Smiřice - mosty, splav a cesta na Šternberku

Jsou použity materiály ze smiřického a hradeckého Okresního archivu.

Zpět na hlavní stránkujez
Pohled na jez pod mostem a smiřický kostel.

voda
Zvětšená část fotografie dole.

Mapa vpravo: - cesta na Šternberku vede kolem domů u vody
mapa Císařských povinných otisků z roku 1840 ze stránky archivnimapy.cuzk.cz
Červeně je značen smiřický zámek. Kamenný most stojí vpravo dole, Labe teče tímto směrem.

na Šternberku Opis:
Intimat

   U komise dne 17ho t.m. strany dostavění silnice ve Smiřicích se správa panství Smiřického s městskou radou o stavění této silnice takto umluvila:
   1. Silnice má se stavěti vedle masných krámu přes Labe k příbytkům N. 131 až 147 totiž až ke kamennému mostu. kde se pak s pozůstávající silnicí spojí.
   2. Výlohy na tuto silnici s most přes Labe a most před domem č. 131 se mají takto zaplatit, zastupitelství města města Smiřic v zastoupení veškeré obce uvoluje se těmto výlohám 1200 f r.č. tj. jeden tisíc dvě stě zlatých rak. čís. a správa panství Smiřického ostatní přispěti.
   Veškeré výlohy zaplatí správa panství Smiřického a obec Smiřice zaplatí ji těchto 1200 f ve čtyřech ročních stejných lhůtách a sice tak, že první lhuta 300 f se splatí dne 31ho ledna 1865, druhá 31. ledna 1866, třetí 31. ledna 1867 a čtvrtá 31. ledna 1868 a sice bez úroků. Ať stojí stavba této silnice cokoliv, město Smiřice více nežli dvanáct set zl. platit nebude.
   3. Vincenc Slezák N. 128 a František Janáček N. 131, Josef Michal N. 139, Jan Veselovský N. 140 a Josef Kašpar N. 133 postupují potřebný grunt k této silnici zdarma.
   4. Tato silnice má býti 20 až 22 střevíců na koruně široká, na vodní straně až do výšky obyčejné velké vody s dlažbou škarpy upevněné a sice tak daleko, jak kámen dlažby nynější cesty dosahovat bude, dále musí hřeben silnice přes nejvýš pozorovanou povodeň vystupovati.
   Nýnější upevnění břehu dlažbou musí se použít, tak že vyloha jenom na vyšší díl škarb se vztahuje, který nad výšce nýnější vozové cesty léží.
   Plav do řeky přijde před dům č. 131 a sice skrze povodní most, který z kamenných prs pozůstává a dřevem přeložen jest.
   Silnice tato má 14 až 15 střevíců širokou svrchní stavbu a 18 coulů vysokou.
   Most přes Labe nad jezem jest tak projektovaný že se zednická práce, a sice prsa nýnějšího mostu použijou, které též dřevěné contručcí přeložené jsou, ostatně se může přes celou tu stavbu předložejí detailované plány, jak majitel panství k provedení této silnice návrh činí, který i s předpočtem měřítko k provedení té stavby býti mají.
   Kamenný most nýní pozůstávávající připadne k dalšímu vydržování panství Smiřickému až tato silnice dohotovena bude, a okresní konkurence, která tento most od roku 1850 vydržovala nebude ho pak více spravovat.
   Až tato silnice dohotovena bude, odpadne průjezd skrze zámek, který posud pozůstával; a jen v tom pádu kdyby se po této nové silnici buď pro opravu mostní a neb pro jinou překážku, pád ohně neb povodně jeti nemohlo, tedy bude se moci skrze zámek jeti, jak se jezdivalo k čemuž správa panství Smiřického svoluje.
   Při stavbě této silnice má se vzíti ohled k tomu aby se v tarase zřídil vjezd do řečiště.
   O tom se správě panství Smiřického a městské radě Smiřické věděti dává, s tím že zároveň se c.k. krajský inžinýr požádal, aby plán a rozpočet o této stavbě co nejdříve zhotovil, by se stavbou začíti mohlo a že pak až silnice hotova bude o jejím přijmutí do okresních konkurence(?) u řízení se jednati bude.
   C. k. okresní úřad v Jaroměři dne 20ho února 1864 - Lhota

--------------------

Slavná správo panství Smiřic !
   Okresní zástupitelstvo podalo sem správu že mínění jest dne 20ho listopadu b.r. zdejší silnici do počtu okresních silnic převzýtí; ku kterémuž cíli zapotřeby jest, aby výjezd z Labe který k pohodlnějšímu a levnějšímu vyvážení šutru nevyhnutelně potřebný jest až do té doby byl zhotoven; neb dokud tensamý zřízen nebude, nemůže tato silnice za okresní přijmutá býti.
   Z toho ohledu se slavná správa panství Smiřic co nejduktlivěji žádá by tento výjezd do určené doby zhotoviti nechala, aby pak následky jen sobě přičísti musela.
   Městská rada v Smiřicích dne 16ho října 1865 purkmistr Sedláček, Jan Čeněk rada

--------------------

dopis Blahorodnému Pánu Jánu Liebigovi v Smiřicích !
   Na podanou sem stížnost ze dne 3. prosince 1865 proti městské radě v Smiřicích že tato nechce ani po zhotovení dujezdu k Labi část silnice od opravy panství vystavené přijmouti, aniž uchazeti se o její přijmutí mezi silnice okresní, poněvadž most na této části nemá pro případ velké vody postačitelné výšky a na připojenou k této stížnosti žádost, aby zmíněná část silnice do vydržování fondu okresního byla přijata a městské radě dano poučení o nepříslušnosti její činění nových požadavků na spravu panství, - usnesl se okresní vybor ve svém dne 26 ledna 1866 odbývaném sezení nasledovně.
   Jako všecky obce, tak i město Smiřice má dle § 28 ob. z. povinnost cesty a silnice v obvodu obce se nalezající vydržovati na svůj naklad, pokud takové ve spravu a vydržovaní okresního fondu přijaty nejsou.
   Když pak se o přijmutí obecní silnice ve spravu a vydržovaní okresu jedna, tut musí býti přední povinnosti okresního vyboru, aby silnice taková nalezala se po pravidle v stavu co nejdokonalejším, kterýž by nevzbuzoval obavami že okresní, bez toho ne přiliš skvěly fond bude míti nepoměrně velikých výloh s jejím vydržování.
   Zdali se cesta neb silnice okresní v takovém zakonním požadavkum odpovidajicím stavu naleza, o tom rozhodnouti musí ponechano bzti předevšim obci, kteraž ji odevzdati chce a pak zastupitelstvu okresnimu kteréž ji přijmouti má.
   Nemuže se proto stížnosti Vaši že městska rada Smiřicka část silnice i s předměty k ní naležejitými Vámi dle smlouvy vystavěné přijmouti a o vřaděni te same mazi silnice okresní se uchazeti nechce, dáti místa zté příčiny poněvadž skutečně při přejimání okresnich silnic komise přitomná dle protokolu o tom sepsaného shledala, že most před domem číslo 131 již při lonské neveliké povodni i s mostnicemi byl zatopen, a že tudiž musí nejmeně o 18“ býti zvýšen, nemali mu hroziti nebezpečí při každé větší povodni.
   dopis Z příčin tuto uvedených, jakož i proto, že dosud nepředložen knihovně vtělený recurs aneb soudní rozsudek, dle kterého majitel mlýna p. Vaclav Batista povinnen jest vydržovati a spravovati spodní stavbu u mostu, nelze výboru okresnímu aby slav. zastupitelstvu odporoučel zmíněnou část silnice k žadanému přijeti ve spravu a vydržovaní okresu.
   Z vyboru okresního zastupitelstva v Jaromeři dne 26 ledna 1866.


most
Brüke über die Elbe in Smiřic - Most přes Labe ve Smiřicích - 3. březen 1864. Podpis: Růžička

most
Längenprofil des Strassenzuges vom Schlossplatz bis zum Hause N. 132 in Smiřic
Podélný profil. Červeně u čp. 131 je rýsovaný ,,Inundations Brüke" (protipovodňový most).

most
Inundations Brüke vor dem House N 131 in dem Strassenfragment am linken Elbe Ufer in Smiřic

Slavnému ředitelství velkostatku Smiřic !
   Zvýšený inundační mostek na okresní silnici v Smiřicích byl shlednut, v úplném pořádku nalezen a od okresního výboru přijat očemž se slavnému ředitelství vědomost činí.
   Z okresního výboru v Jaroměři dne 5. prosince 1867

--------------------

Opis či koncept dopisu:
Slavný okresní výbore ! v Jaroměři.

   Mosty na okresní silnici ze Smiřic ku Skalici a Oboře mají oprav zapotřebí.
   U prvého mostu jest zábradlí dílem zpukřilé, jest 6 nových sloupů a spojení zábradelních dřev kleštení zapotřebí.
   U druhého mostu jsou oba trámy u hlav, kde spočívají, zpukřité, a musejí se nové trámy položiti, zábradlí po obou stranách obnoviti a kleštění upraviti.
   U třetího mostu jsou dva trámy u hlav shnilé a musejí se obnoviti.
   U čtvrtého mostu jest koza nad ním se nacházející z většího dílu zpukřilá, a jest zapotřebí, novou dáti.
   také štěrk na těchto mostech není v dobrém stavu; jsou tam hluboké koleje, v nichž se voda zdržuje a podlažiny kazí, pročež jest zapotřebí, aby se koleje štěrkem vyplnily, aby tím voda dešťová odtékala.
   Byloby užitečné, kdyby se zábradlí barvou aneb dehtem potřelo, by tím před mokrem a rychlým zpukřením ochránilo.
   Ve Smiřicích mezi mostem labským a Oborou podle domů na levém břehu jest dílec silnice v nedobrém stavu, a jest zapotřebí, aby se štěrk křemenem přikryl.
   Kdyby se tyto opravy brzo nevykonaly, musely by se pak mosty znovu vystavěti, a štěrk ny silnici přeložiti, což by způsobilo znamenité výlohy.
   Klademe tedy slušně žádost k slavnému okresnímu výboru, aby co nejdříve potřebná opatření v té věci učinil.
   Správa panského statku Smiřického v Smiřicích dne 21. června 1869

--------------------

vyhláška     Výhláška !
   Na opravy a stavby na tak zvané Oborské okresní silnici vedoucí skrze Smiřice. Bude v kanceláři okresního zástupitelstva v Jaroměři dne 10. září 1969 o 8mé hodině ráno odbývati veřejná sestupní dražba, k níž se žádostiví nájmu tímto zvou spolethnutím(?), že rozpočet a licitační výminky v úředních hodinách lze v kanceláři okresního zástupitelstva nahlednouti.
   Připomíná se toliko, že stavby tyto rozpadají se dvě oddělení:
   (a. oprava labského dřevěného mostu a vedlejšího terasu v Smiřicích.
   Vyvolávací cena 392(?) f 50kr.
   plán (b. opravy ostatních mostů čís: 1, 3, 5, 7. vyvolávací cena 138 F 2 kr.
   Vadium obnáší 10 % ceny vyvolávací.
   Z okresního výboru v Jaroměři dne 3. září 1869.

--------------------

Vpravo:
Nákres k vystavění nového mostku přes průtok v Smiřicích.
Valášek - 11.8.1872

--------------------

Opis Slavná správa !
   Velký most Labský u masných krámů nachází se v chatrném stavu a vyžaduje značné opravy a proto se po něm bez nebezpečenství jezditi nemůže, a tím jsem jej pro povozi počínaje dnešního dne uzavříti nechal.
   jelikož tímto jízda přes řečený most přerušena jest, žádám slavnou správu, aby průjezd povozem dvorem zámeckým na dobu potřeby uvolnila a ten samý všem povozům otevřený a svobodný učinila.
   Z purkmistrovského úřadu v Smiřicích dne 12. dubna 1877 - Měštanosta Beck mp.

--------------------

Opis:
Slavná správa.

   Nově postavený železný most u masných krámů bude dne 30. října t.r. technicky zkoušen a za tou příčinou vozí se k němu 8000 cihel z panské cihelny, které na silnici okresní se skládají a tím přes ní u masných krámů jezditi se nemůže.
   Za tou příčinou se žáda slavná správa povozi dnešního a zejtřejšího dne skrze zámek svobodně jezditi nechala.
   V Smiřicích dne 29. října 1877. Měštanosta Beck mp

P. t. pánu panu J. Bekovi, purkmistru a členu zastup. okresního ve Smiřicích !
   Zednický mistr zdejší p. Jos. Sehnoutka, jenž najal stavbu mostku u Provaznikových ve Smiřicích oznámil, že dnes neb zejtra se stavbou počne. Ctěný purkmistr pan Pan Bek, člen zastupitelstva okresního se zdvořile žádá, aby na stavbu dohlídku jménem výboru okresního vésti ráčil, zejména na kladení roštu, aby skutečně dle rozpočtu položeno bylo tolik ližin a tolik kráčat, zdali zdivo v základu až po zdivo kvádrové činí 80 centimetrů a zdali položeno 6 vrstev kvádrů až po patky klenbové, aby se dávalo důstatečně vápna do malty a p. v., aby se stavba mohla pak kollaudovati.
   K tomuto cíli předkládáme plán, rozpočet a výminky stavební.
   Stavby podnikatel převzal podle přiloženého rozpočtu všecku práci zednickou a nádenickou, dle rozpočtu pod č. 1 za 125 zl. 90 kr. a pod čís. 3 stavivo a převoz mimo 16 kubic. metrů opuky Č. Skalické do základu á 1 zl. 90 kr. což činí 30 zl. 40 kr., kterážto částka se odečte od ceny rozpočtu …., tedy za zbylo částku 95 zl. 76 kr. Stavivo, kteréž p. Sehnoutka dodati povinnen jest musí se tudíž přijmouti před stavbou. Taktéž jest třeba vyrovnati a přijmouti opuku ze Skalice, aby se zjistilo, že jest té samé 16 kub. metrů.
   Račtež žádané příjmutí staviva i práce laskavě prováděti a o tom vždy krátký protokol sepsati a jej od stavby podnikatele neb jeho plnomocníka dáti spolu podepsati.
   Z okresního výboru v Jaroměři dne 23. května 1881 – Náměstek starosty
--------------------
Výměra a předchozí rozpočet
na vystavení nového pilíře a překlenutí mostku na okresní silnici za tak zvaným „krytým mostem“ v Smiřicích.

   Příklady cen:
   10. Za vyštětování (dlažba) kolem nového pilíře …. 75 kr.
   11. Zavezení násypu na klenbu, položení štětu a navezení štěrku z okres. hromádek měří přirovnaně dl. 8.00, šíř. 5.40 …. 43.20 čtver. metrů násypu, štětu a zaštěrkování …. 8 zl 64 kr.
   Stavivo:
   27 kubických metrů lámaného kamene, 11 metrů může být Libřické opuky s dovozem … 50.30 zl
   600 kilogramů hlubočepského vápna 15.90 zl.
   850 kilog. vápna ze Švarcentálu s přívozem … 16.57 zl.
   6 1/2 kostečných metru písku proházet a na místo přivézt …. 5.52 zl.
   26.6 kos. metrů 21/24 cm silného dříví ….22.60 zl.
   3/4 velké tůny cementu 7.50 zl.
   Na síru k zalití železných skob 0.76 zl.
   Na železné skoby 6 zl.
   Rekapitulace.
   1. Součet práce zednické a nádenické … 125 zl 90 kr.
   2. Součet práce kamenické …. 425.18 zl.
   3.Součet staviva a přívozu …. 126.16 zl.
   Hlavní součet …. 677.24 zl.
   Jaroměř, dne 31. ledna 1881, podpisy Sehnoutka a náměstek starosty

voda
Mostek ve Smiřicích - příloha dopisu nahoře. Jaroměř 14.2.1881, J. Sehnoutka
Vpravo od mostku je text: Rovnost po staré mostní trámy

voda
Pohled na smiřický zámek asi z roku 1870.

voda
V roce 1877 zřízen byl též železný most přes Labe místo dřevěného a do r. 1830 šindelovou střechou krytého mostu. Sm. kronika.

voda
Těžba písku pro betonárku Bozner - 1910

voda

voda
Pohled po proudu Labe .- 1930

voda

voda
Zavážení starého řečiště Labe. 28.12.1934

voda
Rozebírání mostu na ,,Šternberk" 18.6.1935

   7. června 1935 před polednem (v 11 hod. 20 min.) zahrazen v Labi na Šternberku přítok, takže od tohoto dne hlavní tok labský teče jen regulovanou částí přes nový jez a náhonem ke mlýnu. Tím charakteristické podjezí na Šternberku mění svůj dosavadní ráz. V létě bylo toto podjezí z větší části zasypáno.
  Na pozemku takto získaném upraví si místní Tělocvičná jednota „Sokol“, jež si jej od Vodocestného fondu ČSR zakoupila, své stálé letní cvičiště. S úpravou téhož bylo již na podzim (v září 1935) počato. Také železný most nad jezem na Šternberku bude vbrzku rozebrán.
Smiřická kronika.


rozebírání mostu a jezu
Rozebírání mostu a jezu 18.6.1935
Kliknutím se fotografie zvětší

voda
Říkalo se zde ,,na Štemberku", dnes je tady ulice U Stadionu.

voda
Po přeložení koryta Labe zde vznikl sokolský stadion. Práce na jeho výstavbě začaly v roce 1935, v r. 1937 se začaly stavět šatny.
Už v r. 1938 se zde konal župní slet Jiráskovy župy Podkrkonošské. Zúčastnilo se 5000 cvičenců a 5000 návštěvníků.