Smiřice - Spojovací ulice

Dříve se ulice jmenovala Jedličkova.
Jsou použity materiály ze Státního okresního archívu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 25.1.2016 evidováno 5 adres: čp. 34, 35, 36, 37 a 250.Spojovací ulice
Celkový pohled na prostor před školou. Domy Spojovací ulice stojí rovně vzadu.
Vlevo jsou vidět budovy u hasičské zbrojnice. 28.1.2012

----------------------------------------------

Popis mapy dole: vlevo dole stály Stodoly, na jejich místě dnes stojí školní tělocvična, Nývltova ulice vede doleva.
Nad červeným skladištěm je čp. 38, vpravo čp. 34.

plán 1888 Ze žádosti:
   Nížepsaný dovoluje si podati pokornou žádost, by slavné zástupitelství povolilo odprodati asi 35. čtverečného sáhu obecních pozemku na ták zvané malé obci jak z přiloženého situačního níkresu viděti jest, k cíli vystavení nového skladiště pro stavební náčiní, které při každé stavbě velmy nutné jsou a oduvodnuje moji žádost následovně:
   S rozšířením mého hostince přišel jsem o skladiště, které citelně postrádámv kterém jsem veškeré moje ku stavbě potřebné náčení uschovával a nyní nemám příhodného místa kde bych si opět nové skladiště zbudovati mohel.
   Andrejsek An bych byl velmy z krácen při mé živnosti stavitelské kdybých podobných náčení neměl, pročež prosím:
   Slavné městské zástupitelstvo aby láskavě prosbu moji vyslišelo a povolilo odprodati shora jmenovany pozemek na kterém nyní stále voda se nalézá.
   V Smiřicích 5. dubna 1888 J. Andrejsek

Komise se sešla 27. dubna 1888 a na řádném zasedání zastupitelstva o den později tuto žádost zamítla.
Čp. 34

Dům čp. 34 - podle starého číslování čp. 109
č. parcelní 34 – 49; 35 – 50, výměra 237 a 184 m2
   Bez rolí a luk, 2x ročně úrok po 4 gr., roční slepice a 1 gr. z louky (která, jak uvedeno výše u domu není ?)
   Dům byl zřejmě později sloučen s domem čp. 35/169.
   Majitelé:
   Regina Jutlová prodává domek 22.2.1655
   Václav Sehnoutka. Dobrovolnou smlouvou 9.4.1694 převzal Jan Dušek (d r. 1702 do r. 1744 primas / primátor města) za 50 kop
   Jan Dušek odkázal majetek vnučce Verunce, provdané Pelikánové 19.2.1753 za 455 zl.
   Verunka a Jan Pelikánovi. Po smrti Jana Pelikána (Verunka asi zemřela dříve) dědí jejich syn 24.1.1783 v ceně 805 zl.
   Václav Pelikán prodává dům 25.6.1800 za 130 zl.
   Martin Haus. Zajímavé je, že 4.6.1801 Kateřina, vdova Pelikánová, nyní provdaná Hausová postupuje Martinu Hausovi, svému manželu dva příbytky v městečku 34 a 35 – 4.2.1849 za 5906 zl 12 kr. prodávají Jan Adamíra, jej kupuje
   ….............
   1910 čp. 34 Isaides Alois a Josefa
   1910 čp. 35 Hampl František (v seznamu obyvatel Smiřic je zapsán Josef Dědek)
   1916 čp. 34 Isaides Alois a Josefa
   1916 čp. 35 Stránská Anna roz. Dědková
   čp. 34 Šmídová M.

   čp. 35
   Lederer Vilém
   Nýdr Václav
   Knap Josef

  


Spojovací ulice
Čp. 34. - 19.3.2015Čp. 35

Spojovací ulice
Pohled na ulici od náměstí Míru. Čp. 35 stojí vlevo. Poslední dva domy již patří do Jedličkovy ulice - foto ze dne 14.6.2006


-----------------------

Ze dvou žádostí o vyslání stavební komise:

Slavná městská rado! Zde.
   V úctě podepsaný hodlám na svém stávajícím domku čís. p.p. 35 ve Smiřicích půl patra postaviti, za tou přičinou předkládám dvojmo zhotovený návrh s kterým úplně souhlasím, a jenž jsem dle čl. 33 stav. řádu podepsal s tím kdo návrh zdělal, i zachovav se takto dle nařízení stav. řádu, slušně žádám:
   Slavná městská rado račiž na základě čl. 35 stav. řádu ustanoviti co nejdříve komisi která by návrh na místě stavebním skoušela a povolila, a pak ráčiž mě na základě vykonané komise, povolení ku stavbě laskavě povoliti.
   Co zástupce splnomocnil jsem ke komisi té, pana Václ. Kottlanda tesařského mistra ze Smiřic.
Ve Smiřicích dne 13. března 1902
Fr. Hampl kanovník starší a papežský praelát, konsist radní Hampl

Slavný obecní úřade.
   V úctě podepsaný hodlám vystavěti na místě schátralého domku čís. pop. 35 ve Smiřicích nový dům.
Ve Smiřicích 29. dubna 1902
Fr. Hampl kanovník starší a Jeho Svátosti praelát domácí(?)

Z protokolu
za povolení přestavby stávajícího starého obytného stavení ze dne 10. května 1902:
My níže podepsaní namžele Jan a Kateřina Chmelikovi nemáme zcela žádných námitek

-------------

Plány dole:
Návrh na přestavbu domovního stavení pod čís. p. 35 ve Smiřicích, pro vysoce důstojného pána p. Frnt. Hampla papežského preláta, kanovníka, konsist. radu, kancléř a biskupský notář v Hradci Královém.

Spojovací ulice
První plán rýsoval V. Kottland ve Smiřicích v březnu 1902.

Spojovací ulice Spojovací ulice
Řezy.

Spojovací ulice
Tento návrh rýsoval 28. dubna 1902 J. Andrejsek

Spojovací ulice
Stará podoba domu čp. 35. Foto od pí. Knapové.

Spojovací ulice
Původní podoba štítu s datem 1907 na domě čp. 35. Foto od pí. Knapové.

Spojovací ulice
Čp. 35 - 14.6.2006Čp. 36

Spojovací ulice 36
Čp. 36 - 11.1.2022
Vlevo čp. 35, vpravo čp. 37.

Spojovací ulice 36
Čp. 36 - 14.6.2006

Dům čp. 36 - podle starého číslování čp. 143
č. parcelní 51, výměra 270 m2
   Nově postavený dům na pozemku zakoupeném od obce (20 loket šířky, 54 loket délky cca 10x27 m).
   Jiří Smutný, do knih stavbu vložil 13.10.1801 v ceně 100 zl. Po jeho smrti dědí 29.10.1812 v ceně 71 zl. 13 kr. jeho syn
   Václav Smutný, nemovitost prodal 12.1.1833 za 80 zl.
   Anna a Václav Karpíškovi koupili, ale již v roce 1834 byla Anna mrtvá a vdovec získal i druhou polovici domu v ceně 102 zl. - 14.4.1836 polovice za 102 zl.
   Václav Karpíšek. Vdovec se znovu oženil s Kateřinou roz. Vihnálkovou a připsal ji 30.12.1844 polovinu živnosti v ceně 130 zl. 51 kr.
   ….
   1910 Chmelík Jar. a Kateřina
   1916 Šíp Josef a Anna
   Šíp Jaromír - Po smrti paní Šípové byl dům prodán.

-------------

Chmelík Podpisy
manželů Chmelíkových z povolení stavby pro souseda Františka Hampla čp. 35, z roku 1902.

-------------

Ze žádosti o povolení stavby ze dne 11. dubna 1888:
   Já v úctě podepsaný koupil jsem domek pod č. p. 36 ve Smiřicích, který jest ve velmi špatném stavebním stavu.
   Abych mohl domek ten poněkud opraviti ... 3 světničky a 1 sínku sříditi, pak celý kryt vyzvednouti, podezdíti a dle potřeby opraviti.
Jan Chmelík

Z protokolu
sepsaného 17. dubna 1888 za povolení přestavby domku čp. 36:
   Jak z přiloženého nákresu viděti a jak na místě shledáno, zamýšlí žadatel bezúčelný sklep a mlátek, kteréžto místnosti ve velmi chatrném stavu se nalézajj, zbořiti a na tom místě z tvrdého staviva dvě světničky se sínkou zříditi, mimo to hodlá ze stávajícího chléva malou světničku upraviti. Jelikož touto opravou stavení i za účelem výnosu taktéž i z ohledu slušnosti mnoho získá, navrhuji aby mu změna ta aňť se soudu stav. řádu vyhovuje, povolena byla.
Valášek

Mezující soused Josef Stránský nemá proti zamýšlené stavbě sousedově, ba ani proti tomu, že zamýšlí do jeho dvorku dvě okna zříditi, ničehož k namítání.
Plán na přestavbu rýsoval p. Valášek 11. dubna 1888.


Spojovací ulice 36
Zadní část domu čp. 36 - 24.11.2020Čp. 37

Spojovací ulice 37
Čp. 37 - 16.1.2024

Spojovací ulice 37
Čp. 37 - 14.6.2006
Dům čp. 37
č. parcelní 52, výměra 408 m2
   Na mapě z r. 1840 je zakreslena dřevěnice.
   Majitelé: 1910 + 1916 Stránský Josef
   Stránský František
   Ing. Stránský Karel

------------- čp. 37

Návrh stavení pro p. Jos. Stránského rýsoval J. Andrejsek dne 15.1.1898.
Na půdorysu je vpravo zakreslený Krám a Skladiště - příčky a nápisy jsou škrtnuty.

-------------

Z protokolu
   sepsaného dne 17. dubna 1898 za povolení stavby nového domku na místě zbouraného schátralého stavení čp. 37 zde:
   ... při stavbě v čele, do ulice, ustoupí se k cíli pouliční rovné čáře. as 70 ctm. obec. pozemků do ulice, za výměnu zadní části zahrady p. Jos. Stránskýho, což se obapolně peněžitě vyrovná, s čímž p. Jos. Stránský úplně souhlasí.
V. Kottland

Pan Jan Chmelík s manželkou svou Kateřinou čp. 37 Chmelíkovou
  .... nemáme v zásadě proti stavbě nového domku ... ničehož k namítání, vyhražujeme si však pro vždy právo, a sice jak pro nás tak i pro naše nástupce v majetku, k našemu pozemku mezi naším stavením čp: 36 a novou stavbou čp: 37 se nalézající a nyní pro okap našeho stavení sloužící, ve výměře 18 coulů, jak jsme tento dílec pozemku jako vlastní majetek vždy pro okap užívali, a jak nám také dle výměry sl. stavební komisi, právo k němu, jakož i sousedem p. Josefem Stránským čp: 37, přiřknuto bylo.
Stavbu provede p. Josef Andrejsek

-------------

Polohopis z plánu:
Návrh dílna chléva pro pana Jos. Stránského ve Smiřicích, rýsoval j. Andrejsek 4. února 1898.

Dobře je vidět původní posunutá poloha starého domu.

-------------


Podpisy dole jsou z protokolu.

Stránský
Čp. 250

Dům čp. 33 později čp. 250
č. parcelní 48, výměra 248 m2
   Čp. 33 (čp. 250) je trvale drženo v rodině Hnikových, dále jejich dcery Anny Šťastné a jejich dětí U domu je záznam až z r. 1910 – na mapě z r. 1840 je uveden.
   1910 + 1916 František a Marie Hnikovi
   Kolem roku 1938 dostal čp. 250 a původní čp. 33 bylo přiděleno novostavbě Františka Jošta, později Anny Joštové na pozemkové parcele 58.


Spojovací ulice
Čp. 250. - 19.3.2015

Spojovací ulice
Čtyři domy vpravo dole stojí ve Spojovací ulici. - 14.6.2006

Certifikát o dokončené stavbě.
   Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto že stavba nového domku č.p. 250 ve Smiřicích na části pozemku čís. kat. 42 p. Františku Hnikovi náležejícího dne 1. června 1910 započala a dne 25. července 1911 ukončena byla.
Obecní úřad ve Smiřicích dne 26. července 1911.