Smiřice - Palackého ulice

Domy čp. 25, 26, 27 a 28, 29, 30, 616 (31) a 183

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové. Dopisy určené k odeslání jsou jen koncepty.Palackého ulice
Výřez z dopisnice, která byla odeslána 29.8.1899. Obrázek je popsán jako ,,Hlavní ulice".

Palackého ulice
Popisovaný blok domů, chybí čp. 31, které stojí mimo záběr vpravo.
Před rokem 1908.

Palackého ulice
Pro porovnání foto ze dne 1.10.2005. Čp. 26 je vysoký dům za autem.

Palackého ulice
V domě čp. 27 vlevo, se otevíraly po stavbě v akci ,,Z" dne 30.1.1979 Domácí potřeby.
Dne 1.října 2005 vlastní dům město Smiřice. v Tomto roce je dole drogerie, opravna televizorů a další prodejna.
V patře funguje restaurace Sluníčko. Další domy mají čp. 28, 29, 30 a 183. Foto ze dne 18.9.2005.

Palackého ulice
Letecká fotografie pořízená Tomášem Spurným dne 13.8.2005, ukazuje domy o kterých se zde píše.


čp. 26

Dům čp. 25 - neexistuje

Dům čp. 25 - podle starého číslování čp. 129 č. parcelní 40, výměra 105 m2, dům byl zbourán
Domek bez zahrady a rolí. Luka žádná. Dvakrát do roka plat po 5 gr. úroku a ročně půl slepice.
Mandalena (asi Matyášová) domek 8.6.1667 přenechává svému synovi za 49 kop 25 gr 3 denáry.
Jiří Matyáš, když pro vysoký věk nebyl schopen hospodařit, prodává svému synovi 31.8.1730 za 80 kop.
František Matyáš domek prodává 29.10.1758 za 211 zl. 40 kr.
František Hejčman, nový majitel, jej převádí pro vysoký věk 31.8.1785 za 250 zl svému synovi.
Josef Hejčman. Ten však byl r. 1798 „právně prohlášen za mrtvého“ a domek byl přepsán 1.10.1798 za 333 zl. jeho provdané sestře Anně manželce Jana Neumana.
Anna Neumanová, roz. Hejčmanová. Domek se rozroste o stodůlku, zahrádku, dvoreček a studnu společnou s čp. 98. Dále byl prodán 2.5.1800 za 377 zl.
Bartoloměj Šusta prodává domek 27.9.1823 za 950 zl.
Karel Válek se domu zbavuje 16.3.1830 za cenu 360 zl.
Další majitel Václav Zákravský, umírá a dům je 20.6.1870 přepsán s cenou 1000 zl. na vdovu
Anna Zákravská, znovu provdaná Skalická umírá 29. ledna asi 1871. Domek získala 2.8.1871 její dcera dcera provdaná Kašparová z Ledce v ceně 1000 zl.
Anna Kašparová majetek prodává 2.5.1872 za cenu 1600 zl.
Majitelem se stává
Antonín Kaube
.
Majiteli v roce 1910 byli Kaube Josef a Josefa, v roce 1916 Kaube Josef a Marie

Josef Kaube byl v roce 1937 - 1946 zapsán jako řezník s pěti zaměstnanci.

Dnes má čp. 25 jeden vchod bytového domu v Palackého ulici.
Čp. 25 (malý domek vlevo) a čp. 26.
Foto od p. Voláka, pořízené před rokem 1924.


Palackého
Dům č.25 ( uprostřed ) stál na křižovatce Palackého a Jiráskovy ulice, byl spojen s vysokým domem čp. 26.
Na domě vlevo ( čp. 23, budoucí samoobsluha ), je nápis Ústřední konsum + číslo ( možná 29 ). V průvodu jdou cvičenci DTJ. 9.5.1947
Foto od p. Miloše Dvořáka.

Palackého
Prostranství u křižovatky s Jiráskovou ulicí dne 18.9.2005. Dům čp. 26 stojí na rohu.

Palackého Palackého
Vlevo: část pohledu ukazuje stav ještě za Rakouska - Uherska.
Vpravo: demolice domu č. 25 v dubnu 1970. Cesta rovně vede Jiráskovou ulicí ke škole. Sm. archiv.


Dům čp. 26

čp. 26
Čp. 26 - 18.8.2015

Dům čp. 26 - podle starého číslování čp. 98
č. parcelní 41, výměra 281 m2
Poněkud zmatený zápis tvrdí, že prodej domku byl vázán na povinnost vystavět domek nový.
František Hejčman prodává synovi s podmínkou za 161 zl. (Hejčmanovi jsou také zapsáni na čp. 24 a 25)
Mikuláš Hečman, umírá a domek dědí manželka
Kateřina Hejčmanová, znovu provdaná vdova asi Šustová (či Šustrová) převádí 5.7.1798 svému muži v ceně 650 zl.
Bartoloměj Šust, ten později koupil dům čp. 22 a prodal čp. 98 (zapsáno asi ze setrvačnosti, protože mělo být čp. 26) 21.4.1800 za 556 zl.
Josef Špatenka, kupující, zemřel r. 1808 a až za 11 let převzal domek jeho syn. 21.1.1819 za 700 zl.
Jan Špatenka, dědic, prodal majetek 31.6.1822 za 1685 zl.
Amalie Fingerová, kupující, převádí dům na syna 12.8.1832 za 200 zl. Šlo o symbolický prodej „dobrého pohnutí a mateřské lásky“.
Jan Finger s manželkou Marií roz. Česákovou dům prodávají za 480 zl. 25 kr. (pan Kupka nemá v kolonce datum)
Jan a Kateřina Řeháčkovi, noví majitelé přenechávají 24.4.1838 za 500 zl.
Josef Vír s manželkou Annou dům přepisují 16.3.1855 za 250 zl na pana
Josef Vávra
V roce 1910 je majitelem Oldřich Lefnar, v roce 1916 Weidner Bohuslav (výměra 432 m2)

Weidner Podpis Bohuslava Weidnera z protokolu o povolení stavby pro souseda p. Stránského čp. 27 ze dne 13. července 1914.

V tomto domě bývala kdysi drogerie, potom prodejna železářského zboží, lékárna, zelenina. 1.října 2005 v soukromém domě jsou nájemní byty. V roce 2005 prodejna s použitým zbožím. Nyní delší dobu vietnamský obchodník s potravinami.

-----------------

Pan Martin Sládek potomek rodu Lefnarů mi napsal: ,,v čp. 27 žil zakladatel rodu Lefnarů ve Smiřicích Josef Lefnar I ( 1832 - 1889, narodil se pravděpodobně v Habřině ). Když jsem ještě vytáhl oddací list Oldřicha Lefnara tak měl v té době trvalé bydliště v čp. 26. Je tedy velmi reálné, že přestavbu domku čp. 26 realizoval Oldřich Lefnar, časově to do sebe zapadá." čp. 26

-----------------

Certifikát o dohotovené stavbě.
   Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto že stavba nového domu čp. 26 ve Smiřicích na části pozemku čís. kat. 42. p. Oldřichu Lefnarovi náležejícího, dne 1. listopadu 1907 započato a dne 28. května 1909 skončeno bylo.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 29. května 1909

Okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové !
   Pan Oldřich Lefnar obdržel zdeúředně povolení k stavbě nového domu na místě starého rozbouraného stavení čp. 26 ve Smiřicích.
   Stavba tato, která obdržela staré číslo popisné 26 jest nyní dohotovena a bylo také povolení k obývání téže uděleno.
   O tom k cíli vyměření daně domovní tímto oznámení činíme.
   Starosta Hojný

-----------------

Dokument vpravo:
Ctěný městský, co stavební úřade, zde !
   V domě mého bratra, p. Stanislava Kulhánka č. 26 zde, hodlám odstraniti 2 okna do ulice Palackýho, a postaviti tam výklad s vchodem (portál), kterýž bude tak upraven, aby ohledům veřejného krásna (esthetiky) úplně vyhovoval. …
Vojtěch Kulhánek, Smiřice, dne 14.11.1911

Druhý dopis ze stejného dne:
   V zastoupení svého bratra, pana Stanislava Kulhánka, správce úřadu v Nymburce, co majitele domu č. 26 zde, žádám zdvořile, aby povolena byla sl. městským úřadem stavba skladiště ve dvoře domu č. 26. ...
Palackého ulice Palackého ulice
Pohled na skladiště ze dvora.
Plán na stavbu skladiště rýsoval v listopadu 1911 Karel Volt, úředně oprávněný mistr zednický ve Smiřicích n. L.
Na polohorysu je červeně u čp. 24 místo stavby, rohový dům má čp. 25, soused vpravo má čp. 27.

Palackého ulice
Paní Hana Musilová poslala fotografii z náboženského průvodu Vzkříšení. Její maminka Zdeňka Fišerová jde vpředu.
Dobře je vidět dláždění Palackého ulice. Vlevo stojí čp. 25, prodejna Josef Kaube řezník, v domě čp. 26 je prodejna Drogerie Bohuslav Weidner.


Domy čp. 27 a 28

Popis domu čp. 27 je na --- této stránce. ---

čp. 28
Nově opravené domy čp. 27 a 28 patří městu. 3.7.2015.

-----------------

Dům čp. 28 - podle starého číslování čp. 96
č. parcelní 43, výměra 241 m2
   Postaven Pavlem Puleterem na pozemku obce, vlastním nákladem.
   Čtvrtý majitel platil 2 zl. 3 kr. roční kontribuce , vrchnostenského úroku 17 kr, obecní úrok 11 3/4 kr.
   Pavel Puleter registroval dům 22.6.1674, prodal jej 12.8.1702 za 50 kop svému synovi
   Daniel Pultr kupuje na splátky, 10 kop hotově, splátky po 5 kopách. 20.6.1748 domek přechází za 116 zl na
   Jana Pultra, Po Janově smrti byl domek natolik zpustlý, že ho dědicové určili k rozbourání. Vyrovnávali se Anna, dcera provdaná za Václava Pánka a zeť Václav Burian, který domek převzal 16.2.1784 za 220 zl.
   Václav Burian domek vylepšil či přestavěl, opatřil 1 strychem pole a malou zahrádkou, dům prodává 24.2.1786 za 600 zl.
   Kupující byl Karel Vachek
   -----------
   1910 Josef Brouček
   Karel Vachek
   Karel Zadrobílek ( hodinářství, mandl, sklenářství)


čp. 28 čp. 28
Nástin na postavení nového chléva u pana Jos. Broučka čís. 28 v Smiřicích.
Plán rýsoval j. Andrejsek, 1. července 1879.

Půdorys nahoře: Skladiště pana Jos. Lefnara. Dole je Dřevník, Chlév a Sekárna.
Polohopis vpravo: Palackého ulice je svisle vlevo. Nahoře Dům p. Jos. Lefnara čp. 27 a jeho Skladiště.
Dům p. Jos. Broučka čp. 28 a červeně Nová stavba. Dole Stavení čís. 29 p. Karla Pacáka.
Brouček
Slavná městská rado !
   Já níže psaný zamýšlím na svém pozemku čís. domu 28. v Smiřicích a ku skladišti čís. 27. jak polohorys naznačuje nový chlév a sekárnu přistavěti nechati a taškovou krytinou před ohněm bezpečně přikrýti...
   V Smiřicích 1. července 1879 Josef Brouček

Soused Josef Lefnar:
   ... nemám nic proti obmýšlené stavbě ...
   Co se týká náhrady za upotřebení této mé zdi vyrovnal jsem se s p. Josef. Broučkem domácně, což i také zde přítomný p. Josef Brouček dosvědčuje.
   J.V. Lefnar.

-----------------

Palackého ulice
Výměna oken v restauraci Sluníčko. Stavebniny Třasák ukončily prodej, prodejna je už prázdná.
Město sem nastěhovalo svou potřebnou techniku a zázemí pracovníků z budov v areálu zámku.
Vjezd je z druhé strany domu, od školy.
19.9.2011


Dům čp. 29

čp. 29
Čp. 29. - 3.7.2015


Dům čp. 29 - podle starého číslování čp. 95
č. parcelní 44, výměra 665 m2
   Domek stavěl Václav Chmelík na pozemku který dostal od svého otce. Později byl na vlastní žádost propuštěn z panství a domek prodal bez zápisu Janu Machovcovi. Zápis byl proveden až 1.7.1743. Zahrádka a 1 strych pole.
   Václav Chmelík prodal za 50 zl.
   Jan Machovec s manželkou zde žili až do své smrti. Po jejich smrti domek 16.9.1753 převzala jediná dcera Marie, provdaná Kottlandová. Ta postoupila polovici manželu Matějovi
   Marie a Matěj Kottlandovi. Marie ovdověla a přenechala 18.4.1797 domek synovi Františku
   František Kottland. Podle dědické posloupnosti se stává majitelem syn, prohlášený za plnoletého. Přijímá služebnost, ponechat matku do smrti bydlet a hospodařit. 1.10.1815 avšak zapsáno až 12.12.1831 domek dědí za 400 zl.
   Jan Kottland, který po zápisu domek ihned prodává 13.12.1831 za 275 zl.
   Josef a Anna Vihnálkovi jej koupili. Domek dědí 22.7.1844
   Anna Vihnálková, prodává jej 18.6.1856 za 2160 zl.
   Štěpán Tomášek, další majitel prodává 10.5.1861 za 800 zl
   Karel a Kateřina Pacákovi jsou kupující.
   …..........
   1910 + 1916 Marie Horáková
   Karel Horák I.
   Karel Horák II.
   Karel Horák III.


Palackého ulice čp. 29
Vlevo: Fotografie pořízená kolem r. 1905, ukazuje p. Marii Horákovou na zahradě domu čp. 29 s dětmi.
( Karel - později úředník Škodovky v H.K. bydli v čp.29, Vlatislav - rolník čp.86, Otýlie - , Helena - provdaná Pácaltová. Smiř. archiv.
Vpravo: Dům čp. 29 - 18.9.2005


Dům čp. 30 - foto dole

Dům čp. 30 - podle starého číslování čp. 94
č. parcelní 45, výměra 319 m2
   Václav Šram vystavěl domek vlastním nákladem. Do knih byl vložen 22.6.1674. Bez polí. Louka na 1/2 vozu sena. Úrok 2x po 5 gr. Ročně půl slepice.
   Václav Šram domek prodává 1.3.1694 za 60 zl. svému zeti
   Jan Dušek, Po smrti Duška převzala domek vdova s dědici. S povolením vrchnosti, pro velké dluhy prodává a přidává: stůl, rohatinu, 3 police na nádobí, měděnec v kamnech a žlab v chlívě. Prodal se 10.3.1704 za 105 kop
   Jiří Chmelík, domek koupil a po jeho smrti se vyrovnává s dědici a dům přebírá 29.11.1742 za 55 kop jeho syn
   Jiří Chmelík, po jehož smrti drží domek vdova, která jej pro stáří prodává 26.2.1776 za 70 kop synovi Jiří Chmelík
   Zdá se, že některý z majitelů nebyl zapsán, protože další zápis je až po 76 letech. Ale dům zřejmě přetrval v rodině.
   Prodej je zaznamenán až 13.5.1852 za 81 zl. 40 kr. když jej kupuje
   František Chmelík, ten domek hned prodává 2.6.1852 za 280 zl. manželům
   Marie a Josef Pospíšilovi
   …..............
   1910 + 1916 Špelda Josef a Anna
   Vachek Josef
   Vachková Marie
   MUDr. Suchánek Václav


čp. 30
Návrh na stavbu jednopatrového domu pro pana Jos. Špeldu ve Smiřicích č.p. 30
V přízemí u ulice jsou dva samostatné obchody, domovní dveře a pokoj.

čp. 30
Starý dům čp. 30 i vedlejší číslo 29 paní Pacákové bylo dál od cesty
Rýsoval J. Andrejsek v únoru 1905.

Z protokolu o povolení stavby:
   Pan Jos. Horák v zastoupení své manželky, co vlastnice domu čp. 29 zde, dává následující do protokolu:
   Soused p. Josef Špelda staví dodatečné chlévky a komoru na zadní dvorní části, přiléhající na pozemku čp. 29. Stavba ta musí vyvésti se na hranicích p. žadatele, jen střecha částečně bude přesahovati do pozemku u čp. 29 přináležejícímu a protož podmiňuji v pádu potřeby stavby při domě čp. 29 že p. Jos. Špelda povinen bude tuto přesahující a ze strany tohoto stavení čp. 29 dobrovolně do té doby trpěnou střechu, ihned dáti odstraniti. Voda ze střechy domu čp. 29 i z přístavby p. J. Špeldy svedena bude na dvorek tohoto.
   Tvrdá Paní Marie Tvrdá majitelka sousedního domu čp. 183 ve Smiřicích nenamítá proti stavbě podle předloženého plánu, podotýká však aby stavba prováděna byla pouze na hranicích pozemku p. stavebníka a svoluje, aby, jak šířka nového domu vyžadovat bude, plot se rozebral a nová budova nápotom tvořila hradební zeď. ...
   Pan Jos. Horák v zastoupení tchyně své pí. Kateř. Pacákové, nenamítá ničehož proti stavbě, vyhrazuje si však společnou zeď za náhradu polovičku ceny zdi a žlab pod okap pí. Kat. Pacákové na jeho útraty zříditi. Josef Špelda požádal úřad o povolení stavby 27. února 1905.

Slavné c.k. okresní hejtmanství
   Výnosem měst. úřadu ve Smiřicích ze dne 25/3 1905 čís. 520. uděleno mi povolení k stavbě nového jednopatrového domu na části pozemku čkat. 720/2 a stavební parcely čkat. 45 rozbouraného starého schátralého domku čp. 30 ve Smiřicích dle schváleného plánu.
   Špelda Dle certifikátu téhož úřadu ze dne 5/11 1905 čís. 1759, potvrzeno že se stavba domu toho začato bylo dne 1/4 1905 a skončeno dne 30/10 1905.
   Výměrem pak ze dne 5/11 1905 č. 1760 dáno mi povolení že domu tohoto, jenž označen byl číslem popisným 30 ve Smiřicích, dnem 6. listopadu používati mohu.
   Předkládaje veškeré tyto uvedené listiny a topografický popis domu toho, žádám anto tento dům až od základu úplně nový postaven jest, a já ho dosud nepoužíval, s odvoláním se na ustanovení zákona ze dne 25/3 1880 č. 39 ř. z. a k němu vydaná nařízení c.k. finanč. minis. ze dne 1/12 1880 č. 140 ř.z., co nejuctivěji:
   Slavné c.k. okresní hejtmanství ráčiž mi vymoci dočasné osvobození od daně domovní třídní a domovní činžovní z tohoto nového domu na dobu zákonem ustanovenou.
   5/11 1905 Josef Špelda

-----------------

Matrika oddaných Smržov str. 56:
Antonín Pospíšil, 29 let 10m 14d, soused a obuvník ve Smiřicích č. 30, manželský syn zemřelého Josefa Pospíšila, souseda ve Smiřicích č. 1 a jeho manželky Marie, roz. František Chmelík, mistr bednářský ve Smiřicích č. 30
si vzal za manželku 12. července 1881
Anna, 21 let 11m 15 d, manželská dcera Jana Vachka, chalupníka ve Smržově č. 22, a jeho manželky Anny, rozené Jiří Volák, chalupník v Lejšovce č. 16 (10 ?)Dům čp. 616 ( neexistující dům čp. 31)

čp. 616
Poslední dům na západní straně Palackého ulice má čp. 616. Foceno 15.8.2015.

-----------------

čp. 31
Vlevo u posledního domu jsou vidět dvě okna čp. 31. Na tomto pozemku dnes stojí dům čp. 616.
Část pohlednice ukazující Slavnost Jana Husa v roce 1924.
( celá fotka je zde )

Dům čp. 31 - podle starého číslování čp. 93
č. parcelní, výměra 215 m2
   Poněkud záhadné, protože vinopalna byla v blízkosti zámku, na místě bývalého chudobince (čp. 111). Mezi čp. 30 a 31 bylo vloženo čp. 183. Domek, dřevěnice byl zbořen kol. r. 1950. Skutečně byl blízko vody a mohl sloužit jako vinopalna i barvírna.
   Roční slepice a 2x ročně po 2 gr.
   První majitel bylo panství
   Údajně s vědomím hejtmana panství (vladyka Pavel Vojtěch Fiala z Guttenberka) koupil 27.4.1690 za 40 kop pro manželku Barboru zpustlý domek v němž bývala vinopalna Jan Kumpricht.
   Barbora Kumprichtová jej prodává 30.12.1693
   Václav Havlas, prodává 13.12.1712 za 85 kop
   Václav Skrovný, prodává 1.4.1721 za 100 zl.
   David Foret barvíř. Domek blízko sochy Sv. Jana Nepomuckého. Tedy u brodu, později mostu přes Mlýnský náhon. Domek předává 12.9.1757 za 300 zl. svému synovi opět barvíři
   František Foret převzal domek i s barevnou. Onemocněl a nemohl vykonávat řemeslo. Pro dluhy prodal svému synu 4.1.1790 za 300 zl.
   Prokop Foret, domek prodává 29.1.1809 za 1390 zl.
   Matěj Volák, přenechává domek 6.11.1819 svému synovi za 1000 zl.
   Jan Volák v domku prožil 40 let až jej 1.6.1859 prodal za 460 zl.
   Marie a Gottfried Jeschke prodávají 9.9.1863 za 550 zl.
   Anna a Václav Hájkovi, noví majitelé se domu zbavují 15.8.1879
   Koupil jej František Karpíšek
   …...............
   1910 + 1916 Karpíšková Františka
   Šedivá Berta
   Šedivá Hana
   zbořeno

fotoatelier
Josef Junek, Černilov, fotografie, zvětšeniny. Fotografování mimo dům.

Junek Slavnému městskému úřadu ve Smiřicích.
   Já níže psaný žádám zdvořile o laskavé povolení ku postavení dřevěného fotografického atelieru v zahradě pana Karpíška č. 31 dle přiloženého plánku. Atelier bude vkusně proveden a pěkně natřen. Vedle chodníku zavazuji se pěkný plot buď drátěný neb pěkně provedený ze dřeva dáti. Prosím o laskavé zhlédnutí místa stavební komisí, v čase co možno nejbližším. Též žádám o laskavé svolení ku umístění výkladních skříní, jednu na atelieru 1. na hostinci pana Balaň. a jednu u nádraží.
   V úctě Josef Junek Karpíšková

   K žádosti této se připojuji co majitelka což stvrzuji svým podpisem.
Františka Karpíšková.

Z povolovacího protokolu:
   Z ohledu zdravotních, policejních a veřejných nestává proti postavení ..... zcela žádných námitek, ukládá se ale oběma žadatelům aby atelier ku straně ulice slušně a krasochutí odpovídající zřízen byl.
   Starosta Hojný

Žádost byla podána 28. března 1908. Povolení je datováno 15. května 1908.


-----------------

Smiřice - Palackého ulice
6.12.2007

čp. 616 čp. 616
Čp. 616
Dřevěná konstrukce čp. 616. 6.12.2007 a 5.1.2008


Dům čp. 183

Ze žádosti:
   Já v úctě podepsaný koupil jsem příbytek pod. č. 85. na jehož zahradě si dle přiloženého plánu nový domek vystavěti zamýšlím. Jelikož místo, na němž stavěti hodlám, není na straně obecního pozemku v pravém úhlu; osmělil jsem se a zadním rohem zamýšlené stavby ... jíti do obecního asi 1.80 cm v té naději, že mi klínek ten bude odprodán.
Josef Pekarek

Pro Josefa Pekárka ve Smiřicích.
   K vyřízení žádosti ze dne 21. června 1882 dává se Vám povolení k stavbě nového domu na svém pozemku na základě protokolu o stavební komisi 1. července 1882 od 4. července 1882.
   Dále musí stavba tato do vodorovné výšky s vedle ležící mosty zvýšená býti a co se pouliční čáry týče. má okolojdoucí cesta čili ulice šest sáhů šířky obnášeti. Co se týče upuštění místa od břehu pozemku k cíli rozšíření cesty, bude Vám, tolik po ukončené stavbě obecním pozemkem vyměněno.


čp. 30
Nákres na postavení nového domovního stavení pro pana Josefa Pekárka v Smiřicích,
rýsoval W. Kottland 9.5.1878. Podpis p. Pekárka je vložený na plánu.

čp. 30
Polohopis z plánu nahoře.
Zleva: Stavení p. J. Broučka č. 28, Stavení p. Pacáka č. 29, Stavení p. J. Pospíšila č. 30, Stavení p. Hájka č. 31.

čp. 183
Vlevo domy čp. 30, 183 a 616. Pokládá se zámková dlažba. - 2.6.2015

čp. 183
Čp. 183 je první dům vpravo. Chodník je hotový - 23.6.2015