aby byl tento plot tak vysoký jako můj který proti nádraží se nachází. Konëčně k cíli dosažení rovné pouliční čáry, jsem i volný kousek zahradního pozemku jak z předloženého nákresu vidno jest, zdejší obci proti zaplacení postoupiti.
   ... práci zednickou zednický mistr p. Pekárek Petr provede

Litomiský Z protokolu
   sepsaného dne 28.11.1880 na přijmutí nově postaveného domu od Anny Litomiské na jejím stavebním místě co stával dříve její starý domek číslo pop. 46 ...všechné místnostě uplně vyvedené a dokončené jsou ...

------------------------

Na vložených obrázcích:
Na obrázku nahoře výlohy obchodu Kolonial p. Litomiského v čp. 46, je tabulka se šipkou Směr nádraží. Dům naproti je pekařství Alois Reichrt. Konec 2. sv. války smiř. archiv.

Pan Andrejsek, posluha, vozil z nádraží obchodníkům zboží na dvojkolce, večer prodával s košem po hostincích preclíky, asi rok 1930 - 1935. Smiř. archiv.

------------------------

Z protokolu
   sepsaného dne 29. března 1882 k žádosti Jana Litomyšskýho podané dne 25. března 1882 za povolení stavby nového obydelního domu.
Stavitelský znalec Josef Andrejsek:
   Jak zde z přiložených nákresu viděti jest, musí se stavba na přední straně ulice přísně dle určené stavební čáry od A až B jak poopraveném situačním nástinu viděti jest, a musí býti vždy jen příkop podél ulice i od okapu svobodný zůstati, pak podél stavby této v délce 13ti metru musí výše naznačený příkop kameným hmotem vyplněn býti; světlost toho samého musí nejméně obnášeti 50 centm, a spodek toho samého musí vyštancován býti a kamenými plotni přikryt; co se okapu týče, musí ten samý na pozemku vlastníka sveden býti.

plán
Plán na nové obydelní stavení pro pana Jana Litomiskýho v Smiřicích, rýsoval J. Sehnoutka zeď. mistr Jaroměř dne 20. března 1882
Jan Litomiský má u podpisu poznámku "truhlář". Na plánku Městská ulice je dnešní Hankova.
Uprostřed je chodba a na obě strany po dvou místnostech.


------------------------

Z protokolu
   sepsaného dne 29. března 1882 k žádosti Antonína Litomyskýho podané dne 26. března 1882 za povolení přestavění obydelního a hospodářského stavení

plán
Nákres na zřízení obydelního a hospodářského stavení Ant. Lytomiskému č.p. 46 ve Smiřicích, rýsoval J. Sehnoutka zeď. mistr Jaroměř dne 21. března 1882
Půdorys zleva: Krám, Mlat, Skladiště, Síň a dvě Světnice------------------------

Ze žádosti datované dne 9.2.1889:
   Já v úctě dole podepsaný hodlám na svém pozemku mezy starým a novým domovním stavením, jednu světnici vystavěti, a pak na staré stavení tolik nazdit, co by rovnost činilo s novým dom. stavením č.p. 193 ...

Z protokolu
   sepsaného 23. února 1889 k žádosti p. Antonína Litomyskýho podané dne 18. února 1889 za povolení přístavby jedné světnice k čd. 46/a Litomiský
   Podepsaný zástupce obce nemá proti zamýšlené přístavbě ničehož k připomenutí, an spojením tím na úpravě ulice se jen získá a slušného zevnějšku těchto stavení se docílí.
Valášek.
Mezující soused František Horák proslovuje se v ten smysl, že proti obmýšlené přístavbě ničehož nenamítá.
Stavbu samou vésti bude p. Josef Sehnoutka stavitel v Jaroměři.

plán
Nákres na přistavení světníce při stojícím domě, a zvišení starého stavení pana Ant. Litomiskýho č.p. 46 + 193 ve Smiřicích.
rýsoval 9.2.1889 Kottland.Čp. 47

Hankova ulice
Čp. 47 - 29.12.2005.

Ze žádosti datované 1. března 1885:
   Rynt Zařídiv sobě obchod se dřívím a palivem i k řemeslu a rozšířiv i hospodářství nemám při nynější mé usedlosti tolik potřebných mistnosti, kde bych zásoby své bezpečně ukrýti mohl.

Z protokolu
   sepsané dne 17. března 1885 k žádosti p. Antonína Rynta za povolení stavby nové kulny, poblíže nádraží.
   Jak z přiloženého plánu viděti, provede se stavba ta na vlastním pozemku žádatele při hranicích dráhy, celá z tvrdého staviva, s krytbou bezpečně proti ohni zřízenou v ten způsob, že na straně hranicím dráhy žádných otvorů aniž jakéhokoliv dříví vypuštěno bude. Připojený kravín zařídí se tak aby hnojůvka stekala do zvláštní nádržky na dvoře žadatele, strop pak jak z plánu viděti jest bude na železné šíny zaklenut.

Hankova ulice 47
Plán k vystavení nového hosp. a obchodního stavení při usedlosti p. Ant. Rynta, rýsoval dne 8. února 1885 Valášek.

Hankova ulice 47     Hankova ulice 47
Na plánu je již název Hankova třída
Za domovním stavením Ant. Rynta stojí Výměnkářské stavení, vlevo Skladiště.

------------------------

čp. 47 Foto vpravo je ze dne 2.10.2009.

------------------------

Ze žádosti datované 31. března 1886:
   Já v úctě podepsaný mám mé domovní stavení v tak špatném stavebním stavu a tak nedostatečné, že nucen jsem takové zbořiti a natom samém místě nové, dle potřeby si zbudovati.

Z protokolu
   sepsaného na obecním úřadu ve Smiřicích d. 1. dubna 1886. Předmětem jest komisní vyšetření k žádosti pana Antonína Rynta majitele domu č.p. 47 ve Smiřicích o povolení ku stavbě nového obydelního domu blíže nádraží Smiřického.
   Stavba tato provede se po rozboření starého stavení, z důkladného ohnivzdorného staviva a bude odpovídati všem podmínkám stavebního řádu, krytba střechy provedená bude pod dvojité tašky.

Hankova ulice 47
Plán k vystavení nového domovního stavení pro pana Ant. Rynta, rýsoval 10. března 1886 Josef Valášek


Hankova ulice
Pohled přes nádražní koleje ukazuje zadní část domu čp. 47

Hankova ulice 47Hankova ulice
Čp. 47 ze spojovací silnice od závor k nádraží.
Vpravo: Majitelé zde staví hospodářskou budovu, jejíž základy jsou vidět. Obě 26.7.2006

Hankova ulice
Spojovací cesta od závor v Hankově ulici k nádraží. 4.5.2013Čp. 52

Budově čp. 52, (restaurací ,,Na lednici"), se zabývá --- tato stránka ---.

Hankova ulice
Prostor u železničního přejezdu s budovou čp. 52 vzadu - 10.4.2010.

Hankova uliceHankova ulice
Po schodech, kolem budovy se projde na smiřický hřbitov. Datum odeslání pohledu na kterém byl tento obrázek je 28.VIII.1916.
Vpravo: Domy u železničního přejezdu na fotce z roku 1871. Od p. Voláka.
Poslední domek za silnicí byl v zápisu ze dne 2. září 1889 u zapsán jako: bývalý telegrafní domek čís. 74

Hankova uliceHankova ulice
Vlevo pozůstatek domu čp. 74. Pod kopcem je další vchod do sklepů. Holohlavská hospoda ,,U Srkalů" zde prý měla uložený led.
Byly zde prudké schody a špatně se po nich prý chodilo.
Vpravo: Čp. 52 - vlevo nad schody, dům prochází rekonstrukcí. 23.2.2006Čp. 54

Hankova ulice 54
Čp. 54 - 23.2.2006

Hankova ulice   Víte, kdo má ve Smiřicích nejvyšší postavení a víte, kdo má ve Smiřicích nejlepší rozhled ? Je to pan Ladislav Groh, který je majitelem domu čp. 54 v Hankově ulici. Jeho dům měl původně číslo popisné 80 a byl nazýván Vančurovským gruntem. Tento dům je postaven na nejvyšším místě Smiřic nad železničním přejezdem u nádraží. S historií tohoto domu nás tentokrát seznamuje přímo sám jeho majitel p. Ladislav Groh s použitím podkladů od ing. Lubomíra Kupky.
  Tento dům byl postaven na přívrší mohutné sprašové návěje po tisíciletí vytvářené západními větry. Původní osídlení před Kristem v těchto místech sahá až do období pohanského lidu (dle velkého množství žárových hrobů objevených v okolí a při výkopových pracích pro stavbu železnice v roce 1856-8). Dle pověstí to bylo kousek od svatyně hrozného pohanského boha Černoboha. Bylo to nedaleko od staré obchodní stezky do Polska. Dům postavený na vrcholu západně od Smiřic patřil do tehdy samostatné vsi Smiřičky. Na snímku z domácího archivu je vidět původní vzhled domu. Hankova ulice
  Při tomto domě bylo 10 strychů polí, na dva vozy sena z luk a patřil k němu i kousek lesa. Majitel platil o sv. Jiří a o sv. Havlu po 20 groších úroku, z domku platil 1 groš, odváděl jednu slepici a faráři musel dávat letník 1 groš.
  Doba výstavby spadá do období asi po roce 1500, zatím není přesně známá. Doložena je až první koupě. Od nápadníků po Matoušovi Kunoví koupil dům 9. února 1685 za 450 kop Daniel hostinský jinak zvaný Vančura. Proto se dům nazýval Vančurovský. Vančura zemřel 13. prosince 1703. Na základě jeho kšaftu převzala domek do vlastnictví jeho dcera Magdalena Vančurová za 600 zlatých zápisem ze dne 15. září 1704. Šafář r. 1880Magdalena se provdala za Jana Vachka, kterému nechala dne 19. ledna 1708 připsat polovinu tohoto domu. Od Jana Vachka převzal dům 27. ledna 1735 jeho syn Jan Vachek. Dalším majitelem se stal od neznámého data František Vachek. Po jeho smrti připadl domek na základě pozůstalostního řízení jeho manželce Ludmile Vachkové na její jméno byl vložen do knih dne 18. září 1815. Po její smrti zdědil domek Josef Šafář tato skutečnost byla vložena do knih dne 30. prosince 1824. Od 13. prosince 1853 držel domek za 1600 zlatých Josef Šafář s manželkou Františkou. Od 29. srpna 1876 byl majitelem domu Bohumil Šafář.Teschler
  Do hlavního domu, který asi do poloviny 19. století sloužil jako hospoda, což je patrno dle stavebního uspořádání, se vstupovalo přes tři schody do předsíně a přední hostinské části - výčepu. V zadní části byla černá kuchyně a komora. K hlavní stavbě patří ještě menší domek, dnešní domek čp. 64. Zřejmě hospodářské stavení, částečně s jednou místností jako obytné. Dle katastrální mapy z roku 1840 do tohoto komplexu přináleželo i sousední stavení. V současné době má číslo popisné 55 a má jiného majitele. Další majitelé: Teschler Eduard a Matylda - 1910, Teschler Eduard - 1916, Čermáková Josefa, Čermák Antonín, Groh Ladislav, Groh Ladislav mladší
  Text a foto ze smiřického Zpravodaje

------------------------


Hankova ulice 54
Nákres na zřízení bytu z truhlářské dílny v domě pana Ed. Tešchlera čís. pop. 54. ve Smiřicích, rýsoval 10.12.1892 V. Kottland.
V sousedním domě čp. 55 bydlel J. Andrýs.
Povolení k přestavbě truhlářské dílny u domu čp. 54 zde stojící na byty pro Eduarda Teschlera, bylo vydáno 27. března 1893.
Žádost byla podána 5. března 1893.

Hankova ulice 54Čp. 55

Protokol k vyšetření žádosti Františka Recha za povolení stavby hospodářské budovy sestávající ze dřevníka, prádelny a vepřince při domu čp. 55 ve Smiřicích, byl sepsán 16. března 1925.
Stavbyvedoucí byl Václav Volt. Soused v čp. 56 Josef Michal.


Hankova ulice 55
Čp. 55 - Obě 23.2.2006

Hankova ulice 55
Nový majitel čp. 55 instaluje novou střechu. 8.10.2013.Čp. 56

Michal Ze žádosti o povolení stavby datované dne 19.10.1873:
   Já nížepsaný hodlám na svém místě, ke starému dřevěnému chlevu novú maštel přistavěti...
Jozef MichalHankova ulice
Nákres na přistavení nové konírny pro jednoho koně, pana Josefa Míchala pod Čís. 56 v Smiřicích,
rýsoval 19.10.1873 V. Kottland.------------------------

Michal Ze žádosti o povolení stavby datované dne 26.10.1882:
   Nemaje při mém domě žádné takové místnosti, kambych mé hospodářské nářadí uložiti mohl; uzavřel sem potřebnou takovou kulnu...
Josef Michal

Plán kůlny rýsoval 25. října 1882 Valášek

------------------------

Protokol
   sepsaný dne 10. dubna 1899 k žádosti pana Josefa Michala podané dne 1. dubna 1899 za povolení stavby nové kolny, hospodářské.

Hankova ulice
Návrh na postavení nové stodoly s přestavbou chléva panu J. Míchalu
rýsoval v březnu 1899 V. Kottland.

------------------------

Hankova ulice
Čp. 56 a 57 ( vpravo ) - 23.2.2006Čp. 57 a 197

Hankova ulice
Čp. 57 - 20.7.2013

Hankova ulice
Město se snaží vyřešit situaci s nebezpečnou zdí okolo cesty, která se postupně rozpadá. 20.7.2013

Hankova ulice
Vzadu vlevo je vidět čp. 197. 20.7.2013

Protokol
   k žádosti pí. Františky Mehrle podané dne 14. července 1883 za povolení stavby nového domu na zahradním pozemku k čp. 57. patřící.
   Stavbu provede podnikatelství staveb S. Šámala a E. Fiala z Prahy.
   Soused Josef Michal nemá ničehož k namítání.

Hankova ulice
Pohřeb Adama Mehrleho v kronice Jana Mitisky v roce 1881.

Mehrle Nahoře:
Plán situační a základu zahrady pro Velectěnou Paní F. Méhrlovou v Smiřicích.
Nahoře vede cesta k čís. 56, dole Hankova třída, vpravo Silnice k cukrováru.

------------------------

Z protokolu
   sepsaného dne 27. srpna 1886 k žádosti pí. Františky Mehrlové za povolení přestavby domu čp. 57.
   přísně dle přiloženého nákresu, který vyhovuje všem zákonným podmínkám staveb. řádu a upravena bude terasa, která v plánu naznačena ze strany okresní silnice z kvádroví, čímž pohled na tu zeď získá. Ostatně, jelikož stavba ta veskrz z tvrdého hmotu vystavená a břidlicí pokrytá bude, není ničehož více k připomenutí.
   ... aby stavba zvláště pak zeď terrasu byla bezpečně postavena a příchod na tu samou terrasu tak upraven, aby tím důjezd ku sklepům pivovarským nikterak nebyl porušen.
Valášek

Mehrle

Ing. Milan Plšek doplnil informace:
   Vilu nechala postavit nejspíše manželka ředitele cukrovaru Adama Mehrleho, Františka (Franziska) dcera Adama Pitzka revírníka z Dobřenic. Tam se také seznámila s manželem, který byl v té době správcem cukrovaru v Syrovátce. Adam Mehrle se narodil roku 1825 v Bavorsku, zemřel roku 1881 ve Smiřicích. Františka se narodila roku 1834 a po ovdovění si nechala postavit vilu pro bydlení své a malého syna. Rodinu finančně významně podporoval rodinný přítel baron Liebig ml.

Hankova ulice
Plán na vystavení nového domu na místě staré stavby č. d. 57 ve Smiřicích.
rýsoval Hellmann v Jaroměři dne 25. srpna 1886.


------------------------

Matrika oddaných Hubiles str. 48:
Antonín Adamíra, 36 let, strážník u železné dráhy ve Smiřicích, manželský syn Vencla Adamíry …. ze Smiřic č.p. 56 a jeho manželky Anny, roz. Josef Holič pekař v Smiřicích č.p. 57
si vzal za manželku 17. června 1877
Anna, 23 let 2 m 8 d, manželská dcera Václava Johanidesa, chalupníka v Hubilese č.p. 30 a jeho manželky Anny roz. Jan Hojný, podruh v Hubilese č.p. 16


Hankova ulice
Vila čp. 197, bydlel zde smiřický lékař Pultr. Než byla prodána, tak vila mnoho let chátrala. - 31.3.2011

Hankova ulice
31.3.2011

Hankova ulice
16.7.2011 - vila čp. 197 je prodaná.

Hankova ulice
Původní zdobený vchod do vily je zazděný a branka do ulice nefunční. - 31.3.2011