Smiřice - Palackého ulice

Domy čp. 48, 94, 95, 96

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.Palackého ulice Palackého ulice Palackého ulice
Vlevo: nejvyšší budova je hotel Andrejsek čp. 94. Vpravo je foto z června 2002.

Palackého ulice
Zleva: Hotel Andrejsek s čp. 94, čp. 95, plot, dnes je tu vjezd do ulice Eduarda Karla, čp. 96, čp. 48 - zdravotní střediisko,
vyšší štít domu čp. 97, napříč stojí čp. 98, poslední je vidět nejvyšší Lefnarova vila čp. 99. - 2.6.1912

Palackého ulice
Podobný pohled na domy ze dne 18.9.2005.
Po schodech se chodilo do bývalého kina Máj.


Čp. 48

Palackého ulice
Čp. 48 - Zdravotní středisko, sousední dům vpravo s nově dohotovenou fasádou má čp. 97. - 27.7.2015

Palackého ulice
18.9.2005

Palackého ulice
Na poničeném plánu přístavba obchodu bohužel chybí.

Polohopis Žádost povolení stavby.
   Níže podepsaná hodlám k mému domu přistavět nový kvelb na mém pozemku čís. pop. 48 v Smiřicích, za tou příčinou předkládám dvojmo zhotovený plán, jejž jsem dle čla: 12. sta. zákona podepsala stím kdo plán zdělal a zachovám se takto dle nařízení staveb. řádu slušně žádám:
   Slavný obecní úřade račíž na základě čís: 13. stav: řádu ustanoviti komisi, která by navrch na místě skoušela a žadoucné snad opravy neb změny naznačila, račíž mne poodbyté komisi povolení ku stavbě té uděliti.
   Stavbu tu provede pan Josef Andrejsek ze Smiřic.
   V Smiřicích 29. května 1884. Marie Chvojková.

Na polohopisu je vidět červeně nová stavba, ke které chtěla o deset let později paní Chvojková přistavět do dvora další stavbu podle plánu dole.

Palackého ulice
Stromy mezi domy stojí na pozemku čp. 97 pana Čeřovského.
V domě čp. 48 je vidět nový obchod, později zde vznikla přístavba ve tvaru kostky.

--------------------

Palackého ulice


půdorys Z povolovacího protokolu:
   Mezující soused pan František Čeřovský dává do protokolu následující vyjádření v zastoupení matky své pí. Františky Čeřovské, vlastníci domu čp. 97 s přináležející zahradou.
   Dle přiloženého plánu hodlá pí. Marie Chvojková, na hranicích zahrady Františky Čeřovské rozšířiti své obydlí o 1 pokoj a 1 kuchyň. Pokoj tento jenž přiléhá na hranice společné, jest dle plánu opatřen oknem s výhledem do majetku mé matky.
   Proti tomuto se ohražuji s tím podotknutím když ono okno k vyvedení přijde, že mnou výhled zamezen bude buď nastaveným plným plotem, aneb vyvedenou cihlovou zdí.
   Co platí o tomto oknu, platí též o tom, které leží k západní straně.
   Čeřovský a Chvojková Zahražuji se též proti každému okapu do pozemku mé matky.

Půdorys vpravo byl přiložen na zvláštním lístečku u plánu nahoře.

--------------------

Palackého ulice
Čp. 48 - Okresní záložna hospodářská ( Landw. Bezirksvorschusskasse ), budoucí zdravotní středisko.
Smiř. archiv foto z r. 1945.

Palackého ulice
Potraviny vedle drogerie v domě čp. 96 a dnes neexistující vchod v domě čp. 48 - vpravo. Část pohledu od p. Skořepové.

Palackého ulice
Pohled ze dne 18.8.2005. Vpravo je část domu čp. 97.
Ve zdravotním středisku čp. 48 jsou umístěny dole ordinace dvou obvodních lékařů. Ordinuje zde MUDr. Pavel Hottmar, MUDr. Karel Beran odešel do důchodu a nahradila jej od 1.1.2019 MUDr. Adéla Mrózková. Vpravo dole je umístěna lékárna. Nahoře ordinují dva zubaři (MUDr. Jiří Ševčík a MUDr. Jiří Šilhan), některé dny gynekologie, internista MUDr. Luboš Slezák, oční optika. Stav roku 2019.
Také zde byla rehabilitace, než byla přemístěna do vedleší budovy. Hodně lidí sem také chodilo k dětskému lékaři MUDr.Šrůtkovi.
V této budově byla také ( asi v 50 / 60 létech ? ) krátce umístěna rentgenová stanice. V březnu 1953 byl městu přidělen sanitní vůz.


Čp. 94

Palackého ulice
Čp. 94 - 28.12.2012.

--------------------

Protokol
   půdorys sepsaný u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích dne 8. května 1895.
Předmět:
   Pan Josef Andrejsek majitel domu čp. 21 a 94 ve Smiřicích podal u purkm. úřadu zde žádost za povolení ku prodloužení kanálu od jeho domu čp. 94 do domu čp. 21 pod okresní silnicí, se spádem do mlýnské strouhy u domu čp. 86 vedoucího k cíli odvádění dešťové vody a splachů. ...
   Přítomní: Pan Bohumil Čerych člen okresního výboru jaroměřského v zastoupení téhož, pan Josef Andrejsek co žadatel a p. Josef Hojný starosta města. ...
   Pan starosta ... nečiní žádné námitky, že však v případě povstalé kanalizace městem nesmí tato stoka býti překážkou a v případě takovém ponechává si dále svého vlastnického práva; taktéž dlažbu chodníku a ulice přivede p. žadatel vždy do předešlého stavu a pořádku na náklad jeho.

Plán vpravo:
Prodloužení kanálu od čís. 94. do čís. 21.
Čísla 21, 22, 23 stála na místě dnešní velkoprodejny.

--------------------

výkladní skříň

Vlevo:
Josef Andrejsek žádal o povolení k zřízení výkladní skříně na svém domě dne 5. dubna 1902.
Rozměry 65/260/15 cm.


--------------------

Z protokolu k povolení stavby patra ve dvoře při domu čp. 94,
sepsaného dne 4. dubna 1907:
   Mezující soused p. Adolf Mahler vlastník domu čp. 95 ve Smiřicích, dává následující vyjádření do protokolu:
   Proti obmýšlené přístavbě patra mého souseda pana Josefa Andrejska, na dům čp. 94 ve Smiřicích, nemám ničeho k namítání, vyhrazuji si však, aby okna z přístavby této ku mému dvorku obrácená, byla mlíkovým neb neprůhledným sklem opatřená, a sice ve výšce 1.80 m. od podlahy.
   V pádu však tom, že by mně můj soused pan Josef Andrejsek, svolil připojiti z mého dvorku kanálek k odvádění splachů z domácnosti mé na můj dvůr vylévaných, do jeho již po ulici vedoucího kanálu, s příplatkem na správu jíž stávajícího kanálu toho, odpadla by s mé strany výše kladená podmínky co týče se opatření oken neprůhledným sklem. ...
Adolf Mahler
-----Andrejsek
   Na podmínky kladené p. Ad. Mahlerem co mezujícím sousedem mojí přístavby, jmenovitě co se oken týče, jsem ochoten neprůhledná až do výše 1.80 m. od podlahy udělati. ...
Josef Andrejsek

Plán dole rýsoval Architekt Karel Andrejsek městský stavitel, v únoru 1907.

Palackého ulice
Plán na přístavbu domu p. Jos. Andrejska, čp. 94 ve Smiřicích.
Přístavba domu započala 1. května 1907 a dne 26. srpna 1910 ukončena byla. (Certifikát o dokončené stavbě.)

--------------------

Palackého ulice
Dům čp. 94 hotel Andrejsek ( budoucí kino ), dál čp. 95, 96 a 48. Sm. archiv. Foto kolem r. 1920.
Na vloženém obrázdu z nové doby je červený pozůstatek kina nad vchodem. Je už odstraněn.

Palackého ulice
První zastávka autobusů před kinem ve Smiřicích 30.9.1961. Linka Černožice - Smiřice. Foto p. Stříbrný, sm. archiv.


Čp. 95

Palackého ulice
Čp. 95 - 27.7.2015

Palackého ulice
Úprava fasády kina (čp. 94) 18.září 1959, pro slavnost Trotina bylo město uklizeno. ( Na Trotině se dělala meliorace ).
Knihařství Adolf Mahler (čp. 95) má ještě plastickou reklamu nad vchodem. Sm.archiv.
Rodině Mahlerových se věnuje ---- tato stránka ---- .

Palackého ulice
Pohled, vydaný nákladem Josefa Lefnara v roce 1902, ukazuje část hotelu Andrejsek vlevo, čp. 95 ( Knihařství Adolf Mahler ).
Za pohled děkuji p. M. Sládkovi.

Palackého ulice
Dům čp. 95 (Knihkupectví) vlevo, dříve vlastnil Adolf Mahler, často vydával pohlednice.

Smiřická kronika:
V roce 1968 po delších jednáních a úvahách uzavřena byla místní prodejna n. p. Kniha. Byla ztrátová. Náhradní prodej knih je umožněn v Lidové knihovně ve Smiřicích. Dosavadní místnosti, užívané prodejnou (Knihou), přiděleny pro vybudování nové prodejny Oděvů.

O patrové kostce vzadu pan Volák ve sm. Zpravodaji píše:
,,V dalším jednopatrovém domku byl také krámek, ve kterém určitou dobu byla k dostání kola, působil zde puškař, později holič - po r. 1948 zde působil ,,komunál" - určitou dobu zde bylo knihařství p. Joneše. Nyní je tento domek součástí sousedního domu - zdravotního střediska."
Foceno před 2 sv. válkou.


Palackého ulice
Prodejna oděvů byla také v domě čp. 95. Od. pí. Knapové.

Palackého ulice
Pohled na zadní části domů čp. 95, vpravo čp. 94 ve kterém bylo kino.13.1.2006.


Čp. 96

Palackého ulice
Čp. 96 po dokončení nátěru fasády 22.8.2018.

Palackého ulice
Čp. 96 - dům prochází úpravami, nyní je zde zdravotně rehabilitační středisko. 9.11.2007.
Výlohy, viditelné na spodních fotografiích jsou pryč.

Palackého ulice
18.9.2005

Palackého ulice
18.8.2005 je v domě čp. 95 videopůjčovna, na rohu se prodávají noviny a za rohem je ještě v domě prodejna drogerie. V dalším domě
čp. 96, ( za křižovatkou s ulicí Eduarda Karla ) byla na rohu dlouhou dobu drogerie, potom zelenina
a nakonec prodejna dětského zboží a oděvů. V domě byl i druhý obchod, zde byly za komunistů potraviny,
později galanterie s halenkami a dětským zbožím. Po r. 1989 tady byla jednu dobu pobočka GE Capital bank.

Palackého ulice
Výloha potravin v domě čp. 96. Foto od p. Lochmana.

Palackého ulice
Zadní partie domu čp. 96, bílý dům čp. 48. Tento dům byl postaven asi pro banku ,,Okresní záložna hospodářská".
Ve dvoře Zdravotního střediska je částečně vidět betonový čtvercový objekt - prý to byl sejf. 13.1.2006.

Palackého ulice
Bývalý hotel Andrejsek má novou střechu a odbourané části nad vchodem. 5.9.2007 19,28 hod. Fotografoval Roman Andrýs.