Budování cyklostezky Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř - Kuks

Fotografoval Miroslav Volák.

Zpět na hlavní stránku         Budování mostů na stezce u Smiřic

u Labe
  V úterý 29.5.2012 bylo slavnostně poklepáno u Kamenného mostu na Pláckách v Hradci Králové na základní kámen nově budované cyklostezky Hradec Králové – Josefov – Kuks. Slavnostní poklepání provedli zástupci zakladatelů společnosti Královéhradecká labská o.p.s. v čele s hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem. Cyklostezka spojí Hradec Králové s Kuksem po břehu Labe v délce téměř 26 kilometrů.
  Realizátorem celého projektu je společnost Královéhradecká labská o.p.s., kterou založili společně na konci roku 2008 Královéhradecký kraj s městy Hradec Králové, Jaroměř – Josefov, Smiřice a obcí Kuks.
  V současné době jsou celkové způsobilé výdaje projektu s názvem „Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks“ 60 803 027,22 Kč (včetně DPH), z tohoto dotace z Regionální rady ROP NUTS II severovýchod ve výši 92,5 % je 56 242 800,18 Kč (včetně DPH). Plánované datum ukončení stavby je 30.01.2013.
   Zhotovitelem je firma EUROVIA CS a.s., hodnota stavebních prací 44 788 440 Kč (bez DPH).
Zdroj: www.hradeckralove.org - foto: Petr Neckař
Starosta města Smiřice Luboš Tuzar stojí třetí zleva.


cyklostezka
Úsek upravené části stezky u Lochenic již je průjezdný. Foto p. Škvrna 27.3.2014

cyklostezka
Úprava příkopů, pohled ze směru od Smiřic. Foto Vl. Sladký 5.3.2014
Na vloženém obrázku je značení objížďky směrem na Zderaz. Foto p. Škvrna.

cyklostezka
Špatný úsek cyklostezky v Lochenicích bude brzo minulostí. Jedná se o cestu vedoucí vpravo dozadu.
M. Škvrna fotil dne 20.2.2014.
Na stavebním povolení je datum dokončení cesty 15.3.2014, úprava potoka ( po žádosti o prodloužení termínu ) 31.12.2015.

Popis veřejné zakázky ze stránky www.najdivz.cz:
  Předmětem plnění této veřejné zakázky na stavební práce je výstavba polní cesty s názvem Cesta Na Havranci v k. ú. Lochenice, včetně zaměření stavby a vyhotovení geometrických plánů. Stavba je členěna na dva samostatné stavební objekty:
  SO 104 - Polní cesta Na Havranci v k. ú. Lochenice:
  Polní cesta se napojuje na stávající zrekonstruovanou asfaltovou cestu. Je navržena v kategorii P 4,5/30 o celkové délce 0,372 km, s povrchem z asfaltového betonu a s odvodněním do stávající přilehlé vodoteče.
  Polní cesta v km 0,372 se napojuje na regionální cyklostezku Hradec Králové - Josefov - Kuks.
  Stávající propustek pod polní cestou v km 0,0087 bude rekonstruován. Součástí stavby je sjezd na okolní pozemky, kácení kolizní zeleně a následné ozelenění.
  SO 304 - Úpravy Havraneckého potoka a zpětná klapka v km 0,008:
  Stavební objekt řeší pročištění koryta stávajícího potoka tak, aby nedocházelo k zaplavování vody z koryta Trotiny při zvýšených průtocích. Součástí je i osazení zpětné klapky na vyústění propustku DN600 pod polní cestou Na Havranci. Celková délka úpravy je 905 m.
  Současně je řešena zemní hrázka z nepropustných jemnozrnných hlinitých materiálů podél příkopu do Trotiny, a to v úseku mezi propustkem a řekou Trotinou.


u Labe
Na vrchovišti se v tomto místě povrch propadal, bylo třeba vytvořit drenáž a odvést přebytečnou vodu ze základů.. 20.11.2012

u Labe
Od klubovny rybářů k Tyršovému mostu je už hotovo. 20.11.2012

u Labe
Mechanizace (u Skauťáku - klubovna rybářů) postupuje po proudu Labe. 20.11.2012

u Labe
U ,,rybárny" (klubovna rybářů) a jak napsal pan Volák ,,u Skauťáku", protože tady dřív byla klubovna skautů / Junáka. 17.10.2012

u Labe
Ve smiřickém parku. 5.10.2012

u Labe
Nezvyklý pohled na Smiřice - Fučíkova ulice 5.10.2012

u Labe
Čístirna odpadních vod ve Smiřicích 26.9.2012

u Labe u Labe
Původní dřevěná lávka přes Mlýnský náhon. Vpravo: cesta z Lochenic do Předměřic je už hotová 17.9.2012

u Labe
Cesta od Lochenic do Smiřic. Pohled od luk směrem k Labi. Cyklostezka se musí vyhnout přírodní rezervaci v Lochenicích. 29.8.2012

u Labe
Cesta od Lochenic do Smiřic.
Zde je použit pro stezku okraj pole – podklad je zpevňován vápnem s přídavkem 30 % cementu.
Vápno s cementem se promísí s hlínou, pak se to pokropí a potom uválcuje – druhý den už to bylo výborně sjízdné (hladké!) 29.8.2012

u Labe
Cesta od Lochenic do Smiřic. Příprava podkladu. 29.8.2012

u Labe
Cesta od Lochenic do Smiřic. Vrchoviště, tady je podklad zpevňován velkými kameny. 29.8.2012

u Labe
Cesta od Lochenic do Smiřic. Po 100 metrech dojedeme k mostu (až tam bude). 30.8.2012u Labe
Fotografováno od smiřického splavu proti toku Labe k Černožicím. 15.8.2012
Povrch stezky je připraven pro asfalt.
Přítomný rybář prý viděl, jak se po tomto měkkém povrchu prohánějí kluci na motorkách.
Od kol jim odlétávaly části vozovky. Budou tady také jezdit, až to bude hotové ?

u Labe
Zajímavý objekt roste pod valem hráze u splavu. Kovové síťové klece jsou plněny kameny. 15.8.2012.Jako ve starém filmu: ,,Táto, podívej, to jsou panorámata!"

u Labe
Pohled na jez. 19.8.2012

u Labe
Pohled od předměřické elektrárny. 19.8.2012

u Labe
Předměřice - Labe od Smiřic. 19.8.2012u Labe
Elektrárna a jez v Předměřicích.
Miroslav Volák se projel trasou z Předměřic do Hradce Králové 10.7.2012

u Labe
Pohled proti proudu k předměřickému jezu.

u Labe
Cesta je dostatečně široká.

u Labe
Hradec Králové

u Labe

u Labe
Kamenný most na Pláckách

u Labe
Stavbu provádí Eurovia CS.u Labe
Pan Volák píše: ,,na cyklostezce už pokládají podkladní štěrk (asi 20 cm), jde to pomalu,
protože auto s materiálem musí couvat ( ze začátku 1 a půl km )". 25.7.2012