Holohlavy - Zadní ulice

Pomístní název: "Na Zlodějně". Popisy jsem použil z Holohlavské kroniky p. Prokopa.
Jsou použity materiály Okr. archivu Hradec Králové. Nedatované fotografie jsou ze dne 2.8.2006.

V ulici je 18.9.2015 evidováno 27 adres:
čp. 4, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 151, 152, 213, 214, 245 a 309

Zpět na hlavní stránkuZadní ulice
Vjezd do slepé Zadní ulice. Domy popisuji podle této fotografie. Z Holohlav vede cesta doprava do Habřiny. Fotografováno 2.8.2006

Zadní ulice
Barevné letecké fotografie jsou ze dne 10.6.2008.
Uprostřed, s jednou řadou domů z roku 1945 - vpravo dole je z roku 1996

Zadní ulice   ..... již byla na obzoru nová, již třetí akce stavební na pozemcích státního statku, vedená obcí za účasti starosty Chlupatého Frant., čp. 101 a Andrejska Frant. čp. 55 k níž přidružily se i samostatné žádosti J. Štefana a Fr. Kvasničky za účelem stavby hospodářských objektů. Byl opět získán nový pruh pozemků z čp. 444/1 pro novou ulici. Parcelaci navrhl a rozměřil ing. Robert Čeřovský ze Smiřic, pro níž v předepsané lhůtě byl podán odpor z důvodů, že pomýšlené spojení nové ulice se silnicí státní, pro kterou byl při akci II. (stavba domů Na Státní – pozn. P.) ponechán potřebný pruh pozemku. Odvolání bylo obecním zastupitelstvem zamítnuto s odůvodněním, že ulice nebude jednostranná, nýbrž po náležitém přemostění svodnice pokračovati bude ulice přímo remízem na silnici rodovskou, což bude komunikačně i s ohledem na rozvoj obce výhodnější. (cesta měla pokračovat ke školnímu statku, už ale zůstala nedokončená – pozn. P.) V odporu pak dále pokračováno nebylo, takže se návrh neměnil a soused Kvasnička Fr. navíc získal kousek produkční půdy, kterou využil k založení pěkné zahrady. Na rozdíl od předcházejících akcí obdržely jednotlivé stavební parcely i čísla popisná postupně od okresní silnice, takže tato ulice nemýlí listonoše a podobá se původnímu číslování staré obce, ač se ani zde současně nestavělo. Číslování se do budoucna udrží, poněvadž v pořadí nejsou mezery, které by připustily pozdější novostavby. Podmínka parcely zastavěti byla vesměs dodržena a mimo čp. 114 – vystavené r. 1929 a čp. 115 vystavené v r. 1937, byly veškeré parcely již v r. 1928 zastavěny, a zahrady proti zahradám předešlé II. akce založeny. Zadní ulice 1945
  V r. 1947 – 1948 postavil již v nových poměrech státní statek jednopatrový dům o 4 vybavených bytech, místo domku čp. 67, který před tím prodal Novákovi V. Dům projektoval a stavěl stavitel Belinger ze Smiřic. Dům osídlili 4 rodiny zaměstnanců míst. Dvora ( Provazník Václav, Rubák V., Palaš K., Vachek a dostal čp. 133.
  Okolnosti této využil předseda K.S.Č. Novák Jan, ku založení 4. stavební akce a intervencemi docílil další příděl na stavbu rodinných domků po druhé straně ulice ke svodnici, čímž bylo získáno dalších 9 stavebních míst převážně pro zaměstnance dvora.
  V rámci této svépomocné akce, za značně ztížených podmínek stavebních a při nedostatku stavebního materiálu postavili v r. 1949: Špryňar Josef zděný domek, který obdržel staré čp. 4, Novák Václav, heraklitový domek, čp. 134, Novák Jan, heraklitový domek, čp.135, r. 1951 postavil po delší přípravě další pěkný zděný domek i Knejp Jaroslav, vedoucí pobočky S.T.S. ve Smržově. Dostal čp. 136.
Zdroj Holohlavská kronika.

------------------

Zadní ulice 1996 Vrchní správa státního velkostatku Smiřice n L. dne 25. června 1928
Směna pozemků v kat. obci Holohlavy
Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Ve výše uvedené záležitosti … ředitelství státních lesů a statků v Praze jest ochotno doporučiti nadřízeným úřadům odstoupení žádané plochy 1.200 ha z č.k. 444/1 k.o. Holohlavy ku stavbě rodinných domků vzhledem k tomu, že podle náčrtku obec v naznačený směr se má rozšiřovati a v předpokladu, že nákres souhlasí s regulačním plánem obce … avšak s výhradnou podmínkou, že v náhradu za odstoupenou státní půdu smění obec Holohlavy stejnou část z č.k. 440 přiděleného jí pozemkovou reformou. podmínku musí klásti ředitelství z důvodu, že obci Holohlavy postoupeno bylo již ze státního majetku 5 ha půdy k účelům stavebním, takže hospodářská rentabilita státního dvora každou sebemenší, další ztrátou půdy jest podstatně ohrožena.
   Podle § 3. odst. 5. zák. o stavebním ruchu z 7./4. 1927 č. 44 sb. z. a n. nelze vyvlastniti pro stavbu obytných domů nemovitosti, o nichž jest prokázáno, že jsou nevyhnutelně potřebny k hospodářství, což v daném případě jest víc než jisto. Tím spíše pak přichází ustanovení zákona v platnost, když obec sama vlastní dostatečné výměry k stavbám vhodných ploch, jichž sama nepotřebuje a nepoužívá, nýbrž je pronajímá jiným. …
   O tom Vám věděti dáváme s tím, abyste o tomto rozhodnutí uvědomili 10 zájemníků, kteří podali žádost o prodej pozemku čís. kat. 444/1 …
   Razítko a podpis.

---------------------

Obvodová úřadovna státního pozemkového úřadu v Hradci Králové. 23.4.1928.
Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Níže uvedení občané ucházeli se u velkostatku Smiřice za prodej částí as po 11 arech z pozemku č.k. 444/1 v Holohlavech ku postavení rodinných domků.
   František Střecha, Františka Knejpová, Václav Lejp, František Pultr, Josef Hrubý z Holohlav, František Kaňka, Jiří Rybín, Václav Hanzl z Černožic n/L, Bohumil Tomíček a Jan Žilka ze Smiřic.
   Ředitelství velkostatku však prohlásilo, že by bylo ochotno výše uvedeným ucházečům požadované části pozemku č.k. 444/1 v Holohlavech v celkové výměře 1 ha 12 arů prodati, když obec Holohlavy za tuto výměnu dá velkostatku směnou stejně velkou část pozemku č.k. 440/21 v Holohlavech, který obec obdržela přídělem, a v kladném případě dohodne se s pachtýři na přiděleném pozemku, aby velkostatku bez náhrady ustoupili nejdéle do konce sklizně letošního roku. ....


Zadní ulice
Bytové domy čp. 151 a 152

Zadní ulice
Konec vesnice a cesta směrem ke Chloumku a Habřině. Poloha domů čp. 151 a 152 - 5.5.2012

Zadní ulice
Před postavením bytovek čp. 151 a 152. Poloha je dobře vidět na letecké fotografii. Foto od Jiřího Hrocha.

Zadní ulice
Čp. 245. Tento dům a dvě bytovky nahoře stojí naproti Zadní ulici, při cestě na Habřinu


Pravá strana ulice

Zadní ulice 133 Zadní ulice 141
Čp. 133 - V r. 1947 - 1948 postavil Státní statek dům se 4 byty. + Vpravo čp. 141

Zadní ulice
Čp. 134 - vpravo
V r. 1949 - 1951 s použitím heraklitového domku převezeného z Borovničky u Mostek a velkou vlastní prací ( nákladem 120.000 Kčs )
postavil Novák Václav, dlouholetý šafář stát. statku a nakonec i správce míst. dvora, původem z Cerekvice okres hořický.

Čp. 135 - vlevo
Současně tímtéž způsoben ( heraklitový domek ) postavil Novák Jan ( syn šafáře ) s chotí Miladou roz Novákovou z čp. 57.
Po jejich smrti zdědil syn Novák Miroslav s chotí roz. Kvasničkovou z čp. 123.

Zadní ulice
Pohled ke konci ulice. Přes cestu ještě vedou elektrické přípojky.

Zadní ulice
Pohled k výjezdu ze Zadní ulice - 29.7.2009

Zadní ulice 214 Zadní ulice 213
Čp. 214 + Čp. 213

Duchoň
První dům má čp. 214. Foto ze dne 19.9.2015

Zadní ulice 4 Zadní ulice 136
Vlevo čp. 4 .
Vpravo čp. 136 - V r. 1951 - 1952 postavili Jaroslav a Julie Knejpovi rodinný domek se zahradou.

Zadní ulice 137 Zadní ulice 138
Čp. 137 + Čp. 138

Zadní ulice
Pohled od konce ulice na novější řadu domů. 19.9.2015.

Zadní ulice
Na konci Zadní ulice vyrostl dům čp. 309.
Foto ze dne 19.9.2015. Na vloženém obrázku je foto ze dne 29.6.2008, další rok už zde majitelé bydleli.

Zadní ulice
Svodnice se zde říká, protože se pole svažují do těchto míst. Jsou vidět poklopy kanalizace.
Všechna voda původně tekla z polí, přes dnešní Školní a Lipovou ulici, pod mostek, až do potoka Jordán.
Na jaře se často stávalo, že zahrada čp. 28 byla celá pod vodou (což bylo pro nás kluky super :-))
Foto ze dne 19.9.2015.Levá strana ulice

Zadní ulice
Novostavba domu stojí naproti bytovkám. 15.3.2023

Zadní ulice
15.3.2023

Zadní ulice
Na této mapě jsou domy ještě jen po jedné straně ulice. (svodnice je vpravo, zde měla cesta původně pokračovat)


čp. 111

Zadní ulice 111
Čp. 111 - Vložený obrázek ukazuje přístavbu focenou 19.9.2015.

Zadní ulice 111
Plán stodoly rýsovala Technická kancelář Hubert Černohorský architekt a stavitel v Jaroměři v lednu 1928.

Štefanovi
Ze žádosti:
V úctě podepsaní manželé Jan a Anna Štefanovi bytem v Holohlavech č.p. 78, zamýšlí na své parcele č. kat. 444/30 postaviti stodolu.....
31. května 1928


čp. 112

Zadní ulice 112
Čp. 112 - V r. 1928 postavil Václav Lochmann

Zadní ulice 112 Zadní ulice 112
Plán na stavbu rod. domku p. Václava Lochmana v Holohlavech čp. 444/29 (vlevo) rýsoval Podnikatelství staveb, Jan Hofman, mistr zednický v Holohlavech v lednu 1928.
Plán na přistavění prádelny, dřevníku a chléva rýsoval J. Hofman v březnu 1936. Stejný plán jako vpravo rýsoval v březnu také Architekt, stavitel Frant. Belinger studnařský mistr Smiřice n./Lab.

Lochman 26. února 1928 byl sepsán zápis o stavebním řízení na povolení stavby, za sousedy zde byli L. Voňka a zástupci správy velkostatku Ladislav Černík, správce a Schuff Ant. stavitel Smiřice, za hospodářskou správu.
Zápis o komisionelním řízení kollaudačním na povolení užívání novostavby rodinného domku byla sepsána 23. prosince 1928

Podpisy jsou z povolení stavby domku pro souseda L. Voňky.čp. 113

Zadní ulice
Čp. 113 - V r.1928 postavil L. Voňka a manž. Antonie roz. Radoňová.
Zřídil zde dílnu truhlářskou, provedl mimo jiné truhlářskou práci na nové škole.

Zadní ulice 113
Plán rýsoval Jan Hofman v lednu 1928. Parcela 444/28
Stejný den 26. února 1928, jako u domu nahoře, byla stavební komise i u pana Voňky.

Voňka
Podpisy z povolení stavby pro souseda p. Lochmana z roku 1928.


čp. 114

Zadní ulice
Čp. 114 - dům postavil Jan Kuhn ( s manž. Marií ) dozorce stát. velkostatku

Zadní ulice
Plán rýsoval Václav Volt, stavitel Smiřice, v březnu 1929.

Kuhn
Podpis ze žádosti ze dne 26.3.1929.
Stavební povolení Jan Kuhn dostal 14. dubna 1929. Zápis o kolaudaci a povolení k obývání byl sepsán 24. října 1931.

-----------------

Ze zápisu komise pro výstavbu a zvelebení obce dne 26.6.1965:
... cena rodinného domku čp. 114, jejíž majitelem byl Karel Palaš ceně 15.000,- Kčs. Cena stavební parcely v Holohlavech za 1 m2 je 0.80 Kčs.


čp. 115

Zadní ulice 115
Čp. 115 - V r. 1937 postavili Jaroslav a Petruše Jelínkovi

Jelínek
Podpis Jaroslava Jelínka z povolení pro souseda Kuhna z roku 1929.

Petronila Jelínková se starala v roce 1959 doma o Marii Strnadovou *15.5.1883 Dubany, okr. Chrudim.


čp. 116

Zadní ulice 116
Čp. 116 - V r. 1928 postavili Josefa a Josef Hlavovi z č. 78

Zadní ulice 116
Plán pro pana Hlavu rýsoval opět Jan Hofman.

Hlavovi
Podpisy Josefa a Josefy Hlavových v povolení stavby pro souseda p. Hlavu.
Žádost o stavbu domku byla sepsaná 17. února 1928. Stavební povolení bylo vydáno 1. března 1928,
kolaudace se uskutečnila 23. prosince 1928. Stavěl Jan Hofman.


čp. 117

Zadní ulice 117
Čp. 117 - V r. 1928 postavil Josef Trojan, obuvník s manž. Annou roz. Řehákovou z č. 45.

Trojanovi
Podpisy Josefa a Anny Trojanových.
Povolení stavby je na zápisu stavební komise ze dne 26. února 1928.
Žádost byla podána 18. února 1828. Povolení stavební komise je na zápisu ze dne 26. února 1928.
Stavbu vésti a dohled míti bude pan Jan Hofman.

Zadní ulice 117
Ulice se bez drátů elektrického vedení pročistila. 19.92015


čp. 118

Zadní ulice 118
Čp. 118 - V r. 1929 postavili Josefa a Jan Peřinovi.

Zadní ulice 118
Plán na stavbu domku čp. 118 rýsoval Václav Volt v dubnu 1929.
Stavební povolení bylo vydáno 14. dubna 1929.
Z povolení: Doporučuje se však, provésti střechu dřevníku ve stejné výši prádelny a chléva....
Kolaudace a povolení k užívání bylo vydáno 28. prosince 1929.

Peřina
Podpis Jana Peřiny byl na žádosti o povolení stavby ze dne 9. dubna 1929.

Zadní ulice
Pohled k výjezdu z ulice. Nové natřené fasády na domech čp. 117 a 118. - 29.7.2009


čp. 119

Zadní ulice 119
Čp. 119 - V r. 1928 postavil František Duchoň, kočí velkostatku a manž. Anna roz. Sehnoutková z č. 8.

Zadní ulice 119 Zadní ulice 119
Plán domu rýsoval Václav Volt, Smiřice v lednu 1928.
Zápis o kolaudaci a povolení k užívání má datum 23. prosince 1928.
Stavěti se započalo 10. března 1928, stavba byla dokončena 17.listopadu 1928.

Vpravo: Plán na zvýšení krovu na domku manželů A. a F. Duchoňových rýsoval Josef Hájek architekt a stavitel ve Smiřicích v březnu 1936

Duchoň
Podpisy Františka a Anny Duchoňových.

Duchoň
Čp. 119 má hnědou střechu. Foto ze dne 19.9.2015


čp. 120

Zadní ulice 120
Čp. 120 - V r. 1928 postavil Josef Sýkora, truhlář a Anna roz. Pultrová z č. 79

Sýkora
Podpisy Anny a Josefa Sýkorových jsou ze žádosti datované dne 10. ledna 1928.
Z textu: ...Stavbu tuto vede a vrchní dohled míti bude zdejší pan Jan Hofman úředně oprávněný mistr zednický ...
tuto chvíli jsem bez zaměstnání, tedy bych si přípravné práce jako kopání studny sám obstaral....

Komise na povolení stavby se sešla 10. ledna 1928.
Projednáno ve schůzi obecní rady dne 1. března 1928 a povolení uděleno.
Zápis z kolaudace má datum 23. prosince 1928. Stavěti se započalo 22.3.1928, stavba dokončena ve stavu obývatelném 21.11.1928.

Zadní ulice 120
Plán na stavbu obytného domku manž. Jos. a Anně Sýkorovým rýsoval Jan Hofman v lednu 1928.


čp. 121

Zadní ulice 121
Čp. 121 - V r. 1928 postavil František Jošt a Božena roz. Plšková z č. 89.

Jošt
Podpisy manželů Joštových


čp. 122

Zadní ulice 122
Čp. 122 - V r. 1928 postavil Jan Pácalt a Marie roz. Plšková z č. 89


čp. 123

Zadní ulice
Čp. 123 - V r. 1928 postavili Anna a František Kvasničkovi, invalida,
později mu byla přidělena trafika v Jaroměři.

Zadní ulice 123
Plán na stavbu obytné a hospodářské budovy p. Františku Kvasničkovi rýsoval Jan Hofman v lednu 1928.

Zadní ulice
Pohled od konce ulice na dříve postavenou řadu domů. 19.9.2015.