Úprava Labe u Smiřic - manipulační řád jezu na Labi

Zpět na hlavní stránku

Děkuji p. Millerovi za zapůjčení materiálů z archivu smiřického jezu, kde jsou plány uloženy.
Vynechaný text je vytečkován.

jez Smiřice


jez Smiřice
Stavební správce této stavby byl Ing. Zdeněk Lameš, vrchní technický komisař.
Razítko: Státní stavební správa pro úpravu Labe - Smiřice n. L.

Manipulační řád jezu ve Smiřicích

Popis a zařízení pro regulaci odtoku velkých vod novým jezem ve Smiřicích n. L.
  Jez ve Smiřicích n.L. sestává ze dvou polí o světlé šířce 11.00 m. Pevný hřbet jezu jest v obou polích na kotě 241.15, tj. ve výši ideálního kanalisačního dna řečiště nad jezem. Obě pole jsou hražena hradícími tělesy systém „Stoney“.
  Normální výše horní vzduté hladiny jest na úrovni 246.40 a spodní hladina na kotě 237.38 ( vzdutá hladina jezu v Předměřicích n. L. ). Hražená výška tohoto jezu jest 5.25 m, z toho výška 3.10 m hražena jest v obou polích tělesem dosedajícím na pevný hřbet jezu, které se při manipulaci s jezem vytahuje nahoru. Zbývající výška 2.15 m hražena jest druhým hradícím tělesem, které se při manipulaci spouští pod pevný hřbet na výstupek jezového tělesa na kotě 238.60.
  Spouštěním horního tělesa a vytahováním spodního možno prováděti jemnou regulaci odtoku velkých vod jezem.
.........
  V Praze dne 20.října 1936.

jez Smiřice
Příklad pohybu hradících těles na jezu.


V dalším manipulačním řádu z roku 1937 se dočteme:

…..
  Velká voda pozorovaná v Josefově 19. března 1907 byla na kotě 250.54, což odpovídalo průtoku 193 m3/s. Při dnešním průměrném vodočtu v Josefově odpovídá to stavu + 3,22 m.
  Vzdutá hladina nad starými jezy ve Smiřicích n. L. odpovídající tomuto množství jest 244,19.
   Hladina spodní vody při jezu na mlýnském odpadu zjištěna byla na kotě 242,895. Hladina velké vody na jezu „na Šternberku“, nevykazovala rozdílu mezi vzdutou a spodní hladinou, což bylo patrně způsobeno zpětným vzdutím z inundace pod tento jez.
   Hladina velké vody v místech dnešního nového jezu ve Smiřicích byla na kotě 244.85.
……
   Dle bývalých zaměření a výpočtů, protékalo starým labským řečištěm nad Smiřicemi při plném profilu 70 m3/s.
   Jak patrno z předcházejících výpočtů procházela starými jezy ve Smiřicích při vyšších vodních stavech přibližně polovina průtočného množství a polovina se rozlévala v inundaci. ( Inundace / inundační území je část území v okolí vodních toků ( říční nivy ), které je periodicky zaplavované zvýšenými ( povodňovými ) průtoky.
  Abychom docílili takových poměrů jakých bylo před postavením nového jezu ve Smiřicích, musíme tedy propouštětí tímto jezem také polovinu celého průtokového množství …. 70m3/s a ostatní množství ponecháme protékati v inundaci.


Zápis sepsaný dne 21. ledna 1947.


  Předmětem jest dohoda o jezové manipulaci na jezu ve Smiřicích při odchodu velkých vod na jaře 1947.
   Při dnešní pochůzce podél řeky Labe z Čáslavek do Smiřic zjištěny byly ledové poměry a celkový stav i pokud se týče pevného jezu v Černožicích a provisorního tamního silničního mostu.
…..
   Pro vyhražování jezu ve Smiřicích není směrodatným a závazným stav pod jezem v Černožicích, neboť podle vodoprávního výměru ZNV v Praze o stavbě provisorního mostu jest naopak žádoucí aby se voda přelévala na levý břeh do tzv. inundace, za kterýmžto účelem byl nařízeno odstraniti část inundační hrázky v km 174.00.
  Po shlédnutí místní situace bylo shledáno, že rozhodujícím bodem pro vyhražování jezu ve Smiřicích je vodní stav na česlicích vtoku do turbiny mlýna ve Smiřicích. Z předložených plánů situace mlýnského náhonu ve Smiřicích ukazuje se, že vodní stav na uvedených česlicích může dosáhnouti abs. výšky 244.00, aniž by hrozilo nebezpečí zátop přilehlých objektů ve Smiřicích.
…..
Za ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze: Ing. Vl. Mach, Ing. Fr. Šturc
Za správu zdymadla Ve Smiřicích: Jan Valenta
Za stavební správu: Ing. P. Serhijenko