Smiřice - výstavba hloubkové kanalizace

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové. Děkuji majiteli za fotografie.

Zpět na hlavní stránku   V únoru 1970 bylo započato s budováním hloubkové městské kanalizace. Ta jde pod severní stranou vozovky v Palackého ulici. Bylo nutno vytrhat celou vozovku, do té doby kamennou silně bombírovanou, zlikvidovat i odtokové spády, vydlážděné "kočičími hlavami" a renovovat chodníky vydlážděné tím, co bylo po ruce (pískovc. deskami, šedou žulovou kostkou, mozaikou i asfaltem). To nebyla legrace pro NV ani pro občany. Město bylo neprůjezdné. Z jedné strany ulice na druhou jsme chodili po dřevěných lávkách. Na jaře a na podzim jsme chodili v holínkách. Jinak to totiž nešlo. Ale nikdo nenadával, alespoň ne zle, spíš šlo o dobromyslné špičkování a hodně dobrovolné práce. Na této situaci, která trvala skoro dva roky(28. až 29. 11.1972 byla vozovka pět průjezdná a dokončená) je patrné, že vidí-li občané snahu po zlepšení, rádi přiloží ruce k dílu.


kanalizace
Odstraňování dlažby

kanalizace

kanalizace
Práce před městským úřadem fotil Ladislav Joneš.

kanalizace
Odstraňování dlažebních kostek v prostoru před bývalým lihovarem.

kanalizace
Vpravo stojí ještě původní zástavba.

kanalizace

kanalizace

kanalizace

kanalizace

kanalizace
V tu dobu to lidé neměli lehké.

kanalizace

kanalizace

kanalizace

kanalizace kanalizace
Vlevo: vzadu je vidět jeřáb, zde se staví obytný dům čp. 24 a 25

kanalizace kanalizace

kanalizace

kanalizace

kanalizace

kanalizace
Druhá část ulice směrem k nádraží.Hloubková kanalizace v Jiráskově ulici.

kanalizace kanalizace
Budování hloubkové kanalizace v Jiráskově ulici (kolem školy).
Zahájení prací proběhlo na podzim 1969.

kanalizace kanalizace

----------------------

kanalizace
Křižovatka s Jiráskovou ulicí.

kanalizace
Jiráskova ulice.
Nedatovaná fotografie nemusí souviset s budováním kanalizace.

kanalizace
Jiráskova ulice před školou.
Nedatovaná fotografie nemusí souviset s budováním kanalizace.Kanál v bývalém ,,Mezimostí" (Zemanova ulice)

voda
Nákres na zřízení nového canalu u parapetní zdi v mezi mosti ve Smiřicích
rýsoval J. Andrejsek, Smiřice 27.7.1886.

voda
Nákres na vystavení kanalu o dwouch oknech v ,,Mezimosti" zde.
rýsoval J. Andrejsek, Smiřice 5.10.1888. Rozpočet na stavbu byl F 323.36.

Pozvání.
   Za příčinou konečného ustanovení v příčině stavby kanálu v „Mezimostí“, odbývá se dnes, dne 1. října 1888 o 1. hod. odpoledne místní komisionální šetření, ku kterému tímto nížepsaní pánové uctivě zvu.
   Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 1. října 1888.
   Purkmistr: Valášek

voda
voda

Seznam jmen pozvaných:
Hojný Josef, Juliš Jan, Čeněk Jan, Andrejsek Josef, Kaube Josef (Hodek Jan náhradník) Sehnoutka Antonín, Jakoubek František, Toman Jan, Karpíšek Mikoláš, Polák Václav, Matějček Hynek, Kvíčera Jiří, Blažej Jan, Karel Václav, Šiefner Jan, Hejzlar Abert, Vichtl Jan, Horák František, Litomiský Antonín, Tichý Alois, Kupka Václav, Vítova Anna.

Protokol sepsaný 1. října 1888.
Předmětem jest zřízení kanálu v mezi mostí.

   Po přednešení a vysvětlení stran věci rozpředla se živá debata, ve které členové městské rady tvrdili, že tu bylo zbytečné kanály dělati, odvolávajíce se na usnesení (protokol) ze d. 3/9. 1888 kde obec se zaručuje(?) … nutnosti potřebné kanály ihned nechat zhotoviti.
   (Horák, V. Karel, Litomiský) Sami interesenti však stáli na svém, aby kanály stavěli se v té šířce jež dříve byli. Když pak přítomný delegát okresu výkonn. p. radní H.B., navrhnul, aby se cesta vydláždila vtom způsobu, jak dříve stávala, tak aby každá přijít mohoucí voda přes ulici, jako dříve se pouštěla a čímžby ovšem stoupání odtud ku oboum mostům se sice zmírnilo a však neodstranilo; připojili se veškeří interesenti k návrhu tomu, proti čemuž opřeli se zástupcové obce, uvádějíce, ze ta ulice městem a že třeba dbáti vedle zájmu jednotlivců také zájmu obce z ohledů veřejných a navrhovali zříditi kanál o dvou oknech po 1.12 m ve světlosti, s čímž se dotyční p. interesenti spokojili, kromě p. F. Horáka, který, když nemohlo býti po jeho, odešel. a usnešeno:
   Kanály založí se as 2 m od rohu domu p. Juliše směrem k k Šifnerovým a 2 oknech, která musí míti 1/2 m ve světlosti š, tak hluboké po dlažbu, aby přes něj i rigol ulice mohl býti proveden, z něhož voda pak odvedena bude do téhož kanál; na straně protější stávající nížiny má se zavésti a tak upraviti, aby přicházející sem voda volným mělkým rigolem k chodníku se stahovati, tu otvorem do kanálu padati a tímto do řeky odváděti se mohla.
   Když s usnesením tímto veškeří interesenti byly srozuměni, uložen zhotoviti nový nákres a rozpočet na dotyčný kanál, který neodkladně ob. zastupitelstvem ku schválení předložen býti má.


Kanál k domu čp. 94

Slavné obecní zástupitelstvo!
   Níže podepsaní dovolují si podati slušnou žádost, by ctěné zástupitelstvo povolilo vystavěti respeckt. prodloužiti canal podél naších domu, kterým by dešťová voda a zplachy z našich domu odvedené byti mohly a oduvodnujem naší žádost nasledovně:
   Právě se naskýtá nejlepší přiležitost, když se nová dlažba podél naších domu zříditi má, a tudy stěží dovoleno bude, by dešťová voda a zplachy ze dvoru naších na rigol pouštěti se dovoly.
   Jelikož jsme se doslechly, že se zděný canal od mostu, respekt. od sv. Jana, až po čísla domu 92. vystavěti má, kterým by veškerá voda do Labe odvedená byla; usnesly jsme se my nížepsaní podati slušnou žádost, by canal ten od čísla domu 91 až k číslu d. 94. protažen býti mohl, kdeby z naších dvoru vodu a zplachy do sebe přijal a do Labe odvedl.
   J. Andrejsek 7.6.1888

Odpověď s výzvou o předložení náčrtku a rozpočtu byla sepsána 26.6.1888

Z dalšího dopisu panu Andrejskovi:
   … obecní zastupitelstvo v zasedání svém dne 1. t.m. odbývaném vzhledem k poměrům finančním místo nedalo, o čemž Vám u vrácení nástinu a rozpočtu věděti dávám. 2.8.1888

Panu Josefu Andrejskovi majiteli domů zde.
   Na ústní Vaši žádost aby Vám dovoleno bylo od Vašeho domu čp. 94 až do obecního kanálu u domu č. 86 vystavěti kanál pro svádění vody a splašku na Váš vlastní a pp. soudruhů náklad, usnešeno v zasedání měst. rady dne 10 t.m. uděliti Vám provisorní povolení k stavbě tohoto kanálu, které se obec. zastup. s odporučením ku schválení předloží. Stavba ta dovoluje se pod následujícími podmínkami:
   Kanál, který stavěn býti má od domu čp. 94 až do kanálu obecního u čp. 86 musí býti zcela na Váš a pp. soudruhů náklad zřízen, prostranný a dostatečný býti, který pevným přikrytím tak opatřen býti musí, aby jízdě vzdoroval, a aby na této krytbě dlažba kamenná dobře a trvalé založena býti mohla. Spád a místo v kterém …. kanál tento se provésti má, ustanoveno bude purkmistrovským úřadem.
   Dále povinnem budete Vy i Vaše pp. soudruhové závazek na sebe vzíti, že veškeré opravy kanálů jakož i čištění jeho vejde jen na náklad Váš a pp. soudruhů prováděno bude, k čemuž vždy povolení purkmistrovského úřadu opatřiti si jest. Závazek tento přechází nejen na Vás i pp. soudruhů Vaších nastupce. Kdyby však z jakýchkoliv příčin obec uznala kanál ten buď zrušiti neb místo pro kanál užívané jinak upotřebiti, budete Vy i Vaši pp. soudruhové povinni, vše ustoupiti bez náhrady. Se stavbou budiž ihned započato, aby dlažba silnice zdržována nebyla
  . O tom Vám věděti dávám.
11.8.1888

Na druhé straně opisu je ještě text:
   Pro ostatní mezující sousede kdyby nastala potřeba, vyhražuje si město právo to, aby do kanálu toho připojiti a odváděti mohli též své vody, když poměrnou částí nákladu jež pořízení kanálu toho vyžadovalo se nahradí, kterouž náhradu vyšetřiti má nestranná komise purkm. úřadem ustanovená a p.p. stavitelové tohoto kanálu jsou povinni za takto ustanovené odškodnění připojení sousedova kanálu bez námitek přijmouti.

Z protokolu sepsaného dne 3. října 1888
   …. od domu čp. 94 směrem k mlýnskému náhonu.
   Délka tohoto kanálu obnáší v celosti 163 m. z těchto odpadá pro obec k vystavění od náhonu až k bodu kde nově zřízený rigol (stoka) končí, 56 metrů, tak že zbývá k vystavení kanálu pro žadatele 107 metrů.
   Dle rozpočtu na zmíněný kanál, jenž má býti 0.50 m. široký a 0.50 m. vysoký ve světlosti a cihel tzv. „kanálek“ vyzděný, a opočenskými dlažbáky pokrytý, stal by náklad na 1 metr hotové práce i s hmotem zl. 4.40 a tak že onen díl obcí připadající pro 56 m. stál by zl. 246.40.-, pro žadatele pak díl 107 m zl. 470.80.-. Celkem tedy zl. 717.20.-.
   K nákladu tomu … přispěti hodlají, vzhledem k tomu, že kanál ten zároveň sloužiti má k pojmutí dešťové vody z hoření části města, jak následuje:
   pan Josef Andrejsek čd. 94 obnos zl. 150.-
   pan Václav Kottlant čd. 93 obnos zl. 40.-
   pan Jan Čeněk čd. 91 obnos zl. 30.-. Celkem tedy zl. 220.-
   Podepsaní žádají tímto aby zde uvedený návrh na stavbu onoho kanálu přijmula a se stavbou téhož ihned započato bylo, kterážto stavba pak, by nejdéle do konce měsíce října t.r. ukončena byla ...

Blahorodnému Panu panu Josefu Andrejskovi a soudr.
   K vyřízení Vašeho protokolárního vyjádření ze dne 3. října 1888 v příčině stavby kanálu od Vašeho domu č. 94 až po dům čp. 86, kterýžto kanál vypočten jest na částku zl. 717.20, a na kterou byste Vy a Vaše pp soudruhů částkou zl. 220.- přispěli hodlati, dávám Vám věděti, že obecní zastupitelstvo v mimořádné schůzi dne 5. října t.r. zamítlo protokolární Vaše nabídnutí a usnešeno, aby se kanál ten z prostředků obecních stavěti nedával a stojí Vám tudíž svobodno, kanál ten na Vaše vlastní útraty vystavěti, pod podmínkami Vám dopisem ze dne 11/8 1888 danými. Kanál ten veden býti může toliko pod rigolem podél chodníku jak komisionálně ustanoveno.
   10/10 1888

Slavné obecní zástupitelstvo !
   na základě výměru z dne 15ho prosince t:r: čís: 1523. v kterémž se mne věděti dává, že na mojí ústní žádost ohledně prodloužení kanálu žádného zřetelu se nevzalo, jelikož se uznává, že dosavádní část kanálu obecního pro odvod vody postačí – to jest při malém dešti.
   Ostatně jestli že část kanálu tohoto postačí k odvedení veškeré vody ukáže nám stavba nové dlažby na jaře sama.
   Jelikož já tak dlouho čekati nemohu až se s dlažbou započne, neb musím já mému nově vystavenému kanálu spojení s mlýnským náhonem zjednati, jelikož by mne mohlo do jara velkých škod z toho poustati.
   Pročež nechci obci s mým kanálem žádné obtíže déle dělati ani na dané mne podmínky ze strany obce nemohu přistoupiti. Předsevzal jsem sobě sám scházející část kanálu totiž od mého vystaveného kanálu počínaje až do mlýnského náhonu na můj vlastní náklad a pouze jen k mému upotřebení v těch rozměrech vystavěti, jakých kanál můj od čís. domu 94. se nachází.
   K cíli téhož žádám by tento zamýšlený kanál podél stávajícího starého obecního kanálu mne povolen byl, bych mohl můj kanál, který dosaváde žádného spojení s mlýnským náhonem nemá, docíliti a jej schopným pro odvod vody učiniti.
   J. Andrejsek, Smiřicích 24. prosince 1888

Koncept odpovědi ze dne 30.1.1889:
   ...usneslo se obecní zastupitelstvo na své dne 24. ledna t.r. odbývané řádné schůzi, aby žádosti Vaší vyhověno bylo.
   Obec však v tomto případu nebéře žádnou odpovědnost ani povinnost nějakého placení na sebe. Když by svého času ze stanoviska zdravotního proti zřízení tohoto kanálu námitek činěno býti mělo.
   Stavbou tohoto kanálu dotyčná hmota zůstane majetkem obce

Protokol ze dne 6. dubna 1889 sepsán u okresního výboru v Jaroměři.
   Předstoupil nížepsaný a přednesl následovní stížnost:
   Pan Jos. Andrejsek , majitel č: 94 v Smiřicích staví nový kanál podél okresní silnice Smiřicemi vedoucí a podél chodníku k odvádění nečistoty ze svého domu až do Labe. Ústí Labe jest u mé zahrady blíže mého stavení a nečistota, jež se z kanálu vylévá otravuje okolí.
   Pan Andrejsek staví kanál, aniž by povolení od sl. okr. zastupitelstva měl.
   Žádám proto slušně za vyšetření u věci té za učinění nápravy.
   Volanský zastupitel
   Josef Horák v Smiřicích čd: 86

Z odpovědi starosty města Smiřic ze dne 24.3.1889:
   …K docílení potřebného spádu nemohl kanál p. Andrejskem stavěný s obec. kanálem se spojiti, pročež p. Andrejsek ve schůzi obec. zastupitelstva ze dne 24.1.1889 povoleno kanál tento až do mlýnské stoky prodloužiti. Kanál tento pojme jedině dešťovou vodu a splachy z domu č: 94 anto pro výkaly a močůvku má zařízenou zvláštní žumpu dle předpisů upravenou z které se dle potřeby vyvážejí.Vrchní správa státního velkostatku Smiřice n. L. dne 20. března 1928
Obecnímu úřadu ve Smiřicích n. L.

   Vyhovujíce Vaší žádosti ze dne 15. t.m. čís. 593 zapůjčujeme Vám situační plán zámku Smiřice, v němž tužkou označeny jsou všechny kanály, počtem 14, ústící do Labe, kterýžto plán nám co nejdříve zase navraťte.
   Poznamenáváme, že i ze sklepů na Lednici, jejíž situaci nemáme, vyúsťuje rovněž kanál, jdoucí středem dveří ze sklepa vedoucích na ulici před přejezdem dráhy u strážního domku, připojený pod tratí dráhy a v pokračování před hostincem Horákovým, do potoka Jordánu.
Hospodářský rada - podpis