Holohlavy - plán stavby domů u potoka Jordán

Zpět na hlavní stránkudomy
Na plánu inženýrských sítí jsem doplnil polohu plánovaného staveniště.

domy
Území pro výstavbu je v kat. území Smiřice i v kat. území Holohlavy.

z dronu
Fotografii popisovaného pozemku pořídil Roman Andrýs v létě 2020
Kliknutím se fotografie zvětší

Informace a obrázky jsou použity z veřejné vyhlášky "Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení" vystavené 29.6.2022

Vybírám z tohoto textu:

   Popis prostorového řešení stavebního záměru (dále jen „stavba“), zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar a základní údaje o její kapacitě:

   SO 01 /01 – 24 rodinný dům 01 – 24, včetně přípojky vodovodu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové včetně zasakování, napojení na rozvody nízkého napětí (dále jen „NN“) a zpevněných ploch; přípojky vodovodu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, napojení na rozvody NN:

   Navržené RD jsou sdružovány do dvojic se zrcadlovou dispozicí a do řad s osmi a šesti objekty. Jednopodlažní nepodsklepené RD s obytným podkrovím měřítkem navazují na stávající zástavbu. Orientace hřebene sedlové střechy je rovnoběžná s obsluhujícími komunikacemi. Jednoduché tvarosloví a architektonické řešení zvýrazňuje základní objem, který je na uliční straně prolomen zapuštěným závětřím. Směrem do zahrady pak vystupuje menší jednopodlažní bohatě prosklená hmota s plochou střechou. Je tak vytvořena půdorysná stopa tvaru L uzavírající  terasu a přechod do soukromé  zahrady a zajištěna vzájemná intimita RD.

   RD mají klasické schéma, kdy v 1.NP. jsou situovány vstupní prostory se šatnou, komorou – technickou místností a WC a dále obývací pokoj s integrovaným kuchyňským koutem a navazující spíží. Z hlavního obytného prostoru vede schodiště do podkroví, kde je na chodbu navázána ložnice se šatnou, dva pokoje a koupelna.

   Základní půdorysné rozměry jednoho dilatačně odděleného RD jsou 10,7 x 8,2 m. Maximální výška  RD 8 m. Úroveň čisté podlahy vstupu ± 0,00 je navržena na výšce:
   SO 01/01-02,05-10,19-24 242,700 m n.m. Bpv
   SO 01/03-04 242,850 m n.m. Bpv
   SO 01/11-18 242,800 m n.m. Bpv

   RD budou zděné, zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s povrchem z jemnozrnné omítky. Dělící příčky v 1.NP budou z keramického zdiva, ve 2.NP příčky sádrokartonové. Strop nad 1.NP tl. 200 mm bude skládaný z keramických vložek a zmonolitněn. Hlavní střecha RD sedlová, jako nosný systém je navržen dřevěný krov v kombinaci s ocelovými prvky vynášejícími vikýře s krovem, skladba střechy je tradiční s plechovou krytinou. Zastřešení vystupující jednopodlažní části RD bude plochou střechou. Výplně otvorů budou plastová okna, vstupní dveře budou plastové prosklené.

   Rozvody vody (teplá, studená) a splaškové kanalizace: RD budou napojeny na pitnou vodu z nového vodovodního řadu vedeného pod zpevněnou komunikací. Vodoměr bude umístěn buď ve vodoměrné šachtě na pozemku stavebníka, nebo bude po ukončení výstavby po dohodě s provozovatelem přesunut do RD. Pro každý RD bude osazeno zařízení tepelného čerpadla s vnitřní jednotkou zajišťující  vytápění a ohřev TUV, teplá voda bude připravována ohřevem ze systému tepelného čerpadla, a bude akumulována v zásobníku v technické místnosti, u zásobníku bude osazeno cirkulační čerpadlo. Splaškové odpadní vody z RD budou sváděny oddílnou vnitřní splaškovou kanalizací přes plastovou revizní šachtu do kanalizační přípojky a dále do stoky pod komunikací. Splaškové odpadní vody budou natékat oddílnou splaškovou kanalizací do čerpací stanice, která zajistí nátok na novou kontejnerovou čistírnu odpadních vod (neveřejnou).

   Likvidace srážkových vod ze střech RD: Dešťová voda ze střech bude likvidována na pozemku u RD. Dešťové vody budou sváděny oddílnou dešťovou kanalizací do plošného vsakovacího prvku na zahradě příslušného RD. Vsakovací prvek bude mělký se vsakovací plochou min. 4 m2 a retenčním  objemem min. 2,1 m3.

   Ústřední vytápění: RD budou vytápěny pomocí splitových tepelných čerpadel vzduch/voda o výkonu 4,7kW. Venkovní jednotka bude osazena u obvodové zdi RD a umístěna na betonovém  základu s odvodem kondenzátu do nezámrzné hloubky. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla bude včetně zásobníku teplé vody umístěná v technické místnosti RD. V celém RD bude provedeno podlahové sálavé vytápění s podlahovými rozdělovači v každém patře doplněné o trubkové otopné žebříky v koupelnách. Systém vytápění bude teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhového čerpadla v tepelném čerpadle.

   Vzduchotechnika: Obytné místnosti RD budou přirozeně větrány okny. Vnitřní místnosti RD –  koupelny a WC budou odvětrány podtlakově uměle s přívodem vzduchu z okolních místností. Stejně tak je navrženo napojení kuchyňských digestoří. Vedení bude ukončeno nad střechou výfukovými hlavicemi.

   Elektrorozvody a hromosvod: RD budou napojeny z připojovacích kabelových skříní společnosti ČEZ Distribuce, a. s. osazených ve vnějších zdech každého RD. Nad kabelovými skříněmi každého RD ---;budou osazeny elektroměrové rozvaděče s hlavními třífázovými jističi s charakteristikou „B“ o jmenovitém proudu 25 A a dvousazbovými třífázovými elektroměry. Z elektroměrových rozvaděčů budou v každém RD napájeny hlavní rozvaděče umístěné v technických místnostech, ze kterých se připojí svítidla,  zásuvky a ostatní elektrické spotřebiče umístěné v jednotlivých RD. Na všech RD bude provedena ochrana před úderem blesku pasivní hromosvodovou instalací sestávající z jímacího vedení, svodového  vedení a uzemnění.

   SO 06 kanalizace splašková včetně čistírny odpadních vod (ČOV):
   Splaškové odpadní vody budou z RD sváděny oddílnou gravitační splaškovou kanalizací, vedenou pod zpevněnou komunikací. Dle vyjádření provozovatele stokové sítě je centrální ČOV Smiřice na limitech své kapacity, a napojení nové lokality RD není možné. Čištění splaškových odpadních vod tak je  navrženo na nové lokální kontejnerové čistírně s kapacitou cca 95 EO (dále jen “kontejnerová ČOV”). Splaškové odpadní vody budou natékat oddílnou splaškovou kanalizací do čerpací stanice, která zajistí  nátok na kontejnerovou ČOV. Součástí kontejnerové ČOV bude podzemní kalojem, dočišťovací filtr a  revizní a lomové šachty. Vyčištěné odpaní vody budou odváděny kanalizací do blízké vodoteče Jordán, v místě vyústění bude vybudován nový opevněný výústní objekt. Za výustním objektem bude osazena revizní šachta, ve které bude osazena zpětná klapka s elastomerovou membránou, která v případě vyšších průtoků ve vodoteči zamezí zpětnému  vzdutí a průniku vod kanalizací na kontejnerovou ČOV. Odpadní vody z jednotlivých RD budou sváděny jednotlivými přípojkami splaškové kanalizace do navržené gravitační kanalizace, která bude ukončena podzemní čerpací stanicí splaškových s  výtlakem na kontejnerovou ČOV. Domovní kanalizační přípojky DN 150 budou ukončené na pozemku majitele typovou plastovou revizní šachtou o 600 mm. Šachty na kanalizaci budou  typové z prafabrikovaných betonových dílců o 1000 mm s poklopem na tř. zatížení D 400. Čerpací stanice bude typová podzemní, dodaná jako komplet do podzemní betonové šachty; příkon ČS 2 x 0,75 kW. Kontejnerová  ČOV je navržena typová složená ze dvou podzemních nádrží o 2400 mm a výšce 3000 mm, dodána jako kompletní  řešení. Za kontejnerovou ČOV bude zařazen biologický filtr pro 3 – 6 EO. Ke kontejnerové ČOV bude dodán kalojem o objemu 8 m3. Délky kanalizací: stoka “S-0” DN 200 je 77,5 m, stoka “S  1” DN 300 je 90,5 m, stoka „S 2“ DN 300 je 92 m, stoka „S 3“ DN 300 je 49,5 m, kanalizační výtlak PE o 110 je 124 m. Počet kanalizačních přípojek RD 27 ks. Délka kanalizačních přípojek DN 200 celkem  cca 43,5 m. Po případném dobudování systematické kanalizace napojené na centrální ČOV Smiřice,  popř. po jejím zkapacitnění, budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo. Vzhledem k výškovým poměrům v lokalitě (lokalitu nelze na centrální ČOV Smiřice svést gravitačně) je nvržena výhledová varianta úpravy navržené čerpací stanice a navržený výtlak do koncové šachty stokově v ulici Kršovka, napojení výtlaku bude přes revizní šachtu s pachovým biofiltrem. Propojení na stávající kanalizaci nebude realizováno a nepovoluje se (není součástí této projektové dokumentace).

   SO 07 kanalizace dešťová včetně likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch
   Je navržena likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch plošnými vsakovacími a retenčními prvky. Budou provedeny úseky drenážního potrubí se štěrkovým obsypem a vsakovacími šachtami, do kterých budou zaústěny uliční vpusti z vozovky, případně bude uliční vpust zaústěna přímo do vsakovací šachty. Srážkové vody ze střech RD budou zasakovány individuálně na zahradě u každého RD. Potrubí dešťové kanalizace je navrženo z trub kanalizačních drenážních plastových tuhosti min. SN 8, vsakovací šachty jsou navrženy z typových betonových prefabrikovaných dílců o 1000 mm. Poklopy budou s  odvětráním na tř. zatížení D 400. Navržené délky stok: stoka D1 drenážní DN 400 72 m, stoka D2 drenážní DN 400 28 m, stoka D3 drenážní DN 400 18,5 m. Počet vsakovacích šachet 8 ks. Vsakovací plocha celkem 146,4 m2, retenční kapacita celkem až 43,8 m3.
petice petice
Petice proti stavbě popisovaných domů je datována 13.4.2021
Kliknutím se fotografie zvětší