Smiřice - Palackého ulice

Domy čp. 97, 98, 99, 100, 101, 102

Klikni pro přímý přístup k domu.

Zpět na hlavní stránku      Další domy v Palackého uliciPalackého ulice
Pohled na severní řadu domů Palackého ulice kolem roku 1920.

Palackého ulice
Pro porovnání vyfotografováno 19.9.2005. Bílé auto zahýbá vlevo na sídliště gen. Govorova, zde dříve stál dům čp. 100.


Čp. 97 a 98

Palackého ulice
Domy čp. 97 a 98 s novou barvou fasády. - 12.7.2015

Palackého ulice
V domě čp. 98 je obchod Pelema. Ve dvoře dříve pí. Bartošková vedla sklenářství a také pohřební službu.
Josef Suchý zde opravoval obuv, vše po znárodnění. Je tu sídlo Truhlářství Matuška. 18.8.2005

------------------

polohopis Slavná městská rado !
   Já níže psaný zamýšlím při svém domě č. 98 ve Smiřicích jednu předsyň k mému řemeslu a k domácím pracím potřebnou, jelikož dole v mém domě velmi skrovné místnosti užívám, postaviti, jak lit. A. a B. naznačuje a chci tu výše jmenovanou stavbu od kamene a cihel postaviti a před ohněm bezpečně přikrýti.
   Prosím slavnou městskou Radu, by mně k mé nevyhnutelné potřebné stavbě milostivé povolení uděliti ráčila.
   V Smiřicích dne 8. září 1877 Bedřich J. Bartošek

Texty polohopisu sporné stavby:
nahoře jsou zahrady.
Zleva:
Dvůr p. Čeřovského čís. 97.
Dům p. Bedř. Bartoška čís. 98.
Nová stavba 4.00 / 10.20 m.
Dům p. Herrmanové čís. 99
Dům p. W. Hanky čp. 100
Dole vede silnice přes Smiřice (Palackého ulice)

Koncept odpovědi na nesouhlas sousedky se stavbou přístavbu:

   Panu Bedřichu Bartoškovi zde !

   K vyřízení Vaší žádosti ze dne 8. září 1877 dává se Vám povolení na postavení jedné předsíně ve Vašem vlastním dvoře při domě č. 98 na základě protokolu o stavební komisi ode dne 12. září 1877 proti tomu, že tuto stavbu dle předloženého zde, úředně stvrzeného nástinu, který se Vám zároveň vrací, vyvésti, při stavbě veškerých dálších předpisů řádu stav. od 11. května 1864 bedlivě šetřiti a dokončení stavby zde pak oznámiti povinen jste.
   Dále se Vám sděluje, že při komisionálním šetření zjištěno bylo, že v hlavní čelní domu p. Anny Hermanové se nalézá směrem do dvora Vašeho římsa v šířce 37 centymetrů a tím že vedle této této zdi pozemek v této šířce p. Anně Hermanové co okap patří, a protož, že Vy oprávněn jste obmýšlenou stavbu na hraniční čáru jak ustanovena byla, plán vztažně když sám ještě do Vašeho pozemku 8 centymetru s stavbou postoupiti chcete – založiti; chýl střechy této stavby nikoliv ke straně domu Anny Hermanové nybrž do Vašeho dvora zříditi a svou zeď tu žlab plochavi položiti, tak aby spolumezující sousedce Anně Hermanové na její zdi žádné škody se nedělo a takovou neutrpěla.
   Na námitky od p. Anny Hermanové nemohlo se vzíti žádného ohledu z kterýž by žádané povolení udělené býti nemohlo, neboť
   1. v přítomném pádu nejedná se o založení nového domu, nybrž toliko o přistavbu předsíně k domu na vlastním dvoře.
   2. okno ve zdi p. Anny Hermanové nebude zazděné nybrž bude postavena nová zeď od stávajícího okna 45 centymetru a tím nejen že se okno bude moct otvírat nybrž ale i také co stávajícího pokoje dosti světla padat bude, když okap vztažně římsa 37 centymetru p. Anny Hermanové činí a Bedřich Bartošek ještě od toho 8 centymetru do jeho pozemku spět a tím se v vzdálenosti 45 centymetru s založením zdi započne.
   3. P. Anna Hermanová nedokázala, žeby ji ještě 6 palcu za okapem této římsy na dvoře manželů Bartoškových, gruntu náleželo.
   4. Schýl ze střechy předstojící předsině bylo Bedřich Bartoškovi za povinost vloženo, aby takovi do jeho dvora vedl; jakož i konečně se připomíná
   5. že žádná ulička otevřená nebude, do které by vchod z ulice byl; nýbrž toliko že bude prázdná mezera ad 45 centymetru mezi domem p. Anny Hermanové a předsíní Bedřicha Bartoška, aby bylo světlo do pokoje Anny Hermanové.
   Proti tomuto vynešení stojí Vám jakož i p. Anně Hermanové svobodné odvolání do 8mi dnů podati zde.
   Konečně se Vám za povinnost ukládá za komisionální šetření jakož i za udělené povolení toho příspěvek do chudí pokladny konečný obnos 3 zl 20 kr zde zaplatiti.
   Z purkmistrovského úřadu v Smiřicích 17.9.1877.Na plánu vpravo je vidět mezera mezi stavbami a okno mířící do zdi. Palackého ulice vede svisle vpravo., V neděli 7. října 1877 odbývalo městské zastupitelstvo valnou poradu.
   Bod VII. Porada na podané odvolání Anny Hermanové proti povolení udělenému Bedřich Bartoškovi na postavení předsíně.
   Bod IX. Porada na podané odvolání Anny Hermanové proti výměru městské rady tykajíc se odstranění trámku zřízení příkopu a obezdění pumpy ze strany manželů Bartoškových

Výtah z poradního protokolu ze dne 7.října 1877:
   .... Po rokování až k poradě VIII. se Josef Herman na základ §. 46. obec říz. odstranil an bylo pokračováno v záležitosti jeho manželky....
   ... žádané povolení(ke stavbě) odepřené býti nemohlo, když žádné zákonité překážky nebyly... čp. 97 a 98

Paní Hermanová si poté stěžovala na Okresní výbor v Jaroměři.
Její písmo jsem bohužel nepřečetl.

hlavička dopisu Z Jaroměře odpověděli na místní purkmistrovský úřad:
   ... po ohledání místním dne 30. března 1878 technickým znalcem civil. inženýrem p. V. Vébrem z Hradce Králové vykonaném...
   ... odkapní vodu z této střechy rourou do svého dvora... aby naprosto k sousední zdi domu č. 99 se přiblížiti a jeho zdivu a základu škoditi nemohla. Co se týče námitky pí. Anny Herrmannové, že zamýšlenou stavbou by okno v přízemí domu č. 99 ve zdi do dvora domu č. 98 se nacházející bylo zakryto a tím že by byla zbavena práva světla, kteréž tímto oknem do místnosti hostinské v domě č. 99 vede, musí se stranám s touto námitkou, jelikož se vztahuje k právům soukromým, ukázati k pořadu práva, a náleží jedině sl. c. kr. okresnímu soudu, aby k žádosti stran rozhodl, zdaž se stavbou touto z politických příčin dovolenou může se počíti čili nic.

Tato událost asi vedla k úmluvě z roku 1882 uvedené dole u čp. 99.

plán
Plán předsíně rýsoval J. Andrejsek 8.9.1877

------------------

Z povolení ke stavbě:
   podpis Já níže podepsaný zamýšlím při mém domě čís. 98. ve Smiřicích na místě dosavádního kvelbu a dřevníka dvě světnice a sín zřídit nechati, jak přiloženém nákresu lit: A. B. vyděti jest a spolu též z jednoho okna do ulice nové dveře shotoviti. Chci to vše z tvrdého hmotu postaviti a před ohněm bezpečně přikrýti.
   Ve Smiřicích 17. dubna 1879 Bedřich J. Bartošek
   Za svou matku Františku dal povolení ke stavbě František Čeřovský. Povolení k užívání bytu bylo uděleno 16.9.1879.

Palackého ulice
Nástin na přistavění obytného stavení u pana Bedřicha Bartoška čís. 98. v Smiřicích.
Plán rýsoval J. Andrejsek ve Smiřicích 17. dubna 1879.
Texty půdorysu: 6. Kvelb, 7. Kvelb, 8. Kuchiň, 10. Kuchiň, 11. Svetnice, dříve komora, 12. Skladiště lekarníkovo, 13. Svetnice,
14. Sín. 15. Dílna, cihlamý dlážděna. 16. Spižňík, 17. Dřevník, 18. Mlat.

Palackého ulice
Polohopis z plánu nahoře. Nová stavba je uprostřed.

------------------

Palackého ulice
Čp. 98
Nápisy: Bedřich J. Bartošek - Založeno 1870 - Stavební a ozdobné klempířství -
Číslo 98 a pod tím Prodej skla a porcelánu - Prvý ústav pohřební pro Smiřice a okolí
Nad pravým vchodem jsou dva nápisy, spodní nápis je snad C.K. četnická stanice

Palackého ulice Palackého ulice
Vlevo: Čp. 98, na štítě je jméno Bedřich J. Bartošek. Pohřební ústav B.J. Bartošek měl v roce 1949 telefonní číslo 17.
Dům vpravo (čp. 99) je ještě nízký. Pohled byl odeslán 8.května 1901
Vpravo: Čp. 98 a za ním čp. 99 podnikatelské rodiny Lefnarů, nízký dům čp. 100, čp. 101 a nakonec ještě nízký domek čp. 102.

Palackého ulice Palackého ulice Palackého ulice
Socha na vrcholu štítu čp. 98.
Vpravo plastika u vchodu vpravo ( viz dole ). Detail zábradlí a ozdobných mís na domě čp. 98.

Palackého ulice Palackého ulice Palackého ulice
Čp. 98
Kliknutím na fotografii se dostanete na stránku s velkou fotografii.
Vpravo je zvětšená část fotografie v původním stavu. Vpravo podpis Bedřich Bartošek měšťan ze Smiřic čis. 98 ze srpna 1887.
Nahoře a dole jsou fotografie domu čp. 98 od Romana.

Palackého ulice
Popisované domy na obrázku od p. Voláka.

Palackého ulice
Část pohlednice ukazuje domy čp. 98 a 99. Na fasádě domu čp. 99 je vlevo nápis Obchodní dům.
Bedřich Bartošek má na této fotografii zajímavý znak na štítě. U Lefnarů jsou zase jinde nezobrazené dveře pod balkonem.

Palackého ulice
Čp. 98 a 99.- 3.7.2014


Čp. 99

Palackého ulice
Potomek rodiny Lefnarů vlastní čp. 99. Na fasádě jsou písmena ,,Založeno r. 1867".
---- Na této stránce ---- jsou další informace o rodině. Foto ze dne 18.8.2005.

plán ------------------------------


Žádost paní Anny Herrman společně s Marií Vackovou č. 99, za povolení stavby nové maštele a kolny, byla podána dne 24. června 1869.Obrázek vpravo:
Plán k vystavění nového chlíva a vozové kulny při sklepě pana Anna Herman č. 99, plán rýsoval stavitel Valášek 30. května 1869.
Dosavadní starý chlév a sklep jsou zakresleny šedě.
Povolení ke stavbě je na plánu 30. června 1869.Vlevo je zakreslena svisle hranice souseda Josefa Janka čp. 98, později zde bydlelí Bartoškovi.------------------------------
Palackého ulice
Podle plánu (dole) měl v roce 1875 Josef Herrmann za sousedy Bedřicha Bartošku a Václava Hanku v čísle 100.
Chlév, maštel i kulna z plánu nahoře jsou vpravo.

Palackého ulice
Plán: Nástin na přistavění rozličných místností u p. Jos. Herrmanna čís. 99 v Smiřicích,
rýsoval J. Andrejsek ve Smiřicích 1. června 1875.
Místnosti: Pokoj, Pokoj, Sál, Chodba, Kůlna, Sklep, Sklep, Chlév, Maštel.
Starosta Bek se podepsal pod povolení ke stavbě 8. června 1875.

------------------------------

Úmluva
   mezi panem Josefem Lefnarem majitelem domu č.p. 99 strany jedné a mezi manželi Bedřichem a Antonií Bartoškovými č. p. 98 všech ze Smiřic strany druhé, jak následuje:
   1. Pan Josef Lefnar dovoluje jmenovaným manželům při jejich domě č.p. 98 nacházející se otevřený důjezd úplně zastavěti, kterážto stavba může býti provedená v době neurčité a povolení toto má vždy své platnosti.
   Nové zastavění důjezdu až do prvního patra může se takto provésti: po celé šířce předního domu pravé strany až na zeď p. Josefa Lefnara mohou jmenovaní pí. manžele novou zeď celé stavby vápennou maltou přizdíti.
   2. Pan Josef Lefnar svoluje, by na této straně stávající zdi jeho domu nacházející se římsa při nové stavbě se odejmula a zavazuje se zároveň, že k úplnému provedení stavby povoluje volný přístup od jeho strany,který by byl nezbytný ku vystavění 1.ho patra a že žádných překážek při této stavbě činiti nebude.
   3. S druhé strany zavazují se manželé Bedřich a Antonie Bartoškovi, že veškeré škody, které by se následkem této stavby na domě pana Josefa Lefnara č.p. 99 způsobili, na své náklady upravit a vše do pořádku uvésti.
   4. Povolují jmenovaní manželé v pádu, žeby p. Josef Lefnar hodlal na jeho domě jedno patro vystavěti,jemu též úplnou přístavbu na tuto novou jejích stavbu, bez všeho dálšího povolení provedati, ručiti však bude za škodu při této jeho stavbě na domě jmenovaných p. manželů zpusobené a upravý takové bude povinen provedati na jeho vlastní útraty.
   5. Naproti tomu ale povolují manželé Bedřich a Antonie Bartoškovi p. Josefu Lefnarovi jedno okno obyčejné velikosti do průjezdu této nové stavby které se v první světnici za krámem nachází k volnému upotřebení světla použít a jedno okno obyčejné velikosti z druhé světnice do dvora jmenovaných manželů k volnému užívání světla použit.
   Obě tyto okna musí však p. Josef Lefnar železnýma mříži opatřit a broušeným bublinkovým sklem zasklít nechati, a ty samé v pádu čištění otvírati, tak aby obyvatele č. p. 98 nebyli nemístným nakukováním vyrušováni a při vykonávání práce obmezováni.
   6. Konečně zavazují se manželé Bedřich a Antonie Bartoškovi panu Josefu Lefnarovi, že nikdy žádných předmětu před okna stavěti nebudou, čímž by se vnikajícímu světlu překážka zůmyslně činila.
   Úmluva tato nabývá dnešním dnem počínaje platnosti, což nejen svými vlastnoručními podpisy, nybrž i podpisy dožádaných pánů svědku stvrzujeme.
   Ve Smiřicích dne 12. září 1882

podpisy
Podpisy pod výše uvedenou úmluvou. Po Vincenci Nieveltovi je pojmenována Nývltova ulice.

------------------------------

Palackého ulice
Plán na přístavbu dvorního křídla. Rýsoval v únoru 1912 Karel Volt, úředně oprávněný mistr zednický ve Smiřicích n. L.

Palackého ulice
Půdorys, dole je polohopis a jeden z řezů.

situace řez Žádost o povolení ke stavbě skladiště a konírny byla podána 1. března 1912.

Z povolení:
  Přístavba dvorního křídla, obsahující konírnu, kurník a čtyři oddělená skladiště, navržena jest k provedení ze zdiva cihelného, masivního. Konírna s kurníkem a krajní skladiště budou míti cihelné klenby do travers, ostatní budou navržena z dřevitého cementu. nad celým křídlem vyzděno bude polopatro, takže bude takto upravená půda sloužit rovněž co skladiště a senník. Hraniční zeď k sousedu provede se podle (plánu) katastrální mapy přesně do rovné čáry, an soused pan Bartošek ničeho proti tomu nenamítá.
   V koutě mezi křídlem a váhou projektovány jsou 2 záchody zděné. ….
St. Peřina, stavební znalec

Palackého ulice
Popsané budovy dne 12.7.2015.


Zbourané čp. 100

Palackého ulice
Dům čp. 100 Baťa a čp.101 Módní závod ,,u Havlů". Foto mi poslala Monika Nepokojová.

Palackého ulice
Zadní prostory domů v roce 1932. Místo domu vlevo od uličky ( čp. 100 ) je dnes cesta na sídliště Gen. Govorova.

Palackého ulice
Plán na přístavbu domu č.p. 100 pana Veselovskýho ve Smiřicích.
V Jaroměři dne 18. dubna 1888 rýsoval F. Hellmann.

Palackého ulice
Texty půdorysu: Komora, Pokojík, Kuchyň, předsíň, Pokoj, Pokoj a nově přistavěný Krám.
Na polohopisu jsou vpravo zakreslená popisná čísla 101a a 101b.

Z protokolu k povolení stavby:
   Veselovský Mezující soused p. Václav Svatoš majitel domu čp. 101/a vyslovuje se následovně: Já nemám proti obmýšlené přístavbě domu čp. 100 ve vzdálenosti 1m. ode zdi mého domu, okap můj, který je mým vlastnictvím v to počítaje, ničehož k namítání, vyhražuji si však veškeré práva, která mně smlouva ze dne 6. března 1817(?) knihovně vtělena zaručuje, a kterou jest majitel domu čp. 100, tutéž dodržeti povinen. Dále podotýkám že není mně známo zdaž p. Eduard Veselovský vlastníkem domu čp. 100 jest čili ne, poněvadž se neprokázal ani odevzdací listinu na něho znějící ani žádnou plusu(?) mezi. ....

Povolení ke stavbě bylo uděleno 19. dubna 1888.
--------------------

Palackého ulice Palackého ulice
Eduard Veselovský podal 20. února 1890 žádost o povolení stavby ,,na místě stávajících
již sešlých dřevníků nové proti ohni bezpečné dřevníky vystavěti".
Plány rýsoval Václav Kottland 20.2.1890

--------------------

Palackého ulice
Plán na stavbu jednopatrového domu čís. 100 pana Ed. Veselovský-ho ve Smiřicích
rýsoval F. Hellmann, stavitel a civilní geometr v Jaroměři, dne 17.1.1903.

Palackého ulice
Přístavba patra nebyla provedena.

Situace Z protokolu za povolení stavby, 24. března 1903:
   Pan zástupce obce společně s pp. členy obec. představenstva co členů komise stavebního úřadu, pokusili se v první řadě o sousedské dohodnutí domnělých práv soukromých, prohlašují, že dle podaného plánu a jeho rozměrů nastala sporná otázka práva vlastnického na obou stranách sousedních, a poněvadž smír docílen býti nemohl, nemůže stavební úřad dáti povolení ku stavbě domu toho v rozloze v plánu naznačené, do té doby, dokavaď p. žadatel neprokáže ve výměře té domnělé právo vlastnické.
   Podepsaní: Václav Kottland, Jan Juliš, Josef Hojný

Mezující soused pan Karel Svatoš za sebe a v zastoupení své manželky paní Marie Svatošové prohlašuje, že protestuje proti stavbě domu sousedky paní Marie Veselovské ... protože stavbou tou byl by zkrácen na svém majetku ku stavební parcele 125/I číslo domu 101/a ve Smiřicích patřícím a též zkrácen by byl v jeho právech zaručených kontratní listinou ze dne 27. března 1811(?) i stavebním protokolem ve Smiřicích ze dne 19. února 1897 přijatým paní Marií Veselovskou... Mimo to vidí se i zmíněnou stavbou zkrácen na svých právech vydržením nabytých a nepřetržitě užívaných.
   Na základě schody mezi žadatelkou pí. Marií Veselovskou která současně se uskutečnila, jsem svolující právo okapu mého a světlosti oken k číslu 100 ve Smiřicích za následujících podmínek postoupiti: a sice za cenu obapolně platně ujednanou 860 Korun, pravím osm set šedesát korun, a svoluje k tomu aby prohlášení a závazek zde udaný gruntaknihovně byl zaznamenán.
  Karel V. Svatoš, vlastník domu č. 101a za sebe a za manželku Marie Svatošovou.

   Paní Marie Veselovská svoluje aby v případu stavby stávající stav zdi byl zachován a vzdává se práva okapu ve prospěch čísla 99 ve Smiřicích s tím připomenutím, že za náhradu zaplatí vlastník p. Josef Lefnar obnos 860 Korun a svoluje aby prohlášení toto právoplatně knihovně bylo zjištěno.
Marie Veselovská

   Mezující soused p. Josef Lefnar vlastník domu čp. 99 ve Smiřicích prohlašuje, že následkem shody mezi mezujícím sousedem pí. Marii veselovskou a postoupením okapu od čp. 100 ku číslu 99 ve Smiřicích, nemá proti stavbě ničeho k namítání.
Josef Lefnar

--------------------

Palackého ulice
V domě vpravo ( čp. 102 ), se nacházel před znárodněním:
obchod Josefa Slezáka - Kožešiny, Živnostenská záložna, obchod Josefa Strejčka.
Druhý vysoký dům je čp. 101, byl zde ,,Módní závod U Havlů". Nízký dům je čp. 100. Fotografováno před 2 sv. válkou, ještě se jezdí vlevo.

Palackého ulice
Zbouraný dům čp. 100, dnes je na tomto místě vjezd na sídliště Gen. Govorova.
Stejné číslo má dnes stavba technického vybavení, vlastní jí město Smiřice.
Před znárodněním zde byla prodejna Baťa, potom OKG ( obuv, kůže, guma ), Svit, Snaha a Obuv.
Foto z Měst. archivu je z roku 1973. Foto B. Lukášek.


Čp. 101

Původně číslo popisné 101/A

Palackého ulice
Čp. 101 a 102 - 3.7.2014.

------------------------------

Palackého ulice
Přístavba patra domu čp. 101. Foto od p. Z. Vorla.
Povolení k přestavbě platilo od 3. března 1897.

plán Žádost o povolení přestavby domu čp. 101a byla podána 24. ledna 1897.
   Z protokolu:
   Stavební znalec pan Josef Andrejsek podává z ohledu stavitelského následující dobrozdání:
na základě sepsaného protokolu stavebního p. majitelem domu čp. 101/b v kterém se uvádějí obavy o nedostatečnosti střední společné zdi na kterou se má jedno patro postaviti. Z příčiny té bylo dnešního dne 12. února 1897 předsevzato ohledání společné zdi, která jest majetkem dopolovice p. Václ. Svatoše, a druhá polovice patří p. Josefu Slezákovi majiteli domu čís. 101/b a shledáno následovní:
   Nejprve byly v chodbě domu p. Václava Svatoše vykopané na třech místech základy společné zdi a sice: I. u hlavních dvéří do ulice: shledáno že základy společné zdi jsou dosti hluboké od dlažby 1.10 m, do spodu základu, z tvrdého opukového kamene na maltu vyzděné a spodní pak vrstev tak zv. "šťové" z opuky zhotovený který nemalou nosnost přináší. II. druhý otvor byl zhotovený ve středu chodby a bylo shledáno to samé jako při hlavním vchodu.
   III. třetí otvor byl zhotoven u dvéří do dvora vedoucích a shledáno, že základ pod společnou zdi jest dosti zpusobilý ku snešení naznačeného zatížení.
   Co se povrchního zdiva nad základy týče .... zeď, která se v dobrém stavu nachází, a jest 48 ctm. silná, která v I. patře vystavěná býti má v síle 48ctm. beze všech škodlivých následku, snésti může. ....Nákres jednopatrového domu pro pana Václava Svatoše, čís. pop. 101a ve Smiřicích.
Rýsoval J. Andrejsek, ve Smiřicích, dne 20. prosince 1896.   Stavebník p. Václav Svatoš, dává následující vyjádření do protokolu:
  Já nížepodepsaný V. Svatoš a Karel Svatoš v zastoupení své matky .... slibují nahradit případné škody .... novou vyzdívkou do výše jednoho patra co společnému svobodnému užívání pro obě sousedící strany v té úplné platnosti pozustávati bude. Svatoš
   A kdyby p. Jos. Slezák neb kterýkoliv jeho nástupce ... tento dům do výše jednoho patra do rovnosti s naším domem ... stavěti měl ... celou tu zeď zhlouby až do výše v celé délce ... zcela bezplatně a svobodně to právo měl a mýti bude, do kteréžto doby trvá naše zaručení možného poškození společné řečené zdi.
   Toto zaručení a závazky tyto co povinnosti i na naše nástupce právoplatně přenášíme.
pohlednice
Josef Slezák souhlasil s přestavbou domu p. Václava a Františky Svatošových, pod výše uvedenými podmínkami.

Pan Veselovský (soused z levé strany), si nárokoval mezeru mezi domy pro případnou opravu fasády.

Václav Svatoš na to reaguje:
   ... na vyjádření p. Eduarda Veselovskýho, v zastoupení jeho manželky pí. Marie Veselovské, majitelky sousedního domu čp. 100, prohlášení dává. S podmínkami p. Ed. Veselovskýho v zásadě souhlasím, průchod ten jak si jej vymiňuje .... z kteréžto šířky uličky 99 ctm. činící, patří 38 ctm. mému vlastnictví, co dřívější okap ...
   Přenecháním resp. propůjčením šířky 38 ctm. volné prostory k užívání pro číslo 100. nesmí býti považováno co nějaký servitut a také prodlením let nesmí nabytí čp. 100 právo majetku na toto vlastnictví.


Palackého ulice
Nákres jednopatrového domu pro pana Václava Svatoše čís. pop. 101a ve Smiřicích,
rýsoval J. Andrejsek ve Smiřicích, dne 20.prosince 1896.

Palackého ulice
Čp. 101 a Stanislav Havel. Foto od Moniky Nepokojové.

Palackého ulice
Dům s Autodíly p. Skořepy má čp. 101 stojí při vjezdu na sídliště gen. Govorova., dům vpravo je čp. 102. Vila vzadu patřila rodině Malburgů.

Palackého ulice
Pohled na stejné domy u vjezdu na sídliště Gen. Govorova. 20.4.2013.
Majitel krajního domu čp. 101 zboural přístřešek a bude zde budovat dílnu. Bílý dům má čp. 102.

Palackého ulice
Nová budova je hotová. 24.5.2014


Čp. 102

Původně číslo popisné 101/B

Palackého ulice
Prodejna Autodíly je zavřená, v domě čp. 102 je Pojišťovací kancelář. 16.7.2015

Palackého ulice
18.8.2005

--------------------

Čp. 101/C

Palackého ulice Palackého ulice
Na polohopisu je stodola vpravo nahoře 101b - později 101c.

Půdorys přístavby bytu nahoře rýsoval J. Andrejsek 2. února 1905. dílna

--------------------

Josef Slezák, držitel domu čís. 101B, žádal 2. března 1905 na úřadě o povolení přestavby ,,v stodole své na místě stávajícího mlatu jeden slušný příbytek zříditi" (půdorys nahoře)

29. ledna 1906 starosta Hojný oznamuje Okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové.
   Paní Anna Slezáková obdržela zdeúřené povolení k přestavbě stodoly při jejím domě čp. 101/b ve Smiřicích na obydelnou místnost.
   Stavba tato, která obdržela nové číslo popisné 101/c jest nyní dohotovena a bylo také povolení k obývání téže uděleno.
   O tom k cíli vyměření daně domovní tímto oznámení činíme.

--------------------

Vložený obrázek vpravo:
Plán na přístavbu dílny k č.p. 101/c majitel p. Jos. Strejček.
Rýsoval Karel Volt v únoru 1912

Z pozvánky:
   K žádosti pana Josefa Strejčka za povolení k přístavbě soustružnické dílny při jeho domě čp. 101/c ve Smiřicích, odbývati se bude zítra ve čtvrtek t.j. dne 11. dubna t.r. ... místní komisionelní ohledání stavebního místa...