Smiřice - Hankova ulice, zbourané domy

při popisu domů postupuji směrem z města

Zpět na hlavní stránku    Celkové pohledy na ulici    Levá strana ulice

Zbourané domy čp. 60, 62, 72, 73 a 74Čp. 74

Hankova ulice
Dům čp. 74 byl zbourán v roce 1949. Smiř. archiv

Hankova ulice
Smiřická váha a dům čp. 74. Na takovéto tříkolce jezdil beznohý pan Štrumhaus z Holohlav. Smiř. archiv.

Hankova ulice
Josef Schejbal, obecní zřízenec, asi kol r.1940. Kdysi pracoval také jako ponocný.
Po zřízení městské policie byla tato funkce omezena. Foto před domkem čp. 74. Smiř. archiv

Hankova ulice
Později byla na tomto místě umístěna deska cti.
Občané vyznamenaní veřejnou pochvalou za zásluhy o výstavbu města: zleva - 1. ředitel Velkovýkrmen Gustav Brož, 2. Ing. Arch. Vladimír Hájek, 3. ?, řed. školy Josef Liška, 5. František Malý st., 6. řed. školy ve výslužbě Jaroslav Novotný, 7. poslanec Petr Krejčí, 8. matrikářka p. Špryňarová, 9. účetní cukrovaru p. Štréglová, jaro 1979. Sm. archiv.


Hankova ulice
Prostor ulice dne 19.3.2012.Čp. 73

Wichtl Ze žádosti o povolení stavby:
   Já níže podepsaný zamýšlím při mém domě čís: 73 ve Smiřicích jeden kvelb nově přistavěti, k dosavádnímu kamenýmu stavení a taškovou krytinou přikrýti. Na místě dřevěných stěn chci od kamena a cihel nové zdě pod starou krytbu zřídit nechati...
17. máje 1879 Jan Wichtl

Z protokolu
   sepsaného 10. září 1879 k žádosti Jana Vichtla za povolení stavby nového domku.
   ..aby byla dle regulačního plánu rovná pouliční čára docílená, p. Jan Vichtl s pouliční hlavní zdi do obecního pozemku se stavbou vejiti musel a proto mu bylo od obecního pozemku dle nového parc. čísla 724 jedna výměra ... ponechána.
   Holubová Já Marie Holubová se vyjadřuji že nemám proti obmýšlené stavbě ... ničehož k namítání aby také s obmýšlenou stabnou v mé zahrádce započal tak daleko, jak v plánu k vidění jest. Jelikož jsem se s p. Vichtlem za ten jemu postoupený zahradní pozemek vyrovnala tak daleko že jsem mu jej prodala...

Z dopisu pro p. Vichtla ze dne 29/11 1880:
   Jelikož dle protokolu který byl dne 28. listopadu 1880 sepsán, při ohledání a příjmutí nově vystaveného vztažně přestaveného domu na Vašem stavebním pozemku na kterém se dříve domek pod. č. 73 nalézal a pod č. parc 97 v katastru zanešen byl, .. všechny místnosti úplně vyvedené a dokončené jsou a tím ze strany řádu stavebního a zdravotního nestává nižádných překážek tak se Vám tímto povoluje všechny místnosti obývati.

Hankova ulice
Nástin na přestavení jednoho domu u pana Jana Wichtla čís: 73. v Smiřicích, rýsoval 15. března 1880 J. Andrejsek.
Vlevo je Kvelb, nahoře Pekárna, Kuchín, Sín a dvě Světnice

Hankova ulice
Polohopis z plánu nahoře: J. Holub Čís: 72, Čís: 73 a Čís: 74.

Hankova ulice
Na letecké fotografii jsou čísla popsaná podle plánů okolo. Na plánu čísel od p. Kupky jsou čísla 72 a 73 přehozená.

Hankova ulice
Pohled z oken bývalého hostince Na lednici. Vlevo stojí zatím ještě nízká budova hostince.čp. 71.
Dále, dnes již neexistující, domy čp. 72 a čp. 73, poslední v řadě je vidět malý domeček městské váhy - pohlednice.


--------------------------

Panu Janu Vichtlovi ve Smiřicích č: 73.
   K vyřízení žádosti ze dne 26/2 1909 uděluje se Vám vzhledem k výsledku komisionelního šetření konaného dne 11/3 1909 dle III. hlavy řádu živnostenského, povolení ku používání postavené dílny pekařské ve Smiřicích čp. 73, když budou splněny tyto podmínky:
   1.) Z dílny budiž všechno odstraněno, co neslouží výhradně živnostenskému účelu, zvlášť nesmí se dílny používati co kuchýně pro domácnost žadatelovu a taktéž nesmí se v ní přespávati.
Jedenáct nařízení.
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové dne 20. června 1909.

Hankova ulice
Plán na stavbu pekařské pece pro topení uhlím pro pana Jana Vichtla čp. 73 ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt, zednický mistr ve Smiřicích v únoru 1909. Plán je pootočený.


--------------------------

Obecnímu úřadu ve Smiřicích
   se žádostí aby p. starosta v zastoupení ck. okresního hejtmanství v přítomnosti 3 členů obecního zastupitelstva a majitele domu provedl místní prohlídku stavby domu čp. 73 ve Smiřicích a na základě prohlídky té sepsal protokol K a místopis Q.
   Jelikož budova se 3 obyvatelnými místnostmi jest zakatastrována, ve skutečnosti však čtyry obyvatelné místnosti vykazuje, budiž vyšetřeno, jakým způsobem změna v počtu obyvatelných místností povstala, zda přestavbou starého stavení, přístavbou, či vnitřní úpravou tak se stalo.
CK okresní hejtman: Přibík 13/10 1909

   Změna v počtu místností obyvatelných ze 3 na 4 povstala úpravou staré komory na půdě na obyvatelnou místnost, která počala býti obývána dne 1/7 1909.

--------------------------

Tichý Ze žádosti:
   Podepsaný žádá o laskavé povolení ku stavbě dřevěného přístřeší pro p, Jos. Tichého sochaře ve Smiřicích...
   Týž bude pekně natřen, před ním drátěný plot postaven, tak že nikterak vzhled ulice poškozen nebude.
Jan Wichtl

Povolení k stavbě.
   K vyřízení Vaší žádosti ze dne 29. dubna 1910 dává se Vám povolení ku stavbě dřevěného přístřeší na Vašem zahradním pozemku čkat. 240 při domě čp. 73 ve Smiřicích
--------------------------
Vpravo je podoba přístřeší sochaře Tichého, velký obrázek je na této stránce


--------------------------

Hankova ulice
Foto od p. Vojkůvkové ukazuje průvod Hankovou ulicí před domem čp. 73 mířící na Župní slet Smiřice 1937 (malý stadion).
Vzadu za dívkou uprostřed jde v druhé řadě učitelka Štrumhausová z Holohlav.

Hankova ulice
Rok 1950, uprostřed stojí domek obecní mostní váhy. Obě smiř. archiv.

Hankova ulice
Pohled z r. 1950 na Rejchrtovo pekařství, v průběhu úprav vozovky.
Zbořeno asi v r. 1973 - 5. Foto B. Pádr Smiřice, smiř. archiv.

Hankova ulice
Rejchrtovo pekařství při demolici v roce 1978. Foto od p. Voláka.

Hankova ulice
Rejchrtovo pekařství při demolici. Foto od p. Voláka.Čp. 72

Hankova ulice
Čp. 72,
za domem je vidět ještě nepřestavěná budova čp. 71 Hostince u nádraží. Už kopie fotografie od p. Kupky. Fotil J. Pešek, Smiřice

Hankova ulice
Čp. 72, Rejchrtova chalupa. Smiř. archiv.Čp. 62

Fotografie Jiřího Haka a domu

Hankova ulice
Pan Ladislav Žampa píše: ,,Domek p. Hakové, v ul. Hankova, č.p. 62, foceno mnou, kolem roku 1955. Měl svoji malebnost,
obrostlý vínem a zelení, obzvláště na podzim. Posezení v předzahrádce bylo kouzelné. Paní Haková špatně chodila a tak skoro pravidelně,
při návratu z města a neb z nákupu u Michalů, hodila se řeč a nebo na chvilku posedělo. Bydleli jsme u Pácaltů, č.p. 58, až do roku 1947."

Hankova ulice Hankova ulice
Vlevo: foto od p. Lukáška.
Stejný pohled ze dne 30.4.2005. Vzadu je vidět část domu čp. 60.

Hankova ulice 222
Oba domy jsou pryč. 26.4.2016.Čp. 60

Hankova ulice 60
Čp. 60 - 30.4.2005.

Hankova ulice 60
Čp. 60 - 8.5.2012.